นำเสนอนักศึกษา2554

2,206 views

Published on

นำเสนอข้อมูลทั่วไป รับนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

Published in: Health & Medicine, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอนักศึกษา2554

 1. 1. วิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามอาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 2. 2. อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.ปักธงชัยอ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โชคชัย อ.โนนไทย อ.ขามทะเลสอ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช อ.ห้วยแถลง อ.ชุมพวง อ.ประทาย อ.โนนแดง อ.พิมายอ.โนนสูง อ.บ้านเหลื่อม อ.บัวใหญ่ อ.คง อ.ขามสะแกงแสง กิ่ง อ.เมืองยาง กิ่ง อ.ลาทะเมนชัย กิ่ง อ.สีดา กิ่ง อ.บัวลาย อ.แก้งสนามนาง กิ่ง อ.เทพารักษ์ กิ่ง อ.พระทองคา อ.เมือง อ.วังน้ำเขียว อ.หนองบุญมาก ที่ตั้งอำเภอหนองบุญมำก
 3. 3. แผนที่ทำงอำกำศ อำเภอหนองบุญมำก
 4. 4. เฟื่องฟ้ างาม น้าผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน
 5. 5. นายอภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอาเภอหนองบุญมาก
 6. 6. ข้อมูลทั่วไป พื้นที่ 590 ตร.กม.(2.28%) ระยะทางห่างจากจังหวัด 54 กิโลเมตร 104 หมู่บ้าน 13,565 ครัวเรือนประชากร 60,072 คน รายได้เฉลี่ยต่อหัว 20,000 บาท/ปี 9 ตาบล
 7. 7. สัญญลักษณ์ CUP Main PCU Sub PCU รพส.ต.
 8. 8. การสาธารณสุข  โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 1 แห่ง  สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง  สถานีอนามัยประจาตาบล 8 แห่ง  คลินิกแพทย์ 2 แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
 9. 9. โครงสร้างประชากร อาเภอหนองบุญมาก หญิง ชาย 1755 2010 2205 2160 2121 2640 2807 2647 2484 2100 1808 1341 885 671 650 467 237 99 58 12 2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0-4ปี 5-9ปี 10-14ปี 15-19ปี 20-24ปี 25-29ปี 30-34ปี 35-39ปี 40-44ปี 45-49ปี 50-54ปี 55-59ปี 60-64ปี 65-69ปี 70-74ปี 75-79ปี 80-84ปี 85-89ปี 90-94ปี 95-99ปี 100ปี ขึ้นไป 1842 2142 2828 2364 2085 2611 3015 2689 2422 2068 1695 1290 865 643 505 312 214 64 25 4 2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0-4ปี 5-9ปี 10-14ปี 15-19ปี 20-24ปี 25-29ปี 30-34ปี 35-39ปี 40-44ปี 45-49ปี 50-54ปี 55-59ปี 60-64ปี 65-69ปี 70-74ปี 75-79ปี 80-84ปี 85-89ปี 90-94ปี 95-99ปี 100ปี ขึ้นไป
 10. 10. ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ หน่วยบริการหลัก (CUP) หนองบุญมาก, รพช. ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 53 ความครอบคลุม ร้อยละ 99.98 สิทธิข้าราชการ ,1,628 ประกันสังคม ,8,988 สิทธิว่าง,12 บัตรประกัน สุขภาพ,48,938 บัตรประกันสุขภาพ สิทธิว่าง ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ
 11. 11. ร้อยละการมีหลักประกันสุขภาพ ปี งบประมาณ 2553 99.7 99.75 99.8 99.85 99.9 99.95 100 100.05 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 12. 12. สถิติชีพ อาเภอหนองบุญมาก 0 20 40 60 80 อัตราเกิด:แสนปชก. 59.6 54.7 52.8 36.9 อัตราตาย:แสนปชก. 45.8 45 46 23.1 อัตราเพิ่ม:แสนปชก. 13.8 9.7 6.8 13.78 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 13. 13. จานวนผู้ป่ วยนอก (ครั้ง) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2548 2549 2550 2551 2552
 14. 14. จานวนผู้ป่ วยในปี 2546-2552 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
 15. 15. จานวนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร(ราย) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
 16. 16. จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 0 5 10 15 20 25 30 35 2548 2549 2550 2551 2552 2553
