SlideShare a Scribd company logo
‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫מסייעים‬ ‫כיצד‬
‫לגיוס‬‫תרומות‬
Glopphy | Dreamstime.com - Tree With Hands And
Hearts Logo Photo
‫התרומות‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ‫רחב‬ ‫תקשורתי‬ ‫שסיקור‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫לא‬ ‫זה‬.
‫בפועל‬ ‫תרומתו‬ ‫לבין‬ ‫הכתבה‬ ‫קריאת‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫שהתורם‬ ‫שלבים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬.
‫לבנק‬ ‫הכסף‬ ‫והעברת‬ ‫לכיס‬ ‫היד‬ ‫הכנסת‬ ‫לבין‬ ‫לפעולה‬ ‫הקריאה‬ ‫בין‬ ‫הזה‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫יכולים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬.
‫מתרומות‬ ‫ההכנסות‬ ‫להגדלת‬ ‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫מאסטרטגיית‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫יהוו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיגובשו‬ ‫המסרים‬.
‫יש‬‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫לצוות‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫צוות‬ ‫בין‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫לתת‬.
‫השניים‬ ‫טובים‬
‫ומעורבות‬ ‫תמיכה‬ ‫מול‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬
‫התורמים‬ ‫אלה‬ ‫לבין‬ ‫לארגון‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫קיימים‬
‫הארגון‬ ‫לפעילות‬ ‫ומכישוריהם‬ ‫מזמנם‬.
ö‫כספית‬ ‫תרומה‬–‫בקניית‬ ‫ומסתכמת‬ ‫רגשית‬ ‫מעורבות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫אינה‬
‫התרמה‬ ‫לאירוע‬ ‫כרטיס‬,‫הארגון‬ ‫מטרת‬ ‫למען‬ ‫או‬.
ö‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫בפילנתרופיה‬ ‫הרואים‬ ‫תורמים‬.‫הנתינה‬ ‫זו‬ ‫אותם‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬
‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חברה‬ ‫ביצירת‬ ‫והמעורבות‬.
© Melonstone | Dreamstime.com - Vote Crowd Party Fun Photo
ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫חיובית‬ ‫תדמית‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫התפקידים‬ ‫אחד‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫דווקא‬ ‫שיבחרו‬ ‫תורמים‬ ‫להניע‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬ ‫את‬ ‫ולהבליט‬ ‫לבדל‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫שלכם‬ ‫בארגון‬,‫ופעילותו‬ ‫מטרותיו‬.
ö‫מבחן‬ ‫במקרי‬ ‫שימוש‬Case studies,‫תורם‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬ ‫עם‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫לקשר‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬.‫לא‬ ‫ממחישים‬ ‫המבחן‬ ‫מקרי‬
‫לתרומה‬ ‫הודות‬ ‫שהתאפשרו‬ ‫הציוד‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫רק‬,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫שחל‬ ‫המשמעותי‬ ‫והשינוי‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬
‫לתרומה‬ ‫הודות‬.
ö‫התרומות‬ ‫בכספי‬ ‫שנעשה‬ ‫היעיל‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ומבליטים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המוניטין‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬.
‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫העצימו‬-‫תרומתם‬ ‫בזכות‬ ‫שהתחולל‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫יידעו‬
‫כמו‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫יוטיוב‬‫או‬‫פליקר‬‫מהוות‬
‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫בתמיכה‬ ‫ציבור‬ ‫ליחסי‬ ‫יעילה‬ ‫פלטפורמה‬.
‫לגיוס‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אמצעי‬ ‫מהוות‬ ‫החברתיות‬ ‫שהרשתות‬ ‫העובדה‬ ‫מלבד‬
‫כספים‬,‫רגש‬ ‫מעוררי‬ ‫ויזואליים‬ ‫אלמנטים‬ ‫על‬ ‫חישבו‬,‫מעוררות‬ ‫תמונות‬
‫התרמה‬ ‫מאירועי‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫או‬ ‫השראה‬,‫לתרום‬ ‫ונוספים‬ ‫אחרים‬ ‫שיניעו‬.
‫החברתית‬ ‫ומדיה‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫שגרירים‬ ‫להיות‬ ‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫רתמו‬
‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫לפעילות‬ ‫אותם‬ ‫ורתמו‬ ‫שלכם‬ ‫בתורמים‬ ‫היעזרו‬.
‫הכולל‬ ‫כלים‬ ‫בארגז‬ ‫אותם‬ ‫ציידו‬–‫עיקריים‬ ‫מסרים‬,‫והמלצות‬ ‫טיפים‬.
‫המסר‬ ‫בחיזוק‬ ‫יסייעו‬ ‫ובכך‬ ‫בארגון‬ ‫במעורבותם‬ ‫שלהם‬ ‫האישית‬ ‫הזווית‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫ישמחו‬ ‫הם‬
‫לארגון‬ ‫נוספים‬ ‫תורמים‬ ‫להצטרפות‬ ‫הקורא‬.
‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לפעילות‬ ‫האידאלי‬ ‫המקום‬ ‫הם‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬.
‫בתמונות‬ ‫חבריהם‬ ‫שיתוף‬,‫את‬ ‫תעלה‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫ובאינפורמציה‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫בסיפורים‬
‫נוספים‬ ‫קהלים‬ ‫בקרב‬ ‫המודעות‬,‫פוטנציאלים‬ ‫תורמים‬ ‫להיות‬ ‫העשויים‬.
© Ashumskiy | Dreamstime.com - Volunteer Message And Red Pencil Photo
‫הארגון‬ ‫למען‬ ‫התגייסותם‬ ‫בשימור‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫והתורמים‬ ‫התומכים‬ ‫של‬ ‫בתרומתם‬ ‫הכרה‬.
ö‫פעילות‬ ‫להמשך‬ ‫תורמים‬ ‫להנעת‬ ‫מצוין‬ ‫אמצעי‬ ‫הם‬ ‫אירועים‬.‫נרתמים‬ ‫הם‬ ‫שלמענה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ‫ההזדמנות‬
‫ומעורבות‬ ‫קשר‬ ‫יוצרת‬,‫לארגון‬ ‫התורמים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ומחזקת‬.
ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫כסף‬ ‫או‬ ‫זמן‬ ‫התורמים‬ ‫עסקים‬,‫ללקוחות‬ ‫שתגיע‬ ‫רחבה‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬ ‫תקבל‬ ‫שתרומתם‬ ‫יצפו‬
‫שלהם‬,‫פועלים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫העסקי‬ ‫ולמגזר‬ ‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫לקהילה‬.
ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫לתרום‬ ‫נוספים‬ ‫עסקים‬ ‫להניע‬ ‫עשויה‬ ‫בתקשורת‬ ‫התורמים‬ ‫חשיפת‬.
‫שלכם‬ ‫לתורמים‬ ‫תודה‬ ‫הכירו‬
‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫מדדו‬
‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬ ‫הצלחת‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬,‫תורמים‬ ‫לגיוס‬ ‫תרומתם‬ ‫מהי‬ ‫בוודאות‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אך‬.
‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫התרומות‬ ‫בגיוס‬ ‫עלייה‬ ‫לבין‬ ‫תקשורתי‬ ‫סיקור‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬.
‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אפקטיביים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫התורמים‬ ‫גיוס‬ ‫וצוות‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬.‫ביניהם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫טמון‬ ‫להצלחה‬ ‫הסיכוי‬ ‫אבל‬.
‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ‫הם‬ ‫בצמידות‬ ‫העובדים‬ ‫מסונכרנים‬ ‫צוותים‬.
‫רבה‬ ‫תודה‬!
‫נבון‬ ‫דרורה‬–‫ותקשורת‬ ‫דוברות‬
http://droranavon.com/
droranavon1@gmail.com
058-436-8906

