SlideShare a Scribd company logo
Woord vooraf
Ter uitvoering van het besluit van de Europese Commissie (EC) van 15
december 2009 over staatssteun voor woningcorporaties treedt op 1
januari 2011 de ministeriële regeling in werking die vaststelt voor
welke activiteiten staatssteun is toegestaan en regels stelt voor
woningtoewijzing en het aanbesteden van maatschappelijk vastgoed.
Dit is de eerste fase van onder andere de implementatie van het
EC-besluit. De tweede fase behelst het bij wet regelen van de
administratieve scheiding bij woningcorporaties van activiteiten die zij
met respectievelijk zonder staatsteun uitvoeren. Dit maakt deel uit
van een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Dit voorstel is
op het moment van schrijven nog niet bij de Tweede Kamer
ingediend.
Dit factsheet is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-generaal Wonen, Wijken en
Integratie, en is in samenwerking met Aedes en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten tot stand gebracht. Deze samenwerking is te
prijzen gelet op de verschillende standpunten die er zijn ten aanzien
van het EC-besluit en de uitwerking daarvan in wet- en regelgeving.
Het factsheet biedt praktische informatie voor corporaties, gemeen-
ten en een ieder die zich met staatssteun en woningcorporaties bezig
houdt. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt op
hoofdlijnen een uiteenzetting gegeven van de uitwerking van het
EC-besluit in wet- en regelgeving. Het tweede deel bevat vragen en
antwoorden ingedeeld op onderwerp.
Drs. M.M. Frequin
Directeur-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Tijdelijke regeling diensten van algemeen
economisch belang toegelaten instellingen
volkshuisvesting
Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011
Deel 1.		Uitwerking in wet- en regelgeving:
de hoofdlijnen
Inleiding
Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie (EC) een besluit
genomen over het staatssteundossier voor woningcorporaties. In het
besluit zijn de voorwaarden opgenomen waaraan moet worden
voldaan om staatssteun beschikbaar te stellen voor woningcorpora-
ties. Nederland moet het besluit van de EC omzetten in regelgeving.
Als staatssteun aan woningcorporaties wordt beschouwd:
•	 de reguliere en bijzondere projectsteun alsmede saneringssteun van
het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV);
•	 de overheidsachtervang bij de borging van leningen aangetrokken
door woningcorporaties door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW);
•	 lagere grondkosten bij aankoop van grond van een gemeente.
De implementatie van het besluit heeft gevolgen voor onder meer de
woningtoewijzing, de registratie daarvan, de financiering van
projecten en de administratieve organisatie van de woningcorporatie.
In dit factsheet komen deze punten aan de orde.
Voorwaarden EC-besluit
Volgens de Europese mededingingsregels is staatssteun (ook wel
compensatie genoemd) alleen toegestaan voor de kosten van
zogenoemde “diensten van algemeen economisch belang”. Bij de
uitwerking van het EC-besluit krijgen woningcorporaties deze diensten
van algemeen economisch belang opgedragen. Staatssteun voor
woningcorporaties op basis van dit besluit is uitsluitend toegestaan
voor de volgende activiteiten:
•	 De aankoop, bouw en verhuur van woningen met een maximale
huur op of onder de liberalisatiegrens van € 652,52 (= de grens tot
waar huurtoeslag mogelijk is, prijspeil 2011) en van woon-zorgcom-
plexen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast, voor het eerst op 1
januari 2012.
•	 De bouw en verhuur van een limitatieve lijst van “maatschappelijk”
vastgoed, bijgevoegd bij de ministeriële regeling, en door de
minister per besluit vastgesteld ander maatschappelijk vastgoed.
•	 Aanpalende werkzaamheden, zoals leefbaarheidsactiviteiten en de
aanpak van wijken en dorpen.
•	 Aanleg van (kleinschalige) infrastructuur die strikt verband houdt
met sociale huisvesting, bv, ontsluitingspaden naar woningen.
De belangrijkste voorwaarden die daarbij gelden zijn:
•	 Bij nieuwe verhuringen wordt ten minste 90% van de woningen
met een huur op of onder de liberalisatiegrens toegewezen aan
huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot maximaal
€ 33.614 (prijspeil 2011). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast, voor
het eerst op 1 januari 2012.
•	 Bij de overige 10% van de nieuwe verhuringen van de woningen
moeten woningcorporaties voorrang geven aan urgent
woningzoekenden.
•	 Woningcorporaties moeten de bouwwerkzaamheden van maat-
schappelijk vastgoed aanbesteden. Dit betekent dat maatschappe-
lijk vastgoed met een opdrachtwaarde boven € 4,845 miljoen
exclusief omzetbelasting volgens de richtlijn 2004/18/EG van de
Europese Commissie moet worden aanbesteed.
•	 Woningcorporaties moeten het genoten voordeel bij de bouw van
maatschappelijk vastgoed doorgeven aan de maatschappelijke
organisaties in de vorm van een huur die lager is dan de markthuur.
•	 Woningcorporaties moeten een gescheiden administratie voeren
voor de taken die met staatssteun respectievelijk zonder staats-
steun worden uitgeoefend.
Uitwerking in Nederlandse regelgeving in twee fasen
De uitwerking van het besluit van de EC in regelgeving gebeurt in 2
fasen:
•	 Op 1 januari 2011 wordt een tijdelijke ministeriële regeling ingevoerd
die regels stelt voor (i) de activiteiten waarvoor staatssteun is
toegestaan (waaronder maatschappelijk vastgoed), (ii) de woning-
toewijzing (de 90%), en (iii) de verplichting om maatschappelijk
vastgoed aan te besteden.
•	 De administratieve scheiding bij woningcorporaties en de bereke-
ning en afdracht van eventuele overcompensatie wordt bij wet
geregeld. Dit maakt deel uit van een wetsvoorstel tot wijziging van
de Woningwet (Herzieningswet toegelaten instellingen). Dat
wetsvoorstel bevat ook een definitieve wettelijke regeling van
hetgeen tot dan toe bij de ministeriële regeling was geregeld. Het is
nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Woningcorporaties
hoeven daar dan ook per 1 januari 2011 nog niet aan te voldoen.
Tijdelijke regeling diensten van algemeen
economisch belang toegelaten instellingen
volkshuisvesting
02
Wat is van belang per 1 januari 2011
•	 Woningcorporaties moeten bij het aangaan van een huurcontract
rekening houden met de inkomensgrens van € 33.614 en de
verhuring ook registreren.
•	 Woningcorporaties moeten er rekening mee houden dat voor
bepaalde activiteiten geen borging door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw meer mogelijk is, zoals voor de bouw van huurwonin-
gen met een huur boven de liberalisatiegrens en maatschappelijk
vastgoed dat niet op de “lijst” staat.
•	 De bouw van maatschappelijk vastgoed met een opdrachtwaarde
boven € 4,845 miljoen (exclusief omzetbelasting) moet worden
aanbesteed volgens de richtlijn 2004/18/EG van de Europese
Commissie.
•	 Leningen voor activiteiten die niet behoren tot de dienst van
algemeen economisch belang die na 1 januari 2011 aflopen en
opnieuw gefinancierd moeten worden mogen niet meer met WSW
borging worden afgesloten.
Gevolgen bij het niet voldoen aan de 90% norm vanaf 1
januari 2011
Wanneer een woningcorporatie niet voldoet aan de 90% norm voor het
desbetreffende jaar kan de minister besluiten dat de woningcorporatie
voor aan te wijzen nieuwbouw van huurwoningen met een huur op of
onder de € 652,52 geen gebruik mag maken van staatssteun i.c. de
borging van het WSW. De nieuwbouw van dergelijke woongelegenhe-
den mag wel worden verricht zonder staatssteun.
Gevolgen bij invoering van de wijziging van de Woningwet
Een woningcorporatie mag niet meer staatssteun ontvangen dan
noodzakelijk. Wanneer een woningcorporatie meer staatssteun
ontvangt dan noodzakelijk (overcompensatie) moet de overcompensa-
tie worden terugbetaald. De vaststelling van de omvang van de
overcompensatie kan pas plaatsvinden als er sprake is van een
administratieve scheiding. Dat is nu nog niet het geval maar maakt
onderdeel uit van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet.
Deel 2.		Vragen en antwoorden over de ministeriële
regeling
Onderstaand zijn in de vorm van vragen en antwoorden verschillende
punten toegelicht.
Toewijzing: aangaan huurcontract
•	 Welk inkomen moet worden getoetst bij het aangaan van een
huurcontract?
•	 Hoe kan de woningcorporatie het inkomen van een huurder toetsen?
•	 Geldt er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets?
•	 Wordt de grens van € 33.614 jaarlijks aangepast?
•	 Geldt de 90% norm ook voor zittende huurders?
•	 Gelden er bij de 90% toewijzing voorrangsregels?
•	 Gelden er ook regels voor de 10% die kan worden verhuurd aan
huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614?
•	 Hoe wordt beoordeeld of de woningcorporatie aan de toewijzings-
norm heeft voldaan?
•	 Wat is de relatie van de toewijzingsregels met de huisvestingsveror-
dening van de gemeente?
•	 Vallen ook toewijzingen in woon-zorgcomplexen onder de
toewijzingsregels?
•	 Vallen onzelfstandige wooneenheden ook onder de
toewijzingsregels?
•	 Hoe dient een woningcorporatie te handelen als haar sociale
huurwoningen via een derde instelling worden verhuurd?