 17. 17. 10 อันดับโรค ผู้ป่ วยนอก ปีงบประมาณ 2551 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Trauma Acute URI HT Acute pharyngitis Myalgia DM Diarrhea Dyspepsia LBP Dizziness
 18. 18. 10 อันดับโรค ผู้ป่ วยนอก ปีงบประมาณ 2552 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 URI HT DM Trauma Bronchitis Diarrhea Myalgia Dyspepsia Dizziness Muscle strain
 19. 19. 10 อันดับโรค ผู้ป่ วยใน ปีงบประมาณ 2551 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Diarrhea Hypertension Hypokalemia Hyponatremia DM type2 Volume depletion Senility Acute bronchitis Acute URI Acute pharyngitis
 20. 20. 10 อันดับโรค ผู้ป่ วยใน ปีงบประมาณ 2552 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Diarrhea Hypokalemia Hypertension DM type2 URI Bronchitis Hyponatraemia Truama Acute gastritis COPD
 21. 21. 10 อันดับสาเหตุการตาย ปี งบประมาณ 2551 0 10 20 30 40 50 60 70 Senility CA Hepatoma IHD Trauma AIDS ChronicRenalFailure Suicide Septicemia DM Drowning
 22. 22. 10 อันดับสาเหตุการตาย ปี งบประมาณ 2552 0 10 20 30 40 50 60 70 Senility CA Traffic accident Suicide AIDS Sepsis Cardiac arrest Heartfailure Respiratoryfailure Cardiopulmonaryfailure
 23. 23. ข้อมูลผู้ป่ วย Suicide ปี งบประมาณ 2551 0 2 4 6 8 10 12 ต.ค.50 พ.ย.50 ธ.ค.50 ม.ค.51 ก.พ.51 มี.ค.51 เม.ย.51 พ.ค.51 มิ.ย.51 ก.ค.51 ส.ค.51 ก.ย.51
 24. 24. ข้อมูลผู้ป่ วย Suicide ปี งบประมาณ 2552 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ต.ค.51 พ.ย.51 ธ.ค.51 ม.ค.52 ก.พ.52 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 ก.ย.52
 25. 25.  ต. หนองบุนนาก 4 ราย  ต. บ้านใหม่ 2 ราย  ต. สารภี 1 ราย  ต. หนองตะไก้ 1 ราย  ต. แหลมทอง 1 ราย  Hanging 5 ราย  กินสารเคมี 3 ราย  โดดน้าตาย 1 ราย ข้อมูลผู้ป่ วย Suicide ปีงบประมาณ 2552
 26. 26. ข้อมูลผู้ป่ วย Suicide ปี งบประมาณ 2553 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53
 27. 27.  ต. หนองบุนนาก 0 ราย  ต. บ้านใหม่ 1 ราย  ต. สารภี 0 ราย  ต. หนองตะไก้ 2 ราย  ต. แหลมทอง 3 ราย  กินสารเคมี 2 ราย  ผูกคอ 4 ราย ข้อมูลผู้ป่ วย Suicide ปีงบประมาณ 2553
 28. 28. รายงานการจัดอันดับโรค อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พ.ค. 53 ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ.หนองบุญมาก โรค จานวนป่ วย (ราย) อัตราป่ วย/100,000 จานวนตาย(ราย) อัตรา ตาย/100,000 อัตราป่ วยตาย ร้อยละ 02.Diarrhoea 539 21.20 0 0.00 0.00 18.Pyrexia 156 6.14 0 0.00 0.00 77.Herpes 45 1.77 0 0.00 0.00 31.Pneumonia 41 1.16 0 0.00 0.00 14.H.conjunctivitis 20 1.18 0 0.00 0.00 Tuberculosis,total 30 0.79 0 0.00 0.00 32.Pulmonary T.B. 14 0.55 0 0.00 0.00 60.Suicide 13 0.51 0 0.00 0.00 57.Drug poisoning 10 0.39 0 0.00 0.00 D.H.F,Total 10 0.39 0 0.00 0.00
 29. 29. กราฟแสดงอัตราป่ วย-ตาย จาแนกตามช่วงเวลา (ม.ค.-พ.ค.53) อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ.หนองบุญมาก จำนวนผู้ป่ วยด้วยโรค Diarrhoea จำแนกรำยเดือน อำเภอ หนองบุญมำก จังหวัด นครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เดือน จำนวนผู้ป่วย(รำย)
 30. 30. กราฟแสดงอัตราป่ วย-ตาย จาแนกตามช่วงเวลา (ม.ค.-พ.ค.53) อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ.หนองบุญมาก จำนวนผู้ป่ วยด้วยโรค Pyrexia จำแนกรำยเดือน อำเภอ หนองบุญมำก จังหวัด นครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เดือน จำนวนผู้ป่วย(รำย)
