SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫הנתונים‬ ‫במדעי‬ ‫למומחה‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬
‫ישנן‬
‫הנתונים‬ ‫במדעי‬ ‫למומחה‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫הנדרשות‬ ‫רבות‬ ‫מיומנויות‬ .
,‫סטטיסטיקה‬ ,‫מידול‬ ,‫תכנות‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫כוללים‬ ‫אלה‬ .‫הטכניים‬ ‫במושגים‬ ‫שליטה‬ ‫הוא‬ ‫חשוב‬ ‫שהכי‬ ‫מה‬ ‫אבל‬
‫נתונים‬ ‫ומסדי‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫תכנות‬ ‫בוטקאמפ‬
‫כנּות‬ ִ
‫ת‬
‫כדי‬ .‫שלו‬ ‫השונות‬ ‫וההזדמנויות‬ ‫הנתונים‬ ‫למדעי‬ ‫היציאה‬ ‫לפני‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫העיקרית‬ ‫התפיסה‬ ‫הוא‬ ‫תכנות‬
‫שפות‬ .‫תכנות‬ ‫שפות‬ ‫של‬ ‫בסיסית‬ ‫ברמה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫אליו‬ ‫הקשורות‬ ‫מסוימות‬ ‫פעילויות‬ ‫לבצע‬ ‫או‬ ‫פרויקט‬ ‫כל‬ ‫להשלים‬
‫הן‬ ‫הנפוצות‬ ‫התכנות‬ Python ‫ו‬-R ‫נדר‬ ‫זה‬ .‫בקלות‬ ‫אותן‬ ‫ללמוד‬ ‫שניתן‬ ‫מכיוון‬
‫המשמשים‬ ‫הכלים‬ .‫הנתונים‬ ‫לניתוח‬ ‫ש‬
‫הם‬ ‫לכך‬ RapidMiner, R Studio, SAS ‫'וכו‬.
‫נּות‬ ָ
‫דּוגמ‬
‫סמך‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫מהירות‬ ‫תחזיות‬ ‫לבצע‬ ‫לך‬ ‫עוזר‬ ,‫בתורו‬ ,‫זה‬ .‫במהירות‬ ‫חישובים‬ ‫בביצוע‬ ‫מסייעים‬ ‫המתמטיים‬ ‫המודלים‬
‫ל‬ ‫יותר‬ ‫יתאים‬ ‫אלגוריתם‬ ‫איזה‬ ‫בזיהוי‬ ‫כרוך‬ ‫זה‬ .‫לפניך‬ ‫הזמינים‬ ‫הגולמיים‬ ‫הנתונים‬
‫לאמן‬ ‫איך‬ ‫מלמד‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫בעיה‬ ‫איזו‬
.‫השימוש‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫ספציפי‬ ‫למודל‬ ‫שאוחזרו‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫להכניס‬ ‫תהליך‬ ‫זהו‬ .‫האלה‬ ‫הדגמים‬ ‫את‬
‫תובנות‬ ‫מהם‬ ‫להפיק‬ ‫שיוכלו‬ ‫כך‬ ,‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לקבץ‬ ‫מסוימים‬ ‫מוסדות‬ ‫או‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזר‬ ‫גם‬ ‫זה‬
‫עיקריי‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ ‫ישנם‬ .‫משמעותיות‬
,‫במודלים‬ ‫העיקרי‬ ‫כשלב‬ ‫הנחשב‬ ,‫מושגי‬ :‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫מידול‬ ‫של‬ ‫ם‬
‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מודל‬ .‫נוחה‬ ‫לגישה‬ ‫ואשכולות‬ ‫תרשימים‬ ,‫לטבלאות‬ ‫וסידורם‬ ‫הנתונים‬ ‫לפירוק‬ ‫הקשורים‬ ,‫והפיזי‬ ‫והלוגי‬
‫של‬ ‫מודלים‬ ‫כוללים‬ ‫האחרים‬ ‫הנתונים‬ ‫מידול‬ ‫ממושגי‬ ‫חלק‬ .‫נתונים‬ ‫מידול‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסי‬ ‫המודל‬ ‫הוא‬ ‫הישות‬
‫תפ‬
‫זכמן‬ ‫ומסגרות‬ ‫בכמן‬ ‫דיאגרמות‬ ,‫אובייקט‬ ‫קידי‬ .
