SlideShare a Scribd company logo
28 มกราคม 2552  1
TRIZ เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ
   เครองมอสาคญ
 ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า
        ก ป
 และสรางสรรคนวตกรรม
 และสรางสรรคนวัตกรรม
           นายพนธพงศ ตงธระสุนนท
           นายพันธพงศ ตั้งธีระสนันท
                ผูจดการโครงการ
                  ั
           สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 2
28 มกราคม 2552
TRIZ 40 หลักการ

   #1 แบงสวน segmentation
          g
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
        ขนาดของระบบทีใหญเกินไปทําให
               ่
        การทางานของระบบไมมประสทธภาพ
        การทํางานของระบบไมมีประสิทธิภาพ
    เพื่อลดปญหาดานขนาดและพื้นที่ และเพื่อใหเกิดความ
    ราบรื่นของระบบสูงขึ้น

28 มกราคม 2552                       3
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แบงวัตถุออกเปนสวนแยกอิสระสวนตางๆ ทําระบบให
 สามารถพบได
 สามารถพับได
 เฟอรนิเจอรแบงสวน เพื่อลดความขัดแยงในดานพื้นที่ ขนาด
 ความยาว จัดสงงาย สะดวกมากขึ้น
 การแบงสวนขอมูลเสยงออกเปนสวนๆ เพอใหสามารถนามา
 การแบงสวนขอมลเสียงออกเปนสวนๆ เพื่อใหสามารถนํามา
 วิเคราะหสวนตางๆ ของสัญญาณเสียงแตละประเภทได

28 มกราคม 2552                      4
TRIZ 40 หลักการ
28 มกราคม 2552         5
TRIZ 40 หลักการ

     #4 ไมสมมาตร asymmetry
            y   y
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
            ความสะดวกในการใชงาน
      เมืื่อเพิิ่มความไมสมาตรแลวระบบสามารถ
               ไ
            ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ


28 มกราคม 2552                     6
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แทนทรูปแบบปกติใหเปนแบบไมสมมาตร
 แทนที่รปแบบปกตใหเปนแบบไมสมมาตร
 ลักษณะใบปดน้ําฝน ทีลดความขัดแยงในดานขนาด และ
           ่
 รูปทรงตางๆ ความไมสมมาตร เกิดความสะดวกในการใช
 งาน ระบบจึงทําหนาไดดีขึ้น
   ระบบจงทาหนาไดดขน
28 มกราคม 2552                   7
TRIZ 40 หลักการ

         #7 ซอนกัน nesting
          ซอนกน
    ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ
    ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
      ปริมาตร หรือ พื้นที่ในการจัดเก็บที่จํากัด
        ความรวดเร็วในการนํามาใชงาน
          สามารถตงในพนทเดยวกน
          สามารถตั้งในพื้นที่เดียวกัน


28 มกราคม 2552                      8
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 ใสวตถุซอนเขาไปในชองวางของวตถุท
 ใสวัตถซอนเขาไปในชองวางของวัตถที่ 1
 การซอนกันของบรรจุภัณฑ ที่ลดความขัดแยงในดานพื้นที่
 จัดเก็บ รวมทั้งความรวดเร็วในการนําไปใชงาน
28 มกราคม 2552                      9
TRIZ 40 หลักการ

 #10 กระทํากอน prior action
   กระทากอน
  ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ
  ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
 บางครั้งระบบตองการ ความเร็ว ในการทําหนาที่บางอยาง ซึ่ง
       กอใหเกิดความสะดวกในการใชงาน28 มกราคม 2552                      10
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 ทาการเปลยนแปลงทตองการกบระบบลวงหนา
 ทําการเปลี่ยนแปลงที่ตองการกับระบบลวงหนา
 หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ที่สามารถเพิ่มความรวดเร็ว และ
 ระดับความเปนอัตโนมัติ มากขึ้นในการเก็บเลือด
28 มกราคม 2552                   11
TRIZ 40 หลักการ

