SlideShare a Scribd company logo
Gae Sekgoa go ya go
Setswana philadelphia
KGAOLO YA 1
1 Ignatius, yo gape a bidiwang Theoforose, ke wa phuthego ya Modimo
Rara le Morena wa rona Jesu Keresete, yo o kwa Filadelfiatia kwa Asia;
10 [...]Gonne o o amogetseng boutlwelo-botlhoko jo bo tlhomameng mo
tumalanong ya Modimo le boitumelo jo bo sa khutleng mo moreneng wa
rona, le ka go diragadiwa ka boutlwelo-botlhoko jotlhe ka tsogo ya
gagwe; le gona ke dumedisa mo mading a ga Jesu Keresete, e leng
boitumelo jwa rona jo bo sa khutleng le jo bo sa re tshwanelang. 18
[...]Mme fa ba le seoposengwe le bishopo, le ba ba nang le ene, le
bakonekone ba ba tlhomilweng go ya ka kakanyo ya ga Jesu Keresete;
15O dirile ka fa thatong ya ona ka fa thatong yotlhe ka Mowa o o
Boitshepo wa gagwe.
2 Ke ne ke itse gore modiredi o mogolo mo go lona, e seng ka ga batho,
le e seng ka batho, le e seng ka ntlha ya kgalalelo ya lefela. Mme ka
lorato lwa Modimo Rara le Ka Morena wa rona Jesu Keresete.
3Ke a o kgakgamatse; Ke mang yo o kgonang go dira ka natla go feta ba
bangwe ka puo ya bone ya lefela. Gonne o tla direla harepa jaaka harepa
ya yona.
4Ke ka moo mowa wa me o itumelelang Modimo, ka o itse gore o ungwe
maungo otlhe, le mo botlalong. 12Ka mokgwa o o tletseng, o se na
boitshediso, le ka mokgwa o mong le o mong wa Modimo o phelang.
5Ke gona ka moo go nna bana ba lesedi le ba boammaaruri ka bobedi;
13Ba tshabang, le dithuto tsa bohata, mme kwa modisa wa lona a leng
teng, jaaka dinku.
6Gonne go na le diphiri tse dintsi tse di bonalang di tshwanela tumelo ka
boitumelo jwa maaka, di isa ba ba tsamayang mo tsamaong ya Modimo.
Mme ba se ka ba bona lefelo lepe mo go lone.
7Ka moo ithiba mo dijwalong tse di bosula tse Jesu a sa aparang ka tsona.
Gonne ga se tshimo ya ga Rre. 12Ga se ka ka bona karogano mo go lona,
mme ke boitsheko jotlhe.
8 Gonne ba bantsi ba ba tswang mo Modimong, le ba ga Jesu Keresete le
bone ba na le bobishopo ba bone. 18Mme ba bantsi ba ba tla
tlhabologang ba boela mo bongwefeleng jwa phuthego, le bone ba tla nna
batlhanka ba Modimo gore ba phele ka fa go ya ka Jesu.
9 Lo se ka lwa tsiediwa, bakaulengwe, Fa mongwe a ka mo sala morago
yo o ratang go tsena kereke, ga a kitla a rua bogosi jwa Modimo. Fa
mongwe a sa dumalane le kgopolo epe e nngwe, ga a dumalane le go rata
ga Keresete.
10Ka moo he, a e nne matsapa a lona a go ja se se boitshepo jotlhe jo bo
boitshepo jo bo tshwanang.
11 Gonne go na le nama e le nngwe fela ya Morena wa rona Jesu
Keresete. le senwelo se le sengwe mo mading a gagwe; a lone aleer;
12 Fela jaaka go na le bishopo a le mongwe fela, le badiredi-ka-nna le
bakone, gore tsotlhe tse lo di dirang lo di dire ka fa thatong ya Modimo.
KGAOLO YA BOBEDI
1 Bakaulengwe ba me, lorato lwa me lo lo nthatang lo ntira gore ke nne
le bogolo go feta. 12Ke ka boitumelo jo bogolo mo go lona, ke leka thata
go lo babalela kgatlhanong le kotsi. e seng nna, mme ke Jesu Keresete.