‫ה‬ ָ
‫יק‬ ִ
‫יסט‬ ִ
‫ט‬ ָ
‫סט‬
‫ענף‬ ‫נמצא‬ ‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫בליבת‬ .‫הנתונים‬ ‫למדעי‬ ‫הדרושים‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הנושאים‬ ‫מארבעת‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫סטטיסטיקה‬
‫משמעותיות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫הנתונים‬ ‫למדעני‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ .‫זה‬ ‫סטטיסטיקה‬.
‫מכונה‬ ‫למידת‬
‫השדרה‬ ‫לעמוד‬ ‫נחשבת‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬
‫כדי‬ ‫מכונה‬ ‫בלמידת‬ ‫טובה‬ ‫אחיזה‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ .‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫של‬
‫הם‬ ‫לכך‬ ‫המשמשים‬ ‫הכלים‬ .‫מצליח‬ ‫נתונים‬ ‫למדען‬ ‫להפוך‬ Azure ML Studio, Spark MLib, Mahout ‫גם‬ ‫כדאי‬ .'‫וכו‬
‫איטרטיבי‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬ .‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫של‬ ‫למגבלות‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬.
‫מידע‬ ‫מאגרי‬
‫ט‬ ‫נתונים‬ ‫מדען‬
‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫איך‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫גדולים‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫לנהל‬ ‫כיצד‬ ‫נכון‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫וב‬
‫כך‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫בזיכרון‬ ‫המובנים‬ ‫הם‬ ‫המאוחסנים‬ ‫הנתונים‬ .‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫חילוץ‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫להמשיך‬ ‫וכיצד‬ ‫עובדים‬
‫בעיקר‬ ‫ישנם‬ .‫הצורך‬ ‫לפי‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫אליהם‬ ‫לגשת‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬
.‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬
‫לזה‬ ‫זה‬ ‫ומקושרים‬ ‫בטבלאות‬ ‫מובנית‬ ‫בצורה‬ ‫מאוחסנים‬ ‫הגולמיים‬ ‫הנתונים‬ ‫שבו‬ ,‫היחסי‬ ‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬
‫נתונים‬ ‫כבסיסי‬ ‫גם‬ ‫הידועים‬ ,‫יחסיים‬ ‫לא‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫הסוג‬ .‫הצורך‬ ‫בעת‬ NoSQL. ‫משתמשים‬ ‫אלה‬
‫קטגו‬ ‫דרך‬ ‫נתונים‬ ‫קישור‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫בטכניקה‬
‫מפתח‬ ‫צמדי‬ .‫יחסיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫בניגוד‬ ,‫יחסים‬ ‫ולא‬ ‫ריות‬
-
‫ערך‬
‫לא‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הפופולריות‬ ‫הצורות‬ ‫אחת‬ ‫הם‬
-
‫או‬ ‫יחסי‬ NoSQL.

