SlideShare a Scribd company logo
Taules de Salut Mental
Alguns exemples des de
la pràctica en el territori
SMC Salut Mental Catalunya2
Autors:
Federació Salut Mental Catalunya
i SPORA Consultoria Social
Impressió: Apunts. Serveis Digitals
i missatgeria. Empresa d’economia social
que integra persones amb problemes
de salut mental.
www.cetapunts.org
Disseny: Albert Gomez + Andrea Gusi
www.andreagusi.com
Publicat a l’octubre de 2015
Alguns exemples des de
la pràctica en el territori
Federació Salut Mental Catalunya
Índex
Federació Salut Mental Catalunya
Introducció — 6
Fitxes de les diferents Taules de Salut Mental — 8
A. Àmbit de coneixement i xarxa — 9
B. Àmbit d’educació i sensibilització — 11
C. Àmbit de promoció de polítiques — 14
Mapa actual de les Taules de Salut Mental — 16
Agents de les Taules de Salut Mental — 18
Federació Salut Mental Catalunya6
Introducció
Federació Salut Mental Catalunya 7
Actualment a Catalunya hi ha en funcionament
15 Taules de Salut Mental, algunes encara molt
joves, de recent creació, i d’altres amb un major
recorregut i treball. La tasca que s’ha desenvo-
lupat ha requerit d’un gran compromís i treball
en xarxa per part de tots els agents, un treball
que ha permès anar definint i articulant l’espai
de treball, definir les prioritats i anar desplegant
accions i línies específiques en diversos àmbits
d’actuació.
Aquest document pretén recollir algunes expe-
riències i exemples d’accions i línies de treball
desenvolupades en algunes de les Taules amb la
finalitat de: 
- Donar a conèixer, explicar i mostrar accions
específiques en els diferents àmbits d’actuació
de les Taules. Plasmar a nivell concret el treball
de les taules amb exemples.
Tal com s’assenyala en el model de Taules de
Salut Mental, hi ha tres grans àmbits d’actuació
propis en els quals es desplega l’acció: 
1. Coneixement i xarxa
2. Educació i sensibilització
3. Promoció de Polítiques
Aquest document recull, per tant, exemples
en cadascun dels àmbits. Existeixen molts més
exemples i pràctiques que s’han desenvolupat
i, per tant, el que trobareu a continuació és una
petita mostra. La voluntat d’aquest document
és simplement la d’identificar-ne algunes
a tall d’exemple.
Fitxes
de les
diferents
Taules
de Salut
Mental
Federació Salut Mental Catalunya8
Federació Salut Mental de Catalunya 9
Taula: Taula de Salut Mental
de les Terres de l’Ebre
Nom de l’acció: Estudi del transport
a les Terres de l’Ebre
Objectiu: Detectar les carències que hi ha a nivell
territorial en l’àmbit de transports al territori de
les Terres de l’Ebre i que poden afectar les perso-
nes amb problemes de salut mental que necessi-
ten traslladar-se per poder assistir a serveis de
caire sanitari o social.
Descripció de l’acció: Realitzar un estudi per
poder saber quines són les carències per poder
traslladar-se i accedir als recursos sanitaris i
sociosanitaris de salut mental. Recollida de dades
a l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalu-
nya) per saber el número de persones afectades
de trastorn mental i la necessitat de recursos per
accedir amb transport a les diferents comarques
de les Terres de l’Ebre.
Resultats: El representant del Departament de
Salut va informar a la darrera reunió de la Taula de
Salut Mental de les Terres de l’Ebre que durant el
primer trimestre del 2016 es farà efectiu un servei
de transport que donara solució a les necessitats
detectades en l’informe.
Taula: Taula de Salut Mental
d’Urgell i la Segarra
Nomdel’acció: GuiadeRecursosdeSalut
Mentaldelescomarquesdel’UrgellilaSegarra
Objectiu:Elaborarunaguiaderecursosensalutmen-
taldelescomarquesd’UrgellidelaSegarra.Informar
sobrelaxarxadesalutmentalalapoblaciógeneral.
Descripciódel’acció:Laguiapreténacostarlaxarxa
desalutmentalatoteslespersonesquedesconeixen
quinaéslarealitatdelasalutmentalalanostraco-
munitat,iquinssónelsespaisorecursosexistents
onespodenadreçarlespersonesquehonecessitin.
Resultats:EsfaràdifusiódelaGuiaadiferents
puntsdelaciutat:CAP,ConsellComarcal,Ajun-
taments,entitats,elsseuswebs,etc.
Taula: Taula de Salut Mental
de Santa Coloma de Gramenet
Nomdel’acció:Enquestadedetecció
denecessitatsenintervenciócomunitària
Objectiu:Conèixerlesnecessitatsviscudesper
partdelapoblacióusuàriadelsrecursoscomu-
nitarisenmatèriadesalutmentaliaddiccionsa
SantaColomadeGramenet.
Descripciódel’acció:Dissenyarunaenquestaper
aladetecciódenecessitats.Aquestaenquestaes
passaràtantalespersonesusuàriesdelsdiferents
centresassistencialsensalutmentaliaddiccions,
comalesd’entitatsiassociacionsdelterritori.
Resultats: enquesta per a la detecció de necessi-
tats. Explotació dels resultats obtinguts.
A. Àmbit de coneixement i xarxa
Federació Salut Mental Catalunya10
Taula: Taula de Salut Mental del Garraf
Nomdel’acció:Guiaicircuitd’atencióintegral
ensalutmental
Objectiu: Unificar informació sobre els diferents
recursos i agents que participen en la xarxa de sa-
lut mental. Facilitar informació útil i d’aclariment
de possibles dubtes respecte els agents implicats
en la xarxa de salut mental. Orientar les persones
afectades per un problema de salut mental i/o els
seus familiars cap al recurs més adient segons
la seva necessitat. Aconseguir la implicació dels
agents del territori i de les administracions.
Descripció de l’acció: Elaboració d’una Guia de
recursos del territori que estan en contacte amb el
col·lectiu de salut mental, on constaran les dades
de contacte, les característiques, la població a la
qual es dóna cobertura i la via d’accés.
Resultats: Generar sinèrgies de col·laboració i
coordinació entre les entitats i serveis que treba-
llen en un mateix territori, incrementar el bon ús
dels serveis, dotar de major coneixement sobre
els recursos i implicar les administracions en
l’execució de l’acció.
Taula: Taula de Salut Mental de Granollers