 31. 31. ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ.หนองบุญมาก จำนวนผู้ป่ วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกรำยเดือน อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 Ja n F e b M a r Ap r M a y Ju n Ju l Au g S e p O ct N o v D e c เดือน จำนวนผู้ป่ วย(รำย) 2 5 4 9 2 5 5 0 2 5 5 1 2 5 5 2 2 5 5 3 จานวนผู้ป่ วยไข้เลือดออก จาแนกรายเดือน อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553 เปรียบเทียบ มัธยฐาน 5 ปี ( 2549 – 2553 )
 32. 32. ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ.หนองบุญมาก 0 5 10 15 20 25 30 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Medain Target Line 2553
 33. 33. สภาพปัญหาด้านการสาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก 1. ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายสาเร็จ 2.โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร อุจาระร่วง และอาหารเป็ นพิษ ปัญหาจากอุบัติเหตุจราจร 3. ปัญหาจากโรคติดต่อที่เป็ นโรคประจาถิ่น คือโรคไข้เลือดออก 4.ปัญหาจากโรคไม่ติดต่อ คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 5.ปัญหาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การดื่มสุรา สูบ บุหรี่ และการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย 6.ปัญหาโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสารเคมีตกค้าง 8. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น กลิ่น แมลง 7. ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ
 34. 34. โครงสร้างการบริหารงาน คบสอ. หนองบุญมาก 2553 ผู้อานวยการ รพ.หนองบุญมาก ประธาน คบสอ. สาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก รองประธาน คบสอ. คณะกรรมการ คบสอ. 2 สายงาน 1 สายใจเลขาฯ คบสอ. คณะทางาน QRT พัฒนา PCU คณะทางาน CFO / IA ระบบการเงิน ตรวจสอบภายใน คณะทางาน IT ระบบข้อมูล รายงาน คณะทางาน SRRT/EMS ควบคุมโรคติดต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน คณะทางาน RBM วิชาการวางแผน ประเมินผล
 35. 35. โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลหนองบุญมาก หัวหน้ำกลุ่มงำน เวช ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล หัวหน้ำฝ่ำยเภสัชกรรมชุมชน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำฝ่ำยทันตสำธำรณสุข ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบุญมำก หัวหน้ำกลุ่มงำน ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ทำงกำรแพทย์
 36. 36. โครงสร้างการบริหารงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก สำธำรณสุขอำเภอหนองบุญมำก ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอฝ่ำยบริหำร ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอฝ่ำยวิชำกำร กลุ่มงำนพัฒนำ ทรัพยำกรมนุษย์ กลุ่มงำนบริหำร ทั่วไป กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ ป้ องกันควบคุมโรค กลุ่มงำนพัฒนำ ยุทธศำสตร์
 37. 37. วิสัยทัศน์ คบสอ.หนองบุญมาก “องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐาน บริการเชิง รุก มุ่งสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน”
 38. 38. นายไพศาล จันทวลี สาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก
 39. 39. พันธกิจของ คบสอ.หนองบุญมาก 1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอาเภอ 2. ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในอาเภอ เพื่อผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 3. กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขในอาเภอ 4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 40. 40. 5. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค 6. จัดบริการใน 4 มิติ (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ ,ควบคุมป้ องกันโรค,ฟื้ นฟูสุขภาพ) อย่างเป็ นองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน 7. คุ้มครองการมีและใช้สิทธิในโครงการหลักประกัน สุขภาพ พันธกิจของ คบสอ.หนองบุญมาก (ต่อ)