15Ke boifa bogolo bogolo mo go ene, ke sa ntse ke le mo tseleng ya go
boga.
2 Mme thapelo ya lona e e kwa go Modimo e tla ntirafaletsa botlalo gore
ke fitlhe kabelo e ke e abetsweng ke Modimo ka kutlwelo-botlhoko e ke
e abetsweng, lo tshabele Efangele, e le ya nama ya ga Keresete.
Baapositola ba ne ba le gaufi le phuthego ya Bokeresete.
3 Le rona a re rateng baporofeti, ka gonne le bone ba re gogetse kwa
Efangeleng le tsholofelo mo go Keresete le go mo solofela.
4 yo le bone ba dumetseng ba pholosiwa mo bongwefeleng jwa ga Jesu
Keresete mo go ene; ba ba boitshepo, ba tshwanetswe ke go ratwa, ba
gakgamala;
5 ba ba amogetseng tshupo ka ga Jesu Keresete, ba ba balelwang
Efangele ya tsholofelo ya rona e e tlwaelegileng.
6Mme fa mongwe a ka lo rerela molao wa Bajuta, lo se ka lwa mo reetsa.
21 Gonne go botoka go amogela thuto ya ga Keresete mo go yo o
rupileng bogolo go Bojuta mo go yo o iseng a nne teng.
7 Mme fa e le ene a le mongwe fela gongwe yo mongwe, lo sa bue ka ga
Keresete Jesu, ba bonala e le nna fela jaaka ditshiya le mabitla a baswi, a
a kwadilweng mo go ona maina a batho fela.
8 Ka moo he, tshabang ditiro tse di bosula le meba ya molaodi wa
lefatshe leno. 15Mme e se re gongwe ka nako nngwe le nngwe, ba
gatelelwa ka ntlha ya botlhaswa jwa gagwe, lo tsidifala mo go wena.
Mme botlhe ba tsene mo lefelong le le lengwe ka pelo e e se nang
tlhaloganyo.
9Mme ke tshegofatsa Modimo wa me, ka ke na le segakolodi se se
siameng mo go lona, le gore go se nne ope mo go lona yo o tla
ipelafatsang ka phuthologa gongwe ka fa sephiring, mo ke bileng ka mo
tlhomogela pelo.
10 Mme ke rata thata mo go botlhe ba ke ba buang le bone gore e se ka
ya nna mosupi ka ga bone.
11Gonne le fa bangwe ba ka bo ba nthisitse ka fa nameng, mme mowa, e
le ona o o tswang kwa Modimong, ga o a ka wa thediwa. Gonne o itse fa
go tla diragalang, le fa e ka tswa e le fa e ka yang teng, e bile e kgalemela
diphiri tsa pelo.
12Ke goela fa ke le mo gare ga lona; Ke ne ka bua ka lentswe le legolo:
Nna teng mo go Bishopo, le mo go barutisi, le kwa go ba deacone.
13 Bangwe ba re, ke bua jalo ka e kete karolo e e tla tlang mo go lona
pele.
14 Mme ene ke mosupi wa me yo ke leng mo mabakeng a a kwa godimo
ka ntlha ya gore ga ke itse sepe ka ga motho ope. 13Mme Mowa o ne wa
bua ka botlhale o re: "Se direng sepe kwa ntle ga mobishopo."
15A mebele ya lona jaaka ditempele tsa Modimo: Ratang kutlwano. Go
Go Divisions; Nna balatedi ba ga Keresete, jaaka a ne a le mo go
Rraagwe.
16Ka moo ke dirile ka fa ke bopilweng ka teng, ke le motho yo o
bopilweng ke kutlwano. Gonne fa go na le kgaogano le tšhakgalo,
Modimo ga a kitla a nna teng.
17Mme Morena o itshwarela botlhe ba ba ikwatlhayang, fa ba boela kwa
bongwefeleng jwa Modimo le kwa lekgotleng la bishopo.