•	 Hoe moet in het kader van een renovatie omgegaan worden met
huishoudens die tijdelijk geherhuisvest worden, om daarna weer
terug te keren in hun oude huurwoning?
•	 Hoe moet het inkomen van buitenlandse studenten die hier enkele
jaren studeren worden getoetst?
•	 Zijn er richtlijnen voor het betrekken van de lokale overheid in de
procedure?
•	 Gelden de toewijzingsregels per gemeente, regio of
woningcorporatie?
•	 Moeten bestaande prestatieafspraken tussen gemeenten en
corporaties worden aangepast?
•	 Welke regels gelden als de gemeente huurwoningen met een
huurprijs boven de € 652,52 wil laten bouwen door de corporatie?
•	 In hoeverre zijn de toewijzingsregels van toepassing bij woningen
die via maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) worden
verkocht?
Toegestane activiteiten met staatssteun
•	 Kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd worden met
staatssteun (borging door het WSW)?
•	 Kan de gemeente nog grondkostensubsidie geven voor combinatie-
projecten van sociale huurwoningen en commercieel onroerend
goed of dure huurwoningen?
•	 Hoe wordt de hoogte van toegestane staatssteun berekend bij een
mix van activiteiten die wel en niet met staatssteun mogen worden
uitgevoerd (bv. gebiedsontwikkeling t.b.v. sociale huur en dure huur,
maatschappelijk vastgoed incl. commerciële voorziening)?
•	 Mag een woningcorporatie andere subsidies van de overheid
ontvangen, dan die welke als compensatie benoemd zijn in deze
regeling?
•	 Wat wordt er verstaan onder “huurprijs” voor huurwoningen met
een huurprijs van € 652,52 of lager?
•	 Kan een woningcorporatie ook ander maatschappelijk vastgoed
dan genoemd in de lijst (bijlage 1 bij de ministeriële regeling) met
staatssteun bouwen?
•	 Valt grondverkoop door een gemeente aan een corporatie nu onder
de staatssteunregels voor woningcorporaties?
Aanbesteding
•	 Moet de bouw van verzorgingshuizen Europees worden
aanbesteed?
•	 Gelden er aanbestedingsregels voor opdrachten van woningcorpo-
raties onder de Europese drempel (€ 4,845 miljoen exclusief
omzetbelasting)?
03
1	 Toewijzing: Aangaan huurcontract
Welk inkomen moet worden getoetst bij het aangaan van
een huurcontract?
Het gaat bij de verhuring van woningen tot € 652,52 om het inkomen
van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de
verzamelinkomens als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001
van de huurder en diens meerderjarige medebewoners. Inkomen van
minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee. Voor het toetsen van
het huishoudinkomen is een schema ontwikkeld dat als hulpmiddel
kan dienen voor corporaties. Dit schema van de toetsing van het
huishoudinkomen is in de bijlage opgenomen.
Hoe kan de woningcorporatie het inkomen van een huurder
toetsen?
De woningcorporatie dient zich naar redelijkheid ervan te vergewissen
welk gezamenlijk verzamelinkomen de nieuwe huurder(s) naar
schatting zullen genieten in het jaar van aanvang van het huurcon-
tract. Het vast te leggen huishoudinkomen moet zo veel mogelijk
schriftelijk worden onderbouwd. Hierbij kan de woningcorporatie
bijvoorbeeld gebruikmaken van de laatste voorlopige vaststelling van
het verzamelinkomen uit de aangifte inkomstenbelasting, eventueel
aangepast met de door betrokkene geschatte wijzigingen daarin. Ook
kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld het laatste salaris- of
uitkeringsstrookje, daarbij rekening houdend met een vakantie-uitke-
ring. Voor het toetsen van het huishoudinkomen is een schema
ontwikkeld dat als hulpmiddel kan dienen voor corporaties. Dit
schema van de toetsing van het huishoudinkomen is in de bijlage
opgenomen.
Geldt er naast een inkomenstoets ook een
vermogenstoets?
Nee, alleen het inkomen is bij het aangaan van een huurcontract
bepalend.
Wordt de grens van € 33.614 jaarlijks aangepast?
Ja, de grens wordt per 1 januari (voor het eerst in 2012) aangepast met
de ontwikkeling van de zogenoemde “referentie-inkomens voor
meerpersoonshuishoudens onder de 65” uit de Wet op de
huurtoeslag.
Geldt de 90% norm ook voor zittende huurders?
Deze norm geldt alleen voor nieuwe verhuringen en niet voor zittende
huurders.
Gelden er bij de 90% toewijzing voorrangsregels?
Ja, bij het aangaan van huurcontracten binnen de groep onder de
inkomensgrens dient de woningcorporatie –op basis van het Bbsh- zo
veel mogelijk voorrang te geven aan huishoudens die voor een
huurtoeslag in aanmerking komen.
Gelden er ook regels voor de 10% die kan worden verhuurd
aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614?
Van deze groep moet voorrang gegeven worden aan personen die
door persoonlijke, sociale of andere omstandigheden, zoals fysieke of
psychische beperkingen, moeilijkheden ondervinden bij het vinden
van voor hen passende huisvesting. Dit biedt een zekere ruimte om
urgent woningzoekenden, ongeacht hun inkomen, te huisvesten. Die
urgentie moet zijn ontstaan uit het oogpunt van gezondheid,
veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten. Een voorbeeld
is de huisvesting van gehandicapten in op hun behoeften aangepaste
woningen. Ook valt te denken aan huishoudens die vanwege
herstructurering geherhuisvest moeten worden. Het kan ook gaan om
de gezondheid of de veiligheid van anderen dan de woningzoekende
zelf.
Na de verhuringen aan bovengenoemde urgenten met een inkomen
boven de € 33.614 kan de woningcorporatie indien er nog ruimte is
binnen de 10%-marge aan andere huishoudens met hogere huishoud-
inkomens dan € 33.614 per jaar verhuren. Dit dient op een transpa-
rante wijze plaats te vinden aan de hand van door de woningcorpora-
tie vastgesteld beleid. Daarin kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat de
volgorde van inschrijving als woningzoekende bij de woningcorporatie
zal worden aangehouden of rekening gehouden wordt met het
inkomen maar ook is het denkbaar dat de woningcorporatie loting
toepast.
Hoe wordt beoordeeld of de woningcorporatie aan de
toewijzingsnorm heeft voldaan?
De wijze waarop is toegewezen gaat onderdeel uitmaken van de
verantwoordingsgegevens op grond van het Besluit beheer
sociale-huursector.
De gegevens worden beoordeeld door de minister van Binnenlandse
Zaken. De minister beoordeelt aan de hand van de verantwoording
jaarlijks voor 1 december of aan de toewijzingsnorm in het voorgaan-
de jaar is voldaan. Het gaat de eerste keer om toewijzingen in 2011.
Wat is de relatie van de toewijzingsregels met de huisves-
tingsverordening van de gemeente?
De regeling staatssteun wordt in wetgeving vastgelegd en richt zich
rechtstreeks op corporaties. Corporaties moeten in alle gevallen aan
deze regels voldoen, of er nu wel of geen geldende huisvestingsveror-
dening is in een gemeente.
Een huisvestingsverordening richt zich op meer eigenaren dan alleen
woningcorporaties. In de huidige Huisvestingswet is het onderscheid
voor het wel of niet vereist zijn van de huisvestingvergunning immers
bepaald door de huurprijsgrens, niet door de eigendomssituatie.
Veel huisvestingsverordeningen kennen huur-inkomenstabellen met
meerdere schijven. Het kan voor een gemeente wenselijk zijn die in
stand te laten, als zij daar beleid mee willen voeren dat de goedkoop-
ste woningen terecht komen bij de laagste inkomens. Zolang deze
schijven liggen onder de € 652,52 en € 33.614, kunnen deze in stand
blijven. In dat geval hebben ook corporaties zich hieraan te houden.
Als een gemeente een tabel langer wil laten doorlopen (hogere
inkomensgrens) geldt deze grens wel voor particuliere verhuurders, en
voor corporaties alleen voor de 10% van de woningen met een huur
onder de € 652,52 die zij boven de inkomensgrens van de regeling
staatssteun mogen toewijzen. De gemeente kan ook een hogere
huurgrens (d.w.z. boven de € 652,52) hanteren. In dat geval geldt de
grens ook voor woningcorporaties, want de toewijzingsregels zijn niet
04
op woningen met een huurprijs boven de € 652,52 van toepassing.
De invoering van de regeling staatssteun kan voor gemeenten
aanleiding vormen om naar de indeling in de tabellen van de
huisvestingsverordening te kijken. Corporaties vormen veelal de
grootste verhuurder van het woningbezit dat onder de huisvestings-
verordening valt. Nu de inkomensgrens bij verhuringen voor
corporaties in de regeling staatssteun is vastgelegd, kan de veran-
derde vraag-aanbod verhouding reden zijn om het aantal schijven van
een huurtabel in de huisvestingsverordening te verminderen.
Vallen ook verhuringen in woon-zorgcomplexen onder de
toewijzingsregels?
Alleen wanneer er sprake is van een huurcontract met de bewoner(s)
zijn de toewijzingsregels van toepassing. Bij toewijzing op basis van
een AWBZ-indicatie is er geen sprake van een huurcontract. Dit
betekent dit dat onzelfstandige eenheden in verzorgingshuizen en
verpleeghuizen (waaronder gehandicaptenzorg), die verhuurd worden
aan zorginstellingen, niet onder de 90% toewijzingsregels vallen
vanwege de toewijzing op basis van een AWBZ-indicatie. Voor nieuwe
verhuringen van aanleunwoningen (zelfstandige woongelegenheden)
bij een verzorgingshuis of zelfstandige woongelegenheden in
woon-zorgcomplexen, ook als deze door een andere instelling dan de
woningcorporatie verhuurd worden, geldt het toewijzingscriterium
