SlideShare a Scribd company logo
STAATSCOURANT
                                                     Nr. 1296
                                                      27 januari
                                                        2011
  Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
  19 januari 2011, nr. BJZ2011035222, tot wijziging van de bijlagen II, III en IV
  bij het Besluit beheer sociale-huursector en van de Tijdelijke regeling
  diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen
  volkshuisvesting

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 26, vijfde lid, 29, derde lid, en 39a, eerste lid, van het Besluit beheer
  sociale-huursector;

  Besluit:

  ARTIKEL I

  Het Besluit beheer sociale-huursector wordt als volgt gewijzigd:

  A

  Bijlage II wordt vervangen door bijlage II die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

  B

  Bijlage III wordt vervangen door bijlage III die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

  C

  Bijlage IV wordt vervangen door bijlage IV die is opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

  ARTIKEL II

  De Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisves-
  ting wordt als volgt gewijzigd:

  A

  In de aanhef van artikel 8 wordt na ‘wordt’ ingevoegd: met ingang van 1 januari 2012.

  B

  In bijlage 2 komt de tekst ‘– Totaal te rekeningen als huishoudinkomen boven € 33.614 per jaar’ te
  vervallen.

  C

  In bijlage 3 vervalt telkens ‘architecten en’, ‘architect +’ en ‘architect of’.

  ARTIKEL III

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
  waarin zij wordt geplaatst. Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2011.
1  Staatscourant 2011 nr. 1296  27 januari 2011
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de
  bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  en Koninkrijksrelaties, Herengracht 17 te ’s-Gravenhage.

  Den Haag, 19 januari 2011

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  J.P.H. Donner.
2  Staatscourant 2011 nr. 1296  27 januari 2011
TOELICHTING

  Algemeen

  Met deze regeling zijn de bijlagen II, III en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) gewijzigd.
  De gegevens die in de bijlagen opgevraagd worden betreffen het boekjaar 2010 en moeten voor 1 juli
  2011 worden aangeleverd. Deze wijziging is van technische aard. Het betreft de jaarlijkse update die
  wordt doorgevoerd.

  Daarnaast zijn ook enkele correcties doorgevoerd in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen
  economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.


  Artikelsgewijs

  Artikel I

  Onderdeel A: Bijlage I bij deze regeling (bijlage II bij het Bbsh)

  In artikel 26, vijfde lid, van het Bbsh is geregeld dat de toegelaten instelling jaarlijks een overzicht
  opstelt met cijfermatige kerngegevens over het verslagjaar.
  Het overzicht wordt ingericht overeenkomstig bijlage II bij het Bbsh. De nieuwe bijlage II bij het Bbsh is
  opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

  Met betrekking tot het verslagjaar 2010 wordt het volgende gewijzigd:
  1. Het laten vervallen van de specificatie met betrekking tot de afwijking beginbalans/eindbalans. In
    de praktijk wordt geen gebruik meer gemaakt van dit gegeven.
  2. De invoering van een vereenvoudiging door vier complexe vragen vooraf te laten gaan door een
    ja/nee vraag.
  3. Het splitsen van een bestaande meervoudige vraag met betrekking tot de winst- en verliesreke-
    ning.
  4. Een toevoeging (specificatie) van een reeds eerder gebruikt model met betrekking tot verkoop
    onroerende zaken.
  5. Een splitsing van een bestaande meervoudige vraagstelling op het punt van leningen.
  6. Een tekstmatige wijziging van een leefbaarheidsvraag, in combinatie met een verplaatsing van een
    regel, wijziging in de subtotaaltelling en het vervallen van een regel uit de specificatie.
  7. Het laten vervallen van een vraagstelling aangaande huurdersorganisaties.
  8. De toevoeging van een vraag met betrekking tot ontheffing in relatie tot het verlenen van korting
    bij verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning.

  Onderdeel B: Bijlage II bij deze regeling (bijlage III bij het Bbsh)

  In artikel 27 van het Bbsh is geregeld dat de toegelaten instelling opdracht verleend aan een accoun-
  tant tot onderzoek van jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. In artikel 29, derde lid,
  van het Bbsh is geregeld dat de daaruit voortvloeiende stukken worden opgesteld overeenkomstig
  bijlage III bij het Bbsh. De nieuwe bijlage III is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

  Er is sprake van enkele tekstuele wijzigingen die een vaktechnische aanleiding hebben of gezien
  kunnen worden als een eenvoudige actualisatie. De enige wijziging van betekenis betreft het feit dat
  de toetsing door de accountant van in het jaarverslag opgenomen informatie over de governancecode
  voor de corporaties is komen te vervallen.

