SlideShare a Scribd company logo
Tsamba yaIgnatius
kuvaFiladelfia
CHITSAUKO 1
1 Ignatio, unonziwo Teofiro, kukereke yaMwari Baba, naIshe wedu
Jesu Kristu, iri paFiradherifia paAsia; wakawana ngoni,
wakasimbiswa musungano yaMwari, tichifara nokusingaperi
mukutambudzika kwaShe wedu, uchizadzikiswa mutsitsi dzose
nokumuka kwake; yandinokwazisawo muropa raJesu Kristu, unova
wedu usingaperi, usina kusvibiswa. mufaro; kunyanya kana vari
muhumwe nabhishopi, nevakuru vaanaye, uye nemadhikoni
akagadzwa maererano nepfungwa yaJesu Kristu; waakagadza
maererano nokuda kwake mukusimba kose noMweya wake
Mutsvene.
2 Uyo bhishopi wandinoziva akawana hushumiri hukuru pakati
penyu, kwete pachake, kana navanhu, kana nokubwinya kusina
maturo; asi norudo rwaMwari Baba naIshe wedu Jesu Kristu.
3 Une unyoro hwandinoyemura; uyo nokunyarara kwake anogona
kuita zvinopfuura vamwe nokutaura kwavo kusina maturo. nekuti
ndiye wakafanira mirairo, Sembira pahungo dzayo;
4 Nokudaro mweya wangu unokoshesa pfungwa yake kuna Mwari
ine mufaro mukuru, ndichiziva kuti inobereka zvibereko mukunaka
kwose, uye nokukwana; vazere nokutsungirira, vakasununguka
pakuchiva, nokuzvidzora kwose kwaMwari mupenyu.
5 Naizvozvo sezvazvakafanira vana vose vechiedza nevechokwadi;
tiza kupesana nedzidziso dzenhema; asi pane mufudzi wenyu, ipapo
imwi teverai semakwai.
6 Nokuti mapere mazhinji anoita seakafanira rutendo nemafaro
enhema anotapa avo vanomhanya munzira yaMwari; asi
mukuwirirana havangawani nzvimbo.
7 Naizvozvo regai mirivo yakaipa isingapfekwi naJesu; nokuti
yakadaro haisi miti yaBaba. Kwete kuti ndawana kupatsanurana
pakati penyu, asi kuti pane utsvene hwose.
8 Nokuti vose vari vaMwari, naJesu Kristu, vari pamwe chete
nabhishopi wavo. Uye vose vachadzokera nekutendeuka mukubatana
kwechechi, kunyangwe ivava vachavewo varanda vaMwari, kuti
vararame maererano naJesu.
9 Musanyengerwa, hama; kana munhu achitevera ani nani
unopesanisa kereke, haangagari nhaka yeushe hwaMwari. Kana
munhu achitevera mimwe mifungo, haatenderani nokuchiva
kwaKristu.
10 Naizvozvo ngaive nharidzano dzenyu kuti mugovane mose
paekaristi tsvene imwe chete.
11 Nekuti kune nyama imwe yaIshe wedu Jesu Kristu; nemukombe
mumwe pamubatanidzwa weropa rake; aritari imwe;
12 Sezvo kune bhishopi mumwe chete, pamwe chete nevakuru vake,
uye madhikoni varanda pamwe chete neni; kuti zvose zvamunoita,
muzviite nokuda kwaMwari.
CHITSAUKO 2
1 Hama dzangu, rudo rwandinarwo kwamuri runondikudza; uye
ndine mufaro mukuru mamuri, ndinoshingairira kukuchengetedzai
panjodzi; kana kuti kwete ini, asi Jesu Kristu; maari, ndakanyanya
kutya, ndichiri panzira yokutambudzika.
2 Asi munyengetero wenyu kuna Mwari uchandikwanirisa, kuti
ndisvike pamugove wandakapiwa netsitsi dzaMwari: Ndichitizira
kuEvhangeri panyama yaKristu; uye kuvaApostora maererano
nevakuru vekereke.
3 Ngatidewo vaporofita, sezvo vakatitungamirirawo kuVhangeri, uye
nokuvimba muna Kristu, uye nokumutarisira.