       #30 ฟลมบาง thin film
         ฟลมบาง
  ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
  การปองกันระบบใหพนจากอันตรายจากภายนอก สามารถ
          อาศััยหลักการนีี้มาชวยได
              ั       ไ28 มกราคม 2552                   12
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 นาฟลมยดหยุ หรอฟลมบาง
 นําฟลมยืดหยนหรือฟลมบาง
 การเคลือบผิวเครื่องมือตัด เจาะ เพื่อปองกันการกัดกรอน ลด
 แรงเสียดทาน
28 มกราคม 2552                      13
TRIZ 40 หลักการ

#40 วัสดุคอมโพสิท composite materials
     ุ
 ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ
    ความแข็งแรงของระบบ ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยี
            ในการพฒนาวสดุรูปแบบใหม
            ในการพัฒนาวัสดรปแบบใหม
อธิบายหลักการ
 เปลี่ยนจากวัสดุเนื้อเดียวเปนวัสดุผสม
 ปกเครืื่องบิิน ทีี่ตองการทั้งความเบาและความแข็็งแรง
               ั
28 มกราคม 2552                      14
กิจกรรมกลุม
กิิจกรรมกลุม นวััตกรรมกับการสรางสรรคดวย TRIZ
             ั       
  กิจกรรมที่ 1 ออกแบบอุปกรณปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม
              ุ
  กิจกรรมที่ 2 หาวิธีที่สามารถอานหนังสือในหองซาวนนา 
  กจกรรมท ออกแบบรถเขนหรออุปกรณทสามารถขนสง
  กิจกรรมที่ 3 ออกแบบรถเข็นหรืออปกรณที่สามารถขนสง
  สินคาเกษตร (ผัก ผลไม) ในตลาด
  กิิจกรรมทีี่ 4 แกปญหาถัังกาซแบบเดิิมที่เปนสนิมและมีีน้ําหนักมาก
                     ี   ิ       ั
  กิจกรรมที่ 5 แกปญหาถุงมือยางของแพทยที่ตองเปลี่ยนบอยขณะผาตัด
           
  กิจกรรมที่ 6 แกปญหาการปกเทียนลงบนเชิงเทียน
            
  กจกรรมท หาวธหรอแกปญหาการอุ หรือแบกคนรัก หรอ แบกเด็กๆ
  กิจกรรมที่ 7 หาวิธีหรือแกปญหาการอมหรอแบกคนรก หรือ แบกเดกๆ
                 
28 มกราคม 2552                             15
กิจกรรมที่ 1
  ออกแบบอุปกรณปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม
         
 การวเคราะหความขดแยง
 การวิเคราะหความขัดแยง
  Scenario #1 ขนาด (4): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  2 (สกัดออก) 25 (บริการตัวเอง)
   (สกดออก), (บรการตวเอง)
  Scenario #2 รูปราง (12): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  32 (เปลียนสี),15 (พลวัต), 26 (เลียนแบบ)
    ( ่ ), (          (    )
  Scenario #3 พื้นที่ (6): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  16 (กระทําบางสวน), 4 (ไมสมมาตร)


  เปนการเลือกใชหลักการที่ 25 และ 4 โดยการปรับโครงสรางของรมใหม
  ใหสามารถปองกันฝนและลมได
28 มกราคม 2552                              16
กิจกรรมที่ 1
28 มกราคม 2552         17
กิจกรรมที่ 2
  หาวิธีที่สามารถอานหนังสือในหองซาวนนา
 การวเคราะหความขดแยง
 การวิเคราะหความขัดแยง
  Scenario #1 ปจจัยอันตราย (30): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  2 (สกัดออก) 25 (บริการตัวเอง) 28 (แทนระบบเชิงกล) 39 (สภาพแวดลอมเฉื่อย)
   (สกดออก), (บรการตวเอง), (แทนระบบเชงกล), (สภาพแวดลอมเฉอย)
  Scenario #2 เสถียรภาพขององคประกอบ (13): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  32 (เปลี่ยนสี), 35 (การแปลงลักษณะสมบัต), 30 (ฟลมบาง)
    (     ), (           ), (
                      ิ       )


  เปนการเลือกใชหลักการที่ 30 และ 39 โดยการปรับโครงสรางของ
  พลาสติกบางใหม ใหเปนฟลมบางแทน โดยตองใชองคประกอบสารใน
  สภาพเฉื่อย เพื่อปองกันการเกิดปจจัยอันตราย

