Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

1998-סבר- מבנה ארגוני בצבוע מפוספס

1998-סבר- מבנה ארגוני בצבוע מפוספס

Download to read offline

סבר צ. 1998" .מופע צעיר" כעדות לקיומו של ארגון חברתי בצבוע מפוספס. הכנס ה-35 של החברה לזואולוגיה בישראל, חוברת תקצירים, עמוד 48 .

סבר צ. 1998" .מופע צעיר" כעדות לקיומו של ארגון חברתי בצבוע מפוספס. הכנס ה-35 של החברה לזואולוגיה בישראל, חוברת תקצירים, עמוד 48 .

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Zvi Sever (20)

Advertisement

1998-סבר- מבנה ארגוני בצבוע מפוספס

  1. 1. ‫ה‬ ‫הכנס‬-53,‫דצמבר‬ ,‫חנוכה‬ ,‫בישראל‬ ‫לזואולוגיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬8991‫תקצירים‬ ‫חוברת‬ . ------------------------------------------------------------------------------- ‫מפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫כעדות‬ "‫צעיר‬ ‫"מופע‬ .‫ת.ד‬ ,‫האקולוגי‬ ‫המרכז‬ ,‫סבר‬ ‫צבי‬17693‫אביב‬ ‫רמת‬ ,63176 ‫המפוספס‬ ‫הצבוע‬Hyaena hyaena syriaca‫מבנה‬ ‫בעל‬ ‫למין‬ ‫נחשב‬ ,‫ישראל‬ ‫אזורי‬ ‫בכל‬ ‫הנפוץ‬ ‫סוליטארי‬ ‫חברתי‬ ‫ארגוני‬,‫(שלמון‬3771‫חופפים‬ ‫מחיה‬ ‫תחומי‬ ,‫נקבות‬ ‫לשתי‬ ‫או‬ ,‫ולנקבה‬ ‫לזכר‬ .) ‫במאורה‬ ‫מתקיימת‬ ‫ההמלטה‬ .‫שכניה‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫צבועים‬ ‫מפני‬ ‫מחייתה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫והנקבה‬ ‫בשלושת‬ ‫למאורה‬ ‫מזון‬ ‫נושאת‬ ‫האם‬ .‫עליהם‬ ‫ובשמירה‬ ‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫מסייע‬ ‫אינו‬ ‫והזכר‬ ‫הם‬ ‫ובהמשך‬ ‫הגורים‬ ‫לחיי‬ ‫הראשונים‬ ‫החודשים‬‫בגרותם‬ ‫עם‬ .‫פגרים‬ ‫לחיפוש‬ ‫אליה‬ ‫מצטרפים‬ ‫ויום‬ ‫(מנדלסון‬ ‫אמם‬ ‫של‬ ‫המחיה‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫הצאצאים‬ ‫עוזבים‬-,‫טוב‬3799.) ‫מופע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫אך‬ ‫היוולדם‬ ‫עם‬ ‫הצאצאים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מאפיינים‬ "‫תינוק‬ ‫"פני‬ ‫היונקים‬ ‫במחלקת‬ ‫מחסו‬ ‫מהווה‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ .‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫שבו‬ ‫למין‬ ‫שייכותם‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫במתבגרים‬ ‫מיוחד‬‫ם‬ ,‫מחסה‬ ‫כגון‬ ‫למקורות‬ ‫בגישה‬ ‫קדימות‬ ‫לבעליו‬ ‫ומאפשר‬ ‫בקבוצה‬ ‫הבוגרים‬ ‫תוקפנות‬ ‫בפני‬ ‫התנהגותי‬ ‫תיחשף‬ ,‫אלא‬ ‫ביתרונותיו‬ ‫החיה‬ ‫תזכה‬ ‫לא‬ ‫שוב‬ ‫המיוחד‬ ‫המופע‬ ‫של‬ ‫היעלמותו‬ ‫עם‬ .'