SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
2
‫الفهرس‬
‫للتقرير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬
‫الرصد‬ ‫عينة‬ )‫أ‬
‫الرصد‬ ‫فرتة‬ )‫ب‬
‫اليومي‬ ‫الرصد‬ ‫توقيت‬ )‫ج‬
‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫مسح‬ ‫نتائج‬ – II
‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمسلس‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الحج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مقارن‬ )1
2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫وس‬ 2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬
‫املرصودة‬ ‫والخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدي‬ ‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتاج‬ )2
‫اإلنتاج‬ ‫تاريخ‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )3
‫اإلنتاج‬ ‫فرتة‬ ‫حسب‬ ‫القدمية‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )4
‫اإلنتــاج‬ ‫أجنــاس‬ ‫حســب‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )5
‫امــي‬‫ر‬‫الد‬
‫اإلنتاج‬ ‫صنف‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )6
‫مصــدر‬ ‫حســب‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )7
‫اإلنتــاج‬
‫اإلنتاج‬ ‫بلد‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )8
‫الســيناريو‬ ‫كتابــة‬ ‫حســب‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )9
‫االجتامعــي‬ ‫النــوع‬ ‫منظــور‬ ‫مــن‬ ‫اج‬‫ر‬‫واإلخــ‬
‫الكيفية‬ ‫واملالحظات‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ – III
3.....................................................................................................................
4.............................................................................................................................
4............................................................................................................................
4..............................................................................................................
5......................................................
5..............................................................
6...................................
7.................
8.................................................
9....................................................................................................................................
10..............
11....................................................................................................................................
12...............................
13..................................................................................
14..................................................................................
3
‫للتقرير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ -I
‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ملختل‬ ‫ـري‬‫ـ‬‫والب‬ ‫ـمعي‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لالتص‬ ‫ـتقلة‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫العلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الهيئ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اقب‬‫ر‬‫وم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫متابع‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫إط‬ ‫يف‬
‫الظواهــر‬ ‫ومعالجــة‬ ‫بطــرح‬ ‫امهــا‬‫ز‬‫الت‬ ‫مــدى‬ ‫وتقييــم‬ ،‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫خــال‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬
‫ـة‬‫ـ‬‫طيل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قانوني‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ات‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫إج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحاصل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫كل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫برمج‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫االجتامعي‬
‫ـارص‬‫ـ‬‫العن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫أساس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الكم‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫عملي‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ارتك‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ .‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬
:‫ـة‬‫ـ‬‫التالي‬
•
‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫كام‬ /‫ـة‬‫ـ‬‫كوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تاريخي‬/‫اجتامعية‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫د‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫(مسلس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫أجن‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫تحدي‬
.)...‫ـة‬‫ـ‬‫خفي‬
•
‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إنت‬ /‫للقناة‬ ‫ذايت‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫(إنت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إنت‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫وتاري‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬
.)...‫أجنبية‬/‫تونسية‬
•
.‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫إنتاج‬ ‫بلد‬
•
.)‫رجل‬ / ‫(امرأة‬ ‫الفني‬ ‫اج‬‫ر‬‫واإلخ‬ ‫السيناريو‬ ‫لكاتب‬ ‫االجتامعي‬ ‫النوع‬
‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ ‫حجــم‬ ‫حــول‬ ‫إحصائيــة‬ ‫معطيــات‬ ‫املســح‬ ‫تقريــر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫العنــر‬ ‫تضمــن‬
2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫التونس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـدي‬‫ـ‬‫والكومي‬
‫ـة‬‫ـ‬‫بقي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫أم‬ .2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫نف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫بالحج‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ومقارنته‬
‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ونوعي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وطبيع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫بحج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫املتعلق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التفصيلي‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النتائ‬ ‫ـرض‬‫ـ‬‫لع‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫خصص‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فق‬ ،‫ـارص‬‫ـ‬‫العن‬
.2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫لس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬
4
‫الرصد‬ ‫عينة‬ )‫أ‬
‫املرصودة‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫عينة‬
‫التلفزية‬ ‫القناة‬ ‫اسم‬
‫الصنف‬
1
‫األوىل‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬
‫عمومية‬
2
‫الثانية‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬
‫عمومية‬
3
‫التونيس‬ ‫الحوار‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
4
‫التاسعة‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
5
+ ‫قرطاج‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
6