28 มกราคม 2552                                18
กิจกรรมที่ 4
  แกปญหาถังกาซแบบเดิมที่เปนสนิมและมีน้ําหนักมาก
 การวเคราะหความขดแยง
 การวิเคราะหความขัดแยง
  Scenario #1 ความแข็งแรง (14): น้ําหนักของวัตถุ (2)
  40 (วัสดคอมโพสิท) 27 (ใชแลวทิ้ง) 26 (เลียนแบบ) 1 (แบงสวน)
    (วสดุคอมโพสท), (ใชแลวทง), (เลยนแบบ), (แบงสวน)
  Scenario #2 ความสะดวกในการใชงาน (33): ความแข็งแรง (14)
  32 (เปลี่ยนสี), 40 (วัสดุคอมโพสิท), 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิงกล)
    (     ), ( ุ          (      ), (        )


  เปนการเลือกใชหลักการที่ 40 โดยการปรับโครงสรางของวัสดุเปนแบบ
                                ุ
  ใหม ซึงมีอยู 2 แนวทางคือใชวัสดุคอมโพสิท ที่เปนพอลิเมอร หรือ โลหะ
      ่
  ผสมแบบเบา เชน อะลูมิเนียมหรือเหล็กกลาไรสนิม ที่มน้ําหนักเบากวาที่มี
             ู               ี
  โครงสรางและมีความแข็งแรงสูงกวา เหล็กปกติ
28 มกราคม 2552                                 19
กิจกรรมที่ 4
28 มกราคม 2552         20
แมทริกซความขัดแยง
แข็งแรง VS น้้ําหนัก
หลักการที่ 40 วัสดุคอมโพสิท
          ุ
28 มกราคม 2552        21
กิจกรรมที่ 5
  แกปญหาถุงมือยางของแพทยที่ตองเปลี่ยนบอยขณะผาตัด
                 
 การวเคราะหความขดแยง
 การวิเคราะหความขัดแยง
  Scenario #1 ความรวดเร็ว (9): ปริมาตรของวัตถุ (7)
  7 (ซอนกัน), 29 (ควบคมดวยลม), 34 (ชิ้นสวนที่ถกคัดออก)
   (ซอนกน), (ควบคุมดวยลม), (ชนสวนทถูกคดออก)
  Scenario #2 ความรวดเร็ว (9): ความสะดวกในการใชงาน (33)
  32 (เปลี่ยนสี), 28 (แทนระบบเชิงกล), 13 (ทํากลับทาง), 12 (ศักยเทากัน)

   เปนการเลือกใชหลักการที่ 7 การซอนกัน และ 34 ชิ้นสวนที่ถูกคัดออก
   โดยการออกแบบโครงสรางถุงมอใหมใหสามารถซอนกน ซงตองอาศย
   โ         โ ส     ื ใ ใ ส      ั ึ่  ศั
   องคความรูในเรื่องของการยึดเหนี่ยวระหวางพื้นผิวของยางทั้ง 2-3 ชั้น
   คอถุงจะตองไมหลุดออกจากกนขณะใชงาน และตองถอดงายขณะ
    ื     ไ        ั   ใ         
   ตองการเปลี่ยน
28 มกราคม 2552                                  22
กิจกรรมที่ 5
28 มกราคม 2552       23
กิจกรรมที่ 6
  แกปญหาการปกเทียนลงบนเชิงเทียน
  การวเคราะหความขดแยง
  การวิเคราะหความขัดแยง
  Scenario #1 ความสะดวกในการใชงาน (33): ความแข็งแรง (25)
  3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิงกล), 32 (เปลี่ยนสี), 40 (วัสดคอมโพสิท)
   (ลกษณ เฉพา ), (แทนร บบเชงกล), (เปลยนส), (วสดุคอมโพสท)
  Scenario #2 ความสะดวกในการใชงาน (33): สูญเสียเวลา (25)
  4 (ความไมสมมาตร), 10 (การกระทํากอน), 28 (แทนระบบเชิงกล), 34 (ใชชิ้นสวนที่สลายไป
  เกิดใหม)