wel. Deze woningen zijn namelijk volwaardige woningen, die
zelfstandig verhuurd worden (wonen en zorg gescheiden).
Vallen onzelfstandige wooneenheden ook onder de
toewijzingsregels?
Onder de toewijzingsregels vallen ook woonruimten (zelfstandig èn
onzelfstandig) voor permanente bewoning in gebouwen, zoals
woon-zorgcomplexen of internaten met een huurprijs van € 652,52 of
lager. Wanneer geen sprake is van een huurcontract met de individuele
bewoner(s), maar toewijzing bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van een
AWBZ-indicatie, zijn de toewijzingsregels niet van toepassing.
Hoe dient een woningcorporatie te handelen als haar
sociale huurwoningen via een derde instelling worden
verhuurd?
Indien huurwoningen met een huurprijs van € 652,52 of lager
verhuurd worden door een andere instelling, dient de woningcorpora-
tie hierover toewijzingsafspraken en verantwoordingsafspraken te
maken met die andere instelling.
Hoe moet in het kader van een renovatie omgegaan worden
met huishoudens die tijdelijk geherhuisvest worden, om
daarna weer terug te keren in hun oude huurwoning?
In geval van renovatie van een woning, waarbij het huishouden
tijdelijk geherhuisvest wordt, om daarna weer terug te keren in de
gerenoveerde woning, kan een woningcorporatie ervoor kiezen om
het huurcontract in stand te laten (wel met bij terugkeer eventueel een
hogere huur i.v.m. de gerealiseerde geriefverbetering van de woning).
Dit wordt dan niet beschouwd als een nieuwe verhuring (NB. als de
huurder alsnog besluit niet terug te keren, is er op het moment van
overzetting van het contract naar het nieuwe adres wel sprake van een
nieuw huurcontract). Er wordt van uit gegaan dat dit een bestendige
lijn is, ongeacht het inkomen van het huishouden.
Hoe moet het inkomen van buitenlandse studenten die hier
enkele jaren studeren worden getoetst?
Ook hier zal de woningcorporatie een inkomenstoets moeten
uitvoeren. Omdat een belastingaangifte ontbreekt, zal getoetst
worden op basis van een loonstrook dan wel verklaring van de
huurder dat die geen inkomsten ontvangt.
Zijn er richtlijnen voor het betrekken van de lokale overheid
in de procedure?
Het is aan de woningcorporaties (in geval van huisvestingsverordenin-
gen samen met gemeenten) om hier invulling aan te geven. Er bestaan
ter zake geen richtlijnen.
Gelden de toewijzingsregels per gemeente, regio of
woningcorporatie?
De toewijzingsnorm van 90% heeft betrekking op een individuele
woningcorporatie.
Moeten bestaande prestatieafspraken tussen gemeenten
en corporaties worden aangepast?
Daar is in zijn algemeenheid geen antwoord op te geven. Wel geldt dat
van de corporatie niet kan worden vereist afspraken met de gemeen-
ten na te komen die het de corporatie vervolgens onmogelijk maken
aan de regels voor de staatssteun te voldoen. Corporaties dienen aan
de ministeriële regeling te voldoen, ook als dit mogelijk strijdig zou
zijn met bestaande prestatieafspraken.
Welke regels gelden als de gemeente huurwoningen met
een huurprijs boven de € 652,52 wil laten bouwen door de
corporatie?
De regeling voor staatssteun staat er niet aan in de weg om daarover
met een corporatie tot afspraken te komen. Het is voor de corporatie
alleen niet mogelijk om voor de ontwikkeling van deze woningen
gebruik te maken van staatssteun als bedoeld in de ministeriële
regeling.
In hoeverre zijn de toewijzingsregels van toepassing bij woningen die
via maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) worden verkocht?
Alleen bij een nieuwe verhuring als huurwoning met een huurprijs van
€ 652,52 of lager geldt de toewijzingsnorm van 90%. Wordt de woning
direct als koopwoning toegewezen dan is geen sprake van een nieuwe
05
verhuring en geldt de inkomensnorm niet.
Wanneer een corporatie een MGE-woning terugkoopt en verhuurt met
een huurprijs van € 652,52 of lager, wordt dit beschouwd als een
nieuwe verhuring. Dan geldt de inkomensnorm. Wel kan een
corporatie gebruik maken van de 10% vrije toewijzing, binnen de
gestelde voorwaarden. In de situatie dat de zittende bewoner zijn
woning terugverkoopt aan de woningcorporatie en deze woning
vervolgens weer gaat huren zijn de toewijzingsregels niet van
toepassing, omdat de bewoningssituatie niet wijzigt.
2	 Toegestane activiteiten met staatssteun
Kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd
worden met staatssteun (borging door het WSW)?
Verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische opvang en vastgoed
voor gehandicaptenzorg kunnen worden gebouwd met staatssteun.
Deze activiteiten worden niet genoemd op de lijst van maatschappe-
lijk vastgoed omdat zij worden gerekend tot de bouw van woongele-
genheden in de zogenoemde dienst van algemeen economisch
belang.
Kan de gemeente nog grondkostensubsidie geven voor
combinatieprojecten van sociale huurwoningen en com-
mercieel onroerend goed of dure huurwoningen?
Ja, voor zover de grondkostensubsidie niet ten goede komt van het
commerciële onroerend goed of de dure huurwoningen. Op een
transparante wijze moet blijken dat een dergelijke grondkostensubsi-
die slechts toevalt aan de onroerende zaken waarvoor staatssteun is
toegestaan.
Hoe wordt de hoogte van toegestane staatssteun berekend
bij een mix van activiteiten die wel en niet met staatssteun
mogen worden uitgevoerd (bv. gebiedsontwikkeling t.b.v.
sociale huur en dure huur, maatschappelijk vastgoed incl.
commerciële voorziening)?
Toegestane staatssteun voor woningcorporaties in het kader van deze
regeling omvat – naast de reguliere en bijzondere projectsteun en de
saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting - uit-
sluitend lagere grondkosten voor sociale woningbouw en garanties op
leningen die worden geborgd door het WSW dan wel een gemeente.
De omvang van de staatssteun en de vraag of er sprake is van
overcompensatie kan op het moment van invoering van de regeling
nog niet worden bepaald. Dit wordt anders na invoering van de
wijziging van de Woningwet omdat daarin de regels worden opgeno-
men voor de administratieve scheiding bij corporaties in activiteiten
die met en zonder staatssteun worden uitgevoerd.
Mag een woningcorporatie andere subsidies van de
overheid ontvangen, dan die welke als compensatie
benoemd zijn in deze regeling?
Een woningcorporatie kan van de overheid andere subsidies (d.w.z.
andere vormen van staatssteun) ontvangen voor zover de overheid de
Europese regelgeving in acht neemt. Hierbij kan gedacht worden aan
ISV-subsidie, vrijstelling van leges, monumentensubsidies en
garanties op leningen.
Wat wordt er verstaan onder “huurprijs” voor huurwonin-
gen met een huurprijs van € 652,52 of lager?
Alleen de “kale” huur, dat wil zeggen de prijs die verschuldigd is voor
het enkele gebruik van de woongelegenheid, mag tot de huurprijs
worden gerekend. Servicekosten vallen hier dus niet onder. Bij
zogenaamde all-in huren zal dus onderscheid moeten worden
aangebracht tussen kale huur en servicekosten.
Kan een woningcorporatie ook ander maatschappelijk
vastgoed dan genoemd in de lijst (bijlage 1 bij de ministeri-
ële regeling) met staatssteun bouwen?
Ja, de minister kan op een verzoek van de woningcorporatie daartoe
besluiten. Het maatschappelijk vastgoed dient nauw verwant te zijn
aan het maatschappelijk vastgoed genoemd in de lijst, te worden
gerealiseerd in of in de directe nabijheid van wijken, buurten of
buurtschappen waar woongelegenheden met een huurprijs van
€ 652,52 of lager gelegen zijn en een functie voor de wijk, de buurt of
het buurtschap te hebben.
Valt grondverkoop door een gemeente aan een corporatie
nu onder de staatssteunregels voor woningcorporaties?
Grondverkoop op zich wordt niet aangemerkt als staatssteun van de
gemeente aan de woningcorporatie. Dit is pas het geval wanneer de
grond voor een lagere prijs dan de marktwaarde wordt verkocht. Het
verschil tussen marktwaarde en verkoopprijs wordt beschouwd als
staatssteun.
De grondprijs is marktconform wanneer deze tot stand is gekomen
door een openbare biedprocedure dan wel door taxatie voorafgaand
aan de verkooponderhandelingen door een onafhankelijke deskun-
dige (zie Handreiking Grondtransacties en Staatssteun met achter-
grondinformatie over het Europese kader, mei 2005, www.rijksover-
heid.nl).
3	 Aanbesteding
Moet de bouw van verzorgingshuizen Europees worden
aanbesteed?
Nee, de bouw van verzorgingshuizen valt niet onder de lijst met
maatschappelijk vastgoed maar wordt gerekend tot de bouw van
woningen. Deze hoeft niet te worden aanbesteed.
Gelden er aanbestedingsregels voor opdrachten van woningcorpora-
ties onder de Europese drempel (€ 4,845 miljoen exclusief
omzetbelasting)?
06
Er gelden geen regels over hoe woningcorporaties om moeten gaan
met aanbestedingen onder dat bedrag.
Corporaties houden de keuze tussen openbare en onderhandse
aanbesteding. Bij de onderhandse aanbesteding betekent dit het
vragen van meerdere offertes. Mocht de corporatie kiezen voor een
openbare aanbesteding, dan biedt het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten (zie link) handvatten.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018607/
geldigheidsdatum_08-07-2010#8
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met:
07

