SlideShare a Scribd company logo
Storydoers Training Combo BG
• ВЪВЕДЕНИЕ
• АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ
• НАШИЯТ ОТГОВОР
• ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНТАЛИТЕТ НА
ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
-
3
Туризмът играе ключова роля за социално-
икономическия прогрес и допринася към заетостта и
икономически растеж, както и към развитието на
селските, периферните или по-слабо развитите
райони. През 2019 г. повече от 1 от 10 европейски
предприятия в сектора на услугите спадат към
туристическата индустрия. В тези 2.3 милиона
предприятия са заети 12.3 милиона души. Туризмът
играе значима роля в развитието на европейските
региони.
Пандемията от COVID-19 се отрази значително на
всички житейски аспекти в цяла Европа. Пандемията
постави под сериозни предизвикателства социално-
икономическите ни системи. Според UNWTO, заради
COVID-19 кризата, Европа е отбелязала 70% спад в
посещенията от международни туристи. Особено
засегнати са местните бизнеси, заети в сферата на
селския туризъм в слабо-населените райони.
4
АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ
-
5
При поредицата от локдауни се наложи
много бизнеси да се цифровизират и да преминат към
дистанционен режим на работа. Допълнително,
множеството ограничения, причинени от COVID-19
кризата, доведоха до принудителна цифровизация,
правейки я жизненоважна за туристическия бизнес.
Въпреки това, заетите в местния туризъм МСП
изостават в цифровия преход и много от тях се
затрудняват да се възползват от възможностите и да
извлекат ползите (ОИСР, доклад 2019).
Местните туристически бизнеси от селските
райони се сблъскват с “двойно цифрово разделение“.
От една страна, те все още изостават по отношение на
изградена инфраструктура за достъп от следващо
поколение, от друга страна в много селски райони
липсват основни умения и знания за потенциала на
цифровата технология, така че дори „цифровите
магистрали“ да са на място, те могат да останат
недостатъчно използвани по отношение на
предлагането на услуги, развитието на бизнеса и
привличането на клиенти.
6
Местния туристически бизнес от
селските райони не трябва да бъде оставян на
заден план. Трябва да се насърчи цифровизацията,
за да се осигури просперитета на местния
туристически бизнес, бъдещият поминък,
обществените услуги и общностният живот в много
от селските райони.
Осъзнавайки силата и важността на онлайн
медиите и комуникациите, специализираната
агенция за туризъм на ООН, подкрепя своите
страни членки в поредица от инициативи,
свързани с пазарни проучвания и дигитален
маркетинг
(https://www.unwto.org).
7
НАШИЯТ ОТГОВОР
-
8
“STORYDOERS. Digital story doing for local tourism” е
проект пo Програма «Еразъм+» за повишаване
конкурентоспособността на бизнеса от селските райони чрез
цифрово създаване на истории (Storydoing) в местния туризъм.
Създаването на истории е иновативна техника, целяща да наложи
нов подход при предлагането на продукти и услуги, основаващ се на
завладяващи дейности и преживявания.
За съжаление, в наши дни липсват подходящи средства за
подкрепата на създаването на истории в местния туристически
сектор.
Проектът цели създателите на истории да развият:
• Умения за създаването на истории: цифрови умения за
разказване на истории чрез дигиталните и социалните
платформи;
• Цифрови компетенции: да се намали цифровото изоставане на
местния туристически бизнес в селските райони;
• Социални компетенции: за ангажирането на местната общност и
устойчивото развитие на селските райони.
9
Проектът ще постигне следните резултати:
• Рамка за събиране на знания в областите на
цифровото създаване на истории и местния
туризъм, представяне на добри практики и
оценка на нуждите на начинаещите създатели на
истории.
• Обучителни модули с колекция от практики за
цифрово създаване на истории в местния
туризъм.
• Наръчник за създатели на истории с примери за
конкретни приложения на знанията, уменията и
компетенциите, придобити от участниците в
проекта.
10
В резултат на изпълнението на проекта ще
бъде разработен доказан модел за подобряване на
конкурентоспособността на бизнеса в селските
райони, местни туристически съюзи и иновативни
устойчиви проекти. Този модел ще предложи
методи и средства за развитие на капацитета на
селския бизнес да разработва и рекламира
устойчиви местни туристически преживявания чрез
създаването на истории.
11
ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНТАЛИТЕТ НА
ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ
- 12
13
КОИ СА ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ
Творците на истории са местни предприемачи,
които са основните двигатели на
туристическата икономика в селските райони…
• Туроператори и туристически агенции,
Семейни хотели и къщи за гости, Ресторанти,
Екскурзоводи и планински водачи,
Транспортни компании, Музеи, Други местни
туристически бизнеси, като ферми, пекарни,
пивоварни и други.
…които предлагат на своите клиенти
съдържателни туристически преживявания,
базирани на местна бизнес философия и
ценности.
14
КАКВО Е ЦИФРОВОТО СЪЗДАВАНЕ НА
ИСТОРИИ
Създаването на истории е иновативна техника,
целяща да наложи нов подход при
предлагането на продукти и услуги, основаващ
се на завладяващи дейности и преживявания.
Докато разказването на истории е просто
разказване на история, създаването на
история се фокусира върху нейното
изживяване, базирано на бизнес философия и
ценности.
Създаването на истории хуманизира връзката
между марката и потребителите ѝ; превръща ги
в посланици и герои в истинска история, с
която те се свързват емоционално.
15
СТРАТЕГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА
ИСТОРИИ
За създаването на история е нужна добра
история, която ще се превърне в по-добро
преживяване.
За да изградим успешна стратегия е нужно да
определим:
• Целта: какво е това, което искате да
предадете за определен продукт и марка.
• Пораждане на очаквана реакция в
аудиторията: степен на свързаност, която
превръща потребителите в посланици.
• Технически въпроси: идентифициране на
марката чрез цвят, лого, стил. Все пак
преживяването си остава приоритет.
16
Умения за създаването на истории
Като творец на истории вие ще се нуждаете от
умения и компетентности, свързани с:
• Фото и видео заснемане, Подкастинг
• Управление на онлайн общност
• Нагласа за сътрудничество и мутуализъм
• Изпълнение на онлайн дейности
• Брандиране, дигитален маркетинг и
предприемачество
• Уебсайт, профили в социалните мрежи и
онлайн платформи
• Всички снимки на природното и културно
наследство на Естремадура са дело на Andrea
Vincenti, José Luis Díaz и Marta Lozano Molano
Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект,
който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски
страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с
богата експертиза в различни сфери.
Уебсайт:
www.storydoers.eu
Storydoers Training Combo BG
• Въведение
• Комуникация и маркетинг
• Съвети за създаването на истории
• Елементи на устойчивост
• Допълнително четиво по темата
2
Туристическите бизнеси в селските райони се сблъскват с много ограничения, в много
случаи затруднени от малкия им размер и местоположението им. Скорошен дебат относно “селското
предприемачество” предполага, че една от най-добрите възможности да се развият селските райони
е чрез селски туризъм, тъй като неговите принципи са свързани със създаването на работни места и
приходи в селските райони, което може да помогне също да се увеличи стойността на местните
ресурси и продукти. За да се постигне трайна устойчивост, от една страна, е важно чрез
комуникацията да може да се предаде същността и ценностите на туристическия бизнес в селските
райони, както и продуктите и преживяванията, предлагани на туристите. От друга страна, чрез
ефективна комуникация тези предприятия могат да привлекат туристи, които от своя страна да
допринесат повече ползи за района.
Идеята за устойчив туризъм често погрешно е считана за “вид“ туризъм, но от гледна
точка на отговорния туризъм устойчивостта се прилага към всеки тип туризъм и към всеки сектор в
тази широкообхватна област: транспорт, настаняване, кетъринг и други свързани с пътуването
дейности, които оказват въздействие върху околната среда, обществото и икономиката.
Както е доказано от много национални проучвания, съвременните туристи се интересуват
от екологичното въздействие от техните пътувания и полагат грижи да избират по-устойчиви
туристически продукти, дестинации и преживявания. В допълнение, те са все по-склонни към
преживяването, научаването и участието, те не са единствено и само заинтересовани към
купуването на туристическия продукт, но също така и да научат историите зад продукта. В този
смисъл, разказването на истории (storytelling) може да бъде средство за устойчиво рекламиране на
туризма.
Творческото разказване на истории може да помогне да се развият уникални разкази,
които ангажират клиентите, създават чувство за общност и принадлежност, превръщат
последователите в рекламни лица и ги вдъхновяват да бъдат част от този творчески процес.
3
Оценяването на качеството на
гостоприемство и обслужване в ХоРеКа сектора е
базирано на аспекти като удобство, чистота, връзката
между цена и качество. При подход, базиран на
принципите и добрите практики за устойчивост и
отговорен туризъм, индикаторите и критериите се
променят напълно. Със сигурност гореспоменатите
аспекти остават важни, но много други се добавят.
Клиентите оценяват тази информация и по този начин
се постига двупосочен резултат: качеството на
обслужването се повишава и се свързва с принципите
и добрите практики на устойчивостта, подобряването
на традициите, типичността и автентичността;
ползата за местните производители; въвличането на
клиента в правилни и положителни избори.
Следователно, туризмът и развитието му в селските
райони могат да бъдат част от развиващи се
възможности за работа, развитие на местния
просперитет, опазване на околната среда,
популяризиране на културни богатства и като цяло
предоставяне на ползи на местната общност в
икономически, социален и културен план.
Прилагането на добри устойчиви, екологични,
социални, културни и икономически практики трябва да бъде
адекватно комуникирано. Клиентите и гостите трябва да
бъдат информирани за изборите, които техните домакини са
направили; те със сигурност ще ги оценят и често чувстват, че
са въвлечени в тези избори, знаейки, че по някакъв начин те
са им повлияли, като са изразили своите предпочитания,
които са отразени впоследствие. Маркетинговите съобщения
могат да се фокусират върху овластяване капацитета за
промяна при потребителите, за да могат да бъдат по-
ефективни! За да разберем нуждите на пазара и да
персонализираме съобщенията за устойчивост, трябва да сме
наясно, че дори клиентите да се интересуват от устойчивост,
това не значи, че ще се държат по различен начин;
устойчивите ценности и дейности отличават продукта;
познаването на поведението на пазарните сегменти
позволява да приспособите съответните съобщения за
устойчивост. Някои от основните цели на комуникацията за
устойчивост са да накарат клиентите да осъзнаят наличието
на устойчиви туристически продукти, да информират
клиентите как предлаганото отговаря на техните нужди, да се
съобразят с критериите за устойчивост и в крайна сметка да
насърчат устойчиви покупки.
4
5
Когато избирате какви истории да разкажете, трябва
да имате предвид, че изготвеното съдържание трябва да:
1. Поражда интерес -> Изборът на положителен и мотивиращ
език има ефекта да накара читателите също да се чувстват
ангажирани да допринесат към по-устойчива дейност. Важно е
да не караме клиентите да се чувстват виновни, а да ги
ангажираме и овластим да дадат своя принос.
2. Бъде различно -> да отличиш своето съдържание от това на
другите -> много турооператори наблягат на устойчивостта,
бъдете специфични и уникални!
3. Бъде автентично и свързано с това, което посетителите
всъщност ще намерят -> често срещани термини като
“екзотичен“ или дори „“автентичен“ трябва да бъдат
използвани по начин, по който да отговаря на съдържанието.
Същото се отнася и за снимки, особено защото подходящите
изображения подсилват съобщението. Избягвайте стереотипи,
които въздействат отрицателно на местните общности.
Времето е от решаващо значение. Изберете
подходящото време да оповестите вашите съобщения!
6
Има няколко теми, на които можете да наблегнете в комуникацията. Първата група включва добри
практики и дейности, отнасящи се до устойчивост на околната среда:
• Употребата на възобновяеми енергийни източници (вятър, слънце и др.)
• Действия за намаляване потреблението на енергия (управление на климатици и отопление, LED осветление,
фотоклетки, сензори)
• Действия за намаляване потреблението на вода (устройства за намаляване потока на чешмите, рециклиране
и повторна употреба на вода, смяна на хавлиите)
• Действия за намаляване на остатъците от храна (умно управление на бюфета, пакетиране на останала храна
за вкъщи)
• Използване на биоразградими продукти за чистене, хигиена и обслужване
• Постепенно намаляване на пластмасата
• Разделно събиране на отпадъци
• Био хранителни продукти
• Дозатор и без единични дози
Другата група включва социални и културни принципи на устойчивост:
• Местни доставчици на хранителни продукти (основно типични продукти, Защитено наименование за
произход, Защитено географско указание, Slow Food проекти); указания за произхода на продуктите и
съставките
• Хранителни продукти от справедлива търговия (fair trade)
• Обозначаване на местна кухня в менюто, рецептите да са достъпни за клиентите
• Maria Lúcia Pato и Ana Sofia Duque, Sustainability Communication in Rural Tourism:
Website Content Analysis, in Viseu Dão Lafões Region (Portugal)
• Futouris and and Global Communication Experts, Guidelines for sustainable tourism
communication
• Marketing sustainable tourism: the role of value orientation, well-being and credibility
7
Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект,
който обединява 6 партньорски организации от 5
европейски страни (България, Испания, Италия, Белгия и
Австрия) с богата експертиза в различни сфери.
УЕБСАЙТ:
www.storydoers.eu
Storydoers Training Combo BG
• Въведение към модула
• Основни познания по темата
• Топ 8 съвета за написване на успешна
история в интернет
• Полезни интернет източници
• Добър пример
2
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА
В този модул, вие ще научите важни
съвети и познания за доброто писане на
история и ще намерите съвети за
успешно онлайн представяне на бизнеса
ви.
3
Създаването на завладяваща история е най-
важната стъпка в това да рекламирате
бизнеса си онлайн и да привлечете
потенциални клиенти.
4
ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ТЕМАТА
1. Започнете с примамливо заглавие
Заглавието е първото нещо, което хората четат.
Често хората не се занимават да четат цялата
история, ако заглавието не е интересно. Доброто
заглавие обикновено се състои от цяло изречение,
което включва всички съставни части (подлог,
глагол и допълнение). Това също увеличава
възможността повече хора да намерят историята
чрез интернет търсачки.
2. Продължете с привличащо вниманието
въведение
Въведението подкрепя заглавието.
Препоръчително е въведението да не съдържа
повече от 25 думи. Това означава, че въведението
трябва да е от едно или две изречения, които
допълват заглавието.
5
3. Създайте стегната главна част
За една онлайн история да се отличава от
другите, тя трябва да бъде стегната и
информираща. За да сме сигурни, че
читателят ще си направи труда да я
прочете, главната част трябва да е около
300 думи или между 2500-3000 знака.
Главната част трябва да покрие най-
важните теми и е препоръчително да бъде
структурирана в кратки параграфи. Ако е
възможно, могат да се използват булети, за
да се откроят главните теми.
4. Отговорете на 6-те “К-та“
За да бъде една история информираща и за да грабне
вниманието на читателя, тя трябва да се стреми да
предостави отговори на следните въпроси:
• “КОЙ” (кой е екипът зад компанията ви?);
• “КАКВО” (какви продукти/услуги предлагате?);
• “КОГА” ( кога започнахте бизнеса си?);
• “ЗАЩО” (защо трябва клиентите да изберат вас?);
• “КЪДЕ” (къде могат клиентите да ви намерят?);
• “КАК” (как се различавате от конкуренцията?).
6
7
5. Сложете зашеметяващи снимки
За да представим продукта или услугата на бизнеса ни по-добре, е от съществено значение да
използваме хубави снимки. В повечето случаи добрата снимка разказва историята по-добре от колкото
текста. Препоръчително е да правите сами снимките (или ги заснемете лично или платете на
професионалист). С днешното бързо развитие на технологиите повечето смартфони могат да правят
снимки в добро качество. В случай, че нямате добра камера под ръка или не искате да наемате
фотограф, тогава може да разгледате някои от онлайн базите данни със стокови снимки, достъпни в
мрежата. Сред най-известните са Shutterstock, Pixabay, Unsplash. За всеки случай посочете фотографа и
носителя на авторски права. Можете да намерите още полезни съвети в модула посветен на снимки.
6. Впечатлете с цифри и данни
Цифрите привличат вниманието на читателите. Може да ги добавите в историята, за да подчертаете
важни постижения на компанията ви – като например годините на съществуване на вашия бизнес, броя
на предлаганите продукти/услуги, ниво на удовлетвореност от клиенти и др. Удобен начин за подредба
на тези данни е чрез употребата на инфографика или поле с факти. Това пести място и фокусира
вниманието на читателя към най-важните теми.
7. Адресирайте целевата ви аудитория
Когато пишете историята, съобразете кои искате да са
основните ви читатели. Ако съобщенията ви са подбрани
към основната ви целева аудитория, тогава ще имате по-
голям успех в това да привлечете вниманието им. Ако се
обръщате към международна аудитория, тогава трябва да
помислите за използването на по-широкоразпространен
език, като английски.
8. Завършете със запомнящ се край
За да сте сигурни ,че читателите ще прочетат повторно
историята ви, и евентуално ще станат ваши клиенти, е
важно да оставите дълготрайни спомени в съзнанието
им. Краят на историята трябва да включва някои
“приканващи към действие“ фрази, за по-нататъшно
ангажиране на читателя, като например “опитайте сами“,
“получете опит от първо лице“, “включете се в нашето
пътешествие“ и др.
8
ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ
9
• “How to write a good online news story”, University of Bergen -
https://www.uib.no/en/foremployees/109365/how-write-good-online-news-story
• “How to write a success story in 5 steps plus free template”, Living World Mission -
https://livingwordmission.org.ng/how-to-write-success-story/
Уебсайт на Етнографски музей на открито
„Етър“ - https://en.etar.bg/
10
ДОБЪР ПРИМЕР
Digital Story Doing in Local Tourism е
транснационален проект, който обединява 6
партньорски организации от 5 европейски
страни (България, Испания, Италия, Белгия и
Австрия) с богата експертиза в различни сфери.
Уебсайт:
www.storydoers.eu
