SlideShare a Scribd company logo
Γι α τ ί μ α θ α ί ν ο υ μ ε γ ε ρ μ α ν ι κ ά ;
• Η Γερμανικό εύναι πλϋον η
δεύτερη ξένη γλώςςα ςτην
Ελλϊδα.
΢ύμφωνα με τα επύςημα
ςτοιχεύα ςυμμετοχόσ ςτισ
εξετϊςεισ του Κρατικού
Πιςτοποιητικού
Γλωςςομϊθειασ (ΚΠγ) το
Νοϋμβριο του 2010 το 22%
των υποψηφύων επϋλεξε να
εξεταςτεύ ςτη Γερμανικό
Γλώςςα, ακολουθεύ η
Γαλλικό Γλώςςα (12%) και
ϋπονται η Ιταλικό και η
Ιςπανικό γλώςςα.
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
Η Γερμανία βρίσκεται στο κέντρο της Εσρώπης
Η γερμανική γλώςςα ςτην Ευρώπη
• Καμύα ϊλλη γλώςςα δεν μιλιϋται
τόςο πολύ ωσ μητρικό ςτην
Ευρώπη όςο η Γερμανικό. Η
Γερμανύα μόνο αποτελεύται από
83 εκατομμύρια κατοίκουσ.
Γερμανικϊ μιλούν επύςησ ςτην
Αυςτρύα. ΢την Ελβετύα, ςτο
Λουξεμβούργο και ςτο
Λιχτενςτϊιν. Επύςησ αποτελεύ
μητρικό γλώςςα για ςημαντικό
μϋροσ του πληθυςμού τησ
βόρειασ Ιταλύασ, του ανατολικού
Βελγύου, τησ Ολλανδύασ, τησ
ανατολικόσ Γαλλύασ, τησ
Πολωνύασ, τησ Σςεχύασ, τησ
Ρωςύασ και τησ Ρουμανύασ.
Ελληνικϋσ λϋξεισ που χρηςιμοποιούν ςτη Γερμανικό γλώςςα
Η Γερμανικό με την Αγγλικό εύναι αδϋρφια
• Σα γερμανικϊ και τα αγγλικϊ ϋχουν κοινϋσ ρύζεσ
hair- Haar house – Haus father- Vater mother -
Mutter
hand –Hand
arm- Arm foot- Fuß family- Familie light – Licht moon- Mond
bed – Bett milk – Milch sun – Sonne friend - Freund sing – singen
dance-tanzen glass – Glas heart – Herz fire-Feuer shoe-Schuh
tea-Tee ball-Ball bus-Bus angel-Engel summer–
Sommer
winter-Winter snow-Schnee zoo-Zoo garden-Garten word-Wort
better-besser man-Mann salad-Salat brother-Bruder good-gut
night-Nacht cost-kosten long-lang must-müssen can-können
mouse-Maus cat-Katze new-neu open-offen find-finden
bath-Bad hear-hören come-kommen bring-bringen school-Schule
fall-fallen ground-Grund help-helfen send-senden absolute-
absolut
water-Wasser sand-Sand all-alle action-Aktion old-alt
paper-Papier amusing-
amüsant
hang-hängen round-rund break-brechen
fill-füllen heal-heilen knie-Knie often-oft seldom-selten
rob-rauben blood-Blut book-Buch bush-Busch butter-Butter
character-
Charakter
thank-Dank date-Datum think-denken thick-dick
thin-dünn warm-warm cold-kalt cool-kühl direct-direkt
exactly-exakt double-doppel thurst-Durst hunger-Hunger ice-Eis
end-Ende frost-Frost flame-Flamme earth-Erde nut-Nuss
drink-trinken dream-träumen false-falsch feather-Feder field-Feld
land-Land green-grün blue-blau red-rot white-weiß
fly-fliegen free-frei state-Staat fruit-Frucht football-Fußball
half-halb wash-waschen harmless-
harmlos
harmony-
Harmonie
wild-wild
Σπουδέσ
• Σα γερμανικϊ Πανεπιςτόμια
θεωρούνται από τα καλύτερα
ςτον κόςμο.
• Πολλού επιφανεύσ Έλληνεσ
πολιτικού και επιςτόμονεσ ϋχουν
ςπουδϊςει ς’ αυτϊ.
• Όπωσ ϋγινε μϊλιςτα γνωςτό ςτο
ελληνικό κοινό, από ϋγκυρο
ελληνικό δημοςύευμα, μετϊ τισ
ΗΠΑ και τη Μεγϊλη Βρετανύα, η
Γερμανύα (με μικρό διαφορϊ από
τη Μεγϊλη Βρετανύα) βρύςκεται
παγκοςμύωσ ςτην τρύτη θϋςη,
όςον αφορϊ τον αριθμό
προςϋλκυςησ ξϋνων φοιτητών.
Τουριςμόσ
• ΢τον τομϋα του Σουριςμού, η
Ελλϊδα αποκομύζει ςημαντικϊ
οφϋλη από την κύνηςη των
τουριςτών. Ένα εξαιρετικϊ
μεγϊλο ποςοςτό των
τουριςτών που επιςκϋπτονται
κϊθε χρόνο την Ελλϊδα
προϋρχεται από
γερμανόφωνεσ χώρεσ.
Γλώςςα του μέλλοντοσ
• Σα γερμανικϊ εύναι
πλεονϋκτημα για τη νέα γενιά
ςκεπτόμενων ανθρώπων,
καλλιτεχνών, δημοςιογράφων
και ταξιδιωτών. Αν θϋλεισ
πραγματικϊ να παύξεισ
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτον
21ο αιώνα, τότε μπορεύσ να
πετύχεισ πολλϊ μ’ αυτόν τη
γλώςςα, μια και μιλιϋται ωσ
μητρικό ςε παραπϊνω από 100
εκατομμύρια ανθρώπουσ.
Εργαςία
• Η Γερμανύα εύναι η τρύτη
μεγαλύτερη οικονομικό
δύναμη ςτον κόςμο και η
πρώτη οικονομικό δύναμη
μϋςα ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη.
• Γνωρύζοντασ τη Γερμανικό
βελτιώνεισ τισ ευκαιρύεσ ςου
για εργαςύα, μια και θα
βρύςκεςαι πϊντα ϋνα βόμα
μπροςτϊ
Oktoberfest in München
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
Frauenkirche Dresden
Nürnberg
Altes Schloss Stuttgart
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά
γιατί μαθαίνουμε γερμανικά