  เปนการเลอกใชหลกการท การกระทากอน โดยการออกแบบโครงสราง
  เปนการเลือกใชหลักการที่ 10 การกระทํากอน โดยการออกแบบโครงสราง
  เทียนใหม ซึ่งทําการเจาะรูที่ทายของเทียนกอน แตตองมีการเตรียมการใน
  สวนเชยงเทยนทตองมสวนแกนทสามารถเสยบไดพอด
  สวนเชียงเทียนที่ตองมีสวนแกนที่สามารถเสียบไดพอดี
28 มกราคม 2552                                      24
กิจกรรมที่ 6
28 มกราคม 2552       25
TRIZ case study
         ยางไมเติมลม
         ผลิตโดย บ.มิชลิน ใชกับรถเข็นและ
         พาหนะทหาร และไมเกินป 2563
         นํามาใชกับรถยนตแนนอน
         เมทริิกซความขััดแยง
         น้ําหนัก (1) vs ความทนทาน (15)
         น้้ําหนัก (1) vs กําลัง (21)
         หลักการ TRIZ
         19, 5, 34, 31 และ 8, 36,
         38, 31
         31. วัสดุพรุน
28 มกราคม 2552                   26
TRIZ case study
         เต็นทปมลม
         เต็นทแบบนีไมตองใชเสา
               ้
         เตนทแบบนไมตองใชเสา
         อะลูมิเนียม แตใชปมลมแทน
         สามารถกางไดภายในเวลา
         ไมถง
         ไ  ึ 1 นาที ออกแบบโดยทมที่
                     โี
         ออกแบบชุดอวกาศใหกบนาซาั
         เมทรกซความขดแยง
         เมทริกซความขัดแยง
         เวลา (25) vs ความแข็งแรง (14)
         เวลา ( ) vs ความซบซอน ( )
                    ั  (36)
            (25)
         หลักการ TRIZ
         29. ระบบนิวเมติกซหรือไฮดรอลิก
28 มกราคม 2552                 27
TRIZ case study
         ปายอะคริลิคประหยัดพลังงาน
         ปายอะครลคแบบใหมทสองสวาง
         ปายอะคริลิคแบบใหมทสองสวาง
                   ี่
         ไดสูง และประหยัดพลังงานไฟฟา
         เมทริกซความขัดแยง
         ความสวาง vs พลังงานที่เสียไป
         หลกการ TRIZ
          ั
         32. เปลี่ยนสี28 มกราคม 2552                  28
Change the color
28 มกราคม 2552    29
Universality
28 มกราคม 2552  30
28 มกราคม 2552  31

More Related Content

What's hot

Ru Derivativesand Risk Management Part3
Ru Derivativesand Risk Management Part3Ru Derivativesand Risk Management Part3
Ru Derivativesand Risk Management Part3tltutortutor
 
Fm Ch6 Yield Curve
Fm Ch6 Yield CurveFm Ch6 Yield Curve
Fm Ch6 Yield Curvetltutortutor
 
Ru Derivativesand Risk Management Part2
Ru Derivativesand Risk Management Part2Ru Derivativesand Risk Management Part2
Ru Derivativesand Risk Management Part2tltutortutor
 
Thailand Energy Management System
Thailand Energy Management SystemThailand Energy Management System
Thailand Energy Management System
Narinporn Malasri
 
Finance Working Capital Management
Finance Working Capital ManagementFinance Working Capital Management
Finance Working Capital Managementtltutortutor
 
Finance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchases
Finance Distributions To Shareholders Dividends And RepurchasesFinance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchases
Finance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchasestltutortutor
 
Strategic Management - Starbucks Case
Strategic Management - Starbucks CaseStrategic Management - Starbucks Case
Strategic Management - Starbucks Case
Worawisut Pinyoyang
 
บ้านไร่กาแฟ
บ้านไร่กาแฟบ้านไร่กาแฟ
บ้านไร่กาแฟglenferry
 
TAEM10:Nurse-Neurologic emergency
TAEM10:Nurse-Neurologic emergencyTAEM10:Nurse-Neurologic emergency
TAEM10:Nurse-Neurologic emergency
taem
 
Finance Yield Curve & Term Structure Of Interest
Finance Yield Curve & Term Structure Of InterestFinance Yield Curve & Term Structure Of Interest
Finance Yield Curve & Term Structure Of Interesttltutortutor
 