4 iye, vachitenda kwaari, vakaponeswa muhumwe hwaJesu Kristu;
tiri vanhu vatsvene, vakafanirwa nokudiwa, vaishamisa;
5 Avo vakagamuchira kupupura kwaJesu Kristu, vakaverengwa
muEvhangeri yetariro yedu tose.
6 Asi kana ani nani achikuparidzirai murairo wevaJudha,
musamuteerera; nokuti zviri nani kugamuchira dzidziso pamusoro
paKristu kumunhu akadzingiswa pane kudzingiswa.
7 Asi kana umwe kana umwe asingatauri zvaKristu Jesu,
vanoratidzika kwandiri semakuva nemakuva evakafa, pakanyorwa
mazita evanhu chete.
8 Naizvozvo tizai uipi hwakaipa nemisungo yemuchinda wenyika ino;
kuti murege kutambudzirwa namano ake mutonhore parudo rwenyu.
Asi huyai mose panzvimbo imwe nemoyo isina kupatsanurwa.
9 Ndinorumbidza Mwari wangu, kuti ndine hana yakanaka kwamuri,
uye kuti hakuna pakati penyu ungazvirumbidza pachena kana
pachivande, kuti ndakamuremedza pazvikuru kana zvishoma.
10 Uye ndinoda kune vose vandakataura pakati pavo, kuti zvirege
kuva chapupu kwavari.
11 Nekuti kunyange vamwe vakada kundinyengera panyama, mweya
unobva kuna Mwari haunyengerwi; nekuti iro rinoziva parinobva
neparinoenda, uye rinotsiura zvakavanzika zvemoyo.
12 Ndakachema ndichiri pakati penyu; Ndakataura nenzwi guru:
Teererai bhishopi, nevakuru, nemadhikoni.
13 Zvino vamwe vakafunga kuti ndareva izvi ndichivona kupesana
kuchauya pakati penyu.
14 Asi ndiye chapupu changu, wandakasungwa nekuda kwake, kuti
handina kuziva chinhu kumunhu. Asi mweya wakataura, uchiti:
Musaita chinhu kunze kwemutungamiriri;
15 Chengetai miviri yenyu setembere dzaMwari: Idai kubatana; Tizai
kupesana; Ivai vateveri vaKristu, sezvaakanga ari waBaba vake.
16 Naizvozvo ndakaita sezvandinofanira, somunhu anobatanidzwa
muhumwe. Nekuti pane kupatsanurana nehasha, Mwari haagari;
17 Asi Ishe vanoregerera vose vanotendeuka, kana vakadzokera
muhumwe hwaMwari, uye nekudare rabhishopi.
18 Nekuti ndinovimba munyasha dzaJesu Kristu kuti
uchakusunungurai pazvisungo zvose.
19 Asi ndinokukumbirisai, kuti murege kuita chinhu nenharo, asi
mukuraira kwaKristu.
20 Nokuti ndakanzwa vamwe vachiti; kunze kwekunge ndawana
yakanyorwa mukutanga, handingatendi kuti yakanyorwa muEvangeri.
Zvino pandakati: Kwakanyorwa; vakapindura zvakanga zviri
pamberi pavo mumakopi avo akanga akashatiswa.
21 Asi kwandiri Jesu Kristu ari panzvimbo yeshongwe dzose dzisina
kuora dziri panyika; pamwe chete naizvozvi zviyeuchidzo zvisina
kusvibiswa, muchinjikwa wake, nerufu, nekumuka, nerutendo rwuri
maari; zvandinoda kuti ndiruramiswe nazvo kubudikidza
neminyengetero yenyu.
22 Vapristi vakanaka zvirokwazvo; asi muprista mukuru
akakumikidzwa kwaari Nzvimbo Tsvene-tsvene ari nani zvikuru; uye
iye oga akapiwa zvakavanzika zvaMwari.
23 Ndiye mukova waBaba; Abhurahamu, naIsaka, naJakobho,
nevaporofita vose vanopinda nazvo; pamwe chete navapostori, uye
nekereke.
24 Uye zvinhu izvi zvose zvinouisa pakubatana kunobva kuna Mwari.
Zvisinei Vhangeri rine zvimwe. chii chiri mairi chiri kure kupfuura
mamwe ese madhipatimendi; ndiko kuti, kuonekwa kwoMuponesi
wedu, Ishe Jesu Kristu, kutambudzika nokumuka kwake.
