Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patm2

519 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patm2

  1. 1. àÕ çáõÛÝ ÷áùñÇÏ µ³ñ»Ï³Ù,³ñÇ ÙdzëÇÝ ³ß˳ï»Ýù 1 ³ÝáõÝ------------------------------------------------------------------------- . ------------ 2. ³½·³ÝáõÝ--------------------------------------------------------------------- ---------- 3. ³½·áõÃÛáõÝÁ---------------------------------------------------------------- ------------ 4. ù³Õ³ùÁ------------------------------------------------------------------------- -------- 5. »ñÏÇñÁ------------------------------------------------------------------------ ----------- 1.ÆÝãå»ë ¿ Ïáãí»É ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÁ,áñï»Õ ϳ½Ù³íáñí»É ¿ Ñ³Û ÅáÕ áíáõñ¹Á ³.--------------------------------------------------------------------------------- ------------ µ.Áëï íñ³óÇÝ»ñ------------------------------------------------------------------------- 2.öáñÓÇñ å³ïÏ»ñ»É гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ ³.É»éݳßÕóݻñ ½Õ ½Õ µ.·»ï»ñ ·.É×»ñ ¹.É»éÝ»ñ 3.¸³ë³íáñÇñ É»éÝ»ñÁ/²ñ³·³Í, سëÇë, êÇë, Ü»ÙñáõÃ, êÇ÷³Ý/ ³.ѳñ³íÇó ÑÛáõëÇë µ. Áëï µ³ñÓñáõÃÛ³Ý 1.------------------------ 1.------------------------ 2.----------------------- 2.--------------------------- 3------------------------ 3.--------------------------- 4.------------------------ 4.--------------------------- 5.------------------------- 5.------------------------- . 4.öáñÓÇñ Éñ³óÝ»É Ø³ëÇë ¨ ²ñ³·³Í É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨ -----------------/ºñ³ëËÇ/ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ ÷éí³Í ¿ ---------------------- ¹³ßïÁ, áñï»Õ·ïÝí»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ÑÇݳíáõñó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÁ-----------------, ------------------, -------------------------, ------------------------, ¸íÇÝ, ·ïÝíáõÙ ¿ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ --------------------Á:
  2. 2. 5.Àëï ²Ý³Ý³Ç³ ÞÇñ³Ï³óáõ §²ß˳ñѳóáõÛóǦ Ø»Í Ð³ÛùÁ µ³Å³Ýí³Í ¿ñ 15 ݳѳݷݻñÇ §³ß˳ñÑÝ»ñǦ: öáñÓÇñ Éñ³óÝ»É ³.ï³ñ³Íùáí ³Ù»Ý³Ù»ÍÁ Ý»ñÏÇñ ¹»ÕÇÝ µ. ï³ñ³Íùáí ³Ù»Ý³÷áùñÁ Ý»ñÏÇñ ϳñÙÇñ 6.öáñÓÇñ Ýᯐ 5 ³ÛÙ³Ý, áñáÝó ³éϳÛáõÃ۳ݵ ϳñáÕ¿ ëï»ÕÍí»É å»ïáõÃÛáõÝ ³.---------------------- µ.----------------------- ·.----------------------- ¹.----------------------- ».----------------------- 7.Վանի թագավորության այլ անվանումներըöáñÓÇñ Éñ³óÝ»É ³ÕÛáõë³ÏÁ Մենուա ԱրգիշտիԿառավարման թթ.-րըԿառուցած քաղաքները/ևայլն/
  3. 3. Թշնամի պետություն8.Փորձիր նկարել Վանի թագավորւթյ³ն երեք գլխավոր աստվածներին9.Փորձիր գտնել Վանի թագավորության հինգ թագավորներիանվանումներըԱՖԳՖՎՑԲՑՎՑՑԱՐԳԻՇՏԻԶՆՆՆՂՆՍԱՀՖՅԼԻՇՊՈՒԻՆԻՍԱՖԱՖՀԱՅԱՆԲԱՐԱՄԵՂԲԲՂՂՆՆՂՌՈՒՍԱՆՆԱԻԱԻՍԱՐԴՈՒՐԻԿԼԴՖԴՌՑԱԻՍԻՒԸՏԳ10.Համապատասխանեցրու»Ûß»µ³ ·É˳íáñ ³ëïí³ÍÞÇíÇÝÇ ²ñ¨»ÉÛ³Ý º÷ñ³ï´½Ýáõݳó Íáí å³ï»ñ³½ÙÇ ³ëïí³Íγåáõï³Ý ÉÇ× ³ñ¨Ç ³ëïí³Í¶»Õ³Ù³ Íáí àõñÙÇá ÉÇ×Էրեբունի ²ñ·ÇßïÇ
  4. 4. ºñ³ëË Ø»Ýáõ³²ñ³Í³ÝÇ ì³Ý³ ÉÇ×îáõßå³ ²ñ³ùëÞ³ÙÇñ³ÙÇ çñ³Ýóù ꨳݳ ÉÇ× ³É¹Ç ê³ñ¹áõñÇ ²1 1 .öáñÓÇñ ï³É ³Ûë µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ¾ñ»µáõÝÇ---------------------------------------------------------------------------ѻ勉Ï----------------------------------------------------------------------------ѻͻɳ½áñ-------------------------------------------------------------------------ܳÇñÇ------------------------------------------------------------------------------ë»å³·Çñ---------------------------------------------------------------------------å³É»áÉÇÃ----------------------------------------------------------------------------Ù»½áÉÇÃ-------------------------------------------------------------------------------Ý»áÉÇÃ--------------------------------------------------------------------------------1 2.öáñÓÇñ Ýᯐ ÑÇÝ· å³ÛÙ³Ý ,áñÇ ¹»åùáõ٠ó·³íáñáõÃÛáõÝ ¿í»ñ³ÝáõÙ:1 .----------------------------------------2.----------------------------------------3.---------------------------------------4.---------------------------------------5.------------------------------------------ÖÇßï å³ï³ë˳ݻÉáõ ¹»åùáõÙ áõëáõóÇ㠳߳ϻñï1.ѳñó 1µ³É2. ѳñó 2µ³É3. ѳñó 1µ³É4. ѳñó 2µ³É5. ѳñó 2µ³É6. ѳñó 1µ³É7. ѳñó 2µ³É8. ѳñó 2µ³É9. ѳñó 1µ³É10. ѳñó 2µ³É11. ѳñó 2µ³É12. ѳñó 1µ³É·»ñ³½³Ýó 19-20µ³Éɳí 16-18µ³Éµ³í³ñ³ñ 10-15µ³É³Ýµ³í³ñ³ñ 9-Çó ó³Íñ

×