More Related Content

Similar to יחסי ציבור וגיוס תרומות

בני נוער מתנדבים
בני נוער מתנדביםבני נוער מתנדבים
בני נוער מתנדבים
mirir
 
כיצד לקבל כספים מחול.pdf
כיצד לקבל כספים מחול.pdfכיצד לקבל כספים מחול.pdf
כיצד לקבל כספים מחול.pdf
The Center for Fundraising
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
mushu
 
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrisingאיך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
The Center for Fundraising
 
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופיצעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
sheatufim
 
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdfמה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
The Center for Fundraising
 
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdfמה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
The Center for Fundraising
 
JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
Yonatan Ben-Dor
 
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
Eli Hurvitz
 
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
sheatufim
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
sheatufim
 
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך מצגת
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך  מצגתמחויבות לתת הכרת המניעים שלך  מצגת
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך מצגת
sheatufim
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
Hemi Shturman
 
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילהפילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
sheatufim
 
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
sheatufim
 
Social media & digital terms
Social media & digital termsSocial media & digital terms
Social media & digital terms
Zohar Urian
 
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdfמהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
The Center for Fundraising
 
יחד הכי אמיתי שיש!
יחד  הכי אמיתי שיש!יחד  הכי אמיתי שיש!
יחד הכי אמיתי שיש!
kabzond
 

Similar to יחסי ציבור וגיוס תרומות (20)

בני נוער מתנדבים
בני נוער מתנדביםבני נוער מתנדבים
בני נוער מתנדבים
 
כיצד לקבל כספים מחול.pdf
כיצד לקבל כספים מחול.pdfכיצד לקבל כספים מחול.pdf
כיצד לקבל כספים מחול.pdf
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
 
