SlideShare a Scribd company logo
1
‫תרגום‬
‫ה‬
‫מאמר‬
‫ב‬ ‫שפורסם‬
-
SRT
Sever, Z. 2020. The ethical code for space activity. Space Research Today, Vol. 208:
44-48. https://doi.org/10.1016/j.srt.2020.07.012
‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬
‫סבר‬ ‫צבי‬
‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ‫של‬ ‫האוניברסיטה‬
‫מפתח‬ ‫מילות‬
‫חלל‬ ‫מדיניות‬ ,‫בחלל‬ ‫האדם‬ ‫פעילות‬ ,‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ,‫אתיקה‬
‫ת‬
‫מצית‬
(
Abstract
)
‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫תפוצתו‬ ‫רוב‬
‫התרחשה‬
‫ב‬
70,000
‫הת‬ ‫אך‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬
‫י‬
‫ישבו‬
‫ת‬
‫זו‬
‫נעש‬
‫תה‬
‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫ללא‬
.
‫התוצאה‬
‫פגיעה‬ ‫היא‬
‫חמורה‬
‫הרמוניה‬ ‫היעדר‬ ‫לצד‬ ‫הטבעיות‬ ‫בתשתיות‬
‫בין‬
‫ל‬ ‫שהובילה‬ ‫האדם‬ ‫בני‬
‫היעדר‬
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
.
‫לפעילות‬ ‫במקביל‬ ,‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫שהתרחש‬ ‫ממה‬ ‫בשונה‬
‫בחלל‬
‫נעשתה‬
‫אירופי‬ ‫איחוד‬ ,‫(או"ם‬ ‫ציבוריים‬ ‫גופים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫רבה‬ ‫פעילות‬ ‫בחלל‬ ‫האתיקה‬ ‫בנושא‬
‫ומדינות‬
)
,
‫ה‬
,‫תיירות‬ ‫(חברות‬ ‫כלכליים‬ ‫פרטיים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫אקדמיים‬ ‫במוסדות‬ ‫מסתייעים‬
‫אזרחים‬/‫הציבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ )‫וכדומה‬ ‫בחלל‬ ‫תעשייה‬
,
‫והקמת‬ ‫פעילויות‬ ,‫אגודות‬ ,‫פורומים‬ ‫שיצרו‬
‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬
.
‫מסמך‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫מכל‬
‫אחוד‬
‫כולל‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫שהוא‬ ,
‫ו‬
,‫האנושות‬ ‫של‬ ‫מקיף‬
‫ל‬
‫פעילות‬
‫ה‬
‫בחלל‬
.
‫אני‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬
‫מציע‬
‫ושמונה‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫שש‬
‫תחומי‬
‫אתיקה‬
‫בו‬ ‫בתהליך‬ ,‫לדיון‬
‫תשתתף‬
‫מסמך‬ ‫ליצירת‬ ,‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬
‫ובהיר‬ ‫קצר‬
‫כ‬
‫"קוד‬
‫ש‬ ,"‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫אתי‬
‫יוצג‬
‫למחוקקים‬
,
‫ל‬
‫גופים‬
‫בין‬
‫לאומיים‬
,
‫ל‬
‫מדינות‬
‫כולו‬ ‫ולציבור‬
.
‫מבוא‬
‫במהלך‬ ‫התקיימה‬ ‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫האנושית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מירב‬
70,000
‫האחרונות‬ ‫השנים‬
1
‫מקום‬ ‫מכל‬ ,
‫ההתיי‬ ‫רוב‬
‫שבו‬
‫נוצר‬ ‫ת‬
‫ה‬
‫הטבעיות‬ ‫לתשתיות‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ ‫נגרם‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫כל‬ ‫ללא‬
2,3,4
‫האדם‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫הרמוניה‬ ‫היעדר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
5,6,7
‫להיעדר‬ ‫שהובילה‬
‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
8
.
‫לא‬ ‫מאפשרת‬ ,‫החלל‬ ,‫חדש‬ ‫במרחב‬ ‫הפעילות‬
‫נושות‬
‫עם‬ ,‫חדשה‬ ‫בדרך‬ ‫לפעול‬
‫מוצא‬ ‫נקודת‬
‫מוסרית‬
.
‫תכליתי‬ ‫במסמך‬ ‫להתרכז‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ .‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫לקידום‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫אסקור‬ ‫אני‬ ,‫זה‬ ‫במאמר‬
‫מי‬ ‫לכל‬ ‫שיאפשר‬
‫לקוד‬ ‫בהקשר‬ ‫ובהירות‬ ‫גישה‬ ,‫בחלל‬ ‫לפעול‬ ‫שמעונין‬
‫ה‬
‫פעילו‬ ‫של‬ ‫אתי‬
‫יו‬
‫האנושות‬ ‫ת‬
.‫בחלל‬
‫שש‬ ‫את‬ ‫המזכירה‬ ‫בדרך‬ ‫שנכתב‬ ,‫ובהיר‬ ‫קצר‬ ‫מסמך‬ ‫אציג‬ ‫אני‬ ,‫בסיסיות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫כמה‬ ‫לצד‬
‫החברתיות‬ ‫ההצהרות‬
."‫הדיברות‬ ‫ב"עשרת‬ ‫אשר‬
‫שיטות‬
.‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫לנסח‬ ‫במגמה‬ ‫שהתקיימו‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫ערכתי‬
‫תוך‬ ‫נעשה‬ ‫הדבר‬
‫גורמים‬ ‫של‬ ‫רשמיים‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫התכתבות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬ ‫זמין‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬
‫מעורבים‬
:
‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫ארגונים‬
.‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫העיקריות‬ ‫המדינות‬ ‫של‬ ‫חלל‬ ‫וסוכנויות‬
2
‫תוצאות‬
‫מצד‬ ‫פעילה‬ ‫בהתמודדות‬ ‫היו‬ ‫בחלל‬ ‫אתיקה‬ ‫של‬ ‫ושיקולים‬ ‫האתיקה‬ ‫שתחום‬ ,‫נראה‬ ‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫האו"ם‬ ( ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫גופים‬
10
‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,
11
,
12
COSPAR
)
‫מוסדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמכו‬ ‫כולם‬ ,