Източници на снимките:
• Слайдове 1, 2, 5, 8, 10 & 11 – Етнографски музей
на открито “Етър”, Фейсбук страница -
https://www.facebook.com/etar.gabrovo
• Слайдове 3 & 9 – Дряновски манастир,
собствен архив
• Слайд 4 – Велико Търново, собствен архив
Storydoers Training Combo BG
• Въведение
• Преживявания
• Нужди на пазара
• Таргетиране
• Техники и съвети за разказване на история
• Предложения за по-добра комуникация
• Налични онлайн инструменти
• Facebook и Instagram
• Инструменти за графична обработка и
планиране
2
Описанието на туристическите продукти и услуги трябва да
подчертае всички аспекти на иновацията, вниманието към
различините ситуации, нужди и вкусове, богатството и
оригиналността на офертата. Добра комбинация от продукти
(настаняване, атракции, транспорт, кетъринг, пазаруване,
развлечение..) създават преживяването на посетителя.
Богатството и разнообразието на предлаганата услуга
благоприятстват персонализирането и позволяват
разширяване на таргет групата, за по-добро задоволяване на
гостите и клиентите в съответствие с техните социални и
човешки нужди. В много случаи е въпрос на приемане на
малки предпазни мерки или предлагане на лична наличност,
които са безплатни или на символична цена, но значително
подобряват качеството на гостоприемството и обслужването.
Една важна част от целта на всеки туристически продукт е да
подсили и включи местните общности и, ако е възможно, да ги
намеси в разказването на истории за съответната област.
Благодарение на това вашите гости могат да открият
истинската същност на областта и нейното културно, социално
и традиционно наследство. Можем да създадем с местната
общност споделен разказ с легенди, истории, интересни факти
и типични ястия.
3
Когато искате да предлагате на пазара
туристически продукти, базирани на
преживявания, трябва да мислите за
ресурсите на територията по отношение
на преживявания.
Например гастрономията, която е свързана
със земята, историята и хората, е добър
ресурс за туризъм, базиран на
преживяването. Типично и уникално,
достъпно и вкусно!
4
Освен това, за да гарантирате
потребление на вашите
туристически продукти трябва
да се уверите, че се опитвате да
отговорите на нуждите на
пазара, така че да знаете
характеристиките, мотивацията
и очакванията за пътуване,
което ще помогне за развитието
и комуникацията на продукта.
5
6
Таргетирането на определен тип клиент е от
съществено значение. Ако таргетирате всички, няма
да заинтересувате никого. Ако предложението е
твърде стандартизирано, никой не се чувства
заинтригуван.
Добър начин за таргетиране на аудиторията ви е
методът “Персона“: Персона е въображаем образ,
който представлява целева група или сегмент.
Персоната обикновено има име и социални и
психичологически характеристики. Няколко персони
могат да се използват за развитието на един проект.
Персоната понякога дори може да бъде представена
под формата на сториборд, когато използвате
продукта или услугата.
Целта на този метод е фиктивно да изгради типичен
профил на нашата аудитория под формата на лична
карта. Чрез брейнсторминг се определят различни
въпроси, които след това се задават на групата. Чрез
интервю с целевата публика, тази фиктивна персона
може да се изгради възможно най-точно: име,
фамилия, възраст, характеристики, предпочитания,
дейности и страсти. Тази информация се основава на
техните отговори. Следвайте няколко правила, за да
изградите интервюто:
7
Кои техники могат да се използват за разказването на историята на едно място?
Разказването на история означава да създадете рамка с важни отправни точки за успеха на
преживяването без да забравяте основната информация за историята (шестте К-та: Какво и
Защо, Кога и Как, Къде и Кой).
Можете също така просто да се фокусирате върху следните елементи, за да напишете история на
продукта ви:
- Публиката за която пишем, как да се свържем с тях и какво искаме да постигнем;
- Разпространението, как ще разпространим историята, така че публиката да може по-лесно да
я намери и сподели: Кой дизайн? По какви канали?
- Ситуацията преди и след историята: продукта променил ли е публиката? Каква е била
публиката преди да чуят историята?
Самата история:
Пригответе сцената: създайте контекст, който ще помогне на публиката да се настрои.
Изяснете кое е най-същественото: основното съобщение
Заключение: какъв е завършекът? Има ли призив за действие, публиката заинтересувана ли е да
се включи във вашия пешеходен тур, задават ли въпроси, купуват ли продукта, казват ли на
приятелите си?
8
При онлайн комуникацията запомнете:
● Да подчертаете уникалността на продукта/услугата: бъдете отличителни!
● Да се фокусирате върху въздействието: напр. “намалихме хранителните отпадъци с 10% през
последната година” вместо “ние сме отдадени към прилагането на устойчиви практики в
ресторанта ни”
● Да бъдете скромни и честни: какво научавате и какво трябва да промените са толкова важни
теми, колкото какво правите правилно
● Да бъдете забавни и да приканвате към участие: превърнете съобщенията в интересни факти
и го направете колкото се може по-интерактивно
● Да уважавате поверителността на потребителя
Правенето на история е добър начин да включите обратна връзка от клиентите във вашата
комуникация. За целта е важно да съберете обратна връзка от посетителите чрез проучвания, фокус
групи, анкети за обратна връзка, наблюдение на място и социални мрежи.
9
Когато избирате какво да съобщите на клиентите ви, запомнете, че няколко добри практики са от
особено внимание и чувствителност към проблемите и състоянието на гостите:
• Храна за хора с нетолерантност и алергии, със специфични хранителни потребности
(вегератианство, веганство)
• Детско меню
• Дружелюбност към домашни любимци
• Събиране и управление на оплаквания и предложения
• Велосипеди и ел. колела, бастуни, фенерчета за свободно ползване
• Зона за пушачи (ако пушенето е забранено)
Освен това, други дейности, които обогатяват престоя по отношение на съдържание и
възможности, са:
• Да има на разположение управител, екскурзоводи или други служители за разказване на
историята
• Възможност за провеждане на срещи между гости и местни личности: интелектуалци,
историци, артисти, религиозни авторитети
• Посещения на културни центрове, клубове, частни колекции, ателиета
Това е само примерен списък, който не е изчерпателен, с възможност за допълване.
10
Например, във фокус може да бъдат менюта, които са невероятно средство за комуникация, информация, ориентация и
реклама.
Типичното меню в ресторант е списък от ястия, разделен в категории (предястия, основни, гарнитури, десерти);
последвани от напитки, понякога включващо и винен лист. И успоредно с тях съответните цени.
Но менюто може да съдържа много повече информация: може да посочва кои ястия са типични за областта; откъде
идват суровите продукти, дори с името на производителя; дали ястието има био съставки; дали са подходящи за хора с
глутенова непоносимост; дали продуктите са със Защитено наименование за
произход, Защитено географско указание, или са от движението Slow Food; ако някои продукти произхождат от ферма,
конфискувана от мафията; във винената листа могат да бъдат отличени местните вина, с указание на избата
производител; дали вината са био, натурални, без сулфити … т.н.
В пътуванията, вдъхновени от принципите за отговорен туризъм, се прилагат много добри практики; изборът на семейни
места за настаняване от местната общност включва по-сърдечно и приятелско отношение, което позволява взаимно
знание, диалог, понякога създаване на приятелства. По този начин по-лесно ще може да се предложи на гостите да
опитат от местната, традиционна кухня.
По време на пътуването постояно има срещи с представители на местните общности: културни дейци и екоактивисти,
НПО-та, интелектуалци, артисти, фермери, рибари, занаятчии, духовници. Много често се организират посещения на
международни проекти за развитие, като училища, детски градини, медицински клиники, водни съоръжения. Туристите,
които участват в този тип пътуване, могат да правят колективни подаръци към населението, особено в подкрепа на
проектите за развитие. Екскурзоводите, които се явяват междукултурни посредници, описват местната реалност, която не
съдържа само красоти, но и проблеми, така че туристите да могат да придобият по-пълна и задълбочена представа за
държавата, която посещават.
11
Днес комуникацията и разпространението на туристическите продукти трябва да
се извършва чрез социалните мрежи и приложения, както и разбира се чрез
цифрови инструменти, като уебсайт, нюзлетър. Те променят начина, по който
общуваме и представляват съществена част от днешното общество. Според
Booking.com, над 61% от пътниците са съгласни, че цифровата технология ще
бъде все по-важна в това да организира пътуванията им. Но естествено всяко
средство, всяка социална мрежа трябва да се използва различно. Сред тях са:
● Социални мрежи
● Уебсайт и техники за оптмизиране на уебсайтове (SEO)
● Инструменти за графична обработка и управление на социални мрежи
12
FACEBOOK: Във Facebook можете да покажете и продадете туристическия си продукти по различен начин. Може да добавите
видеа, текст, статии, снимки, колажи. Може да споделяте и поствате във Facebook групи, които са създадени от други
потребители на определена тема. Когато поствате, за да опишете някакви продукти, не забравяйте да използвате тагове @ и
хаштагове #.
Платени инструменти: Facebook Ads: Ако искате да достигнете до специфична аудитория за вашите туристически продукти
използвайте Facebook Ads. Платеният инструмент на Facebook ви позволява да се свържете с тези, които отговарят на
пазарния ви сегмент. Позволява ви да предадете съдържание, като таргетирате аудиторията, която искате да привлечете.
Можете да свържете профилите си ви във Facebook и Instagram и да поствате същото дигитално съдържание чрез META
BUSINESS
INSTAGRAM: В наши дни туроператорите трябва да използват Instagram бизнес профил, който е важен инструмент за
развитието на бизнеса и марката. Този профил трябва да изглежда като добре подредена галерия на най-добрите снимки,
които представят идеите и ценностите на марката ви.
● Използването на снимки с високо качество е много важно, защото Instagram компресира снимките ви преди да ги
публикувате с цел отпимизация.
● Използвайте правилните хаштагове. Ако знаете кои хаштагове се следят редовно от целевата ви група, можете
мигновено да достигнете до широк кръг от целеви потребители, които може даже да не са ви последователи.
● Уверете се, че вашите постове са релевантни и навременни – правете тази проверка преди да публикувате каквото и да
е било. Релевантните снимки показват, че сте в крак със света около вас и със случващото се в бранша.
13
TIK TOK Хаштагът #TikTokTravel е един от най-популярните в платформата, с впечатляващите 20.8 милиарда
гледания. Използването на този хаштаг е фантастична възможност за туриситческите компании да започнат
представянето си в TikTok и да рекламират своите дестинации и продукти.Още повече, TikTok е евтин вариант. С
оглед на орязаните бюджети за маркетинг в световен мащаб в резултат от ковидпандемията, това е добра опция
за тези от нас с ограничени бюджети за платени медии, като възможностите да станат известни са по-големи от
други платформи.
УЕБСАЙТ И БЛОГ и свързани инструменти като Оптимизация на сайт (SEO)
Туристическите компании се нуждат от блог и уебсайт. WordPress-базиран блог ви поставя в отлична позиция,
без да споменавме 42,000+ плъгина, които ви позволяват да персонализирате блога си, за да отговаря на
специфичните ви нужди. Описанието на пътувания и дестинации на уебсайта на туристическата ангеция трябва
да бъдат уникални и стойностни. Спазвайте основните правила за оптимизация на сайт (SEO).
SEO е набор от стратегии и практики, целящи да увеличат видимостта на уебсайта, като подобрят позицията му в
търсачките, при неплатените резултати, наричани още “чисти“ или “органични“. Тези практики са многобройни и
се отнасят към различни аспекти на един уебсайт: оптимизацията на структурата на сайта, на HTML кода,
текстовото съдържание, управлението на входящите линкове (това са линкове, водещи от други сайтове до
вашият сайт, по-известни като беклинкове) и изходящи линкове (водещи от вашия сайт към други сайтове). Тъй
като безспорно Google е най-използваната търсачка в света, повечето дейности по оптимизация засягат
изучаването на алгоритъма на Google и периодичните му ъпдейти, и свързаните дейности за приспособяване на
сайтовете към този алгоритъм.
14
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАФИЧНА ОБРАБОТКА: Един от най-ефективните начини да увеличите последователите си,
както качествено, така и количествено, е като публикувате завладяващо, полезно, любопитно и интересно
съдържание. В днешно време потребителят иска да се идентифицира с това, което чете: поставете се на негово
място и го насърчете да сподели. Подсказка: Съдържанието ви може да стане популярно. Ако търсите
вдъхновение, вземете пример от най-добрите. CANVA е безплатен онлайн инструмент за графичен дизайн.
В противен случай има и Adobe creative cloud. По-ефикасно е, но също е по-полезно и по-ефективно за графични
експерти.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ: С подобен инструмент, може да създадете и
планирате публикации към няколко платформи по различно време, за да достигнете максимално повече
последователи. Представяме ви добре проучен списък на инструменти, оценени по техните характеристики,
клиентска поддръжка, достъпност и потвърдени клиентски отзиви:
1. SocialBee.
2. Hootsuite.
3. Buffer.
4. Sendible.
5. Agorapulse.
6. SproutSocial.
7. CoSchedule.
8. Zoho Social.
Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект,
който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски
страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с богата
експертиза в различни сфери.
Уебсайт:
www.storydoers.eu
Storydoers Training Combo BG
• КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМУНИКАЦИОННИЯТ ПЛАН?
• ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
• ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
• ОПРЕДЕЛЕТЕ ВАШЕТО УНИКАЛНО ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (USP) И
ТЪРГОВСКА МАРКА
• ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ
• КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ
• КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
• МАТРИЦА НА СЪОБЩЕНИЯТА
• ОЧЕРТАЙТЕ КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИ ТАКТИКИ И КАМПАНИИ
• ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН
• ОПРЕДЕЛЕТЕ КЛЮЧОВИ ДАТИ, СЕЗОНИ, ВАЖНИ СЪБИТИЯ
• ШАБЛОНИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН
• БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ
2
Комуникационният план е цялостен план за
предаване на ключови послания на Вашата
аудитория, за да се постигнат положителни бизнес
резултати. Този план ще очертае рамката на Вашите
комуникации с ясни цели и методи, за да бъдат те
последователни и ориентирани към резултати.
3
Преди да започнете да изготвяте плана си за
комуникации в туризма, направете оценка на
текущите си комуникации чрез одит. Одитът
включва преглед на всички комуникационни
дейности, материали и стратегии, които сте
прилагали в миналото, за да видите кое е било
ефективно и кое не:
• Измерване на обхвата на вашите комуникации:
Идентифицирайте местата, в които сте
комуникирали бизнеса и услугите си с
потенциалните клиенти, като например текст и
елементи на дизайна, лого и други.
• Направете оценка на Вашите минали и настоящи
комуникационни дейности. Когато сте обобщили
дейностите си в едно, можете лесно да ги
анализирате и да оцените тяхната ефективност.
Кои послания са били най-добре приети и са
постигнали най-добри резултати?
4
• Свържете се с хората, участващи във Вашите
комуникации, и вземете тяхното мнение: Тези
хора могат да бъдат членове на Вашия екип,
партньори, доставчици, заинтересовани страни, от
една страна, и клиенти, от друга. Попитайте тези
групи колко ефективни са според тях Вашите
комуникации и какво според тях можете да
направите по-добре.
• Направете SWOT анализ: SWOT анализът
идентифицира силните и слабите страни,
възможностите и заплахите във Вашите
комуникации, въз основа на тези резултати
можете да създадете бъдещите си комуникации.
5
6
Първата стъпка в създаването на Вашия комуникационен план е да определите целите на
маркетинговите комуникации. Това ще Ви насочи към постигане на желаните резултати от
Вашите комуникационни дейности.
Когато определяте комуникационните си цели, трябва да се основавате на следните стълбове:
• Как да превърна бизнес целите си в цели на маркетинговите комуникации (напр. бизнесът ми
трябва да увеличи оборота си с 10%, което може да се превърне в комуникационна цел за
достигане на 20% повече нови последователи на Facebook страницата на семейния ми хотел)
• Надграждане на силните страни или възможностите от SWOT анализа - след одита, който
вече сте направили, можете да базирате целите си на тях (напр. бизнесът Ви се намира в
близост до древна римска стена и можете да включите този факт в планираната си
комуникация, за да повишите осведомеността за този факт и да привлечете нови клиенти)
• Опитайте се да се справите със слабите страни и заплахите, идентифицирани в SWOT анализа
(напр. ако местоположението на Вашия бизнес не е било добре комуникирано и е създало
много обърквания у клиентите Ви, опитайте се да подобрите това и да подобрите видимостта
на адреса си във всички Ваши комуникации)
7
Ето някои примери за маркетингови цели:
• Увеличаване на последователите в социалните медии
• Увеличаване на уеб трафика
• Повишаване на репутацията на марката
• При определянето на комуникационните си цели се опитайте да бъдете конкретни и да
поставите измерими цели. В противен случай няма да е възможно да оцените
резултатите от Вашите усилия. Поставяйте цифри, проценти и показатели, когато е
възможно. Разбира се, можете да имате и качествени цели, като например повишаване
на репутацията на марката
• Какви са материалните и нематериалните предимства, които Вашата марка предлага и
които формират Вашето уникално търговско предложение (USP)?
8
Nibelungenhof е семеен луксозен 4-звезден хотел в Тулн, Долна Австрия, на брега на река Дунав.
Марката Nibelungenhof се основава на три основни стълба:
• очарователен
• централен
• приятелски.
Осезаемите предимства, които хотелът обещава, са:
• централно градско местоположение и разположение на брега на река Дунав.
Неосезаемите ползи за гостите са очарователното и приятелско обслужване и преживяването,
което клиентите получават на това място.
Мисията е обещанието, което давате на своите клиенти.
В нашия случай: Нибелунгенхоф предлага безкраен ентусиазъм и любов към гостоприемството
като семеен бизнес от 2005 г. насам - приятелско, очарователно, градско и регионално
преживяване на своите гости.
NIBELUNGENHOF www.nibelungenhof.info
9
Марката на хотела е:
очарователен, централен, приятелски
10
Най-важната част от Вашия комуникационен план е определянето на целевата аудитория. Какво означава