18 Gonne ke ikanya bopelotlhomogi jwa ga Jesu keresete, gore o tla lo
golola mo seboeng sengwe le sengwe.
19 Mme ke lo kgothatsa gore lo se dire sepe ka kgang, mme e le ka fa
thutong ya ga Keresete.
20 Gonne ke utlwile bangwe ba ba buang, Fa e se gore e kwadilwe mo
tshimologong, ga ke dumele gore e kwadilwe mo Lokwalong lwa
Efangele. 11E rile ke re, go kwadilwe ga twe: Ba ne ba araba se ba neng
ba se beile fa pele ga bone mo dikhoping tsa bone tse di senyegileng.
21 Mme Jesu Keresete o mo boemong jwa ditshika tsotlhe tse di sa
senyegeng mo lefatsheng; le ditshika tsa gagwe tse di sa sweng, le loso,
le tsogo le tumelo e e tswang mo go ene; Ke rata ka thapelo tsa lona, hore
di tle di lokafatswe.
22 Tota baperesiti ba molemo; 18Mme moperesiti yo mogolo o molemo
bogolo go ene yo Boitshepo wa Holies o dirilweng ka ona. Le fa go ntse
jalo, go tla bo go na le batho ba ba dumelang gore Modimo o ne a le nosi.
23 Ke ene kgoro ya ga Rara; Aborahame le Isaka le Jakobe le baporofeti
botlhe ba tsena mo lefatsheng lotlhe. le baaposetole le kereke.
24 Mme dilo tsotlhe tseo di na le kutlwano e e tswang kwa Modimong.
Efangele e e boitshepo e na le tse dingwe. kwa godimo ga dielo tse
dingwe tsotlhe; Ka tsela ejwalo re bonehatswe ke Morena Jesu Kreste,
takatso ya hae le tsoho ya hae.
25Gonne baporofeti ba ba rategang ba ne ba mo raya ba re: Mme
Efangele e ne e le botlalo jwa go tlhoka go sa itekanela. Ka jalo, tsotlhe
mmogo di molemo, fa lo dumela ka lorato.
KGAOLO YA BORARO
1Mme jaanong e bong phuthego ya Antiogia e e kwa Siria e e kwa Siria
ke e boleletsweng gore ke ka merapelo ya lona le mala a lo a buang le
ona mo go Jesu Keresete, ke ka kagiso. 10Le tla ba jwalo ka kereke ya
Modimo, hore le tle le be motekone, hore le tle le emele ho bona, le tle le
e be moperesedi wa Modimo; gore a itumele le bone, motlhang ba
kopanang mmogo le go galaletsa leina la Modimo.
2Go sego motho yoo mo go Jesu Keresete yo o tla fitlhelwang a
tshwanetswe ke tirelo e e ntseng jalo; le lona lo tla galalediwa,
3 Jaanong fa lo rata, ga go kgonege mo go lona go direla tshegofatso ya
Modimo. Jwalo kaha dikereke tse ding tsa baahisaneng le tsona di ile tsa
ba romela, babishopo ba bang, baprista ba bang le badekone.
4Ha e le mofosedi wa Silisia, e leng monna ya tshwanelehileng, o sa ntse
a nketsetsa ka lentswe la Modimo; le Rheuse wa Agathopole, motho ya
molemo, ya neng a ntshala morao le Siria, e seng ka bophelo ba hae: Le
bona ba dipaki tsa lona.
5 Mme ke leboga Modimo ka ntlha ya lona, fa lo ba tshola jaaka Morena
a lo amogela. Mme ba ba tlontlololang, ba itshwarelwe ka
bopelotlhomogi jwa ga Jesu Keresete.
6Le fa go ntse jalo, bakaulengwe ba ba kwa Teroase ba a lo dumedisa; go
tloga ka nako eo ke kwalela le Burrhuse yo o neng a rometswe mmogo le
nna ke le kwa Efeso le smyrna ka ntlha ya tlotlo.
7A Morena wa rona Jesu Keresete a ba tlotle; bao ba solofetseng mo
nameng le mo mowang le mo Ka tumelo, ka lorato, ka kutlwano.