‫וכו‬ ‫הגנה‬ , ‫מזון‬ ‫השונים‬ ‫המקורות‬ ‫על‬ ‫למאבקים‬(Rheingold, 1963.) ‫מא‬ ‫מפוספס‬ ‫צבוע‬ ‫גורי‬ ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫מסקירתן‬‫שבצבוע‬ ‫ועקבית‬ ‫ברורה‬ ‫עדות‬ ‫עולה‬ ,‫שונים‬ ‫זורים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫גיל‬ ,‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫בני‬ ‫צאצאים‬ .‫צעירים‬ ‫פרטים‬ ‫אצל‬ ‫מיוחד‬ ‫מופע‬ ‫קיים‬ ‫המפוספס‬ ‫הולכת‬ ‫בהמשך‬ ‫אשר‬ ‫כהה‬ "‫פנים‬ ‫"מסכת‬ ‫מפתחים‬ ,‫בחזיתה‬ ‫ולפעול‬ ‫האם‬ ‫ממאורת‬ ‫לצאת‬ ‫מרבים‬ .‫המינית‬ ‫הבגרות‬ ‫לגיל‬ ‫סמוך‬ ‫היעלמותה‬ ‫עד‬ ‫ומטשטשת‬ ‫ש‬ ‫הימצאותו‬‫בעת‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫כשלעצמו‬ ‫יכול‬ ,‫המפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ ‫ל‬ ‫שנעשו‬ ‫הספורות‬ ‫התצפיות‬ ‫נוכח‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫מקבלת‬ ‫זו‬ ‫השערה‬ .‫הצבוע‬ ‫גורי‬ ‫של‬ ‫התפתחותם‬ .‫ר‬ ,‫(פרומקין‬ ‫שלהן‬ ‫בשגרים‬ ‫בטיפול‬ ‫בינן‬ ‫המתחלקות‬ ‫אמהות‬ ‫שתי‬ ‫נצפו‬ ,‫ובהן‬ ‫בטבע‬-,‫אישי‬ ‫קשר‬ ,‫נסים‬3773.) ‫לסיכום‬‫בצבוע‬ ‫זמני‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫לשער‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כאן‬ ‫שהוצגו‬ ‫העדויות‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫משותף‬ ‫חברתי‬ ‫עיסוק‬ ‫בעלי‬ ‫פרטים‬ ‫מספר‬ ‫הכוללת‬ ‫חברתית‬ ‫יחידה‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫זה‬ ‫ארגון‬ .‫המפוספס‬ ‫משמשת‬ ‫הצעיר‬ ‫של‬ "‫הפנים‬ ‫"מסכת‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫הדדית‬ ‫עזרה‬ ‫כלומר‬ ‫למט‬ ‫גורים‬ ‫בין‬ ‫חזותית‬ ‫לתקשורת‬.‫המינית‬ ‫בגרותם‬ ‫עד‬ )‫בוגרים‬ ‫אחים‬ ‫(לפעמים‬ ‫בהם‬ ‫פלים‬ ‫ויום‬ .‫ה‬ ,‫מנדלסון‬-.‫י‬ ,‫טוב‬3799‫כרך‬ .9-‫בתוך‬ ,‫יונקים‬-‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ,‫עזריה‬ .‫א‬- ,‫מאוירת‬ ‫שימושית‬ ‫אנציקלופדיה‬31,‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫והחברה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫הוצאת‬ ,‫כרכים‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫נסים‬.‫ד‬3773‫תח‬ ..‫ירושלים‬ ,‫הטבע‬ ‫שמורות‬ ‫לרשות‬ ‫דו"ח‬ .‫קליה‬ "‫הצבועים‬ ‫ב"מצוק‬ ‫האכלה‬ ‫נת‬ .‫ב‬ ,‫שלמון‬3771.‫ירושלים‬ ,‫כתר‬ ‫הוצאת‬ ,‫בישראל‬ ‫היונקים‬ ‫מדריך‬ . Rheingold, H.L. 1963. Maternal behavior in mammals, John Wiley & Sons, Inc., N.Y.

×