( ‫המוקדמת‬ ‫האמנה‬ ‫הן‬ ‫חשובות‬ ‫תוצאות‬ .‫ומדינות‬ ‫אקדמיים‬
196713
‫בדרכי‬ ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫'שימוש‬ )
‫המוני‬ ‫להרס‬ ‫אחר‬ ‫נשק‬ ‫או‬ ‫גרעיני‬ ‫נשק‬ ‫'הצבת‬ ‫נגד‬ ‫ההצעה‬ ,‫שלה‬ ‫הנושא‬ ‫ותת‬ '‫שלום‬
‫החיצון‬ ‫בחלל‬
'
13
‫החיצון‬ ‫בחלל‬ '‫חימוש‬ ‫'מרוץ‬ ‫מניעת‬ ‫לקראת‬ ‫והמאמצים‬
13
,14
‫לכת‬ ‫כוכבי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫מדיניות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
16
.
'‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫הוא‬ ‫החיצון‬ ‫'החלל‬ ‫כללית‬ ‫מהגדרה‬ ‫חוץ‬
‫ו‬
-
‫המדינות‬ '‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫שלום‬ ‫בדרכי‬ ‫'שימוש‬
)‫ארה"ב‬ ,‫אנגליה‬ ,‫רוסיה‬ ,‫יפן‬ ,‫הודו‬ ,‫סין‬ ,‫(קנדה‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫המובילות‬
‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫פרסמו‬ ‫לא‬
‫לחלל‬
‫היפנית‬ ‫הפילוסופיה‬ '‫(ר‬
17
‫אבל‬ )
‫וקוספאר‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,‫האו"ם‬ ‫של‬ ‫במסמכים‬ ‫מעורבות‬ ‫היו‬ ‫הן‬
.
‫וכדומה‬ ‫חלל‬ ‫תעשיית‬ ,‫תיירות‬ ‫(חברות‬ ‫פרטיות‬ ‫כלכליות‬ ‫ישויות‬ ‫גם‬ ‫יש‬
18
)
‫אחריות‬ ‫של‬ ‫'קוד‬ ‫שפרסמו‬
,‫פורומים‬ ‫שיצרו‬ ,‫אזרחים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫החלל‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ‫לא‬ ‫אך‬ '‫מקצועית‬
,‫שייכויות‬
‫דנים‬ ‫(הם‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫פעילויות‬
‫בחלל‬ ‫לפעילויות‬ ‫אתי‬ ‫בקוד‬ ‫והצורך‬ ‫בחשיבות‬
19
.)
‫(למשל‬ ‫דיונים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬
:
‫איקרוס‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫הסיכוי‬
20
)
‫של‬ ‫"האתיקה‬ ‫על‬ ‫האו"ם‬ ‫דיון‬ ‫(ראה‬ ‫דו"חות‬ ,
"‫החלל‬ ‫מדיניות‬
2000
‫עם‬
256
‫החלטות‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ ‫עמודים‬
21
‫המלצה‬ /‫החלטה‬ ‫(ראה‬ ‫המלצות‬ ,)
‫לפסולת‬
22
,)
‫עם‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫מעשי‬ ‫מסמך‬ ‫ואפילו‬ ‫החלטות‬
111
‫לחתימה‬ ‫סעיפים‬
11
‫אך‬ ,
‫מכל‬
‫אלה‬
‫מצאתי‬ ‫לא‬
‫ולו‬
‫הא‬ ‫לפעילות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫וכולל‬ ‫מקיף‬ ‫שהוא‬ ,‫אחד‬ ‫מסמך‬
‫דם‬
.‫בחלל‬
‫שזמין‬ ‫מה‬ ‫כל‬
‫אלה‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫הדגש‬ ‫כמובן‬ .‫בינתיים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫כנראה‬ ‫המשרת‬ ,‫חלקי‬ ‫מענה‬ ‫הוא‬
‫לאכוף‬ ‫שיכולים‬
,‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫יישום‬
‫מ‬ ‫נובע‬ ‫שכחם‬
.)‫ומדינות‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,‫האו"ם‬ ‫(כלומר‬ ‫חוקים‬
‫לדיון‬ ‫הצעות‬
‫לכ‬ ‫חיוני‬ ‫הוא‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬
‫ל‬
‫האנושות‬ ‫ל‬
‫ונדרש‬
‫רחבות‬ ‫פעילויות‬ ‫ונקיים‬ ‫שנארגן‬ ‫לפני‬
‫הנקודות‬ ‫את‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ ,‫לכן‬ .‫שם‬ ‫משמעותיות‬
‫עם‬ ‫בהן‬ ‫לחלוק‬ ‫שיש‬ , ‫לדיון‬ ‫ההחלטות‬ ‫של‬ ‫העיקריות‬
‫מדינות‬ ,‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫גופים‬ ,‫למחוקקים‬ ‫שיוצג‬ ,‫ראשי‬ ‫מסמך‬ ‫ליצירת‬ ‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מרבית‬
.‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫שונות‬
‫ושמונה‬ ‫השערות‬ ‫שש‬ ‫כולל‬ ‫ולכן‬ ‫ומקיפים‬ ‫בהירים‬ ‫עיקריים‬ ‫נושאים‬ ‫מציע‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬
‫עניין‬ ‫תחומי‬
,‫ראשיים‬
,)"‫הדיברות‬ ‫("עשר‬
‫לקוד‬ ‫המפורטת‬ ‫לתבנית‬ ‫כהקדמה‬ ‫מוסרית‬ ‫דרכים‬ ‫כמפת‬ ‫ישרתו‬ ‫אשר‬
.‫ומוסדותיה‬ ‫האנושות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬
‫יסוד‬ ‫הנחות‬
‫החלל‬ ‫אוכלוסיית‬ )‫א‬
–
‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מתחום‬ ‫שיצאו‬ ‫מי‬ ‫כל‬
.
)‫ב‬
‫המוסרי‬ ‫הבסיס‬
–
‫או‬ ‫האתיקה‬
‫פילוסופי‬
‫המוסר‬ ‫ית‬
‫שפותח‬
‫ה‬
,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫ובמערב‬ ‫במזרח‬
‫ת‬
‫היה‬
‫גם‬
‫תק‬
‫פה‬
.‫הדברות‬ ‫עשרת‬ ‫מתוך‬ "‫תרצח‬ ‫"לא‬ ‫ההיגד‬ ‫למשל‬ ,‫בחלל‬ ‫האדם‬ ‫בפעילות‬
‫משפטי‬ ‫גיבוי‬ )‫ג‬
–
‫האכיפה‬ ‫וכוחות‬ ‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תיתמך‬ ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬
.‫שלה‬
‫חינוך‬ )‫ד‬
-
‫הדורות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫לחינוך‬
‫החינוך‬ ‫במערכות‬ ‫התייחסות‬ ‫ותהיה‬ ,‫הבאים‬
‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫לקוד‬
.
3
‫בחלל‬ ‫התיישבות‬ )‫ה‬
–
‫לינה‬ ‫אתרי‬ ‫מוקמים‬ ‫במהלכה‬ ‫אשר‬ ,‫בחלל‬ ‫פעילות‬
.
‫הם‬ ‫בחלל‬ ‫המתיישבים‬
‫זרוע‬
‫מניגוד‬ ‫הימנעות‬ ‫כולל‬ ,‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫אסטרטגית‬
‫ב‬ ,‫עניינים‬
100
‫ה‬
‫שנים‬
‫ה‬
.‫ראשונות‬
)‫ו‬
100
‫ראשונות‬ ‫שנים‬