‫تونسنا‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
7
‫يف‬ ‫يت‬ ‫تلفزة‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
8
‫اإلنسان‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
9
‫الجنوبية‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
10
‫الجديدة‬ ‫نسمة‬ ‫قناة‬
‫خاصة‬
:)‫متتالية‬ ‫أيام‬ 07( ‫الرصد‬ ‫فرتة‬ )‫ب‬
.2023 ‫مارس‬ 29 ‫األربعاء‬ ‫يوم‬ ‫غاية‬ ‫إىل‬ 2023 ‫مارس‬ 23 ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫بداية‬
:)‫ساعات‬ 06( ‫اليومي‬ ‫الرصد‬ ‫توقيت‬ )‫ج‬
)00h00( ‫الليل‬ ‫منتصف‬ ‫الساعة‬ ‫غاية‬ ‫إىل‬ )18h( ً‫ء‬‫مسا‬ ‫السادسة‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫بداية‬
5
:‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫مسح‬ ‫نتائج‬ – II
‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمسلس‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الحج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مقارن‬ - 1
:2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫وس‬ 2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬
‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬
‫سنة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬
2022
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬
‫سنة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬
2023
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
17
47,2%
18
43,9%
‫الكوميدية‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
12
33,3%
15
36,6%
‫الخفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫الكام‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عدد‬
7
19,4%
8
19,5%
‫املجموع‬
36
100%
41
100%
6
‫طيلــة‬ ‫املرصــودة‬ ‫والخاصــة‬ ‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميــدي‬ ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ - 2
:2023 ‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫األســبوع‬
‫التلفزية‬ ‫القناة‬ ‫اسم‬
‫مسلسل‬ /‫سيتكوم‬
‫كوميدي‬
‫خفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫كام‬
‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسل‬
‫تاريخي‬/‫اجتامعي‬
‫املجموع‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫الثانية‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬
5
1
1
7
17,1%
‫يف‬ ‫يت‬ ‫تلفزة‬ ‫قناة‬
0
1
5
6
14,6%
‫الجديدة‬ ‫نسمة‬ ‫قناة‬
3
0
3
6
14,6%
+ ‫قرطاج‬ ‫قناة‬
1
0
5
6
14,6%
‫التاسعة‬ ‫قناة‬
3
1
2
6
14,6%
‫األوىل‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬
2
0
1
3
7,3%
‫الجنوبية‬ ‫قناة‬
1
2
0
3
7,3%
‫تونسنا‬ ‫قناة‬
0
2
0
2
4,9%
‫التونيس‬ ‫الحوار‬ ‫قناة‬
0
1
1
2
4,9%
‫املجموع‬
15
8
18
41
100%
7
‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 3
:‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫تاري‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬
‫امج‬‫ر‬‫وب‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫الخفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫الكام‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫قديم‬ ‫إنتاج‬
29
70,7%
‫جديد‬ ‫إنتاج‬
12
29,3%
‫املجموع‬
41
100%
8
:‫اإلنتاج‬ ‫فرتة‬ ‫حسب‬ ‫القدمية‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ - 4
‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬
2019‫و‬ 2010 ‫سنتي‬ ‫بني‬
12
41,4%
‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬
2022‫و‬ 2020 ‫سنتي‬ ‫بني‬
10
34,5%
‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬
2010 ‫سنة‬ ‫قبل‬
7
24,1%
‫املجموع‬
29
100%
9
‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 5
:‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ ‫أجنــاس‬ ‫حســب‬ 2023 ‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬
‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أجناس‬
‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫املنتجة‬ ‫والكوميدية‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫اجتامعي‬ ‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسل‬
16
39%
‫كوميدي‬ ‫مسلسل‬ /‫سيتكوم‬
15
36,6%
‫خفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫كام‬
8
19,5%
‫تاريخي‬ ‫مسلسل‬
2
4,9%
‫املجموع‬
41
100%
10
‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 6
‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬
‫االنتاج‬ ‫صنف‬
‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫والكوميدية‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
)‫(وطني‬ ‫تونيس‬ ‫إنتاج‬
28
68,3%
)‫مستورد‬ ( ‫أجنبي‬ ‫إنتاج‬
12
29,3%
‫مشرتك‬ ‫إنتاج‬
1
2,4%
‫املجموع‬
41
100%
11
‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 7
‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬
‫اإلنتاج‬ ‫مصدر‬
‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫للقناة‬ ‫ذايت‬ ‫إنتاج‬
16
39%
‫تونسية‬ ‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫إنتاج‬
13
31,7%
‫أجنبية‬ ‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫إنتاج‬
12
29,3%
‫املجموع‬
41
100
12
‫مــن‬ ‫األول‬ ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 8
‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬
‫اإلنتاج‬ ‫بلد‬
‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬
‫تونس‬
28
‫مرص‬
3
‫فلسطني‬
2
‫تركيا‬
2
‫سوريا‬
2
)‫مشرتك‬ ‫(إنتاج‬ ‫ائري‬‫ز‬‫ج‬ ‫تونيس‬
1
‫ان‬‫ر‬‫إي‬
1
‫لبنان‬
1
‫األردن‬
1
‫املجموع‬
41
13
‫ـي‬‫ـ‬‫االجتامع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫منظ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫توزي‬ - 9
‫اج‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫واإلخ‬ ‫ـيناريو‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫كتاب‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬
‫االجتامعي‬ ‫النوع‬
‫السيناريو‬ ‫كتابة‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫اج‬‫ر‬‫اإلخ‬
‫املائوية‬ ‫النسبة‬
‫رجل‬
27
81,8%
32
97%
‫امرأة‬
6
18,2%
1
3%
‫املجموع‬
33
100%
33
100%
14
‫الكيفية‬ ‫واملالحظات‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ – III
‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميــدي‬ ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫لإلنتــاج‬ ‫الكمــي‬ ‫املســح‬ ‫نتائــج‬ ‫كشــفت‬
‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫هام‬ ‫ـتنتاجات‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ع‬ 2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫لس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬
:‫ـا‬‫ـ‬‫بينه‬
‫ـة‬‫ـ‬‫العمومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بثه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬
41 ‫ـي‬‫ـ‬‫اليوم‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫الب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاعات‬‫ـ‬‫س‬ 6 ‫ـة‬‫ـ‬‫وطيل‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬
.2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫نف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ 36 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬
10 ‫ـة‬‫ـ‬‫والثاني‬ ‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬
‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 03 ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫توزع‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 41 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫الثاني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 07‫و‬
‫فــإن‬ ،‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعــال‬ ‫حجــم‬ ‫أهميــة‬ ‫رغــم‬
‫ـن‬‫ـ‬‫لعمل‬ ‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،‫ـد‬‫ـ‬‫الجدي‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫هيم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫القدي‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬
»‫ـندريال‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ل‬ « ‫ـدي‬‫ـ‬‫الكومي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫واملسلس‬ »‫ـر‬‫ـ‬‫لحم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫الجب‬ « ‫ـي‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وه‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫فق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫جديدي‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫الثاني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫جله‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قدمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 08 ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬
.‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫األسبوع‬ ‫خالل‬ ‫كوميدي‬ ‫أو‬ ‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫اإلنسان‬ ‫قناة‬ ‫تبث‬ ‫مل‬
‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫أجن‬ ‫ـوزع‬‫ـ‬‫تت‬
‫بنســبة‬ ،‫اميــا‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلســا‬ 18 ‫بــن‬ ‫والخاصــة‬ ‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫كل‬ ‫يف‬ 2023 ‫رمضــان‬
‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خفي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫كام‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫ب‬ 8‫و‬ ،36.6% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫كوميدي‬ ‫ـلة‬‫ـ‬‫سلس‬/‫مسلسال‬ 15‫و‬ ،43.9%
.19.5% ‫بلغــت‬
‫إىل‬ ،2023 ‫ســنة‬ ‫خــال‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعــال‬ ‫مجمــوع‬ ‫ارتفــاع‬ ‫يعــود‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ 70.7% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 29 ‫ـا‬‫ـ‬‫عدده‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫والبال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القدمي‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫ارتف‬
،2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بث‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬
.29.3% ‫بلغــت‬ ‫مائويــة‬ ‫وبنســبة‬
15
‫ـرة‬‫ـ‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وبثه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إنتاجه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القدمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫يبل‬
‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ح‬ ‫يف‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـوايل‬‫ـ‬‫ح‬ 2019‫و‬ 2010 ‫ـنتي‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫املمت‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬
‫أعــال‬ 07 ‫مقابــل‬ ،‫اميــة‬‫ر‬‫د‬ ‫أعــال‬ 10 ‫يقــارب‬ ‫مــا‬ 2022‫و‬ 2020 ‫ســنتي‬ ‫بــن‬ ‫وبثهــا‬ ‫إنتاجهــا‬ ‫تــم‬
.2010 ‫ســنة‬ ‫قبــل‬ ‫وبثهــا‬ ‫إنتاجهــا‬ ‫تــم‬ ‫أخــرى‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫د‬
‫ـي‬‫ـ‬‫التون‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫تن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬
12 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫باملائ‬ 68.3 ‫ـت‬‫ـ‬‫بلغ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 41 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 28 »‫ـي‬‫ـ‬‫والوطن‬
‫ـن‬‫ـ‬‫ح‬ ‫يف‬ ،29.3% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،»‫ـتورد‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫األجنب‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫ين‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬
‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،»‫ـرك‬‫ـ‬‫املش‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫ين‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫وحي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫د‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫رص‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬
.2.4% ‫قاربــت‬
‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 16 ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوزع‬‫ـ‬‫تت‬
‫«رشكات‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 13‫و‬ ،39% ‫ـت‬‫ـ‬‫بلغ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـن‬‫ـ‬‫وب‬ ،31.7% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،»‫ـية‬‫ـ‬‫تونس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خاص‬
‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ 29.3% ‫ـزت‬‫ـ‬‫ناه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،»‫ـة‬‫ـ‬‫أجنبي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خاص‬ ‫«رشكات‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
.‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬
‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بثه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ ،‫ـتوردة‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫املنتج‬ ‫ـدان‬‫ـ‬‫البل‬ ‫ـملت‬‫ـ‬‫ش‬
‫كل‬ ،‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العمومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬
.‫واألردن‬ ‫ولبنــان‬ ‫ان‬‫ر‬‫وإيــ‬ ‫وتركيــا‬ ‫وفلســطني‬ ‫وســوريا‬ ‫مــر‬ ‫مــن‬
‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ »‫ـيناريو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«كتاب‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫الرج‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫حض‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫طغ‬
‫ـاء‬‫ـ‬‫النس‬ ‫ـاهمة‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 33 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 27 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مبجم‬ ‫أي‬ ،81.8% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬
.18.2% ‫بنســبة‬
»‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الفن‬ ‫اج‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫«اإلخ‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫كذل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مهيمن‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫الرج‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫حض‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ظ‬
‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫النس‬ ‫ـاهمة‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 33 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 32 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مبجم‬ ‫أي‬ ،97% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬
.‫فقــط‬ 3%

