SlideShare a Scribd company logo
HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT BAÛO TRÌ Coâng ty SANYO HA ASEAN (SHA)
Maøu : H (Maøu Xaùm), S (Maøu Baïc), N (Maøu Vaøng)
NOÄI DUNG
MUÏC LUÏC TRANG
1) Thoâng soá kyõ thuaät.........................................................................................1
2) Kích thöôùc beân ngoaøi....................................................................................1
3) Sô ñoà heä thoáng ñöôøng nöôùc trong maùy giaët................................................2
4) Sô ñoà maïch ñieän...........................................................................................2
5) Phöông phaùp söû duïng ...............................................................................3
6) Noäi dung cuûa chöông trình giaët hoaøn toaøn töï ñoäng.....................................4
7) Hoaït ñoäng cuûa chöông trình giaët hoaøn toaøn töï ñoäng...................................5
8) Caùc böôùc heïn giôø ........................ ................................................................9
9) Nhöõng daáu hieäu vaø caùch phaùn ñoaùn söï coá .................................................10
10) Nhöõng ñieåm löu yù khi baûo trì ........................................................................11
11) Löu ñoà xem xeùt söï coá .................. ................................................................14
12) Nhöõng söï coá veà cuïm oå truïc cuûa maùy giaët hoaøn toaø n töï ñoäng ...................17
13) Hình veõ ........................................................................................................ 19
14) Baûng danh saùch linh kieän ............................................................................22
SHV-WASHING MACHINE FACTORY
SOÁ QUAÛN LYÙ: SMVN-930062 / PLVN-930075 / PLVN-930076.
ÑAËC TRÖNG
Phöông phaùp giaët baèng soùng sieâu aâm, loàng nghieâng 10 ñoä:
Quaù trình taïo boït khí keát hôïp vôùi doøng nöôùc phun gia taêng
chuyeån ñoäng doøng chaûy trong quaù trình giaët, do ñoù tieát kieäm
löôïng boät giaët vaø taêng hieäu quaû giaët leân 60%.
Chöông trình vaét nheï: Thích hôïp khi giaët nhöõng loaïi vaûi
meàm, luïa…
Chaân ñeá kín: Taám plastic ñaët ôû ñeá maùy seõ ngaên chaën chuoät,
giaùn… vaø choáng buïi cho maùy.
Ñieàu khieån theo chöông trình maïch thaàn kinh suy luaän aûo.
Cheá ñoä giaët: Coù 5 cheá ñoä giaët thích hôïp cho töøng loaïi vaûi vaø
ñoä baån cuûa ñoà giaët.
Choïn chöông trình giaët toát nhaát: Ñieàu chænh lieân tuïc phöông
phaùp giaët ñeå ñaït ñöôïc keát quûa toát nhaát.
Cheá ñoä an toaøn cho treû em: Taùc ñoäng khi môû naép trong
quaù trình giaët.
Chöông trình vaét cöïc khoâ: Tieán trình cuoái seõ theâm vaøo
khoûang 60 phuùt.
Chöùc naêng töï khôûi ñoäng: Töï ñoäng thieát laäp laïi chöùc naêng
hieän haønh khi maát ñieän trong voøng 4 giôø.
Maâm giaët coù ion baïc( Ag+
): Dieät tröø vi khuaån vaø khöû muøi töø
caùc veát baån treân quaàn aùo.
MAÙY GIAËT TÖÏ ÑOÄNG
ASW-U700VT
-1-
1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
Haïng Muïc Thoâng Soá Kyõ Thuaät Haïng Muïc Thoâng Soá Kyõ Thuaät
Kích thöôùc tieâu chuaån (mm) 567(W)× 618(D)× 968(H) Motor AM-C14G 220-240V 4 cöïc töø beân trong coù caûm bieán
nhieät
Troïng löôïng maùy 38.5 kg Capacitor ass'y (Tuï Ñieän) SH-DPX 10.5µF
Phöông phaùp giaët Chuyeån ñoäng xoaùy cuûa
doøng nöôùc
Pulsator pulley
(Baùnh ñai lôùn)
Loaïi M
Ñöôøng kính ngoaøi ∅ 110 mm
Heä thoáng truyeàn
ñoäng
Baùnh raêng vaø daây ñai Motor pulley
(Baùnh ñai nhoû)
Loaïi M
Ñöôøng kính ngoaøi ∅ 12 mm
GIAËT
Toác ñoä quay cuûa
maâm giaët
150 r.p.m (Voøng/ phuùt) V belt
(Daây ñai)
Loaïi : M – 20
Ñöôøng kính maâm
giaët
Þ 345 mm ( Soá caùnh 6 ) Bearing Ass'y
(Boä oå truïc)
Duøng baùnh raêng giaûm toác
K =1/5.0
Dung löôïng tieâu
chuaån
7.0 kg Magnetic valve
(Van caáp nöôùc)
AÙp löïc nöôùc söû duïng
0.3~10 Kg.f/cm2
Phöông phaùp vaét Heä thoáng ly taâm truïc ñöùng DNV-VSA2 Löu löôïng cöïc ñaïi: 25 L/s
Heä thoáng truyeàn
ñoäng
Daây ñai V
Valve ass’y
(Van thoaùt nöôùc)
Truyeàn ñoäng töø Magnetic Coil
(Ñoäng cô ngaãu löïc)
VAÉT
Toác ñoä quay
thuøng vaét
840 r.p.m (Voøng/ phuùt)
Fuse ass’y
(Caàu chì ñieän)
250V- 5A
Kích thöôùc thuøng
vaét
∅ 430 mm x 397mm (H)
Sensor Ass’y DPS-DS59A
(Caûm bieán möïc nöôùc)
Choïn moät trong boán möïc nöôùc
Dung löôïng tieâu
chuaån
7.0 kg • Instruction Manual
(Höôùng daãn söû duïng )
An toaøn Taùc ñoäng khi ñoùng môû
naép maùy giaët vaø khi
thuøng vaét dao ñoäng maïnh
Phuï kieän
• Feed hose ass’y and Magic joint
(OÁng caáp nöôùc vaø ñaàu noái oáng
ñaëc bieät)
COÂNG
TAÉC
Nguoàn Nguyeân taéc maïch ñieän töû • Hose band (Voøng keïp oáng)
Printed circuit board
(Maïch ñieàu khieån)
IC; Bieán theá; Chuoâng;
Coâng taéc nhaán; Triac …
• Drain hose(OÁng thoaùt nöôùc)
• Bottom cover (Taám ñeá maùy)
Löôïng nöôùc tieâu chuaån 49 L Nguoàn Ñieän 220V-50 Hz
Löôïng nöôùc söû duïng tieâu
chuaån
113 L
Air Pump ZH208G-2
(Bôm khí)
220V-50 Hz
Thôøi gian giaët tieâu chuaån 38’ Coâng suaát tieâu thuï 450 W
2. KÍCH THÖÔÙC BEÂN NGOAØI (Ñôn vò: mm)
-2-
3. SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG ÑÖÔØNG NÖÔÙC TRONG MAÙY GIAËT
1 Feed hose ass’y/ OÁng caáp nöôùc (Beân ngoaøi)
2 Magnetic valve/ Van caáp nöôùc
3 Feed hose/ OÁng caáp nöôùc (Beân trong)
4 Pour inlet/ Coång nöôùc vaøo
5 Outer tub drum/ Thuøng ngoaøi
6 Spin tub drum/ Thuøng vaét
7 Spin tub boss/ Ñeá thuøng vaét
8 Circulate hose/ OÁng tuaàn hoaøn nöôùc
9 Air trap hose/ OÁng thoâng aùp
10 Drain valve/ Van thoaùt nöôùc
11 Drain hose/ OÁng thoaùt nöôùc
12 Overflow hose/ OÁng xaû traøn
13 Lint filter Ass,
y/ Boä loïc xô vaûi
Caáp nöôùc: Van caáp nöôùc OÁng caáp nöôùc Ngoõ nöôùc vaøo Thuøng vaét / Thuøng ngoaøi
Thoaùt nöôùc: Thuøng vaét / Thuøng ngoaøi Van thoaùt nöôùc OÁng thoaùt nöôùc
Xaû traøn: Cöûa xaû traøn OÁng xaû traøn Van thoaùt nöôùc OÁng thoaùt nöôùc
Tuaàn hoaøn : Thuøng vaét Thuøng ngoaøi Loã ôû ñeá thuøng vaét OÁng tuaàn hoaøn nöôùc
Thuøng vaét Boä loïc xô vaûi
4. SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN
Vì lyù do an toaøn, xin vui loøng söû duïng nhöõng linh kieän ñaõ ñöôïc chæ
-3-
5. PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG
♦ Chöùc naêng cuûa caùc nuùt treân baûng ñieàu khieån (Control plate) vaø bieåu thò cuûa ñeøn:
NUÙT NOÄI DUNG CAØI ÑAËT CAÙC BIEÅU THÒ CUÛA ÑEØN
POWER SWITCH
(Coâng taéc nguoàn)
Laàn löôït chuyeån ñoåi giöõa traïng thaùi
ON vaø traïng thaùi OFF khi nhaán.
Khi coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON ñeøn LED hieån thò
chöông trình giaët Normal (Tieâu chuaån) seõ saùng. Khi coâng
taéc nguoàn chuyeån sang traïng thaùi OFF, ñeøn seõ taét.
START/ PAUSE
(Khôûi ñoäng/
Taïm döøng)
Chuyeån ñoåi traïng thaùi khôûi ñoäng vaø
taïm döøng khi nhaán.
Khi baét ñaàu khôûi ñoäng, ñeøn LED bieåu thò quaù trình ñaàu tieân
seõ chôùp taét, khi taïm döøng ñeøn LED seõ saùng.
COURSE
(Choïn chöông trình
giaët)
Choïn chöông trình giaët töï ñoäng:
Normal (Tieâu chuaån); Heavy Duty
(Giaët maïnh); Custom (Tuøy choïn);
Blanket (Giaët chaên meàn); Dry Care
(Giaët nheï).
Normal Heavy Duty Custom Blanket Dry Care
SELECT
(Tieán trình)
Laàn löôït thay ñoåi caùc chöông trình töï
choïn.
WATER LEVEL
(Möïc nöôùc)
Laàn löôït thay ñoåi theo boán möïc nöôùc
ñaõ ñöôïc caøi ñaët: HIGH (Cao); MED
(Trung bình); LOW (Thaáp); EX.LOW
(Thaáp nhaát).
• Normal/ Heavy Duty/ Custom course :
HIGH MED LOW EX.LOW
Blanket : HIGH MED
Dry Care : MED HIGH LOW
SET
(Heïn giôø)
Thay ñoåi thôøi gian döï ñònh keát thuùc
quaù trình giaët: 1 - 15 giôø
OFF 1 12
OPTION
(Tuøy choïn)
Chuyeån ñoåi giöõa hai traïng thaùi: Soak
(Giaët ngaâm) vaø Soft spin (vaét nheï)
Khi ñaõ caøi ñaët Option (Tuyø choïn), ñeøn LED bieåu thò seõ
saùng, khi khoâng caøi ñaët thì ñeøn bieåu thò seõ taét.
CYCLONE DRY
(Vaét cöïc khoâ)
Duøng ñeå vaét cöïc khoâ ñoà giaët (khoâng
aùp duïng cho chöông trình Dry Care)
Khi choïn chöùc naêng naøy, quaù trình cuoái (vaét ) seõ theâm vaøo
khoûang 60 phuùt.
♦ Veà caùc baùo hieäu cuûa chuoâng:
Vôùi nhöõng tröôøng hôïp döôùi ñaây chuoâng seõ keâu:
Khi nuùt nhaän leänh : Phaùt ra tieáng keâu bíp 0.06”
Khi keát thuùc hoaït ñoäng: Phaùt ra tieáng keâu bíp.. – bíp.. vôùi chu kyø laø 0.5” ON – 0.5” OFF trong voøng 6”
Khi coù söï coá : Phaùt ra tieáng keâu bíp.. – bíp.. vôùi chu kyø laø 0.3” ON – 0.3” OFF taát caû laø 16 laàn.
♦ Caùch xoùa tieáng keâu baùo keát thuùc vieäc giaët:
• Khi coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON, duøng tay nhaán vaø giöõ nuùt Start/ Pause trong 4”, khi ñoù chuoâng seõ phaùt ra
tieáng keâu trong voøng 5”, vieäc xoùa tieáng keâu baùo keát thuùc ñaõ ñöôïc thöïc hieän.
• Khi muoán caøi ñaët laïi, cuõng nhaán vaø giöõ nuùt Start/ Pause trong voøng 4” nhö treân, khi coù tieáng chuoâng baùo ra
trong voøng 1”, tieáng chuoâng baùo keát thuùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët laïi.
♦ Veà chöùc naêng töï ñoäng taét:
• Sau khi baät coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON vaø cöù ñeå nguyeân nhö vaäy trong voøng 10’, chöùc naêng töï ñoäng taét seõ taùc
ñoäng vaø ngaét coâng taéc nguoàn.
• Khi quaù trình giaët keát thuùc, chuoâng seõ phaùt ra tieáng keâu baùo keát thuùc (Neáu coù caøi ñaët) vaø sau 5’ coâng taéc nguoàn seõ töï
ñoäng chuyeån sang traïng thaùi OFF.
-4-
6. NOÄI DUNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG:
CHÖÔNG TRÌNH
GIAËT
GIAËT XAÛ VAÉT
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG
NORMAL
(TIEÂU CHUAÅN)
10’ Xaû phun 1 laàn +
2 laàn xaû tieát kieäm nöôùc.
6’ 38’
HEAVY DUTY
(ÑOÀ DAØY)
13’ 2 laàn xaû traøn +
3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc.
7’ 47’
BLANKET
(CHAÊN MEÀN)
12’
2 laàn xaû traøn +
3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc.
8’ 47’
DRY CARE
(GIAËT NHEÏ)
6’
2 laàn xaû traøn +
3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc.
2’ 31’
• Thôøi gian toång coäng khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo aùp suaát nöôùc.
♦ Thôøi gian tieâu chuaån cuûa caùc chöông trình giaët:
GIAËT XAÛ 1 XAÛ 2 VAÉT
GIAI ÑOAÏN
CHÖÔNG
TRÌNH
Caáp
nöôùc
Hoøa tan
boät giaët
Caáp
nöôùc
Ngaâm Giaët Thoùat Vaét
Caáp
nöôùc
Xaû
phun
Xaû Thoaùt Vaét
Caáp
nöôùc
Xaû Thoaùt Vaét
TOÅNG
THÔØI
GIAN
NORMAL
(TIEÂU CHUAÅN)
1’56’’ 2’ 48’’ - 8-10’ 1’40’’ 3’30’’ - 1’30’’ - - 3’30’’ 3’10’’ 4’ 1’40’’ 5-6’ 38’
HEAVY DUTY
(ÑOÀ DAØY)
1’56’’ 2’ 48’’ - 11’-13’ 1’40’’ 3’30’’ 2’24’‘ - 3’ 1’40’’ 3’30’’ 3’10’’ 3’ 1’40’’ 6-7’ 47’
BLANKET
(CHAÊN MEÀN)
3’40’’ - - - 12’ 1’40’’ 3’30’’ 2’24’’ - 3’ 1’40’’ 3’30’’ 3’10’’ 3’ 1’40’’ 8’ 47’
DRY CARE
(GIAËT NHEÏ)
2’32’’ - - - 6’ 1’40’’ 2’ 1’54’’ - 1’50’’ 1’30’’ 2’ 2’38’’ 1’50’’ 1’30’’ 2’ 31’
• Thôøi gian caáp nöôùc vaø thôøi gian thoaùt nöôùc seõ thay ñoåi tuøy theo aùp löïc nöôùc caáp, ñieàu kieän thoaùt nöôùc. Thoâng
thöôøng thôøi gian caáp nöôùc ñoái vôùi möïc nöôùc cao khoaûng chöøng 3’16’’. Thôøi gian thoaùt nöôùc khoaûng chöøng
1’40’’.
• Thoaùt nöôùc: Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh (Laø möïc nöôùc ñöôïc thieát keá trong caûm bieán
möïc nöôùc – WATER LEVEL SENSOR), thôøi gian nöôùc tieáp tuïc thoaùt ra laø 1’.
• Thôøi gian tieâu chuaån cuûa chöông trình tuøy choïn gioáng thôøi gian cuûa chöông trình giaët tieâu chuaån.
-5-
7. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG:
♦ Chöông trình giaët NORMAL (Tieâu chuaån), HEAVY DUTY (Ñoà daøy), SOAK (Ngaâm).
• Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON.
• Boû ñoà giaët vaøo.
• Nhaán nuùt COURSE ñeå löïa choïn chöông trình giaët.
• Nhaán nuùt START/PAUSE.
• Maâm giaët quay phaûi, traùi 5 laàn. Döïa vaøo ñoù caûm bieán taûi troïng seõ xaùc ñònh
khoái löôïng ñoà giaët vaø quyeát ñònh möïc nöôùc.
• Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc LOW.
• Maâm giaët seõ quay qua quay laïi trong voøng 40’’, trong thôøi gian ñoù caûm bieán
chaát löôïng vaûi seõ xaùc ñònh chaát löôïng vaûi töø ñoù quyeát ñònh thôøi gian vaét,
phöông phaùp xaû, möùc ñoä xoaùy cuûa doøng nöôùc vaø thôøi gian giaët.
• Nöôùc seõ ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu.
• ÔÛ chöông trình giaët ngaâm, ñoà giaët seõ ñöôïc ngaâm khoaûng 45’, trong khoaûng
thôøi gian naøy, maâm giaët seõ quay giaùn ñoaïn moãi 5’ moät laàn ñeå laøm saïch sô
boä ñoà giaët sau ñoù laø tieán trình giaët bình thöôøng.