-
‫ל‬ ‫ישמש‬ ,‫וייחתם‬ ‫שיידון‬ ‫אחרי‬ ,‫זה‬ ‫מסמך‬
100
‫ומומלץ‬ ,‫הבאות‬ ‫השנים‬
‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫יעברו‬ ‫מאפייניו‬ ‫כל‬ ‫סופן‬ ‫שלקראת‬
.
‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬
1
-
‫החלל‬
‫הוא‬
‫ציבורי‬ ‫מרחב‬
-
‫לכלל‬ ‫שייך‬ ‫החלל‬
.‫החיצון‬ ‫החלל‬ ‫ואוכלוסיית‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫תושבי‬
2
-
‫שלום‬ ‫בדרכי‬ ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫שימוש‬
-
‫החלל‬
‫החיצון‬
( ‫שלום‬ ‫שימושי‬ ‫עבור‬ ‫הוא‬
23
UN 1959
)
‫נשק‬ ‫מכלי‬ ‫בו‬ ‫להימנע‬ ‫ויש‬
.
3
-
‫אנושית‬ ‫ברית‬
-
‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫הדדית‬ ‫בעזרה‬ ‫מאופיינת‬ ‫תהיה‬ ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬
(UN23
)
.‫בדילמות‬ ‫ודיון‬
4
-
‫טריטוריאליות‬
–
‫טריטוריאליות‬ ‫היעדר‬
-
‫ב‬ ‫יידונו‬ ‫ולא‬ ‫יתקיימו‬ ‫לא‬ ,‫וכדומה‬ ‫מטבע‬ ,‫המנון‬ ,‫סמל‬ ,‫דגל‬ ,‫שלטון‬ ,‫משטר‬ ,‫גבול‬
100
‫השנים‬
.‫בחלל‬ ‫הראשונות‬
5
-
‫פסולת‬/‫זיהום‬
–
‫החלל‬ ‫את‬ ‫לזהם‬ ‫אסור‬
space's ecosystem)
)
-
‫את‬ ‫לזהם‬ ‫אסור‬
‫האקולוגית‬ ‫המערכת‬
‫ב‬
.‫חלל‬
.‫בחלל‬ ‫פסולת‬ ‫מהשארת‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬
6
-
‫דת‬
–
‫בחלל‬ ‫דת‬ ‫אתרי‬ ‫יוקמו‬ ‫לא‬
-
‫היקפה‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫מומלץ‬ ,‫ולכן‬ ‫האדם‬ ‫בנפש‬ ‫עמוקים‬ ‫רבדים‬ ‫מעוררת‬ ‫דת‬
.
‫מתפילה‬ ‫לבד‬
‫למשל‬ ,‫היבטים‬ ‫מגוון‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫אישית‬
:
‫ב‬ ‫דת‬ ‫אתרי‬ ‫קיום‬ ‫לאפשר‬ ‫האם‬
100
‫הראשונות‬ ‫השנים‬
?‫בחלל‬
7
-
‫החיים‬ ‫תופעת‬ ‫של‬ ‫הנציגים‬ ‫את‬ ‫לחלל‬ ‫עמנו‬ ‫ניקח‬ ‫אנו‬
-
‫תיבת‬
‫ֹח‬‫נ‬
-
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ,‫צמחים‬
‫אחרות‬ ‫חיים‬ ‫וצורות‬
,
‫באחריותנו‬ ‫הם‬
.
‫בחלל‬ ‫נתיישב‬ ‫כאשר‬
‫נבטיח‬
‫ש‬
‫גם‬
‫נציגי‬
‫אחרים‬ ‫ם‬
‫של‬
‫החיים‬ ‫תופעת‬
.)‫נח‬ ‫(תיבת‬ ‫בחלל‬ ‫בחיים‬ ‫ישולבו‬
8
-
‫בחלל‬ ‫התיישבות‬
–
‫חובה‬ ‫היא‬
‫מוסרית‬
-
‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫המוסרית‬ ‫חובתנו‬ ‫זו‬
‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחלל‬ ‫להתיישב‬
‫המשך‬
‫קיומנו‬
.
.‫להתיישבות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫נקדים‬ ‫אנו‬ ‫הפעם‬
‫מבט‬ ‫נקודת‬
(
Perspective
)
‫מוקדש‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬
‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫המוסריים‬ ‫להיבטים‬
,(ethicscode4space24
)
‫שיתקבלו‬ ‫ואחרי‬
‫במסמך‬ ‫צורך‬ ‫יהיה‬
)‫אכיפתם‬ ‫(כולל‬ ‫ביישומם‬ ‫הדן‬
.
‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המסמך‬
‫מספר‬
,‫בחלל‬ ‫להתנהגותנו‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫אודות‬ ‫ובהירות‬ ‫קצרות‬ ‫הצהרות‬
,‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫האנושות‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫פילוסופית‬ ‫של‬ ‫ההיסטורית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מירב‬ ‫על‬ ‫התיישבותנו‬ ‫במהלך‬ ‫שעשינו‬ ‫טעויות‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫לא‬ ‫ושאיפתנו‬
.
4
‫בכוונה‬
‫לינק‬ ‫יכלול‬ ‫חלל‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫אתר‬ ‫שכל‬ ‫חיוני‬ ,‫בחלל‬ ‫בפעילותנו‬ ‫המוסרי‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫ליישם‬
,‫מכך‬ ‫יתירה‬ .‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫לקוד‬ ‫להתייחסותה‬
‫ולהחלטות‬ ‫לרקע‬ ‫הנוגעים‬ ‫פרטים‬ ‫באתר‬ ‫לספק‬ ‫יש‬
‫החלל‬ ‫סוכנות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשו‬
.‫האנושות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫החלטות‬ ‫לצד‬
‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫כחברה‬ ‫שלנו‬ ‫המסר‬ ,‫לדעתי‬
:
,‫החדש‬ ‫במרחב‬
‫חדשה‬ ‫תרבות‬ ‫לפתח‬ ‫מצווים‬ ‫אנו‬ ,‫החלל‬
-
‫תרבות‬
.‫מוסר‬ ‫מבוססת‬
‫תודה‬ ‫דברי‬
‫הטיוטות‬ ‫על‬ ‫משוב‬ ‫ונתנו‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫לרשותי‬ ‫שהעמידו‬ ‫הרבים‬ ‫לאנשים‬ ‫בכנות‬ ‫להודות‬ ‫ברצוני‬
‫מ‬ ‫בהם‬ ,‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫השונות‬
‫ונציגי‬ ‫ומדענים‬ ‫דעניות‬
.‫שונים‬ ‫פורומים‬
‫ספרות‬ ‫רשימת‬
1. Maca-Meyer, N. et al. 2001. Major genomic mitochondrial lineages delineate early human
expansions. BMC Genet. 2: 13, 1471-2156.
2. Hongjun, W. 2016. Earth Human Settlement Ecosystem and Underground Space Research.
Procedia Engineering, 165: 765-781.
3. Jones, H.P. et al. 2018. Restoration and repair of Earth's damaged ecosystems. Proc. R.
Soc. B, 285: 20172577.
4. Air Pollution in World. 2019. Real-time Air Quality Index Visual Map.
http://aqicn.org/map/world/ (Accessed 4 May 2019).