More Related Content

More from ghada melki

BE_2023_Ar-3.pdf
BE_2023_Ar-3.pdfBE_2023_Ar-3.pdf
BE_2023_Ar-3.pdfghada melki
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023ghada melki
 
Decision-HAICA-01-2022.pdf
Decision-HAICA-01-2022.pdfDecision-HAICA-01-2022.pdf
Decision-HAICA-01-2022.pdfghada melki
 
CP AR Promosport.docx
CP AR Promosport.docxCP AR Promosport.docx
CP AR Promosport.docxghada melki
 
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdf
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdfقائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdf
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdfghada melki
 
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdf
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdfدليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdf
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdfghada melki
 
circulaire13-2022.pdf
circulaire13-2022.pdfcirculaire13-2022.pdf
circulaire13-2022.pdfghada melki
 
JournalArabe0472022 (1).pdf
JournalArabe0472022 (1).pdfJournalArabe0472022 (1).pdf
JournalArabe0472022 (1).pdfghada melki
 
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdf
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdfالبرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdf
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdfghada melki
 
Journal arabe0262021
Journal arabe0262021Journal arabe0262021
Journal arabe0262021ghada melki
 
Discours essebsi dhc
Discours essebsi dhcDiscours essebsi dhc
Discours essebsi dhcghada melki
 
Cp sicca jazz 2018
Cp  sicca jazz 2018Cp  sicca jazz 2018
Cp sicca jazz 2018ghada melki
 
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)ghada melki
 
Presentation loi de finances 2018
Presentation loi de finances 2018Presentation loi de finances 2018
Presentation loi de finances 2018ghada melki
 
بيان توضيحي حول الوضع بسجنان
بيان توضيحي حول الوضع بسجنانبيان توضيحي حول الوضع بسجنان
بيان توضيحي حول الوضع بسجنانghada melki
 
رئاسة الحكومة
رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
رئاسة الحكومةghada melki
 
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليم
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليمبلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليم
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليمghada melki
 
Communiqué de-presse-mae-assurances
Communiqué de-presse-mae-assurancesCommuniqué de-presse-mae-assurances
Communiqué de-presse-mae-assurancesghada melki
 
وزارة التربية-روزنامة الامتحانات
وزارة التربية-روزنامة الامتحاناتوزارة التربية-روزنامة الامتحانات
وزارة التربية-روزنامة الامتحاناتghada melki
 

More from ghada melki (20)

BE_2023_Ar-3.pdf
BE_2023_Ar-3.pdfBE_2023_Ar-3.pdf
BE_2023_Ar-3.pdf
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023
 
Decision-HAICA-01-2022.pdf
Decision-HAICA-01-2022.pdfDecision-HAICA-01-2022.pdf
Decision-HAICA-01-2022.pdf
 
CP AR Promosport.docx
CP AR Promosport.docxCP AR Promosport.docx
CP AR Promosport.docx
 
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdf
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdfقائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdf
قائمة-في-مراكز-الاقتراع-ذات-التوقيت-الاستثنائي.pdf
 
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdf
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdfدليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdf
دليل-الاقتراع-والفرز-استفتاء-2022.pdf
 
circulaire13-2022.pdf
circulaire13-2022.pdfcirculaire13-2022.pdf
circulaire13-2022.pdf
 