това? Да определите целевите си клиенти, целевите си групи. Те са събрани в групи, защото споделят
общи ценности, общ статус, общи интереси, общи хобита, общо местоживеене. Ясното определяне на
потенциалните Ви целеви групи ще доведе до адаптиране на Вашите послания и дейности според техните
предпочитания и начин на живот и ще знаете къде и как да ги достигнете. Крайната цел е да привлечете
възможно най-много хора да използват Вашата местна туристическа услуга или продукт, а това може да се
постигне чрез разговори с хора, които имат най-голям шанс да станат Ваши клиенти.
КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЕВАТА СИ АУДИТОРИЯ?
Един от най-добрите начини е да анализирате настоящата си база данни и да определите коя е Вашата
целева аудитория:
Проучете клиентите си: Използвайте инструмент като Google Forms, за да попитате настоящите си клиенти
за техните демографски данни и предпочитания, като възраст, пол и любими продукти.
Проверете своя Google Analytics: Закачете Google Analytics към сайта си, за да научите повече за
посетителите си. Той предоставя данни за демографски характеристики като местоположение, пол и
интереси.
Проучете последователите си в социалните медии: Ако имате активно присъствие в социалните медии,
прегледайте настоящите си последователи и потърсете тенденции. Можете също така да прегледате
последователите на конкурентите си, за да видите кого привличат те.
11
Когато разполагате с тази информация, просто напишете няколко изречения за характеристиките
на различните целеви групи.
Например целевите групи на хотел Нибелунгенхоф могат да бъдат:
Хора от района на DACH със средни до високи доходи на възраст 45-75 години, които се
интересуват от местен градски туризъм, съчетан със спорт като колоездене и разглеждане на
забележителности в района на Тулн;
Млади професионалисти на възраст 25-45 г. от Австрия и Европейския съюз със средни и по-
високи средни доходи, пътуващи по работа до Виена или посещаващи местния панаир в Тулн,
които биха искали да избягат от големия град и да имат време за работа и спорт едновременно,
както и да се насладят на хубавата регионална храна и вина.
Вашата марка може да говори не само на клиентите като физически лица. Тя може да има за
целева аудитория и компании, медии, институции, държавни агенции и др. Тази целева аудитория
има своите специфични характеристики.
Както вече споменахме по-горе, всяка целева аудитория
има своите специфики и се нуждае от специални послания,
които да отговорят на нейните нужди и да задоволят
нейните предпочитания. В тази връзка е необходимо да
разработите ключови послания за всяка целева аудитория.
Когато разработвате основните си послания към целевата
си аудитория, трябва да пренесете заедно с тях своето USP
и своята мисия. Ето няколко въпроса, които ще Ви помогнат
да разработите посланията си към всяка от Вашите целеви
аудитории:
• Кои са най-важните неща, които тази аудитория трябва да
знае за моя продукт или услуга и които ще й се сторят
интересни?
• Какъв език, тон на гласа бих могъл да използвам, за да
бъда по-добре разбран от тази аудитория?
• Какви ценности има тази аудитория, които са свързани с
моята марка, и какви ползи трябва да съобщя, които ще
се харесат на тази целева група?
12
13
След като определите целевата си аудитория и посланията, които трябва да й предадете,
трябва да определите как да достигнете до нея или кои канали за комуникация ще използвате:
Блогът на Вашата организация: Постовете в блога дават възможност да споделяте полезна
информация, да обявявате новини и събития на компанията.
Маркетинг по електронна поща: Опитайте се да използвате електронна поща за изпращане на
бюлетини, оферти за услуги и продукти и маркетингови контакти до съответните списъци.
Връзки с медиите: Връзките с медиите са важен инструмент, когато искате да достигнете до
своята аудитория. Опитайте се да идентифицирате медиите, използвани/харесвани от Вашата
целева група, и след това изпратете информация до медиите.
Печатни материали: Печатните маркетингови активи, като листовки, брошури, табели и
директна поща, трябва да бъдат свързани с цялостната Ви комуникационна стратегия.
14
Традиционна реклама: Традиционната реклама по телевизията и в печата също може да има своето
място в комуникационния план, в зависимост от Вашите ресурси и аудитория.
Цифров маркетинг: Рекламите с плащане за кликване (PPC) предоставят целеви връзки и съобщения
на хора, които сърфират в интернет.
Социални медии: Социалните медии са ефективен инструмент за достигане до хората, които най-
много се интересуват от Вашия продукт - ако изберете правилните канали. Facebook, Instagram,
Twitter или LinkedIn са различни социални медии в зависимост от целевата Ви аудитория, които бихте
могли да използвате.
Спонсорството е чудесен начин да разпространите посланието си до своята аудитория. Можете да
спонсорирате футболен отбор и да станете популярни във Вашия регион.
Когато говорим за достигане до компании и предприятия, подходящото място за представяне на
марката Ви и за разговор с целевата група са конференциите, корпоративните събития, търговските
панаири и др. Ще извлечете най-голяма полза от маркетинга в социалните медии, ако рекламирате в
каналите, които използва вашата аудитория.
15
Целевата аудитория, ключовите послания и
каналите за комуникация могат да се обединят в
комуникационна таблица, наречена матрица на
посланията.
Тази таблица Ви показва коя целева аудитория ще
бъде достигната от кое съобщение чрез кой
комуникационен канал.
Да предположим, че Вашата услуга в областта на
местния туризъм, например компания за отдаване
на велосипеди под наем, разположена в малък град
в близост до популярни планини, има 2 основни
целеви аудитории:
Целева аудитория 1: Млади хора и студенти - 19-30 г.
Целева аудитория 2: Семейства с деца от 30 до 50
години.
16
Всяка от тези групи има различни цели и възрастови
групи, което означава, че ще се нуждаят от уникални
послания, които да достигнат до тях. Съобщенията,
съобразени с аудиторията, в тази ситуация могат да
изглеждат по следния начин:
Целева аудитория 1: Можете да наемете модерен
велосипед на специална цена. Карайте повече и
спестявайте повече с нашата компания. Открийте
красотите на нашия регион с безопасни и достъпни
велосипеди. Каналите за комуникация биха могли да
бъдат: Инстаграм, Туитър, Добавки в Google, Банери на
открито в региона, листовки в местните хотели
Целева аудитория 2: Най-добрият и най-приятен начин
да откриете красотите на нашите планини от вашето
семейство. Наемете повече от 2 велосипеда и
получете специална семейна отстъпка за нашите
модерни и безопасни велосипеди. Каналите за
комуникация могат да бъдат: Facebook, радио
реклама, печатна реклама и спонсорство на различни
събития.
17
Как ще изглежда Вашият комуникационен план в действие? Ще започнете да отговаряте на този въпрос, като определите
тактиките и кампаниите си.
Комуникационните тактики определят действията, които ще предприемете, за да разпространите ключовите си послания. На
базово ниво те обясняват три неща:
• Какво ще направите, за да разпространите посланието си
• Как ще предприемете това действие
• Кога/колко често ще извършвате това действие
Тактиките Ви ще произтичат от целите, които сте определили. Вижте примерните цели, които споделихме, и възможните тактики
за постигането им:
Увеличаване на последователите в социалните медии: Планирайте ежедневни публикации в Twitter
Увеличаване на уеб трафика: Публикувайте два пъти месечно публикации в блога по водещи теми
Подобряване на репутацията на марката: Провеждайте всеки месец проучвания сред клиентите относно качеството на
продуктите и опита на клиентите
Повечето цели се нуждаят от повече от една тактика, за да ги постигнете.
18
Достигаме до крайния етап на Вашия план за комуникации и за да го завършите, трябва да определите кога той ще изпълни задачата
си. Целите, които определихме по-рано, като например увеличаване на последователите в социалните медии, не Ви дават ясна
финална линия. Ще трябва да се задълбочите. Тази стъпка включва превръщането на целите Ви в SMART цели - конкретни, измерими,
постижими, релевантни и навременни цели. С други думи, уверете се, че можете да определите кога ще ги постигнете и че те остават
в рамките на Вашите ресурси.
Нека видим как примерните цели, които създадохме, могат да изглеждат като SMART цели:
Увеличаване на последователите в социалните медии: Удвоете броя на последователите си в социалните медии през следващите
две години
Увеличаване на трафика на уебсайта: Увеличете трафика на уебсайта с 50% през следващата година
Подобряване на репутацията на марката: Постигнете 90% положителни отзиви до юли 2022 г.
След като определите своите маркетингови цели SMART, поставете ги в горната колона на таблицата в слайда или раздела "Цели и
показатели". След това поставете проследяемите метрики на всяка цел в редовете под тях. (Например може да поставите
последователите в Twitter, Facebook и Instagram като метрики за целта "удвояване на последователите в социалните медии").
Пример за таблица с цели и метрики:
Всяко предприятие в сектора на местния туризъм има периоди от
годината, които му дават най-добри възможности за маркетинг.
Трябва да определите:
• Най-добрият сезон за маркетинг на Вашия продукт/услуги;
• Най-важните събития през годината, когато можете да
предоставите на гостите си специално преживяване и
туристическо предложение - Коледа, Празник на най-близкия град,
Интересни за туристите религиозни празници, специални
търговски изложения и др.
• Спортни събития или културни фестивали в региона, които биха
могли да привлекат интереса на Вашата аудитория.
• Когато сте определили тези дати в календара, можете да
планирате комуникационните си дейности в съответствие с тях.
Можете да разработите специални оферти, свързани с тези дати,
за да привлечете повече клиенти и да подготвите дизайн,
съответстващ на съответния празник.
19
20
Сега можете да разработите своя комуникационен план в писмен вид стъпка по
стъпка, следвайки очертаните досега етапи, както и да го структурирате в
разказвателен документ с резюме, което може да бъде таблица с всички важни части
на плана с основните дейности и кампании, разпределени през годината.
Линковете по-горе са онлайн ресурси
за създаване на комуникационен план
21
https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan
https://edit.org/blog/free-communication-plan-templates
https://visme.co/blog/communication-plan-templates/
Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект,
който обединява 6 партньори от 5 европейски държави
(България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с различна
специализация.
Website:
www.storydoers.eu
Photo Credits: The images in this document are pictures
made by Evgeni Tsvetichov and also free licensed images
from Google
Storydoers Training Combo BG
• ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ
• ФОРМАТ НА СНИМКАТА
• ПРАВИЛА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА
СНИМКАТА
• ФАЙЛ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И
РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ
• СВЕТЛИНА
• НАЛИЧНИ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ
• ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ
2
• Снимките са чудесен начин да покажете
пространството, дейностите и продуктите си,
да създадете очаквания на гостите и да
увеличите продажбите си.
• Изображенията са различна форма на
изкуство. Те лесно привличат вниманието и
могат да бъдат гледани, харесвани и
усещани.
• След цената снимките са следващото нещо,
което посетителите разглеждат.
• Снимките са решаващи елементи за всички
инструменти за маркетингова комуникация.
• Личните снимки помагат на Вашия бизнес да
изгради доверие и връзка с клиентите.
3
• Публикациите със снимки във Facebook
получават средно над 150% повече харесвания,
отколкото публикациите без изображения.
Изображенията са запомнящи се.
• Хората запомнят 80% от това, което виждат,
20% от това, което четат, и 10% от това, което
чуват. Така че е 4 пъти по-вероятно читателите
Ви да запомнят публикациите Ви, ако те имат
изображения или инфографики.
• Въпреки че хората запомнят само 10% от
информацията, която чуват след три дни,
съчетаването на тази информация с
изображения увеличава процента на
запаметяване до 65%.
• Четенето може да бъде голям проблем за някои
хора, които трябва да вземат очила за четене,
за да преминат през текста.
4
ФОРМАТ НА СНИМКАТА
• За местата за настаняване: правете снимки в
пейзажен формат, вертикалните снимки не
показват добре пространството.
• Когато снимате, позиционирайте фотоапарата на
разстояние между 1,2 и 1,4 метра, за да не
променяте перспективата на помещението.
Снимайте от ъгъла на стаята, така пространството
ще изглежда по-голямо. Експериментирайте с
правенето на снимка от възможно най-високата
точка в стаята.
• Фотографското правило на третините ни казва да
подравним обекта си с една от точките, в които се
пресичат тези линии.
• Използвайте точки на интерес
АРАНЖИРАНЕ НА
СНИМКАТА
• Почистете помещението от предмети, които могат
да отвлекат вниманието на окото, и по-специално
внимавайте за купчини от вещи, като например
твърде много списания. Опитайте се да не
поставяте нищо на преден план на снимката,
особено частично изрязани предмети като столове
например.
• Опитайте се на снимката да има повече под,
отколкото таван.
• Опитайте се да покажете специалните удобства или
достъп за хора с увреждания.
• Подчертайте уникалните удобства - опитайте се да
разкажете история с Вашите снимки.
5
• Различните онлайн медии изискват различен размер на снимката. Оптималният размер
на файла за изображения в уебсайт е не повече от 200 KB, за изображения на цял екран
с фон - между 1500 и 2500 пиксела ширина, а за повечето други изображения - 800
пиксела максимална ширина.
• Тежките изображения (оригинални размери на изображенията с ширина 5000px,
неоптимизирани снимки) не само ще влошат потребителското изживяване на сайта Ви,
но и ще окажат отрицателно въздействие върху Вашата SEO стратегия (скорост на
зареждане, bounce rate, класиране и т.н.).
• Най-често използваният файл за изображения е jpg.
6
• Правилното осветление прави снимката Ви по-професионална, подчертава естествената
дълбочина, цвят и контраст в обстановката.
• Опитайте се да използвате възможно най-много естествена светлина, а ако е възможно,
използвайте статив. Повечето фотоапарати се адаптират към светлите места, като
затъмняват останалите, така че ако е възможно, фокусирайте фотоапарата далеч от
прозореца.
• Правете снимки навън и вътре - най-доброто време за снимане на открито са първият и
последният час на деня, известни като "Златен час". По това време светлината е най-мека
и внася повече цветове в снимката Ви.
7
Безплатни уебсайтове за онлайн редакция на снимки
o https://www.fotor.com
o https://www.canva.com
o https://www. irfanview.com
Бази данни със снимки
Използването на снимки от бази данни е доста
противоречиво и някои фирми отказват да ги използват.
Тези снимки са по-евтини от наемането на
професионален фотограф или от това да ги направите
сами.
Изключително качество и голям избор на изображения.
Снимките в базите данни се правят от професионални
фотографи и се преглеждат от експерти.
o https://stock.adobe.com/ - paid per photo
o https://www.shutterstock.com/ - paid per photo
o https://unsplash.com/ - free images
o https://pixabay.com/ - free images
8
Съществуват неограничен брой приложения на
телефона за създаване на художествени
интерпретации на снимки. Някои от тях извършват
основни корекции, други създават специални
текстури и "груби" образи, трети преобразуват
изображенията в черно-бели, сглобяват снимки в
панорами и много други.
Списъкът с всички творчески приложения би бил
доста дълъг, за да бъде включен тук, но за основна
обработка, се открояват две приложения:
• Snapseed: това приложение Ви позволява да
правите цялостни корекции, както и да коригирате
избирателно области от изображението. То
включва също така специални ефекти и творчески
рамки.
• Filterstorm: това приложение дава възможност за
цялостни корекции, смесване на слоеве,
маскиране, творчески ефекти, рамки и др.
9
o Extraordinary Everyday Photography: Awaken
Your Vision to Create Stunning Images Wherever
You Are, by Brenda Tharp & Jed Manwaring
o National Geographic Photo Basics: The Ultimate
Beginner's Guide to Great Photography, by Joel
Sartore
10
#Travel2020 contest, organized by Agora -
a free photography app 11
Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект,
който обединява 6 партньори от 5 европейски държави
(България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с различна
специализация.
Website:
www.storydoers.eu
Storydoers Training Combo BG
• Създаването на история
• Подготовка на оборудване
• Заснемане
• Постпродукция
• Споделяне
2
Създаването на история
Създайте ваша собствена дигитална
история.
3
Въпроси, които да си зададете
Всички видеоклипове, представящи преживяване, място,
събитие, човек ..., дори и късометражни, представляват
споделяне на история. За да бъде завършена вашата
история трябва да бъде изчерпателна и да отговори на 6
въпроса:
• КОЙ: Кои са героите, които искам да следвам и срещна и
защо?
• КАКВО: За какво става въпрос? Какво прави това
събитие/ място уникално, оригинално?
• КЪДЕ: Къде се развива историята? Вътре или навън?
• КОГА: Кога се случва историята?
• ЗАЩО: Защо се случва това събитие/действие? Какво го
прави интересно?
• КАК: Как се развива събитието в основата на историята?
4
Изграждането на историята
При създаването на историята Вашето видео трябва да съдържа три главни
части:
Въведението
Едно въведение трябва да представи в контекст темата, човека, събитието,
др. Въведението трябва поне да привлече вниманието, а в най-добрия
случай да изненада или заинтригува. Целта е да накарате публиката да
проследи вашата история.
Развитието
Развитието на историята ви може да стане в една или повече секции:
развитие на тема, опознаване на героите, описване на действията, случките
и др.
Заключението
Заключението е последната част от видеото ви. Въздействието върху
зрителя е истинско. Финалната сцена може да бъде вербална, визуална или
и двете: писмено размишление, глас зад кадър, изображение на паметник ...
5
Подготовка на оборудването
На пазара се предлагат готови
комплекти за заснемане.
6
Видеокамера
• Видеокамерата е записващо устройство,
което записва видео.
• Типът съдържание, което ще създавате, ще
определи с какъв вид камера ще трябва да се
сдобиете.
• В днешно време камерите на смартфоните
могат да заснемат висококачествени видеа.
7
Стабилизатор или гимбал
• Устройство, което държи видеокамерата и
предпазва от нежелани движения.
Дрон
• Устройство за заснемане на видео кадри от
въздуха.
8
* Не са задължителни. Допълнителни устройства, които увеличават
качеството на вашите видеа.
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG
Storydoers Training Combo BG