Nomdel’acció:Promocionarlacreaciód’una
associaciódepersonesambtrastornmentala
territori
Objectiu:Promocionarlacreaciód’unaassociació
depersonesambtrastornmentalaGranollers.
Descripció de l’acció: Es vol facilitar la crea-
ció d’una associació de persones amb trastorn
mental al territori amb l’objectiu d’augmentar la
participació d’aquestes persones en la societat i
en els espais de participació ciutadana, augmen-
tant la seva visibilitat , treballar contra l’estigma,
defensar els seus drets i poder tenir una major
influència en les polítiques sanitàries i socials del
territori. S’iniciaran contactes amb persones in-
teressades a posar en marxa l’associació, es crearà
una subcomissió de seguiment per poder oferir
el suport de la Taula de Salut Mental a la creació
de l’associació.
Resultats:S’avaluaranelsresultatsaldesembre
de2016.
Federació Salut Mental Catalunya 11
Taula:TauladeSalutMental
deSantAdriàdeBesòs
Nom de l’acció: Gincana esportiva
del Dia Mundial de la Salut Mental
Objectiu: Sensibilitzar la ciutadania en salut
mental des d’una visió normalitzadora i integra-
dora. Apoderar els usuaris dels serveis de salut
mental del territori.
Descripció de l’acció: El Dia Mundial de la Salut
Mental, a la plaça de la vila, a la tarda, s’organitza
una gincana esportiva: diferents jocs esportius
(xanques, pedals, sacs, minigolf, ping-pong...),
pels quals han de passar els infants. Cada joc està
dinamitzat per un o varis usuaris dels serveis
de salut mental. En completar cada joc s’obté un
segell, i amb tres segells l’infant és obsequiat amb
un berenar i una xapa o un globus amb el logo del
Dia Mundial de la Salut Mental. Paral·lelament a
la plaça hi ha estands de les diferents entitats que
també fan algun taller participatiu, i es clausura
l’acte amb un conta-contes sensibilitzador.
Resultats: La participació d’infants és molt ele-
vada, per l’emplaçament i l’horari en què es fa. La
valoració que en fan els usuaris és molt positiva,
doncs es posicionen en un paper de responsables
de l’activitat. Pensem que és una bona manera
que els infants comencin a sentir a parlar de salut
mental, i no ho associïn a malaltia, doncs han vis-
cut l’experiència de conèixer gent amb problemes
de salut mental a través del joc. És també a través
dels infants que arribem als pares, que s’aturen
pel joc i de passada s’assabenten sobre què és el
Dia Mundial de la Salut Mental.
Taula: Taula de Salut Mental de Granollers
Nomdel’acció:CaminadaperlaSalutMental
Objectiu:Organitzarunacaminadapopular
ambmotiudelDiaMundialdelaSalutMental
Descripció de l’acció: En els actes del Dia Mun-
dial de la Salut Mental organitzar una activitat
que lligui salut mental i activitat física oberta a
tothom per donar un missatge positiu sobre la
salut mental i reduir l’estigma. Caminada popu-
lar de 8 km oberta a la població que tindrà lloc a
Granollers el diumenge 18 d’octubre de 2015.
Resultats: Es valorarà l’assistència i els impactes
a premsa, més l’avaluació informal rebuda de part
dels participants.
Taula: Taula de Salut Mental de les Terres
de l’Ebre
Nom de l’acció: Sensibilització
Objectiu: L’ acció pretén sensibilitzar la socie-
tat civil envers l’estigma produït per tot el que
envolta el diagnòstic i el tractament del trastorn
mental.
Descripció de l’acció: Xerrades a diferents
col·lectius i organització d’actes lúdics i participa-
tius, i incidència amb els mitjans de comunicació
(premsa, ràdio, xarxes socials...).
Resultats: Un cop finalitzades les propostes
de sensibilització a territori es farà revisió anual
per engegar noves propostes a través de la Taula
de Salut Mental.
B. Àmbit d’educació i sensibilització
Federació Salut Mental Catalunya12
Taula:TauladeSalutMental
delCampdeTarragona
Nom de l’acció: Sensibilització en l’àmbit
infantojuvenil i accessibilitat als recursos
Objectiu: Millorar l’accessibilitat als recursos de
salut mental del territori, sensibilitzar la franja
infantojuvenil sobre la salut mental en la lluita
contra l’estigma i la prevenció.
Descripció de l’acció: Elaborar d’un protocol per
millorar l’accessibilitat als recursos de salut men-
tal. Xerrades d’una hora en instituts, explicant
els principals conceptes sobre la salut mental i
l’estigma. Fer dinàmiques de grup, analitzar ma-
terial audiovisual i fer exposicions d’experiències
en primera persona.
Resultats: Enquestes inicials i posteriors a les
xerrades dels instituts amb resultats positius.
Taula: Taula de Salut Mental de Mollet
Nom de l’acció: Campanya contra l’estigma en
salut mental
Objectiu: Lluitar contra l’estigma en salut men-
tal. Sensibilitzar i informar la població i promoci-
onar una bona salut mental.
Descripció de l’acció: Des de la Taula de Salut
Mental i Addiccions es va impulsar una campa-
nya l’any 2013 que va durar 12 mesos. Cada mes
es va tractar una temàtica en relació a la salut
mental. Es van fer tertúlies a la ràdio, xerrades,
notes de premsa, reportatges a la televisió local.
Aquesta acció comptava amb la col·laboració de
persones usuàries, professionals, entitats i els
mitjans de comunicació. Aquesta campanya va
ser escollida com a bona pràctica al banc de bones
pràctiques de la Federació de Municipis i la
Fundació Pi i Sunyer.
Resultats: 58 Activitats distribuïdes en: 9 taules
rodones, 10 intervencions al magazine de la ràdio
“Posa’t les piles”, 10 intervencions radiofòniques
al programa Fem salut, 10 tertúlies radiofòni-
ques, 7 reportatges a Vallès Visió i la publicació
de 12 articles a la premsa local.
Federació Salut Mental Catalunya 13
Obertament, aliança catalana de lluita
contra l’estigma en salut mental
Nom de l’acció: Formació d’activistes
de lluita contra l’estigma en salut mental
Objectiu: Capacitar persones que tenen o han
tingut problemes de salut mental per dur a terme
accions de lluita contra l’estigma, a través de les
