Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sever ethical code for space settlement2009

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
timetable
timetable
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad

Sever ethical code for space settlement2009

Download to read offline

צבי סבר, 2009, הקוד האתי להתיישבות בחלל – תקציר היערכות
Sever-Ethical code for space settlement, 2009

צבי סבר, 2009, הקוד האתי להתיישבות בחלל – תקציר היערכות
Sever-Ethical code for space settlement, 2009

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

More from Zvi Sever (20)

Advertisement

Sever ethical code for space settlement2009

  1. 1. ‫פרופ‬‫סבר‬ ‫צבי‬ ' Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Indianapolis, USA 054-6 719607 , SEV@NETVISION.NET.IL ‫ת‬.‫ד‬.17693,‫ת‬‫ל‬‫אביב‬63176 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 82.9.8229 ‫בחלל‬ ‫להתיישבות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬–‫היערכות‬ ‫תקציר‬ ‫ביותר‬ ‫חיוני‬ ‫הוא‬ "‫בחלל‬ ‫"התיישבות‬ ‫ב‬ ‫שהצורך‬ ‫דומה‬‫בפעילויות‬ ‫מרכיב‬ ‫ומהווה‬‫המשך‬ ‫להבטחת‬ ‫האנושי‬ ‫המין‬ ‫קיום‬. ‫היא‬ ‫שבהן‬ ‫והראשונות‬ ‫החשובות‬ ‫ואחת‬ ‫תשתיות‬ ‫דורשת‬ ‫בחלל‬ ‫ההתיישבות‬-‫אתי‬ ‫קוד‬‫המהווה‬ , ‫מוסריות‬ ‫של‬ ‫מצע‬ ‫או‬ ‫מעטפת‬.‫אוניברסאלית‬ ‫המצוי‬ ,‫לגמרי‬ ‫חדש‬ ‫עולם‬ ‫מגדירים‬ ‫אנו‬ ‫בחלל‬ ‫להתיישב‬ ‫בבואנו‬‫מבחינתנו‬‫וביכולתנו‬ ‫לידה‬ ‫בחבלי‬ ‫והזלזול‬ ‫היוהרה‬ ‫מפני‬ ‫עלינו‬ ‫לשמור‬ ‫אמור‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ .‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫חירות‬ ‫מתוך‬ ‫אותו‬ ‫לעצב‬ ,‫בחרנו‬ ‫בו‬ ‫המיוחד‬ ‫במעמד‬‫החלל‬ ‫יישוב‬ ‫תחילת‬. ‫כהמש‬ ‫שהחל‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מיישוב‬ ‫להבדיל‬‫שעתה‬ ‫הרי‬ ,‫לאבולוציה‬ ‫טבעי‬ ‫ך‬,‫הזדמנות‬ ‫לפנינו‬ ‫מיוחדת‬‫להתי‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫להקדים‬‫י‬‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ "‫"השגחתו‬ .‫חדשים‬ ‫עולם‬ ‫בחבלי‬ ‫האדם‬ ‫שבות‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בין‬ ‫קונפליקטים‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חווים‬ ‫שאנו‬ ‫קונפליקטים‬ ‫אולי‬ ‫תמנע‬ ‫הקיי‬ ‫השונות‬ ‫הסביבות‬ ‫לבין‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫בינינו‬ ‫וקונפליקטים‬.‫בחלל‬ ‫מות‬ ‫נושאים‬‫עיקריים‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫ש‬ ‫בהנחה‬‫ה‬‫מסמך‬‫שיוכן‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫יאומץ‬"‫גג‬ ‫ארגון‬"‫הרי‬ ,‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הכולל‬‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שארגון‬ ‫למעשה‬‫רב‬-‫ו‬ ‫דתי‬‫רב‬-‫ב‬ ‫שפועלים‬ ,‫תרבותי‬‫ו‬‫שיש‬ ,‫שונים‬ ‫מלאומים‬ ‫אנשים‬‫דרכי‬ ‫של‬ ‫ריבוי‬ ‫בהם‬ ‫וערכים‬ ‫חשיבה‬‫כזה‬ ‫בארגון‬ .