Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Història geològica d'ibèria

1,389 views

Published on

Spain geography

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Història geològica d'ibèria

  1. 1. HISTÒRIA GEOLÒGICA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA ANYS (mil. anys) ERA PERÍODE ROQUES PREDOMINANTS OROGENIA TRETS GENERALS UNITAT PENINSULAR GENERADA 4000 ARCAICA O PRECÀMBRICA PANGEA SENSE TERRES EMERGIDES= MAR DE THETIS. 570 PRIMÀRIA O PALEOZÒICA CÀMBRIC PISSARES GLACIARISME ILLOTS DE TERRA EN GALÍCIA SÒCOL DELS PIRINEUS SERRALADES BÈTIQUES MASSÍS HESPÈRIC = MESETA ORDOVÍCIC QUARZITES FORMACIÓ RELLEU (TECTÒNICA SILÚRIC CALEDONIANA SOBRE L’EROSIÓ) DEVÒNIC CALISSES CARBONÍFER GRANITS HERCINIANA PÈRMIC 230 SECUNDÀRIA O MESOZÒICA TRIÀSIC CONGLOMERATS, ARENISQUES SEPARACIÓ ÀFRICA-AMÈRICA DEL NORD FORMACIÓ DEL PETROLI OBERTURA DE L’ATLÀNTIC CALMA OROGÈNICA I= EROSIÓ I SEDIMENTACIÓ TRANSGRESSIONS I REGRESSIONS MARINES JURÀSIC MARGUES, ARGILES, I CALISSES CRETÀCIC ARGILES, ARENES, ARENISQUES BLANES 65 TERCIÀRIA O CENOZÒICA PALEOCÉ CONGLOMERATS I ARENISQUES ALPINA FRACTURA DE SÒCOL = MASSÍS GALAIC, SISTEMA CENTRAL, MONTS DE TOLEDO. FRACTURA DE LES VORES= SERRALADA CANTÀBRICA, SISTEMA IBÈRIC, SERRA MORENA. PLECS MATERIALS SECUNDARIS= SERRALADES BÈTIQUES, PIRINEUS. ENFONSAMENTS = VALL DE L’EBRE I DEL GUADALQUIVIR. EOCÉ MARGUES, ARGILES I CALISSES ACTIVITAT VOLCÀNICA OLIGOCÉ OBERTURA ESTRET DE GIBRALTAR MIOCÉ INICI XARXA FLUVIAL PLIOCÉ 2 QUATERNÀRIA PLEISTOCÉ DIPOSITS FLUVIALS I GLACIARS JERARQUITZACIÓ XARXA FLUVIAL FORMACIÓ DE PLATGES TERRASSES FLUVIALS HOLOCÉ BASCULACIÓ DE LA PLANURES COSTANERES PENÍSNSULA VER L’OEST

×