More Related Content

What's hot

Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa ViệtHoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
anh hieu
 
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
sividocz
 
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAYĐề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đBáo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Plan de communication Eurockéennes 2011
Plan de communication  Eurockéennes 2011Plan de communication  Eurockéennes 2011
Plan de communication Eurockéennes 2011
Laurent Doucelance
 
Exposé Marketing
Exposé MarketingExposé Marketing
Exposé Marketing
Grossard
 
Les particularites du marketing du luxe
Les particularites du marketing du luxeLes particularites du marketing du luxe
Les particularites du marketing du luxe
Jérémie Lorrain
 
System of Measures for Excellence in Destinations
System of Measures for Excellence in DestinationsSystem of Measures for Excellence in Destinations
System of Measures for Excellence in Destinations
Scott Rains
 
Importância dos eventos para a economia da UE
Importância dos eventos para a economia da UEImportância dos eventos para a economia da UE
Importância dos eventos para a economia da UE
EdnaEngenheiro
 
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
Produto Turistico
Produto TuristicoProduto Turistico
Produto Turistico
juliannigaby
 
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng HớiLv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
Thư viện Tài liệu mẫu
 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAYTiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 

What's hot (20)

Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa ViệtHoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
Hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH du lịch Lửa Việt
 
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
Khóa Luận Tìm Hiểu Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Phục Vụ Khách Du Lịch Tại Sunwor...
 
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAYĐề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
Đề tài tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh RẤT HAY
 
E tourisme
E tourismeE tourisme
E tourisme
 
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đBáo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
Báo cáo Thực Tập Công tác Marketing công ty du lịch, 9đ
 
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, 9 ĐIỂM!
 
Plan de communication Eurockéennes 2011
Plan de communication  Eurockéennes 2011Plan de communication  Eurockéennes 2011
Plan de communication Eurockéennes 2011
 
Exposé Marketing
Exposé MarketingExposé Marketing
Exposé Marketing
 
Les particularites du marketing du luxe
Les particularites du marketing du luxeLes particularites du marketing du luxe
Les particularites du marketing du luxe
 
System of Measures for Excellence in Destinations
System of Measures for Excellence in DestinationsSystem of Measures for Excellence in Destinations
System of Measures for Excellence in Destinations
 
Importância dos eventos para a economia da UE
Importância dos eventos para a economia da UEImportância dos eventos para a economia da UE
Importância dos eventos para a economia da UE
 
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng năm 2020 - Gửi miễn phí qua...
 
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
Báo cáo thực tập Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Q...
 
Produto Turistico
Produto TuristicoProduto Turistico
Produto Turistico
 
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng HớiLv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới
 
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
Giải pháp marketing thu hút khách du lịch đến khu du lịch sinh thái măng đen ...
 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
Nâng cao hiệu quả kinh doanh trung tâm dịch vụ du lịch, 9ĐIỂM!
 
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động Makerting- Mix tại Công ty du lịch VietHoliday T...
 
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAYTiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
Tiểu luận Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh du lịch. HAY
 
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
Một số giải pháp marketing du lịch lữ hành tại công ty Saigontourist!
 

Similar to Storydoers Training Combo BG

Cultural Tourism - Presentation Stara Zagora
Cultural Tourism - Presentation Stara ZagoraCultural Tourism - Presentation Stara Zagora
Cultural Tourism - Presentation Stara Zagora
Rossitza Ohridska-Olson
 
Destination management - Hristo Yanev, TMW4
Destination management - Hristo Yanev, TMW4Destination management - Hristo Yanev, TMW4
Destination management - Hristo Yanev, TMW4
Travel Mind Workshop
 
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in BulgariaTravel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
Rossitza Ohridska-Olson
 
Bridge Between School And Business Bg11
Bridge Between School And Business Bg11Bridge Between School And Business Bg11
Bridge Between School And Business Bg11
ilko gruev
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.
 