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrisingאיך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
איך עושים גיוס כספים לעמותה? The Center for Fundrising
 
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופיצעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
 
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdfמה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
 
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdfמה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
מה יכולים חברי עמותה לעשות למען ארגונים לא ממשלתיים.pdf
 
JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
 
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
 
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
 
NPOM profile
NPOM profileNPOM profile
NPOM profile
 
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך מצגת
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך  מצגתמחויבות לתת הכרת המניעים שלך  מצגת
מחויבות לתת הכרת המניעים שלך מצגת
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
 
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילהפילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
 
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
מיפוי מיזמי קולקטיב אימפקט בעולם 2016
 
Social media & digital terms
Social media & digital termsSocial media & digital terms
Social media & digital terms
 
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdfמהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
מהו תהליך רישום עמותה - www.mgc.co.il.pdf
 
Onlinefundraising101
Onlinefundraising101Onlinefundraising101
Onlinefundraising101
 
יחד הכי אמיתי שיש!
יחד  הכי אמיתי שיש!יחד  הכי אמיתי שיש!
יחד הכי אמיתי שיש!
 

יחסי ציבור וגיוס תרומות

 • 1. ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫מסייעים‬ ‫כיצד‬ ‫לגיוס‬‫תרומות‬ Glopphy | Dreamstime.com - Tree With Hands And Hearts Logo Photo
 • 2. ‫התרומות‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ‫רחב‬ ‫תקשורתי‬ ‫שסיקור‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫לא‬ ‫זה‬. ‫בפועל‬ ‫תרומתו‬ ‫לבין‬ ‫הכתבה‬ ‫קריאת‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫שהתורם‬ ‫שלבים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬. ‫לבנק‬ ‫הכסף‬ ‫והעברת‬ ‫לכיס‬ ‫היד‬ ‫הכנסת‬ ‫לבין‬ ‫לפעולה‬ ‫הקריאה‬ ‫בין‬ ‫הזה‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫יכולים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬. ‫מתרומות‬ ‫ההכנסות‬ ‫להגדלת‬ ‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫מאסטרטגיית‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫יהוו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיגובשו‬ ‫המסרים‬. ‫יש‬‫הכספים‬ ‫גיוס‬ ‫לצוות‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫צוות‬ ‫בין‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫לתת‬. ‫השניים‬ ‫טובים‬
 • 3. ‫ומעורבות‬ ‫תמיכה‬ ‫מול‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬ ‫התורמים‬ ‫אלה‬ ‫לבין‬ ‫לארגון‬ ‫כספית‬ ‫תרומה‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫קיימים‬ ‫הארגון‬ ‫לפעילות‬ ‫ומכישוריהם‬ ‫מזמנם‬. ö‫כספית‬ ‫תרומה‬–‫בקניית‬ ‫ומסתכמת‬ ‫רגשית‬ ‫מעורבות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫אינה‬ ‫התרמה‬ ‫לאירוע‬ ‫כרטיס‬,‫הארגון‬ ‫מטרת‬ ‫למען‬ ‫או‬. ö‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫בפילנתרופיה‬ ‫הרואים‬ ‫תורמים‬.‫הנתינה‬ ‫זו‬ ‫אותם‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חברה‬ ‫ביצירת‬ ‫והמעורבות‬. © Melonstone | Dreamstime.com - Vote Crowd Party Fun Photo