25 Nekuti vaporofita vanodikamwa vaireva kwaari; asi vhangeri
ndiko kukwana kwokusaora. Naizvozvo zvose zvakanaka pamwe
chete kana muchitenda nerudo.
CHITSAUKO 3
1 Zvino maererano nekereke yeAndiyokiya iri paSiria, ndaudzwa
kuti neminyengetero yenyu nemoyo yenyu muna Kristu Jesu, iri
murugare; zvichava imi, sekereke yaMwari, kugadza mumwe
mudhikoni kuti aende kwavari semumiriri waMwari; kuti afare navo
pakuungana kwavo, akudze zita raMwari.
2 Wakaropafadzwa munhu uyo muna Jesu Kristu, uchawanikwa
akafanira ushumiri hwakadai; uye nemiwo muchakudzwa.
3 Zvino kana muchida, hazvingagoni kuti muite izvi nokuda
kwenyasha dzaMwari; sezvavakatumirwawo nemamwe makereke
akavakidzana navo, mamwe mabhishopu, vamwe vaprisita
nemadhikoni.
4 Zvino Firo mudhikoni weKirikia, murume wakafanira kwazvo,
achiri kundishumira neshoko raMwari, pamwe naReusi weAgatopori,
munhu wakanaka mumwechete, wakanditevera kunyange kubva
kuSiria, asingarangariri upenyu hwake. ndinopupurawo kwamuri.
5 Uye ini pachangu ndinovonga kuna Mwari pamusoro penyu kuti
munovagashira sokugashira kwamuchaita Ishe. Asi kuna avo
vakavazvidza, ngavaregererwe nenyasha dzaJesu Kristu.
6 Rudo rwehama dziri paTroasi dzinokukwazisai; kubva ipapo
ndanyorawo naBhura, wakatumwa pamwe neni neveEfeso neSimina
nekuda kwerukudzo.
7 Ishe wedu Jesu Kristu ngaavakudze; wavanotarira maari zvose
munyama nomweya nomweya; pakutenda, parudo, pahumwe.
Kwaziwai muna Kristu Jesu tariro yedu tose.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
 

Shona - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Tsamba yaIgnatius kuvaFiladelfia CHITSAUKO 1 1 Ignatio, unonziwo Teofiro, kukereke yaMwari Baba, naIshe wedu Jesu Kristu, iri paFiradherifia paAsia; wakawana ngoni, wakasimbiswa musungano yaMwari, tichifara nokusingaperi mukutambudzika kwaShe wedu, uchizadzikiswa mutsitsi dzose nokumuka kwake; yandinokwazisawo muropa raJesu Kristu, unova wedu usingaperi, usina kusvibiswa. mufaro; kunyanya kana vari muhumwe nabhishopi, nevakuru vaanaye, uye nemadhikoni akagadzwa maererano nepfungwa yaJesu Kristu; waakagadza maererano nokuda kwake mukusimba kose noMweya wake Mutsvene. 2 Uyo bhishopi wandinoziva akawana hushumiri hukuru pakati penyu, kwete pachake, kana navanhu, kana nokubwinya kusina maturo; asi norudo rwaMwari Baba naIshe wedu Jesu Kristu. 3 Une unyoro hwandinoyemura; uyo nokunyarara kwake anogona kuita zvinopfuura vamwe nokutaura kwavo kusina maturo. nekuti ndiye wakafanira mirairo, Sembira pahungo dzayo; 4 Nokudaro mweya wangu unokoshesa pfungwa yake kuna Mwari ine mufaro mukuru, ndichiziva kuti inobereka zvibereko mukunaka kwose, uye nokukwana; vazere nokutsungirira, vakasununguka pakuchiva, nokuzvidzora kwose kwaMwari mupenyu. 5 Naizvozvo sezvazvakafanira vana vose vechiedza nevechokwadi; tiza kupesana nedzidziso dzenhema; asi pane mufudzi wenyu, ipapo imwi teverai semakwai. 6 Nokuti mapere mazhinji anoita seakafanira rutendo nemafaro enhema anotapa avo vanomhanya munzira yaMwari; asi mukuwirirana havangawani nzvimbo. 