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан СабрутевПредизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
StefanSabrutev
 
степс план за действие Bg
степс  план за действие Bgстепс  план за действие Bg
степс план за действие Bg
СТЪПКИ Подкрепа
 
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
EuropeTour
 
AcTour info meeting presentation
AcTour info meeting presentationAcTour info meeting presentation
AcTour info meeting presentation
kalinat
 
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
TIME Foundation
 
Умен туризъм в градска среда
Умен туризъм в градска средаУмен туризъм в градска среда
Умен туризъм в градска среда
URBO
 
AVIP 1 The future adventure traveller BG
AVIP 1 The future adventure traveller BG AVIP 1 The future adventure traveller BG
AVIP 1 The future adventure traveller BG
caniceconsulting
 
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
Bulgarian Public Relations Society
 
National Identity 1
National Identity 1National Identity 1
National Identity 1
ilko gruev
 
IO3 Module 6 Marketing Plan BG
IO3 Module 6 Marketing Plan BG IO3 Module 6 Marketing Plan BG
IO3 Module 6 Marketing Plan BG
caniceconsulting
 
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special EditionPRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
Bulgarian Public Relations Society
 
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
Rossitza Ohridska-Olson
 
Bussines in Practice- Varna, 2013
Bussines in Practice- Varna, 2013Bussines in Practice- Varna, 2013
Bussines in Practice- Varna, 2013
Nikolay Georgiev
 
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан СабрутевПредизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
StefanSabrutev
 

Similar to Storydoers Training Combo BG (20)

Cultural Tourism - Presentation Stara Zagora
Cultural Tourism - Presentation Stara ZagoraCultural Tourism - Presentation Stara Zagora
Cultural Tourism - Presentation Stara Zagora
 
Destination management - Hristo Yanev, TMW4
Destination management - Hristo Yanev, TMW4Destination management - Hristo Yanev, TMW4
Destination management - Hristo Yanev, TMW4
 
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in BulgariaTravel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
Travel 2.0 - Global Overview and the Situation in Bulgaria
 
Bridge Between School And Business Bg11
Bridge Between School And Business Bg11Bridge Between School And Business Bg11
Bridge Between School And Business Bg11
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
 
Moby2Day
Moby2DayMoby2Day
Moby2Day
 
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан СабрутевПредизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
 
степс план за действие Bg
степс  план за действие Bgстепс  план за действие Bg
степс план за действие Bg
 
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Nova...
 
AcTour info meeting presentation
AcTour info meeting presentationAcTour info meeting presentation
AcTour info meeting presentation
 
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив ...
 
Умен туризъм в градска среда
Умен туризъм в градска средаУмен туризъм в градска среда
Умен туризъм в градска среда
 
AVIP 1 The future adventure traveller BG
AVIP 1 The future adventure traveller BG AVIP 1 The future adventure traveller BG
AVIP 1 The future adventure traveller BG
 
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
PRaktiki_Newsletter_30.07.2012
 
National Identity 1
National Identity 1National Identity 1
National Identity 1
 
IO3 Module 6 Marketing Plan BG
IO3 Module 6 Marketing Plan BG IO3 Module 6 Marketing Plan BG
IO3 Module 6 Marketing Plan BG
 
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special EditionPRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
PRaktiki_Newsletter_14.11.2012_Special Edition
 
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
Culture 2.0 - Presentation at the Vth Forum of Cultural Tourism, V. Turnovo, ...
 
Bussines in Practice- Varna, 2013
Bussines in Practice- Varna, 2013Bussines in Practice- Varna, 2013
Bussines in Practice- Varna, 2013
 
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан СабрутевПредизборна програма на Стефан Сабрутев
Предизборна програма на Стефан Сабрутев
 

More from Storydoers

Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final ReportDigital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
Storydoers
 
Storydoers Handbook ES
Storydoers Handbook ESStorydoers Handbook ES
Storydoers Handbook ES
Storydoers
 
Storydoers Handbook FR
Storydoers Handbook FRStorydoers Handbook FR
Storydoers Handbook FR
Storydoers
 
Storydoers Handbook
 Storydoers Handbook Storydoers Handbook
Storydoers Handbook
Storydoers
 
Storydoers Training Combo IT
Storydoers Training Combo ITStorydoers Training Combo IT
Storydoers Training Combo IT
Storydoers
 
Storydoers Training Combo GER
Storydoers Training Combo GERStorydoers Training Combo GER
Storydoers Training Combo GER
Storydoers
 
Storydoers Training Combo ENG
Storydoers Training Combo ENGStorydoers Training Combo ENG
Storydoers Training Combo ENG
Storydoers
 
Storydoers Training Combo ES
Storydoers Training Combo ESStorydoers Training Combo ES
Storydoers Training Combo ES
Storydoers
 
Leaflet Storydoers
 Leaflet Storydoers Leaflet Storydoers
Leaflet Storydoers
Storydoers
 

More from Storydoers (9)

Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final ReportDigital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
Digital Story Doing for Local Tourism Framework Final Report
 
Storydoers Handbook ES
Storydoers Handbook ESStorydoers Handbook ES
Storydoers Handbook ES
 
Storydoers Handbook FR
Storydoers Handbook FRStorydoers Handbook FR
Storydoers Handbook FR
 
Storydoers Handbook
 Storydoers Handbook Storydoers Handbook
Storydoers Handbook
 
Storydoers Training Combo IT
Storydoers Training Combo ITStorydoers Training Combo IT
Storydoers Training Combo IT
 
Storydoers Training Combo GER
Storydoers Training Combo GERStorydoers Training Combo GER
Storydoers Training Combo GER
 
Storydoers Training Combo ENG
Storydoers Training Combo ENGStorydoers Training Combo ENG
Storydoers Training Combo ENG
 
Storydoers Training Combo ES
Storydoers Training Combo ESStorydoers Training Combo ES
Storydoers Training Combo ES
 