• Trong voøng 40’’ ñaàu, maâm giaët seõ chuyeån ñoäng ñeå xaùc nhaän möïc nöôùc.
• Sau khi giaët ñöôïc 40’’, maâm giaët seõ ngöøng chuyeån ñoäng trong 4’’ ñeå xaùc
nhaän laïi möïc nöôùc, neáu möïc nöôùc haï xuoáng thì chöông trình seõ töï ñoäng boå
sung nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët luùc ñaàu.
• Sau khi giaët ñöôïc hôn 1’, tuøy vaøo caûm bieán soá voøng quay cuûa vaûi, xaùc ñònh
soá voøng quay. ÖÙng vôùi soá voøng quay maø möùc ñoä xoaùy cuûa doøng nöôùc seõ
thay ñoåi ñeå ñaùp öùng cho thích hôïp. Tröôùc khi giai ñoaïn giaët keát thuùc 1’, maâm
giaët seõ chuyeån ñoäng theo phöông thöùc khaùc taïo doøng nöôùc ñeå gôõ roái ñoà.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø
1’40’’.
• Trong laàn vaét ñaàu tieân, maùy seõ vaét giaùn ñoaïn vôùi chu kyø laø: 1’14’’ ON. Tröôùc
khi keát thuùc vaét, ñoäng cô seõ bò ngaét ñieän nhöng thaéng khoâng taùc ñoäng, do
quaùn tính thuøng giaët vaãn quay vaø toác ñoä giaûm daàn ñeán moät luùc nhaát ñònh
thaéng seõ taùc ñoäng. Trong khi vaét, tröôøng hôïp coâng taéc an toaøn coù taùc ñoäng,
muïc ñích ñieàu chænh söï caân baèng cuûa ñoà giaët.
• Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu.
• Xaû tieát kieäm: Sau khi ñaït ñeán möùc nöôùc qui ñònh, ngöng caáp nöôùc, maâm giaët
baét ñaàu quay.
• Xaû traøn: Sau khi ñaït ñeán möùc nöôùc quy ñònh, maâm giaët baét ñaàu quay cuøng
vôùi söï caáp nöôùc lieân tuïc.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möùc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø
1’40’’.
• Gioáng vôùi quaù trình vaét cuûa giai ñoaïn xaû, vaét nöôùc giaùn ñoaïn, haõm nhanh
ñoäng cô. Tuy nhieân, neáu ñaõ caøi ñaët chöông trình vaét meàm thì maùy seõ khoâng
hoaït ñoäng theo chöông trình naøy.
Giaët
Maâm giaët quay
Caáp nöôùc
Maâm giaët quay
Caáp nöôùc
Ngaâm
Giaët
40’’ sau
Boå sung nöôùc
Giaët
Xaû
Thoaùt nöôùc
Vaét
Caáp nöôùc
Xaû
Vaét
Thoaùt nöôùc
Vaét nöôùc
-6-
♦ Chöông trình BLANKET (Chaên meàn)
• Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON.
• Boû ñoà giaët vaøo.
• Caøi ñaët chöông trình giaët chaên meàn (BANKET) vaø ñoà coù kích thöôùc lôùn.
• Nhaán nuùt START/PAUSE.
• Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc HIGH.
• Tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa chaên meàn coù theå thay ñoåi ñeán möïc
nöôùc trung bình (MED).
• Maâm giaët seõ quay taïo luoàng nöôùc xoaùy, thích hôïp cho quaù trình
giaët.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian
thoaùt nöôùc laø: 1’40’’.
• Nöôùc seõ ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu.
• Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14’’ ON.
• Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON.
• Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng
taéc an toaøn seõ taùc ñoäng.
• Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc HIGH.
• Caû 2 laàn xaû ñeàu laø xaû traøn.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian
thoaùt nöôùc laø: 1’40’’.
• Vaét nöôùc giaùn ñoaïn: 1’14’’ ON.
• Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON
• Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì
coâng taéc an toaøn seõ taùc ñoäng.
♦ Phöông phaùp söû duïng ñaëc bieät:
Nhaán nuùt WATER LEVEL (Möïc nöôùc) tröôùc khi nhaán
nuùt START/PAUSE (Khôûi ñoäng/Taïm döøng).
Nöôùc seõ ñöôïc caáp vaøo tuøy theo möïc nöôùc
ñaõ ñöôïc caøi ñaët, sau ñoù laø quaù trình giaët.
Tröôøng hôïp khi khôûi ñoäng maùy giaët maø trong thuøng giaët
ñaõ coù nöôùc saün thì seõ coù hai traïng thaùi sau ñaây:
• Löôïng nöôùc coù saün thaáp hôn möïc nöôùc EX.LOW.
• Löôïng nöôùc coù saün cao hôn möïc nöôùc EX.LOW.
⇒ Vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng nhö nhöõng
tröôøng hôïp thoâng thöôøng.
⇒ Maùy giaët seõ hoaït ñoäng theo cheá ñoä:
• Möïc nöôùc : HIGH
Caáp nöôùc
Giaët
Thoaùt nöôùc
Vaét
Giaët
Vaét nöôùc
Thoaùt nöôùc
Caáp nöôùc
Xaû
Xaû
Vaét
-7-
♦ Chöông trình DRY CARE (Giaët nheï)
• Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON.
• Boû ñoà giaët vaøo.
• Caøi ñaët chöông trình giaët ñoà moûng (DRY CARE).
• Nhaán nuùt START/ PAUSE.
• Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc MED.
• Tuyø thuoäc vaøo löôïng ñoà giaët, coù theå thay ñoåi ñeán möïc nöôùc LOW,
HIGH.
• Maâm giaët seõ quay taïo luoàng nöôùc xoaùy thích hôïp cho vieäc giaët ñoà
moûng, nheï.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt
nöôùc laø 1’40’’.
• Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14” ON.
• Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON.
• Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng
taéc an toaøn seõ taùc ñoäng.
• Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc MED.
• Caû 2 laàn xaû ñeàu laø xaû traøn.
• Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt
nöôùc laø 2’.
• Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14’’ ON.
• Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON
• Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng
taéc an toaøn seõ taùc ñoäng.
Caáp nöôùc
Giaët
Vaét nöôùc
Thoaùt nöôùc
Xaû
Thoaùt nöôùc
Vaét
Caáp nöôùc
Giaët
Xaû
Vaét
-8-
♦Taùc ñoäng cuûa coâng taéc an toaøn vaø quaù trình chænh caân baèng taûi troïng giaët.
Trong quaù trình vaét, ôû giai ñoaïn thoaùt nöôùc vaø giai ñoaïn vaét, ñoâi khi coù tröôøng hôïp coâng taéc an
toaøn taùc ñoäng nhaèm muïc ñích laø ñieàu chænh söï caân baèng taûi troïng giaët.
Thoaùt nöôùc
Vaét nöôùc
Ñieàu chænh söï phaân boá taûi troïng,
caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ ñöôïc
caøi ñaët. Tieán haønh xaû tieát kieäm
trong voøng 2 phuùt.
Coâng taéc an toaøn ôû vò trí OFF
Naép maùy giaët ñang môû, hay ñoùng
Ñaäy naép maùy giaët laïi,
maùy giaët seõ hoaït ñoäng.
Coâng taéc an toaøn ñaõ taùc ñoäng 3
laàn chöa.
Coù söï coá trong quaù trình vaét
Môû
Chöa
Ñoùng
Roài
-9-
8. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN HEÏN GIÔØ
• Caøi ñaët chöông trình giaët mong muoán.
• Khi nhaán nuùt caøi ñaët (SET), ñeøn chæ thò thôøi gian hoaøn taát
quaù trình giaët seõ laàn löôït thay ñoåi töø 1 12 giôø.
• Khi chöông trình heïn giôø ñöôïc caøi ñaët, chæ coù ñeøn chæ thò
cheá ñoä caøi ñaët chöông trình heïn giôø (PRESET) phaùt saùng.
• Ñeøn chæ thò cheá ñoä caøi ñaët chöông trình heïn giôø
(PRESET) phaùt saùng.
Nhaán coâng taéc nguoàn (Nuùt POWER SWITCH).
Môû voøi nöôùc vaø cho ñoà giaët vaøo maùy.
Nhaán nuùt choïn chöông trình giaët.
Nhaán nuùt choïn (SELECT) 4 laàn ñeå vaøo
chöông trình heïn giôø.
Nhaán nuùt caøi ñaët (SET) vaø caøi ñaët thôøi gian
keát thuùc.
Nhaán nuùt START/ PAUSE.
Chöông trình baét ñaàu hoaït ñoäng.
• Trong thôøi gian caøi ñaët, neáu nhaán nuùt SET (Heïn giôø), taát caû caùc ñeøn chæ thò nhöõng noäi dung maø baïn
ñaõ caøi ñaët seõ saùng leân trong 5’’.
• Trong thôøi gian heïn giôø, chæ coù nuùt SET (Heïn giôø), laø coù taùc ñoäng khi nhaän leänh.
• Treân baûng ñieàu khieån baïn seõ thaáy ñeøn baùo thôøi gian caøi ñaët keát thuùc quaù trình giaët baät saùng tuøy
theo vieäc caøi ñaët töø 1 12 giôø.
• Tröôøng hôïp muoán thay ñoåi hoaëc muoán xoùa chöông trình heïn giôø thì phaûi nhaán nuùt coâng taéc nguoàn
sang traïng thaùi OFF.
• Khoâng theå söû duïng chöông trình heïn giôø (SET) ôû cheá ñoä giaët nheï DRY CARE.
♦ CAÙCH SÖÛ DUÏNG NUÙT SET (HEÏN GIÔØ)
Thôøi gian heïn giôø ñöôïc thay ñoåi baèng caùch
nhaán nuùt caøi ñaët SET.
6 tieáng
12 tieáng
1 tieáng
5 tieáng
Khoâng caøi ñaët
-10-
9. NHÖÕNG DAÁU HIEÄU VAØ CAÙCH PHAÙN ÑOAÙN SÖÏ COÁ
♦ Phaùn ñoaùn söï coá
Trong quùa trình giaët, neáu phaùt sinh söï coá, boä vi xöû lyù seõ phaùn ñoaùn, ngöng vieäc thöïc hieän chöông trình. Ñeøn chæ
thò möïc nöôùc seõ chôùp taét, chuoâng seõ phaùt ra tieáng keâu baùo hieäu.
CAÙC SÖÏ COÁ NOÄI DUNG SÖÏ COÁ HAÏNG MUÏC KIEÅM TRA
Söï coá trong khi
vaét nöôùc
Trong quaù trình vaét, coâng taéc an toaøn ñaõ
taùc ñoäng lieân tuïc 3 laàn.
• Thuøng giaët nghieâng veà phía naëng hôn.
• Ñoà giaët doàn veà moät phía.
Söï coá trong khi
thoaùt nöôùc
Trong giai ñoaïn thoaùt nöôùc, töø luùc baét ñaàu
thoaùt ñeán sau 8’, möïc nöôùc khoâng haï
xuoáng döôùi möùc qui ñònh.
• Queân haï oáng thoaùt nöôùc.
• OÁng thoaùt nöôùc bò gaõy gaáp.
• Ñöôøng thoaùt nöôùc bò ngheït.
Söï coá caáp nöôùc
Trong voøng 15 phuùt keå töø luùc baét ñaàu caáp
nöôùc, möïc nöôùc trong thuøng khoâng ñaït
ñeán möùc EX.LOW.
• Queân môû van nöôùc
• AÙp löïc nöôùc yeáu, bò cuùp nöôùc
• Ngheït löôùi cuûa van caáp nöôùc.
Söï coá cuûa caûm
bieán möïc nöôùc
Taàn soá dao ñoäng soùng cuûa boä phaän caûm
bieán möïc nöôùc cao hôn 73.728 KHz hoaëc
thaáp hôn 8.192 KHz
• Caûm bieán möïc nöôùc bò hö
• Caùc ñaàu tieáp xuùc ñieän khoâng toát.
Söï coá cuûa caûm
bieán taûi troïng
Khi maâm giaët quay, soá xung ñieän tính töø
ñoäng cô thaáp hôn 5.
• Chuyeån ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng toát.
• Löïc caêng daây ñai V coù vaán ñeà.
♦ Thoâng baùo veà söï coá:
•Chuoâng phaùt tieáng keâu bíp bíp trong tröôøng hôïp naép maùy giaët môû vôùi chu kyø 0.3” ON – 0.3” OFF trong voøng 32 laàn.
• Tuøy theo söï coá caùc ñeøn chæ thò seõ chôùp taét theo nhö baûng döôùi ñaây:
Chôùp taét cuûa caùc ñeøn hieån thò
Loaïi söï coá
Söï coá trong khi vaét nöôùc O O
Söï coá trong khi thoaùt nöôùc O
Söï coá trong khi caáp nöôùc O
Söï coá trong khi giaët
(Ñang söû duïng cheá ñoä an toaøn treû em)
O
Söï coá hö hoûng khaùc O
♦ Giaûi quyeát söï coá:
Ñeøn chôùp taét Vò trí kieåm tra
• Kieåm tra xem ñoà giaët coù bò doàn veà moät phía thuøng giaët/vaét khoâng.
• Kieåm tra xem maùy giaët coù ñaët treân neàn baèng phaúng chöa.
• Kieåm tra xem coù ñang caøi ñaët cheá ñoä an toaøn treû em khoâng, neáu coù haõy ñoùng naép maùy giaët laïi.
• Môû voøi caáp nöôùc.
• Kieåm tra xem nguoàn nöôùc cung caáp coù bò caét khoâng.
• Kieåm tra xem löôùi kim loaïi ôû ngoõ nöôùc vaøo coù bò taét ngheõn khoâng.
• Thaùo oáng xaû nöôùc ra khoûi moùc treo vaø ñaët naèm xuoáng.
• Kieåm tra xem coù truïc traëc gì ñoái vôùi oáng xaû nöôùc khoâng.
• Kieåm tra xem oáng thoaùt nöôùc coù bò taét ngheõn khoâng.
• Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù bò xô vaûi bít laïi khoâng.
• Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù bò naâng leân quaù cao (Hôn 15cm) so vôùi maët ñaát khoâng.
• Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù quaù daøi khoâng.
• Kieåm tra xem ñöôøng kính oáng xaû coù nhoû quaù khoâng.
• Nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG / TAÏM DÖØNG (START/ PAUSE) hoaëc taét coâng taéc nguoàn (POWER
SWITCH).
• Ñoùng naép maùy giaët laïi.
-11-
Tröôùc khi söûa chöõa, vì lyù do an toaøn, phaûi thaùo phích caém ñieän ra khoûi oå caém.
10. NHÖÕNG ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ KHI BAÛO TRÌ:
♦ Caùch thaùo Back Plate (Naép sau) cuûa maùy giaët
(1) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 2 vít gaén Back Plate vaø Top Plate.
(2) Naém 2 ñaàu cuûa Back plate theo caùch sau:
- Ngoùn troû tyø vaøo moùc giöõ daây ñieän.
- Duøng ngoùn troû nhaác moùc giöõ daây ñieän, ñaåy Back Plate veà phía tröôùc vaø nhaác leân.
(3) Taïi hoäp sau cuûa vaønh naép treân, baïn seõ kieåm tra, thay theá: Van caáp nöôùc, cuïm heä thoáng an toaøn.
(4) Ñeå laép laïi, thao taùc vôùi trình töï ngöôïc vôùi treân.
HÌNH VEÕ
♦ Caùch thaùo Top Plate (Vaønh naép treân)
(1) Duøng tuoác nô vít (+) ñeå thaùo 2 vít gaén taám che tröôùc vaø khung maùy
-Ñaåy taám che maët tröôùc veà phía döôùi vaø nhaác leân.
-khi laép laïi, thao taùc ngöôïc nhö treân.
(2) Tieán haønh töø böôùc (1) ñeán böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau maùy giaët).
(3) Tieán haønh töø böôùc (1) ñeán böôùc (4) cuûa phaàn thaùo Washer Lid (Naép maùy giaët).
(4) Tieán haønh töø böôùc (2) ñeán böôùc (4) cuûa phaàn thaùo PCB (Baûng ñieàu khieån)
(5) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 9 vít gaén Top Plate (Naép ñaäy treân maùy giaët) leân, laät ngöûa vaø ñaåy veà phía sau.
(6) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân.
Chuù yù: Thaùo naép ñaäy vít (Beân traùi phía tröôùc cuûa Top Plate) tröôùc khi thaùo vít.
♦ Caùch thay ñoåi Control Plate vaø PCB (Baûng ñieàu khieån vaø maïch In) (Hình veõ)
(1) Tieán haønh töø böôùc (1) tôùi böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau maùy giaët).
(2) Duøng tuoác nô vít (+) ñeå thaùo 1 vít gaén Control Plate (Baûng ñieàu khieån) vaø Top Plate (Naép
ñaäy treân maùy giaët).
(3) Ñaåy baûng ñieàu khieån veà phía tröôùc vaø nhaác leân.
(4) Thaùo ñaàu caém daây ñieän (12) thaùo 7 vít gaén maïch in vôùi baûng ñieàu khieån
(5) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân.
• Khi môû Top Plate, chuù yù ñeå khoâng laøm thay ñoåi hình daïng caàn ñaåy an toaøn cuûa cuïm thieát bò an
toaøn. Neáu caàn ñaåy an toaøn bieán daïng, coâng taéc an toaøn seõ hoaït ñoäng khoâng chính xaùc.
• Khi gaén Top Plate vôùi khung, vì maët sau nôi gheùp noái cuûa Top plate vôùi khung coù daây ñieän ñi qua,
chuù yù ñöøng laøm hoûng lôùp voû cuûa caùc daây ñieän.