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
ArmNatthanon
 
TAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric EmergencyTAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric Emergency
taem
 
Ru Derivativesandriskmanagement Part1
Ru Derivativesandriskmanagement Part1Ru Derivativesandriskmanagement Part1
Ru Derivativesandriskmanagement Part1tltutortutor
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
taem
 

What's hot (16)

Ru Derivativesand Risk Management Part3
Ru Derivativesand Risk Management Part3Ru Derivativesand Risk Management Part3
Ru Derivativesand Risk Management Part3
 
How to use MicroCamp AVR ATMEGA8 Robot
How to use MicroCamp AVR ATMEGA8 RobotHow to use MicroCamp AVR ATMEGA8 Robot
How to use MicroCamp AVR ATMEGA8 Robot
 
Fm Ch6 Yield Curve
Fm Ch6 Yield CurveFm Ch6 Yield Curve
Fm Ch6 Yield Curve
 
Ru Derivativesand Risk Management Part2
Ru Derivativesand Risk Management Part2Ru Derivativesand Risk Management Part2
Ru Derivativesand Risk Management Part2
 
ICT400HW2
ICT400HW2ICT400HW2
ICT400HW2
 
Thailand Energy Management System
Thailand Energy Management SystemThailand Energy Management System
Thailand Energy Management System
 
Finance Working Capital Management
Finance Working Capital ManagementFinance Working Capital Management
Finance Working Capital Management
 
Finance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchases
Finance Distributions To Shareholders Dividends And RepurchasesFinance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchases
Finance Distributions To Shareholders Dividends And Repurchases
 
Strategic Management - Starbucks Case
Strategic Management - Starbucks CaseStrategic Management - Starbucks Case
Strategic Management - Starbucks Case
 
บ้านไร่กาแฟ
บ้านไร่กาแฟบ้านไร่กาแฟ
บ้านไร่กาแฟ
 
TAEM10:Nurse-Neurologic emergency
TAEM10:Nurse-Neurologic emergencyTAEM10:Nurse-Neurologic emergency
TAEM10:Nurse-Neurologic emergency
 
Finance Yield Curve & Term Structure Of Interest
Finance Yield Curve & Term Structure Of InterestFinance Yield Curve & Term Structure Of Interest
Finance Yield Curve & Term Structure Of Interest
 
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
Posterการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช_9_341
 
TAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric EmergencyTAEM10: Pediatric Emergency
TAEM10: Pediatric Emergency
 
Ru Derivativesandriskmanagement Part1
Ru Derivativesandriskmanagement Part1Ru Derivativesandriskmanagement Part1
Ru Derivativesandriskmanagement Part1
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2551
 

More from pantapong

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
pantapong
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong
 

More from pantapong (20)