‫אחיד‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬‫ע‬ ‫תקשורת‬ ‫מאפשר‬ ,‫ובהירה‬ ‫ניינית‬‫ו‬‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫הגלובלי‬ ‫בכפר‬ .‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והגדילה‬ ‫ההתפתחות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫למימוש‬‫ב‬‫ה‬ ‫כדור‬‫ובחלל‬ ‫ארץ‬,‫י‬‫היו‬ ‫בין‬ ‫חברות‬-‫לאומיות‬‫שישענו‬‫על‬‫ה‬‫קוד‬‫ה‬‫אתי‬‫בחלל‬ ‫להתיישבות‬‫של‬ ‫ואתר‬ ‫אתר‬ ‫בכל‬ ‫אותו‬ ‫ויישמו‬ ‫בחלל‬ ‫האדם‬ ‫התיישבות‬ ‫של‬.‫אתי‬ ‫בקוד‬ ‫השימוש‬‫י‬‫אפשר‬‫שי‬ ‫ולאלו‬ ‫החדשים‬ ‫למתיישבים‬‫בואו‬ ‫בעקבותם‬,‫האנושי‬ ‫המוסר‬ ‫ממעין‬ ‫לשאוב‬,.‫חיכוכים‬ ‫של‬ ‫מרבית‬ ‫מניעה‬ ‫תוך‬ ‫ארגוני‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬,‫דורש‬‫מ‬‫של‬ ‫להישרדות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫הארגון‬ ‫אנשי‬ ‫הארגון‬.‫מייצג‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫וכל‬‫המסמך‬ ‫בכתיבת‬‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫סעיפי‬ ‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫מאמץ‬ ‫יעשה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בחלל‬ ‫להתיישבות‬‫הענפים‬‫ובינם‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫במערכת‬ ‫העיקריים‬ .‫סביבתם‬ ‫לבין‬ ‫וה‬ ‫האתיקה‬‫חוק‬‫הקיים‬ ‫כלומר‬ ,‫מסתיים‬ ‫שהחוק‬ ‫היכן‬ ‫מתחילה‬ ‫האתיקה‬‫הנמוך‬ ‫הסף‬ ‫מתחיל‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫הרף‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫לספרה‬ ‫להשלימו‬ ‫אלא‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫באה‬ ‫אינה‬ ‫שהאתיקה‬ ‫מאחר‬ .‫האתיקה‬ ‫של‬ ,‫האנושי‬ ‫המוסר‬‫החוק‬ ‫יצויין‬‫הבינלאומי‬.‫בחלל‬ ‫האתיקה‬ ‫של‬ ‫איתן‬ ‫כבסיס‬ ‫לחלל‬ ‫ביחס‬ ‫הקיים‬ ‫בעקבות‬‫התפתחות‬1 UN-OOSA‫ו‬-COPUOS2 ‫של‬ ‫שורה‬ ‫יש‬‫ה‬‫יש‬‫גים‬‫החלטות‬ ‫ובהם‬‫תת‬‫הועדה‬ ‫ובה‬ ‫חוק‬ ‫לענייני‬ ‫קופוס‬ ‫של‬‫ן‬‫חמשת‬‫החלל‬ ‫הסכמי‬,‫גם‬ ‫כמו‬‫וכן‬ ,‫וטכנולוגיה‬ ‫למדע‬ ‫הועדה‬ ‫תת‬ ‫הישגי‬ ‫הה‬‫י‬‫הפצ‬ ‫הנחיות‬ ‫אימוץ‬ ‫לקראת‬ ‫שגים‬‫אמנת‬ ‫מסקנות‬ ‫והטמעת‬ ‫חלל‬ ‫פסולת‬ ‫ת‬1UNISPACE‫כל‬ . .‫בחלל‬ ‫להתיישבות‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ותשתית‬ ‫תמיכה‬ ‫יהוו‬ ‫אלה‬ ‫הערה‬‫ל‬ ‫בחלל‬ ‫להתיישבות‬ ‫אתי‬ ‫"קוד‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ :311‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬ ‫מאפייני‬ ‫את‬ ,‫המתיישבים‬ ‫עם‬ ‫והפעם‬ ‫שוב‬ ‫לשקול‬ ‫מאה‬ ‫וכעבור‬ "‫להתיישבות‬ ‫ההת‬‫שיש‬ ‫ידיעה‬ ‫מתוך‬ ,‫פעולה‬ ‫חופש‬ ‫במתן‬ ‫זהירות‬ ,‫כלומר‬ ‫המסמך‬ ‫ירשם‬ ‫זו‬ ‫בגישה‬ .‫בחלל‬ ‫יישבות‬ ‫את‬ ‫בהצלחה‬ ‫לעבור‬311"‫מחודשת‬ ‫"בחינה‬ ‫יעברו‬ ‫עוד‬ ‫ושהדברים‬ ‫מחד‬ ‫הראשונות‬ ‫הבוחן‬ ‫שנות‬ .‫זהירות‬ ‫של‬ ‫צעד‬ ‫ובעיקרו‬ ‫זמני‬ ‫הוא‬ ‫לכאורה‬ ‫החופש‬ ‫היעדר‬ ,‫ולכן‬ ‫מאידך‬ 1 pace AffairsUnited Nations Office for Outer S(http://www.oosa.unvienna.org) 2 United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (na.org/oosa/en/COPUOS/copuos.htmlhttp://www.oosa.unvien)

×