Back Plate
(Naép sau maùy giaët)
Control Plate
(Baûng ñieàu khieån maùy giaët)
-12-
Hose Band
(Voøng keïp oáng)
♦ Caùch thay Washer Lid (Naép maùy giaët)
(1) Môû naép maùy giaët.
(2) Duøng tuoác nô vít (-) vöøa nhaán chaân gaù cuûa truïc baûn leà ôû phía traùi cuûa naép maùy giaët vöøa ñaåy chuùng ra.
(3) Ñaåy naép maùy giaët veà beân traùi vaø nhaác leân.
(4) Thaùo loø xo baûn leà ôû naép maùy giaët vôùi Top Plate ra.
(5) Khi laép laïi, trình töï caùc böôùc ngöôïc laïi treân.
♦ Caùch thaùo Magnetic Valve (Van ñieän töø)
(1) Tieán haønh töø böôùc (1) tôùi böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau).
(2) Thaùo ngaên chöùa xaø phoøng.
(3) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 2 vít gaén Magnetic Valve vaø Top Plate.
(4) Duøng tuoác nô vít (-) vöøa nhaán 2 chaân gaù cuûa Pour Inlet Ass’y vöøa ñaåy ra.
(5) Keùo van ñieän töø ra khoûi Feed Hose (OÁng Caáp Nöôùc).
(6) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân.
♦ Caùch gaén Air Trap Hose (OÁng thoâng aùp)
(1) Tieán haønh böôùc (1) cuûa phaàn thaùo Control Plate (Baûng ñieàu khieån).
(2) Sau khi xaùc nhaän chaéc chaén trong thuøng vaét khoâng coù nöôùc, thaùo voøng giöõ oáng, thaùo oáng thoâng aùp. Neáu tröôøng
hôïp trong thuøng coøn coù nöôùc, duøng tay môû van thoaùt nöôùc, xaû heát nöôùc ra ngoaøi.
(3) Duøng hoùa chaát chuyeân duøng lau saïch toaøn boä beà maët ngoaøi cuûa phaàn oáng noái vôùi oáng thoâng aùp treân thuøng
ngoaøi.
(4) Duøng keo daùn ñaëc bieät, boâi leân treân toaøn boä beà maët ngoaøi cuûa phaàn oáng noái cuûa thuøng ngoaøi.
(5) Gaén Air trap hose vaøo ñaàu noái oáng (Ñeán taän chaân cuûa ñaàu noái oáng).
 Chuù yù: Ñöøng taïo ra maøng keo daùn bòt kín ñaàu oáng noái treân thuøng ngoaøi.
(6) Gaén voøng keïp oáng vaøo phaàn giöõa cuûa nôi tieáp xuùc Air Trap Hose vôùi ñaàu oáng noái.
HÌNH VEÕ
♦ Caùc böôùc kieåm tra cuûa nhaân vieân baûo trì
• Caùch tieán haønh chöông trình kieåm tra:
(1) Vöøa nhaán nuùt NORMAL (Tieâu chuaån), vöøa nhaán nuùt POWER SWITCH (Coâng taéc nguoàn)
(2) Vaãn nhaán vaø giöõ nuùt NORMAL, nhaán nuùt START/ PAUSE 3 laàn lieân tieáp.
• Hoaït ñoäng cuûa chöông trình kieåm tra:
(1) Nhaán nuùt “NORMAL, HEAVY DUTY, CUSTOM, BLANKET” ñeå caøi ñaët chöông trình kieåm tra.
(2) Chæ vieäc nhaán nuùt “START/ PAUSE” thì chöông trình kieåm tra ñaõ ñöôïc caøi ñaët seõ hoaït ñoäng.
Air trap hose
(OÁng thoâng aùp)
Duøng hoùa chaát chuyeân duøng
lau saïch beà maët oáng noái
OÁng noái (Thuøng ngoaøi)
Duøng keo daùn boâi leân
toaøn boä beà maët oáng
• Naép maùy giaët goàm 2 phaàn laép raùp laïi vôùi nhau: Naép maùy giaët, tay naém. Vì tay naém khoâng theå thaùo
ra ñöôïc neân khi thay theá phaûi thay theá toaøn boä cuïm treân.
-13-
Chöông trình caøi ñaët Chöông trình kieåm tra Noäi dung xaùc nhaän
NORMAL Ñoäng cô quay theo chieàu phaûi Xem thöû maâm giaët coù quay phaûi khoâng
HEAVY DUTY Ñoäng cô quay theo chieàu traùi Xem thöû maâm giaët coù quay traùi khoâng
CUSTOM Hoaït ñoäng cuûa van xaû nöôùc Van xaû môû, nöôùc thoaùt ñöôïc ra ngoaøi
DRY CARE Hoaït ñoäng cuûa van caáp nöôùc Van caáp nöôùc môû, nöôùc ñöôïc caáp.
♦ Caùch thay theá boä giaûm chaán loø xo
Part list – Baûng teân linh kieän
1. Stopping Pin/ Choát chaën (theùp daây)
2. Spring Damper/ Goái ñôõ giaûm chaán A(PP)
3. Rubber Damper/Ñeäm giaûm chaán(cao su)
4. Spring Damper Base
Ñeá loø xo giaûm chaán B (PP)
5. Spring Damper
Loø xo giaûm chaán (Theùp daây)
6. Spring Damper Holder
Goái ñôõ loø xo giaûm chaán (PP)
7. Felt / Voøng næ ñeäm
8. Rubber Damper
Ñeäm giaûm chaán (cao su)
9. Special Washer
Voøng ñeäm ñaëc bieät
10. Suspension Rod (Thanh treo)
11. Packing (Mieáng ñeäm)
Boä
giaûm
chaán
12. Spring Damper Cap
Naép ñaäy loø xo giaûm chaán
♦ Caùch thaùo ñaàu caém van caáp nöôùc (Magnetic valve) khi thay ñoåi van caáp nöôùc
(1) Tieán haønh caùc böôùc nhö phaàn thaùo
Top plate, thaùo caùc vít gaén treân Top
plate.
(2) Môû Top plate ñaët veà phía sau.
(3) Ñaåy thanh treo töø döôùi leân cho nhoâ
ra khoûi caùc goái ñôõ treân khung.
(4) Thaùo choát chaën, ñaåy caû boä giaûm
chaán xuoáng döôùi vaø laáy ra.
(5) Theo trình töï ngöôïc laïi, gaén boä giaûm
chaán môùi vaøo.
(1) Dôøi bao caém ñieän.
(2) Duøng vaät nhoïn (thích hôïp) vöøa nhaán vaøo phaàn nhoâ leân ôû chính
giöõa ñaàu noái, vöøa naém laáy ñaàu noái keùo ra.
• Xin ñöøng naém daây daãn keùo vì seõ deã gaây hö hoûng cho ñaàu noái.
(3) Sau khi thay theá van caáp nöôùc: gaén phaàn noåi leân cuûa ñaàu noái daây
vaøo choã cuûa van caáp nöôùc cho tôùi vò trí loõm vaøo.
• Sau khi gaén vaøo, duøng tay keùo ñeå kieåm tra laïi ñaàu noái daây coù rôøi ra
hay khoâng.
(4) Gaén laïi bao caùch ñieän.
Ñieåm nhoâ leân
Daây daãn
Ñaàu caém
Bao caùch ñieän
• Boä giaûm chaán loø xo khi thay theá, duø cho 1 caây bò hö ñi nöõa, ñeå baûo ñaûm chaát löôïng xin vui loøng thay caû 4 caây.
• Boä giaûm chaán loø xo coù hai loaïi.
Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä
Service code: 617-279-1234
Ñoäng cô
Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä
Service code: 617-279-1210
Sau
Traùi
Tröôùc
Phaûi
Phía coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä
Service code: 617-279-1241
ä
Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä
Service code: 617-279-1227
-14-
11. LÖU ÑOÀ XEM XEÙT SÖÏ COÁ:
SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ
a. Nguoàn ñieän
Caàu chì bò chaùy khoâng? Caàu chì bò hö Thay theá
Motor bò hö Thay theá
Tuï ñieän bò hö Thay theá
Khi nhaán nuùt ON vaø
START thì khoâng coù
tieáng bíp vaø maùy
khoâng hoaït ñoäng. Khoâng
Magnetic coil bò hö Thay theá
Söï tieáp xuùc cuûa 14
tieáp ñieåm khoâng toát
Thay theá hoaëc söûa
chöõa
Maïch ñieàu khieån bò hö Thay theá
b. Cung Caáp Nöôùc
Nöôùc khoâng caáp khi
Nhaán ON vaø START
Coù tín hieäu (tieáng reø)
töø van caáp nöôùc
khoâng?
Coù Taám loïc treân van caáp
nöôùc bò ngheït. Laøm saïch taám loïc.
Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp
ñieåm khoâng toát.
Thay theá.
Van nöôùc bò hö. Thay theá.
Caûm bieán möïc nöôùc hö Thay theá.
Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá.
Nöôùc cung caáp khoâng
bình thöôøng.
Kieåm tra aùp löïc nöôùc.
Thaáp Di chuyeån taám ñieàu
tieát van caáp nöôùc*
Thay theá van caáp
nöôùc.
Cao
Laøm saïch taám loïc
van caáp nöôùc.
Thay theá van caáp
nöôùc.
*GHI CHUÙ: Khi laáy taám ñieàu tieát ra phaûi ñaët taám loïc vaøo ñuùng vò trí ban ñaàu.
Caáp nöôùc khoâng
ngöøng.
Nöôùc coù ngöøng khi ruùt
phích ñieän ra hoaëc
nhaán OFF khoâng?
Coù OÁng thoâng aùp bò ngheït
hoaëc coâng taét möïc
nöôùc bò thuûng.
Laøm saïch hoaëc thay
theá.
Coâng taét möïc nöôùc bò
hö.
Thay theá.
Maïch ñieàu khieån bò hö.
Thay theá.
Maøng ngaên cuûa van
caáp nöôùc bò ngheït.
Thay theá hoaëc thaùo
raùp laïi van vaø laøm
saïch maøng ngaên.
Maøng ngaên bò bieán
daïng.
Thay theá
Khoâng
Khoâng
Coù
Taám ñieàu tieát
Truï ñeäm
Taám loïc
Van caáp nöôùc
-15-
SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ
c. Giaët/ Xaû
Maùy hoaøn toaøn khoâng
hoaït ñoäng khi nöôùc ñaõ
ôû möùc qui ñònh.
Khi nhaán nuùt vaét,
thuøng vaét quay bình
thöôøng khoâng?
Khoâng Söï tieáp xuùc cuûa 14
tieáp ñieåm khoâng toát. Thay theá.
Bearing Ass’y bò hö. Thay theá
Caûm bieán nhieät ñoä
treân motor môû
Thay hoaëc söûa
chöõa sau khi
motor nguoäi.
Maïch ñieàu khieån bò
hö.
Thay theá
Coù
Maâm giaët quay baèng
tay ñöôïc khoâng?
Khoâng
Bearing Ass’y bò hö.
Thay theá.
Coù
Motor coù oàn khoâng?
Khoâng
Daây motor bò ñöùt.
Thay theá hoaëc söûa
chöõa.
Coù
Daây daãn tuï ñieän bò
ñöùt.
Thay theá hoaëc
söûa chöõa.
Tuï ñieän bò hö. Thay theá.
Motor bò ngaén maïch. Thay theá.
Thuøng vaét gaén vôùi
maâm giaët quay suoát
quaù trình giaët hoaïc xaû.
Magnetic Coil coù
laøm vieäc bình thöôøng
khoâng?
Coù Daây thaéng treân cuïm
kim loaïi bò rôùt ra
ngoaøi.
Thay cuïm kim
loaïi.
Cuïm daây thaéng bò hö Thay cuïm kim
loaïi
Khoâng
Magnetic Coil bò hö. Thay theá.
Daây thaéng bò rôùt ra
beân ngoaøi.
Thay cuïm kim
loaïi.
Cuïm daây thaéng coù
laøm vieäc bình thöôøng
khoâng.
Khoâng
Cuïm daây thaéng bò
hö.
Thay cuïm kim
loaïi.
Chuù yù:
Thaéng laøm vieäc bình thöôøng khi
thuøng vaét döøng trong khoaûng thôøi
gian 10 giaây, vôùi cheá ñoä giaët coù taûi.
-16-
SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ
d.Xaû nöôùc
Van bò ngheït. Laøm saïch beân ngoaøi
Loø xo van bò meùo. Thay loø xo van.
Nöôùc khoâng xaû ra
ngoaøi.
Magnetic Coil coù laøm
vieäc bình thöôøng
khoâng?
Naép chaën van xaû bò
ngheït
Thay naép chaën hoaëc
van
Daây ñieän Magnetic Coil
bò ngaét.
Thay hoaëc söûa chöõa
Khoâng
Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá
Naép chaën cuûa van bò
meùo.
Thay theá.
Xaû nöôùc quaù laâu OÁng xaû nöôùc bò meùo.
Thay theá hoaëc söûa
chöõa.
Noái oáng khoâng ñuùng. Söûa chöõa.
Voøi xaû quaù daøi hoaëc ñaët
ôû vò trí quaù cao.
Söûa chöõa.
Ñoaïn noái theâm vaøo oáng xaû:
Ñoä daøi vaø ñoä cao toái ña cuûa ñoaïn noái theâm oáng xaû
chæ cho pheùp trong baûng döôùi ñaây:
Traïng thaùi oáng noái Ñoä cao oáng noái Ñoä daøi oáng noái
Khoâng ñeå thaúng Toái ña 15 cm Toái ña 1 m
Ñeå thaúng -- Toái ña 3 m
e. Vaét khoâ
Cheá ñoä vaét khoâng
hoaït ñoäng.
Coâng taéc an toaøn coù
hoaït ñoäng khoâng.
Coù Ñaët maùy bò nghieâng. Chænh laïi cho caân
baèng.
Khoâng
Daây ñai bò rôùt ra. Chænh laïi Motor
Daây ñai bò ñöùt. Thay theá.
OÁc cuûa Motor Pulley
coøn loûng.
Xieát laïi cho chaët.
Motor khoâng coù ñieän
hoaëc bò chaùy.
Söûa chöõa hoaëc
thay theá.
Tuï ñieän bò chaùy hoaëc bò
ngaét ñieän.
Söûa chöõa hoaëc
thay theá.
Bearing Ass’y bò hö. Thay theá.
Magnetic Coil bò hö. Thay theá.
Daây thaéng bò hö. Thay theá.
Caûm bieán nhieät ñoä treân
motor bò bung ra.
Thay hoaëc söûa chöõa
sau khi motor
nguoäi.
Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp
ñieåm khoâng toát.
Söûa chöõa hoaëc
thay theá.
Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá.
GHI CHUÙ:
• Khi coâng taéc an toaøn laøm vieäc lieân
tuïc ba laàn, taát caû caùc tín hieäu cuûa
chöông trình seõ chôùp taét, cuøng luùc ñoù
seõ phaùt ra tieáng keâu bíp bíp ñeå baùo
hieäu söï coá.
Coù
-17-
12. NHÖÕNG SÖÏ COÁ VEÀ CUÏM OÅ TRUÏC CUÛA MAÙY GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG
1./ AÂm thanh khoâng bình thöôøng trong khi giaët:
 Daáu hieäu:
Trong khi giaët, maâm giaët quay theo chieàu kim ñoàng hoà vaø ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, taïo neân
doøng nöôùc chuyeån ñoäng theo hai höôùng naøy. Söï chuyeån ñoäng cuûa doøng nöôùc taïo löïc taùc ñoäng leân
thaønh thuøng vaét, maëc duø thuøng vaét ñaõ ñöôïc khoaù chaët khi maùy thöïc hieän hoaït ñoäng giaët, nhöng
thuøng vaét seõ quay neáu nhö söï ma saùt giöõa maù thaéng vaø baùnh thaéng giaûm. Khi ñoù seõ taïo neân aâm
thanh baát thöôøng.
 Kieåm tra:
Taét nguoàn ñieän, môû naép maùy giaët, giöõ thuøng vaét vaø quay nheï theo chieàu kim ñoàng hoà. Neáu aâm
thanh phaùt ra töø thaéng thaéng bò hoûng.
 Nguyeân nhaân:
Coù theå do caùc chaát beân ngoaøi (môõ) baùm treân beà maët maù thaéng aûnh höôûng tôùi quaù trình laøm
vieäc cuûa thaéng.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi
vaøo.
2./ Coù tieáng oàn tröôùc khi thuøng vaét döøng:
 Daáu hieäu:
AÂm thanh khoâng bình thöôøng phaùt sinh ngay tröôùc khi thuøng vaét döøng haún.
 Nguyeân nhaân:
Daáu hieäu naøy thöôøng phaùt sinh khi heä soá ma saùt giöõa maù thaéng, baùnh thaéng quaù lôùn vaø thôøi gian
thaéng nhoû. Nguyeân nhaân do vaät lieäu boá thaéng, ñoä nhaùm cuûa beà maët boá thaéng giaûm vaø löïc caêng loø
xo lôùn. Ngoaøi ra söï baùm buïi baån vaø ñoä aåm cao cuõng laø nguyeân nhaân cuûa söï coá naøy.
 Kieåm tra:
Cho maùy thöïc hieän chöông trình vaét vaø kieåm tra xem coù aâm thanh khoâng bình thöôøng phaùt ra khi
thuøng vaét döøng khoâng.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi
vaøo.
3./ Thaéng khoâng hoaït ñoäng:
 Daáu hieäu:
Thaéng ñaõ taùc ñoäng khi quaù trình vaét thöïc hieän xong, nhöng thôøi gian döøng cuûa thuøng vaét quaù laâu.