entitats o associacions de salut mental.
Descripció de l’acció: Formació d’activistes de
lluita contra l’estigma en salut mental, apoderant
i capacitant les pròpies persones afectades per
“Donar la cara” per la salut mental.
Contingut de la formació:
- Estigma i autoestima. Origen de la discriminació
i el prejudici. Exemples de campanyes contra l’estigma.
- Sensibilització a col·lectius. Com sensibilitzar de
forma efectiva. Factors clau que fan caure l’estigma.
- La història de vida. Com explicar la pròpia història
i adaptar-la al públic.
- Eines per parlar en públic i de dinamització.
- Portaveus de premsa: com afrontar una entrevista.
Com resoldre preguntes difícils.
- Portaveus de premsa: televisió i ràdio. Com parlar
a càmera.
Metodologia de lluita contra l’estigma. Accions que han
demostrat ser eficaces en la lluita contra l’estigma.
Resultats:
S’utilitzaran els següents indicadors: nombre de
participants que acaben la formació, nombre de
participants que inicien accions de lluita contra
l’estigma a les seves entitats, grau d’apoderament
dels participants a la formació i que duen a terme
accions de lluita contra l’estigma, grau de satis-
facció dels participants a la formació.
Obertament, aliança catalana de lluita
contra l’estigma en salut mental
Nom de l’acció: Assessorament i metodologia
en la lluita contra l’estigma en salut mental
Objectiu: Estendre accions efectives de lluita
contra l’estigma en salut mental. Oferir a entitats
i serveis de salut mental implicades en la lluita
contra l’estigma, eines i recursos eficaços per què
es puguin posar en pràctica de forma autònoma.
Oferir assessorament i suport a entitats implica-
des en la lluita contra l’estigma.
Descripció de l’acció:
- Catàleg de kits i guies pràctiques sobre com
posar en pràctica accions de lluita contra l’estig-
ma que han estat contrastades en la seva
eficàcia i posades a disposició d’entitats i perso-
nes interessades.
- Consultoria i assessorament per dur a terme
accions de lluita contra l’estigma en primera
persona.
- Consultoria per realitzar accions de sensibilit-
zació a periodistes i altres col·lectius.
- Formacions a entitats sobre metodologia
antiestigma.
- Si es creu convenient, formació a persones
afectades com a activistes de lluita contra
l’estigma en primera persona (veure “Formació
d’activistes”).
Resultats:
- Nombre d’accions que s’han dut a terme
de lluita contra l’estigma al territori.
- Nombre d’activistes (persones afectades)
implicats.
- Valoració qualitativa/quantitativa
de l’acció i el seu impacte.
Federació Salut Mental Catalunya14
Entre ells hi ha el centre de salut mental d’adults,
l’Equip d’Atenció Primària, el Consorci Sani-
tari del Garraf (Hospitals comarcals) i el Servei
d’Emergències Mèdiques.
En futures reunions de la comissió hi ha la in-
tenció de convidar un jurista de la comarca que
pugui aclarir dubtes relacionats a les situacions
d’involuntarietat que es donen, com els marges
de la legalitat en la qual actuen els agents im-
plicats. La idea és poder fer una sessió oberta a
tothom per poder compartir els coneixements.
Resultats: aconseguir un nou protocol adaptat
a les característiques específiques del territori.
Millorar l’articulació de la xarxa d’actuació en
cas d’urgència per garantir l’atenció integral i de
qualitat a les persones amb trastorn mental i els
seus familiars. Millorar el coneixement del cir-
cuit a seguir en els casos d’una situació d’urgèn-
cia. Millorar l’atenció a la persona que pateix un
trastorn mental i als seus familiars.
Taula: Taula de Salut Mental del Garraf
Nom de l’acció : Revisió del protocol
d’ingressos involuntaris
Objectiu: Revisar els protocols de trasllats
involuntaris per millorar l’atenció a les persones
que pateixen un trastorn mental. Adaptar els
protocols existents al territori. Aconseguir
la participació de tots els agents implicats. Poder
donar una informació consensuada a les famílies
de les persones afectades. Dotar de la informació
necessària sobre un trasllat involuntari a tots
els agents implicats, tant professionals com
familiars. Aconseguir defensar els drets de
les persones afectades per un problema de salut
mental i dels seus familiars i que rebin un tracte
i atenció justos.
Descripció de l’acció: S’està treballant en
l’elaboració d’un nou protocol per als trasllats
involuntaris a partir de la revisió del “Protocol
d’actuació per a l’atenció a les urgències, els
trasllats i els ingressos involuntaris urgents de
persones amb trastorn mental” de la Generalitat
de l’any 2006, com d’altres protocols existents a
nivell autonòmic.
La comissió està formada per uns participants
fixes, en reunions puntuals s’ha convidat a altres
agents implicats, com ara la policia local, els
mossos d’esquadra, el Servei d’Emergències
Mèdiques, etc.
Per una altra banda, s’han reunit els agents de
salut per tal de clarificar dubtes en relació als
protocols d’actuació i derivació que segueix
cadascun.
C. Àmbit de promoció de polítiques
Federació Salut Mental Catalunya 15
Taula: Taula de Salut Mental
de Santa Coloma de Gramenet
Nom de l’acció : Informe anual
en salut mental i addiccions
Objectiu: Explicar l’acció realitzada des de la
Taula de Salut Mental i Addiccions al llarg de
l’any i, especialment, de les necessitats detectades
a la ciutat en matèria de salut mental i addiccions.
Descripció de l’acció: Informe elaborat de
manera participada pels membres de la Taula de
Salut Mental durant el primer trimestre de l’any.
Aquest informe reflecteix l’anàlisi de les necessi-
tats detectades des de la Taula l’any 2014.
Resultats: Informe anual elaborat per la Taula de
Salut Mental. S’eleva a les instàncies pertinents,
es presenta al Consell municipal de serveis
socials i es publica al web municipal.
Taula: Taula de Salut Mental
de Badalona
 