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
 

Triz Workshop Study Case By Pantapong

 • 2. TRIZ เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ เครองมอสาคญ ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ก ป และสรางสรรคนวตกรรม และสรางสรรคนวัตกรรม นายพนธพงศ ตงธระสุนนท นายพันธพงศ ตั้งธีระสนันท ผูจดการโครงการ ั สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 2 28 มกราคม 2552
 • 3. TRIZ 40 หลักการ #1 แบงสวน segmentation g ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ขนาดของระบบทีใหญเกินไปทําให ่ การทางานของระบบไมมประสทธภาพ การทํางานของระบบไมมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาดานขนาดและพื้นที่ และเพื่อใหเกิดความ ราบรื่นของระบบสูงขึ้น 28 มกราคม 2552 3
 • 4. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แบงวัตถุออกเปนสวนแยกอิสระสวนตางๆ ทําระบบให สามารถพบได สามารถพับได เฟอรนิเจอรแบงสวน เพื่อลดความขัดแยงในดานพื้นที่ ขนาด ความยาว จัดสงงาย สะดวกมากขึ้น การแบงสวนขอมูลเสยงออกเปนสวนๆ เพอใหสามารถนามา การแบงสวนขอมลเสียงออกเปนสวนๆ เพื่อใหสามารถนํามา วิเคราะหสวนตางๆ ของสัญญาณเสียงแตละประเภทได 28 มกราคม 2552 4
 • 5. TRIZ 40 หลักการ 28 มกราคม 2552 5
 • 6. TRIZ 40 หลักการ #4 ไมสมมาตร asymmetry y y ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ความสะดวกในการใชงาน เมืื่อเพิิ่มความไมสมาตรแลวระบบสามารถ ไ ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 28 มกราคม 2552 6
 • 7. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แทนทรูปแบบปกติใหเปนแบบไมสมมาตร แทนที่รปแบบปกตใหเปนแบบไมสมมาตร ลักษณะใบปดน้ําฝน ทีลดความขัดแยงในดานขนาด และ ่ รูปทรงตางๆ ความไมสมมาตร เกิดความสะดวกในการใช งาน ระบบจึงทําหนาไดดีขึ้น ระบบจงทาหนาไดดขน 28 มกราคม 2552 7
 • 8. TRIZ 40 หลักการ #7 ซอนกัน nesting ซอนกน ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ปริมาตร หรือ พื้นที่ในการจัดเก็บที่จํากัด ความรวดเร็วในการนํามาใชงาน สามารถตงในพนทเดยวกน สามารถตั้งในพื้นที่เดียวกัน 28 มกราคม 2552 8
 • 9. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ ใสวตถุซอนเขาไปในชองวางของวตถุท ใสวัตถซอนเขาไปในชองวางของวัตถที่ 1 การซอนกันของบรรจุภัณฑ ที่ลดความขัดแยงในดานพื้นที่ จัดเก็บ รวมทั้งความรวดเร็วในการนําไปใชงาน 28 มกราคม 2552 9
 • 10. TRIZ 40 หลักการ #10 กระทํากอน prior action กระทากอน ลกษณ สมบต ทสนใจแล เกยวของ ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ บางครั้งระบบตองการ ความเร็ว ในการทําหนาที่บางอยาง ซึ่ง กอใหเกิดความสะดวกในการใชงาน 28 มกราคม 2552 10
 • 11. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ ทาการเปลยนแปลงทตองการกบระบบลวงหนา ทําการเปลี่ยนแปลงที่ตองการกับระบบลวงหนา หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ที่สามารถเพิ่มความรวดเร็ว และ ระดับความเปนอัตโนมัติ มากขึ้นในการเก็บเลือด 28 มกราคม 2552 11