 41. 41. 1. ประชาชนอาเภอหนองบุญมากมีหลักประกันสุขภาพครบถ้วน 2. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบาดวิทยา บัญชี หมู่บ้านของหน่วยงานสาธารณสุขในอาเภอหนองบุญมาก มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล 3. บุคลากรสาธารณสุขอาเภอหนองบุญมาก มีจานวนเพียงพอ มีขวัญกาลังใจมีคุณภาพในการให้บริการประชาชนด้าน สุขภาพ. 4. ประชาชนอาเภอหนองบุญมาก มี อัตราป่ วย อัตราตายด้วย โรคติดต่อที่สาคัญลดลง โดยเฉพาะโรค วัณโรค ไข้เลือดออก เอดส์ อาหารเป็ นพิษ ไข้หวัดใหญ่-หวัดนก เป้ าประสงค์ระยะ 4 ปี
 42. 42. 5. ประชาชนอาเภอหนองบุญมากได้รับการคัดกรองโรค ได้ตาม เป้ าหมาย และผู้ป่ วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพลด ภาวะ แทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 6. แม่และเด็กในอาเภอหนองบุญมาก ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ส่งผล ให้มีสุขภาพดี 7. โรงพยาบาลหนองบุญมากมี ระบบฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ เป้ าประสงค์ (ต่อ)
 43. 43. 8. ประชาชนอาเภอหนองบุญมากได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ในด้านการออกกาลังกาย การ บริโภค การไม่ใช้สารเสพติด การจัดการความเครียด การ จัดการสิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคล 9. ประชาชนอาเภอหนองบุญมากมีศักยภาพในการดูแล สุขภาพด้วยตนเอง (SELF CARE) และเครือข่ายสุขภาพ มีความ เข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชน อย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ 10. ประชาชนอาเภอหนองบุญมากได้รับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข เป้ าประสงค์ (ต่อ)
 44. 44. 1. แผนการเงิน ประมาณการใช้จ่าย ปี 2553 ประมาณการรายจ่ายประมาณการรายรับ จานวนเงิน(บาท)หมวดจานวนเงิน(บาท)หมวด 8,700,099.651.ค่าจ้างชั่วคราว44,020,881.011. งบประมาณ UC 13,058,470.002.ค่าตอบแทน8,310,148.002. เงินบารุง 30,879,109.703.ค่าใช้สอย วัสดุ เวชภัณฑ์ 1,996,574.003.ประกันสังคม 2,007,909.004.ค่าสาธารณูปโภค870,886.004.ประกันอุบัติเหตุ 4,047,107.005.งบลงทุน ครุภัณฑ์64,905.005. แรงงานต่างด้าว 865,264.006.แผนปฏิบัติการ 8,380,288.007.โอนให้ สอ. 67,938,247.42รวมจ่าย55,263,394.00รวมรับ
 45. 45. สถานการณ์การเงิน ปี งบประมาณ 2553 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 รายจ่ายรายรับ จานวนเงิน(บาท)หมวดจานวนเงิน(บาท)หมวด 6,497,117.001.ค่าจ้างชั่วคราว46,242,282.631. งบประมาณ UC 9,423,353.002.ค่าตอบแทน11,773,344.672. เงินบารุง 7,362,187.603.ค่าใช้สอย วัสดุเวชภัณฑ์1,506,931.173.ประกันสังคม 1,519,131.764.ค่าสาธารณูปโภค470,991.004.ประกันอุบัติเหตุ 4,700,653.005.งบลงทุน ครุภัณฑ์58,725.005. แรงงานต่างด้าว 790,359.406.แผนปฏิบัติการหมายเหตุ หนี้สินคงเหลือ 4,775,348.16 5,820,013.677.โอนให้ สอ. 36,112,815.43รวมจ่าย60,052,274.47รวมรับ Current Ratio = 2.04 เท่า Quick Ratio = 1.81 เท่า
 46. 46. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี งบประมาณ 2553 รอบที่ 1 ผลงาน 3 เดือน ตุลาคม 52 – มกราคม 53 สถานบริการ ปริมาณ คุณภาพ เต็ม ได้ % เต็ม ได้ % สอ. หนองหัวแรต 1,405 1,090 78 515 405 75 สสอ.หนองบุญมาก 1,330 1,099 83 1,140 670 59 รพ. หนองบุญมาก 2,145 1,575 74 1,005 762 76 รวม สอ. = 77.86 สสอ. = 74.56 รพช. = 74.19 ผลการประเมิน เป็นอาเภอระดับ B
 47. 47. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี งบประมาณ 2553 รอบที่ 2 ผลงาน 9 เดือน ตุลาคม 52 – มิถุนายน 53 สถานบริการ ปริมาณ คุณภาพ เต็ม ได้ % เต็ม ได้ % สอ. หนองไม้ไผ่ 1,390 1,322 95.10 505 460 91.08 สสอ.หนองบุญมาก 1,340 1,223 91.26 1,255 1,047.50 89.4 รพ. หนองบุญมาก 2,225 2,123 95.41 1,235 1,089 88.17 รวม สอ. = 94.04 สสอ. = 89.46 รพช. = 92.06 ผลการประเมิน เป็นอาเภอระดับ B