Nom de l’acció: Jornada “Malaltia i bogeria:
Abordatge integral de la síndrome metabòlica
del pacient psiquiàtric”
 
Objectiu: Reflexionar sobre l’abordatge i el
pilotatge que es fa de les patologies mèdiques
(especialment la síndrome metabòlica) en paci-
ents diagnosticats de trastorn mental.
Augmentar la presa de consciència de la necessi-
tat d’un abordatge integral en l’atenció al pacient
amb trastorn mental sever.
 
Descripció de l’acció: Jornada de reflexió entorn
a l’abordatge de la salut física en pacients diag-
nosticats de trastorns mentals greus. La Jornada,
que va durar tot un matí, va ser organitzada per
una comissió de la Taula de Salut Mental de
Badalona i s’hi van aportar evidències científi-
ques i un estudi recent sobre el tema.
 
Resultats: Es va recollir la valoració dels
assistents a la Jornada a partir d’un qüestionari.
Els resultats van reflectir que el 66% dels assis-
tents donaven una puntuació màxima a l’interès
del tema de la Jornada i els ítems que valoraven
el programa i les ponències aconseguiren una
puntuació majoritària de 6 punts sobre 7 en l’es-
cala Likert.
Federació Salut Mental Catalunya16
Mapa
actual de
lesTaules
de Salut
Mental
Federació Salut Mental Catalunya 17
Les Taules que hi ha actualment repartides
pel territori de Catalunya són:
Taula de Salut Mental de Sant Adrià del Besòs, 2004
Taula de Salut Mental de Badalona, 2005
Taula de Salut Mental de  Lleida, 2005
Taula de Salut Mental d’Urgell-Segarra, 2006
Taula de Salut Mental de l’Hospitalet de Llobregat, 2006
Taula de Salut Mental de Mollet del Vallès, 2006
Taula de Salut Mental de  Granollers, 2007
Taula de Salut Mental de Sant Cugat, 2009
Taula de Salut Mental de Badia del Vallès, 2010
Taula de Salut Mental  d’Igualada, 2012
Taula de Salut Mental de Santa Coloma, 2012
Taula de Salut Mental de Tarragona, 2013
A les comarques de Tarragona existeixen dues
Taules: Terres de l’Ebre i Tarragona
Taula de Salut Mental del Garraf, 2014
Taula de Salut Mental de Terrassa, 2015
Taula de Salut Mental de Sabadell 
Mapa de les Taules de Salut Mental
existents a octubre de 2015
Amposta
Tarragona
Vilanova i la Geltrú
l’Hospitalet de Llobregat
Sant Adrià del Besòs
Badalona
Santa Coloma
Granollers
Sabadell
Mollet del VallèsIgualada
Tàrrega
Lleida
Badia del Vallès
Sant Cugat
Federació Salut Mental Catalunya18
Agents
de les
Taules
de Salut
Mental
Federació Salut Mental Catalunya 19
Les Taules de Salut Mental tenen una compo-
sició flexible, però es recomana que hi tinguin
presència i participació el màxim nombre
d’agents implicats en l’atenció a la salut mental
del territori. Segons les línies a treballar es po-
den convidar altres agents de forma puntual.
La Federació Salut Mental Catalunya dóna su-
port, impuls i acompanyament al desplegament
de les iniciatives de creació de Taules de Salut
Mental a tot el territori.
Dispositius sanitaris especialitzats: CSMA
(Centres de Salut Mental d’Adults), CSMIJ (Centre
de Salut Mental Infantojuvenil), CDIAP (Centre
de Detecció i Atenció Precoç), Hospital de Dia, etc.
Club Social
Dispositius d’habitatge: llar amb suport, llar
residència, PSALL (Programa de Suport
a l’Autonomia a la Pròpia Llar), etc.
Dispositius laborals: SPL (Servei PreLaboral), CET
(Centre Especial de Treball), OTL (Oficina Tècnica
Laboral), etc.
Serveis Socials
Dispositius d’ensenyament : EAP (Equip
d’Assessorament i Orientació Pedagògica),
USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), etc.
Atenció primària: ABS (Àrea Bàsica de Salut)
Hospital de referència de la zona
CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les
Drogodependències)
Associació o entitats socials del territori
(associacions de familiars i/o persones amb
problemes de salut mental)
Administració local
Administració comarcal
Administració autonòmica (delegacions territorials
de diversos àmbits: Salut, Ensenyament, Benestar
Social, Justícia… a criteri de cada territori).
Amics, familiars i persones
amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots
Federació Salut Mental Catalunya 23
Federació Salut Mental Catalunya24

More Related Content

What's hot

TE Amposta fems alut
TE Amposta fems alutTE Amposta fems alut
TE Amposta fems alut
Institut Català de la Salut
 
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
 
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
tobellamarcet
 
Memòria s.sociosanitaris 2013
Memòria s.sociosanitaris 2013Memòria s.sociosanitaris 2013
Memòria s.sociosanitaris 2013
santjoandedeu
 
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de GramenetAvaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
Promoció salut
 
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
Fundació Pere Tarrés
 
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
Dipsalut
 
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a CatalunyaPresentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Salut Mental Catalunya
 
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Consorci de Salut i Social de Catalunya
 
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
Dipsalut
 
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
Dipsalut
 
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
 
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Centre d'Urgències i Emergències Socials de BarcelonaCentre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
Dipsalut
 
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
DincatComunicacio
 
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de SuportPresentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Israel Belchi
 
Planificació serveis gent gran balears
Planificació serveis gent gran balearsPlanificació serveis gent gran balears
Planificació serveis gent gran balearsYolanda Rueda
 
Campanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigmaCampanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigma
Ajuntament del Prat de Llobregat
 
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreresPer una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
Xarxa Òmnia
 

What's hot (19)

TE Amposta fems alut
TE Amposta fems alutTE Amposta fems alut
TE Amposta fems alut
 
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. D...
 