More Related Content

What's hot

Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Raymond Both
 
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
VNG Realisatie
 
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet GrondeigendomGebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
AKD
 
Gemeenten en decentralisaties
Gemeenten en decentralisatiesGemeenten en decentralisaties
Gemeenten en decentralisaties
AKD
 
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012Raymond Both
 
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV
 
Sociaal domein en flexibel contracteren
Sociaal domein en flexibel contracterenSociaal domein en flexibel contracteren
Sociaal domein en flexibel contracteren
AKD
 
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euroAsielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Thierry Debels
 
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
VNG Realisatie
 
Rapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusRapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusPaul Leenders
 
Het grond- en pandendecreet -
Het grond- en pandendecreet -Het grond- en pandendecreet -
Het grond- en pandendecreet -Jens Debièvre
 
Met energie-efficiëntie naar 2020
Met energie-efficiëntie naar 2020Met energie-efficiëntie naar 2020
Met energie-efficiëntie naar 2020
Tim Vermeir
 
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
VNG Realisatie
 
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
VNG Realisatie
 
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
TaxTalk
 
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
VNG Realisatie
 

What's hot (16)

Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012
 
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
 
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet GrondeigendomGebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
Gebiedsontwikkeling 2.0: Omgevingswet & Aanvullingswet Grondeigendom
 
Gemeenten en decentralisaties
Gemeenten en decentralisatiesGemeenten en decentralisaties
Gemeenten en decentralisaties
 
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012
Rsm nlk fiscale actualiteiten voorjaar 2012
 
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
Kennisbijeenkomst Betaalbaar Wonen 21 juni 2018
 
Sociaal domein en flexibel contracteren
Sociaal domein en flexibel contracterenSociaal domein en flexibel contracteren
Sociaal domein en flexibel contracteren
 
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euroAsielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
 
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
 
Rapport Hugo Priemus
Rapport Hugo PriemusRapport Hugo Priemus
Rapport Hugo Priemus
 
Het grond- en pandendecreet -
Het grond- en pandendecreet -Het grond- en pandendecreet -
Het grond- en pandendecreet -
 
Met energie-efficiëntie naar 2020
Met energie-efficiëntie naar 2020Met energie-efficiëntie naar 2020
Met energie-efficiëntie naar 2020
 
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
 
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
 
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
2007 11 08 Korf Enige Eigen Woning
 
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
 

Viewers also liked

Woon 2009
Woon 2009Woon 2009
Woon 2009Atrivé
 
Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Atrivé
 
Royal Baby Boy. (Nikos)
Royal Baby Boy. (Nikos)Royal Baby Boy. (Nikos)
Royal Baby Boy. (Nikos)
Nikos
 
Artikel Fd Kooprecht
Artikel Fd KooprechtArtikel Fd Kooprecht
Artikel Fd Kooprecht
Atrivé
 
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingKopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingAtrivé
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 DeAtrivé
 

Viewers also liked (6)

Woon 2009
Woon 2009Woon 2009
Woon 2009
 
Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296Stcrt 2011 1296
Stcrt 2011 1296
 