7 Naizvozvo regai mirivo yakaipa isingapfekwi naJesu; nokuti yakadaro haisi miti yaBaba. Kwete kuti ndawana kupatsanurana pakati penyu, asi kuti pane utsvene hwose. 8 Nokuti vose vari vaMwari, naJesu Kristu, vari pamwe chete nabhishopi wavo. Uye vose vachadzokera nekutendeuka mukubatana kwechechi, kunyangwe ivava vachavewo varanda vaMwari, kuti vararame maererano naJesu. 9 Musanyengerwa, hama; kana munhu achitevera ani nani unopesanisa kereke, haangagari nhaka yeushe hwaMwari. Kana munhu achitevera mimwe mifungo, haatenderani nokuchiva kwaKristu. 10 Naizvozvo ngaive nharidzano dzenyu kuti mugovane mose paekaristi tsvene imwe chete. 11 Nekuti kune nyama imwe yaIshe wedu Jesu Kristu; nemukombe mumwe pamubatanidzwa weropa rake; aritari imwe; 12 Sezvo kune bhishopi mumwe chete, pamwe chete nevakuru vake, uye madhikoni varanda pamwe chete neni; kuti zvose zvamunoita, muzviite nokuda kwaMwari. CHITSAUKO 2 1 Hama dzangu, rudo rwandinarwo kwamuri runondikudza; uye ndine mufaro mukuru mamuri, ndinoshingairira kukuchengetedzai panjodzi; kana kuti kwete ini, asi Jesu Kristu; maari, ndakanyanya kutya, ndichiri panzira yokutambudzika. 2 Asi munyengetero wenyu kuna Mwari uchandikwanirisa, kuti ndisvike pamugove wandakapiwa netsitsi dzaMwari: Ndichitizira kuEvhangeri panyama yaKristu; uye kuvaApostora maererano nevakuru vekereke. 3 Ngatidewo vaporofita, sezvo vakatitungamirirawo kuVhangeri, uye nokuvimba muna Kristu, uye nokumutarisira. 4 iye, vachitenda kwaari, vakaponeswa muhumwe hwaJesu Kristu; tiri vanhu vatsvene, vakafanirwa nokudiwa, vaishamisa; 5 Avo vakagamuchira kupupura kwaJesu Kristu, vakaverengwa muEvhangeri yetariro yedu tose. 6 Asi kana ani nani achikuparidzirai murairo wevaJudha, musamuteerera; nokuti zviri nani kugamuchira dzidziso pamusoro paKristu kumunhu akadzingiswa pane kudzingiswa. 7 Asi kana umwe kana umwe asingatauri zvaKristu Jesu, vanoratidzika kwandiri semakuva nemakuva evakafa, pakanyorwa mazita evanhu chete. 8 Naizvozvo tizai uipi hwakaipa nemisungo yemuchinda wenyika ino; kuti murege kutambudzirwa namano ake mutonhore parudo rwenyu. Asi huyai mose panzvimbo imwe nemoyo isina kupatsanurwa. 9 Ndinorumbidza Mwari wangu, kuti ndine hana yakanaka kwamuri, uye kuti hakuna pakati penyu ungazvirumbidza pachena kana pachivande, kuti ndakamuremedza pazvikuru kana zvishoma. 10 Uye ndinoda kune vose vandakataura pakati pavo, kuti zvirege kuva chapupu kwavari. 11 Nekuti kunyange vamwe vakada kundinyengera panyama, mweya unobva kuna Mwari haunyengerwi; nekuti iro rinoziva parinobva neparinoenda, uye rinotsiura zvakavanzika zvemoyo. 12 Ndakachema ndichiri pakati penyu; Ndakataura nenzwi guru: Teererai bhishopi, nevakuru, nemadhikoni. 13 Zvino vamwe vakafunga kuti ndareva izvi ndichivona kupesana kuchauya pakati penyu. 