More Related Content

Similar to בוטקאמפ תכנות

כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015
כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015
כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015Neil Cohen-Ringel
 
Pwr Labs 2020 course catalogue
Pwr Labs 2020 course cataloguePwr Labs 2020 course catalogue
Pwr Labs 2020 course catalogueDana Davidi
 
PWRLabs 2020 Course Catalogue
PWRLabs 2020 Course CataloguePWRLabs 2020 Course Catalogue
PWRLabs 2020 Course CatalogueDana Davidi
 
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110mushu
 
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתי
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתיארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתי
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתיguest4e02e9
 
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקה
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקהפסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקה
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקהAnat Snir
 
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיותשעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיותNitzan Matan
 
כנס לקוחות Kineo הצגת פרויקט פזידע
כנס לקוחות Kineo  הצגת פרויקט פזידעכנס לקוחות Kineo  הצגת פרויקט פזידע
כנס לקוחות Kineo הצגת פרויקט פזידעLiat Oren-Wachs
 
Cloudzone - Buzz words - Procument Managers
Cloudzone - Buzz words - Procument ManagersCloudzone - Buzz words - Procument Managers
Cloudzone - Buzz words - Procument Managerscloudzoneio
 
Cloudzone- Buzz words-Procurement Managers
Cloudzone- Buzz words-Procurement ManagersCloudzone- Buzz words-Procurement Managers
Cloudzone- Buzz words-Procurement ManagersArthur Schmunk
 
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפקמה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפקESP
 
Object oriented analysis and design by alberta university - Typed
Object oriented analysis and design by alberta university - TypedObject oriented analysis and design by alberta university - Typed
Object oriented analysis and design by alberta university - TypedOhad Esperansa
 
BizzMapper
BizzMapperBizzMapper
BizzMapperelijaelt
 
217196516 rt-siem-soc-2010
217196516 rt-siem-soc-2010217196516 rt-siem-soc-2010
217196516 rt-siem-soc-2010Inbalraanan
 

Similar to בוטקאמפ תכנות (20)

כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015
כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015
כתבה בעיתון הארץ - עתיד הענן - 05.2015
 
Pwr Labs 2020 course catalogue
Pwr Labs 2020 course cataloguePwr Labs 2020 course catalogue
Pwr Labs 2020 course catalogue
 
PWRLabs 2020 Course Catalogue
PWRLabs 2020 Course CataloguePWRLabs 2020 Course Catalogue
PWRLabs 2020 Course Catalogue
 
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
 
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתי
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתיארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתי
ארכיטקטורת מידע, מאת דודו רשתי
 
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקה
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקהפסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקה
פסיכולוגיה קוגניטיבית וארכיטקטורת מידע – מתיאוריה לפרקטיקה
 
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיותשעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
שעור מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
 
כנס לקוחות Kineo הצגת פרויקט פזידע
כנס לקוחות Kineo  הצגת פרויקט פזידעכנס לקוחות Kineo  הצגת פרויקט פזידע
כנס לקוחות Kineo הצגת פרויקט פזידע
 
TIBCO Spotfire® Platform In Hebrew
TIBCO Spotfire® Platform In HebrewTIBCO Spotfire® Platform In Hebrew
TIBCO Spotfire® Platform In Hebrew
 
CEMax Il v10
CEMax Il v10CEMax Il v10
CEMax Il v10
 
Cloudzone - Buzz words - Procument Managers
Cloudzone - Buzz words - Procument ManagersCloudzone - Buzz words - Procument Managers
Cloudzone - Buzz words - Procument Managers
 
Cloudzone- Buzz words-Procurement Managers
Cloudzone- Buzz words-Procurement ManagersCloudzone- Buzz words-Procurement Managers
Cloudzone- Buzz words-Procurement Managers
 
CEMaxV10
CEMaxV10CEMaxV10
CEMaxV10
 
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפקמה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
מה מונע ממערכת הדיווח בארגון להיות מצויינת הטיפוס המפקפק
 
Object oriented analysis and design by alberta university - Typed
Object oriented analysis and design by alberta university - TypedObject oriented analysis and design by alberta university - Typed
Object oriented analysis and design by alberta university - Typed
 
BizzMapper
BizzMapperBizzMapper
BizzMapper
 
217196516 rt-siem-soc-2010
217196516 rt-siem-soc-2010217196516 rt-siem-soc-2010
217196516 rt-siem-soc-2010
 
Big data romi mik_ifish
Big data romi mik_ifishBig data romi mik_ifish
Big data romi mik_ifish
 
ביג דאטה קלוג
ביג דאטה קלוגביג דאטה קלוג
ביג דאטה קלוג
 
Git15
Git15Git15
Git15
 

More from Muhammad Waqas

Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfGetting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfMuhammad Waqas
 
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfGenerational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfMuhammad Waqas
 
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfSurgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfMuhammad Waqas
 
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfDrake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfMuhammad Waqas
 
How to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfHow to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfMuhammad Waqas
 
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfReasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfMuhammad Waqas
 
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfHow Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfTypes of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfMuhammad Waqas
 