Leaflet Storydoers
 Leaflet Storydoers Leaflet Storydoers
Leaflet Storydoers
 

Storydoers Training Combo BG

 • 2. • ВЪВЕДЕНИЕ • АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ • НАШИЯТ ОТГОВОР • ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНТАЛИТЕТ НА ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ 2
 • 4. Туризмът играе ключова роля за социално- икономическия прогрес и допринася към заетостта и икономически растеж, както и към развитието на селските, периферните или по-слабо развитите райони. През 2019 г. повече от 1 от 10 европейски предприятия в сектора на услугите спадат към туристическата индустрия. В тези 2.3 милиона предприятия са заети 12.3 милиона души. Туризмът играе значима роля в развитието на европейските региони. Пандемията от COVID-19 се отрази значително на всички житейски аспекти в цяла Европа. Пандемията постави под сериозни предизвикателства социално- икономическите ни системи. Според UNWTO, заради COVID-19 кризата, Европа е отбелязала 70% спад в посещенията от международни туристи. Особено засегнати са местните бизнеси, заети в сферата на селския туризъм в слабо-населените райони. 4
 • 6. При поредицата от локдауни се наложи много бизнеси да се цифровизират и да преминат към дистанционен режим на работа. Допълнително, множеството ограничения, причинени от COVID-19 кризата, доведоха до принудителна цифровизация, правейки я жизненоважна за туристическия бизнес. Въпреки това, заетите в местния туризъм МСП изостават в цифровия преход и много от тях се затрудняват да се възползват от възможностите и да извлекат ползите (ОИСР, доклад 2019). Местните туристически бизнеси от селските райони се сблъскват с “двойно цифрово разделение“. От една страна, те все още изостават по отношение на изградена инфраструктура за достъп от следващо поколение, от друга страна в много селски райони липсват основни умения и знания за потенциала на цифровата технология, така че дори „цифровите магистрали“ да са на място, те могат да останат недостатъчно използвани по отношение на предлагането на услуги, развитието на бизнеса и привличането на клиенти. 6
 • 7. Местния туристически бизнес от селските райони не трябва да бъде оставян на заден план. Трябва да се насърчи цифровизацията, за да се осигури просперитета на местния туристически бизнес, бъдещият поминък, обществените услуги и общностният живот в много от селските райони. Осъзнавайки силата и важността на онлайн медиите и комуникациите, специализираната агенция за туризъм на ООН, подкрепя своите страни членки в поредица от инициативи, свързани с пазарни проучвания и дигитален маркетинг (https://www.unwto.org). 7
 • 9. “STORYDOERS. Digital story doing for local tourism” е проект пo Програма «Еразъм+» за повишаване конкурентоспособността на бизнеса от селските райони чрез цифрово създаване на истории (Storydoing) в местния туризъм. Създаването на истории е иновативна техника, целяща да наложи нов подход при предлагането на продукти и услуги, основаващ се на завладяващи дейности и преживявания. За съжаление, в наши дни липсват подходящи средства за подкрепата на създаването на истории в местния туристически сектор. Проектът цели създателите на истории да развият: • Умения за създаването на истории: цифрови умения за разказване на истории чрез дигиталните и социалните платформи; • Цифрови компетенции: да се намали цифровото изоставане на местния туристически бизнес в селските райони; • Социални компетенции: за ангажирането на местната общност и устойчивото развитие на селските райони. 9
 • 10. Проектът ще постигне следните резултати: • Рамка за събиране на знания в областите на цифровото създаване на истории и местния туризъм, представяне на добри практики и оценка на нуждите на начинаещите създатели на истории. • Обучителни модули с колекция от практики за цифрово създаване на истории в местния туризъм. • Наръчник за създатели на истории с примери за конкретни приложения на знанията, уменията и компетенциите, придобити от участниците в проекта. 10
 • 11. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработен доказан модел за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса в селските райони, местни туристически съюзи и иновативни устойчиви проекти. Този модел ще предложи методи и средства за развитие на капацитета на селския бизнес да разработва и рекламира устойчиви местни туристически преживявания чрез създаването на истории. 11
 • 12. ИЗГРАЖДАНЕ НА МАНТАЛИТЕТ НА ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ - 12
 • 13. 13 КОИ СА ТВОРЦИТЕ НА ИСТОРИИ Творците на истории са местни предприемачи, които са основните двигатели на туристическата икономика в селските райони… • Туроператори и туристически агенции, Семейни хотели и къщи за гости, Ресторанти, Екскурзоводи и планински водачи, Транспортни компании, Музеи, Други местни туристически бизнеси, като ферми, пекарни, пивоварни и други. …които предлагат на своите клиенти съдържателни туристически преживявания, базирани на местна бизнес философия и ценности.
 • 14. 14 КАКВО Е ЦИФРОВОТО СЪЗДАВАНЕ НА ИСТОРИИ Създаването на истории е иновативна техника, целяща да наложи нов подход при предлагането на продукти и услуги, основаващ се на завладяващи дейности и преживявания. Докато разказването на истории е просто разказване на история, създаването на история се фокусира върху нейното изживяване, базирано на бизнес философия и ценности. Създаването на истории хуманизира връзката между марката и потребителите ѝ; превръща ги в посланици и герои в истинска история, с която те се свързват емоционално.
 • 15. 15 СТРАТЕГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ИСТОРИИ За създаването на история е нужна добра история, която ще се превърне в по-добро преживяване. За да изградим успешна стратегия е нужно да определим: • Целта: какво е това, което искате да предадете за определен продукт и марка. • Пораждане на очаквана реакция в аудиторията: степен на свързаност, която превръща потребителите в посланици. • Технически въпроси: идентифициране на марката чрез цвят, лого, стил. Все пак преживяването си остава приоритет.
 • 16. 16 Умения за създаването на истории Като творец на истории вие ще се нуждаете от умения и компетентности, свързани с: • Фото и видео заснемане, Подкастинг • Управление на онлайн общност • Нагласа за сътрудничество и мутуализъм • Изпълнение на онлайн дейности • Брандиране, дигитален маркетинг и предприемачество • Уебсайт, профили в социалните мрежи и онлайн платформи
 • 17. • Всички снимки на природното и културно наследство на Естремадура са дело на Andrea Vincenti, José Luis Díaz и Marta Lozano Molano
 • 18. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с богата експертиза в различни сфери. Уебсайт: www.storydoers.eu
 • 20. • Въведение • Комуникация и маркетинг • Съвети за създаването на истории • Елементи на устойчивост • Допълнително четиво по темата 2
 • 21. Туристическите бизнеси в селските райони се сблъскват с много ограничения, в много случаи затруднени от малкия им размер и местоположението им. Скорошен дебат относно “селското предприемачество” предполага, че една от най-добрите възможности да се развият селските райони е чрез селски туризъм, тъй като неговите принципи са свързани със създаването на работни места и приходи в селските райони, което може да помогне също да се увеличи стойността на местните ресурси и продукти. За да се постигне трайна устойчивост, от една страна, е важно чрез комуникацията да може да се предаде същността и ценностите на туристическия бизнес в селските райони, както и продуктите и преживяванията, предлагани на туристите. От друга страна, чрез ефективна комуникация тези предприятия могат да привлекат туристи, които от своя страна да допринесат повече ползи за района. Идеята за устойчив туризъм често погрешно е считана за “вид“ туризъм, но от гледна точка на отговорния туризъм устойчивостта се прилага към всеки тип туризъм и към всеки сектор в тази широкообхватна област: транспорт, настаняване, кетъринг и други свързани с пътуването дейности, които оказват въздействие върху околната среда, обществото и икономиката. Както е доказано от много национални проучвания, съвременните туристи се интересуват от екологичното въздействие от техните пътувания и полагат грижи да избират по-устойчиви туристически продукти, дестинации и преживявания. В допълнение, те са все по-склонни към преживяването, научаването и участието, те не са единствено и само заинтересовани към купуването на туристическия продукт, но също така и да научат историите зад продукта. В този смисъл, разказването на истории (storytelling) може да бъде средство за устойчиво рекламиране на туризма. Творческото разказване на истории може да помогне да се развият уникални разкази, които ангажират клиентите, създават чувство за общност и принадлежност, превръщат последователите в рекламни лица и ги вдъхновяват да бъдат част от този творчески процес. 3
 • 22. Оценяването на качеството на гостоприемство и обслужване в ХоРеКа сектора е базирано на аспекти като удобство, чистота, връзката между цена и качество. При подход, базиран на принципите и добрите практики за устойчивост и отговорен туризъм, индикаторите и критериите се променят напълно. Със сигурност гореспоменатите аспекти остават важни, но много други се добавят. Клиентите оценяват тази информация и по този начин се постига двупосочен резултат: качеството на обслужването се повишава и се свързва с принципите и добрите практики на устойчивостта, подобряването на традициите, типичността и автентичността; ползата за местните производители; въвличането на клиента в правилни и положителни избори. Следователно, туризмът и развитието му в селските райони могат да бъдат част от развиващи се възможности за работа, развитие на местния просперитет, опазване на околната среда, популяризиране на културни богатства и като цяло предоставяне на ползи на местната общност в икономически, социален и културен план. Прилагането на добри устойчиви, екологични, социални, културни и икономически практики трябва да бъде адекватно комуникирано. Клиентите и гостите трябва да бъдат информирани за изборите, които техните домакини са направили; те със сигурност ще ги оценят и често чувстват, че са въвлечени в тези избори, знаейки, че по някакъв начин те са им повлияли, като са изразили своите предпочитания, които са отразени впоследствие. Маркетинговите съобщения могат да се фокусират върху овластяване капацитета за промяна при потребителите, за да могат да бъдат по- ефективни! За да разберем нуждите на пазара и да персонализираме съобщенията за устойчивост, трябва да сме наясно, че дори клиентите да се интересуват от устойчивост, това не значи, че ще се държат по различен начин; устойчивите ценности и дейности отличават продукта; познаването на поведението на пазарните сегменти позволява да приспособите съответните съобщения за устойчивост. Някои от основните цели на комуникацията за устойчивост са да накарат клиентите да осъзнаят наличието на устойчиви туристически продукти, да информират клиентите как предлаганото отговаря на техните нужди, да се съобразят с критериите за устойчивост и в крайна сметка да насърчат устойчиви покупки. 4
 • 23. 5 Когато избирате какви истории да разкажете, трябва да имате предвид, че изготвеното съдържание трябва да: 1. Поражда интерес -> Изборът на положителен и мотивиращ език има ефекта да накара читателите също да се чувстват ангажирани да допринесат към по-устойчива дейност. Важно е да не караме клиентите да се чувстват виновни, а да ги ангажираме и овластим да дадат своя принос. 2. Бъде различно -> да отличиш своето съдържание от това на другите -> много турооператори наблягат на устойчивостта, бъдете специфични и уникални! 3. Бъде автентично и свързано с това, което посетителите всъщност ще намерят -> често срещани термини като “екзотичен“ или дори „“автентичен“ трябва да бъдат използвани по начин, по който да отговаря на съдържанието. Същото се отнася и за снимки, особено защото подходящите изображения подсилват съобщението. Избягвайте стереотипи, които въздействат отрицателно на местните общности. Времето е от решаващо значение. Изберете подходящото време да оповестите вашите съобщения!
 • 24. 6 Има няколко теми, на които можете да наблегнете в комуникацията. Първата група включва добри практики и дейности, отнасящи се до устойчивост на околната среда: • Употребата на възобновяеми енергийни източници (вятър, слънце и др.) • Действия за намаляване потреблението на енергия (управление на климатици и отопление, LED осветление, фотоклетки, сензори) • Действия за намаляване потреблението на вода (устройства за намаляване потока на чешмите, рециклиране и повторна употреба на вода, смяна на хавлиите) • Действия за намаляване на остатъците от храна (умно управление на бюфета, пакетиране на останала храна за вкъщи) • Използване на биоразградими продукти за чистене, хигиена и обслужване • Постепенно намаляване на пластмасата • Разделно събиране на отпадъци • Био хранителни продукти • Дозатор и без единични дози Другата група включва социални и културни принципи на устойчивост: • Местни доставчици на хранителни продукти (основно типични продукти, Защитено наименование за произход, Защитено географско указание, Slow Food проекти); указания за произхода на продуктите и съставките • Хранителни продукти от справедлива търговия (fair trade) • Обозначаване на местна кухня в менюто, рецептите да са достъпни за клиентите
 • 25. • Maria Lúcia Pato и Ana Sofia Duque, Sustainability Communication in Rural Tourism: Website Content Analysis, in Viseu Dão Lafões Region (Portugal) • Futouris and and Global Communication Experts, Guidelines for sustainable tourism communication • Marketing sustainable tourism: the role of value orientation, well-being and credibility 7
 • 26. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с богата експертиза в различни сфери. УЕБСАЙТ: www.storydoers.eu
 • 28. • Въведение към модула • Основни познания по темата • Топ 8 съвета за написване на успешна история в интернет • Полезни интернет източници • Добър пример 2
 • 29. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА В този модул, вие ще научите важни съвети и познания за доброто писане на история и ще намерите съвети за успешно онлайн представяне на бизнеса ви. 3
 • 30. Създаването на завладяваща история е най- важната стъпка в това да рекламирате бизнеса си онлайн и да привлечете потенциални клиенти. 4 ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ТЕМАТА
 • 31. 1. Започнете с примамливо заглавие Заглавието е първото нещо, което хората четат. Често хората не се занимават да четат цялата история, ако заглавието не е интересно. Доброто заглавие обикновено се състои от цяло изречение, което включва всички съставни части (подлог, глагол и допълнение). Това също увеличава възможността повече хора да намерят историята чрез интернет търсачки. 2. Продължете с привличащо вниманието въведение Въведението подкрепя заглавието. Препоръчително е въведението да не съдържа повече от 25 думи. Това означава, че въведението трябва да е от едно или две изречения, които допълват заглавието. 5
 • 32. 3. Създайте стегната главна част За една онлайн история да се отличава от другите, тя трябва да бъде стегната и информираща. За да сме сигурни, че читателят ще си направи труда да я прочете, главната част трябва да е около 300 думи или между 2500-3000 знака. Главната част трябва да покрие най- важните теми и е препоръчително да бъде структурирана в кратки параграфи. Ако е възможно, могат да се използват булети, за да се откроят главните теми. 4. Отговорете на 6-те “К-та“ За да бъде една история информираща и за да грабне вниманието на читателя, тя трябва да се стреми да предостави отговори на следните въпроси: • “КОЙ” (кой е екипът зад компанията ви?); • “КАКВО” (какви продукти/услуги предлагате?); • “КОГА” ( кога започнахте бизнеса си?); • “ЗАЩО” (защо трябва клиентите да изберат вас?); • “КЪДЕ” (къде могат клиентите да ви намерят?); • “КАК” (как се различавате от конкуренцията?). 6
 • 33. 7 5. Сложете зашеметяващи снимки За да представим продукта или услугата на бизнеса ни по-добре, е от съществено значение да използваме хубави снимки. В повечето случаи добрата снимка разказва историята по-добре от колкото текста. Препоръчително е да правите сами снимките (или ги заснемете лично или платете на професионалист). С днешното бързо развитие на технологиите повечето смартфони могат да правят снимки в добро качество. В случай, че нямате добра камера под ръка или не искате да наемате фотограф, тогава може да разгледате някои от онлайн базите данни със стокови снимки, достъпни в мрежата. Сред най-известните са Shutterstock, Pixabay, Unsplash. За всеки случай посочете фотографа и носителя на авторски права. Можете да намерите още полезни съвети в модула посветен на снимки. 6. Впечатлете с цифри и данни Цифрите привличат вниманието на читателите. Може да ги добавите в историята, за да подчертаете важни постижения на компанията ви – като например годините на съществуване на вашия бизнес, броя на предлаганите продукти/услуги, ниво на удовлетвореност от клиенти и др. Удобен начин за подредба на тези данни е чрез употребата на инфографика или поле с факти. Това пести място и фокусира вниманието на читателя към най-важните теми.
 • 34. 7. Адресирайте целевата ви аудитория Когато пишете историята, съобразете кои искате да са основните ви читатели. Ако съобщенията ви са подбрани към основната ви целева аудитория, тогава ще имате по- голям успех в това да привлечете вниманието им. Ако се обръщате към международна аудитория, тогава трябва да помислите за използването на по-широкоразпространен език, като английски. 8. Завършете със запомнящ се край За да сте сигурни ,че читателите ще прочетат повторно историята ви, и евентуално ще станат ваши клиенти, е важно да оставите дълготрайни спомени в съзнанието им. Краят на историята трябва да включва някои “приканващи към действие“ фрази, за по-нататъшно ангажиране на читателя, като например “опитайте сами“, “получете опит от първо лице“, “включете се в нашето пътешествие“ и др. 8
 • 35. ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ 9 • “How to write a good online news story”, University of Bergen - https://www.uib.no/en/foremployees/109365/how-write-good-online-news-story • “How to write a success story in 5 steps plus free template”, Living World Mission - https://livingwordmission.org.ng/how-to-write-success-story/
 • 36. Уебсайт на Етнографски музей на открито „Етър“ - https://en.etar.bg/ 10 ДОБЪР ПРИМЕР
 • 37. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с богата експертиза в различни сфери. Уебсайт: www.storydoers.eu
 • 38. Източници на снимките: • Слайдове 1, 2, 5, 8, 10 & 11 – Етнографски музей на открито “Етър”, Фейсбук страница - https://www.facebook.com/etar.gabrovo • Слайдове 3 & 9 – Дряновски манастир, собствен архив • Слайд 4 – Велико Търново, собствен архив
