Patm1

434 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patm1

  1. 1. Հին աշխարհի պատմությունԱնուն----------------------------Ազգանուն-----------------------Դասարան-----------------------Իմ փոքրիկ բարեկամ, ժամանակի մեքենայով արի ճամփորդենք հինաշխարհի պատմության էջերով:Համաշխարհային պատմության առաջին խոշոր շրջափուլը Հին աշխարհիպատմոիթյունն է,որը սկսվել է մեզանից երեք միլիոն տարի առաջ:Պատմականժամանակը ենթաբաժանվում է տարիների, տասնամյակների, դարերի,հազարամյակների: Ստեղծվել է հատուկ ժամանակագրական սանդղակ,մեկնակետ է համարվում 1 թվականը` Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տարեթիվը,դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է Քրիստոսիցառաջ/Ք.ա./, իսկ հետո ընկածը` Քրիստոսից հետո/Ք.հ./: 1. փորձիր պատասխանել մեկ դարը----------------- տարի է մեկ հազարամյակը--------------դար է մեկ տարին--------------- օր ունի մեկ ամիսը---------------օր ունի մեկ օրը-----------------ժամ մեկ ժամը------------րոպե մեկ րոպեն ---------վայրկյան 2.÷áñ Ó Çñ ·ïÝ»É 22à .--³é³çÇÝ ¹³ñ ³é³çÇ Ï»ë 100Ã.------------------------------ ø.³.150 Ã.--------------------------------- 15 1 à .- ----------------------------- ø.³.400Ã.--------------------------------- 451 à .-------------------------------- ø.³.550 Ã.--------------------------------- 1000Ã.------------------------------- ø.³.854Ã.--------------------------------- 2008Ã.------------------------------- ø.³.2000Ã.--------------------------------
  2. 2. 3.÷áñ Ó Çñ Éñ³óÝ»É ÑÇÝ ù³ñÇ ¹³ñ ϳ٠ÙÇçÇÝ ù³ñÇ Ýáñ ù³ñÇ -------------- ¹³ñ--------------------- ¹³ñ--------------------- --- -------½»Ýù»ñÇï»ë³ÏÝ»ñ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ·áñÍÇùÝ»ñÇï»ë³ÏÝ»ñ½µ³ Õ ÙáõÝùÁ³åñ»É³í³ÛñÁ 4.ÇÝãå»ë ³é³ç³ó³í ÏñáÝÁ 5.÷áñ Ó Çñ å³ïÏ»ñ»É, û áñï» Õ ¿·ïÝíáõÙ º·ÇåïáëÁ ²ýñÇϳÛÇ-------------------------- ----------------------·»ïÇ ³÷»ñÇÝ ¿ Ó ¨³íáñí»É áõ ½³ñ·³ó»É Ð ÇÝ º·ÇåïáëÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ:--------------³ß˳ñÑÇ ³Ù»Ý³»ñϳñ ·»ïÝ ¿/6700ÏÙ/:Ð »ñá¹áïáëÁ º·ÇåïáëÝ ³Ýí³Ý»É ¿§--------------------- ---------------- ¦/ÇÝãáõ---------------------------------------------------------------------------------------- -------/:
  3. 3. 6.÷áñ Ó Çñ ïñ³Ù³µ³Ý»É³Ùµ³ñï³ÏÝ»ñÝ áõ çñ³ÝóùÝ»ñÁ ÇÝãáõ ¿ÇÝϳéáõóíáõÙ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _÷³ñ³íáÝÝ»ñÇ ¹»ñÝ áõÝ߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Փարավոնների հոգեբանությունը/ ինչ էինմտածում/____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ÇÝã ¿ µáõñ·Á, Ýñ³Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7.ѳٳå³ï³ë˳ݻóñáõ 1. Ø»ÙýÇë ÑÇÙݳ¹Çñ ³ñù³ 2. ÷³ñ³íáÝ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã 3. µáõñ· êåÇï³Ï å³ñÇëå 4. ØÇݳ §Ù»Í ï³Ý ï»ñ¦ 5.Ð »ñá¹áïáë ¹³Ùµ³ñ³Ý8.²ÛÅÙÛ³Ý º·ÇåïáëÁ ÇÝã/ÇÝã»ñ/ ¿ ųé³Ý·»É Ð ÇÝ º·ÇåïáëÇó____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9.ØÇç³·»ïù,ÇÝãáõ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10. ÆÝãáí »Ý Ý߳ݳíáñí»É ØÇç³·»ïùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÞáõÙ»ñÁ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ²ùù³¹Á ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
  4. 4. ´³µ»ÉáÝÁ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 1 1 . ·ñÇñ ÷áùñÇÏ Ý³Ù³Ï ´³µ»ÉáÝÇ ³ñù³ Ð ³ÙÙáõñ³åÇÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ùá ϳñÍÇùÁ Ýñ³ ëï» Õ Í³Í ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ»ï ϳåí³Í12.ùá ëï» Õ Í³Í ûñ»Ýë·ñùÇó ÑÇÝ· Ï»ï ÝßÇñ1.հարց 1բալ2. հարց 2բալ3. հարց 1բալ4. հարց 2բալ5. հարց 1բալ6. հարց 2բալ7. հարց 1բալ8. հարց 2բալ9. հարց 1բալ10. հարց 2բալ11. հարց 2բալ12. հարց 2բալ
  5. 5. 13. öáñ Ó Çñå³ïÏ»ñ»É »Ã³Ï³Ýå»ïáõÃ۳ݳß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý¹ÇñùÁ: ø.³.____ _ _ _ _ ¹³ñáõÙ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ûñ³Ï Õ ½áõÙ ëï» Õ Íí³Í »Ã³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³ï¨»É ¿ ßáõñç ____ _ _ ï³ñÇ:ø.³.17- ñ¹ ¹³ñáõÙ Ë»Ã³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ã³·³íáñ ¹³ñ Ó ³í ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Ù³Ûñ³ù³ Õ ³ùÁ Ñéã³Ïí»ó ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 14. î»É»åÇÝáõëÇ ·³Ñ³Å³é³Ý·Ù³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ¹ñ³Ï³Ý , µ³ó³ë³Ï³Ý Ïá Õ Ù»ñÁ :¹ñ³Ï³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý15. î³É µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝöÛáõÝÇÏdz ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ØÇï³ÝÇ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _´ÇµÉáë ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ÑÝãÛáõݳÛÇÝ·Çñ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16. öáñ Ó Çñ å³ïÏ»ñ»É Рݹϳëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ:17. Ð ÇÝ ÑݹÇÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí` Ù³ñ¹ÇÏ ³é³ç³ó»É ¿ÇÝ ³ëïÍá ëï» Õ Í³Í ³é³çÇÝ Ù³ñ¹áõ`äáõñáõßáõ Ù³ñÙÝÇ áñ¨¿ Ù³ëÇó:öáñ Ó Çñ Ýϳñ»É äáõñáõßáõÇÝ ¨ óáõÛó ï³ÉÙ³ñÙÝÇ áñ Ù³ëÇó »Ý ³é³ç³ó»É ùñÙ»ñÁ, é³½ÙÇÏÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñá Õ Ý»ñÁ, ëïñáõÏÝ»ñÁ:
  6. 6. 18. î³É µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁí³ñݳݻñ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _òÇÝ ÞÇÝÐ áõ³Ý¹Ç ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _âÇÝ³Ï³Ý Ù»Íå³ñÇëå ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ø»ï³ùëÇ׳ݳå³ñÑ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

×