  Onderdeel C: Bijlage III bij deze regeling (bijlage IV bij het Bbsh)

  In artikel 39a, eerste lid, van het Bbsh is geregeld dat ten behoeve van het toezicht de toegelaten
  instelling jaarlijks voor 1 juli gegevens verstrekt als bedoeld in bijlage IV van het Bbsh. De nieuwe
  bijlage IV is opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

  De vraag met betrekking tot de verantwoording over de bezoldiging in het jaarverslag is tekstueel
  aangepast en de uitvraag met betrekking tot specifieke gegevens van bestuurders en commissarissen
  (o.a. nevenbetrekkingen) heeft eenmalig plaatsgevonden en maakt derhalve niet langer onderdeel uit
  van bijlage IV.
3  Staatscourant 2011 nr. 1296  27 januari 2011
Artikel II

  Onderdeel A

  De wijziging van artikel 8 is noodzakelijk omdat de wijzigingen in de bijlage II bij het Bbsh, die zijn
  neergelegd in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economische belang toegelaten instellin-
  gen volkshuisvesting de opgaven van de toegelaten instellingen over het boekjaar 2011 betreffen. Op
  dit moment moeten de toegelaten instellingen de opgave over het boekjaar 2010 doen voor 1 juli
  2011. Hierbij dient nog geen rekening gehouden te worden met de effecten van de Tijdelijke regeling
  diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting.

  Onderdeel B

  Dit is een technische correctie, zonder enige inhoudelijke consequentie.

  Onderdeel C

  In het besluit C(2009)9963 van de EC van 15 december 2009 is sprake van ‘the construction works will
  be tendered out by the wocos’ (‘de bouw wordt door de woco’s aanbesteed’). Daarmee wordt enkel de
  opdracht tot de bouw van maatschappelijk vastgoed bedoeld. De opdrachten aan architecten moeten
  dan ook niet worden meegenomen. De opdrachten aan architecten vinden steeds afzonderlijk plaats
  en meestal ruim voordat de opdracht tot de bouw wordt verstrekt.

  Administratieve lasten

  Aangezien de opgave al gebeurt via een ICT-toepassing, waarin deze wijzigingen verwerkt zullen
  worden, is gekozen voor het minst belastende alternatief.
  Het geheel van wijzigingen is neutraal voor wat betreft het effect op de administratieve lasten. Door
  deze wijzigingen verandert er niets met betrekking tot de uitvoering en het toezicht. Een afweging van
  de lasten voor uitvoering en toezicht is dan ook niet aan de orde.

  Afwijking vaste verandermomenten

  De reden dat het controleprotocol pas na 1 januari 2011 kan worden gepubliceerd, ligt in het feit dat er
  lange tijd onduidelijkheid is geweest over de datum van inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling
  diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Indien dit nog in
  2010 zou zijn geweest, dan had bijlage III betreffende het accountantsprotocol hieraan moeten worden
  aangepast. Nu dit niet het geval is, kan worden volstaan met een aantal technische wijzigingen.
  Aangezien de toegelaten instellingen de informatie voor 1 juli 2011 bij het Centraal Fonds voor de
  Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moeten aanleveren en ze zich op de
  wijziging nog moeten voorbereiden, dient deze wijziging zo spoedig mogelijk in werking te treden.
  Daarom is afgeweken van de vaste verandermomenten. Dit levert voor de sector geen problemen op
  omdat het slechts beperkte aanpassingen betreft.
  Daarnaast dienden de onvolkomenheden in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economische
  belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, die reeds op 1 januari 2011 in werking is getreden, zo
  spoedig mogelijk te worden hersteld.

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  J.P.H. Donner.
4  Staatscourant 2011 nr. 1296  27 januari 2011

More Related Content

Similar to Stcrt 2011 1296

Tobback hekelde Congolese komedie
Tobback hekelde Congolese komedieTobback hekelde Congolese komedie
Tobback hekelde Congolese komedie
Thierry Debels
 
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsAdvies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 DeAtrivé
 
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregels
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregelsNader rapport implementatie richtlijn factureringsregels
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
NL Law document 1
NL Law document 1NL Law document 1
NL Law document 1Qazi Jalisi
 
Rapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusRapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusPaul Leenders
 
Nds szw0500940-b1
Nds szw0500940-b1Nds szw0500940-b1
Nds szw0500940-b1
karin taselaar
 
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsWetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsMemorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsFriso de Jong
 

Similar to Stcrt 2011 1296 (9)

Tobback hekelde Congolese komedie
Tobback hekelde Congolese komedieTobback hekelde Congolese komedie
Tobback hekelde Congolese komedie
 
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregelsAdvies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
Advies raad van state implementatie richtlijn factureringsregels
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
 