14 Asi ndiye chapupu changu, wandakasungwa nekuda kwake, kuti handina kuziva chinhu kumunhu. Asi mweya wakataura, uchiti: Musaita chinhu kunze kwemutungamiriri; 15 Chengetai miviri yenyu setembere dzaMwari: Idai kubatana; Tizai kupesana; Ivai vateveri vaKristu, sezvaakanga ari waBaba vake. 16 Naizvozvo ndakaita sezvandinofanira, somunhu anobatanidzwa muhumwe. Nekuti pane kupatsanurana nehasha, Mwari haagari; 17 Asi Ishe vanoregerera vose vanotendeuka, kana vakadzokera muhumwe hwaMwari, uye nekudare rabhishopi. 18 Nekuti ndinovimba munyasha dzaJesu Kristu kuti uchakusunungurai pazvisungo zvose. 19 Asi ndinokukumbirisai, kuti murege kuita chinhu nenharo, asi mukuraira kwaKristu. 20 Nokuti ndakanzwa vamwe vachiti; kunze kwekunge ndawana yakanyorwa mukutanga, handingatendi kuti yakanyorwa muEvangeri. Zvino pandakati: Kwakanyorwa; vakapindura zvakanga zviri pamberi pavo mumakopi avo akanga akashatiswa. 21 Asi kwandiri Jesu Kristu ari panzvimbo yeshongwe dzose dzisina kuora dziri panyika; pamwe chete naizvozvi zviyeuchidzo zvisina kusvibiswa, muchinjikwa wake, nerufu, nekumuka, nerutendo rwuri maari; zvandinoda kuti ndiruramiswe nazvo kubudikidza neminyengetero yenyu. 22 Vapristi vakanaka zvirokwazvo; asi muprista mukuru akakumikidzwa kwaari Nzvimbo Tsvene-tsvene ari nani zvikuru; uye iye oga akapiwa zvakavanzika zvaMwari. 23 Ndiye mukova waBaba; Abhurahamu, naIsaka, naJakobho, nevaporofita vose vanopinda nazvo; pamwe chete navapostori, uye nekereke. 24 Uye zvinhu izvi zvose zvinouisa pakubatana kunobva kuna Mwari. Zvisinei Vhangeri rine zvimwe. chii chiri mairi chiri kure kupfuura mamwe ese madhipatimendi; ndiko kuti, kuonekwa kwoMuponesi wedu, Ishe Jesu Kristu, kutambudzika nokumuka kwake. 25 Nekuti vaporofita vanodikamwa vaireva kwaari; asi vhangeri ndiko kukwana kwokusaora. Naizvozvo zvose zvakanaka pamwe chete kana muchitenda nerudo. CHITSAUKO 3 1 Zvino maererano nekereke yeAndiyokiya iri paSiria, ndaudzwa kuti neminyengetero yenyu nemoyo yenyu muna Kristu Jesu, iri murugare; zvichava imi, sekereke yaMwari, kugadza mumwe mudhikoni kuti aende kwavari semumiriri waMwari; kuti afare navo pakuungana kwavo, akudze zita raMwari. 2 Wakaropafadzwa munhu uyo muna Jesu Kristu, uchawanikwa akafanira ushumiri hwakadai; uye nemiwo muchakudzwa. 3 Zvino kana muchida, hazvingagoni kuti muite izvi nokuda kwenyasha dzaMwari; sezvavakatumirwawo nemamwe makereke akavakidzana navo, mamwe mabhishopu, vamwe vaprisita nemadhikoni. 4 Zvino Firo mudhikoni weKirikia, murume wakafanira kwazvo, achiri kundishumira neshoko raMwari, pamwe naReusi weAgatopori, munhu wakanaka mumwechete, wakanditevera kunyange kubva kuSiria, asingarangariri upenyu hwake. ndinopupurawo kwamuri. 5 Uye ini pachangu ndinovonga kuna Mwari pamusoro penyu kuti munovagashira sokugashira kwamuchaita Ishe. Asi kuna avo vakavazvidza, ngavaregererwe nenyasha dzaJesu Kristu. 6 Rudo rwehama dziri paTroasi dzinokukwazisai; kubva ipapo ndanyorawo naBhura, wakatumwa pamwe neni neveEfeso neSimina nekuda kwerukudzo. 7 Ishe wedu Jesu Kristu ngaavakudze; wavanotarira maari zvose munyama nomweya nomweya; pakutenda, parudo, pahumwe. Kwaziwai muna Kristu Jesu tariro yedu tose.