Royal Baby Boy. (Nikos)
Royal Baby Boy. (Nikos)Royal Baby Boy. (Nikos)
Royal Baby Boy. (Nikos)
 
Artikel Fd Kooprecht
Artikel Fd KooprechtArtikel Fd Kooprecht
Artikel Fd Kooprecht
 
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh VerantwoordingKopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Ii Bbsh Verantwoording
 
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
20110131 Bijlage Iii Controleprotocol Bbsh 2010 De
 

Similar to Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definitief[1]

Woningwet 2015-in-vogelvlucht-def
Woningwet 2015-in-vogelvlucht-defWoningwet 2015-in-vogelvlucht-def
Woningwet 2015-in-vogelvlucht-def
Esmiralda Donders
 
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
AKD
 
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
AKD
 
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Sint Trudo
 
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
 
Maatregelen middenhuur
Maatregelen middenhuur Maatregelen middenhuur
Maatregelen middenhuur
AKD
 
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Atrivé
 
Presentatie Belastingplan 2011
Presentatie Belastingplan 2011Presentatie Belastingplan 2011
Presentatie Belastingplan 2011
Suzanne Heinen
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
guestdba310d0
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
guestd60e5b67
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
Veronique Daelemans
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
Veronique Daelemans
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
Veronique Daelemans
 
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuurAKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
AKD
 
Over de regelingen rondom Huurwoningen
Over de regelingen rondom HuurwoningenOver de regelingen rondom Huurwoningen
Over de regelingen rondom Huurwoningen
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
ARTHUR VAN HOUTS ♦ enthousiast ♦ wordt graag uitgedaagd ♦
 
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatie
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatieWebinar: het Woonakkoord en uw corporatie
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatie
Fundament All Media
 
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord KennissessiePresentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord KennissessieAchmeaGrootzakelijk
 
Convenant e-factureren
Convenant e-facturerenConvenant e-factureren
Convenant e-facturerenFactuurwijzer
 

Similar to Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definitief[1] (20)

Woningwet 2015-in-vogelvlucht-def
Woningwet 2015-in-vogelvlucht-defWoningwet 2015-in-vogelvlucht-def
Woningwet 2015-in-vogelvlucht-def
 
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
Nieuwe Woningwet voor Gemeenten - Gemeentedagen 2016
 
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
Martine Vidal & Maria van der Velden (AKD): Bent u klaar voor de nieuwe aanbe...
 
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
 
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
CROP Nieuwsbrief eindejaarstips 2009
 
Nieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountants
Nieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountantsNieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountants
Nieuwsbrief fiscaal juli 2012 buro360 accountants
 
Maatregelen middenhuur
Maatregelen middenhuur Maatregelen middenhuur
Maatregelen middenhuur
 
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
Kamerbrief 31 aug 2010 nav toezeggingen ao 1 juli 2010
 
Presentatie Belastingplan 2011
Presentatie Belastingplan 2011Presentatie Belastingplan 2011
Presentatie Belastingplan 2011
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
 
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014
 
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuurAKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
AKD corporatiemiddag Wet maatregelen middenhuur
 
Over de regelingen rondom Huurwoningen
Over de regelingen rondom HuurwoningenOver de regelingen rondom Huurwoningen
Over de regelingen rondom Huurwoningen
 
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
Nieuwsbrief De Wert accountants & belastingadviseurs april 2015
 
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatie
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatieWebinar: het Woonakkoord en uw corporatie
Webinar: het Woonakkoord en uw corporatie
 
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord KennissessiePresentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie
Presentatie walter lammerse Sociaal Akkoord Kennissessie
 
Convenant e-factureren
Convenant e-facturerenConvenant e-factureren
Convenant e-factureren
 

More from Atrivé

Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]
Atrivé
 
Rigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipRigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipAtrivé
 
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipRapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipAtrivé
 
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Atrivé
 
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Atrivé
 
Rapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingRapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingAtrivé
 
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Atrivé
 
Europadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingEuropadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingAtrivé
 

More from Atrivé (8)

Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]Dw2010017477wijkenbrief[1]
Dw2010017477wijkenbrief[1]
 
Rigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schipRigo tussen wal en schip
Rigo tussen wal en schip
 
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En SchipRapport Rigo Tussen Wal En Schip
Rapport Rigo Tussen Wal En Schip
 
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
Informatiebrief aan deelnemers wsw over implementatie van de ec beschikking 1...
 
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
Informatiebrief Aan Deelnemers Wsw Over Implementatie Van De Ec Beschikking 1...
 
Rapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzingRapport abf 90% toewijzing
Rapport abf 90% toewijzing
 
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010Brief minister aan kamer 18 juni 2010
Brief minister aan kamer 18 juni 2010
 
Europadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regelingEuropadossier: De tijdelijke regeling
Europadossier: De tijdelijke regeling
 

Factsheet tijdelijke-regeling-diensten-van-algemeen-economisch-belang-definitief[1]