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
Assemblea general de socis 29052014 [modo de compatibilidad]
 
Memòria s.sociosanitaris 2013
Memòria s.sociosanitaris 2013Memòria s.sociosanitaris 2013
Memòria s.sociosanitaris 2013
 
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de GramenetAvaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
Avaluació de la Taula de Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet
 
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
Informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya"
 
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
 
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a CatalunyaPresentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
 
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
Resultats del PINSAP 2014-2016 i nou PINSAP 2017-2020
 
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
El butlletí de Dipsalut nº 13, Abr 2015 - Jul 2015
 
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
El butlletí de Dipsalut nº 11, Ago-Nov 2014
 
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Presentació d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
 
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Centre d'Urgències i Emergències Socials de BarcelonaCentre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
 
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2016
 
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
 
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de SuportPresentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
 
Planificació serveis gent gran balears
Planificació serveis gent gran balearsPlanificació serveis gent gran balears
Planificació serveis gent gran balears
 
Campanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigmaCampanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigma
 
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreresPer una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
Per una Xarxa Òmnia Accessible i sense barreres
 

Similar to “Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“

Reptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a CatalunyaReptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a Catalunya
Badalona Serveis Assistencials
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
infodroguesreus
 
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
Dipsalut
 
Presentació Avaluació Interxarxes
Presentació Avaluació InterxarxesPresentació Avaluació Interxarxes
Presentació Avaluació InterxarxesJordi Díaz Gibson
 
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
infodroguesreus
 
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
Dipsalut
 
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granGuia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granCreu Roja a Catalunya
 
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre totsProjecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
Inserció laboral de persones amb malaltia mental
 
marató TV3
marató TV3marató TV3
marató TV3CRRIIS
 
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
Dipsalut
 
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
Dipsalut
 
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina GonzálezReflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
Consorci de Salut i Social de Catalunya
 
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
aneronda
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
infodroguesreus
 
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
Dipsalut
 
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de BarcelonaPla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
infodroguesreus
 
Maneras de innovar en la Administración Publica
Maneras de innovar en la Administración PublicaManeras de innovar en la Administración Publica
Maneras de innovar en la Administración Publica
Departament de Justicia
 
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
Dipsalut
 
Presentació SIENA 2015
Presentació SIENA 2015Presentació SIENA 2015

Similar to “Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“ (20)

Reptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a CatalunyaReptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a Catalunya
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2017
 
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
El Butlletí de Dipsalut. Maig-Agost 2017
 
Presentació Avaluació Interxarxes
Presentació Avaluació InterxarxesPresentació Avaluació Interxarxes
Presentació Avaluació Interxarxes
 
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
 
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
El butlletí de Dipsalut nº1, Oct 2010-Gen 2011
 
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granGuia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
 
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre totsProjecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
Projecte portal per compartir intercanviar i progressar entre tots
 
marató TV3
marató TV3marató TV3
marató TV3
 
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
 
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
El butlletí de Dipsalut nº3, Jun 2011-Set 2011
 
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina GonzálezReflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
Reflexions després de 2 anys de COMSalut - Angelina González
 
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
 
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
El butlletí de Dipsalut nº5, Feb 2012-Mai 2012
 
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de BarcelonaPla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2018
 
Maneras de innovar en la Administración Publica
Maneras de innovar en la Administración PublicaManeras de innovar en la Administración Publica
Maneras de innovar en la Administración Publica
 
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
 
Presentació SIENA 2015
Presentació SIENA 2015Presentació SIENA 2015
Presentació SIENA 2015
 