 • 40. • Въведение • Преживявания • Нужди на пазара • Таргетиране • Техники и съвети за разказване на история • Предложения за по-добра комуникация • Налични онлайн инструменти • Facebook и Instagram • Инструменти за графична обработка и планиране 2
 • 41. Описанието на туристическите продукти и услуги трябва да подчертае всички аспекти на иновацията, вниманието към различините ситуации, нужди и вкусове, богатството и оригиналността на офертата. Добра комбинация от продукти (настаняване, атракции, транспорт, кетъринг, пазаруване, развлечение..) създават преживяването на посетителя. Богатството и разнообразието на предлаганата услуга благоприятстват персонализирането и позволяват разширяване на таргет групата, за по-добро задоволяване на гостите и клиентите в съответствие с техните социални и човешки нужди. В много случаи е въпрос на приемане на малки предпазни мерки или предлагане на лична наличност, които са безплатни или на символична цена, но значително подобряват качеството на гостоприемството и обслужването. Една важна част от целта на всеки туристически продукт е да подсили и включи местните общности и, ако е възможно, да ги намеси в разказването на истории за съответната област. Благодарение на това вашите гости могат да открият истинската същност на областта и нейното културно, социално и традиционно наследство. Можем да създадем с местната общност споделен разказ с легенди, истории, интересни факти и типични ястия. 3
 • 42. Когато искате да предлагате на пазара туристически продукти, базирани на преживявания, трябва да мислите за ресурсите на територията по отношение на преживявания. Например гастрономията, която е свързана със земята, историята и хората, е добър ресурс за туризъм, базиран на преживяването. Типично и уникално, достъпно и вкусно! 4
 • 43. Освен това, за да гарантирате потребление на вашите туристически продукти трябва да се уверите, че се опитвате да отговорите на нуждите на пазара, така че да знаете характеристиките, мотивацията и очакванията за пътуване, което ще помогне за развитието и комуникацията на продукта. 5
 • 44. 6 Таргетирането на определен тип клиент е от съществено значение. Ако таргетирате всички, няма да заинтересувате никого. Ако предложението е твърде стандартизирано, никой не се чувства заинтригуван. Добър начин за таргетиране на аудиторията ви е методът “Персона“: Персона е въображаем образ, който представлява целева група или сегмент. Персоната обикновено има име и социални и психичологически характеристики. Няколко персони могат да се използват за развитието на един проект. Персоната понякога дори може да бъде представена под формата на сториборд, когато използвате продукта или услугата. Целта на този метод е фиктивно да изгради типичен профил на нашата аудитория под формата на лична карта. Чрез брейнсторминг се определят различни въпроси, които след това се задават на групата. Чрез интервю с целевата публика, тази фиктивна персона може да се изгради възможно най-точно: име, фамилия, възраст, характеристики, предпочитания, дейности и страсти. Тази информация се основава на техните отговори. Следвайте няколко правила, за да изградите интервюто:
 • 45. 7 Кои техники могат да се използват за разказването на историята на едно място? Разказването на история означава да създадете рамка с важни отправни точки за успеха на преживяването без да забравяте основната информация за историята (шестте К-та: Какво и Защо, Кога и Как, Къде и Кой). Можете също така просто да се фокусирате върху следните елементи, за да напишете история на продукта ви: - Публиката за която пишем, как да се свържем с тях и какво искаме да постигнем; - Разпространението, как ще разпространим историята, така че публиката да може по-лесно да я намери и сподели: Кой дизайн? По какви канали? - Ситуацията преди и след историята: продукта променил ли е публиката? Каква е била публиката преди да чуят историята? Самата история: Пригответе сцената: създайте контекст, който ще помогне на публиката да се настрои. Изяснете кое е най-същественото: основното съобщение Заключение: какъв е завършекът? Има ли призив за действие, публиката заинтересувана ли е да се включи във вашия пешеходен тур, задават ли въпроси, купуват ли продукта, казват ли на приятелите си?
 • 46. 8 При онлайн комуникацията запомнете: ● Да подчертаете уникалността на продукта/услугата: бъдете отличителни! ● Да се фокусирате върху въздействието: напр. “намалихме хранителните отпадъци с 10% през последната година” вместо “ние сме отдадени към прилагането на устойчиви практики в ресторанта ни” ● Да бъдете скромни и честни: какво научавате и какво трябва да промените са толкова важни теми, колкото какво правите правилно ● Да бъдете забавни и да приканвате към участие: превърнете съобщенията в интересни факти и го направете колкото се може по-интерактивно ● Да уважавате поверителността на потребителя Правенето на история е добър начин да включите обратна връзка от клиентите във вашата комуникация. За целта е важно да съберете обратна връзка от посетителите чрез проучвания, фокус групи, анкети за обратна връзка, наблюдение на място и социални мрежи.
 • 47. 9 Когато избирате какво да съобщите на клиентите ви, запомнете, че няколко добри практики са от особено внимание и чувствителност към проблемите и състоянието на гостите: • Храна за хора с нетолерантност и алергии, със специфични хранителни потребности (вегератианство, веганство) • Детско меню • Дружелюбност към домашни любимци • Събиране и управление на оплаквания и предложения • Велосипеди и ел. колела, бастуни, фенерчета за свободно ползване • Зона за пушачи (ако пушенето е забранено) Освен това, други дейности, които обогатяват престоя по отношение на съдържание и възможности, са: • Да има на разположение управител, екскурзоводи или други служители за разказване на историята • Възможност за провеждане на срещи между гости и местни личности: интелектуалци, историци, артисти, религиозни авторитети • Посещения на културни центрове, клубове, частни колекции, ателиета Това е само примерен списък, който не е изчерпателен, с възможност за допълване.
 • 48. 10 Например, във фокус може да бъдат менюта, които са невероятно средство за комуникация, информация, ориентация и реклама. Типичното меню в ресторант е списък от ястия, разделен в категории (предястия, основни, гарнитури, десерти); последвани от напитки, понякога включващо и винен лист. И успоредно с тях съответните цени. Но менюто може да съдържа много повече информация: може да посочва кои ястия са типични за областта; откъде идват суровите продукти, дори с името на производителя; дали ястието има био съставки; дали са подходящи за хора с глутенова непоносимост; дали продуктите са със Защитено наименование за произход, Защитено географско указание, или са от движението Slow Food; ако някои продукти произхождат от ферма, конфискувана от мафията; във винената листа могат да бъдат отличени местните вина, с указание на избата производител; дали вината са био, натурални, без сулфити … т.н. В пътуванията, вдъхновени от принципите за отговорен туризъм, се прилагат много добри практики; изборът на семейни места за настаняване от местната общност включва по-сърдечно и приятелско отношение, което позволява взаимно знание, диалог, понякога създаване на приятелства. По този начин по-лесно ще може да се предложи на гостите да опитат от местната, традиционна кухня. По време на пътуването постояно има срещи с представители на местните общности: културни дейци и екоактивисти, НПО-та, интелектуалци, артисти, фермери, рибари, занаятчии, духовници. Много често се организират посещения на международни проекти за развитие, като училища, детски градини, медицински клиники, водни съоръжения. Туристите, които участват в този тип пътуване, могат да правят колективни подаръци към населението, особено в подкрепа на проектите за развитие. Екскурзоводите, които се явяват междукултурни посредници, описват местната реалност, която не съдържа само красоти, но и проблеми, така че туристите да могат да придобият по-пълна и задълбочена представа за държавата, която посещават.
 • 49. 11 Днес комуникацията и разпространението на туристическите продукти трябва да се извършва чрез социалните мрежи и приложения, както и разбира се чрез цифрови инструменти, като уебсайт, нюзлетър. Те променят начина, по който общуваме и представляват съществена част от днешното общество. Според Booking.com, над 61% от пътниците са съгласни, че цифровата технология ще бъде все по-важна в това да организира пътуванията им. Но естествено всяко средство, всяка социална мрежа трябва да се използва различно. Сред тях са: ● Социални мрежи ● Уебсайт и техники за оптмизиране на уебсайтове (SEO) ● Инструменти за графична обработка и управление на социални мрежи
 • 50. 12 FACEBOOK: Във Facebook можете да покажете и продадете туристическия си продукти по различен начин. Може да добавите видеа, текст, статии, снимки, колажи. Може да споделяте и поствате във Facebook групи, които са създадени от други потребители на определена тема. Когато поствате, за да опишете някакви продукти, не забравяйте да използвате тагове @ и хаштагове #. Платени инструменти: Facebook Ads: Ако искате да достигнете до специфична аудитория за вашите туристически продукти използвайте Facebook Ads. Платеният инструмент на Facebook ви позволява да се свържете с тези, които отговарят на пазарния ви сегмент. Позволява ви да предадете съдържание, като таргетирате аудиторията, която искате да привлечете. Можете да свържете профилите си ви във Facebook и Instagram и да поствате същото дигитално съдържание чрез META BUSINESS INSTAGRAM: В наши дни туроператорите трябва да използват Instagram бизнес профил, който е важен инструмент за развитието на бизнеса и марката. Този профил трябва да изглежда като добре подредена галерия на най-добрите снимки, които представят идеите и ценностите на марката ви. ● Използването на снимки с високо качество е много важно, защото Instagram компресира снимките ви преди да ги публикувате с цел отпимизация. ● Използвайте правилните хаштагове. Ако знаете кои хаштагове се следят редовно от целевата ви група, можете мигновено да достигнете до широк кръг от целеви потребители, които може даже да не са ви последователи. ● Уверете се, че вашите постове са релевантни и навременни – правете тази проверка преди да публикувате каквото и да е било. Релевантните снимки показват, че сте в крак със света около вас и със случващото се в бранша.
 • 51. 13 TIK TOK Хаштагът #TikTokTravel е един от най-популярните в платформата, с впечатляващите 20.8 милиарда гледания. Използването на този хаштаг е фантастична възможност за туриситческите компании да започнат представянето си в TikTok и да рекламират своите дестинации и продукти.Още повече, TikTok е евтин вариант. С оглед на орязаните бюджети за маркетинг в световен мащаб в резултат от ковидпандемията, това е добра опция за тези от нас с ограничени бюджети за платени медии, като възможностите да станат известни са по-големи от други платформи. УЕБСАЙТ И БЛОГ и свързани инструменти като Оптимизация на сайт (SEO) Туристическите компании се нуждат от блог и уебсайт. WordPress-базиран блог ви поставя в отлична позиция, без да споменавме 42,000+ плъгина, които ви позволяват да персонализирате блога си, за да отговаря на специфичните ви нужди. Описанието на пътувания и дестинации на уебсайта на туристическата ангеция трябва да бъдат уникални и стойностни. Спазвайте основните правила за оптимизация на сайт (SEO). SEO е набор от стратегии и практики, целящи да увеличат видимостта на уебсайта, като подобрят позицията му в търсачките, при неплатените резултати, наричани още “чисти“ или “органични“. Тези практики са многобройни и се отнасят към различни аспекти на един уебсайт: оптимизацията на структурата на сайта, на HTML кода, текстовото съдържание, управлението на входящите линкове (това са линкове, водещи от други сайтове до вашият сайт, по-известни като беклинкове) и изходящи линкове (водещи от вашия сайт към други сайтове). Тъй като безспорно Google е най-използваната търсачка в света, повечето дейности по оптимизация засягат изучаването на алгоритъма на Google и периодичните му ъпдейти, и свързаните дейности за приспособяване на сайтовете към този алгоритъм.
 • 52. 14 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАФИЧНА ОБРАБОТКА: Един от най-ефективните начини да увеличите последователите си, както качествено, така и количествено, е като публикувате завладяващо, полезно, любопитно и интересно съдържание. В днешно време потребителят иска да се идентифицира с това, което чете: поставете се на негово място и го насърчете да сподели. Подсказка: Съдържанието ви може да стане популярно. Ако търсите вдъхновение, вземете пример от най-добрите. CANVA е безплатен онлайн инструмент за графичен дизайн. В противен случай има и Adobe creative cloud. По-ефикасно е, но също е по-полезно и по-ефективно за графични експерти. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ: С подобен инструмент, може да създадете и планирате публикации към няколко платформи по различно време, за да достигнете максимално повече последователи. Представяме ви добре проучен списък на инструменти, оценени по техните характеристики, клиентска поддръжка, достъпност и потвърдени клиентски отзиви: 1. SocialBee. 2. Hootsuite. 3. Buffer. 4. Sendible. 5. Agorapulse. 6. SproutSocial. 7. CoSchedule. 8. Zoho Social.
 • 53. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньорски организации от 5 европейски страни (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с богата експертиза в различни сфери. Уебсайт: www.storydoers.eu
 • 55. • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМУНИКАЦИОННИЯТ ПЛАН? • ОДИТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ • ОПРЕДЕЛЕТЕ ВАШЕТО УНИКАЛНО ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (USP) И ТЪРГОВСКА МАРКА • ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ • КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ • КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ • МАТРИЦА НА СЪОБЩЕНИЯТА • ОЧЕРТАЙТЕ КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИ ТАКТИКИ И КАМПАНИИ • ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН • ОПРЕДЕЛЕТЕ КЛЮЧОВИ ДАТИ, СЕЗОНИ, ВАЖНИ СЪБИТИЯ • ШАБЛОНИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН • БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ 2
 • 56. Комуникационният план е цялостен план за предаване на ключови послания на Вашата аудитория, за да се постигнат положителни бизнес резултати. Този план ще очертае рамката на Вашите комуникации с ясни цели и методи, за да бъдат те последователни и ориентирани към резултати. 3
 • 57. Преди да започнете да изготвяте плана си за комуникации в туризма, направете оценка на текущите си комуникации чрез одит. Одитът включва преглед на всички комуникационни дейности, материали и стратегии, които сте прилагали в миналото, за да видите кое е било ефективно и кое не: • Измерване на обхвата на вашите комуникации: Идентифицирайте местата, в които сте комуникирали бизнеса и услугите си с потенциалните клиенти, като например текст и елементи на дизайна, лого и други. • Направете оценка на Вашите минали и настоящи комуникационни дейности. Когато сте обобщили дейностите си в едно, можете лесно да ги анализирате и да оцените тяхната ефективност. Кои послания са били най-добре приети и са постигнали най-добри резултати? 4
 • 58. • Свържете се с хората, участващи във Вашите комуникации, и вземете тяхното мнение: Тези хора могат да бъдат членове на Вашия екип, партньори, доставчици, заинтересовани страни, от една страна, и клиенти, от друга. Попитайте тези групи колко ефективни са според тях Вашите комуникации и какво според тях можете да направите по-добре. • Направете SWOT анализ: SWOT анализът идентифицира силните и слабите страни, възможностите и заплахите във Вашите комуникации, въз основа на тези резултати можете да създадете бъдещите си комуникации. 5
 • 59. 6 Първата стъпка в създаването на Вашия комуникационен план е да определите целите на маркетинговите комуникации. Това ще Ви насочи към постигане на желаните резултати от Вашите комуникационни дейности. Когато определяте комуникационните си цели, трябва да се основавате на следните стълбове: • Как да превърна бизнес целите си в цели на маркетинговите комуникации (напр. бизнесът ми трябва да увеличи оборота си с 10%, което може да се превърне в комуникационна цел за достигане на 20% повече нови последователи на Facebook страницата на семейния ми хотел) • Надграждане на силните страни или възможностите от SWOT анализа - след одита, който вече сте направили, можете да базирате целите си на тях (напр. бизнесът Ви се намира в близост до древна римска стена и можете да включите този факт в планираната си комуникация, за да повишите осведомеността за този факт и да привлечете нови клиенти) • Опитайте се да се справите със слабите страни и заплахите, идентифицирани в SWOT анализа (напр. ако местоположението на Вашия бизнес не е било добре комуникирано и е създало много обърквания у клиентите Ви, опитайте се да подобрите това и да подобрите видимостта на адреса си във всички Ваши комуникации)
 • 60. 7 Ето някои примери за маркетингови цели: • Увеличаване на последователите в социалните медии • Увеличаване на уеб трафика • Повишаване на репутацията на марката • При определянето на комуникационните си цели се опитайте да бъдете конкретни и да поставите измерими цели. В противен случай няма да е възможно да оцените резултатите от Вашите усилия. Поставяйте цифри, проценти и показатели, когато е възможно. Разбира се, можете да имате и качествени цели, като например повишаване на репутацията на марката • Какви са материалните и нематериалните предимства, които Вашата марка предлага и които формират Вашето уникално търговско предложение (USP)?
 • 61. 8 Nibelungenhof е семеен луксозен 4-звезден хотел в Тулн, Долна Австрия, на брега на река Дунав. Марката Nibelungenhof се основава на три основни стълба: • очарователен • централен • приятелски. Осезаемите предимства, които хотелът обещава, са: • централно градско местоположение и разположение на брега на река Дунав. Неосезаемите ползи за гостите са очарователното и приятелско обслужване и преживяването, което клиентите получават на това място. Мисията е обещанието, което давате на своите клиенти. В нашия случай: Нибелунгенхоф предлага безкраен ентусиазъм и любов към гостоприемството като семеен бизнес от 2005 г. насам - приятелско, очарователно, градско и регионално преживяване на своите гости.
 • 62. NIBELUNGENHOF www.nibelungenhof.info 9 Марката на хотела е: очарователен, централен, приятелски