 • 1. Woord vooraf Ter uitvoering van het besluit van de Europese Commissie (EC) van 15 december 2009 over staatssteun voor woningcorporaties treedt op 1 januari 2011 de ministeriële regeling in werking die vaststelt voor welke activiteiten staatssteun is toegestaan en regels stelt voor woningtoewijzing en het aanbesteden van maatschappelijk vastgoed. Dit is de eerste fase van onder andere de implementatie van het EC-besluit. De tweede fase behelst het bij wet regelen van de administratieve scheiding bij woningcorporaties van activiteiten die zij met respectievelijk zonder staatsteun uitvoeren. Dit maakt deel uit van een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Dit voorstel is op het moment van schrijven nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Dit factsheet is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie, en is in samenwerking met Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand gebracht. Deze samenwerking is te prijzen gelet op de verschillende standpunten die er zijn ten aanzien van het EC-besluit en de uitwerking daarvan in wet- en regelgeving. Het factsheet biedt praktische informatie voor corporaties, gemeen- ten en een ieder die zich met staatssteun en woningcorporaties bezig houdt. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt op hoofdlijnen een uiteenzetting gegeven van de uitwerking van het EC-besluit in wet- en regelgeving. Het tweede deel bevat vragen en antwoorden ingedeeld op onderwerp. Drs. M.M. Frequin Directeur-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011
 • 2. Deel 1. Uitwerking in wet- en regelgeving: de hoofdlijnen Inleiding Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie (EC) een besluit genomen over het staatssteundossier voor woningcorporaties. In het besluit zijn de voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om staatssteun beschikbaar te stellen voor woningcorpora- ties. Nederland moet het besluit van de EC omzetten in regelgeving. Als staatssteun aan woningcorporaties wordt beschouwd: • de reguliere en bijzondere projectsteun alsmede saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); • de overheidsachtervang bij de borging van leningen aangetrokken door woningcorporaties door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); • lagere grondkosten bij aankoop van grond van een gemeente. De implementatie van het besluit heeft gevolgen voor onder meer de woningtoewijzing, de registratie daarvan, de financiering van projecten en de administratieve organisatie van de woningcorporatie. In dit factsheet komen deze punten aan de orde. Voorwaarden EC-besluit Volgens de Europese mededingingsregels is staatssteun (ook wel compensatie genoemd) alleen toegestaan voor de kosten van zogenoemde “diensten van algemeen economisch belang”. Bij de uitwerking van het EC-besluit krijgen woningcorporaties deze diensten van algemeen economisch belang opgedragen. Staatssteun voor woningcorporaties op basis van dit besluit is uitsluitend toegestaan voor de volgende activiteiten: • De aankoop, bouw en verhuur van woningen met een maximale huur op of onder de liberalisatiegrens van € 652,52 (= de grens tot waar huurtoeslag mogelijk is, prijspeil 2011) en van woon-zorgcom- plexen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast, voor het eerst op 1 januari 2012. • De bouw en verhuur van een limitatieve lijst van “maatschappelijk” vastgoed, bijgevoegd bij de ministeriële regeling, en door de minister per besluit vastgesteld ander maatschappelijk vastgoed. • Aanpalende werkzaamheden, zoals leefbaarheidsactiviteiten en de aanpak van wijken en dorpen. • Aanleg van (kleinschalige) infrastructuur die strikt verband houdt met sociale huisvesting, bv, ontsluitingspaden naar woningen. De belangrijkste voorwaarden die daarbij gelden zijn: • Bij nieuwe verhuringen wordt ten minste 90% van de woningen met een huur op of onder de liberalisatiegrens toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot maximaal € 33.614 (prijspeil 2011). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast, voor het eerst op 1 januari 2012. • Bij de overige 10% van de nieuwe verhuringen van de woningen moeten woningcorporaties voorrang geven aan urgent woningzoekenden. • Woningcorporaties moeten de bouwwerkzaamheden van maat- schappelijk vastgoed aanbesteden. Dit betekent dat maatschappe- lijk vastgoed met een opdrachtwaarde boven € 4,845 miljoen exclusief omzetbelasting volgens de richtlijn 2004/18/EG van de Europese Commissie moet worden aanbesteed. • Woningcorporaties moeten het genoten voordeel bij de bouw van maatschappelijk vastgoed doorgeven aan de maatschappelijke organisaties in de vorm van een huur die lager is dan de markthuur. • Woningcorporaties moeten een gescheiden administratie voeren voor de taken die met staatssteun respectievelijk zonder staats- steun worden uitgeoefend. Uitwerking in Nederlandse regelgeving in twee fasen De uitwerking van het besluit van de EC in regelgeving gebeurt in 2 fasen: • Op 1 januari 2011 wordt een tijdelijke ministeriële regeling ingevoerd die regels stelt voor (i) de activiteiten waarvoor staatssteun is toegestaan (waaronder maatschappelijk vastgoed), (ii) de woning- toewijzing (de 90%), en (iii) de verplichting om maatschappelijk vastgoed aan te besteden. • De administratieve scheiding bij woningcorporaties en de bereke- ning en afdracht van eventuele overcompensatie wordt bij wet geregeld. Dit maakt deel uit van een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet (Herzieningswet toegelaten instellingen). Dat wetsvoorstel bevat ook een definitieve wettelijke regeling van hetgeen tot dan toe bij de ministeriële regeling was geregeld. Het is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Woningcorporaties hoeven daar dan ook per 1 januari 2011 nog niet aan te voldoen. Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting 02
 • 3. Wat is van belang per 1 januari 2011 • Woningcorporaties moeten bij het aangaan van een huurcontract rekening houden met de inkomensgrens van € 33.614 en de verhuring ook registreren. • Woningcorporaties moeten er rekening mee houden dat voor bepaalde activiteiten geen borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw meer mogelijk is, zoals voor de bouw van huurwonin- gen met een huur boven de liberalisatiegrens en maatschappelijk vastgoed dat niet op de “lijst” staat. • De bouw van maatschappelijk vastgoed met een opdrachtwaarde boven € 4,845 miljoen (exclusief omzetbelasting) moet worden aanbesteed volgens de richtlijn 2004/18/EG van de Europese Commissie. • Leningen voor activiteiten die niet behoren tot de dienst van algemeen economisch belang die na 1 januari 2011 aflopen en opnieuw gefinancierd moeten worden mogen niet meer met WSW borging worden afgesloten. Gevolgen bij het niet voldoen aan de 90% norm vanaf 1 januari 2011 Wanneer een woningcorporatie niet voldoet aan de 90% norm voor het desbetreffende jaar kan de minister besluiten dat de woningcorporatie voor aan te wijzen nieuwbouw van huurwoningen met een huur op of onder de € 652,52 geen gebruik mag maken van staatssteun i.c. de borging van het WSW. De nieuwbouw van dergelijke woongelegenhe- den mag wel worden verricht zonder staatssteun. Gevolgen bij invoering van de wijziging van de Woningwet Een woningcorporatie mag niet meer staatssteun ontvangen dan noodzakelijk. Wanneer een woningcorporatie meer staatssteun ontvangt dan noodzakelijk (overcompensatie) moet de overcompensa- tie worden terugbetaald. De vaststelling van de omvang van de overcompensatie kan pas plaatsvinden als er sprake is van een administratieve scheiding. Dat is nu nog niet het geval maar maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Deel 2. Vragen en antwoorden over de ministeriële regeling Onderstaand zijn in de vorm van vragen en antwoorden verschillende punten toegelicht. Toewijzing: aangaan huurcontract • Welk inkomen moet worden getoetst bij het aangaan van een huurcontract? • Hoe kan de woningcorporatie het inkomen van een huurder toetsen? • Geldt er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets? • Wordt de grens van € 33.614 jaarlijks aangepast? • Geldt de 90% norm ook voor zittende huurders? • Gelden er bij de 90% toewijzing voorrangsregels? • Gelden er ook regels voor de 10% die kan worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614? • Hoe wordt beoordeeld of de woningcorporatie aan de toewijzings- norm heeft voldaan? • Wat is de relatie van de toewijzingsregels met de huisvestingsveror- dening van de gemeente? • Vallen ook toewijzingen in woon-zorgcomplexen onder de toewijzingsregels? • Vallen onzelfstandige wooneenheden ook onder de toewijzingsregels? • Hoe dient een woningcorporatie te handelen als haar sociale huurwoningen via een derde instelling worden verhuurd? • Hoe moet in het kader van een renovatie omgegaan worden met huishoudens die tijdelijk geherhuisvest worden, om daarna weer terug te keren in hun oude huurwoning? • Hoe moet het inkomen van buitenlandse studenten die hier enkele jaren studeren