SlideShare a Scribd company logo

1998-סבר- מבנה ארגוני בצבוע מפוספס

Zvi Sever
Zvi Sever

סבר צ. 1998" .מופע צעיר" כעדות לקיומו של ארגון חברתי בצבוע מפוספס. הכנס ה-35 של החברה לזואולוגיה בישראל, חוברת תקצירים, עמוד 48 .

1 of 1
Download to read offline
‫ה‬ ‫הכנס‬-53,‫דצמבר‬ ,‫חנוכה‬ ,‫בישראל‬ ‫לזואולוגיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬8991‫תקצירים‬ ‫חוברת‬ .
-------------------------------------------------------------------------------
‫מפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫כעדות‬ "‫צעיר‬ ‫"מופע‬
.‫ת.ד‬ ,‫האקולוגי‬ ‫המרכז‬ ,‫סבר‬ ‫צבי‬17693‫אביב‬ ‫רמת‬ ,63176
‫המפוספס‬ ‫הצבוע‬Hyaena hyaena syriaca‫מבנה‬ ‫בעל‬ ‫למין‬ ‫נחשב‬ ,‫ישראל‬ ‫אזורי‬ ‫בכל‬ ‫הנפוץ‬
‫סוליטארי‬ ‫חברתי‬ ‫ארגוני‬,‫(שלמון‬3771‫חופפים‬ ‫מחיה‬ ‫תחומי‬ ,‫נקבות‬ ‫לשתי‬ ‫או‬ ,‫ולנקבה‬ ‫לזכר‬ .)
‫במאורה‬ ‫מתקיימת‬ ‫ההמלטה‬ .‫שכניה‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫צבועים‬ ‫מפני‬ ‫מחייתה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫והנקבה‬
‫בשלושת‬ ‫למאורה‬ ‫מזון‬ ‫נושאת‬ ‫האם‬ .‫עליהם‬ ‫ובשמירה‬ ‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫מסייע‬ ‫אינו‬ ‫והזכר‬
‫הם‬ ‫ובהמשך‬ ‫הגורים‬ ‫לחיי‬ ‫הראשונים‬ ‫החודשים‬‫בגרותם‬ ‫עם‬ .‫פגרים‬ ‫לחיפוש‬ ‫אליה‬ ‫מצטרפים‬
‫ויום‬ ‫(מנדלסון‬ ‫אמם‬ ‫של‬ ‫המחיה‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫הצאצאים‬ ‫עוזבים‬-,‫טוב‬3799.)
‫מופע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫אך‬ ‫היוולדם‬ ‫עם‬ ‫הצאצאים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מאפיינים‬ "‫תינוק‬ ‫"פני‬ ‫היונקים‬ ‫במחלקת‬
‫מחסו‬ ‫מהווה‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ .‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫שבו‬ ‫למין‬ ‫שייכותם‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫במתבגרים‬ ‫מיוחד‬‫ם‬
,‫מחסה‬ ‫כגון‬ ‫למקורות‬ ‫בגישה‬ ‫קדימות‬ ‫לבעליו‬ ‫ומאפשר‬ ‫בקבוצה‬ ‫הבוגרים‬ ‫תוקפנות‬ ‫בפני‬ ‫התנהגותי‬
‫תיחשף‬ ,‫אלא‬ ‫ביתרונותיו‬ ‫החיה‬ ‫תזכה‬ ‫לא‬ ‫שוב‬ ‫המיוחד‬ ‫המופע‬ ‫של‬ ‫היעלמותו‬ ‫עם‬ .'‫וכו‬ ‫הגנה‬ , ‫מזון‬
‫השונים‬ ‫המקורות‬ ‫על‬ ‫למאבקים‬(Rheingold, 1963.)