 • 12. TRIZ 40 หลักการ #30 ฟลมบาง thin film ฟลมบาง ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ การปองกันระบบใหพนจากอันตรายจากภายนอก สามารถ อาศััยหลักการนีี้มาชวยได ั ไ 28 มกราคม 2552 12
 • 13. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ นาฟลมยดหยุ หรอฟลมบาง นําฟลมยืดหยนหรือฟลมบาง การเคลือบผิวเครื่องมือตัด เจาะ เพื่อปองกันการกัดกรอน ลด แรงเสียดทาน 28 มกราคม 2552 13
 • 14. TRIZ 40 หลักการ #40 วัสดุคอมโพสิท composite materials ุ ลักษณะสมบัติ ที่สนใจและเกี่ยวของ ความแข็งแรงของระบบ ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยี ในการพฒนาวสดุรูปแบบใหม ในการพัฒนาวัสดรปแบบใหม อธิบายหลักการ เปลี่ยนจากวัสดุเนื้อเดียวเปนวัสดุผสม ปกเครืื่องบิิน ทีี่ตองการทั้งความเบาและความแข็็งแรง  ั 28 มกราคม 2552 14
 • 15. กิจกรรมกลุม กิิจกรรมกลุม นวััตกรรมกับการสรางสรรคดวย TRIZ ั  กิจกรรมที่ 1 ออกแบบอุปกรณปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม ุ กิจกรรมที่ 2 หาวิธีที่สามารถอานหนังสือในหองซาวนนา  กจกรรมท ออกแบบรถเขนหรออุปกรณทสามารถขนสง กิจกรรมที่ 3 ออกแบบรถเข็นหรืออปกรณที่สามารถขนสง สินคาเกษตร (ผัก ผลไม) ในตลาด กิิจกรรมทีี่ 4 แกปญหาถัังกาซแบบเดิิมที่เปนสนิมและมีีน้ําหนักมาก   ี ิ ั กิจกรรมที่ 5 แกปญหาถุงมือยางของแพทยที่ตองเปลี่ยนบอยขณะผาตัด  กิจกรรมที่ 6 แกปญหาการปกเทียนลงบนเชิงเทียน  กจกรรมท หาวธหรอแกปญหาการอุ หรือแบกคนรัก หรอ แบกเด็กๆ กิจกรรมที่ 7 หาวิธีหรือแกปญหาการอมหรอแบกคนรก หรือ แบกเดกๆ  28 มกราคม 2552 15
 • 16. กิจกรรมที่ 1 ออกแบบอุปกรณปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม  การวเคราะหความขดแยง การวิเคราะหความขัดแยง Scenario #1 ขนาด (4): ความสะดวกในการใชงาน (33) 2 (สกัดออก) 25 (บริการตัวเอง) (สกดออก), (บรการตวเอง) Scenario #2 รูปราง (12): ความสะดวกในการใชงาน (33) 32 (เปลียนสี),15 (พลวัต), 26 (เลียนแบบ) ( ่ ), ( ( ) Scenario #3 พื้นที่ (6): ความสะดวกในการใชงาน (33) 16 (กระทําบางสวน), 4 (ไมสมมาตร) เปนการเลือกใชหลักการที่ 25 และ 4 โดยการปรับโครงสรางของรมใหม ใหสามารถปองกันฝนและลมได 28 มกราคม 2552 16
 • 18. กิจกรรมที่ 2 หาวิธีที่สามารถอานหนังสือในหองซาวนนา การวเคราะหความขดแยง การวิเคราะหความขัดแยง Scenario #1 ปจจัยอันตราย (30): ความสะดวกในการใชงาน (33) 2 (สกัดออก) 25 (บริการตัวเอง) 28 (แทนระบบเชิงกล) 39 (สภาพแวดลอมเฉื่อย) (สกดออก), (บรการตวเอง), (แทนระบบเชงกล), (สภาพแวดลอมเฉอย) Scenario #2 เสถียรภาพขององคประกอบ (13): ความสะดวกในการใชงาน (33) 32 (เปลี่ยนสี), 35 (การแปลงลักษณะสมบัต), 30 (ฟลมบาง) ( ), ( ), ( ิ ) เปนการเลือกใชหลักการที่ 30 และ 39 โดยการปรับโครงสรางของ พลาสติกบางใหม ใหเปนฟลมบางแทน โดยตองใชองคประกอบสารใน สภาพเฉื่อย เพื่อปองกันการเกิดปจจัยอันตราย 28 มกราคม 2552 18