Dumelang mo go Jesu, tsholofelo ya rona e e tlwaelegileng.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Setswana - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Gae Sekgoa go ya go Setswana philadelphia KGAOLO YA 1 1 Ignatius, yo gape a bidiwang Theoforose, ke wa phuthego ya Modimo Rara le Morena wa rona Jesu Keresete, yo o kwa Filadelfiatia kwa Asia; 10 [...]Gonne o o amogetseng boutlwelo-botlhoko jo bo tlhomameng mo tumalanong ya Modimo le boitumelo jo bo sa khutleng mo moreneng wa rona, le ka go diragadiwa ka boutlwelo-botlhoko jotlhe ka tsogo ya gagwe; le gona ke dumedisa mo mading a ga Jesu Keresete, e leng boitumelo jwa rona jo bo sa khutleng le jo bo sa re tshwanelang. 18 [...]Mme fa ba le seoposengwe le bishopo, le ba ba nang le ene, le bakonekone ba ba tlhomilweng go ya ka kakanyo ya ga Jesu Keresete; 15O dirile ka fa thatong ya ona ka fa thatong yotlhe ka Mowa o o Boitshepo wa gagwe. 2 Ke ne ke itse gore modiredi o mogolo mo go lona, e seng ka ga batho, le e seng ka batho, le e seng ka ntlha ya kgalalelo ya lefela. Mme ka lorato lwa Modimo Rara le Ka Morena wa rona Jesu Keresete. 3Ke a o kgakgamatse; Ke mang yo o kgonang go dira ka natla go feta ba bangwe ka puo ya bone ya lefela. Gonne o tla direla harepa jaaka harepa ya yona. 4Ke ka moo mowa wa me o itumelelang Modimo, ka o itse gore o ungwe maungo otlhe, le mo botlalong. 12Ka mokgwa o o tletseng, o se na boitshediso, le ka mokgwa o mong le o mong wa Modimo o phelang. 5Ke gona ka moo go nna bana ba lesedi le ba boammaaruri ka bobedi; 13Ba tshabang, le dithuto tsa bohata, mme kwa modisa wa lona a leng teng, jaaka dinku. 6Gonne go na le diphiri tse dintsi tse di bonalang di tshwanela tumelo ka boitumelo jwa maaka, di isa ba ba tsamayang mo tsamaong ya Modimo. Mme ba se ka ba bona lefelo lepe mo go lone. 7Ka moo ithiba mo dijwalong tse di bosula tse Jesu a sa aparang ka tsona. Gonne ga se tshimo ya ga Rre. 12Ga se ka ka bona karogano mo go lona, mme ke boitsheko jotlhe. 8 Gonne ba bantsi ba ba tswang mo Modimong, le ba ga Jesu Keresete le bone ba na le bobishopo ba bone. 18Mme ba bantsi ba ba tla tlhabologang ba boela mo bongwefeleng jwa phuthego, le bone ba tla nna batlhanka ba Modimo gore ba phele ka fa go ya ka Jesu. 9 Lo se ka lwa tsiediwa, bakaulengwe, Fa mongwe a ka mo sala morago yo o ratang go tsena kereke, ga a kitla a rua bogosi jwa Modimo. Fa mongwe a sa dumalane le kgopolo epe e nngwe, ga a dumalane le go rata ga Keresete. 10Ka moo he, a e nne matsapa a lona a go ja se se boitshepo jotlhe jo bo boitshepo jo bo tshwanang. 11 Gonne go na le nama e le nngwe fela ya Morena wa rona Jesu Keresete. le senwelo se le sengwe mo mading a gagwe; a lone aleer; 12 Fela jaaka go na le bishopo a le mongwe fela, le badiredi-ka-nna le bakone, gore tsotlhe tse lo di dirang lo di dire ka fa thatong ya Modimo. KGAOLO YA BOBEDI 1 Bakaulengwe ba me, lorato lwa me lo lo nthatang lo ntira gore ke nne le bogolo go feta. 12Ke ka boitumelo jo bogolo mo go lona, ke leka thata go lo babalela kgatlhanong le kotsi. e seng nna, mme ke Jesu Keresete. 