 Nguyeân nhaân:
Momen thaéng quaù nhoû, boá thaéng quaù moøn. Söï taùc ñoäng cuûa caùc chaát beân ngoaøi (môõ) leân beà maët
cuûa maù thaéng vaø baùnh thaéng.
 Kieåm tra:
Thôøi gian thaéng bình thöôøng laø 5 giaây, nhöng neáu thôøi gian thaéng laø 10 giaây ñöôïc xaùc ñònh coù
söï coá.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi
vaøo.
-18-
4./ Thaéng ñoät ngoät:
 Daáu hieäu:
Thaéng ñaõ taùc ñoäng khi hoaït ñoäng vaét thöïc hieän xong nhöng thuøng vaét döøng quaù nhanh.
 Nguyeân nhaân:
Momen thaéng quaù lôùn do goùc uoán khoâng ñeàu cuûa maù thaéng. Ñaëc bieät khi khe hôû giöõa maù thaéng
vaø baùnh thaéng quaù nhoû ôû hai ñaàu.
 Kieåm tra:
Thôøi gian thaéng bình thöôøng laø 5 giaây (Traïng thaùi khoâng taûi). Neáu thôøi gian thaéng töø 2 tôùi 3 giaây
ñöôïc xaùc ñònh coù söï coá.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët cuûa baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép
môùi vaøo.
5./ Thuøng vaét khoâng quay:
 Daáu hieäu:
Thuøng vaét khoâng quay ôû giai ñoaïn vaét.
 Nguyeân nhaân:
Coù theå gaây neân bôûi: Tín hieäu ñieän, Caûm bieán möïc nöôùc, Motor ngaãu löïc, Motor, Coâng taéc an
toaøn… Tuy nhieân ôû giai ñoaïn naøy hö hoûng chuû yeáu do caùc linh kieän cô khí. Trong tröôøng hôïp naøy
cô caáu ly hôïp cuûa cuïm baïc ñaïn moät chieàu bò ræ seùt do nöôùc boät giaët thaám vaøo, khoaûng dòch
chuyeån heïp cuûa caàn thaéng laøm loø xo ly hôïp khoâng taùc ñoäng cuõng laø moät nguyeân nhaân.
 Kieåm tra:
Haõy chaéc chaén raèng caùc linh kieän ñeàu hoaït ñoäng bình thöôøng, haõy kieåm tra xem thuøng vaét coù theå
quay deã daøng baèng tay khi Magnetic Coil (Motor ngaãu löïc) ñang ôû traïng thaùi keùo.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo
hoaëc thay loø xo ly hôïp.
6./ Ræ nöôùc:
 Daáu hieäu:
Nöôùc ræ ra xung quanh baïc ñaïn, linh kieän cuïm baïc ñaïn bò ræ seùt.
 Nguyeân nhaân:
Meùp voøng chaén daàu laép khoâng chaët vôùi ñeá thuøng ngoaøi.
 Kieåm tra:
Thaùo cuïm baïc ñaïn vaø kieåm tra xem veát xaâm nhaäp cuûa boät giaët treân beà maët cuûa cuïm baïc ñaïn.
 Khaéc phuïc:
Thay theá cuïm baïc ñaïn.
7./ Tieáng laùch taùch trong quaù trình giaët:
 Daáu hieäu:
Tieáng laùch taùch phaùt ra ôû vuøng laân caän cuûa cuïm oå truïc, nguyeân nhaân do maûnh kim loaïi (Ñoàng
tieàn, keïp toùc) loït vaøo döôùi maâm giaët vaø thuøng ngoaøi, phaù huûy thaønh töøng maûnh. Töø ñoù taïo ra
tieáng laùch taùch, tuy nhieân vaán ñeà naøy khoâng ñeà caäp trong taøi lieäu naøy vì khoâng aûnh höôûng tôùi söï
hö hoûng cuûa cuïm kim loaïi.
 Nguyeân nhaân:
Do khoaûng caùch heïp giöõa baùnh coùc vaø caàn ly hôïp trong quaù trình vaét.
 Kieåm tra:
Bình thöôøng khe hôû giöõa chu vi cuûa baùnh coùc vaø ñoøn baåy toái ña töø 5 6mm. Trong tình huoáng
coù söï coá khe hôû seõ laø 3mm.
 Khaéc phuïc: Thay cuïm baïc ñaïn.
-19-
13. HÌNH VEÕ
-20-
-21-
-22-
14. DANH SAÙCH LINH KIEÄN
No.
STT
Part name
Teân linh kieän
Color
Maøu
Service code
Maõ dòch vuï
Q’ty
Soá löôïng
Specification
Thoâng soá kyõ thuaät
1 PCB Complete (Maïch ñieàu khieån) 617-298-7293 1 220-240V
2 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 7 Gaén PCB
H 617-279-5225 1 ABS-LN640 418B
S 617-298-6838 1 ABS-LN640 419B
3 Control Plate (Baûng ñieàu khieån)
N 617-298-6845 1 ABS-LN640 220BR
H 617-296-6618 1 PET
S 617-285-3611 1 PET
4 Membrane Plate (Taám daùn baûng ñieàu khieån)
N 617-290-7895 1 PET
H 617-296-7585 1 H
S 617-298-7200 1 S
5.1 Washer Lid Ass'y (Boä naép maùy giaët)
N 617-298-7217 1 N
H,S 617-293-5294 1 PET-JN 200
5.1.1 Washer Lid A (Naép maùy giaët A)
N 617-298-7163 1 210BR PETZ6006
H,S 617-293-5317 1 PET-JN 200
5.1.2 Washer Lid B (Naép maùy giaët B)
N 617-298-7170 1 PEG 210BR
H,S 617-297-9045 1 SILVER PAINTING 634N
5.1.3 Lid Handle (Tay naém treân naép)
N 617-298-6883 1 SILVER PAINTING
5.1.4 Hinge Shaft (Truïc baûn leà) 617-260-0482 1
5.2 Lid Spring (Loø xo naép) 617-247-3871 1 SUS304 WPB D1.0
5.3 Hinge Arm (Ñoøn baåy baûn leà) 617-285-3222 1 P.P
6 Hinge Shaft (Truïc baûn leà) 617-243-7866 1 POM
7 Hinge Spring (Loø xo baûn leà) 617-248-3115 1
8 Safety Lever (Caàn gaït an toaøn) 617-243-7873 1 POM
9 Safety Lever Spring (Loø xo caàn gaït an toaøn) 617-175-0508 1
10 Switch (Coâng taéc) 617-175-0485 1 KS-12-0
11 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 1 Gaén SWITCH
12 Sensor Ass'y (Caûm bieán möïc nöôùc) 617-295-8576 1
13 Lead Wire Ass'y (Cuïm daây daãn) 617-246-2752 1
14 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-148-4632 1
15 Magnetic Valve (Van ñieän töø) 617-295-8583 1 DNV-VSA2
16 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 3 Gaén M.VALVE
17 SCR TPG BIN 4x16 (Vít SCR TPG BIN 4x16) 411-071-0200 2 Gaén POUR INLET
18 Pour Inlet Ass'y (Ngoõ nöôùc vaøo) 617-245-4481 1 SHV
-23-
No.
STT
Part name
Teân linh kieän
Color
Maøu
Service code
Maõ dòch vuï
Q’ty
Soá löôïng
Specification
Thoâng soá kyõ thuaät
19 Air Trap Hose (OÂáng ño aùp löïc nöôùc) 617-107-4604 1 1 ROLL (500M)
20 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4921 1
21 Hose joint Ass’y (Boä phaän noái oáng) 617-298-5046 1 GAÉN BÔM
22 Pump Ass’y (Bôm) 617-249-5514 1 ZH-208G-II
23 Cushion (Mieáng ñeäm) 617-243-7897 2 EPDM
26 Feed Valve Fixture (Giaù giöõ van) 617-244-6134 1 P.P
27 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 2 Gaén Back Plate
H 617-298-5084 1 PP AR564
S 617-285-3451 1 PP
29 Top Plate (Naép ñaäy treân maùy giaët)
N 617-290-7918 1 PP
31 SCR TPG TRS 4x20 (Vít SCR TPG TRS 4x20) 411-074-7909 5 Gaén Top Plate
32 SCR TPG TRS 4x10 (Vít SCR TPG TRS 4x10) 411-074-5004 4 Gaén Frame Attach
33 Tab Housing Ass’y (Boä daây daãn ñieän) 617-298-2700 1 FROM MOTOR
34 Tab Housing Ass’y (Boä daây daãn ñieän) 617-298-2687 1 FROM SWITCH
H 617-279-5270 1 PP AR564
S 617-285-3123 1 PP AR564
35 Back Plate (Taám naép sau)
N 617-285-3130 1 226Y PP AR564
H 617-279-5263 1 202N
S 617-265-0180 1 PP
37 Screw Cap (Naép ñaäy vít)
N 617-264-0020 1 PP
38 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1 Gaén Control Plate
H 617-290-3019 1 202N VIET
S 617-290-3026 1 638N
39 Soap Box Ass'y (Ngaên chöùa xaø phoøng)
N 617-290-3033 1 226Y VIET
H 617-245-9103 1 H
S 617-277-2301 1 SILVER 637N
40 Frame Complete (Khung maùy)
N 617-263-9505 1 GOLD
41 Frame Attach (Giaù ñôõ daây ñieän) 617-243-8078 1 P.P (L)
42 Frame Attach (Giaù ñôõ daây ñieän) 617-243-8061 1 P.P ( R )
H 617-245-9127 1 PCM
S 617-277-2615 1 SILVER 637N
43 Front Panel (Taám che tröôùc)
N 617-263-9529 1 GOLD PCM
45 Spring Damper Base (Ñeá ñeäm loø xo) 617-180-4676 4 P.P
46 Stopping Pin (Choát chaën) 617-211-4361 4 SUS-304WPB D2.0
47 SCR TPG TRS 4x14 (Vít SCR TPG TRS 4x14) 411-074-6605 2 Gaén Front Panel
48 Frame Handle (Tay naém khung) 617-262-7809 2 P.P
-24-
No.
STT
Part name
Teân linh kieän
Color
Maøu
Service code
Maõ dòch vuï
Q’ty
Soá löôïng
Specification
Thoâng soá kyõ thuaät
49 Drain Hose Ass’y (Boä oáng xaû) 617-243-9907 1 BEÂN TRONG
50 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4891 1
51 Drain Hose Ass’y (Cuïm oáng xaû) 617-276-1275 1
52 Leg (Chaân maùy giaët) 617-263-9451 1 AR564 COOL GRAY 10C
53 Bottom Cover (Taám ñeá maùy) 617-255-9384 1
54 SCR TPG TRS 4x14 (Vít SCR TPG TRS 4x14) 411-074-6605 9 Gaén Leg
55 Cushion (Mieáng ñeäm) 617-180-4423 3 NBR
56 SCR TPG TRS 6x20 (Vít SCR TPG TRS 6x20) 411-149-5106 3 Gaén Cushion
57 Adjustor Screw (Vít ñieàu chænh) 617-180-4386 1 FRPP E-7000
58 Adjustor Cap (Naép chaân ñieàu chænh) 617-263-6955 1 COOL GRAY 10C
59 Adjustor (Chaân ñieàu chænh) 617-279-2668 1
60 Drain Cap (Naép ñaäy oáng xaû) 617-262-7830 1 P.P COOL GRAY 10C
61 Lead Stay (Daây coät) 617-021-1413 5 L160
62 Cord Ass’y (Phích caém daây ñieän nguoàn) 617-234-4034 1 S2
63 Cord Stay (Ñaàu giöõ daây ñieän) 617-117-0238 1 TN300S NYLON
64 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1 Gaén Capacitor
65 Capacitor Ass’y (Tuï ñieän) 617-290-8342 1 SH-DPX 11.5µF
66 Sound Proof Board (Taám caùch aâm) 617-237-0910 2
67 SCR TPG TRS 4x10 (Vít SCR TPG TRS 4x10) 411-006-9902 1
H,S 617-180-6816 1 L690
68 Lead Wire Ass’y (Cuïm daây daãn)
N 617-247-7541 1 L590
69 SCR S-TPG 4x10 (Vít SCR S-TPG 4x10) 411-025-3004 1
70 Lead Wire Ass’y (Cuïm daây daãn) 617-102-0502 1 L1800
71 Pulsator Screw (Vít maâm giaët) 617-026-9575 1 SUS-304
72 Pulsator Screw Washer (Voøng ñeäm vít maâm giaët) 617-026-9636 1 EXIM
H 617-290-3064 1 NANO AG+
73 Pulsator Ass'y (Boä Maâm giaët)
S,N 617-290-3057 1
H 617-290-3149 1 651N NANO AG+
73.1 Pulsator (Maâm giaët)
S,N 617-290-3132 1 428C NANO AG+
H 617-287-7143 3 PANTONE 320B
73.2 Pulsator Cap A(Naép ñaäy caùnh maâm giaët A)
S,N 617-290-3156 3 PANTONE 430C
H 617-287-7150 3 PANTONE 320B
73.3 Pulsator Cap B(Naép ñaäy caùnh maâm giaët B)
S,N 617-290-3163 3 PANTONE 430C
74 Pulsator Washer (Voøng ñeäm maâm giaët) 617-183-6431 1 SUS-430 T1.5
75 Outer Tub Cover (Naép ñaäy thuøng ngoaøi) 617-243-6722 1 PP
-25-
No.
STT
Part name
Teân linh kieän
Color
Maøu
Service code
Maõ dòch vuï
Q’ty
Soá löôïng
Specification
Thoâng soá kyõ thuaät
76 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 3 Gaén Outer Tub Cover
77 Suspension Rod Ass'y (Cuïm giaûm chaán) 617-279-1210 1 TRÖÔÙC (BEÂN PHAÛI)
78 Outer Tub Drum (Thuøng ngoaøi) 617-243-6142 1 P.P
78.1 Lead Stay (Daây coät) 617-158-1591 1 NYLON 66 NK-8N
79 Drain Pipe (OÁng xaû) 617-180-4799 1 P.P
80 Suspension Rod Ass'y (Cuïm giaûm chaán) 617-279-1227 1 TRÖÔÙC (BEÂN TRAÙI)
81 Suspension Rod Ass'y (Boä giaûm chaán) 617-279-1234 1 SAU (BEÂN PHAÛI)
82 Suspension Rod Ass'y (Boä giaûm chaán) 617-279-1241 1 SAU (BEÂN TRAÙI)
83 Overflow Hose (OÁng xaû traøn) 617-243-6364 1 P.E
84 Hose Joint Ass’y (Boä oáng noái) 617-244-0194 1
85 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-216-8159 3
86 Bearing Ass’y (Cuïm oå truïc) 617-299-3058 1
87 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0210 1
88 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0234 4
89 Magnetic Coil (Moâ tô xaû nöôùc) 617-294-1226 1 SKM-12G
90 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9740 2
91 Valve Ass’y (Boä van xaû) 617-180-5161 1
92 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9733 2 GAÉN VAN XAÛ NÖÔÙC
93 Lead Stay (Daây coät) 617-021-1413 2 L160
94 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4860 1
95 Insulator Plate (Ñeäm caùch ñieän) 617-180-5758 2 FR-PP E7000
96 Motor Complete (Moâ tô) 617-289-8650 1 AM-C14G 220-240V
97 Insulator Plate (Ñeäm caùch ñieän) 617-180-5734 2 FR-PP E7000
98 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0180 2 FUEL TEMPERING
99 Motor Pulley (Pu-li moâ tô) 617-290-4962 1 D12
100 Brake Wheel Screw Ass’y (Bu loâng baùnh thaéng) 617-015-6523 1
101 V- Belt (Daây ñai) 617-290-6645 1
102 Motor Angle Holder (Boä phaän baûo veä moâ tô) 617-293-8790 1
103 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0241 4
104 Feed Hose Ass'y (Cuïm oáng caáp nöôùc) 617-271-5698 1 L1.2M
104-1 Magic Joint Ass'y (Ñaàu oáng noái) 617-186-1747 1
105 Spin Tub Complete (Cuïm thuøng vaét) 617-296-8148 1
105.2 SCR TPG TRS 5x22 (Vít SCR TPG TRS 5x22) 411-075-2507 6
Gaén Balance Weight 
Spin Tub
105.3 SCR TPG TRS 5x22 (Vít SCR TPG TRS 5x22) 411-075-2507 8 Gaén Spin Tub Boss
105.4 Spin Tub Ass'y (Boä thuøng vaét) 617-294-2865 1 SUS
-26-
No.
STT
Part name
Teân linh kieän
Color
Maøu
Service code
Maõ dòch vuï
Q’ty
Soá löôïng
Specification
Thoâng soá kyõ thuaät
105.5 Circulate Hose Ass'y (OÁng tuaàn hoaøn) 617-296-8155 1
105.7 Balance Weight Ass’y (Vaønh caân baèng) 617-244-0163 1
105.8 Spin Tub Boss (Ñeá truyeàn ñoäng thuøng vaét) 617-281-9587 1 SGHC*ZN-S-C-X-T3.2
106 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0227 4
107 Lint Filter Ass’y (Boä loïc sôïi vaûi) 617-296-8179 1
108 Packing (Voøng ñeäm) 617-223-7039 2 EPDM
109 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1
110 Notice Label (Nhaõn chuù yù an toaøn) 617-180-8599 1 DAP
113 Balance Weight (Cuïm caân baèng) 617-262-9001 1
114 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9740 2
PACKING PARTS (Linh kieän ñoùng goùi)
H 617-296-7134 1
S 617-298-6852 1
115 Corrugate Box Complete (Thuøng carton)
N 617-298-6869 1
116 Polyethylene Cover (Bao nilon phuû maùy) 617-290-0056 1 P.E T0.4
117 Body Cushion Bed (Moáp ñeäm chaén ñeá ) 617-285-3147 1 P.S
118 Panel Protector (Moáp ñeäm naép thuøng) 617-280-1162 1 EP.S
119 Spin Tub Protector (Moáp ñeäm thuøng vaét) 617-280-1179 1 EP.S
120 Soft Sheet (Xoáp ñeäm) N.S.P* 1
SANYO Electric Co., Ltd.