‫מא‬ ‫מפוספס‬ ‫צבוע‬ ‫גורי‬ ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫מסקירתן‬‫שבצבוע‬ ‫ועקבית‬ ‫ברורה‬ ‫עדות‬ ‫עולה‬ ,‫שונים‬ ‫זורים‬
‫הם‬ ‫בו‬ ‫גיל‬ ,‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫בני‬ ‫צאצאים‬ .‫צעירים‬ ‫פרטים‬ ‫אצל‬ ‫מיוחד‬ ‫מופע‬ ‫קיים‬ ‫המפוספס‬
‫הולכת‬ ‫בהמשך‬ ‫אשר‬ ‫כהה‬ "‫פנים‬ ‫"מסכת‬ ‫מפתחים‬ ,‫בחזיתה‬ ‫ולפעול‬ ‫האם‬ ‫ממאורת‬ ‫לצאת‬ ‫מרבים‬
.‫המינית‬ ‫הבגרות‬ ‫לגיל‬ ‫סמוך‬ ‫היעלמותה‬ ‫עד‬ ‫ומטשטשת‬
‫ש‬ ‫הימצאותו‬‫בעת‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫כשלעצמו‬ ‫יכול‬ ,‫המפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ ‫ל‬
‫שנעשו‬ ‫הספורות‬ ‫התצפיות‬ ‫נוכח‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫מקבלת‬ ‫זו‬ ‫השערה‬ .‫הצבוע‬ ‫גורי‬ ‫של‬ ‫התפתחותם‬
.‫ר‬ ,‫(פרומקין‬ ‫שלהן‬ ‫בשגרים‬ ‫בטיפול‬ ‫בינן‬ ‫המתחלקות‬ ‫אמהות‬ ‫שתי‬ ‫נצפו‬ ,‫ובהן‬ ‫בטבע‬-,‫אישי‬ ‫קשר‬
,‫נסים‬3773.)
‫לסיכום‬‫בצבוע‬ ‫זמני‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫לשער‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כאן‬ ‫שהוצגו‬ ‫העדויות‬ ‫פי‬ ‫על‬
:‫משותף‬ ‫חברתי‬ ‫עיסוק‬ ‫בעלי‬ ‫פרטים‬ ‫מספר‬ ‫הכוללת‬ ‫חברתית‬ ‫יחידה‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫זה‬ ‫ארגון‬ .‫המפוספס‬
‫משמשת‬ ‫הצעיר‬ ‫של‬ "‫הפנים‬ ‫"מסכת‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫הדדית‬ ‫עזרה‬ ‫כלומר‬
‫למט‬ ‫גורים‬ ‫בין‬ ‫חזותית‬ ‫לתקשורת‬.‫המינית‬ ‫בגרותם‬ ‫עד‬ )‫בוגרים‬ ‫אחים‬ ‫(לפעמים‬ ‫בהם‬ ‫פלים‬
‫ויום‬ .‫ה‬ ,‫מנדלסון‬-.‫י‬ ,‫טוב‬3799‫כרך‬ .9-‫בתוך‬ ,‫יונקים‬-‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ,‫עזריה‬ .‫א‬-
,‫מאוירת‬ ‫שימושית‬ ‫אנציקלופדיה‬31,‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫והחברה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫הוצאת‬ ,‫כרכים‬
.‫אביב‬ ‫תל‬
,‫נסים‬.‫ד‬3773‫תח‬ ..‫ירושלים‬ ,‫הטבע‬ ‫שמורות‬ ‫לרשות‬ ‫דו"ח‬ .‫קליה‬ "‫הצבועים‬ ‫ב"מצוק‬ ‫האכלה‬ ‫נת‬
.‫ב‬ ,‫שלמון‬3771.‫ירושלים‬ ,‫כתר‬ ‫הוצאת‬ ,‫בישראל‬ ‫היונקים‬ ‫מדריך‬ .
Rheingold, H.L. 1963. Maternal behavior in mammals, John Wiley & Sons, Inc., N.Y.
Ad