5. Bassiouni, M.C., 2014. Crimes against humanity- Historical evolution and contemporary
application. DePaul University, Chicago.
6. Joshua J. M. 2009. War in ancient times. www.ancient.eu/war/ (Accessed 4 May 2019).
7. Category: List of wars by dates. 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_wars_by_date/ (Accessed 4 May 2019).
8. The Encyclopedia of World Problems & Human Potential. 2015. Lack of international
cooperation. http://encyclopedia.uia.org/en/problem/140141/ (Accessed 4 May 2019).
9. United Nations treaties and principles on outer space. 2008. United Nations, New York,
ST/SPACE/11/Rev.2, 84pp.
10. UNOOSA. 2018. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS).
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/inde x.html/ (Accessed 4 May 2019).
11. EU proposal for an international Space Code of Conduct, Draft. 2014. International Code
of Conduct for Outer Space Activities.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14715/eu-proposal-
international-space-code-conduct-draft_en/ (Accessed 4 May 2019).
12. COSPAR. 2017. COSPAR's Planetary Protection Policy.
https://cosparhq.cnes.fr/sites/default/files/pppolicydecember_2017.pdf/
(Accessed 4 May 2019).
13. UNOOSA. 1966. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/tr eaties/introouterspacetreaty.html/
(Accessed 4 May, 2019).
14. UNODA. 2018. Outer Space (1957-2018). www.un.org/disarmament/topics/outerspace/
(Accessed 4 May 2019).
5
15. United Nations. 2015. Resolution 70/53. Transparency and confidence-building measures
in outer space activities.
www.unoosa.org/res/oosadoc/data/resolutions/2015/general_assembly_70th_session/ares
7053 _html/A_RES_70_053E.pdf/
(Accessed 4 May 2019).
16. COSPAR Panel. 2017. Current COSPAR Planetary Protection Policy for Icy Moons and
Outer Solar System Bodies. http://pposs.org/wpcontent/uploads/2017/06/Current-
COSPAR-Planetary-Protection-Policy-for-the-Outer-Solar-System_Kminek.pdf/
(Accessed 4 May 2019).
17. JAXA. 2003. JAXA Philosophy / Code of Conduct.
http://global.jaxa.jp/about/philosophy/index.ht ml/ (Accessed 4 May 2019).
18. Wikipedia. 2019. List of private spaceflight companies.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_ of_private_spaceflight_companies/
(Accessed 4 May 2019).
19. BMSIS. 2016. Ethics of Space Colonization.
https://www.bmsis.org/ethics-of-space-colonization/ (Accessed 4 May 2019).
20. Jacques, A. 2011. Icarus' second chance: the basis and perspectives of space ethics.
SpringerWien, New York.
21. UNESDOC. 2000. Report on “The Ethics of Space Policy”.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120681/ (Accessed 4 May 2019).
22. UNOOSA. 2007. Resolution 62/217: Space debris mitigation guidelines of the United
Nations committee on the peaceful uses of outer space.
www.unoosa.org/documents/pdf/space law/sd/COPUOS_space_debris_mitigation_
guidelines.pdf/ (Accessed 4 May 2019).
23. UN. 1958. 1348 (XIII). Question of the peaceful use of outer space.
www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_13_1348E. pdf/ (Accessed 24 August, 2019).
24. Ethical code for space activity website: www.ethicscode4space.net/
‫הכותב‬ ‫אודות‬
‫קיבל‬ ‫סבר‬ ‫צבי‬ ‫פרופסור‬
PhD
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫החיים‬ ‫במדעי‬
.
‫ארצות‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ‫של‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫חבר‬ ‫פרופסור‬ ‫הוא‬
‫מומחה‬ ,‫הברית‬
‫ההודי‬ ‫בדרבן‬ ‫עולמי‬ ‫ומומחה‬ ‫התנהגותית‬ ‫באקולוגיה‬
.
‫בוועד‬ ‫לחינוך‬ ‫מומחה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬
‫של‬ ‫ה‬
‫בעשור‬ ‫והקדיש‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬
‫בישראל‬ ‫לאומי‬ ‫בהיקף‬ ‫חינוכית‬ ‫מנהיגות‬ ‫בהכוונת‬ ‫לרפורמה‬ ‫האחרון‬
.
‫הניע‬ ‫הדרוזים‬ ‫לקידום‬ ‫המשימה‬ ‫בצוות‬ ‫כחבר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬
‫בוועדה‬ ‫כחבר‬ ‫שירת‬ ,‫חלוצית‬ ‫חינוכית‬ ‫יוזמה‬
‫של‬ ‫הערבי‬ ‫המגזר‬ ‫לקידום‬
‫משרד‬ ‫מנכ"לית‬ ‫במשרד‬ ‫המטה‬ ‫ראש‬ ‫והיה‬ ,‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬
‫החינוך‬
.
‫הגשם‬ ‫ביער‬ ‫מחקר‬ ‫מקיים‬ ‫הוא‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫חמש‬ ‫במשך‬
‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫פרויקט‬ ‫מוביל‬ ‫ועתה‬ ,‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ,‫סמוליקי‬ ‫בשמורת‬
‫לאוגנדה‬ ‫הנכחד‬ ‫האוקפי‬ ‫להשבת‬
.