Osaka, Japan

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Tai lieu huong dan sua chua may giat Sanyo

 • 1. HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT BAÛO TRÌ Coâng ty SANYO HA ASEAN (SHA) Maøu : H (Maøu Xaùm), S (Maøu Baïc), N (Maøu Vaøng) NOÄI DUNG MUÏC LUÏC TRANG 1) Thoâng soá kyõ thuaät.........................................................................................1 2) Kích thöôùc beân ngoaøi....................................................................................1 3) Sô ñoà heä thoáng ñöôøng nöôùc trong maùy giaët................................................2 4) Sô ñoà maïch ñieän...........................................................................................2 5) Phöông phaùp söû duïng ...............................................................................3 6) Noäi dung cuûa chöông trình giaët hoaøn toaøn töï ñoäng.....................................4 7) Hoaït ñoäng cuûa chöông trình giaët hoaøn toaøn töï ñoäng...................................5 8) Caùc böôùc heïn giôø ........................ ................................................................9 9) Nhöõng daáu hieäu vaø caùch phaùn ñoaùn söï coá .................................................10 10) Nhöõng ñieåm löu yù khi baûo trì ........................................................................11 11) Löu ñoà xem xeùt söï coá .................. ................................................................14 12) Nhöõng söï coá veà cuïm oå truïc cuûa maùy giaët hoaøn toaø n töï ñoäng ...................17 13) Hình veõ ........................................................................................................ 19 14) Baûng danh saùch linh kieän ............................................................................22 SHV-WASHING MACHINE FACTORY SOÁ QUAÛN LYÙ: SMVN-930062 / PLVN-930075 / PLVN-930076. ÑAËC TRÖNG Phöông phaùp giaët baèng soùng sieâu aâm, loàng nghieâng 10 ñoä: Quaù trình taïo boït khí keát hôïp vôùi doøng nöôùc phun gia taêng chuyeån ñoäng doøng chaûy trong quaù trình giaët, do ñoù tieát kieäm löôïng boät giaët vaø taêng hieäu quaû giaët leân 60%. Chöông trình vaét nheï: Thích hôïp khi giaët nhöõng loaïi vaûi meàm, luïa… Chaân ñeá kín: Taám plastic ñaët ôû ñeá maùy seõ ngaên chaën chuoät, giaùn… vaø choáng buïi cho maùy. Ñieàu khieån theo chöông trình maïch thaàn kinh suy luaän aûo. Cheá ñoä giaët: Coù 5 cheá ñoä giaët thích hôïp cho töøng loaïi vaûi vaø ñoä baån cuûa ñoà giaët. Choïn chöông trình giaët toát nhaát: Ñieàu chænh lieân tuïc phöông phaùp giaët ñeå ñaït ñöôïc keát quûa toát nhaát. Cheá ñoä an toaøn cho treû em: Taùc ñoäng khi môû naép trong quaù trình giaët. Chöông trình vaét cöïc khoâ: Tieán trình cuoái seõ theâm vaøo khoûang 60 phuùt. Chöùc naêng töï khôûi ñoäng: Töï ñoäng thieát laäp laïi chöùc naêng hieän haønh khi maát ñieän trong voøng 4 giôø. Maâm giaët coù ion baïc( Ag+ ): Dieät tröø vi khuaån vaø khöû muøi töø caùc veát baån treân quaàn aùo. MAÙY GIAËT TÖÏ ÑOÄNG ASW-U700VT
 • 2. -1- 1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Haïng Muïc Thoâng Soá Kyõ Thuaät Haïng Muïc Thoâng Soá Kyõ Thuaät Kích thöôùc tieâu chuaån (mm) 567(W)× 618(D)× 968(H) Motor AM-C14G 220-240V 4 cöïc töø beân trong coù caûm bieán nhieät Troïng löôïng maùy 38.5 kg Capacitor ass'y (Tuï Ñieän) SH-DPX 10.5µF Phöông phaùp giaët Chuyeån ñoäng xoaùy cuûa doøng nöôùc Pulsator pulley (Baùnh ñai lôùn) Loaïi M Ñöôøng kính ngoaøi ∅ 110 mm Heä thoáng truyeàn ñoäng Baùnh raêng vaø daây ñai Motor pulley (Baùnh ñai nhoû) Loaïi M Ñöôøng kính ngoaøi ∅ 12 mm GIAËT Toác ñoä quay cuûa maâm giaët 150 r.p.m (Voøng/ phuùt) V belt (Daây ñai) Loaïi : M – 20 Ñöôøng kính maâm giaët Þ 345 mm ( Soá caùnh 6 ) Bearing Ass'y (Boä oå truïc) Duøng baùnh raêng giaûm toác K =1/5.0 Dung löôïng tieâu chuaån 7.0 kg Magnetic valve (Van caáp nöôùc) AÙp löïc nöôùc söû duïng 0.3~10 Kg.f/cm2 Phöông phaùp vaét Heä thoáng ly taâm truïc ñöùng DNV-VSA2 Löu löôïng cöïc ñaïi: 25 L/s Heä thoáng truyeàn ñoäng Daây ñai V Valve ass’y (Van thoaùt nöôùc) Truyeàn ñoäng töø Magnetic Coil (Ñoäng cô ngaãu löïc) VAÉT Toác ñoä quay thuøng vaét 840 r.p.m (Voøng/ phuùt) Fuse ass’y (Caàu chì ñieän) 250V- 5A Kích thöôùc thuøng vaét ∅ 430 mm x 397mm (H) Sensor Ass’y DPS-DS59A (Caûm bieán möïc nöôùc) Choïn moät trong boán möïc nöôùc Dung löôïng tieâu chuaån 7.0 kg • Instruction Manual (Höôùng daãn söû duïng ) An toaøn Taùc ñoäng khi ñoùng môû naép maùy giaët vaø khi thuøng vaét dao ñoäng maïnh Phuï kieän • Feed hose ass’y and Magic joint (OÁng caáp nöôùc vaø ñaàu noái oáng ñaëc bieät) COÂNG TAÉC Nguoàn Nguyeân taéc maïch ñieän töû • Hose band (Voøng keïp oáng) Printed circuit board (Maïch ñieàu khieån) IC; Bieán theá; Chuoâng; Coâng taéc nhaán; Triac … • Drain hose(OÁng thoaùt nöôùc) • Bottom cover (Taám ñeá maùy) Löôïng nöôùc tieâu chuaån 49 L Nguoàn Ñieän 220V-50 Hz Löôïng nöôùc söû duïng tieâu chuaån 113 L Air Pump ZH208G-2 (Bôm khí) 220V-50 Hz Thôøi gian giaët tieâu chuaån 38’ Coâng suaát tieâu thuï 450 W 2. KÍCH THÖÔÙC BEÂN NGOAØI (Ñôn vò: mm)
 • 3. -2- 3. SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG ÑÖÔØNG NÖÔÙC TRONG MAÙY GIAËT 1 Feed hose ass’y/ OÁng caáp nöôùc (Beân ngoaøi) 2 Magnetic valve/ Van caáp nöôùc 3 Feed hose/ OÁng caáp nöôùc (Beân trong) 4 Pour inlet/ Coång nöôùc vaøo 5 Outer tub drum/ Thuøng ngoaøi 6 Spin tub drum/ Thuøng vaét 7 Spin tub boss/ Ñeá thuøng vaét 8 Circulate hose/ OÁng tuaàn hoaøn nöôùc 9 Air trap hose/ OÁng thoâng aùp 10 Drain valve/ Van thoaùt nöôùc 11 Drain hose/ OÁng thoaùt nöôùc 12 Overflow hose/ OÁng xaû traøn 13 Lint filter Ass, y/ Boä loïc xô vaûi Caáp nöôùc: Van caáp nöôùc OÁng caáp nöôùc Ngoõ nöôùc vaøo Thuøng vaét / Thuøng ngoaøi Thoaùt nöôùc: Thuøng vaét / Thuøng ngoaøi Van thoaùt nöôùc OÁng thoaùt nöôùc Xaû traøn: Cöûa xaû traøn OÁng xaû traøn Van thoaùt nöôùc OÁng thoaùt nöôùc Tuaàn hoaøn : Thuøng vaét Thuøng ngoaøi Loã ôû ñeá thuøng vaét OÁng tuaàn hoaøn nöôùc Thuøng vaét Boä loïc xô vaûi 4. SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN Vì lyù do an toaøn, xin vui loøng söû duïng nhöõng linh kieän ñaõ ñöôïc chæ
 • 4. -3- 5. PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG ♦ Chöùc naêng cuûa caùc nuùt treân baûng ñieàu khieån (Control plate) vaø bieåu thò cuûa ñeøn: NUÙT NOÄI DUNG CAØI ÑAËT CAÙC BIEÅU THÒ CUÛA ÑEØN POWER SWITCH (Coâng taéc nguoàn) Laàn löôït chuyeån ñoåi giöõa traïng thaùi ON vaø traïng thaùi OFF khi nhaán. Khi coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON ñeøn LED hieån thò chöông trình giaët Normal (Tieâu chuaån) seõ saùng. Khi coâng taéc nguoàn chuyeån sang traïng thaùi OFF, ñeøn seõ taét. START/ PAUSE (Khôûi ñoäng/ Taïm döøng) Chuyeån ñoåi traïng thaùi khôûi ñoäng vaø taïm döøng khi nhaán. Khi baét ñaàu khôûi ñoäng, ñeøn LED bieåu thò quaù trình ñaàu tieân seõ chôùp taét, khi taïm döøng ñeøn LED seõ saùng. COURSE (Choïn chöông trình giaët) Choïn chöông trình giaët töï ñoäng: Normal (Tieâu chuaån); Heavy Duty (Giaët maïnh); Custom (Tuøy choïn); Blanket (Giaët chaên meàn); Dry Care (Giaët nheï). Normal Heavy Duty Custom Blanket Dry Care SELECT (Tieán trình) Laàn löôït thay ñoåi caùc chöông trình töï choïn. WATER LEVEL (Möïc nöôùc) Laàn löôït thay ñoåi theo boán möïc nöôùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët: HIGH (Cao); MED (Trung bình); LOW (Thaáp); EX.LOW (Thaáp nhaát). • Normal/ Heavy Duty/ Custom course : HIGH MED LOW EX.LOW Blanket : HIGH MED Dry Care : MED HIGH LOW SET (Heïn giôø) Thay ñoåi thôøi gian döï ñònh keát thuùc quaù trình giaët: 1 - 15 giôø OFF 1 12 OPTION (Tuøy choïn) Chuyeån ñoåi giöõa hai traïng thaùi: Soak (Giaët ngaâm) vaø Soft spin (vaét nheï) Khi ñaõ caøi ñaët Option (Tuyø choïn), ñeøn LED bieåu thò seõ saùng, khi khoâng caøi ñaët thì ñeøn bieåu thò seõ taét. CYCLONE DRY (Vaét cöïc khoâ) Duøng ñeå vaét cöïc khoâ ñoà giaët (khoâng aùp duïng cho chöông trình Dry Care) Khi choïn chöùc naêng naøy, quaù trình cuoái (vaét ) seõ theâm vaøo khoûang 60 phuùt. ♦ Veà caùc baùo hieäu cuûa chuoâng: Vôùi nhöõng tröôøng hôïp döôùi ñaây chuoâng seõ keâu: Khi nuùt nhaän leänh : Phaùt ra tieáng keâu bíp 0.06” Khi keát thuùc hoaït ñoäng: Phaùt ra tieáng keâu bíp.. – bíp.. vôùi chu kyø laø 0.5” ON – 0.5” OFF trong voøng 6” Khi coù söï coá : Phaùt ra tieáng keâu bíp.. – bíp.. vôùi chu kyø laø 0.3” ON – 0.3” OFF taát caû laø 16 laàn. ♦ Caùch xoùa tieáng keâu baùo keát thuùc vieäc giaët: • Khi coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON, duøng tay nhaán vaø giöõ nuùt Start/ Pause trong 4”, khi ñoù chuoâng seõ phaùt ra tieáng keâu trong voøng 5”, vieäc xoùa tieáng keâu baùo keát thuùc ñaõ ñöôïc thöïc hieän. • Khi muoán caøi ñaët laïi, cuõng nhaán vaø giöõ nuùt Start/ Pause trong voøng 4” nhö treân, khi coù tieáng chuoâng baùo ra trong voøng 1”, tieáng chuoâng baùo keát thuùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët laïi. ♦ Veà chöùc naêng töï ñoäng taét: • Sau khi baät coâng taéc nguoàn ôû traïng thaùi ON vaø cöù ñeå nguyeân nhö vaäy trong voøng 10’, chöùc naêng töï ñoäng taét seõ taùc ñoäng vaø ngaét coâng taéc nguoàn. • Khi quaù trình giaët keát thuùc, chuoâng seõ phaùt ra tieáng keâu baùo keát thuùc (Neáu coù caøi ñaët) vaø sau 5’ coâng taéc nguoàn seõ töï ñoäng chuyeån sang traïng thaùi OFF.
 • 5. -4- 6. NOÄI DUNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG: CHÖÔNG TRÌNH GIAËT GIAËT XAÛ VAÉT THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG NORMAL (TIEÂU CHUAÅN) 10’ Xaû phun 1 laàn + 2 laàn xaû tieát kieäm nöôùc. 6’ 38’ HEAVY DUTY (ÑOÀ DAØY) 13’ 2 laàn xaû traøn + 3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc. 7’ 47’ BLANKET (CHAÊN MEÀN) 12’ 2 laàn xaû traøn + 3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc. 8’ 47’ DRY CARE (GIAËT NHEÏ) 6’ 2 laàn xaû traøn + 3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc. 2’ 31’ • Thôøi gian toång coäng khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo aùp suaát nöôùc. ♦ Thôøi gian tieâu chuaån cuûa caùc chöông trình giaët: GIAËT XAÛ 1 XAÛ 2 VAÉT GIAI ÑOAÏN CHÖÔNG TRÌNH Caáp nöôùc Hoøa tan boät giaët Caáp nöôùc Ngaâm Giaët Thoùat Vaét Caáp nöôùc Xaû phun Xaû Thoaùt Vaét Caáp nöôùc Xaû Thoaùt Vaét TOÅNG THÔØI GIAN NORMAL (TIEÂU CHUAÅN) 1’56’’ 2’ 48’’ - 8-10’ 1’40’’ 3’30’’ - 1’30’’ - - 3’30’’ 3’10’’ 4’ 1’40’’ 5-6’ 38’ HEAVY DUTY (ÑOÀ DAØY) 1’56’’ 2’ 48’’ - 11’-13’ 1’40’’ 3’30’’ 2’24’‘ - 3’ 1’40’’ 3’30’’ 3’10’’ 3’ 1’40’’ 6-7’ 47’ BLANKET (CHAÊN MEÀN) 3’40’’ - - - 12’ 1’40’’ 3’30’’ 2’24’’ - 3’ 1’40’’ 3’30’’ 3’10’’ 3’ 1’40’’ 8’ 47’ DRY CARE (GIAËT NHEÏ) 2’32’’ - - - 6’ 1’40’’ 2’ 1’54’’ - 1’50’’ 1’30’’ 2’ 2’38’’ 1’50’’ 1’30’’ 2’ 31’ • Thôøi gian caáp nöôùc vaø thôøi gian thoaùt nöôùc seõ thay ñoåi tuøy theo aùp löïc nöôùc caáp, ñieàu kieän thoaùt nöôùc. Thoâng thöôøng thôøi gian caáp nöôùc ñoái vôùi möïc nöôùc cao khoaûng chöøng 3’16’’. Thôøi gian thoaùt nöôùc khoaûng chöøng 1’40’’. • Thoaùt nöôùc: Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh (Laø möïc nöôùc ñöôïc thieát keá trong caûm bieán möïc nöôùc – WATER LEVEL SENSOR), thôøi gian nöôùc tieáp tuïc thoaùt ra laø 1’. • Thôøi gian tieâu chuaån cuûa chöông trình tuøy choïn gioáng thôøi gian cuûa chöông trình giaët tieâu chuaån.