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfWhat Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Investing in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfInvesting in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Transition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfTransition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfMuhammad Waqas
 
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfBuild a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfMuhammad Waqas
 
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfThe Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfMuhammad Waqas
 
Electricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfElectricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfMuhammad Waqas
 
Electrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfElectrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfMuhammad Waqas
 
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfTop Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfMuhammad Waqas
 
Stock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfStock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfMuhammad Waqas
 
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfHow to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfMuhammad Waqas
 

More from Muhammad Waqas (20)

Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfGetting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
 
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfGenerational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
 
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfSurgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
 
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfDrake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
 
First Date.pdf
First Date.pdfFirst Date.pdf
First Date.pdf
 
How to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfHow to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdf
 
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfReasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
 
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfHow Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
 
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfTypes of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
 
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfWhat Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
 
Investing in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfInvesting in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdf
 
Transition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfTransition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdf
 
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfBuild a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
 
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfThe Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
 
Electricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfElectricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdf
 
Electrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfElectrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdf
 
Broadband.pdf
Broadband.pdfBroadband.pdf
Broadband.pdf
 
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfTop Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
 
Stock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfStock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdf
 
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfHow to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
 

בוטקאמפ תכנות

 • 1. ‫הנתונים‬ ‫במדעי‬ ‫למומחה‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫ישנן‬ ‫הנתונים‬ ‫במדעי‬ ‫למומחה‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫הנדרשות‬ ‫רבות‬ ‫מיומנויות‬ . ,‫סטטיסטיקה‬ ,‫מידול‬ ,‫תכנות‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫כוללים‬ ‫אלה‬ .‫הטכניים‬ ‫במושגים‬ ‫שליטה‬ ‫הוא‬ ‫חשוב‬ ‫שהכי‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫נתונים‬ ‫ומסדי‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫תכנות‬ ‫בוטקאמפ‬ ‫כנּות‬ ִ ‫ת‬ ‫כדי‬ .‫שלו‬ ‫השונות‬ ‫וההזדמנויות‬ ‫הנתונים‬ ‫למדעי‬ ‫היציאה‬ ‫לפני‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫העיקרית‬ ‫התפיסה‬ ‫הוא‬ ‫תכנות‬ ‫שפות‬ .‫תכנות‬ ‫שפות‬ ‫של‬ ‫בסיסית‬ ‫ברמה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫אליו‬ ‫הקשורות‬ ‫מסוימות‬ ‫פעילויות‬ ‫לבצע‬ ‫או‬ ‫פרויקט‬ ‫כל‬ ‫להשלים‬ ‫הן‬ ‫הנפוצות‬ ‫התכנות‬ Python ‫ו‬-R ‫נדר‬ ‫זה‬ .‫בקלות‬ ‫אותן‬ ‫ללמוד‬ ‫שניתן‬ ‫מכיוון‬ ‫המשמשים‬ ‫הכלים‬ .‫הנתונים‬ ‫לניתוח‬ ‫ש‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ RapidMiner, R Studio, SAS ‫'וכו‬. ‫נּות‬ ָ ‫דּוגמ‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫מהירות‬ ‫תחזיות‬ ‫לבצע‬ ‫לך‬ ‫עוזר‬ ,‫בתורו‬ ,‫זה‬ .‫במהירות‬ ‫חישובים‬ ‫בביצוע‬ ‫מסייעים‬ ‫המתמטיים‬ ‫המודלים‬ ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫יתאים‬ ‫אלגוריתם‬ ‫איזה‬ ‫בזיהוי‬ ‫כרוך‬ ‫זה‬ .‫לפניך‬ ‫הזמינים‬ ‫הגולמיים‬ ‫הנתונים‬ ‫לאמן‬ ‫איך‬ ‫מלמד‬ ‫גם‬ ‫זה‬ .‫בעיה‬ ‫איזו‬ .‫השימוש‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫ספציפי‬ ‫למודל‬ ‫שאוחזרו‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫להכניס‬ ‫תהליך‬ ‫זהו‬ .‫האלה‬ ‫הדגמים‬ ‫את‬ ‫תובנות‬ ‫מהם‬ ‫להפיק‬ ‫שיוכלו‬ ‫כך‬ ,‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לקבץ‬ ‫מסוימים‬ ‫מוסדות‬ ‫או‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזר‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫עיקריי‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ ‫ישנם‬ .‫משמעותיות‬ ,‫במודלים‬ ‫העיקרי‬ ‫כשלב‬ ‫הנחשב‬ ,‫מושגי‬ :‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫מידול‬ ‫של‬ ‫ם‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מודל‬ .‫נוחה‬ ‫לגישה‬ ‫ואשכולות‬ ‫תרשימים‬ ,‫לטבלאות‬ ‫וסידורם‬ ‫הנתונים‬ ‫לפירוק‬ ‫הקשורים‬ ,‫והפיזי‬ ‫והלוגי‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ ‫כוללים‬ ‫האחרים‬ ‫הנתונים‬ ‫מידול‬ ‫ממושגי‬ ‫חלק‬ .‫נתונים‬ ‫מידול‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסי‬ ‫המודל‬ ‫הוא‬ ‫הישות‬ ‫תפ‬ ‫זכמן‬ ‫ומסגרות‬ ‫בכמן‬ ‫דיאגרמות‬ ,‫אובייקט‬ ‫קידי‬ . ‫ה‬ ָ ‫יק‬ ִ ‫יסט‬ ִ ‫ט‬ ָ ‫סט‬ ‫ענף‬ ‫נמצא‬ ‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫בליבת‬ .‫הנתונים‬ ‫למדעי‬ ‫הדרושים‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הנושאים‬ ‫מארבעת‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫סטטיסטיקה‬ ‫משמעותיות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫הנתונים‬ ‫למדעני‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ .‫זה‬ ‫סטטיסטיקה‬. ‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫השדרה‬ ‫לעמוד‬ ‫נחשבת‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫כדי‬ ‫מכונה‬ ‫בלמידת‬ ‫טובה‬ ‫אחיזה‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ .‫הנתונים‬ ‫מדעי‬ ‫של‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫המשמשים‬ ‫הכלים‬ .‫מצליח‬ ‫נתונים‬ ‫למדען‬ ‫להפוך‬ Azure ML Studio, Spark MLib, Mahout ‫גם‬ ‫כדאי‬ .'‫וכו‬ ‫איטרטיבי‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫מכונה‬ ‫למידת‬ .‫מכונה‬ ‫למידת‬ ‫של‬ ‫למגבלות‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬. ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫ט‬ ‫נתונים‬ ‫מדען‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫איך‬ ‫לדעת‬ ‫צריכים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫גדולים‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫לנהל‬ ‫כיצד‬ ‫נכון‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫וב‬ ‫כך‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫בזיכרון‬ ‫המובנים‬ ‫הם‬ ‫המאוחסנים‬ ‫הנתונים‬ .‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫חילוץ‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫להמשיך‬ ‫וכיצד‬ ‫עובדים‬
 • 2. ‫בעיקר‬ ‫ישנם‬ .‫הצורך‬ ‫לפי‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫אליהם‬ ‫לגשת‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ .‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫ומקושרים‬ ‫בטבלאות‬ ‫מובנית‬ ‫בצורה‬ ‫מאוחסנים‬ ‫הגולמיים‬ ‫הנתונים‬ ‫שבו‬ ,‫היחסי‬ ‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫נתונים‬ ‫כבסיסי‬ ‫גם‬ ‫הידועים‬ ,‫יחסיים‬ ‫לא‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫הסוג‬ .‫הצורך‬ ‫בעת‬ NoSQL. ‫משתמשים‬ ‫אלה‬ ‫קטגו‬ ‫דרך‬ ‫נתונים‬ ‫קישור‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫בטכניקה‬ ‫מפתח‬ ‫צמדי‬ .‫יחסיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫בניגוד‬ ,‫יחסים‬ ‫ולא‬ ‫ריות‬ - ‫ערך‬ ‫לא‬ ‫נתונים‬ ‫מסדי‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הפופולריות‬ ‫הצורות‬ ‫אחת‬ ‫הם‬ - ‫או‬ ‫יחסי‬ NoSQL.