 • 4. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫חיובית‬ ‫תדמית‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫התפקידים‬ ‫אחד‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫דווקא‬ ‫שיבחרו‬ ‫תורמים‬ ‫להניע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬ ‫את‬ ‫ולהבליט‬ ‫לבדל‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫שלכם‬ ‫בארגון‬,‫ופעילותו‬ ‫מטרותיו‬. ö‫מבחן‬ ‫במקרי‬ ‫שימוש‬Case studies,‫תורם‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ ‫המטרה‬ ‫עם‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫לקשר‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬.‫לא‬ ‫ממחישים‬ ‫המבחן‬ ‫מקרי‬ ‫לתרומה‬ ‫הודות‬ ‫שהתאפשרו‬ ‫הציוד‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫רק‬,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫שחל‬ ‫המשמעותי‬ ‫והשינוי‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לתרומה‬ ‫הודות‬. ö‫התרומות‬ ‫בכספי‬ ‫שנעשה‬ ‫היעיל‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫ומבליטים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המוניטין‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬. ‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫העצימו‬-‫תרומתם‬ ‫בזכות‬ ‫שהתחולל‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫יידעו‬
 • 5. ‫כמו‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫יוטיוב‬‫או‬‫פליקר‬‫מהוות‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫בתמיכה‬ ‫ציבור‬ ‫ליחסי‬ ‫יעילה‬ ‫פלטפורמה‬. ‫לגיוס‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אמצעי‬ ‫מהוות‬ ‫החברתיות‬ ‫שהרשתות‬ ‫העובדה‬ ‫מלבד‬ ‫כספים‬,‫רגש‬ ‫מעוררי‬ ‫ויזואליים‬ ‫אלמנטים‬ ‫על‬ ‫חישבו‬,‫מעוררות‬ ‫תמונות‬ ‫התרמה‬ ‫מאירועי‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫או‬ ‫השראה‬,‫לתרום‬ ‫ונוספים‬ ‫אחרים‬ ‫שיניעו‬. ‫החברתית‬ ‫ומדיה‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬
 • 6. ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫שגרירים‬ ‫להיות‬ ‫שלכם‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫רתמו‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫לפעילות‬ ‫אותם‬ ‫ורתמו‬ ‫שלכם‬ ‫בתורמים‬ ‫היעזרו‬. ‫הכולל‬ ‫כלים‬ ‫בארגז‬ ‫אותם‬ ‫ציידו‬–‫עיקריים‬ ‫מסרים‬,‫והמלצות‬ ‫טיפים‬. ‫המסר‬ ‫בחיזוק‬ ‫יסייעו‬ ‫ובכך‬ ‫בארגון‬ ‫במעורבותם‬ ‫שלהם‬ ‫האישית‬ ‫הזווית‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫ישמחו‬ ‫הם‬ ‫לארגון‬ ‫נוספים‬ ‫תורמים‬ ‫להצטרפות‬ ‫הקורא‬. ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לפעילות‬ ‫האידאלי‬ ‫המקום‬ ‫הם‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬. ‫בתמונות‬ ‫חבריהם‬ ‫שיתוף‬,‫את‬ ‫תעלה‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫ובאינפורמציה‬ ‫פעילותם‬ ‫על‬ ‫בסיפורים‬ ‫נוספים‬ ‫קהלים‬ ‫בקרב‬ ‫המודעות‬,‫פוטנציאלים‬ ‫תורמים‬ ‫להיות‬ ‫העשויים‬. © Ashumskiy | Dreamstime.com - Volunteer Message And Red Pencil Photo
 • 7. ‫הארגון‬ ‫למען‬ ‫התגייסותם‬ ‫בשימור‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫והתורמים‬ ‫התומכים‬ ‫של‬ ‫בתרומתם‬ ‫הכרה‬. ö‫פעילות‬ ‫להמשך‬ ‫תורמים‬ ‫להנעת‬ ‫מצוין‬ ‫אמצעי‬ ‫הם‬ ‫אירועים‬.‫נרתמים‬ ‫הם‬ ‫שלמענה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ‫ההזדמנות‬ ‫ומעורבות‬ ‫קשר‬ ‫יוצרת‬,‫לארגון‬ ‫התורמים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ומחזקת‬. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫כסף‬ ‫או‬ ‫זמן‬ ‫התורמים‬ ‫עסקים‬,‫ללקוחות‬ ‫שתגיע‬ ‫רחבה‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬ ‫תקבל‬ ‫שתרומתם‬ ‫יצפו‬ ‫שלהם‬,‫פועלים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫העסקי‬ ‫ולמגזר‬ ‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫לקהילה‬. ö‫שלכם‬ ‫לארגון‬ ‫לתרום‬ ‫נוספים‬ ‫עסקים‬ ‫להניע‬ ‫עשויה‬ ‫בתקשורת‬ ‫התורמים‬ ‫חשיפת‬. ‫שלכם‬ ‫לתורמים‬ ‫תודה‬ ‫הכירו‬
 • 8. ‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫מדדו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬ ‫הצלחת‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬,‫תורמים‬ ‫לגיוס‬ ‫תרומתם‬ ‫מהי‬ ‫בוודאות‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אך‬. ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫התרומות‬ ‫בגיוס‬ ‫עלייה‬ ‫לבין‬ ‫תקשורתי‬ ‫סיקור‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬. ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אפקטיביים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫התורמים‬ ‫גיוס‬ ‫וצוות‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬.‫ביניהם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫טמון‬ ‫להצלחה‬ ‫הסיכוי‬ ‫אבל‬. ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ‫הם‬ ‫בצמידות‬ ‫העובדים‬ ‫מסונכרנים‬ ‫צוותים‬.
 • 9. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫נבון‬ ‫דרורה‬–‫ותקשורת‬ ‫דוברות‬ http://droranavon.com/ droranavon1@gmail.com 058-436-8906