 • 6. -5- 7. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHÖÔNG TRÌNH GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG: ♦ Chöông trình giaët NORMAL (Tieâu chuaån), HEAVY DUTY (Ñoà daøy), SOAK (Ngaâm). • Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON. • Boû ñoà giaët vaøo. • Nhaán nuùt COURSE ñeå löïa choïn chöông trình giaët. • Nhaán nuùt START/PAUSE. • Maâm giaët quay phaûi, traùi 5 laàn. Döïa vaøo ñoù caûm bieán taûi troïng seõ xaùc ñònh khoái löôïng ñoà giaët vaø quyeát ñònh möïc nöôùc. • Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc LOW. • Maâm giaët seõ quay qua quay laïi trong voøng 40’’, trong thôøi gian ñoù caûm bieán chaát löôïng vaûi seõ xaùc ñònh chaát löôïng vaûi töø ñoù quyeát ñònh thôøi gian vaét, phöông phaùp xaû, möùc ñoä xoaùy cuûa doøng nöôùc vaø thôøi gian giaët. • Nöôùc seõ ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu. • ÔÛ chöông trình giaët ngaâm, ñoà giaët seõ ñöôïc ngaâm khoaûng 45’, trong khoaûng thôøi gian naøy, maâm giaët seõ quay giaùn ñoaïn moãi 5’ moät laàn ñeå laøm saïch sô boä ñoà giaët sau ñoù laø tieán trình giaët bình thöôøng. • Trong voøng 40’’ ñaàu, maâm giaët seõ chuyeån ñoäng ñeå xaùc nhaän möïc nöôùc. • Sau khi giaët ñöôïc 40’’, maâm giaët seõ ngöøng chuyeån ñoäng trong 4’’ ñeå xaùc nhaän laïi möïc nöôùc, neáu möïc nöôùc haï xuoáng thì chöông trình seõ töï ñoäng boå sung nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët luùc ñaàu. • Sau khi giaët ñöôïc hôn 1’, tuøy vaøo caûm bieán soá voøng quay cuûa vaûi, xaùc ñònh soá voøng quay. ÖÙng vôùi soá voøng quay maø möùc ñoä xoaùy cuûa doøng nöôùc seõ thay ñoåi ñeå ñaùp öùng cho thích hôïp. Tröôùc khi giai ñoaïn giaët keát thuùc 1’, maâm giaët seõ chuyeån ñoäng theo phöông thöùc khaùc taïo doøng nöôùc ñeå gôõ roái ñoà. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø 1’40’’. • Trong laàn vaét ñaàu tieân, maùy seõ vaét giaùn ñoaïn vôùi chu kyø laø: 1’14’’ ON. Tröôùc khi keát thuùc vaét, ñoäng cô seõ bò ngaét ñieän nhöng thaéng khoâng taùc ñoäng, do quaùn tính thuøng giaët vaãn quay vaø toác ñoä giaûm daàn ñeán moät luùc nhaát ñònh thaéng seõ taùc ñoäng. Trong khi vaét, tröôøng hôïp coâng taéc an toaøn coù taùc ñoäng, muïc ñích ñieàu chænh söï caân baèng cuûa ñoà giaët. • Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu. • Xaû tieát kieäm: Sau khi ñaït ñeán möùc nöôùc qui ñònh, ngöng caáp nöôùc, maâm giaët baét ñaàu quay. • Xaû traøn: Sau khi ñaït ñeán möùc nöôùc quy ñònh, maâm giaët baét ñaàu quay cuøng vôùi söï caáp nöôùc lieân tuïc. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möùc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø 1’40’’. • Gioáng vôùi quaù trình vaét cuûa giai ñoaïn xaû, vaét nöôùc giaùn ñoaïn, haõm nhanh ñoäng cô. Tuy nhieân, neáu ñaõ caøi ñaët chöông trình vaét meàm thì maùy seõ khoâng hoaït ñoäng theo chöông trình naøy. Giaët Maâm giaët quay Caáp nöôùc Maâm giaët quay Caáp nöôùc Ngaâm Giaët 40’’ sau Boå sung nöôùc Giaët Xaû Thoaùt nöôùc Vaét Caáp nöôùc Xaû Vaét Thoaùt nöôùc Vaét nöôùc
 • 7. -6- ♦ Chöông trình BLANKET (Chaên meàn) • Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON. • Boû ñoà giaët vaøo. • Caøi ñaët chöông trình giaët chaên meàn (BANKET) vaø ñoà coù kích thöôùc lôùn. • Nhaán nuùt START/PAUSE. • Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc HIGH. • Tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa chaên meàn coù theå thay ñoåi ñeán möïc nöôùc trung bình (MED). • Maâm giaët seõ quay taïo luoàng nöôùc xoaùy, thích hôïp cho quaù trình giaët. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø: 1’40’’. • Nöôùc seõ ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc ñaõ xaùc ñònh luùc ban ñaàu. • Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14’’ ON. • Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON. • Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng taéc an toaøn seõ taùc ñoäng. • Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc HIGH. • Caû 2 laàn xaû ñeàu laø xaû traøn. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø: 1’40’’. • Vaét nöôùc giaùn ñoaïn: 1’14’’ ON. • Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON • Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng taéc an toaøn seõ taùc ñoäng. ♦ Phöông phaùp söû duïng ñaëc bieät: Nhaán nuùt WATER LEVEL (Möïc nöôùc) tröôùc khi nhaán nuùt START/PAUSE (Khôûi ñoäng/Taïm döøng). Nöôùc seõ ñöôïc caáp vaøo tuøy theo möïc nöôùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët, sau ñoù laø quaù trình giaët. Tröôøng hôïp khi khôûi ñoäng maùy giaët maø trong thuøng giaët ñaõ coù nöôùc saün thì seõ coù hai traïng thaùi sau ñaây: • Löôïng nöôùc coù saün thaáp hôn möïc nöôùc EX.LOW. • Löôïng nöôùc coù saün cao hôn möïc nöôùc EX.LOW. ⇒ Vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng nhö nhöõng tröôøng hôïp thoâng thöôøng. ⇒ Maùy giaët seõ hoaït ñoäng theo cheá ñoä: • Möïc nöôùc : HIGH Caáp nöôùc Giaët Thoaùt nöôùc Vaét Giaët Vaét nöôùc Thoaùt nöôùc Caáp nöôùc Xaû Xaû Vaét
 • 8. -7- ♦ Chöông trình DRY CARE (Giaët nheï) • Nhaán nuùt coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) sang traïng thaùi ON. • Boû ñoà giaët vaøo. • Caøi ñaët chöông trình giaët ñoà moûng (DRY CARE). • Nhaán nuùt START/ PAUSE. • Nöôùc ñöôïc caáp ñeán möïc nöôùc MED. • Tuyø thuoäc vaøo löôïng ñoà giaët, coù theå thay ñoåi ñeán möïc nöôùc LOW, HIGH. • Maâm giaët seõ quay taïo luoàng nöôùc xoaùy thích hôïp cho vieäc giaët ñoà moûng, nheï. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø 1’40’’. • Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14” ON. • Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON. • Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng taéc an toaøn seõ taùc ñoäng. • Caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc MED. • Caû 2 laàn xaû ñeàu laø xaû traøn. • Sau khi nöôùc ñaõ haï xuoáng ñeán möïc nöôùc quy ñònh, thôøi gian thoaùt nöôùc laø 2’. • Vaét nöôùc giaùn ñoaïn 1’14’’ ON. • Vaét nöôùc lieân tuïc 2’ ON • Trong quaù trình vaét, neáu ñoà giaët phaân boá khoâng caân baèng thì coâng taéc an toaøn seõ taùc ñoäng. Caáp nöôùc Giaët Vaét nöôùc Thoaùt nöôùc Xaû Thoaùt nöôùc Vaét Caáp nöôùc Giaët Xaû Vaét
 • 9. -8- ♦Taùc ñoäng cuûa coâng taéc an toaøn vaø quaù trình chænh caân baèng taûi troïng giaët. Trong quaù trình vaét, ôû giai ñoaïn thoaùt nöôùc vaø giai ñoaïn vaét, ñoâi khi coù tröôøng hôïp coâng taéc an toaøn taùc ñoäng nhaèm muïc ñích laø ñieàu chænh söï caân baèng taûi troïng giaët. Thoaùt nöôùc Vaét nöôùc Ñieàu chænh söï phaân boá taûi troïng, caáp nöôùc ñeán möïc nöôùc ñaõ ñöôïc caøi ñaët. Tieán haønh xaû tieát kieäm trong voøng 2 phuùt. Coâng taéc an toaøn ôû vò trí OFF Naép maùy giaët ñang môû, hay ñoùng Ñaäy naép maùy giaët laïi, maùy giaët seõ hoaït ñoäng. Coâng taéc an toaøn ñaõ taùc ñoäng 3 laàn chöa. Coù söï coá trong quaù trình vaét Môû Chöa Ñoùng Roài
 • 10. -9- 8. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN HEÏN GIÔØ • Caøi ñaët chöông trình giaët mong muoán. • Khi nhaán nuùt caøi ñaët (SET), ñeøn chæ thò thôøi gian hoaøn taát quaù trình giaët seõ laàn löôït thay ñoåi töø 1 12 giôø. • Khi chöông trình heïn giôø ñöôïc caøi ñaët, chæ coù ñeøn chæ thò cheá ñoä caøi ñaët chöông trình heïn giôø (PRESET) phaùt saùng. • Ñeøn chæ thò cheá ñoä caøi ñaët chöông trình heïn giôø (PRESET) phaùt saùng. Nhaán coâng taéc nguoàn (Nuùt POWER SWITCH). Môû voøi nöôùc vaø cho ñoà giaët vaøo maùy. Nhaán nuùt choïn chöông trình giaët. Nhaán nuùt choïn (SELECT) 4 laàn ñeå vaøo chöông trình heïn giôø. Nhaán nuùt caøi ñaët (SET) vaø caøi ñaët thôøi gian keát thuùc. Nhaán nuùt START/ PAUSE. Chöông trình baét ñaàu hoaït ñoäng. • Trong thôøi gian caøi ñaët, neáu nhaán nuùt SET (Heïn giôø), taát caû caùc ñeøn chæ thò nhöõng noäi dung maø baïn ñaõ caøi ñaët seõ saùng leân trong 5’’. • Trong thôøi gian heïn giôø, chæ coù nuùt SET (Heïn giôø), laø coù taùc ñoäng khi nhaän leänh. • Treân baûng ñieàu khieån baïn seõ thaáy ñeøn baùo thôøi gian caøi ñaët keát thuùc quaù trình giaët baät saùng tuøy theo vieäc caøi ñaët töø 1 12 giôø. • Tröôøng hôïp muoán thay ñoåi hoaëc muoán xoùa chöông trình heïn giôø thì phaûi nhaán nuùt coâng taéc nguoàn sang traïng thaùi OFF. • Khoâng theå söû duïng chöông trình heïn giôø (SET) ôû cheá ñoä giaët nheï DRY CARE. ♦ CAÙCH SÖÛ DUÏNG NUÙT SET (HEÏN GIÔØ) Thôøi gian heïn giôø ñöôïc thay ñoåi baèng caùch nhaán nuùt caøi ñaët SET. 6 tieáng 12 tieáng 1 tieáng 5 tieáng Khoâng caøi ñaët
 • 11. -10- 9. NHÖÕNG DAÁU HIEÄU VAØ CAÙCH PHAÙN ÑOAÙN SÖÏ COÁ ♦ Phaùn ñoaùn söï coá Trong quùa trình giaët, neáu phaùt sinh söï coá, boä vi xöû lyù seõ phaùn ñoaùn, ngöng vieäc thöïc hieän chöông trình. Ñeøn chæ thò möïc nöôùc seõ chôùp taét, chuoâng seõ phaùt ra tieáng keâu baùo hieäu. CAÙC SÖÏ COÁ NOÄI DUNG SÖÏ COÁ HAÏNG MUÏC KIEÅM TRA Söï coá trong khi vaét nöôùc Trong quaù trình vaét, coâng taéc an toaøn ñaõ taùc ñoäng lieân tuïc 3 laàn. • Thuøng giaët nghieâng veà phía naëng hôn. • Ñoà giaët doàn veà moät phía. Söï coá trong khi thoaùt nöôùc Trong giai ñoaïn thoaùt nöôùc, töø luùc baét ñaàu thoaùt ñeán sau 8’, möïc nöôùc khoâng haï xuoáng döôùi möùc qui ñònh. • Queân haï oáng thoaùt nöôùc. • OÁng thoaùt nöôùc bò gaõy gaáp. • Ñöôøng thoaùt nöôùc bò ngheït. Söï coá caáp nöôùc Trong voøng 15 phuùt keå töø luùc baét ñaàu caáp nöôùc, möïc nöôùc trong thuøng khoâng ñaït ñeán möùc EX.LOW. • Queân môû van nöôùc • AÙp löïc nöôùc yeáu, bò cuùp nöôùc • Ngheït löôùi cuûa van caáp nöôùc. Söï coá cuûa caûm bieán möïc nöôùc Taàn soá dao ñoäng soùng cuûa boä phaän caûm bieán möïc nöôùc cao hôn 73.728 KHz hoaëc thaáp hôn 8.192 KHz • Caûm bieán möïc nöôùc bò hö • Caùc ñaàu tieáp xuùc ñieän khoâng toát. Söï coá cuûa caûm bieán taûi troïng Khi maâm giaët quay, soá xung ñieän tính töø ñoäng cô thaáp hôn 5. • Chuyeån ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng toát. • Löïc caêng daây ñai V coù vaán ñeà. ♦ Thoâng baùo veà söï coá: •Chuoâng phaùt tieáng keâu bíp bíp trong tröôøng hôïp naép maùy giaët môû vôùi chu kyø 0.3” ON – 0.3” OFF trong voøng 32 laàn. • Tuøy theo söï coá caùc ñeøn chæ thò seõ chôùp taét theo nhö baûng döôùi ñaây: Chôùp taét cuûa caùc ñeøn hieån thò Loaïi söï coá Söï coá trong khi vaét nöôùc O O Söï coá trong khi thoaùt nöôùc O Söï coá trong khi caáp nöôùc O Söï coá trong khi giaët (Ñang söû duïng cheá ñoä an toaøn treû em) O Söï coá hö hoûng khaùc O ♦ Giaûi quyeát söï coá: Ñeøn chôùp taét Vò trí kieåm tra • Kieåm tra xem ñoà giaët coù bò doàn veà moät phía thuøng giaët/vaét khoâng. • Kieåm tra xem maùy giaët coù ñaët treân neàn baèng phaúng chöa. • Kieåm tra xem coù ñang caøi ñaët cheá ñoä an toaøn treû em khoâng, neáu coù haõy ñoùng naép maùy giaët laïi. • Môû voøi caáp nöôùc. • Kieåm tra xem nguoàn nöôùc cung caáp coù bò caét khoâng. • Kieåm tra xem löôùi kim loaïi ôû ngoõ nöôùc vaøo coù bò taét ngheõn khoâng. • Thaùo oáng xaû nöôùc ra khoûi moùc treo vaø ñaët naèm xuoáng. • Kieåm tra xem coù truïc traëc gì ñoái vôùi oáng xaû nöôùc khoâng. • Kieåm tra xem oáng thoaùt nöôùc coù bò taét ngheõn khoâng. • Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù bò xô vaûi bít laïi khoâng. • Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù bò naâng leân quaù cao (Hôn 15cm) so vôùi maët ñaát khoâng. • Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù quaù daøi khoâng. • Kieåm tra xem ñöôøng kính oáng xaû coù nhoû quaù khoâng. • Nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG / TAÏM DÖØNG (START/ PAUSE) hoaëc taét coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH). • Ñoùng naép maùy giaët laïi.