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregels
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregelsNader rapport implementatie richtlijn factureringsregels
Nader rapport implementatie richtlijn factureringsregels
 
NL Law document 1
NL Law document 1NL Law document 1
NL Law document 1
 
Rapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusRapport Hugo Priemus
Rapport Hugo Priemus
 
Nds szw0500940-b1
Nds szw0500940-b1Nds szw0500940-b1
Nds szw0500940-b1
 
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregelsWetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels
 
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregelsMemorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
Memorie van toelichting implementatie richtlijn factureringsregels
 

More from Atrivé

Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingKopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingAtrivé
 
Artikel Fd Kooprecht
Artikel Fd KooprechtArtikel Fd Kooprecht
Artikel Fd Kooprecht
Atrivé
 
Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]
Atrivé
 
Rigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipRigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipAtrivé
 
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipRapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipAtrivé
 
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Atrivé
 
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Atrivé
 
Rapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingRapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingAtrivé
 
Beschikking ec 15 dec 2009
Beschikking ec 15 dec 2009Beschikking ec 15 dec 2009
Beschikking ec 15 dec 2009Atrivé
 
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Atrivé
 
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Atrivé
 
Europadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingEuropadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingAtrivé
 

More from Atrivé (12)

Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingKopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
 
Artikel Fd Kooprecht
Artikel Fd KooprechtArtikel Fd Kooprecht
Artikel Fd Kooprecht
 
Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]
 
Rigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipRigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schip
 
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipRapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
 
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
 
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
 
Rapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingRapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzing
 
Beschikking ec 15 dec 2009
Beschikking ec 15 dec 2009Beschikking ec 15 dec 2009
Beschikking ec 15 dec 2009
 
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
 
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
 
Europadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingEuropadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regeling
 