worden getoetst? • Zijn er richtlijnen voor het betrekken van de lokale overheid in de procedure? • Gelden de toewijzingsregels per gemeente, regio of woningcorporatie? • Moeten bestaande prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties worden aangepast? • Welke regels gelden als de gemeente huurwoningen met een huurprijs boven de € 652,52 wil laten bouwen door de corporatie? • In hoeverre zijn de toewijzingsregels van toepassing bij woningen die via maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) worden verkocht? Toegestane activiteiten met staatssteun • Kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd worden met staatssteun (borging door het WSW)? • Kan de gemeente nog grondkostensubsidie geven voor combinatie- projecten van sociale huurwoningen en commercieel onroerend goed of dure huurwoningen? • Hoe wordt de hoogte van toegestane staatssteun berekend bij een mix van activiteiten die wel en niet met staatssteun mogen worden uitgevoerd (bv. gebiedsontwikkeling t.b.v. sociale huur en dure huur, maatschappelijk vastgoed incl. commerciële voorziening)? • Mag een woningcorporatie andere subsidies van de overheid ontvangen, dan die welke als compensatie benoemd zijn in deze regeling? • Wat wordt er verstaan onder “huurprijs” voor huurwoningen met een huurprijs van € 652,52 of lager? • Kan een woningcorporatie ook ander maatschappelijk vastgoed dan genoemd in de lijst (bijlage 1 bij de ministeriële regeling) met staatssteun bouwen? • Valt grondverkoop door een gemeente aan een corporatie nu onder de staatssteunregels voor woningcorporaties? Aanbesteding • Moet de bouw van verzorgingshuizen Europees worden aanbesteed? • Gelden er aanbestedingsregels voor opdrachten van woningcorpo- raties onder de Europese drempel (€ 4,845 miljoen exclusief omzetbelasting)? 03
 • 4. 1 Toewijzing: Aangaan huurcontract Welk inkomen moet worden getoetst bij het aangaan van een huurcontract? Het gaat bij de verhuring van woningen tot € 652,52 om het inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de verzamelinkomens als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 van de huurder en diens meerderjarige medebewoners. Inkomen van minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee. Voor het toetsen van het huishoudinkomen is een schema ontwikkeld dat als hulpmiddel kan dienen voor corporaties. Dit schema van de toetsing van het huishoudinkomen is in de bijlage opgenomen. Hoe kan de woningcorporatie het inkomen van een huurder toetsen? De woningcorporatie dient zich naar redelijkheid ervan te vergewissen welk gezamenlijk verzamelinkomen de nieuwe huurder(s) naar schatting zullen genieten in het jaar van aanvang van het huurcon- tract. Het vast te leggen huishoudinkomen moet zo veel mogelijk schriftelijk worden onderbouwd. Hierbij kan de woningcorporatie bijvoorbeeld gebruikmaken van de laatste voorlopige vaststelling van het verzamelinkomen uit de aangifte inkomstenbelasting, eventueel aangepast met de door betrokkene geschatte wijzigingen daarin. Ook kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld het laatste salaris- of uitkeringsstrookje, daarbij rekening houdend met een vakantie-uitke- ring. Voor het toetsen van het huishoudinkomen is een schema ontwikkeld dat als hulpmiddel kan dienen voor corporaties. Dit schema van de toetsing van het huishoudinkomen is in de bijlage opgenomen. Geldt er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets? Nee, alleen het inkomen is bij het aangaan van een huurcontract bepalend. Wordt de grens van € 33.614 jaarlijks aangepast? Ja, de grens wordt per 1 januari (voor het eerst in 2012) aangepast met de ontwikkeling van de zogenoemde “referentie-inkomens voor meerpersoonshuishoudens onder de 65” uit de Wet op de huurtoeslag. Geldt de 90% norm ook voor zittende huurders? Deze norm geldt alleen voor nieuwe verhuringen en niet voor zittende huurders. Gelden er bij de 90% toewijzing voorrangsregels? Ja, bij het aangaan van huurcontracten binnen de groep onder de inkomensgrens dient de woningcorporatie –op basis van het Bbsh- zo veel mogelijk voorrang te geven aan huishoudens die voor een huurtoeslag in aanmerking komen. Gelden er ook regels voor de 10% die kan worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614? Van deze groep moet voorrang gegeven worden aan personen die door persoonlijke, sociale of andere omstandigheden, zoals fysieke of psychische beperkingen, moeilijkheden ondervinden bij het vinden van voor hen passende huisvesting. Dit biedt een zekere ruimte om urgent woningzoekenden, ongeacht hun inkomen, te huisvesten. Die urgentie moet zijn ontstaan uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten. Een voorbeeld is de huisvesting van gehandicapten in op hun behoeften aangepaste woningen. Ook valt te denken aan huishoudens die vanwege herstructurering geherhuisvest moeten worden. Het kan ook gaan om de gezondheid of de veiligheid van anderen dan de woningzoekende zelf. Na de verhuringen aan bovengenoemde urgenten met een inkomen boven de € 33.614 kan de woningcorporatie indien er nog ruimte is binnen de 10%-marge aan andere huishoudens met hogere huishoud- inkomens dan € 33.614 per jaar verhuren. Dit dient op een transpa- rante wijze plaats te vinden aan de hand van door de woningcorpora- tie vastgesteld beleid. Daarin kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat de volgorde van inschrijving als woningzoekende bij de woningcorporatie zal worden aangehouden of rekening gehouden wordt met het inkomen maar ook is het denkbaar dat de woningcorporatie loting toepast. Hoe wordt beoordeeld of de woningcorporatie aan de toewijzingsnorm heeft voldaan? De wijze waarop is toegewezen gaat onderdeel uitmaken van de verantwoordingsgegevens op grond van het Besluit beheer sociale-huursector. De gegevens worden beoordeeld door de minister van Binnenlandse Zaken. De minister beoordeelt aan de hand van de verantwoording jaarlijks voor 1 december of aan de toewijzingsnorm in het voorgaan- de jaar is voldaan. Het gaat de eerste keer om toewijzingen in 2011. Wat is de relatie van de toewijzingsregels met de huisves- tingsverordening van de gemeente? De regeling staatssteun wordt in wetgeving vastgelegd en richt zich rechtstreeks op corporaties. Corporaties moeten in alle gevallen aan deze regels voldoen, of er nu wel of geen geldende huisvestingsveror- dening is in een gemeente. Een huisvestingsverordening richt zich op meer eigenaren dan alleen woningcorporaties. In de huidige Huisvestingswet is het onderscheid voor het wel of niet vereist zijn van de huisvestingvergunning immers bepaald door de huurprijsgrens, niet door de eigendomssituatie. Veel huisvestingsverordeningen kennen huur-inkomenstabellen met meerdere schijven. Het kan voor een gemeente wenselijk zijn die in stand te laten, als zij daar beleid mee willen voeren dat de goedkoop- ste woningen terecht komen bij de laagste inkomens. Zolang deze schijven liggen onder de € 652,52 en € 33.614, kunnen deze in stand blijven. In dat geval hebben ook corporaties zich hieraan te houden. Als een gemeente een tabel langer wil laten doorlopen (hogere inkomensgrens) geldt deze grens wel voor particuliere verhuurders, en voor corporaties alleen voor de 10% van de woningen met een huur onder de € 652,52 die zij boven de inkomensgrens van de regeling staatssteun mogen toewijzen. De gemeente kan ook een hogere huurgrens (d.w.z. boven de € 652,52) hanteren. In dat geval geldt de grens ook voor woningcorporaties, want de toewijzingsregels zijn niet 04
 • 5. op woningen met een huurprijs boven de € 652,52 van toepassing. De invoering van de regeling staatssteun kan voor gemeenten aanleiding vormen om naar de indeling in de tabellen van de huisvestingsverordening te kijken. Corporaties vormen veelal de grootste verhuurder van het woningbezit dat onder de huisvestings- verordening valt. Nu de inkomensgrens bij verhuringen voor corporaties in de regeling staatssteun is vastgelegd, kan de veran- derde vraag-aanbod verhouding reden zijn om het aantal schijven van een huurtabel in de huisvestingsverordening te verminderen. Vallen ook verhuringen in woon-zorgcomplexen onder de toewijzingsregels? Alleen wanneer er sprake is van een huurcontract met de bewoner(s) zijn de toewijzingsregels van toepassing. Bij toewijzing op basis van een AWBZ-indicatie is er geen sprake van een huurcontract. Dit betekent dit dat onzelfstandige eenheden in verzorgingshuizen en verpleeghuizen (waaronder gehandicaptenzorg), die verhuurd worden aan zorginstellingen, niet onder de 90% toewijzingsregels vallen vanwege de toewijzing op basis van een AWBZ-indicatie. Voor nieuwe verhuringen van aanleunwoningen (zelfstandige woongelegenheden) bij een verzorgingshuis of zelfstandige woongelegenheden in woon-zorgcomplexen, ook als deze door een andere instelling dan de woningcorporatie verhuurd worden, geldt het toewijzingscriterium wel. Deze woningen zijn namelijk volwaardige woningen, die zelfstandig verhuurd worden (wonen en zorg gescheiden). Vallen onzelfstandige