Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.10.2009, Frans Bennetsen: Indsigelse Akt nr. 52, skovloven, genplantning, alternativer

310 views

Published on

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

19.10.2009, Frans Bennetsen: Indsigelse Akt nr. 52, skovloven, genplantning, alternativer

  1. 1. Page 1 of 1 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 16:38 Til: 'frans_bennetsen@hotmail.com' Emne: VS: Testcenter til vindmøller Frans Bennetsen. Høringsnotat Vedhæftede filer: Høringsnotat.pdf Hermed bekræftes modtagelsen af høringsnotatet. Med venlig hilsen Jette Brøndum Teknisk Designer Plankontoret Dir tlf.: (+45) 72 54 8288 jebro@aar.mim.dk Miljøministeriet Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK-8270 Højbjerg TLF.: 7254 0500 www.aar.mim.dk Fra: Frans Bennetsen [mailto:frans_bennetsen@hotmail.com] Sendt: mandag 19. oktober 2009 14:05 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Emne: Testcenter til vindmøller Miljøcenter Århus Hermed fremsendes høringsnotat til brug i den videre behandling af projekteringen af et testcenter for vindmøller. Venligst bekræft modtagelsen af denne mail. Med venlig hilsen -------------------------------------------- Frans Bennetsen Nygårdsvej 133, 1. th. 6700 Esbjerg frans_bennetsen@hotmail.com Har du set den nye Windows Live Messenger? Hent den her! 20-10-2009
  2. 2. Høringsnotat for etablering af Nationalt Testcenter for Vindmøller Reetablering Størstedelen af projektområdet (testområde + vindfelt) udgøres i dag af klitplantager underlagt Skovlovens bestemmelser om fredskovspligt, jf. 3, hvorfor plantagerne som det klare udgangspunkt ikke må fældes, jf. SL § 8 og bebygges med tekniske anlæg, jf. SL § 11. Som projekteringen af testcenteret er præsenteret, er der imidlertid grund til at frygte, at plantagerne i testområdet helt ryddes og bebygges med vindmøller og tekniske anlæg og i vindfeltet erstattes med klithede. Da det bliver mere end umuligt for Skov- og Naturstyrelsen at etablere erstatningsskov, jf. SL § 38, stk. 2, jf. 39, stk. 1, nr. 5, af samme størrelse (op til 1.600 ha) i det berørte område/kommune, uden at gennemføre ekspropriation hertil, vil en gennemførelse af projektet umiddelbart stride mod Skovloven. Dette kan naturligvis løses med en anlægslov, der permanent ophæver fredskovspligten i projektområdet, jf. princippet i SL § 6, stk. 1. En sådan umiddelbar ophævelse vil imidlertid stride mod hundredårig restriktiv praksis på området. Da det ikke på forhånd er muligt at forudsige testcenterets levetid, er det værd at se på tidligere projekter af denne slags. Atomforskningscenter Risø fik en levetid på ca. 45 år. Selv om Vindmøllecenteret ikke skulle få så lang en levetid, er der grund til at tro, at de fældede arealer i løbet af blot få år vil overgå til naturområder underlagt Naturbeskyttelseslovens § 3. Dermed er mulighederne for at genplante de skovede plantager definitiv væk; medmindre man da ophæver NBL § 3 ved endnu en lov. Endvidere er der grund til at frygte, at projektområdet ved testcenterets eventuelle nedlæggelse overgår til alm. vindmølleområde eller anden industri, da fredskovspligten alligevel er ophævet. Da plantagerne er af afgørende økologisk betydning for egnes fugle- og dyreliv, bør projektet gennemføres som en midlertidig suspension af fredskovspligten for plantagerne. Dette kan gøres enten ved at betragte anlægsloven som en dispensation fra fredskovspligten, jf. SL 38 eller ved at fastsætte bestemmelse om at fredskovspligten genindtræder, når testcenteret ikke længere opfylder sit formål, jf. SL § 39, stk. 1, nr 2. Retableringspligten bør indeholde pligt til at genplante skov - arealmæssigt svarende til det fældede – indenfor projektområdet. En sådan bestemmelse vil definitivt fjerne en udbredt frygt for, at der opereres med en skjult dagsorden, hvor man - under dække af testcenteret – benytter lejligheden til at fjerne fredskov til fordel for klithede. Genplantningsbestemmelsen kan passende tinglyses på projektområdet, jf. SL § 40. Det er i denne sammenhæng afgørende, at testcenterets (anlægslovens) formål bliver beskrevet så snævert, som muligt, således at området ikke udlægges til ”vindmølleområde, fortrinsvis til test” eller ”industriudvikling, navnlig af vindmøller”, da dette kan føre til en uoverskuelig fremtidig udvikling. Endelig bør det præciseres, at den maksimale vindmøllehøjde er 250 m. regnet til en lodret møllevinges top.
  3. 3. Miljøvurderinger Da det er besluttet, at der skal udarbejdes en ”Miljøvurdering af projektet (VVM-redegørelse)”, må det antages at Planlovens § 11g, stk. 1, jf. 11e, stk.3 iagttages. Henset til projektets omfang og karakter bør samtlige punkter i bilag 4 til VVM-bekendtgørelsens § 7 undersøges og beskrives. Navnlig bør VVM-redegørelsens behandling af alternativer gennemføres grundigt, jf. VVM-vejledningens pkt. 5, navnlig ved undersøgelse af samtlige indkomne forslag til alternativer. Da lovforslaget med tilhørende VVM-redegørelse vil fastlægge rammerne for arealanvendelse af projektområdet til fremtidigt anlæg af testcenter skal der iht. Miljøplanvurderingsloven endvidere udarbejdes en miljørapport (SMV) for det pågældende projekt (jf. MPVL § 11a). Også her bør samtlige punkter i lovens bilag 1 og 2 undersøges og beskrives. Også denne Miljørapport bør grundigt belyse alternative fremgangsmåder, jf. MPVL § 7, stk. 1, herunder 0- alternativet, jf. SMV-vejledningens afsnit VII, alternativer. Særligt bør begge miljøvurderinger undersøge og beskrive • Jordrystelser fra vindmøllernes vibrationer og • Lavfrekvent lyd og infralyd, herunder lydenes udbredelse og genevirkning. Med venlig hilsen Cand.jur. Frans Bennetsen Nygårdsvej 133, 1. th. 6700 Esbjerg

×