More Related Content

More from Eine kleine Deutschkiste

Meine liebsten Hobbys
Meine liebsten HobbysMeine liebsten Hobbys
Meine liebsten Hobbys
Eine kleine Deutschkiste
 
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarkoOstern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
Eine kleine Deutschkiste
 
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
Eine kleine Deutschkiste
 

More from Eine kleine Deutschkiste (20)

Meine liebsten Hobbys
Meine liebsten HobbysMeine liebsten Hobbys
Meine liebsten Hobbys
 
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarkoOstern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
Ostern in griechenland von panagiotis sagali und raphael zarko
 
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
Redemittel zur Bildbeschreibung, einekleinedeutschkiste
 
πασχα!
πασχα!πασχα!
πασχα!
 
Eirini t hobby
Eirini t hobbyEirini t hobby
Eirini t hobby
 
Thanasis mein liebstes hobby
Thanasis mein liebstes hobbyThanasis mein liebstes hobby
Thanasis mein liebstes hobby
 
Mein hobby rakios
Mein hobby rakiosMein hobby rakios
Mein hobby rakios
 
Mein hobby panos s
Mein hobby panos sMein hobby panos s
Mein hobby panos s
 
Mein hobby bilbas
Mein hobby bilbasMein hobby bilbas
Mein hobby bilbas
 
Ich ignatios
Ich ignatiosIch ignatios
Ich ignatios
 
Dina hobby
Dina hobbyDina hobby
Dina hobby
 
Hobby martha
Hobby marthaHobby martha
Hobby martha
 
Ostern in griechenland
Ostern in griechenlandOstern in griechenland
Ostern in griechenland
 
Ostern in finnland atte 8 m (2)
Ostern in finnland atte 8 m (2)Ostern in finnland atte 8 m (2)
Ostern in finnland atte 8 m (2)
 
Ostern in finnland atte 8 m
Ostern in finnland atte 8 mOstern in finnland atte 8 m
Ostern in finnland atte 8 m
 
Ostern in finnland daria
Ostern in finnland dariaOstern in finnland daria
Ostern in finnland daria
 
Ostern in finnland ella
Ostern in finnland ellaOstern in finnland ella
Ostern in finnland ella
 
Ostern in finnland emmi
Ostern in finnland emmiOstern in finnland emmi
Ostern in finnland emmi
 
Ostern in finnland hanna
Ostern in finnland hannaOstern in finnland hanna
Ostern in finnland hanna
 
Ostern in finnland pihla
Ostern in finnland pihlaOstern in finnland pihla
Ostern in finnland pihla
 