 48. 48.  5. อัตราการรักษาหายขาดของการรักษาวัณโรค(Cure Rate) มากกว่า ร้อยละ 90 ผลงานร้อยละ 80 ปัญหา – สาเหตุ ผู้ป่ วยกลุ่มสูงอายุ โรคเรื้อรัง และ HIV เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดการรักษา  7. อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ( ปี2548 - 2552 ) ผลงานร้อยละ 0 ปัญหา – สาเหตุ โรคไข้เลือดออก กาลังจะเป็นโรคประจาถิ่น ประชาชนขาดความตระหนัก อปท. ขาดการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2553
 49. 49.  18 . ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี PAP Smear ผลงานร้อยละ 14 ปัญหา – สาเหตุ กลุ่มเป้ าหมายขาดความสนใจ จนท.ไม่สามารถจูงใจให้มารับบริการได้  19. ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้า นมด้วยตนเองอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลงานร้อยละ 73 ปัญหา – สาเหตุ เจ้าหน้าที่หญิง ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2553
 50. 50.  20 . ประชากรที่คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต แล้วพบ เสี่ยงสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 ผลงาน ร้อยละ 1 ปัญหา – สาเหตุ กลุ่มเป้ าหมายมีจานวนมาก และต้องใช้กลุ่มวิทยากรในการทางานร่วมกัน  21.ร้อยละ 70 ของผู้ป่ วย DM/HT/CVD ได้รับการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ตามสิทธิ ด้านตา ผลงานร้อยละ 0 ปัญหา – สาเหตุ จนท. ขาดความรู้ ความชานาญ ในการตรวจตาผู้ป่ วยเบาหวาน KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2553
 51. 51.  30 . อัตราการฆ่าตัวตาย สาเร็จลดลง ผลงาน ไม่ลดลง ปัญหา – สาเหตุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  49 .อัตราทารกแรกเกิดน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่าร้อยละ 7 ) ผลงานร้อยละ 10 ปัญหา – สาเหตุ ทบทวนการดูแลครรภ์คุณภาพ KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2553
 52. 52. สรุปแผนงานโครงการ คบสอ.หนองบุญมาก ปี งบประมาณ 2553 งบประมาณแผนงาน/โครงการตัวชี้วัดยุทธ์ลา ดับ 64,400โครงการรองรับแผนอุบัติเหตุและแผนสาธารณภัย2491 4,500โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่ วยต่อเนื่องที่บ้าน35,4102 13,587โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี32103 7,050โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดาเนินงานทันตสาธารณสุข32104 0โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่ วย NCDโดยชุมชนมีส่วนร่วม36105 13,000โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จาหน่ายชมรมผู้บริโภค47126 17,500โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเสริมสร้างเครือข่าย46127 10,400โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER16.188 33,750โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและรายงานตามตัวชี้วัด659 18,830โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่37,38,391110 30,000โครงการประชุมวิชาการ อสม. ประจาปี งบประมาณ 2553461211
 53. 53. กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 2553 – 2555 กระทรวงสาธารณสุข คบสจ. คบสอ. หมู่บ้าน ตาบล ยุทธศาตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาตร์จังหวัด + ผลผลิต + KPI รพช. รพส.ต. แผนพัฒนา รพ. แผนพัฒนา รพส.ต. กชต. / กสต. แผนชุมชน แผนตาบล. 1.แผน ชุมชน. 2. แผน สสม. 3.แผนแก้ปัญหาสาธารณสุขหมู่บ้าน PCA SRM • สดถ.ย • เมืองไทยแข็งแรง • แผนชุมชน • ปัญหาสาธารณสุข • ระบาดวิทยา • จปฐ. แผนปฏิบัติการอาเภอ อปท. HA SRM KPI
 54. 54. www.nongbunmak.com

×