“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“

 • 1. Taules de Salut Mental Alguns exemples des de la pràctica en el territori
 • 2. SMC Salut Mental Catalunya2 Autors: Federació Salut Mental Catalunya i SPORA Consultoria Social Impressió: Apunts. Serveis Digitals i missatgeria. Empresa d’economia social que integra persones amb problemes de salut mental. www.cetapunts.org Disseny: Albert Gomez + Andrea Gusi www.andreagusi.com Publicat a l’octubre de 2015
 • 3. Alguns exemples des de la pràctica en el territori
 • 4. Federació Salut Mental Catalunya Índex
 • 5. Federació Salut Mental Catalunya Introducció — 6 Fitxes de les diferents Taules de Salut Mental — 8 A. Àmbit de coneixement i xarxa — 9 B. Àmbit d’educació i sensibilització — 11 C. Àmbit de promoció de polítiques — 14 Mapa actual de les Taules de Salut Mental — 16 Agents de les Taules de Salut Mental — 18
 • 6. Federació Salut Mental Catalunya6 Introducció
 • 7. Federació Salut Mental Catalunya 7 Actualment a Catalunya hi ha en funcionament 15 Taules de Salut Mental, algunes encara molt joves, de recent creació, i d’altres amb un major recorregut i treball. La tasca que s’ha desenvo- lupat ha requerit d’un gran compromís i treball en xarxa per part de tots els agents, un treball que ha permès anar definint i articulant l’espai de treball, definir les prioritats i anar desplegant accions i línies específiques en diversos àmbits d’actuació. Aquest document pretén recollir algunes expe- riències i exemples d’accions i línies de treball desenvolupades en algunes de les Taules amb la finalitat de:  - Donar a conèixer, explicar i mostrar accions específiques en els diferents àmbits d’actuació de les Taules. Plasmar a nivell concret el treball de les taules amb exemples. Tal com s’assenyala en el model de Taules de Salut Mental, hi ha tres grans àmbits d’actuació propis en els quals es desplega l’acció:  1. Coneixement i xarxa 2. Educació i sensibilització 3. Promoció de Polítiques Aquest document recull, per tant, exemples en cadascun dels àmbits. Existeixen molts més exemples i pràctiques que s’han desenvolupat i, per tant, el que trobareu a continuació és una petita mostra. La voluntat d’aquest document és simplement la d’identificar-ne algunes a tall d’exemple.
 • 9. Federació Salut Mental de Catalunya 9 Taula: Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre Nom de l’acció: Estudi del transport a les Terres de l’Ebre Objectiu: Detectar les carències que hi ha a nivell territorial en l’àmbit de transports al territori de les Terres de l’Ebre i que poden afectar les perso- nes amb problemes de salut mental que necessi- ten traslladar-se per poder assistir a serveis de caire sanitari o social. Descripció de l’acció: Realitzar un estudi per poder saber quines són les carències per poder traslladar-se i accedir als recursos sanitaris i sociosanitaris de salut mental. Recollida de dades a l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalu- nya) per saber el número de persones afectades de trastorn mental i la necessitat de recursos per accedir amb transport a les diferents comarques de les Terres de l’Ebre. Resultats: El representant del Departament de Salut va informar a la darrera reunió de la Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre que durant el primer trimestre del 2016 es farà efectiu un servei de transport que donara solució a les necessitats detectades en l’informe. Taula: Taula de Salut Mental d’Urgell i la Segarra Nomdel’acció: GuiadeRecursosdeSalut Mentaldelescomarquesdel’UrgellilaSegarra Objectiu:Elaborarunaguiaderecursosensalutmen- taldelescomarquesd’UrgellidelaSegarra.Informar sobrelaxarxadesalutmentalalapoblaciógeneral. Descripciódel’acció:Laguiapreténacostarlaxarxa desalutmentalatoteslespersonesquedesconeixen quinaéslarealitatdelasalutmentalalanostraco- munitat,iquinssónelsespaisorecursosexistents onespodenadreçarlespersonesquehonecessitin. Resultats:EsfaràdifusiódelaGuiaadiferents puntsdelaciutat:CAP,ConsellComarcal,Ajun- taments,entitats,elsseuswebs,etc. Taula: Taula de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet Nomdel’acció:Enquestadedetecció denecessitatsenintervenciócomunitària Objectiu:Conèixerlesnecessitatsviscudesper partdelapoblacióusuàriadelsrecursoscomu- nitarisenmatèriadesalutmentaliaddiccionsa SantaColomadeGramenet. Descripciódel’acció:Dissenyarunaenquestaper aladetecciódenecessitats.Aquestaenquestaes passaràtantalespersonesusuàriesdelsdiferents centresassistencialsensalutmentaliaddiccions, comalesd’entitatsiassociacionsdelterritori. Resultats: enquesta per a la detecció de necessi- tats. Explotació dels resultats obtinguts. A. Àmbit de coneixement i xarxa
 • 10. Federació Salut Mental Catalunya10 Taula: Taula de Salut Mental del Garraf Nomdel’acció:Guiaicircuitd’atencióintegral ensalutmental Objectiu: Unificar informació sobre els diferents recursos i agents que participen en la xarxa de sa- lut mental. Facilitar informació útil i d’aclariment de possibles dubtes respecte els agents implicats en la xarxa de salut mental. Orientar les persones afectades per un problema de salut mental i/o els seus familiars cap al recurs més adient segons la seva necessitat. Aconseguir la implicació dels agents del territori i de les administracions. Descripció de l’acció: Elaboració d’una Guia de recursos del territori que estan en contacte amb el col·lectiu de salut mental, on constaran les dades de contacte, les característiques, la població a la qual es dóna cobertura i la via d’accés. Resultats: Generar sinèrgies de col·laboració i coordinació entre les entitats i serveis que treba- llen en un mateix territori, incrementar el bon ús dels serveis, dotar de major coneixement sobre els recursos i implicar les administracions en l’execució de l’acció. Taula: Taula de Salut Mental de Granollers Nomdel’acció:Promocionarlacreaciód’una associaciódepersonesambtrastornmentala territori Objectiu:Promocionarlacreaciód’unaassociació depersonesambtrastornmentalaGranollers. Descripció de l’acció: Es vol facilitar la crea- ció d’una associació de persones amb trastorn mental al territori amb l’objectiu d’augmentar la participació d’aquestes persones en la societat i en els espais de participació ciutadana, augmen- tant la seva visibilitat , treballar contra l’estigma, defensar els seus drets i poder tenir una major influència en les polítiques sanitàries i socials del territori. S’iniciaran contactes amb persones in- teressades a posar en marxa l’associació, es crearà una subcomissió de seguiment per poder oferir el suport de la Taula de Salut Mental a la creació de l’associació. Resultats:S’avaluaranelsresultatsaldesembre de2016.