More Related Content

More from Zvi Sever

Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdfSever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
Zvi Sever
 
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdfסבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
Zvi Sever
 
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdfסבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
Zvi Sever
 
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdfסבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
Zvi Sever
 
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdfDruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
Zvi Sever
 
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdfThe new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdfSever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfSever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Zvi Sever
 
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
Zvi Sever
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
Zvi Sever
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Zvi Sever
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Zvi Sever
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
Zvi Sever
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild  translocations in ugand-review.2021Sever-wild  translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Zvi Sever
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
Zvi Sever
 

More from Zvi Sever (20)

Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdfSever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
Sever-Okapi&MaramagamboForest-Uganda2024.pdf
 
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdfסבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
סבר-אוקפי-מחקר-יער מרמגמבו-אוגנדה-2024.pdf
 
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdfסבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
סבר-אירופה חדשה–בהתגבשות אימפריה אסלאמית 2013.pdf
 
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdfסבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
סבר-דרוזים-היערכות אסטרטגית ואימפריה אסלאמית-2013.pdf
 
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdfDruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
DruzeStrategy&IslamicEmpire-2013.pdf
 
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdfThe new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
The new Islamic Empire-Zvi Sever Pub. Oct.2023.pdf
 
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdfSever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
Sever-Some of the first Okapis origin-2020.pdf
 
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdfSever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
Sever-Okapi-Uganda-Final Report-November 2022.pdf
 
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild  translocations in ugand-review.2021Sever-wild  translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
 

SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf

  • 1. 1 ‫תרגום‬ ‫ה‬ ‫מאמר‬ ‫ב‬ ‫שפורסם‬ - SRT Sever, Z. 2020. The ethical code for space activity. Space Research Today, Vol. 208: 44-48. https://doi.org/10.1016/j.srt.2020.07.012 ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫סבר‬ ‫צבי‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ‫של‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫מפתח‬ ‫מילות‬ ‫חלל‬ ‫מדיניות‬ ,‫בחלל‬ ‫האדם‬ ‫פעילות‬ ,‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ,‫אתיקה‬ ‫ת‬ ‫מצית‬ ( Abstract ) ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫תפוצתו‬ ‫רוב‬ ‫התרחשה‬ ‫ב‬ 70,000 ‫הת‬ ‫אך‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫י‬ ‫ישבו‬ ‫ת‬ ‫זו‬ ‫נעש‬ ‫תה‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫ללא‬ . ‫התוצאה‬ ‫פגיעה‬ ‫היא‬ ‫חמורה‬ ‫הרמוניה‬ ‫היעדר‬ ‫לצד‬ ‫הטבעיות‬ ‫בתשתיות‬ ‫בין‬ ‫ל‬ ‫שהובילה‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫היעדר‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ . ‫לפעילות‬ ‫במקביל‬ ,‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫שהתרחש‬ ‫ממה‬ ‫בשונה‬ ‫בחלל‬ ‫נעשתה‬ ‫אירופי‬ ‫איחוד‬ ,‫(או"ם‬ ‫ציבוריים‬ ‫גופים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫רבה‬ ‫פעילות‬ ‫בחלל‬ ‫האתיקה‬ ‫בנושא‬ ‫ומדינות‬ ) , ‫ה‬ ,‫תיירות‬ ‫(חברות‬ ‫כלכליים‬ ‫פרטיים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫אקדמיים‬ ‫במוסדות‬ ‫מסתייעים‬ ‫אזרחים‬/‫הציבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ )‫וכדומה‬ ‫בחלל‬ ‫תעשייה‬ , ‫והקמת‬ ‫פעילויות‬ ,‫אגודות‬ ,‫פורומים‬ ‫שיצרו‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ . ‫מסמך‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫מכל‬ ‫אחוד‬ ‫כולל‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫שהוא‬ , ‫ו‬ ,‫האנושות‬ ‫של‬ ‫מקיף‬ ‫ל‬ ‫פעילות‬ ‫ה‬ ‫בחלל‬ . ‫אני‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ‫מציע‬ ‫ושמונה‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫שש‬ ‫תחומי‬ ‫אתיקה‬ ‫בו‬ ‫בתהליך‬ ,‫לדיון‬ ‫תשתתף‬ ‫מסמך‬ ‫ליצירת‬ ,‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ובהיר‬ ‫קצר‬ ‫כ‬ ‫"קוד‬ ‫ש‬ ,"‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫אתי‬ ‫יוצג‬ ‫למחוקקים‬ , ‫ל‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫לאומיים‬ , ‫ל‬ ‫מדינות‬ ‫כולו‬ ‫ולציבור‬ . ‫מבוא‬ ‫במהלך‬ ‫התקיימה‬ ‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫האנושית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫מירב‬ 70,000 ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 1 ‫מקום‬ ‫מכל‬ , ‫ההתיי‬ ‫רוב‬ ‫שבו‬ ‫נוצר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫הטבעיות‬ ‫לתשתיות‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ ‫נגרם‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ 2,3,4 ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫הרמוניה‬ ‫היעדר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ 5,6,7 ‫להיעדר‬ ‫שהובילה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ 8 . ‫לא‬ ‫מאפשרת‬ ,‫החלל‬ ,‫חדש‬ ‫במרחב‬ ‫הפעילות‬ ‫נושות‬ ‫עם‬ ,‫חדשה‬ ‫בדרך‬ ‫לפעול‬ ‫מוצא‬ ‫נקודת‬ ‫מוסרית‬ . ‫תכליתי‬ ‫במסמך‬ ‫להתרכז‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ .‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫לקידום‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫אסקור‬ ‫אני‬ ,‫זה‬ ‫במאמר‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫שיאפשר‬ ‫לקוד‬ ‫בהקשר‬ ‫ובהירות‬ ‫גישה‬ ,‫בחלל‬ ‫לפעול‬ ‫שמעונין‬ ‫ה‬ ‫פעילו‬ ‫של‬ ‫אתי‬ ‫יו‬ ‫האנושות‬ ‫ת‬ .‫בחלל‬ ‫שש‬ ‫את‬ ‫המזכירה‬ ‫בדרך‬ ‫שנכתב‬ ,‫ובהיר‬ ‫קצר‬ ‫מסמך‬ ‫אציג‬ ‫אני‬ ,‫בסיסיות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫כמה‬ ‫לצד‬ ‫החברתיות‬ ‫ההצהרות‬ ."‫הדיברות‬ ‫ב"עשרת‬ ‫אשר‬ ‫שיטות‬ .‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫לנסח‬ ‫במגמה‬ ‫שהתקיימו‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫ערכתי‬ ‫תוך‬ ‫נעשה‬ ‫הדבר‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫רשמיים‬ ‫נציגים‬ ‫עם‬ ‫התכתבות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫האינטרנט‬ ‫מרשת‬ ‫זמין‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬ ‫מעורבים‬ : ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫ארגונים‬ .‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫העיקריות‬ ‫המדינות‬ ‫של‬ ‫חלל‬ ‫וסוכנויות‬
  • 2. 2 ‫תוצאות‬ ‫מצד‬ ‫פעילה‬ ‫בהתמודדות‬ ‫היו‬ ‫בחלל‬ ‫אתיקה‬ ‫של‬ ‫ושיקולים‬ ‫האתיקה‬ ‫שתחום‬ ,‫נראה‬ ‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האו"ם‬ ( ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫גופים‬ 10 ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ , 11 , 12 COSPAR ) ‫מוסדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמכו‬ ‫כולם‬ , ( ‫המוקדמת‬ ‫האמנה‬ ‫הן‬ ‫חשובות‬ ‫תוצאות‬ .‫ומדינות‬ ‫אקדמיים‬ 196713 ‫בדרכי‬ ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫'שימוש‬ ) ‫המוני‬ ‫להרס‬ ‫אחר‬ ‫נשק‬ ‫או‬ ‫גרעיני‬ ‫נשק‬ ‫'הצבת‬ ‫נגד‬ ‫ההצעה‬ ,‫שלה‬ ‫הנושא‬ ‫ותת‬ '‫שלום‬ ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ' 13 ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ '‫חימוש‬ ‫'מרוץ‬ ‫מניעת‬ ‫לקראת‬ ‫והמאמצים‬ 13 ,14 ‫לכת‬ ‫כוכבי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫מדיניות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ 16 . '‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫הוא‬ ‫החיצון‬ ‫'החלל‬ ‫כללית‬ ‫מהגדרה‬ ‫חוץ‬ ‫ו‬ - ‫המדינות‬ '‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫שלום‬ ‫בדרכי‬ ‫'שימוש‬ )‫ארה"ב‬ ,‫אנגליה‬ ,‫רוסיה‬ ,‫יפן‬ ,‫הודו‬ ,‫סין‬ ,‫(קנדה‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫המובילות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫פרסמו‬ ‫לא‬ ‫לחלל‬ ‫היפנית‬ ‫הפילוסופיה‬ '‫(ר‬ 17 ‫אבל‬ ) ‫וקוספאר‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,‫האו"ם‬ ‫של‬ ‫במסמכים‬ ‫מעורבות‬ ‫היו‬ ‫הן‬ . ‫וכדומה‬ ‫חלל‬ ‫תעשיית‬ ,‫תיירות‬ ‫(חברות‬ ‫פרטיות‬ ‫כלכליות‬ ‫ישויות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ 18 ) ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫'קוד‬ ‫שפרסמו‬ ,‫פורומים‬ ‫שיצרו‬ ,‫אזרחים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫החלל‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ‫לא‬ ‫אך‬ '‫מקצועית‬ ,‫שייכויות‬ ‫דנים‬ ‫(הם‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫פעילויות‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילויות‬ ‫אתי‬ ‫בקוד‬ ‫והצורך‬ ‫בחשיבות‬ 19 .) ‫(למשל‬ ‫דיונים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ : ‫איקרוס‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫הסיכוי‬ 20 ) ‫של‬ ‫"האתיקה‬ ‫על‬ ‫האו"ם‬ ‫דיון‬ ‫(ראה‬ ‫דו"חות‬ , "‫החלל‬ ‫מדיניות‬ 2000 ‫עם‬ 256 ‫החלטות‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ ‫עמודים‬ 21 ‫המלצה‬ /‫החלטה‬ ‫(ראה‬ ‫המלצות‬ ,) ‫לפסולת‬ 22 ,) ‫עם‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫מעשי‬ ‫מסמך‬ ‫ואפילו‬ ‫החלטות‬ 111 ‫לחתימה‬ ‫סעיפים‬ 11 ‫אך‬ , ‫מכל‬ ‫אלה‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫ולו‬ ‫הא‬ ‫לפעילות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫וכולל‬ ‫מקיף‬ ‫שהוא‬ ,‫אחד‬ ‫מסמך‬ ‫דם‬ .‫בחלל‬ ‫שזמין‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫הדגש‬ ‫כמובן‬ .‫בינתיים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫כנראה‬ ‫המשרת‬ ,‫חלקי‬ ‫מענה‬ ‫הוא‬ ‫לאכוף‬ ‫שיכולים‬ ,‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫יישום‬ ‫מ‬ ‫נובע‬ ‫שכחם‬ .)‫ומדינות‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,‫האו"ם‬ ‫(כלומר‬ ‫חוקים‬ ‫לדיון‬ ‫הצעות‬ ‫לכ‬ ‫חיוני‬ ‫הוא‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫ל‬ ‫האנושות‬ ‫ל‬ ‫ונדרש‬ ‫רחבות‬ ‫פעילויות‬ ‫ונקיים‬ ‫שנארגן‬ ‫לפני‬ ‫הנקודות‬ ‫את‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ ,‫לכן‬ .‫שם‬ ‫משמעותיות‬ ‫עם‬ ‫בהן‬ ‫לחלוק‬ ‫שיש‬ , ‫לדיון‬ ‫ההחלטות‬ ‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫מדינות‬ ,‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫גופים‬ ,‫למחוקקים‬ ‫שיוצג‬ ,‫ראשי‬ ‫מסמך‬ ‫ליצירת‬ ‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מרבית‬ .‫הרחב‬ ‫והציבור‬ ‫שונות‬ ‫ושמונה‬ ‫השערות‬ ‫שש‬ ‫כולל‬ ‫ולכן‬ ‫ומקיפים‬ ‫בהירים‬ ‫עיקריים‬ ‫נושאים‬ ‫מציע‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ ,‫ראשיים‬ ,)"‫הדיברות‬ ‫("עשר‬ ‫לקוד‬ ‫המפורטת‬ ‫לתבנית‬ ‫כהקדמה‬ ‫מוסרית‬ ‫דרכים‬ ‫כמפת‬ ‫ישרתו‬ ‫אשר‬ .‫ומוסדותיה‬ ‫האנושות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫החלל‬ ‫אוכלוסיית‬ )‫א‬ – ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מתחום‬ ‫שיצאו‬ ‫מי‬ ‫כל‬ . )‫ב‬ ‫המוסרי‬ ‫הבסיס‬ – ‫או‬ ‫האתיקה‬ ‫פילוסופי‬ ‫המוסר‬ ‫ית‬ ‫שפותח‬ ‫ה‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫ובמערב‬ ‫במזרח‬ ‫ת‬ ‫היה‬ ‫גם‬ ‫תק‬ ‫פה‬ .‫הדברות‬ ‫עשרת‬ ‫מתוך‬ "‫תרצח‬ ‫"לא‬ ‫ההיגד‬ ‫למשל‬ ,‫בחלל‬ ‫האדם‬ ‫בפעילות‬ ‫משפטי‬ ‫גיבוי‬ )‫ג‬ – ‫האכיפה‬ ‫וכוחות‬ ‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תיתמך‬ ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ .‫שלה‬ ‫חינוך‬ )‫ד‬ - ‫הדורות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫לחינוך‬ ‫החינוך‬ ‫במערכות‬ ‫התייחסות‬ ‫ותהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫בחלל‬ ‫לפעילות‬ ‫האתי‬ ‫לקוד‬ .
  • 3. 3 ‫בחלל‬ ‫התיישבות‬ )‫ה‬ – ‫לינה‬ ‫אתרי‬ ‫מוקמים‬ ‫במהלכה‬ ‫אשר‬ ,‫בחלל‬ ‫פעילות‬ . ‫הם‬ ‫בחלל‬ ‫המתיישבים‬ ‫זרוע‬ ‫מניגוד‬ ‫הימנעות‬ ‫כולל‬ ,‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ב‬ ,‫עניינים‬ 100 ‫ה‬ ‫שנים‬ ‫ה‬ .‫ראשונות‬ )‫ו‬ 100 ‫ראשונות‬ ‫שנים‬ - ‫ל‬ ‫ישמש‬ ,‫וייחתם‬ ‫שיידון‬ ‫אחרי‬ ,‫זה‬ ‫מסמך‬ 100 ‫ומומלץ‬ ,‫הבאות‬ ‫השנים‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫יעברו‬ ‫מאפייניו‬ ‫כל‬ ‫סופן‬ ‫שלקראת‬ . ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬ 1 - ‫החלל‬ ‫הוא‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ - ‫לכלל‬ ‫שייך‬ ‫החלל‬ .‫החיצון‬ ‫החלל‬ ‫ואוכלוסיית‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫תושבי‬ 2 - ‫שלום‬ ‫בדרכי‬ ‫החיצון‬ ‫בחלל‬ ‫שימוש‬ - ‫החלל‬ ‫החיצון‬ ( ‫שלום‬ ‫שימושי‬ ‫עבור‬ ‫הוא‬ 23 UN 1959 ) ‫נשק‬ ‫מכלי‬ ‫בו‬ ‫להימנע‬ ‫ויש‬ . 3 - ‫אנושית‬ ‫ברית‬ - ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫הדדית‬ ‫בעזרה‬ ‫מאופיינת‬ ‫תהיה‬ ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ (UN23 ) .‫בדילמות‬ ‫ודיון‬ 4 - ‫טריטוריאליות‬ – ‫טריטוריאליות‬ ‫היעדר‬ - ‫ב‬ ‫יידונו‬ ‫ולא‬ ‫יתקיימו‬ ‫לא‬ ,‫וכדומה‬ ‫מטבע‬ ,‫המנון‬ ,‫סמל‬ ,‫דגל‬ ,‫שלטון‬ ,‫משטר‬ ,‫גבול‬ 100 ‫השנים‬ .‫בחלל‬ ‫הראשונות‬ 5 - ‫פסולת‬/‫זיהום‬ – ‫החלל‬ ‫את‬ ‫לזהם‬ ‫אסור‬ space's ecosystem) ) - ‫את‬ ‫לזהם‬ ‫אסור‬ ‫האקולוגית‬ ‫המערכת‬ ‫ב‬ .‫חלל‬ .‫בחלל‬ ‫פסולת‬ ‫מהשארת‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ 6 - ‫דת‬ – ‫בחלל‬ ‫דת‬ ‫אתרי‬ ‫יוקמו‬ ‫לא‬ - ‫היקפה‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫מומלץ‬ ,‫ולכן‬ ‫האדם‬ ‫בנפש‬ ‫עמוקים‬ ‫רבדים‬ ‫מעוררת‬ ‫דת‬ . ‫מתפילה‬ ‫לבד‬ ‫למשל‬ ,‫היבטים‬ ‫מגוון‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫אישית‬ : ‫ב‬ ‫דת‬ ‫אתרי‬ ‫קיום‬ ‫לאפשר‬ ‫האם‬ 100 ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ?‫בחלל‬ 7 - ‫החיים‬ ‫תופעת‬ ‫של‬ ‫הנציגים‬ ‫את‬ ‫לחלל‬ ‫עמנו‬ ‫ניקח‬ ‫אנו‬ - ‫תיבת‬ ‫ֹח‬‫נ‬ - ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ,‫צמחים‬ ‫אחרות‬ ‫חיים‬ ‫וצורות‬ , ‫באחריותנו‬ ‫הם‬ . ‫בחלל‬ ‫נתיישב‬ ‫כאשר‬ ‫נבטיח‬ ‫ש‬ ‫גם‬ ‫נציגי‬ ‫אחרים‬ ‫ם‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫תופעת‬ .)‫נח‬ ‫(תיבת‬ ‫בחלל‬ ‫בחיים‬ ‫ישולבו‬ 8 - ‫בחלל‬ ‫התיישבות‬ – ‫חובה‬ ‫היא‬ ‫מוסרית‬ - ‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫המוסרית‬ ‫חובתנו‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחלל‬ ‫להתיישב‬ ‫המשך‬ ‫קיומנו‬ . .‫להתיישבות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫נקדים‬ ‫אנו‬ ‫הפעם‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ( Perspective ) ‫מוקדש‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫בחלל‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫המוסריים‬ ‫להיבטים‬ ,(ethicscode4space24 ) ‫שיתקבלו‬ ‫ואחרי‬ ‫במסמך‬ ‫צורך‬ ‫יהיה‬ )‫אכיפתם‬ ‫(כולל‬ ‫ביישומם‬ ‫הדן‬ . ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המסמך‬ ‫מספר‬ ,‫בחלל‬ ‫להתנהגותנו‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫אודות‬ ‫ובהירות‬ ‫קצרות‬ ‫הצהרות‬ ,‫הארץ‬ ‫בכדור‬ ‫האנושות‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫פילוסופית‬ ‫של‬ ‫ההיסטורית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מירב‬ ‫על‬ ‫התיישבותנו‬ ‫במהלך‬ ‫שעשינו‬ ‫טעויות‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫לא‬ ‫ושאיפתנו‬ .