γιατί μαθαίνουμε γερμανικά

  • 1. Γι α τ ί μ α θ α ί ν ο υ μ ε γ ε ρ μ α ν ι κ ά ; • Η Γερμανικό εύναι πλϋον η δεύτερη ξένη γλώςςα ςτην Ελλϊδα. ΢ύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ του Κρατικού Πιςτοποιητικού Γλωςςομϊθειασ (ΚΠγ) το Νοϋμβριο του 2010 το 22% των υποψηφύων επϋλεξε να εξεταςτεύ ςτη Γερμανικό Γλώςςα, ακολουθεύ η Γαλλικό Γλώςςα (12%) και ϋπονται η Ιταλικό και η Ιςπανικό γλώςςα.
  • 3. Η Γερμανία βρίσκεται στο κέντρο της Εσρώπης
  • 4. Η γερμανική γλώςςα ςτην Ευρώπη • Καμύα ϊλλη γλώςςα δεν μιλιϋται τόςο πολύ ωσ μητρικό ςτην Ευρώπη όςο η Γερμανικό. Η Γερμανύα μόνο αποτελεύται από 83 εκατομμύρια κατοίκουσ. Γερμανικϊ μιλούν επύςησ ςτην Αυςτρύα. ΢την Ελβετύα, ςτο Λουξεμβούργο και ςτο Λιχτενςτϊιν. Επύςησ αποτελεύ μητρικό γλώςςα για ςημαντικό μϋροσ του πληθυςμού τησ βόρειασ Ιταλύασ, του ανατολικού Βελγύου, τησ Ολλανδύασ, τησ ανατολικόσ Γαλλύασ, τησ Πολωνύασ, τησ Σςεχύασ, τησ Ρωςύασ και τησ Ρουμανύασ.
  • 5. Ελληνικϋσ λϋξεισ που χρηςιμοποιούν ςτη Γερμανικό γλώςςα
  • 6. Η Γερμανικό με την Αγγλικό εύναι αδϋρφια • Σα γερμανικϊ και τα αγγλικϊ ϋχουν κοινϋσ ρύζεσ hair- Haar house – Haus father- Vater mother - Mutter hand –Hand arm- Arm foot- Fuß family- Familie light – Licht moon- Mond bed – Bett milk – Milch sun – Sonne friend - Freund sing – singen dance-tanzen glass – Glas heart – Herz fire-Feuer shoe-Schuh tea-Tee ball-Ball bus-Bus angel-Engel summer– Sommer winter-Winter snow-Schnee zoo-Zoo garden-Garten word-Wort better-besser man-Mann salad-Salat brother-Bruder good-gut night-Nacht cost-kosten long-lang must-müssen can-können mouse-Maus cat-Katze new-neu open-offen find-finden bath-Bad hear-hören come-kommen bring-bringen school-Schule fall-fallen ground-Grund help-helfen send-senden absolute- absolut
  • 7. water-Wasser sand-Sand all-alle action-Aktion old-alt paper-Papier amusing- amüsant hang-hängen round-rund break-brechen fill-füllen heal-heilen knie-Knie often-oft seldom-selten rob-rauben blood-Blut book-Buch bush-Busch butter-Butter character- Charakter thank-Dank date-Datum think-denken thick-dick thin-dünn warm-warm cold-kalt cool-kühl direct-direkt exactly-exakt double-doppel thurst-Durst hunger-Hunger ice-Eis end-Ende frost-Frost flame-Flamme earth-Erde nut-Nuss drink-trinken dream-träumen false-falsch feather-Feder field-Feld land-Land green-grün blue-blau red-rot white-weiß fly-fliegen free-frei state-Staat fruit-Frucht football-Fußball half-halb wash-waschen harmless- harmlos harmony- Harmonie wild-wild
  • 8. Σπουδέσ • Σα γερμανικϊ Πανεπιςτόμια θεωρούνται από τα καλύτερα ςτον κόςμο. • Πολλού επιφανεύσ Έλληνεσ πολιτικού και επιςτόμονεσ ϋχουν ςπουδϊςει ς’ αυτϊ. • Όπωσ ϋγινε μϊλιςτα γνωςτό ςτο ελληνικό κοινό, από ϋγκυρο ελληνικό δημοςύευμα, μετϊ τισ ΗΠΑ και τη Μεγϊλη Βρετανύα, η Γερμανύα (με μικρό διαφορϊ από τη Μεγϊλη Βρετανύα) βρύςκεται παγκοςμύωσ ςτην τρύτη θϋςη, όςον αφορϊ τον αριθμό προςϋλκυςησ ξϋνων φοιτητών.
  • 9. Τουριςμόσ • ΢τον τομϋα του Σουριςμού, η Ελλϊδα αποκομύζει ςημαντικϊ οφϋλη από την κύνηςη των τουριςτών. Ένα εξαιρετικϊ μεγϊλο ποςοςτό των τουριςτών που επιςκϋπτονται κϊθε χρόνο την Ελλϊδα προϋρχεται από γερμανόφωνεσ χώρεσ.
  • 10. Γλώςςα του μέλλοντοσ • Σα γερμανικϊ εύναι πλεονϋκτημα για τη νέα γενιά ςκεπτόμενων ανθρώπων, καλλιτεχνών, δημοςιογράφων και ταξιδιωτών. Αν θϋλεισ πραγματικϊ να παύξεισ πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτον 21ο αιώνα, τότε μπορεύσ να πετύχεισ πολλϊ μ’ αυτόν τη γλώςςα, μια και μιλιϋται ωσ μητρικό ςε παραπϊνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπουσ.
  • 11. Εργαςία • Η Γερμανύα εύναι η τρύτη μεγαλύτερη οικονομικό δύναμη ςτον κόςμο και η πρώτη οικονομικό δύναμη μϋςα ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη. • Γνωρύζοντασ τη Γερμανικό βελτιώνεισ τισ ευκαιρύεσ ςου για εργαςύα, μια και θα βρύςκεςαι πϊντα ϋνα βόμα μπροςτϊ