 • 11. Federació Salut Mental Catalunya 11 Taula:TauladeSalutMental deSantAdriàdeBesòs Nom de l’acció: Gincana esportiva del Dia Mundial de la Salut Mental Objectiu: Sensibilitzar la ciutadania en salut mental des d’una visió normalitzadora i integra- dora. Apoderar els usuaris dels serveis de salut mental del territori. Descripció de l’acció: El Dia Mundial de la Salut Mental, a la plaça de la vila, a la tarda, s’organitza una gincana esportiva: diferents jocs esportius (xanques, pedals, sacs, minigolf, ping-pong...), pels quals han de passar els infants. Cada joc està dinamitzat per un o varis usuaris dels serveis de salut mental. En completar cada joc s’obté un segell, i amb tres segells l’infant és obsequiat amb un berenar i una xapa o un globus amb el logo del Dia Mundial de la Salut Mental. Paral·lelament a la plaça hi ha estands de les diferents entitats que també fan algun taller participatiu, i es clausura l’acte amb un conta-contes sensibilitzador. Resultats: La participació d’infants és molt ele- vada, per l’emplaçament i l’horari en què es fa. La valoració que en fan els usuaris és molt positiva, doncs es posicionen en un paper de responsables de l’activitat. Pensem que és una bona manera que els infants comencin a sentir a parlar de salut mental, i no ho associïn a malaltia, doncs han vis- cut l’experiència de conèixer gent amb problemes de salut mental a través del joc. És també a través dels infants que arribem als pares, que s’aturen pel joc i de passada s’assabenten sobre què és el Dia Mundial de la Salut Mental. Taula: Taula de Salut Mental de Granollers Nomdel’acció:CaminadaperlaSalutMental Objectiu:Organitzarunacaminadapopular ambmotiudelDiaMundialdelaSalutMental Descripció de l’acció: En els actes del Dia Mun- dial de la Salut Mental organitzar una activitat que lligui salut mental i activitat física oberta a tothom per donar un missatge positiu sobre la salut mental i reduir l’estigma. Caminada popu- lar de 8 km oberta a la població que tindrà lloc a Granollers el diumenge 18 d’octubre de 2015. Resultats: Es valorarà l’assistència i els impactes a premsa, més l’avaluació informal rebuda de part dels participants. Taula: Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre Nom de l’acció: Sensibilització Objectiu: L’ acció pretén sensibilitzar la socie- tat civil envers l’estigma produït per tot el que envolta el diagnòstic i el tractament del trastorn mental. Descripció de l’acció: Xerrades a diferents col·lectius i organització d’actes lúdics i participa- tius, i incidència amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, xarxes socials...). Resultats: Un cop finalitzades les propostes de sensibilització a territori es farà revisió anual per engegar noves propostes a través de la Taula de Salut Mental. B. Àmbit d’educació i sensibilització
 • 12. Federació Salut Mental Catalunya12 Taula:TauladeSalutMental delCampdeTarragona Nom de l’acció: Sensibilització en l’àmbit infantojuvenil i accessibilitat als recursos Objectiu: Millorar l’accessibilitat als recursos de salut mental del territori, sensibilitzar la franja infantojuvenil sobre la salut mental en la lluita contra l’estigma i la prevenció. Descripció de l’acció: Elaborar d’un protocol per millorar l’accessibilitat als recursos de salut men- tal. Xerrades d’una hora en instituts, explicant els principals conceptes sobre la salut mental i l’estigma. Fer dinàmiques de grup, analitzar ma- terial audiovisual i fer exposicions d’experiències en primera persona. Resultats: Enquestes inicials i posteriors a les xerrades dels instituts amb resultats positius. Taula: Taula de Salut Mental de Mollet Nom de l’acció: Campanya contra l’estigma en salut mental Objectiu: Lluitar contra l’estigma en salut men- tal. Sensibilitzar i informar la població i promoci- onar una bona salut mental. Descripció de l’acció: Des de la Taula de Salut Mental i Addiccions es va impulsar una campa- nya l’any 2013 que va durar 12 mesos. Cada mes es va tractar una temàtica en relació a la salut mental. Es van fer tertúlies a la ràdio, xerrades, notes de premsa, reportatges a la televisió local. Aquesta acció comptava amb la col·laboració de persones usuàries, professionals, entitats i els mitjans de comunicació. Aquesta campanya va ser escollida com a bona pràctica al banc de bones pràctiques de la Federació de Municipis i la Fundació Pi i Sunyer. Resultats: 58 Activitats distribuïdes en: 9 taules rodones, 10 intervencions al magazine de la ràdio “Posa’t les piles”, 10 intervencions radiofòniques al programa Fem salut, 10 tertúlies radiofòni- ques, 7 reportatges a Vallès Visió i la publicació de 12 articles a la premsa local.
 • 13. Federació Salut Mental Catalunya 13 Obertament, aliança catalana de lluita contra l’estigma en salut mental Nom de l’acció: Formació d’activistes de lluita contra l’estigma en salut mental Objectiu: Capacitar persones que tenen o han tingut problemes de salut mental per dur a terme accions de lluita contra l’estigma, a través de les entitats o associacions de salut mental. Descripció de l’acció: Formació d’activistes de lluita contra l’estigma en salut mental, apoderant i capacitant les pròpies persones afectades per “Donar la cara” per la salut mental. Contingut de la formació: - Estigma i autoestima. Origen de la discriminació i el prejudici. Exemples de campanyes contra l’estigma. - Sensibilització a col·lectius. Com sensibilitzar de forma efectiva. Factors clau que fan caure l’estigma. - La història de vida. Com explicar la pròpia història i adaptar-la al públic. - Eines per parlar en públic i de dinamització. - Portaveus de premsa: com afrontar una entrevista. Com resoldre preguntes difícils. - Portaveus de premsa: televisió i ràdio. Com parlar a càmera. Metodologia de lluita contra l’estigma. Accions que han demostrat ser eficaces en la lluita contra l’estigma. Resultats: S’utilitzaran els següents indicadors: nombre de participants que acaben la formació, nombre de participants que inicien accions de lluita contra l’estigma a les seves entitats, grau d’apoderament dels participants a la formació i que duen a terme accions de lluita contra l’estigma, grau de satis- facció dels participants a la formació. Obertament, aliança catalana de lluita contra l’estigma en salut mental Nom de l’acció: Assessorament i metodologia en la lluita contra l’estigma en salut mental Objectiu: Estendre accions efectives de lluita contra l’estigma en salut mental. Oferir a entitats i serveis de salut mental implicades en la lluita contra l’estigma, eines i recursos eficaços per què es puguin posar en pràctica de forma autònoma. Oferir assessorament i suport a entitats implica- des en la lluita contra l’estigma. Descripció de l’acció: - Catàleg de kits i guies pràctiques sobre com posar en pràctica accions de lluita contra l’estig- ma que han estat contrastades en la seva eficàcia i posades a disposició d’entitats i perso- nes interessades. - Consultoria i assessorament per dur a terme accions de lluita contra l’estigma en primera persona. - Consultoria per realitzar accions de sensibilit- zació a periodistes i altres col·lectius. - Formacions a entitats sobre metodologia antiestigma. - Si es creu convenient, formació a persones afectades com a activistes de lluita contra l’estigma en primera persona (veure “Formació d’activistes”). Resultats: - Nombre d’accions que s’han dut a terme de lluita contra l’estigma al territori. - Nombre d’activistes (persones afectades) implicats. - Valoració qualitativa/quantitativa de l’acció i el seu impacte.