  • 4. 4 ‫בכוונה‬ ‫לינק‬ ‫יכלול‬ ‫חלל‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫אתר‬ ‫שכל‬ ‫חיוני‬ ,‫בחלל‬ ‫בפעילותנו‬ ‫המוסרי‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ,‫מכך‬ ‫יתירה‬ .‫בחלל‬ ‫האתי‬ ‫לקוד‬ ‫להתייחסותה‬ ‫ולהחלטות‬ ‫לרקע‬ ‫הנוגעים‬ ‫פרטים‬ ‫באתר‬ ‫לספק‬ ‫יש‬ ‫החלל‬ ‫סוכנות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשו‬ .‫האנושות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫החלטות‬ ‫לצד‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫כחברה‬ ‫שלנו‬ ‫המסר‬ ,‫לדעתי‬ : ,‫החדש‬ ‫במרחב‬ ‫חדשה‬ ‫תרבות‬ ‫לפתח‬ ‫מצווים‬ ‫אנו‬ ,‫החלל‬ - ‫תרבות‬ .‫מוסר‬ ‫מבוססת‬ ‫תודה‬ ‫דברי‬ ‫הטיוטות‬ ‫על‬ ‫משוב‬ ‫ונתנו‬ ‫יכולותיהם‬ ‫את‬ ‫לרשותי‬ ‫שהעמידו‬ ‫הרבים‬ ‫לאנשים‬ ‫בכנות‬ ‫להודות‬ ‫ברצוני‬ ‫מ‬ ‫בהם‬ ,‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫השונות‬ ‫ונציגי‬ ‫ומדענים‬ ‫דעניות‬ .‫שונים‬ ‫פורומים‬ ‫ספרות‬ ‫רשימת‬ 1. Maca-Meyer, N. et al. 2001. Major genomic mitochondrial lineages delineate early human expansions. BMC Genet. 2: 13, 1471-2156. 2. Hongjun, W. 2016. Earth Human Settlement Ecosystem and Underground Space Research. Procedia Engineering, 165: 765-781. 3. Jones, H.P. et al. 2018. Restoration and repair of Earth's damaged ecosystems. Proc. R. Soc. B, 285: 20172577. 4. Air Pollution in World. 2019. Real-time Air Quality Index Visual Map. http://aqicn.org/map/world/ (Accessed 4 May 2019). 5. Bassiouni, M.C., 2014. Crimes against humanity- Historical evolution and contemporary application. DePaul University, Chicago. 6. Joshua J. M. 2009. War in ancient times. www.ancient.eu/war/ (Accessed 4 May 2019). 7. Category: List of wars by dates. 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_wars_by_date/ (Accessed 4 May 2019). 8. The Encyclopedia of World Problems & Human Potential. 2015. Lack of international cooperation. http://encyclopedia.uia.org/en/problem/140141/ (Accessed 4 May 2019). 9. United Nations treaties and principles on outer space. 2008. United Nations, New York, ST/SPACE/11/Rev.2, 84pp. 10. UNOOSA. 2018. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/inde x.html/ (Accessed 4 May 2019). 11. EU proposal for an international Space Code of Conduct, Draft. 2014. International Code of Conduct for Outer Space Activities. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14715/eu-proposal- international-space-code-conduct-draft_en/ (Accessed 4 May 2019). 12. COSPAR. 2017. COSPAR's Planetary Protection Policy. https://cosparhq.cnes.fr/sites/default/files/pppolicydecember_2017.pdf/ (Accessed 4 May 2019). 13. UNOOSA. 1966. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/tr eaties/introouterspacetreaty.html/ (Accessed 4 May, 2019). 14. UNODA. 2018. Outer Space (1957-2018). www.un.org/disarmament/topics/outerspace/ (Accessed 4 May 2019).
  • 5. 5 15. United Nations. 2015. Resolution 70/53. Transparency and confidence-building measures in outer space activities. www.unoosa.org/res/oosadoc/data/resolutions/2015/general_assembly_70th_session/ares 7053 _html/A_RES_70_053E.pdf/ (Accessed 4 May 2019). 16. COSPAR Panel. 2017. Current COSPAR Planetary Protection Policy for Icy Moons and Outer Solar System Bodies. http://pposs.org/wpcontent/uploads/2017/06/Current- COSPAR-Planetary-Protection-Policy-for-the-Outer-Solar-System_Kminek.pdf/ (Accessed 4 May 2019). 17. JAXA. 2003. JAXA Philosophy / Code of Conduct. http://global.jaxa.jp/about/philosophy/index.ht ml/ (Accessed 4 May 2019). 18. Wikipedia. 2019. List of private spaceflight companies. https://en.wikipedia.org/wiki/List_ of_private_spaceflight_companies/ (Accessed 4 May 2019). 19. BMSIS. 2016. Ethics of Space Colonization. https://www.bmsis.org/ethics-of-space-colonization/ (Accessed 4 May 2019). 20. Jacques, A. 2011. Icarus' second chance: the basis and perspectives of space ethics. SpringerWien, New York. 21. UNESDOC. 2000. Report on “The Ethics of Space Policy”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120681/ (Accessed 4 May 2019). 22. UNOOSA. 2007. Resolution 62/217: Space debris mitigation guidelines of the United Nations committee on the peaceful uses of outer space. www.unoosa.org/documents/pdf/space law/sd/COPUOS_space_debris_mitigation_ guidelines.pdf/ (Accessed 4 May 2019). 23. UN. 1958. 1348 (XIII). Question of the peaceful use of outer space. www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_13_1348E. pdf/ (Accessed 24 August, 2019). 24. Ethical code for space activity website: www.ethicscode4space.net/ ‫הכותב‬ ‫אודות‬ ‫קיבל‬ ‫סבר‬ ‫צבי‬ ‫פרופסור‬ PhD ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫החיים‬ ‫במדעי‬ . ‫ארצות‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ‫של‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫חבר‬ ‫פרופסור‬ ‫הוא‬ ‫מומחה‬ ,‫הברית‬ ‫ההודי‬ ‫בדרבן‬ ‫עולמי‬ ‫ומומחה‬ ‫התנהגותית‬ ‫באקולוגיה‬ . ‫בוועד‬ ‫לחינוך‬ ‫מומחה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫בעשור‬ ‫והקדיש‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫בישראל‬ ‫לאומי‬ ‫בהיקף‬ ‫חינוכית‬ ‫מנהיגות‬ ‫בהכוונת‬ ‫לרפורמה‬ ‫האחרון‬ . ‫הניע‬ ‫הדרוזים‬ ‫לקידום‬ ‫המשימה‬ ‫בצוות‬ ‫כחבר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫בוועדה‬ ‫כחבר‬ ‫שירת‬ ,‫חלוצית‬ ‫חינוכית‬ ‫יוזמה‬ ‫של‬ ‫הערבי‬ ‫המגזר‬ ‫לקידום‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"לית‬ ‫במשרד‬ ‫המטה‬ ‫ראש‬ ‫והיה‬ ,‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬ ‫החינוך‬ . ‫הגשם‬ ‫ביער‬ ‫מחקר‬ ‫מקיים‬ ‫הוא‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫חמש‬ ‫במשך‬ ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫פרויקט‬ ‫מוביל‬ ‫ועתה‬ ,‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ,‫סמוליקי‬ ‫בשמורת‬ ‫לאוגנדה‬ ‫הנכחד‬ ‫האוקפי‬ ‫להשבת‬ .