Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La violència de gènere

751 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La violència de gènere

 1. 1. L A V IO L È N C IA D E GÈNERE La violència de gènere és un dels enemics de la nostra societat.
 2. 2. ÍN D E X-Introducció-Què és?-Què cal fer?
 3. 3. IN T R O D U C C IÓ• La violència de gènere, inclou una quantitat de pràctiques que han coaccionat víctimes durant anys i que han estat invisibles davant els nostres ulls.• La cultura, dins el fenomen de la violència de gènere, té una importància destacada per deixar clar que aquesta forma de violència és una construcció social i no una acció irracional.
 4. 4. • Històricament, la violència de gènere ha estat tan arrelada en la nostra societat, que, a hores dara, ens costa identificar-la.• Lexistència dels grups feministes han ajudat a assenyalar aquesta nova realitat.
 5. 5. • Lany 1993, lONU va reconèixer els drets de les dones com a drets humans.• Lany 1995, a la Conferència de Beijing de lONU, la violència de gènere es va consagrar com un problema social.
 6. 6. QUÈ ÉS ?• La violència de gènere és definida per les Nacions Unides com aquells actes vers les dones i nenes que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic, així com les amenaces daquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".
 7. 7. • Violència domèstica: qualsevol acte dagressió que té com a resultat danys o patiments físics, sexuals o psicològics, incloent-hi les amenaces, la coacció o la privació de la llibertat, tant en la vida pública com en la privada, i són realitzats per membres de la família.
 8. 8. T ip u s d e V io lè n c ia• Física: danys en el cos de la persona que poden donar com a resultats fractures, ferides, contusions, hematomes o, fins i tot, la mort.• Psicològica: actes o conductes de desvaloració, humiliació o temorització.• Sexual: imposició duna relació sexual contra la voluntat.
 9. 9. Q u è c a l fe r?En cas dun maltractament físic, quines mesures calprendre?•Vés a un centre sanitari, demana un certificat mèdicde lesions en què es descriguin les ferides, eltractament que requereixen i el temps de curacióprevisible.
 10. 10. • Vés a la comissaria de policia o al quarter de la guàrdia civil per tal de formalitzar una denúncia per agressió, en la qual cal fer consignar. - Què than fet, - Qui tho ha fet, - I on tho han fet
 11. 11. I en c as de m a lt r a c t a m e n t p s íq u ic ?•Els insults, les injúries, les calúmnies i leshumiliacions són maltractaments que tambépots denunciar, malgrat que moltes vegades sóndifícils de provar.
 12. 12. I si els m a l t r a c t a m e n t s són a casa?• En cas daixò, tu i els teus fills o filles podeu marxar del domicili i restar-ne fora durant 30 dies, sempre que en aquest interval de temps presentis davant el jutjat una demanda de separació o una demanda de mesures provisionalíssimes (urgents) de separació, ja que aquest abandó no comporta incompliment del deure de convivència conjugal.
 13. 13. C o n c lu s ió• Pot ser tant per homes com per a dones.• Es un acte que viola els drets de la dona.• De tots els tipus de violencia que hi ha, la psicològica podriem dir que és la més forta per al que la pateix, perquè en comparació amb la física, els cops normalment s’en van pero el psicològic perdura molt de temps.• Una dona a d’entender que ser maltratada no és el que esta bé per a ella.• Al mínim símptoma de violencia ha de reaccionar correctament,i alertar als cossos de seguretat i trucar al 016, el telèfon de la dona maltratada.
 14. 14. V id e o• http://www.youtube.com/watch?v= RWGK2qPkAOc

×