JournalArabe0472022 (1).pdf
JournalArabe0472022 (1).pdfJournalArabe0472022 (1).pdf
JournalArabe0472022 (1).pdf
 
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdf
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdfالبرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdf
البرمجة التلفزية للوطنية الأولى في رمضان 2022 (1).pdf
 
Journal arabe0262021
Journal arabe0262021Journal arabe0262021
Journal arabe0262021
 
Discours essebsi dhc
Discours essebsi dhcDiscours essebsi dhc
Discours essebsi dhc
 
Rapport colibe
Rapport colibeRapport colibe
Rapport colibe
 
Cp sicca jazz 2018
Cp  sicca jazz 2018Cp  sicca jazz 2018
Cp sicca jazz 2018
 
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)
Lettre anouar brahem au ministre de la culture(1)
 
Presentation loi de finances 2018
Presentation loi de finances 2018Presentation loi de finances 2018
Presentation loi de finances 2018
 
بيان توضيحي حول الوضع بسجنان
بيان توضيحي حول الوضع بسجنانبيان توضيحي حول الوضع بسجنان
بيان توضيحي حول الوضع بسجنان
 
رئاسة الحكومة
رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
رئاسة الحكومة
 
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليم
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليمبلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليم
بلاغ صحفي-لتعاونية-التامين-للتعليم
 
Communiqué de-presse-mae-assurances
Communiqué de-presse-mae-assurancesCommuniqué de-presse-mae-assurances
Communiqué de-presse-mae-assurances
 
وزارة التربية-روزنامة الامتحانات
وزارة التربية-روزنامة الامتحاناتوزارة التربية-روزنامة الامتحانات
وزارة التربية-روزنامة الامتحانات
 