 • 12. -11- Tröôùc khi söûa chöõa, vì lyù do an toaøn, phaûi thaùo phích caém ñieän ra khoûi oå caém. 10. NHÖÕNG ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ KHI BAÛO TRÌ: ♦ Caùch thaùo Back Plate (Naép sau) cuûa maùy giaët (1) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 2 vít gaén Back Plate vaø Top Plate. (2) Naém 2 ñaàu cuûa Back plate theo caùch sau: - Ngoùn troû tyø vaøo moùc giöõ daây ñieän. - Duøng ngoùn troû nhaác moùc giöõ daây ñieän, ñaåy Back Plate veà phía tröôùc vaø nhaác leân. (3) Taïi hoäp sau cuûa vaønh naép treân, baïn seõ kieåm tra, thay theá: Van caáp nöôùc, cuïm heä thoáng an toaøn. (4) Ñeå laép laïi, thao taùc vôùi trình töï ngöôïc vôùi treân. HÌNH VEÕ ♦ Caùch thaùo Top Plate (Vaønh naép treân) (1) Duøng tuoác nô vít (+) ñeå thaùo 2 vít gaén taám che tröôùc vaø khung maùy -Ñaåy taám che maët tröôùc veà phía döôùi vaø nhaác leân. -khi laép laïi, thao taùc ngöôïc nhö treân. (2) Tieán haønh töø böôùc (1) ñeán böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau maùy giaët). (3) Tieán haønh töø böôùc (1) ñeán böôùc (4) cuûa phaàn thaùo Washer Lid (Naép maùy giaët). (4) Tieán haønh töø böôùc (2) ñeán böôùc (4) cuûa phaàn thaùo PCB (Baûng ñieàu khieån) (5) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 9 vít gaén Top Plate (Naép ñaäy treân maùy giaët) leân, laät ngöûa vaø ñaåy veà phía sau. (6) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân. Chuù yù: Thaùo naép ñaäy vít (Beân traùi phía tröôùc cuûa Top Plate) tröôùc khi thaùo vít. ♦ Caùch thay ñoåi Control Plate vaø PCB (Baûng ñieàu khieån vaø maïch In) (Hình veõ) (1) Tieán haønh töø böôùc (1) tôùi böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau maùy giaët). (2) Duøng tuoác nô vít (+) ñeå thaùo 1 vít gaén Control Plate (Baûng ñieàu khieån) vaø Top Plate (Naép ñaäy treân maùy giaët). (3) Ñaåy baûng ñieàu khieån veà phía tröôùc vaø nhaác leân. (4) Thaùo ñaàu caém daây ñieän (12) thaùo 7 vít gaén maïch in vôùi baûng ñieàu khieån (5) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân. • Khi môû Top Plate, chuù yù ñeå khoâng laøm thay ñoåi hình daïng caàn ñaåy an toaøn cuûa cuïm thieát bò an toaøn. Neáu caàn ñaåy an toaøn bieán daïng, coâng taéc an toaøn seõ hoaït ñoäng khoâng chính xaùc. • Khi gaén Top Plate vôùi khung, vì maët sau nôi gheùp noái cuûa Top plate vôùi khung coù daây ñieän ñi qua, chuù yù ñöøng laøm hoûng lôùp voû cuûa caùc daây ñieän. Back Plate (Naép sau maùy giaët) Control Plate (Baûng ñieàu khieån maùy giaët)
 • 13. -12- Hose Band (Voøng keïp oáng) ♦ Caùch thay Washer Lid (Naép maùy giaët) (1) Môû naép maùy giaët. (2) Duøng tuoác nô vít (-) vöøa nhaán chaân gaù cuûa truïc baûn leà ôû phía traùi cuûa naép maùy giaët vöøa ñaåy chuùng ra. (3) Ñaåy naép maùy giaët veà beân traùi vaø nhaác leân. (4) Thaùo loø xo baûn leà ôû naép maùy giaët vôùi Top Plate ra. (5) Khi laép laïi, trình töï caùc böôùc ngöôïc laïi treân. ♦ Caùch thaùo Magnetic Valve (Van ñieän töø) (1) Tieán haønh töø böôùc (1) tôùi böôùc (2) cuûa phaàn thaùo Back Plate (Naép sau). (2) Thaùo ngaên chöùa xaø phoøng. (3) Duøng tuoác nô vít (+) thaùo 2 vít gaén Magnetic Valve vaø Top Plate. (4) Duøng tuoác nô vít (-) vöøa nhaán 2 chaân gaù cuûa Pour Inlet Ass’y vöøa ñaåy ra. (5) Keùo van ñieän töø ra khoûi Feed Hose (OÁng Caáp Nöôùc). (6) Trình töï laép raùp ngöôïc laïi vôùi treân. ♦ Caùch gaén Air Trap Hose (OÁng thoâng aùp) (1) Tieán haønh böôùc (1) cuûa phaàn thaùo Control Plate (Baûng ñieàu khieån). (2) Sau khi xaùc nhaän chaéc chaén trong thuøng vaét khoâng coù nöôùc, thaùo voøng giöõ oáng, thaùo oáng thoâng aùp. Neáu tröôøng hôïp trong thuøng coøn coù nöôùc, duøng tay môû van thoaùt nöôùc, xaû heát nöôùc ra ngoaøi. (3) Duøng hoùa chaát chuyeân duøng lau saïch toaøn boä beà maët ngoaøi cuûa phaàn oáng noái vôùi oáng thoâng aùp treân thuøng ngoaøi. (4) Duøng keo daùn ñaëc bieät, boâi leân treân toaøn boä beà maët ngoaøi cuûa phaàn oáng noái cuûa thuøng ngoaøi. (5) Gaén Air trap hose vaøo ñaàu noái oáng (Ñeán taän chaân cuûa ñaàu noái oáng). Chuù yù: Ñöøng taïo ra maøng keo daùn bòt kín ñaàu oáng noái treân thuøng ngoaøi. (6) Gaén voøng keïp oáng vaøo phaàn giöõa cuûa nôi tieáp xuùc Air Trap Hose vôùi ñaàu oáng noái. HÌNH VEÕ ♦ Caùc böôùc kieåm tra cuûa nhaân vieân baûo trì • Caùch tieán haønh chöông trình kieåm tra: (1) Vöøa nhaán nuùt NORMAL (Tieâu chuaån), vöøa nhaán nuùt POWER SWITCH (Coâng taéc nguoàn) (2) Vaãn nhaán vaø giöõ nuùt NORMAL, nhaán nuùt START/ PAUSE 3 laàn lieân tieáp. • Hoaït ñoäng cuûa chöông trình kieåm tra: (1) Nhaán nuùt “NORMAL, HEAVY DUTY, CUSTOM, BLANKET” ñeå caøi ñaët chöông trình kieåm tra. (2) Chæ vieäc nhaán nuùt “START/ PAUSE” thì chöông trình kieåm tra ñaõ ñöôïc caøi ñaët seõ hoaït ñoäng. Air trap hose (OÁng thoâng aùp) Duøng hoùa chaát chuyeân duøng lau saïch beà maët oáng noái OÁng noái (Thuøng ngoaøi) Duøng keo daùn boâi leân toaøn boä beà maët oáng • Naép maùy giaët goàm 2 phaàn laép raùp laïi vôùi nhau: Naép maùy giaët, tay naém. Vì tay naém khoâng theå thaùo ra ñöôïc neân khi thay theá phaûi thay theá toaøn boä cuïm treân.
 • 14. -13- Chöông trình caøi ñaët Chöông trình kieåm tra Noäi dung xaùc nhaän NORMAL Ñoäng cô quay theo chieàu phaûi Xem thöû maâm giaët coù quay phaûi khoâng HEAVY DUTY Ñoäng cô quay theo chieàu traùi Xem thöû maâm giaët coù quay traùi khoâng CUSTOM Hoaït ñoäng cuûa van xaû nöôùc Van xaû môû, nöôùc thoaùt ñöôïc ra ngoaøi DRY CARE Hoaït ñoäng cuûa van caáp nöôùc Van caáp nöôùc môû, nöôùc ñöôïc caáp. ♦ Caùch thay theá boä giaûm chaán loø xo Part list – Baûng teân linh kieän 1. Stopping Pin/ Choát chaën (theùp daây) 2. Spring Damper/ Goái ñôõ giaûm chaán A(PP) 3. Rubber Damper/Ñeäm giaûm chaán(cao su) 4. Spring Damper Base Ñeá loø xo giaûm chaán B (PP) 5. Spring Damper Loø xo giaûm chaán (Theùp daây) 6. Spring Damper Holder Goái ñôõ loø xo giaûm chaán (PP) 7. Felt / Voøng næ ñeäm 8. Rubber Damper Ñeäm giaûm chaán (cao su) 9. Special Washer Voøng ñeäm ñaëc bieät 10. Suspension Rod (Thanh treo) 11. Packing (Mieáng ñeäm) Boä giaûm chaán 12. Spring Damper Cap Naép ñaäy loø xo giaûm chaán ♦ Caùch thaùo ñaàu caém van caáp nöôùc (Magnetic valve) khi thay ñoåi van caáp nöôùc (1) Tieán haønh caùc böôùc nhö phaàn thaùo Top plate, thaùo caùc vít gaén treân Top plate. (2) Môû Top plate ñaët veà phía sau. (3) Ñaåy thanh treo töø döôùi leân cho nhoâ ra khoûi caùc goái ñôõ treân khung. (4) Thaùo choát chaën, ñaåy caû boä giaûm chaán xuoáng döôùi vaø laáy ra. (5) Theo trình töï ngöôïc laïi, gaén boä giaûm chaán môùi vaøo. (1) Dôøi bao caém ñieän. (2) Duøng vaät nhoïn (thích hôïp) vöøa nhaán vaøo phaàn nhoâ leân ôû chính giöõa ñaàu noái, vöøa naém laáy ñaàu noái keùo ra. • Xin ñöøng naém daây daãn keùo vì seõ deã gaây hö hoûng cho ñaàu noái. (3) Sau khi thay theá van caáp nöôùc: gaén phaàn noåi leân cuûa ñaàu noái daây vaøo choã cuûa van caáp nöôùc cho tôùi vò trí loõm vaøo. • Sau khi gaén vaøo, duøng tay keùo ñeå kieåm tra laïi ñaàu noái daây coù rôøi ra hay khoâng. (4) Gaén laïi bao caùch ñieän. Ñieåm nhoâ leân Daây daãn Ñaàu caém Bao caùch ñieän • Boä giaûm chaán loø xo khi thay theá, duø cho 1 caây bò hö ñi nöõa, ñeå baûo ñaûm chaát löôïng xin vui loøng thay caû 4 caây. • Boä giaûm chaán loø xo coù hai loaïi. Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä Service code: 617-279-1234 Ñoäng cô Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä Service code: 617-279-1210 Sau Traùi Tröôùc Phaûi Phía coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä Service code: 617-279-1241 ä Phía khoâng coù ñoäng cô, boä giaûm chaán: 1 boä Service code: 617-279-1227
 • 15. -14- 11. LÖU ÑOÀ XEM XEÙT SÖÏ COÁ: SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ a. Nguoàn ñieän Caàu chì bò chaùy khoâng? Caàu chì bò hö Thay theá Motor bò hö Thay theá Tuï ñieän bò hö Thay theá Khi nhaán nuùt ON vaø START thì khoâng coù tieáng bíp vaø maùy khoâng hoaït ñoäng. Khoâng Magnetic coil bò hö Thay theá Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp ñieåm khoâng toát Thay theá hoaëc söûa chöõa Maïch ñieàu khieån bò hö Thay theá b. Cung Caáp Nöôùc Nöôùc khoâng caáp khi Nhaán ON vaø START Coù tín hieäu (tieáng reø) töø van caáp nöôùc khoâng? Coù Taám loïc treân van caáp nöôùc bò ngheït. Laøm saïch taám loïc. Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp ñieåm khoâng toát. Thay theá. Van nöôùc bò hö. Thay theá. Caûm bieán möïc nöôùc hö Thay theá. Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá. Nöôùc cung caáp khoâng bình thöôøng. Kieåm tra aùp löïc nöôùc. Thaáp Di chuyeån taám ñieàu tieát van caáp nöôùc* Thay theá van caáp nöôùc. Cao Laøm saïch taám loïc van caáp nöôùc. Thay theá van caáp nöôùc. *GHI CHUÙ: Khi laáy taám ñieàu tieát ra phaûi ñaët taám loïc vaøo ñuùng vò trí ban ñaàu. Caáp nöôùc khoâng ngöøng. Nöôùc coù ngöøng khi ruùt phích ñieän ra hoaëc nhaán OFF khoâng? Coù OÁng thoâng aùp bò ngheït hoaëc coâng taét möïc nöôùc bò thuûng. Laøm saïch hoaëc thay theá. Coâng taét möïc nöôùc bò hö. Thay theá. Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá. Maøng ngaên cuûa van caáp nöôùc bò ngheït. Thay theá hoaëc thaùo raùp laïi van vaø laøm saïch maøng ngaên. Maøng ngaên bò bieán daïng. Thay theá Khoâng Khoâng Coù Taám ñieàu tieát Truï ñeäm Taám loïc Van caáp nöôùc
 • 16. -15- SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ c. Giaët/ Xaû Maùy hoaøn toaøn khoâng hoaït ñoäng khi nöôùc ñaõ ôû möùc qui ñònh. Khi nhaán nuùt vaét, thuøng vaét quay bình thöôøng khoâng? Khoâng Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp ñieåm khoâng toát. Thay theá. Bearing Ass’y bò hö. Thay theá Caûm bieán nhieät ñoä treân motor môû Thay hoaëc söûa chöõa sau khi motor nguoäi. Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá Coù Maâm giaët quay baèng tay ñöôïc khoâng? Khoâng Bearing Ass’y bò hö. Thay theá. Coù Motor coù oàn khoâng? Khoâng Daây motor bò ñöùt. Thay theá hoaëc söûa chöõa. Coù Daây daãn tuï ñieän bò ñöùt. Thay theá hoaëc söûa chöõa. Tuï ñieän bò hö. Thay theá. Motor bò ngaén maïch. Thay theá. Thuøng vaét gaén vôùi maâm giaët quay suoát quaù trình giaët hoaïc xaû. Magnetic Coil coù laøm vieäc bình thöôøng khoâng? Coù Daây thaéng treân cuïm kim loaïi bò rôùt ra ngoaøi. Thay cuïm kim loaïi. Cuïm daây thaéng bò hö Thay cuïm kim loaïi Khoâng Magnetic Coil bò hö. Thay theá. Daây thaéng bò rôùt ra beân ngoaøi. Thay cuïm kim loaïi. Cuïm daây thaéng coù laøm vieäc bình thöôøng khoâng. Khoâng Cuïm daây thaéng bò hö. Thay cuïm kim loaïi. Chuù yù: Thaéng laøm vieäc bình thöôøng khi thuøng vaét döøng trong khoaûng thôøi gian 10 giaây, vôùi cheá ñoä giaët coù taûi.
 • 17. -16- SÖÏ COÁ KIEÅM TRA NGUYEÂN NHAÂN CAÙCH XÖÛ LYÙ d.Xaû nöôùc Van bò ngheït. Laøm saïch beân ngoaøi Loø xo van bò meùo. Thay loø xo van. Nöôùc khoâng xaû ra ngoaøi. Magnetic Coil coù laøm vieäc bình thöôøng khoâng? Naép chaën van xaû bò ngheït Thay naép chaën hoaëc van Daây ñieän Magnetic Coil bò ngaét. Thay hoaëc söûa chöõa Khoâng Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá Naép chaën cuûa van bò meùo. Thay theá. Xaû nöôùc quaù laâu OÁng xaû nöôùc bò meùo. Thay theá hoaëc söûa chöõa. Noái oáng khoâng ñuùng. Söûa chöõa. Voøi xaû quaù daøi hoaëc ñaët ôû vò trí quaù cao. Söûa chöõa. Ñoaïn noái theâm vaøo oáng xaû: Ñoä daøi vaø ñoä cao toái ña cuûa ñoaïn noái theâm oáng xaû chæ cho pheùp trong baûng döôùi ñaây: Traïng thaùi oáng noái Ñoä cao oáng noái Ñoä daøi oáng noái Khoâng ñeå thaúng Toái ña 15 cm Toái ña 1 m Ñeå thaúng -- Toái ña 3 m e. Vaét khoâ Cheá ñoä vaét khoâng hoaït ñoäng. Coâng taéc an toaøn coù hoaït ñoäng khoâng. Coù Ñaët maùy bò nghieâng. Chænh laïi cho caân baèng. Khoâng Daây ñai bò rôùt ra. Chænh laïi Motor Daây ñai bò ñöùt. Thay theá. OÁc cuûa Motor Pulley coøn loûng. Xieát laïi cho chaët. Motor khoâng coù ñieän hoaëc bò chaùy. Söûa chöõa hoaëc thay theá. Tuï ñieän bò chaùy hoaëc bò ngaét ñieän. Söûa chöõa hoaëc thay theá. Bearing Ass’y bò hö. Thay theá. Magnetic Coil bò hö. Thay theá. Daây thaéng bò hö. Thay theá. Caûm bieán nhieät ñoä treân motor bò bung ra. Thay hoaëc söûa chöõa sau khi motor nguoäi. Söï tieáp xuùc cuûa 14 tieáp ñieåm khoâng toát. Söûa chöõa hoaëc thay theá. Maïch ñieàu khieån bò hö. Thay theá. GHI CHUÙ: • Khi coâng taéc an toaøn laøm vieäc lieân tuïc ba laàn, taát caû caùc tín hieäu cuûa chöông trình seõ chôùp taét, cuøng luùc ñoù seõ phaùt ra tieáng keâu bíp bíp ñeå baùo hieäu söï coá. Coù
 • 18. -17- 12. NHÖÕNG SÖÏ COÁ VEÀ CUÏM OÅ TRUÏC CUÛA MAÙY GIAËT HOAØN TOAØN TÖÏ ÑOÄNG 1./ AÂm thanh khoâng bình thöôøng trong khi giaët: Daáu hieäu: Trong khi giaët, maâm giaët quay theo chieàu kim ñoàng hoà vaø ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, taïo neân doøng nöôùc chuyeån ñoäng theo hai höôùng naøy. Söï chuyeån ñoäng cuûa doøng nöôùc taïo löïc taùc ñoäng leân thaønh thuøng vaét, maëc duø thuøng vaét ñaõ ñöôïc khoaù chaët khi maùy thöïc hieän hoaït ñoäng giaët, nhöng thuøng vaét seõ quay neáu nhö söï ma saùt giöõa maù thaéng vaø baùnh thaéng giaûm. Khi ñoù seõ taïo neân aâm thanh baát thöôøng. Kieåm tra: Taét nguoàn ñieän, môû naép maùy giaët, giöõ thuøng vaét vaø quay nheï theo chieàu kim ñoàng hoà. Neáu aâm thanh phaùt ra töø thaéng thaéng bò hoûng. Nguyeân nhaân: Coù theå do caùc chaát beân ngoaøi (môõ) baùm treân beà maët maù thaéng aûnh höôûng tôùi quaù trình laøm vieäc cuûa thaéng. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo. 2./ Coù tieáng oàn tröôùc khi thuøng vaét döøng: Daáu hieäu: AÂm thanh khoâng bình thöôøng phaùt sinh ngay tröôùc khi thuøng vaét döøng haún. Nguyeân nhaân: Daáu hieäu naøy thöôøng phaùt sinh khi heä soá ma saùt giöõa maù thaéng, baùnh thaéng quaù lôùn vaø thôøi gian thaéng nhoû. Nguyeân nhaân do vaät lieäu boá thaéng, ñoä nhaùm cuûa beà maët boá thaéng giaûm vaø löïc caêng loø xo lôùn. Ngoaøi ra söï baùm buïi baån vaø ñoä aåm cao cuõng laø nguyeân nhaân cuûa söï coá naøy. Kieåm tra: Cho maùy thöïc hieän chöông trình vaét vaø kieåm tra xem coù aâm thanh khoâng bình thöôøng phaùt ra khi thuøng vaét döøng khoâng. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo. 3./ Thaéng khoâng hoaït ñoäng: Daáu hieäu: Thaéng ñaõ taùc ñoäng khi quaù trình vaét thöïc hieän xong, nhöng thôøi gian döøng cuûa thuøng vaét quaù laâu. Nguyeân nhaân: Momen thaéng quaù nhoû, boá thaéng quaù moøn. Söï taùc ñoäng cuûa caùc chaát beân ngoaøi (môõ) leân beà maët cuûa maù thaéng vaø baùnh thaéng. Kieåm tra: Thôøi gian thaéng bình thöôøng laø 5 giaây, nhöng neáu thôøi gian thaéng laø 10 giaây ñöôïc xaùc ñònh coù söï coá. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo.