Recommended

סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdfסבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdfZvi Sever
 
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdfסבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdfZvi Sever
 
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdfDruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdfZvi Sever
 
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdfThe new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdfZvi Sever
 
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdfSever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdfZvi Sever
 
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfSever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfZvi Sever
 
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfZvi Sever
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfZvi Sever
 

More Related Content

More from Zvi Sever

SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfZvi Sever
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorZvi Sever
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Zvi Sever
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Zvi Sever
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Zvi Sever
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild  translocations in ugand-review.2021Sever-wild  translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021Zvi Sever
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Zvi Sever
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Zvi Sever
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Zvi Sever
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Zvi Sever
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Zvi Sever
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Zvi Sever
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Zvi Sever
 
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986Zvi Sever
 
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991Zvi Sever
 
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985Zvi Sever
 
Sever-insects-squills relations- 2007
Sever-insects-squills relations- 2007Sever-insects-squills relations- 2007
Sever-insects-squills relations- 2007Zvi Sever
 
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011Sever-gifted towards knowledge based economy-2011
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011Zvi Sever
 
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006Zvi Sever
 
Sever porcupines pub list-june 2020
Sever porcupines pub list-june 2020Sever porcupines pub list-june 2020
Sever porcupines pub list-june 2020Zvi Sever
 

More from Zvi Sever (20)

SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild  translocations in ugand-review.2021Sever-wild  translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988
 
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
 
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991
סבר-דגמי תקשורת בדרבנים-מחקר לתואר שלישי-תקציר 1991
 
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985
סבר-פרקים בביולוגיה של הדרבן במישור החוף-M.Sc.-1985
 
Sever-insects-squills relations- 2007
Sever-insects-squills relations- 2007Sever-insects-squills relations- 2007
Sever-insects-squills relations- 2007
 
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011Sever-gifted towards knowledge based economy-2011
Sever-gifted towards knowledge based economy-2011
 
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006
Sever-Reclassifying Mankind as Homo religioso- 2006
 
Sever porcupines pub list-june 2020
Sever porcupines pub list-june 2020Sever porcupines pub list-june 2020
Sever porcupines pub list-june 2020
 