15Ke boifa bogolo bogolo mo go ene, ke sa ntse ke le mo tseleng ya go boga. 2 Mme thapelo ya lona e e kwa go Modimo e tla ntirafaletsa botlalo gore ke fitlhe kabelo e ke e abetsweng ke Modimo ka kutlwelo-botlhoko e ke e abetsweng, lo tshabele Efangele, e le ya nama ya ga Keresete. Baapositola ba ne ba le gaufi le phuthego ya Bokeresete. 3 Le rona a re rateng baporofeti, ka gonne le bone ba re gogetse kwa Efangeleng le tsholofelo mo go Keresete le go mo solofela. 4 yo le bone ba dumetseng ba pholosiwa mo bongwefeleng jwa ga Jesu Keresete mo go ene; ba ba boitshepo, ba tshwanetswe ke go ratwa, ba gakgamala; 5 ba ba amogetseng tshupo ka ga Jesu Keresete, ba ba balelwang Efangele ya tsholofelo ya rona e e tlwaelegileng. 6Mme fa mongwe a ka lo rerela molao wa Bajuta, lo se ka lwa mo reetsa. 21 Gonne go botoka go amogela thuto ya ga Keresete mo go yo o rupileng bogolo go Bojuta mo go yo o iseng a nne teng. 7 Mme fa e le ene a le mongwe fela gongwe yo mongwe, lo sa bue ka ga Keresete Jesu, ba bonala e le nna fela jaaka ditshiya le mabitla a baswi, a a kwadilweng mo go ona maina a batho fela. 8 Ka moo he, tshabang ditiro tse di bosula le meba ya molaodi wa lefatshe leno. 15Mme e se re gongwe ka nako nngwe le nngwe, ba gatelelwa ka ntlha ya botlhaswa jwa gagwe, lo tsidifala mo go wena. Mme botlhe ba tsene mo lefelong le le lengwe ka pelo e e se nang tlhaloganyo. 9Mme ke tshegofatsa Modimo wa me, ka ke na le segakolodi se se siameng mo go lona, le gore go se nne ope mo go lona yo o tla ipelafatsang ka phuthologa gongwe ka fa sephiring, mo ke bileng ka mo tlhomogela pelo. 10 Mme ke rata thata mo go botlhe ba ke ba buang le bone gore e se ka ya nna mosupi ka ga bone. 11Gonne le fa bangwe ba ka bo ba nthisitse ka fa nameng, mme mowa, e le ona o o tswang kwa Modimong, ga o a ka wa thediwa. Gonne o itse fa go tla diragalang, le fa e ka tswa e le fa e ka yang teng, e bile e kgalemela diphiri tsa pelo. 12Ke goela fa ke le mo gare ga lona; Ke ne ka bua ka lentswe le legolo: Nna teng mo go Bishopo, le mo go barutisi, le kwa go ba deacone. 13 Bangwe ba re, ke bua jalo ka e kete karolo e e tla tlang mo go lona pele. 14 Mme ene ke mosupi wa me yo ke leng mo mabakeng a a kwa godimo ka ntlha ya gore ga ke itse sepe ka ga motho ope. 13Mme Mowa o ne wa bua ka botlhale o re: "Se direng sepe kwa ntle ga mobishopo." 15A mebele ya lona jaaka ditempele tsa Modimo: Ratang kutlwano. Go Go Divisions; Nna balatedi ba ga Keresete, jaaka a ne a le mo go Rraagwe. 16Ka moo ke dirile ka fa ke bopilweng ka teng, ke le motho yo o bopilweng ke kutlwano. Gonne fa go na le kgaogano le tšhakgalo, Modimo ga a kitla a nna teng. 17Mme Morena o itshwarela botlhe ba ba ikwatlhayang, fa ba boela kwa bongwefeleng jwa Modimo le kwa lekgotleng la bishopo. 18 Gonne ke ikanya bopelotlhomogi jwa ga Jesu keresete, gore o tla lo golola mo seboeng sengwe le sengwe. 