 • 19. -18- 4./ Thaéng ñoät ngoät: Daáu hieäu: Thaéng ñaõ taùc ñoäng khi hoaït ñoäng vaét thöïc hieän xong nhöng thuøng vaét döøng quaù nhanh. Nguyeân nhaân: Momen thaéng quaù lôùn do goùc uoán khoâng ñeàu cuûa maù thaéng. Ñaëc bieät khi khe hôû giöõa maù thaéng vaø baùnh thaéng quaù nhoû ôû hai ñaàu. Kieåm tra: Thôøi gian thaéng bình thöôøng laø 5 giaây (Traïng thaùi khoâng taûi). Neáu thôøi gian thaéng töø 2 tôùi 3 giaây ñöôïc xaùc ñònh coù söï coá. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch beà maët cuûa baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo. 5./ Thuøng vaét khoâng quay: Daáu hieäu: Thuøng vaét khoâng quay ôû giai ñoaïn vaét. Nguyeân nhaân: Coù theå gaây neân bôûi: Tín hieäu ñieän, Caûm bieán möïc nöôùc, Motor ngaãu löïc, Motor, Coâng taéc an toaøn… Tuy nhieân ôû giai ñoaïn naøy hö hoûng chuû yeáu do caùc linh kieän cô khí. Trong tröôøng hôïp naøy cô caáu ly hôïp cuûa cuïm baïc ñaïn moät chieàu bò ræ seùt do nöôùc boät giaët thaám vaøo, khoaûng dòch chuyeån heïp cuûa caàn thaéng laøm loø xo ly hôïp khoâng taùc ñoäng cuõng laø moät nguyeân nhaân. Kieåm tra: Haõy chaéc chaén raèng caùc linh kieän ñeàu hoaït ñoäng bình thöôøng, haõy kieåm tra xem thuøng vaét coù theå quay deã daøng baèng tay khi Magnetic Coil (Motor ngaãu löïc) ñang ôû traïng thaùi keùo. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm naép baùnh thaéng, duøng coàn chuøi saïch baùnh thaéng tröôùc khi laép cuïm naép môùi vaøo hoaëc thay loø xo ly hôïp. 6./ Ræ nöôùc: Daáu hieäu: Nöôùc ræ ra xung quanh baïc ñaïn, linh kieän cuïm baïc ñaïn bò ræ seùt. Nguyeân nhaân: Meùp voøng chaén daàu laép khoâng chaët vôùi ñeá thuøng ngoaøi. Kieåm tra: Thaùo cuïm baïc ñaïn vaø kieåm tra xem veát xaâm nhaäp cuûa boät giaët treân beà maët cuûa cuïm baïc ñaïn. Khaéc phuïc: Thay theá cuïm baïc ñaïn. 7./ Tieáng laùch taùch trong quaù trình giaët: Daáu hieäu: Tieáng laùch taùch phaùt ra ôû vuøng laân caän cuûa cuïm oå truïc, nguyeân nhaân do maûnh kim loaïi (Ñoàng tieàn, keïp toùc) loït vaøo döôùi maâm giaët vaø thuøng ngoaøi, phaù huûy thaønh töøng maûnh. Töø ñoù taïo ra tieáng laùch taùch, tuy nhieân vaán ñeà naøy khoâng ñeà caäp trong taøi lieäu naøy vì khoâng aûnh höôûng tôùi söï hö hoûng cuûa cuïm kim loaïi. Nguyeân nhaân: Do khoaûng caùch heïp giöõa baùnh coùc vaø caàn ly hôïp trong quaù trình vaét. Kieåm tra: Bình thöôøng khe hôû giöõa chu vi cuûa baùnh coùc vaø ñoøn baåy toái ña töø 5 6mm. Trong tình huoáng coù söï coá khe hôû seõ laø 3mm. Khaéc phuïc: Thay cuïm baïc ñaïn.
 • 21. -20-
 • 22. -21-
 • 23. -22- 14. DANH SAÙCH LINH KIEÄN No. STT Part name Teân linh kieän Color Maøu Service code Maõ dòch vuï Q’ty Soá löôïng Specification Thoâng soá kyõ thuaät 1 PCB Complete (Maïch ñieàu khieån) 617-298-7293 1 220-240V 2 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 7 Gaén PCB H 617-279-5225 1 ABS-LN640 418B S 617-298-6838 1 ABS-LN640 419B 3 Control Plate (Baûng ñieàu khieån) N 617-298-6845 1 ABS-LN640 220BR H 617-296-6618 1 PET S 617-285-3611 1 PET 4 Membrane Plate (Taám daùn baûng ñieàu khieån) N 617-290-7895 1 PET H 617-296-7585 1 H S 617-298-7200 1 S 5.1 Washer Lid Ass'y (Boä naép maùy giaët) N 617-298-7217 1 N H,S 617-293-5294 1 PET-JN 200 5.1.1 Washer Lid A (Naép maùy giaët A) N 617-298-7163 1 210BR PETZ6006 H,S 617-293-5317 1 PET-JN 200 5.1.2 Washer Lid B (Naép maùy giaët B) N 617-298-7170 1 PEG 210BR H,S 617-297-9045 1 SILVER PAINTING 634N 5.1.3 Lid Handle (Tay naém treân naép) N 617-298-6883 1 SILVER PAINTING 5.1.4 Hinge Shaft (Truïc baûn leà) 617-260-0482 1 5.2 Lid Spring (Loø xo naép) 617-247-3871 1 SUS304 WPB D1.0 5.3 Hinge Arm (Ñoøn baåy baûn leà) 617-285-3222 1 P.P 6 Hinge Shaft (Truïc baûn leà) 617-243-7866 1 POM 7 Hinge Spring (Loø xo baûn leà) 617-248-3115 1 8 Safety Lever (Caàn gaït an toaøn) 617-243-7873 1 POM 9 Safety Lever Spring (Loø xo caàn gaït an toaøn) 617-175-0508 1 10 Switch (Coâng taéc) 617-175-0485 1 KS-12-0 11 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 1 Gaén SWITCH 12 Sensor Ass'y (Caûm bieán möïc nöôùc) 617-295-8576 1 13 Lead Wire Ass'y (Cuïm daây daãn) 617-246-2752 1 14 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-148-4632 1 15 Magnetic Valve (Van ñieän töø) 617-295-8583 1 DNV-VSA2 16 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 3 Gaén M.VALVE 17 SCR TPG BIN 4x16 (Vít SCR TPG BIN 4x16) 411-071-0200 2 Gaén POUR INLET 18 Pour Inlet Ass'y (Ngoõ nöôùc vaøo) 617-245-4481 1 SHV
 • 24. -23- No. STT Part name Teân linh kieän Color Maøu Service code Maõ dòch vuï Q’ty Soá löôïng Specification Thoâng soá kyõ thuaät 19 Air Trap Hose (OÂáng ño aùp löïc nöôùc) 617-107-4604 1 1 ROLL (500M) 20 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4921 1 21 Hose joint Ass’y (Boä phaän noái oáng) 617-298-5046 1 GAÉN BÔM 22 Pump Ass’y (Bôm) 617-249-5514 1 ZH-208G-II 23 Cushion (Mieáng ñeäm) 617-243-7897 2 EPDM 26 Feed Valve Fixture (Giaù giöõ van) 617-244-6134 1 P.P 27 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 2 Gaén Back Plate H 617-298-5084 1 PP AR564 S 617-285-3451 1 PP 29 Top Plate (Naép ñaäy treân maùy giaët) N 617-290-7918 1 PP 31 SCR TPG TRS 4x20 (Vít SCR TPG TRS 4x20) 411-074-7909 5 Gaén Top Plate 32 SCR TPG TRS 4x10 (Vít SCR TPG TRS 4x10) 411-074-5004 4 Gaén Frame Attach 33 Tab Housing Ass’y (Boä daây daãn ñieän) 617-298-2700 1 FROM MOTOR 34 Tab Housing Ass’y (Boä daây daãn ñieän) 617-298-2687 1 FROM SWITCH H 617-279-5270 1 PP AR564 S 617-285-3123 1 PP AR564 35 Back Plate (Taám naép sau) N 617-285-3130 1 226Y PP AR564 H 617-279-5263 1 202N S 617-265-0180 1 PP 37 Screw Cap (Naép ñaäy vít) N 617-264-0020 1 PP 38 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1 Gaén Control Plate H 617-290-3019 1 202N VIET S 617-290-3026 1 638N 39 Soap Box Ass'y (Ngaên chöùa xaø phoøng) N 617-290-3033 1 226Y VIET H 617-245-9103 1 H S 617-277-2301 1 SILVER 637N 40 Frame Complete (Khung maùy) N 617-263-9505 1 GOLD 41 Frame Attach (Giaù ñôõ daây ñieän) 617-243-8078 1 P.P (L) 42 Frame Attach (Giaù ñôõ daây ñieän) 617-243-8061 1 P.P ( R ) H 617-245-9127 1 PCM S 617-277-2615 1 SILVER 637N 43 Front Panel (Taám che tröôùc) N 617-263-9529 1 GOLD PCM 45 Spring Damper Base (Ñeá ñeäm loø xo) 617-180-4676 4 P.P 46 Stopping Pin (Choát chaën) 617-211-4361 4 SUS-304WPB D2.0 47 SCR TPG TRS 4x14 (Vít SCR TPG TRS 4x14) 411-074-6605 2 Gaén Front Panel 48 Frame Handle (Tay naém khung) 617-262-7809 2 P.P
 • 25. -24- No. STT Part name Teân linh kieän Color Maøu Service code Maõ dòch vuï Q’ty Soá löôïng Specification Thoâng soá kyõ thuaät 49 Drain Hose Ass’y (Boä oáng xaû) 617-243-9907 1 BEÂN TRONG 50 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4891 1 51 Drain Hose Ass’y (Cuïm oáng xaû) 617-276-1275 1 52 Leg (Chaân maùy giaët) 617-263-9451 1 AR564 COOL GRAY 10C 53 Bottom Cover (Taám ñeá maùy) 617-255-9384 1 54 SCR TPG TRS 4x14 (Vít SCR TPG TRS 4x14) 411-074-6605 9 Gaén Leg 55 Cushion (Mieáng ñeäm) 617-180-4423 3 NBR 56 SCR TPG TRS 6x20 (Vít SCR TPG TRS 6x20) 411-149-5106 3 Gaén Cushion 57 Adjustor Screw (Vít ñieàu chænh) 617-180-4386 1 FRPP E-7000 58 Adjustor Cap (Naép chaân ñieàu chænh) 617-263-6955 1 COOL GRAY 10C 59 Adjustor (Chaân ñieàu chænh) 617-279-2668 1 60 Drain Cap (Naép ñaäy oáng xaû) 617-262-7830 1 P.P COOL GRAY 10C 61 Lead Stay (Daây coät) 617-021-1413 5 L160 62 Cord Ass’y (Phích caém daây ñieän nguoàn) 617-234-4034 1 S2 63 Cord Stay (Ñaàu giöõ daây ñieän) 617-117-0238 1 TN300S NYLON 64 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1 Gaén Capacitor 65 Capacitor Ass’y (Tuï ñieän) 617-290-8342 1 SH-DPX 11.5µF 66 Sound Proof Board (Taám caùch aâm) 617-237-0910 2 67 SCR TPG TRS 4x10 (Vít SCR TPG TRS 4x10) 411-006-9902 1 H,S 617-180-6816 1 L690 68 Lead Wire Ass’y (Cuïm daây daãn) N 617-247-7541 1 L590 69 SCR S-TPG 4x10 (Vít SCR S-TPG 4x10) 411-025-3004 1 70 Lead Wire Ass’y (Cuïm daây daãn) 617-102-0502 1 L1800 71 Pulsator Screw (Vít maâm giaët) 617-026-9575 1 SUS-304 72 Pulsator Screw Washer (Voøng ñeäm vít maâm giaët) 617-026-9636 1 EXIM H 617-290-3064 1 NANO AG+ 73 Pulsator Ass'y (Boä Maâm giaët) S,N 617-290-3057 1 H 617-290-3149 1 651N NANO AG+ 73.1 Pulsator (Maâm giaët) S,N 617-290-3132 1 428C NANO AG+ H 617-287-7143 3 PANTONE 320B 73.2 Pulsator Cap A(Naép ñaäy caùnh maâm giaët A) S,N 617-290-3156 3 PANTONE 430C H 617-287-7150 3 PANTONE 320B 73.3 Pulsator Cap B(Naép ñaäy caùnh maâm giaët B) S,N 617-290-3163 3 PANTONE 430C 74 Pulsator Washer (Voøng ñeäm maâm giaët) 617-183-6431 1 SUS-430 T1.5 75 Outer Tub Cover (Naép ñaäy thuøng ngoaøi) 617-243-6722 1 PP
 • 26. -25- No. STT Part name Teân linh kieän Color Maøu Service code Maõ dòch vuï Q’ty Soá löôïng Specification Thoâng soá kyõ thuaät 76 SCR TPG TRS 4x16 (Vít SCR TPG TRS 4x16) 411-007-5606 3 Gaén Outer Tub Cover 77 Suspension Rod Ass'y (Cuïm giaûm chaán) 617-279-1210 1 TRÖÔÙC (BEÂN PHAÛI) 78 Outer Tub Drum (Thuøng ngoaøi) 617-243-6142 1 P.P 78.1 Lead Stay (Daây coät) 617-158-1591 1 NYLON 66 NK-8N 79 Drain Pipe (OÁng xaû) 617-180-4799 1 P.P 80 Suspension Rod Ass'y (Cuïm giaûm chaán) 617-279-1227 1 TRÖÔÙC (BEÂN TRAÙI) 81 Suspension Rod Ass'y (Boä giaûm chaán) 617-279-1234 1 SAU (BEÂN PHAÛI) 82 Suspension Rod Ass'y (Boä giaûm chaán) 617-279-1241 1 SAU (BEÂN TRAÙI) 83 Overflow Hose (OÁng xaû traøn) 617-243-6364 1 P.E 84 Hose Joint Ass’y (Boä oáng noái) 617-244-0194 1 85 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-216-8159 3 86 Bearing Ass’y (Cuïm oå truïc) 617-299-3058 1 87 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0210 1 88 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0234 4 89 Magnetic Coil (Moâ tô xaû nöôùc) 617-294-1226 1 SKM-12G 90 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9740 2 91 Valve Ass’y (Boä van xaû) 617-180-5161 1 92 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9733 2 GAÉN VAN XAÛ NÖÔÙC 93 Lead Stay (Daây coät) 617-021-1413 2 L160 94 Hose Band (Voøng keïp oáng) 617-026-4860 1 95 Insulator Plate (Ñeäm caùch ñieän) 617-180-5758 2 FR-PP E7000 96 Motor Complete (Moâ tô) 617-289-8650 1 AM-C14G 220-240V 97 Insulator Plate (Ñeäm caùch ñieän) 617-180-5734 2 FR-PP E7000 98 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0180 2 FUEL TEMPERING 99 Motor Pulley (Pu-li moâ tô) 617-290-4962 1 D12 100 Brake Wheel Screw Ass’y (Bu loâng baùnh thaéng) 617-015-6523 1 101 V- Belt (Daây ñai) 617-290-6645 1 102 Motor Angle Holder (Boä phaän baûo veä moâ tô) 617-293-8790 1 103 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0241 4 104 Feed Hose Ass'y (Cuïm oáng caáp nöôùc) 617-271-5698 1 L1.2M 104-1 Magic Joint Ass'y (Ñaàu oáng noái) 617-186-1747 1 105 Spin Tub Complete (Cuïm thuøng vaét) 617-296-8148 1 105.2 SCR TPG TRS 5x22 (Vít SCR TPG TRS 5x22) 411-075-2507 6 Gaén Balance Weight Spin Tub 105.3 SCR TPG TRS 5x22 (Vít SCR TPG TRS 5x22) 411-075-2507 8 Gaén Spin Tub Boss 105.4 Spin Tub Ass'y (Boä thuøng vaét) 617-294-2865 1 SUS
 • 27. -26- No. STT Part name Teân linh kieän Color Maøu Service code Maõ dòch vuï Q’ty Soá löôïng Specification Thoâng soá kyõ thuaät 105.5 Circulate Hose Ass'y (OÁng tuaàn hoaøn) 617-296-8155 1 105.7 Balance Weight Ass’y (Vaønh caân baèng) 617-244-0163 1 105.8 Spin Tub Boss (Ñeá truyeàn ñoäng thuøng vaét) 617-281-9587 1 SGHC*ZN-S-C-X-T3.2 106 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-029-0227 4 107 Lint Filter Ass’y (Boä loïc sôïi vaûi) 617-296-8179 1 108 Packing (Voøng ñeäm) 617-223-7039 2 EPDM 109 SCR TPG TRS 4x12 (Vít SCR TPG TRS 4x12) 411-074-5806 1 110 Notice Label (Nhaõn chuù yù an toaøn) 617-180-8599 1 DAP 113 Balance Weight (Cuïm caân baèng) 617-262-9001 1 114 Special Screw (Vít ñaëc bieät) 617-028-9740 2 PACKING PARTS (Linh kieän ñoùng goùi) H 617-296-7134 1 S 617-298-6852 1 115 Corrugate Box Complete (Thuøng carton) N 617-298-6869 1 116 Polyethylene Cover (Bao nilon phuû maùy) 617-290-0056 1 P.E T0.4 117 Body Cushion Bed (Moáp ñeäm chaén ñeá ) 617-285-3147 1 P.S 118 Panel Protector (Moáp ñeäm naép thuøng) 617-280-1162 1 EP.S 119 Spin Tub Protector (Moáp ñeäm thuøng vaét) 617-280-1179 1 EP.S 120 Soft Sheet (Xoáp ñeäm) N.S.P* 1 SANYO Electric Co., Ltd. Osaka, Japan