1998-סבר- מבנה ארגוני בצבוע מפוספס

  • 1. ‫ה‬ ‫הכנס‬-53,‫דצמבר‬ ,‫חנוכה‬ ,‫בישראל‬ ‫לזואולוגיה‬ ‫החברה‬ ‫של‬8991‫תקצירים‬ ‫חוברת‬ . ------------------------------------------------------------------------------- ‫מפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫כעדות‬ "‫צעיר‬ ‫"מופע‬ .‫ת.ד‬ ,‫האקולוגי‬ ‫המרכז‬ ,‫סבר‬ ‫צבי‬17693‫אביב‬ ‫רמת‬ ,63176 ‫המפוספס‬ ‫הצבוע‬Hyaena hyaena syriaca‫מבנה‬ ‫בעל‬ ‫למין‬ ‫נחשב‬ ,‫ישראל‬ ‫אזורי‬ ‫בכל‬ ‫הנפוץ‬ ‫סוליטארי‬ ‫חברתי‬ ‫ארגוני‬,‫(שלמון‬3771‫חופפים‬ ‫מחיה‬ ‫תחומי‬ ,‫נקבות‬ ‫לשתי‬ ‫או‬ ,‫ולנקבה‬ ‫לזכר‬ .) ‫במאורה‬ ‫מתקיימת‬ ‫ההמלטה‬ .‫שכניה‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫צבועים‬ ‫מפני‬ ‫מחייתה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫והנקבה‬ ‫בשלושת‬ ‫למאורה‬ ‫מזון‬ ‫נושאת‬ ‫האם‬ .‫עליהם‬ ‫ובשמירה‬ ‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫מסייע‬ ‫אינו‬ ‫והזכר‬ ‫הם‬ ‫ובהמשך‬ ‫הגורים‬ ‫לחיי‬ ‫הראשונים‬ ‫החודשים‬‫בגרותם‬ ‫עם‬ .‫פגרים‬ ‫לחיפוש‬ ‫אליה‬ ‫מצטרפים‬ ‫ויום‬ ‫(מנדלסון‬ ‫אמם‬ ‫של‬ ‫המחיה‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫הצאצאים‬ ‫עוזבים‬-,‫טוב‬3799.) ‫מופע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫אך‬ ‫היוולדם‬ ‫עם‬ ‫הצאצאים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מאפיינים‬ "‫תינוק‬ ‫"פני‬ ‫היונקים‬ ‫במחלקת‬ ‫מחסו‬ ‫מהווה‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ .‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫שבו‬ ‫למין‬ ‫שייכותם‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫במתבגרים‬ ‫מיוחד‬‫ם‬ ,‫מחסה‬ ‫כגון‬ ‫למקורות‬ ‫בגישה‬ ‫קדימות‬ ‫לבעליו‬ ‫ומאפשר‬ ‫בקבוצה‬ ‫הבוגרים‬ ‫תוקפנות‬ ‫בפני‬ ‫התנהגותי‬ ‫תיחשף‬ ,‫אלא‬ ‫ביתרונותיו‬ ‫החיה‬ ‫תזכה‬ ‫לא‬ ‫שוב‬ ‫המיוחד‬ ‫המופע‬ ‫של‬ ‫היעלמותו‬ ‫עם‬ .'‫וכו‬ ‫הגנה‬ , ‫מזון‬ ‫השונים‬ ‫המקורות‬ ‫על‬ ‫למאבקים‬(Rheingold, 1963.) ‫מא‬ ‫מפוספס‬ ‫צבוע‬ ‫גורי‬ ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫מסקירתן‬‫שבצבוע‬ ‫ועקבית‬ ‫ברורה‬ ‫עדות‬ ‫עולה‬ ,‫שונים‬ ‫זורים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫גיל‬ ,‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫בני‬ ‫צאצאים‬ .‫צעירים‬ ‫פרטים‬ ‫אצל‬ ‫מיוחד‬ ‫מופע‬ ‫קיים‬ ‫המפוספס‬ ‫הולכת‬ ‫בהמשך‬ ‫אשר‬ ‫כהה‬ "‫פנים‬ ‫"מסכת‬ ‫מפתחים‬ ,‫בחזיתה‬ ‫ולפעול‬ ‫האם‬ ‫ממאורת‬ ‫לצאת‬ ‫מרבים‬ .‫המינית‬ ‫הבגרות‬ ‫לגיל‬ ‫סמוך‬ ‫היעלמותה‬ ‫עד‬ ‫ומטשטשת‬ ‫ש‬ ‫הימצאותו‬‫בעת‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫כשלעצמו‬ ‫יכול‬ ,‫המפוספס‬ ‫בצבוע‬ ‫כזה‬ ‫מופע‬ ‫ל‬ ‫שנעשו‬ ‫הספורות‬ ‫התצפיות‬ ‫נוכח‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫מקבלת‬ ‫זו‬ ‫השערה‬ .‫הצבוע‬ ‫גורי‬ ‫של‬ ‫התפתחותם‬ .‫ר‬ ,‫(פרומקין‬ ‫שלהן‬ ‫בשגרים‬ ‫בטיפול‬ ‫בינן‬ ‫המתחלקות‬ ‫אמהות‬ ‫שתי‬ ‫נצפו‬ ,‫ובהן‬ ‫בטבע‬-,‫אישי‬ ‫קשר‬ ,‫נסים‬3773.) ‫לסיכום‬‫בצבוע‬ ‫זמני‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫לשער‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כאן‬ ‫שהוצגו‬ ‫העדויות‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫משותף‬ ‫חברתי‬ ‫עיסוק‬ ‫בעלי‬ ‫פרטים‬ ‫מספר‬ ‫הכוללת‬ ‫חברתית‬ ‫יחידה‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫זה‬ ‫ארגון‬ .‫המפוספס‬ ‫משמשת‬ ‫הצעיר‬ ‫של‬ "‫הפנים‬ ‫"מסכת‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫בצאצאים‬ ‫בטיפול‬ ‫הדדית‬ ‫עזרה‬ ‫כלומר‬ ‫למט‬ ‫גורים‬ ‫בין‬ ‫חזותית‬ ‫לתקשורת‬.‫המינית‬ ‫בגרותם‬ ‫עד‬ )‫בוגרים‬ ‫אחים‬ ‫(לפעמים‬ ‫בהם‬ ‫פלים‬ ‫ויום‬ .‫ה‬ ,‫מנדלסון‬-.‫י‬ ,‫טוב‬3799‫כרך‬ .9-‫בתוך‬ ,‫יונקים‬-‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ,‫עזריה‬ .‫א‬- ,‫מאוירת‬ ‫שימושית‬ ‫אנציקלופדיה‬31,‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫והחברה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫הוצאת‬ ,‫כרכים‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫נסים‬.‫ד‬3773‫תח‬ ..‫ירושלים‬ ,‫הטבע‬ ‫שמורות‬ ‫לרשות‬ ‫דו"ח‬ .‫קליה‬ "‫הצבועים‬ ‫ב"מצוק‬ ‫האכלה‬ ‫נת‬ .‫ב‬ ,‫שלמון‬3771.‫ירושלים‬ ,‫כתר‬ ‫הוצאת‬ ,‫בישראל‬ ‫היונקים‬ ‫מדריך‬ . Rheingold, H.L. 1963. Maternal behavior in mammals, John Wiley & Sons, Inc., N.Y.