Un-rapport-quantitatif-sur-les-series-dramatiques-et-comiques-Ramadhan-2023.pdf

 • 1.
 • 2. 2 ‫الفهرس‬ ‫للتقرير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ ‫الرصد‬ ‫عينة‬ )‫أ‬ ‫الرصد‬ ‫فرتة‬ )‫ب‬ ‫اليومي‬ ‫الرصد‬ ‫توقيت‬ )‫ج‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫مسح‬ ‫نتائج‬ – II ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمسلس‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الحج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مقارن‬ )1 2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫وس‬ 2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫املرصودة‬ ‫والخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدي‬ ‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتاج‬ )2 ‫اإلنتاج‬ ‫تاريخ‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )3 ‫اإلنتاج‬ ‫فرتة‬ ‫حسب‬ ‫القدمية‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )4 ‫اإلنتــاج‬ ‫أجنــاس‬ ‫حســب‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )5 ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتاج‬ ‫صنف‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )6 ‫مصــدر‬ ‫حســب‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )7 ‫اإلنتــاج‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بلد‬ ‫حسب‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ )8 ‫الســيناريو‬ ‫كتابــة‬ ‫حســب‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ )9 ‫االجتامعــي‬ ‫النــوع‬ ‫منظــور‬ ‫مــن‬ ‫اج‬‫ر‬‫واإلخــ‬ ‫الكيفية‬ ‫واملالحظات‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ – III 3..................................................................................................................... 4............................................................................................................................. 4............................................................................................................................ 4.............................................................................................................. 5...................................................... 5.............................................................. 6................................... 7................. 8................................................. 9.................................................................................................................................... 10.............. 11.................................................................................................................................... 12............................... 13.................................................................................. 14..................................................................................
 • 3. 3 ‫للتقرير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ -I ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ملختل‬ ‫ـري‬‫ـ‬‫والب‬ ‫ـمعي‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لالتص‬ ‫ـتقلة‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫العلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الهيئ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اقب‬‫ر‬‫وم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫متابع‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫إط‬ ‫يف‬ ‫الظواهــر‬ ‫ومعالجــة‬ ‫بطــرح‬ ‫امهــا‬‫ز‬‫الت‬ ‫مــدى‬ ‫وتقييــم‬ ،‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫خــال‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طيل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قانوني‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ات‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫إج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحاصل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫كل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫برمج‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫االجتامعي‬ ‫ـارص‬‫ـ‬‫العن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫أساس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الكم‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫عملي‬ ‫ـزت‬‫ـ‬‫ارتك‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ .‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ :‫ـة‬‫ـ‬‫التالي‬ • ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫كام‬ /‫ـة‬‫ـ‬‫كوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تاريخي‬/‫اجتامعية‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫د‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫(مسلس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫أجن‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫تحدي‬ .)...‫ـة‬‫ـ‬‫خفي‬ • ‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إنت‬ /‫للقناة‬ ‫ذايت‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫(إنت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إنت‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫وتاري‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬ .)...‫أجنبية‬/‫تونسية‬ • .‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫إنتاج‬ ‫بلد‬ • .)‫رجل‬ / ‫(امرأة‬ ‫الفني‬ ‫اج‬‫ر‬‫واإلخ‬ ‫السيناريو‬ ‫لكاتب‬ ‫االجتامعي‬ ‫النوع‬ ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ ‫حجــم‬ ‫حــول‬ ‫إحصائيــة‬ ‫معطيــات‬ ‫املســح‬ ‫تقريــر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫العنــر‬ ‫تضمــن‬ 2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫التونس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـدي‬‫ـ‬‫والكومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بقي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫أم‬ .2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫نف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫بالحج‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ومقارنته‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ونوعي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وطبيع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫بحج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫املتعلق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التفصيلي‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النتائ‬ ‫ـرض‬‫ـ‬‫لع‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫خصص‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فق‬ ،‫ـارص‬‫ـ‬‫العن‬ .2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫لس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬
 • 4. 4 ‫الرصد‬ ‫عينة‬ )‫أ‬ ‫املرصودة‬ ‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫عينة‬ ‫التلفزية‬ ‫القناة‬ ‫اسم‬ ‫الصنف‬ 1 ‫األوىل‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬ ‫عمومية‬ 2 ‫الثانية‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬ ‫عمومية‬ 3 ‫التونيس‬ ‫الحوار‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 4 ‫التاسعة‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 5 + ‫قرطاج‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 6 ‫تونسنا‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 7 ‫يف‬ ‫يت‬ ‫تلفزة‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 8 ‫اإلنسان‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 9 ‫الجنوبية‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ 10 ‫الجديدة‬ ‫نسمة‬ ‫قناة‬ ‫خاصة‬ :)‫متتالية‬ ‫أيام‬ 07( ‫الرصد‬ ‫فرتة‬ )‫ب‬ .2023 ‫مارس‬ 29 ‫األربعاء‬ ‫يوم‬ ‫غاية‬ ‫إىل‬ 2023 ‫مارس‬ 23 ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫بداية‬ :)‫ساعات‬ 06( ‫اليومي‬ ‫الرصد‬ ‫توقيت‬ )‫ج‬ )00h00( ‫الليل‬ ‫منتصف‬ ‫الساعة‬ ‫غاية‬ ‫إىل‬ )18h( ً‫ء‬‫مسا‬ ‫السادسة‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫بداية‬
 • 5. 5 :‫التلفزية‬ ‫القنوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعامل‬ ‫مسح‬ ‫نتائج‬ – II ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمسلس‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الحج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مقارن‬ - 1 :2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫وس‬ 2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬ ‫سنة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ 2022 ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬ ‫سنة‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ 2023 ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ 17 47,2% 18 43,9% ‫الكوميدية‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ 12 33,3% 15 36,6% ‫الخفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫الكام‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫عدد‬ 7 19,4% 8 19,5% ‫املجموع‬ 36 100% 41 100%
 • 6. 6 ‫طيلــة‬ ‫املرصــودة‬ ‫والخاصــة‬ ‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميــدي‬ ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ - 2 :2023 ‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫األســبوع‬ ‫التلفزية‬ ‫القناة‬ ‫اسم‬ ‫مسلسل‬ /‫سيتكوم‬ ‫كوميدي‬ ‫خفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫كام‬ ‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسل‬ ‫تاريخي‬/‫اجتامعي‬ ‫املجموع‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫الثانية‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬ 5 1 1 7 17,1% ‫يف‬ ‫يت‬ ‫تلفزة‬ ‫قناة‬ 0 1 5 6 14,6% ‫الجديدة‬ ‫نسمة‬ ‫قناة‬ 3 0 3 6 14,6% + ‫قرطاج‬ ‫قناة‬ 1 0 5 6 14,6% ‫التاسعة‬ ‫قناة‬ 3 1 2 6 14,6% ‫األوىل‬ ‫الوطنية‬ ‫القناة‬ 2 0 1 3 7,3% ‫الجنوبية‬ ‫قناة‬ 1 2 0 3 7,3% ‫تونسنا‬ ‫قناة‬ 0 2 0 2 4,9% ‫التونيس‬ ‫الحوار‬ ‫قناة‬ 0 1 1 2 4,9% ‫املجموع‬ 15 8 18 41 100%
 • 7. 7 ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 3 :‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫تاري‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫الخفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫الكام‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫قديم‬ ‫إنتاج‬ 29 70,7% ‫جديد‬ ‫إنتاج‬ 12 29,3% ‫املجموع‬ 41 100%
 • 8. 8 :‫اإلنتاج‬ ‫فرتة‬ ‫حسب‬ ‫القدمية‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫توزيع‬ - 4 ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬ 2019‫و‬ 2010 ‫سنتي‬ ‫بني‬ 12 41,4% ‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬ 2022‫و‬ 2020 ‫سنتي‬ ‫بني‬ 10 34,5% ‫نتجة‬ُ‫م‬ ‫وكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬ 2010 ‫سنة‬ ‫قبل‬ 7 24,1% ‫املجموع‬ 29 100%
 • 9. 9 ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 5 :‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتــاج‬ ‫أجنــاس‬ ‫حســب‬ 2023 ‫رمضــان‬ ‫شــهر‬ ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أجناس‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫املنتجة‬ ‫والكوميدية‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫اجتامعي‬ ‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسل‬ 16 39% ‫كوميدي‬ ‫مسلسل‬ /‫سيتكوم‬ 15 36,6% ‫خفية‬ ‫ا‬‫ري‬‫كام‬ 8 19,5% ‫تاريخي‬ ‫مسلسل‬ 2 4,9% ‫املجموع‬ 41 100%
 • 10. 10 ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 6 ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫االنتاج‬ ‫صنف‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫والكوميدية‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ )‫(وطني‬ ‫تونيس‬ ‫إنتاج‬ 28 68,3% )‫مستورد‬ ( ‫أجنبي‬ ‫إنتاج‬ 12 29,3% ‫مشرتك‬ ‫إنتاج‬ 1 2,4% ‫املجموع‬ 41 100%
 • 11. 11 ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 7 ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫اإلنتاج‬ ‫مصدر‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫للقناة‬ ‫ذايت‬ ‫إنتاج‬ 16 39% ‫تونسية‬ ‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫إنتاج‬ 13 31,7% ‫أجنبية‬ ‫خاصة‬ ‫رشكات‬ ‫إنتاج‬ 12 29,3% ‫املجموع‬ 41 100
 • 12. 12 ‫مــن‬ ‫األول‬ ‫األســبوع‬ ‫خــال‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلســات‬ ‫توزيــع‬ - 8 ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بلد‬ ‫املرصودة‬ ‫والكوميدية‬ ‫امية‬‫ر‬‫الد‬ ‫املسلسالت‬ ‫عدد‬ ‫تونس‬ 28 ‫مرص‬ 3 ‫فلسطني‬ 2 ‫تركيا‬ 2 ‫سوريا‬ 2 )‫مشرتك‬ ‫(إنتاج‬ ‫ائري‬‫ز‬‫ج‬ ‫تونيس‬ 1 ‫ان‬‫ر‬‫إي‬ 1 ‫لبنان‬ 1 ‫األردن‬ 1 ‫املجموع‬ 41
 • 13. 13 ‫ـي‬‫ـ‬‫االجتامع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫منظ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫توزي‬ - 9 ‫اج‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫واإلخ‬ ‫ـيناريو‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫كتاب‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫االجتامعي‬ ‫النوع‬ ‫السيناريو‬ ‫كتابة‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلخ‬ ‫املائوية‬ ‫النسبة‬ ‫رجل‬ 27 81,8% 32 97% ‫امرأة‬ 6 18,2% 1 3% ‫املجموع‬ 33 100% 33 100%
 • 14. 14 ‫الكيفية‬ ‫واملالحظات‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ – III ‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫والكوميــدي‬ ‫امــي‬‫ر‬‫الد‬ ‫لإلنتــاج‬ ‫الكمــي‬ ‫املســح‬ ‫نتائــج‬ ‫كشــفت‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫هام‬ ‫ـتنتاجات‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ع‬ 2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫لس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬ :‫ـا‬‫ـ‬‫بينه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العمومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بثه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬ 41 ‫ـي‬‫ـ‬‫اليوم‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫الب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاعات‬‫ـ‬‫س‬ 6 ‫ـة‬‫ـ‬‫وطيل‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬ .2022 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫نف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ 36 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 10 ‫ـة‬‫ـ‬‫والثاني‬ ‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬ ‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 03 ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫توزع‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 41 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫الثاني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 07‫و‬ ‫فــإن‬ ،‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫يف‬ ‫املرصــودة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعــال‬ ‫حجــم‬ ‫أهميــة‬ ‫رغــم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫لعمل‬ ‫األوىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،‫ـد‬‫ـ‬‫الجدي‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫هيم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫القدي‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ »‫ـندريال‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ل‬ « ‫ـدي‬‫ـ‬‫الكومي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫واملسلس‬ »‫ـر‬‫ـ‬‫لحم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫الجب‬ « ‫ـي‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫املسلس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وه‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫فق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫جديدي‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫الثاني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫جله‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قدمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أع‬ 08 ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ .‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫األسبوع‬ ‫خالل‬ ‫كوميدي‬ ‫أو‬ ‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫اإلنسان‬ ‫قناة‬ ‫تبث‬ ‫مل‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫أجن‬ ‫ـوزع‬‫ـ‬‫تت‬ ‫بنســبة‬ ،‫اميــا‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلســا‬ 18 ‫بــن‬ ‫والخاصــة‬ ‫العموميــة‬ ‫التلفزيــة‬ ‫القنــوات‬ ‫كل‬ ‫يف‬ 2023 ‫رمضــان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خفي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫كام‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫ب‬ 8‫و‬ ،36.6% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫كوميدي‬ ‫ـلة‬‫ـ‬‫سلس‬/‫مسلسال‬ 15‫و‬ ،43.9% .19.5% ‫بلغــت‬ ‫إىل‬ ،2023 ‫ســنة‬ ‫خــال‬ ‫املرصــودة‬ ‫والكوميديــة‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫الد‬ ‫األعــال‬ ‫مجمــوع‬ ‫ارتفــاع‬ ‫يعــود‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ 70.7% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 29 ‫ـا‬‫ـ‬‫عدده‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫والبال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القدمي‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫ارتف‬ ،2023 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بث‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ .29.3% ‫بلغــت‬ ‫مائويــة‬ ‫وبنســبة‬
 • 15. 15 ‫ـرة‬‫ـ‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وبثه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إنتاجه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القدمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫يبل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ح‬ ‫يف‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـوايل‬‫ـ‬‫ح‬ 2019‫و‬ 2010 ‫ـنتي‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫املمت‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫الف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫أعــال‬ 07 ‫مقابــل‬ ،‫اميــة‬‫ر‬‫د‬ ‫أعــال‬ 10 ‫يقــارب‬ ‫مــا‬ 2022‫و‬ 2020 ‫ســنتي‬ ‫بــن‬ ‫وبثهــا‬ ‫إنتاجهــا‬ ‫تــم‬ .2010 ‫ســنة‬ ‫قبــل‬ ‫وبثهــا‬ ‫إنتاجهــا‬ ‫تــم‬ ‫أخــرى‬ ‫اميــة‬‫ر‬‫د‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫التون‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫تن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫حج‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫بل‬ 12 ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫باملائ‬ 68.3 ‫ـت‬‫ـ‬‫بلغ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 41 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 28 »‫ـي‬‫ـ‬‫والوطن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ح‬ ‫يف‬ ،29.3% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،»‫ـتورد‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫األجنب‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫ين‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،»‫ـرك‬‫ـ‬‫املش‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫«اإلنت‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫صن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ضم‬ ‫ـدرج‬‫ـ‬‫ين‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫وحي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ام‬‫ر‬‫د‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫رص‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ .2.4% ‫قاربــت‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 16 ‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫اإلنت‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫مص‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوزع‬‫ـ‬‫تت‬ ‫«رشكات‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 13‫و‬ ،39% ‫ـت‬‫ـ‬‫بلغ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إنتاج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وكوميدي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 12 ‫ـن‬‫ـ‬‫وب‬ ،31.7% ‫ـت‬‫ـ‬‫قارب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫أي‬ ،»‫ـية‬‫ـ‬‫تونس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خاص‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األع‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ 29.3% ‫ـزت‬‫ـ‬‫ناه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مائوي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،»‫ـة‬‫ـ‬‫أجنبي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خاص‬ ‫«رشكات‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ .‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بثه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ ،‫ـتوردة‬‫ـ‬‫املس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والكوميدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫املنتج‬ ‫ـدان‬‫ـ‬‫البل‬ ‫ـملت‬‫ـ‬‫ش‬ ‫كل‬ ،‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والخاص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العمومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التلفزي‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫يف‬ 2023 ‫ـان‬‫ـ‬‫رمض‬ ‫ـهر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫األول‬ ‫ـبوع‬‫ـ‬‫األس‬ .‫واألردن‬ ‫ولبنــان‬ ‫ان‬‫ر‬‫وإيــ‬ ‫وتركيــا‬ ‫وفلســطني‬ ‫وســوريا‬ ‫مــر‬ ‫مــن‬ ‫ـودة‬‫ـ‬‫املرص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫املسلس‬ »‫ـيناريو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«كتاب‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫الرج‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫حض‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫طغ‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫النس‬ ‫ـاهمة‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 33 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 27 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مبجم‬ ‫أي‬ ،81.8% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ .18.2% ‫بنســبة‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫الد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫لألع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الفن‬ ‫اج‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫«اإلخ‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫كذل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مهيمن‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫الرج‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫حض‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ظ‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫النس‬ ‫ـاهمة‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مقاب‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 33 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مجم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫امي‬‫ر‬‫د‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عم‬ 32 ‫ـوع‬‫ـ‬‫مبجم‬ ‫أي‬ ،97% ‫ـبة‬‫ـ‬‫بنس‬ .‫فقــط‬ 3%