19 Mme ke lo kgothatsa gore lo se dire sepe ka kgang, mme e le ka fa thutong ya ga Keresete. 20 Gonne ke utlwile bangwe ba ba buang, Fa e se gore e kwadilwe mo tshimologong, ga ke dumele gore e kwadilwe mo Lokwalong lwa Efangele. 11E rile ke re, go kwadilwe ga twe: Ba ne ba araba se ba neng ba se beile fa pele ga bone mo dikhoping tsa bone tse di senyegileng. 21 Mme Jesu Keresete o mo boemong jwa ditshika tsotlhe tse di sa senyegeng mo lefatsheng; le ditshika tsa gagwe tse di sa sweng, le loso, le tsogo le tumelo e e tswang mo go ene; Ke rata ka thapelo tsa lona, hore di tle di lokafatswe. 22 Tota baperesiti ba molemo; 18Mme moperesiti yo mogolo o molemo bogolo go ene yo Boitshepo wa Holies o dirilweng ka ona. Le fa go ntse jalo, go tla bo go na le batho ba ba dumelang gore Modimo o ne a le nosi. 23 Ke ene kgoro ya ga Rara; Aborahame le Isaka le Jakobe le baporofeti botlhe ba tsena mo lefatsheng lotlhe. le baaposetole le kereke. 24 Mme dilo tsotlhe tseo di na le kutlwano e e tswang kwa Modimong. Efangele e e boitshepo e na le tse dingwe. kwa godimo ga dielo tse dingwe tsotlhe; Ka tsela ejwalo re bonehatswe ke Morena Jesu Kreste, takatso ya hae le tsoho ya hae. 25Gonne baporofeti ba ba rategang ba ne ba mo raya ba re: Mme Efangele e ne e le botlalo jwa go tlhoka go sa itekanela. Ka jalo, tsotlhe mmogo di molemo, fa lo dumela ka lorato. KGAOLO YA BORARO 1Mme jaanong e bong phuthego ya Antiogia e e kwa Siria e e kwa Siria ke e boleletsweng gore ke ka merapelo ya lona le mala a lo a buang le ona mo go Jesu Keresete, ke ka kagiso. 10Le tla ba jwalo ka kereke ya Modimo, hore le tle le be motekone, hore le tle le emele ho bona, le tle le e be moperesedi wa Modimo; gore a itumele le bone, motlhang ba kopanang mmogo le go galaletsa leina la Modimo. 2Go sego motho yoo mo go Jesu Keresete yo o tla fitlhelwang a tshwanetswe ke tirelo e e ntseng jalo; le lona lo tla galalediwa, 3 Jaanong fa lo rata, ga go kgonege mo go lona go direla tshegofatso ya Modimo. Jwalo kaha dikereke tse ding tsa baahisaneng le tsona di ile tsa ba romela, babishopo ba bang, baprista ba bang le badekone. 4Ha e le mofosedi wa Silisia, e leng monna ya tshwanelehileng, o sa ntse a nketsetsa ka lentswe la Modimo; le Rheuse wa Agathopole, motho ya molemo, ya neng a ntshala morao le Siria, e seng ka bophelo ba hae: Le bona ba dipaki tsa lona. 5 Mme ke leboga Modimo ka ntlha ya lona, fa lo ba tshola jaaka Morena a lo amogela. Mme ba ba tlontlololang, ba itshwarelwe ka bopelotlhomogi jwa ga Jesu Keresete. 6Le fa go ntse jalo, bakaulengwe ba ba kwa Teroase ba a lo dumedisa; go tloga ka nako eo ke kwalela le Burrhuse yo o neng a rometswe mmogo le nna ke le kwa Efeso le smyrna ka ntlha ya tlotlo. 7A Morena wa rona Jesu Keresete a ba tlotle; bao ba solofetseng mo nameng le mo mowang le mo Ka tumelo, ka lorato, ka kutlwano. Dumelang mo go Jesu, tsholofelo ya rona e e tlwaelegileng.