 • 14. Federació Salut Mental Catalunya14 Entre ells hi ha el centre de salut mental d’adults, l’Equip d’Atenció Primària, el Consorci Sani- tari del Garraf (Hospitals comarcals) i el Servei d’Emergències Mèdiques. En futures reunions de la comissió hi ha la in- tenció de convidar un jurista de la comarca que pugui aclarir dubtes relacionats a les situacions d’involuntarietat que es donen, com els marges de la legalitat en la qual actuen els agents im- plicats. La idea és poder fer una sessió oberta a tothom per poder compartir els coneixements. Resultats: aconseguir un nou protocol adaptat a les característiques específiques del territori. Millorar l’articulació de la xarxa d’actuació en cas d’urgència per garantir l’atenció integral i de qualitat a les persones amb trastorn mental i els seus familiars. Millorar el coneixement del cir- cuit a seguir en els casos d’una situació d’urgèn- cia. Millorar l’atenció a la persona que pateix un trastorn mental i als seus familiars. Taula: Taula de Salut Mental del Garraf Nom de l’acció : Revisió del protocol d’ingressos involuntaris Objectiu: Revisar els protocols de trasllats involuntaris per millorar l’atenció a les persones que pateixen un trastorn mental. Adaptar els protocols existents al territori. Aconseguir la participació de tots els agents implicats. Poder donar una informació consensuada a les famílies de les persones afectades. Dotar de la informació necessària sobre un trasllat involuntari a tots els agents implicats, tant professionals com familiars. Aconseguir defensar els drets de les persones afectades per un problema de salut mental i dels seus familiars i que rebin un tracte i atenció justos. Descripció de l’acció: S’està treballant en l’elaboració d’un nou protocol per als trasllats involuntaris a partir de la revisió del “Protocol d’actuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de persones amb trastorn mental” de la Generalitat de l’any 2006, com d’altres protocols existents a nivell autonòmic. La comissió està formada per uns participants fixes, en reunions puntuals s’ha convidat a altres agents implicats, com ara la policia local, els mossos d’esquadra, el Servei d’Emergències Mèdiques, etc. Per una altra banda, s’han reunit els agents de salut per tal de clarificar dubtes en relació als protocols d’actuació i derivació que segueix cadascun. C. Àmbit de promoció de polítiques
 • 15. Federació Salut Mental Catalunya 15 Taula: Taula de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet Nom de l’acció : Informe anual en salut mental i addiccions Objectiu: Explicar l’acció realitzada des de la Taula de Salut Mental i Addiccions al llarg de l’any i, especialment, de les necessitats detectades a la ciutat en matèria de salut mental i addiccions. Descripció de l’acció: Informe elaborat de manera participada pels membres de la Taula de Salut Mental durant el primer trimestre de l’any. Aquest informe reflecteix l’anàlisi de les necessi- tats detectades des de la Taula l’any 2014. Resultats: Informe anual elaborat per la Taula de Salut Mental. S’eleva a les instàncies pertinents, es presenta al Consell municipal de serveis socials i es publica al web municipal. Taula: Taula de Salut Mental de Badalona   Nom de l’acció: Jornada “Malaltia i bogeria: Abordatge integral de la síndrome metabòlica del pacient psiquiàtric”   Objectiu: Reflexionar sobre l’abordatge i el pilotatge que es fa de les patologies mèdiques (especialment la síndrome metabòlica) en paci- ents diagnosticats de trastorn mental. Augmentar la presa de consciència de la necessi- tat d’un abordatge integral en l’atenció al pacient amb trastorn mental sever.   Descripció de l’acció: Jornada de reflexió entorn a l’abordatge de la salut física en pacients diag- nosticats de trastorns mentals greus. La Jornada, que va durar tot un matí, va ser organitzada per una comissió de la Taula de Salut Mental de Badalona i s’hi van aportar evidències científi- ques i un estudi recent sobre el tema.   Resultats: Es va recollir la valoració dels assistents a la Jornada a partir d’un qüestionari. Els resultats van reflectir que el 66% dels assis- tents donaven una puntuació màxima a l’interès del tema de la Jornada i els ítems que valoraven el programa i les ponències aconseguiren una puntuació majoritària de 6 punts sobre 7 en l’es- cala Likert.
 • 16. Federació Salut Mental Catalunya16 Mapa actual de lesTaules de Salut Mental
 • 17. Federació Salut Mental Catalunya 17 Les Taules que hi ha actualment repartides pel territori de Catalunya són: Taula de Salut Mental de Sant Adrià del Besòs, 2004 Taula de Salut Mental de Badalona, 2005 Taula de Salut Mental de  Lleida, 2005 Taula de Salut Mental d’Urgell-Segarra, 2006 Taula de Salut Mental de l’Hospitalet de Llobregat, 2006 Taula de Salut Mental de Mollet del Vallès, 2006 Taula de Salut Mental de  Granollers, 2007 Taula de Salut Mental de Sant Cugat, 2009 Taula de Salut Mental de Badia del Vallès, 2010 Taula de Salut Mental  d’Igualada, 2012 Taula de Salut Mental de Santa Coloma, 2012 Taula de Salut Mental de Tarragona, 2013 A les comarques de Tarragona existeixen dues Taules: Terres de l’Ebre i Tarragona Taula de Salut Mental del Garraf, 2014 Taula de Salut Mental de Terrassa, 2015 Taula de Salut Mental de Sabadell  Mapa de les Taules de Salut Mental existents a octubre de 2015 Amposta Tarragona Vilanova i la Geltrú l’Hospitalet de Llobregat Sant Adrià del Besòs Badalona Santa Coloma Granollers Sabadell Mollet del VallèsIgualada Tàrrega Lleida Badia del Vallès Sant Cugat
 • 18. Federació Salut Mental Catalunya18 Agents de les Taules de Salut Mental
 • 19. Federació Salut Mental Catalunya 19 Les Taules de Salut Mental tenen una compo- sició flexible, però es recomana que hi tinguin presència i participació el màxim nombre d’agents implicats en l’atenció a la salut mental del territori. Segons les línies a treballar es po- den convidar altres agents de forma puntual. La Federació Salut Mental Catalunya dóna su- port, impuls i acompanyament al desplegament de les iniciatives de creació de Taules de Salut Mental a tot el territori. Dispositius sanitaris especialitzats: CSMA (Centres de Salut Mental d’Adults), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantojuvenil), CDIAP (Centre de Detecció i Atenció Precoç), Hospital de Dia, etc. Club Social Dispositius d’habitatge: llar amb suport, llar residència, PSALL (Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar), etc. Dispositius laborals: SPL (Servei PreLaboral), CET (Centre Especial de Treball), OTL (Oficina Tècnica Laboral), etc. Serveis Socials Dispositius d’ensenyament : EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica), USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), etc. Atenció primària: ABS (Àrea Bàsica de Salut) Hospital de referència de la zona CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències) Associació o entitats socials del territori (associacions de familiars i/o persones amb problemes de salut mental) Administració local Administració comarcal Administració autonòmica (delegacions territorials de diversos àmbits: Salut, Ensenyament, Benestar Social, Justícia… a criteri de cada territori).
 • 20.
 • 21.
 • 22. Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental Junts pel benestar de tots
 • 23. Federació Salut Mental Catalunya 23
 • 24. Federació Salut Mental Catalunya24