Stcrt 2011 1296

 • 1. STAATSCOURANT Nr. 1296 27 januari 2011 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2011, nr. BJZ2011035222, tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector en van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 26, vijfde lid, 29, derde lid, en 39a, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: ARTIKEL I Het Besluit beheer sociale-huursector wordt als volgt gewijzigd: A Bijlage II wordt vervangen door bijlage II die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling. B Bijlage III wordt vervangen door bijlage III die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling. C Bijlage IV wordt vervangen door bijlage IV die is opgenomen in bijlage III bij deze regeling. ARTIKEL II De Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisves- ting wordt als volgt gewijzigd: A In de aanhef van artikel 8 wordt na ‘wordt’ ingevoegd: met ingang van 1 januari 2012. B In bijlage 2 komt de tekst ‘– Totaal te rekeningen als huishoudinkomen boven € 33.614 per jaar’ te vervallen. C In bijlage 3 vervalt telkens ‘architecten en’, ‘architect +’ en ‘architect of’. ARTIKEL III Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2011. 1 Staatscourant 2011 nr. 1296 27 januari 2011
 • 2. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Herengracht 17 te ’s-Gravenhage. Den Haag, 19 januari 2011 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner. 2 Staatscourant 2011 nr. 1296 27 januari 2011
 • 3. TOELICHTING Algemeen Met deze regeling zijn de bijlagen II, III en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) gewijzigd. De gegevens die in de bijlagen opgevraagd worden betreffen het boekjaar 2010 en moeten voor 1 juli 2011 worden aangeleverd. Deze wijziging is van technische aard. Het betreft de jaarlijkse update die wordt doorgevoerd. Daarnaast zijn ook enkele correcties doorgevoerd in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Artikelsgewijs Artikel I Onderdeel A: Bijlage I bij deze regeling (bijlage II bij het Bbsh) In artikel 26, vijfde lid, van het Bbsh is geregeld dat de toegelaten instelling jaarlijks een overzicht opstelt met cijfermatige kerngegevens over het verslagjaar. Het overzicht wordt ingericht overeenkomstig bijlage II bij het Bbsh. De nieuwe bijlage II bij het Bbsh is opgenomen in bijlage I bij deze regeling. Met betrekking tot het verslagjaar 2010 wordt het volgende gewijzigd: 1. Het laten vervallen van de specificatie met betrekking tot de afwijking beginbalans/eindbalans. In de praktijk wordt geen gebruik meer gemaakt van dit gegeven. 2. De invoering van een vereenvoudiging door vier complexe vragen vooraf te laten gaan door een ja/nee vraag. 3. Het splitsen van een bestaande meervoudige vraag met betrekking tot de winst- en verliesreke- ning. 4. Een toevoeging (specificatie) van een reeds eerder gebruikt model met betrekking tot verkoop onroerende zaken. 5. Een splitsing van een bestaande meervoudige vraagstelling op het punt van leningen. 6. Een tekstmatige wijziging van een leefbaarheidsvraag, in combinatie met een verplaatsing van een regel, wijziging in de subtotaaltelling en het vervallen van een regel uit de specificatie. 7. Het laten vervallen van een vraagstelling aangaande huurdersorganisaties. 8. De toevoeging van een vraag met betrekking tot ontheffing in relatie tot het verlenen van korting bij verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning. Onderdeel B: Bijlage II bij deze regeling (bijlage III bij het Bbsh) In artikel 27 van het Bbsh is geregeld dat de toegelaten instelling opdracht verleend aan een accoun- tant tot onderzoek van jaarrekening, jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. In artikel 29, derde lid, van het Bbsh is geregeld dat de daaruit voortvloeiende stukken worden opgesteld overeenkomstig bijlage III bij het Bbsh. De nieuwe bijlage III is opgenomen in bijlage II bij deze regeling. Er is sprake van enkele tekstuele wijzigingen die een vaktechnische aanleiding hebben of gezien kunnen worden als een eenvoudige actualisatie. De enige wijziging van betekenis betreft het feit dat de toetsing door de accountant van in het jaarverslag opgenomen informatie over de governancecode voor de corporaties is komen te vervallen. Onderdeel C: Bijlage III bij deze regeling (bijlage IV bij het Bbsh) In artikel 39a, eerste lid, van het Bbsh is geregeld dat ten behoeve van het toezicht de toegelaten instelling jaarlijks voor 1 juli gegevens verstrekt als bedoeld in bijlage IV van het Bbsh. De nieuwe bijlage IV is opgenomen in bijlage III bij deze regeling. De vraag met betrekking tot de verantwoording over de bezoldiging in het jaarverslag is tekstueel aangepast en de uitvraag met betrekking tot specifieke gegevens van bestuurders en commissarissen (o.a. nevenbetrekkingen) heeft eenmalig plaatsgevonden en maakt derhalve niet langer onderdeel uit van bijlage IV. 3 Staatscourant 2011 nr. 1296 27 januari 2011
 • 4. Artikel II Onderdeel A De wijziging van artikel 8 is noodzakelijk omdat de wijzigingen in de bijlage II bij het Bbsh, die zijn neergelegd in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economische belang toegelaten instellin- gen volkshuisvesting de opgaven van de toegelaten instellingen over het boekjaar 2011 betreffen. Op dit moment moeten de toegelaten instellingen de opgave over het boekjaar 2010 doen voor 1 juli 2011. Hierbij dient nog geen rekening gehouden te worden met de effecten van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Onderdeel B Dit is een technische correctie, zonder enige inhoudelijke consequentie. Onderdeel C In het besluit C(2009)9963 van de EC van 15 december 2009 is sprake van ‘the construction works will be tendered out by the wocos’ (‘de bouw wordt door de woco’s aanbesteed’). Daarmee wordt enkel de opdracht tot de bouw van maatschappelijk vastgoed bedoeld. De opdrachten aan architecten moeten dan ook niet worden meegenomen. De opdrachten aan architecten vinden steeds afzonderlijk plaats en meestal ruim voordat de opdracht tot de bouw wordt verstrekt. Administratieve lasten Aangezien de opgave al gebeurt via een ICT-toepassing, waarin deze wijzigingen verwerkt zullen worden, is gekozen voor het minst belastende alternatief. Het geheel van wijzigingen is neutraal voor wat betreft het effect op de administratieve lasten. Door deze wijzigingen verandert er niets met betrekking tot de uitvoering en het toezicht. Een afweging van de lasten voor uitvoering en toezicht is dan ook niet aan de orde. Afwijking vaste verandermomenten De reden dat het controleprotocol pas na 1 januari 2011 kan worden gepubliceerd, ligt in het feit dat er lange tijd onduidelijkheid is geweest over de datum van inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Indien dit nog in 2010 zou zijn geweest, dan had bijlage III betreffende het accountantsprotocol hieraan moeten worden aangepast. Nu dit niet het geval is, kan worden volstaan met een aantal technische wijzigingen. Aangezien de toegelaten instellingen de informatie voor 1 juli 2011 bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moeten aanleveren en ze zich op de wijziging nog moeten voorbereiden, dient deze wijziging zo spoedig mogelijk in werking te treden. Daarom is afgeweken van de vaste verandermomenten. Dit levert voor de sector geen problemen op omdat het slechts beperkte aanpassingen betreft. Daarnaast dienden de onvolkomenheden in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economische belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, die reeds op 1 januari 2011 in werking is getreden, zo spoedig mogelijk te worden hersteld. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner. 4 Staatscourant 2011 nr. 1296 27 januari 2011