 • 19. กิจกรรมที่ 4 แกปญหาถังกาซแบบเดิมที่เปนสนิมและมีน้ําหนักมาก การวเคราะหความขดแยง การวิเคราะหความขัดแยง Scenario #1 ความแข็งแรง (14): น้ําหนักของวัตถุ (2) 40 (วัสดคอมโพสิท) 27 (ใชแลวทิ้ง) 26 (เลียนแบบ) 1 (แบงสวน) (วสดุคอมโพสท), (ใชแลวทง), (เลยนแบบ), (แบงสวน) Scenario #2 ความสะดวกในการใชงาน (33): ความแข็งแรง (14) 32 (เปลี่ยนสี), 40 (วัสดุคอมโพสิท), 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิงกล) ( ), ( ุ ( ), ( ) เปนการเลือกใชหลักการที่ 40 โดยการปรับโครงสรางของวัสดุเปนแบบ ุ ใหม ซึงมีอยู 2 แนวทางคือใชวัสดุคอมโพสิท ที่เปนพอลิเมอร หรือ โลหะ ่ ผสมแบบเบา เชน อะลูมิเนียมหรือเหล็กกลาไรสนิม ที่มน้ําหนักเบากวาที่มี ู ี โครงสรางและมีความแข็งแรงสูงกวา เหล็กปกติ 28 มกราคม 2552 19
 • 22. กิจกรรมที่ 5 แกปญหาถุงมือยางของแพทยที่ตองเปลี่ยนบอยขณะผาตัด  การวเคราะหความขดแยง การวิเคราะหความขัดแยง Scenario #1 ความรวดเร็ว (9): ปริมาตรของวัตถุ (7) 7 (ซอนกัน), 29 (ควบคมดวยลม), 34 (ชิ้นสวนที่ถกคัดออก) (ซอนกน), (ควบคุมดวยลม), (ชนสวนทถูกคดออก) Scenario #2 ความรวดเร็ว (9): ความสะดวกในการใชงาน (33) 32 (เปลี่ยนสี), 28 (แทนระบบเชิงกล), 13 (ทํากลับทาง), 12 (ศักยเทากัน) เปนการเลือกใชหลักการที่ 7 การซอนกัน และ 34 ชิ้นสวนที่ถูกคัดออก โดยการออกแบบโครงสรางถุงมอใหมใหสามารถซอนกน ซงตองอาศย โ โ ส ื ใ ใ ส  ั ึ่  ศั องคความรูในเรื่องของการยึดเหนี่ยวระหวางพื้นผิวของยางทั้ง 2-3 ชั้น คอถุงจะตองไมหลุดออกจากกนขณะใชงาน และตองถอดงายขณะ ื  ไ ั ใ   ตองการเปลี่ยน 28 มกราคม 2552 22
 • 24. กิจกรรมที่ 6 แกปญหาการปกเทียนลงบนเชิงเทียน การวเคราะหความขดแยง การวิเคราะหความขัดแยง Scenario #1 ความสะดวกในการใชงาน (33): ความแข็งแรง (25) 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิงกล), 32 (เปลี่ยนสี), 40 (วัสดคอมโพสิท) (ลกษณ เฉพา ), (แทนร บบเชงกล), (เปลยนส), (วสดุคอมโพสท) Scenario #2 ความสะดวกในการใชงาน (33): สูญเสียเวลา (25) 4 (ความไมสมมาตร), 10 (การกระทํากอน), 28 (แทนระบบเชิงกล), 34 (ใชชิ้นสวนที่สลายไป เกิดใหม) เปนการเลอกใชหลกการท การกระทากอน โดยการออกแบบโครงสราง เปนการเลือกใชหลักการที่ 10 การกระทํากอน โดยการออกแบบโครงสราง เทียนใหม ซึ่งทําการเจาะรูที่ทายของเทียนกอน แตตองมีการเตรียมการใน สวนเชยงเทยนทตองมสวนแกนทสามารถเสยบไดพอด สวนเชียงเทียนที่ตองมีสวนแกนที่สามารถเสียบไดพอดี 28 มกราคม 2552 24
 • 26. TRIZ case study ยางไมเติมลม ผลิตโดย บ.มิชลิน ใชกับรถเข็นและ พาหนะทหาร และไมเกินป 2563 นํามาใชกับรถยนตแนนอน เมทริิกซความขััดแยง น้ําหนัก (1) vs ความทนทาน (15) น้้ําหนัก (1) vs กําลัง (21) หลักการ TRIZ 19, 5, 34, 31 และ 8, 36, 38, 31 31. วัสดุพรุน 28 มกราคม 2552 26
 • 27. TRIZ case study เต็นทปมลม เต็นทแบบนีไมตองใชเสา ้ เตนทแบบนไมตองใชเสา อะลูมิเนียม แตใชปมลมแทน สามารถกางไดภายในเวลา ไมถง ไ  ึ 1 นาที ออกแบบโดยทมที่ โี ออกแบบชุดอวกาศใหกบนาซาั เมทรกซความขดแยง เมทริกซความขัดแยง เวลา (25) vs ความแข็งแรง (14) เวลา ( ) vs ความซบซอน ( ) ั  (36) (25) หลักการ TRIZ 29. ระบบนิวเมติกซหรือไฮดรอลิก 28 มกราคม 2552 27
 • 28. TRIZ case study ปายอะคริลิคประหยัดพลังงาน ปายอะครลคแบบใหมทสองสวาง ปายอะคริลิคแบบใหมทสองสวาง ี่ ไดสูง และประหยัดพลังงานไฟฟา เมทริกซความขัดแยง ความสวาง vs พลังงานที่เสียไป หลกการ TRIZ ั 32. เปลี่ยนสี 28 มกราคม 2552 28
 • 29. Change the color 28 มกราคม 2552 29