 • 63. 10 Най-важната част от Вашия комуникационен план е определянето на целевата аудитория. Какво означава това? Да определите целевите си клиенти, целевите си групи. Те са събрани в групи, защото споделят общи ценности, общ статус, общи интереси, общи хобита, общо местоживеене. Ясното определяне на потенциалните Ви целеви групи ще доведе до адаптиране на Вашите послания и дейности според техните предпочитания и начин на живот и ще знаете къде и как да ги достигнете. Крайната цел е да привлечете възможно най-много хора да използват Вашата местна туристическа услуга или продукт, а това може да се постигне чрез разговори с хора, които имат най-голям шанс да станат Ваши клиенти. КАК ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЕВАТА СИ АУДИТОРИЯ? Един от най-добрите начини е да анализирате настоящата си база данни и да определите коя е Вашата целева аудитория: Проучете клиентите си: Използвайте инструмент като Google Forms, за да попитате настоящите си клиенти за техните демографски данни и предпочитания, като възраст, пол и любими продукти. Проверете своя Google Analytics: Закачете Google Analytics към сайта си, за да научите повече за посетителите си. Той предоставя данни за демографски характеристики като местоположение, пол и интереси. Проучете последователите си в социалните медии: Ако имате активно присъствие в социалните медии, прегледайте настоящите си последователи и потърсете тенденции. Можете също така да прегледате последователите на конкурентите си, за да видите кого привличат те.
 • 64. 11 Когато разполагате с тази информация, просто напишете няколко изречения за характеристиките на различните целеви групи. Например целевите групи на хотел Нибелунгенхоф могат да бъдат: Хора от района на DACH със средни до високи доходи на възраст 45-75 години, които се интересуват от местен градски туризъм, съчетан със спорт като колоездене и разглеждане на забележителности в района на Тулн; Млади професионалисти на възраст 25-45 г. от Австрия и Европейския съюз със средни и по- високи средни доходи, пътуващи по работа до Виена или посещаващи местния панаир в Тулн, които биха искали да избягат от големия град и да имат време за работа и спорт едновременно, както и да се насладят на хубавата регионална храна и вина. Вашата марка може да говори не само на клиентите като физически лица. Тя може да има за целева аудитория и компании, медии, институции, държавни агенции и др. Тази целева аудитория има своите специфични характеристики.
 • 65. Както вече споменахме по-горе, всяка целева аудитория има своите специфики и се нуждае от специални послания, които да отговорят на нейните нужди и да задоволят нейните предпочитания. В тази връзка е необходимо да разработите ключови послания за всяка целева аудитория. Когато разработвате основните си послания към целевата си аудитория, трябва да пренесете заедно с тях своето USP и своята мисия. Ето няколко въпроса, които ще Ви помогнат да разработите посланията си към всяка от Вашите целеви аудитории: • Кои са най-важните неща, които тази аудитория трябва да знае за моя продукт или услуга и които ще й се сторят интересни? • Какъв език, тон на гласа бих могъл да използвам, за да бъда по-добре разбран от тази аудитория? • Какви ценности има тази аудитория, които са свързани с моята марка, и какви ползи трябва да съобщя, които ще се харесат на тази целева група? 12
 • 66. 13 След като определите целевата си аудитория и посланията, които трябва да й предадете, трябва да определите как да достигнете до нея или кои канали за комуникация ще използвате: Блогът на Вашата организация: Постовете в блога дават възможност да споделяте полезна информация, да обявявате новини и събития на компанията. Маркетинг по електронна поща: Опитайте се да използвате електронна поща за изпращане на бюлетини, оферти за услуги и продукти и маркетингови контакти до съответните списъци. Връзки с медиите: Връзките с медиите са важен инструмент, когато искате да достигнете до своята аудитория. Опитайте се да идентифицирате медиите, използвани/харесвани от Вашата целева група, и след това изпратете информация до медиите. Печатни материали: Печатните маркетингови активи, като листовки, брошури, табели и директна поща, трябва да бъдат свързани с цялостната Ви комуникационна стратегия.
 • 67. 14 Традиционна реклама: Традиционната реклама по телевизията и в печата също може да има своето място в комуникационния план, в зависимост от Вашите ресурси и аудитория. Цифров маркетинг: Рекламите с плащане за кликване (PPC) предоставят целеви връзки и съобщения на хора, които сърфират в интернет. Социални медии: Социалните медии са ефективен инструмент за достигане до хората, които най- много се интересуват от Вашия продукт - ако изберете правилните канали. Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn са различни социални медии в зависимост от целевата Ви аудитория, които бихте могли да използвате. Спонсорството е чудесен начин да разпространите посланието си до своята аудитория. Можете да спонсорирате футболен отбор и да станете популярни във Вашия регион. Когато говорим за достигане до компании и предприятия, подходящото място за представяне на марката Ви и за разговор с целевата група са конференциите, корпоративните събития, търговските панаири и др. Ще извлечете най-голяма полза от маркетинга в социалните медии, ако рекламирате в каналите, които използва вашата аудитория.
 • 68. 15 Целевата аудитория, ключовите послания и каналите за комуникация могат да се обединят в комуникационна таблица, наречена матрица на посланията. Тази таблица Ви показва коя целева аудитория ще бъде достигната от кое съобщение чрез кой комуникационен канал. Да предположим, че Вашата услуга в областта на местния туризъм, например компания за отдаване на велосипеди под наем, разположена в малък град в близост до популярни планини, има 2 основни целеви аудитории: Целева аудитория 1: Млади хора и студенти - 19-30 г. Целева аудитория 2: Семейства с деца от 30 до 50 години.
 • 69. 16 Всяка от тези групи има различни цели и възрастови групи, което означава, че ще се нуждаят от уникални послания, които да достигнат до тях. Съобщенията, съобразени с аудиторията, в тази ситуация могат да изглеждат по следния начин: Целева аудитория 1: Можете да наемете модерен велосипед на специална цена. Карайте повече и спестявайте повече с нашата компания. Открийте красотите на нашия регион с безопасни и достъпни велосипеди. Каналите за комуникация биха могли да бъдат: Инстаграм, Туитър, Добавки в Google, Банери на открито в региона, листовки в местните хотели Целева аудитория 2: Най-добрият и най-приятен начин да откриете красотите на нашите планини от вашето семейство. Наемете повече от 2 велосипеда и получете специална семейна отстъпка за нашите модерни и безопасни велосипеди. Каналите за комуникация могат да бъдат: Facebook, радио реклама, печатна реклама и спонсорство на различни събития.
 • 70. 17 Как ще изглежда Вашият комуникационен план в действие? Ще започнете да отговаряте на този въпрос, като определите тактиките и кампаниите си. Комуникационните тактики определят действията, които ще предприемете, за да разпространите ключовите си послания. На базово ниво те обясняват три неща: • Какво ще направите, за да разпространите посланието си • Как ще предприемете това действие • Кога/колко често ще извършвате това действие Тактиките Ви ще произтичат от целите, които сте определили. Вижте примерните цели, които споделихме, и възможните тактики за постигането им: Увеличаване на последователите в социалните медии: Планирайте ежедневни публикации в Twitter Увеличаване на уеб трафика: Публикувайте два пъти месечно публикации в блога по водещи теми Подобряване на репутацията на марката: Провеждайте всеки месец проучвания сред клиентите относно качеството на продуктите и опита на клиентите Повечето цели се нуждаят от повече от една тактика, за да ги постигнете.
 • 71. 18 Достигаме до крайния етап на Вашия план за комуникации и за да го завършите, трябва да определите кога той ще изпълни задачата си. Целите, които определихме по-рано, като например увеличаване на последователите в социалните медии, не Ви дават ясна финална линия. Ще трябва да се задълбочите. Тази стъпка включва превръщането на целите Ви в SMART цели - конкретни, измерими, постижими, релевантни и навременни цели. С други думи, уверете се, че можете да определите кога ще ги постигнете и че те остават в рамките на Вашите ресурси. Нека видим как примерните цели, които създадохме, могат да изглеждат като SMART цели: Увеличаване на последователите в социалните медии: Удвоете броя на последователите си в социалните медии през следващите две години Увеличаване на трафика на уебсайта: Увеличете трафика на уебсайта с 50% през следващата година Подобряване на репутацията на марката: Постигнете 90% положителни отзиви до юли 2022 г. След като определите своите маркетингови цели SMART, поставете ги в горната колона на таблицата в слайда или раздела "Цели и показатели". След това поставете проследяемите метрики на всяка цел в редовете под тях. (Например може да поставите последователите в Twitter, Facebook и Instagram като метрики за целта "удвояване на последователите в социалните медии"). Пример за таблица с цели и метрики:
 • 72. Всяко предприятие в сектора на местния туризъм има периоди от годината, които му дават най-добри възможности за маркетинг. Трябва да определите: • Най-добрият сезон за маркетинг на Вашия продукт/услуги; • Най-важните събития през годината, когато можете да предоставите на гостите си специално преживяване и туристическо предложение - Коледа, Празник на най-близкия град, Интересни за туристите религиозни празници, специални търговски изложения и др. • Спортни събития или културни фестивали в региона, които биха могли да привлекат интереса на Вашата аудитория. • Когато сте определили тези дати в календара, можете да планирате комуникационните си дейности в съответствие с тях. Можете да разработите специални оферти, свързани с тези дати, за да привлечете повече клиенти и да подготвите дизайн, съответстващ на съответния празник. 19
 • 73. 20 Сега можете да разработите своя комуникационен план в писмен вид стъпка по стъпка, следвайки очертаните досега етапи, както и да го структурирате в разказвателен документ с резюме, което може да бъде таблица с всички важни части на плана с основните дейности и кампании, разпределени през годината.
 • 74. Линковете по-горе са онлайн ресурси за създаване на комуникационен план 21 https://blog.hubspot.com/marketing/communications-plan https://edit.org/blog/free-communication-plan-templates https://visme.co/blog/communication-plan-templates/
 • 75. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньори от 5 европейски държави (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с различна специализация. Website: www.storydoers.eu Photo Credits: The images in this document are pictures made by Evgeni Tsvetichov and also free licensed images from Google
 • 77. • ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ • ФОРМАТ НА СНИМКАТА • ПРАВИЛА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА СНИМКАТА • ФАЙЛ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ • СВЕТЛИНА • НАЛИЧНИ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ • НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ 2
 • 78. • Снимките са чудесен начин да покажете пространството, дейностите и продуктите си, да създадете очаквания на гостите и да увеличите продажбите си. • Изображенията са различна форма на изкуство. Те лесно привличат вниманието и могат да бъдат гледани, харесвани и усещани. • След цената снимките са следващото нещо, което посетителите разглеждат. • Снимките са решаващи елементи за всички инструменти за маркетингова комуникация. • Личните снимки помагат на Вашия бизнес да изгради доверие и връзка с клиентите. 3
 • 79. • Публикациите със снимки във Facebook получават средно над 150% повече харесвания, отколкото публикациите без изображения. Изображенията са запомнящи се. • Хората запомнят 80% от това, което виждат, 20% от това, което четат, и 10% от това, което чуват. Така че е 4 пъти по-вероятно читателите Ви да запомнят публикациите Ви, ако те имат изображения или инфографики. • Въпреки че хората запомнят само 10% от информацията, която чуват след три дни, съчетаването на тази информация с изображения увеличава процента на запаметяване до 65%. • Четенето може да бъде голям проблем за някои хора, които трябва да вземат очила за четене, за да преминат през текста. 4
 • 80. ФОРМАТ НА СНИМКАТА • За местата за настаняване: правете снимки в пейзажен формат, вертикалните снимки не показват добре пространството. • Когато снимате, позиционирайте фотоапарата на разстояние между 1,2 и 1,4 метра, за да не променяте перспективата на помещението. Снимайте от ъгъла на стаята, така пространството ще изглежда по-голямо. Експериментирайте с правенето на снимка от възможно най-високата точка в стаята. • Фотографското правило на третините ни казва да подравним обекта си с една от точките, в които се пресичат тези линии. • Използвайте точки на интерес АРАНЖИРАНЕ НА СНИМКАТА • Почистете помещението от предмети, които могат да отвлекат вниманието на окото, и по-специално внимавайте за купчини от вещи, като например твърде много списания. Опитайте се да не поставяте нищо на преден план на снимката, особено частично изрязани предмети като столове например. • Опитайте се на снимката да има повече под, отколкото таван. • Опитайте се да покажете специалните удобства или достъп за хора с увреждания. • Подчертайте уникалните удобства - опитайте се да разкажете история с Вашите снимки. 5
 • 81. • Различните онлайн медии изискват различен размер на снимката. Оптималният размер на файла за изображения в уебсайт е не повече от 200 KB, за изображения на цял екран с фон - между 1500 и 2500 пиксела ширина, а за повечето други изображения - 800 пиксела максимална ширина. • Тежките изображения (оригинални размери на изображенията с ширина 5000px, неоптимизирани снимки) не само ще влошат потребителското изживяване на сайта Ви, но и ще окажат отрицателно въздействие върху Вашата SEO стратегия (скорост на зареждане, bounce rate, класиране и т.н.). • Най-често използваният файл за изображения е jpg. 6
 • 82. • Правилното осветление прави снимката Ви по-професионална, подчертава естествената дълбочина, цвят и контраст в обстановката. • Опитайте се да използвате възможно най-много естествена светлина, а ако е възможно, използвайте статив. Повечето фотоапарати се адаптират към светлите места, като затъмняват останалите, така че ако е възможно, фокусирайте фотоапарата далеч от прозореца. • Правете снимки навън и вътре - най-доброто време за снимане на открито са първият и последният час на деня, известни като "Златен час". По това време светлината е най-мека и внася повече цветове в снимката Ви. 7
 • 83. Безплатни уебсайтове за онлайн редакция на снимки o https://www.fotor.com o https://www.canva.com o https://www. irfanview.com Бази данни със снимки Използването на снимки от бази данни е доста противоречиво и някои фирми отказват да ги използват. Тези снимки са по-евтини от наемането на професионален фотограф или от това да ги направите сами. Изключително качество и голям избор на изображения. Снимките в базите данни се правят от професионални фотографи и се преглеждат от експерти. o https://stock.adobe.com/ - paid per photo o https://www.shutterstock.com/ - paid per photo o https://unsplash.com/ - free images o https://pixabay.com/ - free images 8
 • 84. Съществуват неограничен брой приложения на телефона за създаване на художествени интерпретации на снимки. Някои от тях извършват основни корекции, други създават специални текстури и "груби" образи, трети преобразуват изображенията в черно-бели, сглобяват снимки в панорами и много други. Списъкът с всички творчески приложения би бил доста дълъг, за да бъде включен тук, но за основна обработка, се открояват две приложения: • Snapseed: това приложение Ви позволява да правите цялостни корекции, както и да коригирате избирателно области от изображението. То включва също така специални ефекти и творчески рамки. • Filterstorm: това приложение дава възможност за цялостни корекции, смесване на слоеве, маскиране, творчески ефекти, рамки и др. 9
 • 85. o Extraordinary Everyday Photography: Awaken Your Vision to Create Stunning Images Wherever You Are, by Brenda Tharp & Jed Manwaring o National Geographic Photo Basics: The Ultimate Beginner's Guide to Great Photography, by Joel Sartore 10
 • 86. #Travel2020 contest, organized by Agora - a free photography app 11
 • 87. Digital Story Doing in Local Tourism е транснационален проект, който обединява 6 партньори от 5 европейски държави (България, Испания, Италия, Белгия и Австрия) с различна специализация. Website: www.storydoers.eu
 • 89. • Създаването на история • Подготовка на оборудване • Заснемане • Постпродукция • Споделяне 2
 • 90. Създаването на история Създайте ваша собствена дигитална история. 3
 • 91. Въпроси, които да си зададете Всички видеоклипове, представящи преживяване, място, събитие, човек ..., дори и късометражни, представляват споделяне на история. За да бъде завършена вашата история трябва да бъде изчерпателна и да отговори на 6 въпроса: • КОЙ: Кои са героите, които искам да следвам и срещна и защо? • КАКВО: За какво става въпрос? Какво прави това събитие/ място уникално, оригинално? • КЪДЕ: Къде се развива историята? Вътре или навън? • КОГА: Кога се случва историята? • ЗАЩО: Защо се случва това събитие/действие? Какво го прави интересно? • КАК: Как се развива събитието в основата на историята? 4
 • 92. Изграждането на историята При създаването на историята Вашето видео трябва да съдържа три главни части: Въведението Едно въведение трябва да представи в контекст темата, човека, събитието, др. Въведението трябва поне да привлече вниманието, а в най-добрия случай да изненада или заинтригува. Целта е да накарате публиката да проследи вашата история. Развитието Развитието на историята ви може да стане в една или повече секции: развитие на тема, опознаване на героите, описване на действията, случките и др. Заключението Заключението е последната част от видеото ви. Въздействието върху зрителя е истинско. Финалната сцена може да бъде вербална, визуална или и двете: писмено размишление, глас зад кадър, изображение на паметник ... 5
 • 93. Подготовка на оборудването На пазара се предлагат готови комплекти за заснемане. 6
 • 94. Видеокамера • Видеокамерата е записващо устройство, което записва видео. • Типът съдържание, което ще създавате, ще определи с какъв вид камера ще трябва да се сдобиете. • В днешно време камерите на смартфоните могат да заснемат висококачествени видеа. 7
 • 95. Стабилизатор или гимбал • Устройство, което държи видеокамерата и предпазва от нежелани движения. Дрон • Устройство за заснемане на видео кадри от въздуха. 8 * Не са задължителни. Допълнителни устройства, които увеличават качеството на вашите видеа.