wooneenheden ook onder de toewijzingsregels? Onder de toewijzingsregels vallen ook woonruimten (zelfstandig èn onzelfstandig) voor permanente bewoning in gebouwen, zoals woon-zorgcomplexen of internaten met een huurprijs van € 652,52 of lager. Wanneer geen sprake is van een huurcontract met de individuele bewoner(s), maar toewijzing bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van een AWBZ-indicatie, zijn de toewijzingsregels niet van toepassing. Hoe dient een woningcorporatie te handelen als haar sociale huurwoningen via een derde instelling worden verhuurd? Indien huurwoningen met een huurprijs van € 652,52 of lager verhuurd worden door een andere instelling, dient de woningcorpora- tie hierover toewijzingsafspraken en verantwoordingsafspraken te maken met die andere instelling. Hoe moet in het kader van een renovatie omgegaan worden met huishoudens die tijdelijk geherhuisvest worden, om daarna weer terug te keren in hun oude huurwoning? In geval van renovatie van een woning, waarbij het huishouden tijdelijk geherhuisvest wordt, om daarna weer terug te keren in de gerenoveerde woning, kan een woningcorporatie ervoor kiezen om het huurcontract in stand te laten (wel met bij terugkeer eventueel een hogere huur i.v.m. de gerealiseerde geriefverbetering van de woning). Dit wordt dan niet beschouwd als een nieuwe verhuring (NB. als de huurder alsnog besluit niet terug te keren, is er op het moment van overzetting van het contract naar het nieuwe adres wel sprake van een nieuw huurcontract). Er wordt van uit gegaan dat dit een bestendige lijn is, ongeacht het inkomen van het huishouden. Hoe moet het inkomen van buitenlandse studenten die hier enkele jaren studeren worden getoetst? Ook hier zal de woningcorporatie een inkomenstoets moeten uitvoeren. Omdat een belastingaangifte ontbreekt, zal getoetst worden op basis van een loonstrook dan wel verklaring van de huurder dat die geen inkomsten ontvangt. Zijn er richtlijnen voor het betrekken van de lokale overheid in de procedure? Het is aan de woningcorporaties (in geval van huisvestingsverordenin- gen samen met gemeenten) om hier invulling aan te geven. Er bestaan ter zake geen richtlijnen. Gelden de toewijzingsregels per gemeente, regio of woningcorporatie? De toewijzingsnorm van 90% heeft betrekking op een individuele woningcorporatie. Moeten bestaande prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties worden aangepast? Daar is in zijn algemeenheid geen antwoord op te geven. Wel geldt dat van de corporatie niet kan worden vereist afspraken met de gemeen- ten na te komen die het de corporatie vervolgens onmogelijk maken aan de regels voor de staatssteun te voldoen. Corporaties dienen aan de ministeriële regeling te voldoen, ook als dit mogelijk strijdig zou zijn met bestaande prestatieafspraken. Welke regels gelden als de gemeente huurwoningen met een huurprijs boven de € 652,52 wil laten bouwen door de corporatie? De regeling voor staatssteun staat er niet aan in de weg om daarover met een corporatie tot afspraken te komen. Het is voor de corporatie alleen niet mogelijk om voor de ontwikkeling van deze woningen gebruik te maken van staatssteun als bedoeld in de ministeriële regeling. In hoeverre zijn de toewijzingsregels van toepassing bij woningen die via maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) worden verkocht? Alleen bij een nieuwe verhuring als huurwoning met een huurprijs van € 652,52 of lager geldt de toewijzingsnorm van 90%. Wordt de woning direct als koopwoning toegewezen dan is geen sprake van een nieuwe 05
 • 6. verhuring en geldt de inkomensnorm niet. Wanneer een corporatie een MGE-woning terugkoopt en verhuurt met een huurprijs van € 652,52 of lager, wordt dit beschouwd als een nieuwe verhuring. Dan geldt de inkomensnorm. Wel kan een corporatie gebruik maken van de 10% vrije toewijzing, binnen de gestelde voorwaarden. In de situatie dat de zittende bewoner zijn woning terugverkoopt aan de woningcorporatie en deze woning vervolgens weer gaat huren zijn de toewijzingsregels niet van toepassing, omdat de bewoningssituatie niet wijzigt. 2 Toegestane activiteiten met staatssteun Kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd worden met staatssteun (borging door het WSW)? Verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische opvang en vastgoed voor gehandicaptenzorg kunnen worden gebouwd met staatssteun. Deze activiteiten worden niet genoemd op de lijst van maatschappe- lijk vastgoed omdat zij worden gerekend tot de bouw van woongele- genheden in de zogenoemde dienst van algemeen economisch belang. Kan de gemeente nog grondkostensubsidie geven voor combinatieprojecten van sociale huurwoningen en com- mercieel onroerend goed of dure huurwoningen? Ja, voor zover de grondkostensubsidie niet ten goede komt van het commerciële onroerend goed of de dure huurwoningen. Op een transparante wijze moet blijken dat een dergelijke grondkostensubsi- die slechts toevalt aan de onroerende zaken waarvoor staatssteun is toegestaan. Hoe wordt de hoogte van toegestane staatssteun berekend bij een mix van activiteiten die wel en niet met staatssteun mogen worden uitgevoerd (bv. gebiedsontwikkeling t.b.v. sociale huur en dure huur, maatschappelijk vastgoed incl. commerciële voorziening)? Toegestane staatssteun voor woningcorporaties in het kader van deze regeling omvat – naast de reguliere en bijzondere projectsteun en de saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting - uit- sluitend lagere grondkosten voor sociale woningbouw en garanties op leningen die worden geborgd door het WSW dan wel een gemeente. De omvang van de staatssteun en de vraag of er sprake is van overcompensatie kan op het moment van invoering van de regeling nog niet worden bepaald. Dit wordt anders na invoering van de wijziging van de Woningwet omdat daarin de regels worden opgeno- men voor de administratieve scheiding bij corporaties in activiteiten die met en zonder staatssteun worden uitgevoerd. Mag een woningcorporatie andere subsidies van de overheid ontvangen, dan die welke als compensatie benoemd zijn in deze regeling? Een woningcorporatie kan van de overheid andere subsidies (d.w.z. andere vormen van staatssteun) ontvangen voor zover de overheid de Europese regelgeving in acht neemt. Hierbij kan gedacht worden aan ISV-subsidie, vrijstelling van leges, monumentensubsidies en garanties op leningen. Wat wordt er verstaan onder “huurprijs” voor huurwonin- gen met een huurprijs van € 652,52 of lager? Alleen de “kale” huur, dat wil zeggen de prijs die verschuldigd is voor het enkele gebruik van de woongelegenheid, mag tot de huurprijs worden gerekend. Servicekosten vallen hier dus niet onder. Bij zogenaamde all-in huren zal dus onderscheid moeten worden aangebracht tussen kale huur en servicekosten. Kan een woningcorporatie ook ander maatschappelijk vastgoed dan genoemd in de lijst (bijlage 1 bij de ministeri- ële regeling) met staatssteun bouwen? Ja, de minister kan op een verzoek van de woningcorporatie daartoe besluiten. Het maatschappelijk vastgoed dient nauw verwant te zijn aan het maatschappelijk vastgoed genoemd in de lijst, te worden gerealiseerd in of in de directe nabijheid van wijken, buurten of buurtschappen waar woongelegenheden met een huurprijs van € 652,52 of lager gelegen zijn en een functie voor de wijk, de buurt of het buurtschap te hebben. Valt grondverkoop door een gemeente aan een corporatie nu onder de staatssteunregels voor woningcorporaties? Grondverkoop op zich wordt niet aangemerkt als staatssteun van de gemeente aan de woningcorporatie. Dit is pas het geval wanneer de grond voor een lagere prijs dan de marktwaarde wordt verkocht. Het verschil tussen marktwaarde en verkoopprijs wordt beschouwd als staatssteun. De grondprijs is marktconform wanneer deze tot stand is gekomen door een openbare biedprocedure dan wel door taxatie voorafgaand aan de verkooponderhandelingen door een onafhankelijke deskun- dige (zie Handreiking Grondtransacties en Staatssteun met achter- grondinformatie over het Europese kader, mei 2005, www.rijksover- heid.nl). 3 Aanbesteding Moet de bouw van verzorgingshuizen Europees worden aanbesteed? Nee, de bouw van verzorgingshuizen valt niet onder de lijst met maatschappelijk vastgoed maar wordt gerekend tot de bouw van woningen. Deze hoeft niet te worden aanbesteed. Gelden er aanbestedingsregels voor opdrachten van woningcorpora- ties onder de Europese drempel (€ 4,845 miljoen exclusief omzetbelasting)? 06
 • 7. Er gelden geen regels over hoe woningcorporaties om moeten gaan met aanbestedingen onder dat bedrag. Corporaties houden de keuze tussen openbare en onderhandse aanbesteding. Bij de onderhandse aanbesteding betekent dit het vragen van meerdere offertes. Mocht de corporatie kiezen voor een openbare aanbesteding, dan biedt het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (zie link) handvatten. http://wetten.overheid.nl/BWBR0018607/ geldigheidsdatum_08-07-2010#8 Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: 07