SlideShare a Scribd company logo
FinTechShow |	2018
RÉSZLETEK	A		REGISZTRÁCIÓS,	AZ	ENGEDÉLYEZÉSI	
FOLYAMATOKKAL,	TOVÁBBÁ	A	KÖZPONTI	
REGISZTERREL	KAPCSOLATBAN
Dr.	Varga	Dávid|	igazgató
MNB	Pénzügyi	 szervezetek	engedélyezési	 és	
jogérvényesítési	 igazgatósága
A	PREZENTÁCIÓBAN	 HIVATKOZOTT	 EURÓPAI	UNIÓS	 ÉS	MAGYAR	
JOGSZABÁLYOK,	 IRÁNYMUTATÁSOK
PSD2	– a	belső	piaci	pénzforgalmi	szolgáltatásokról	és	a	2002/65/EK,	a	2009/110/EK	és	a	
2013/36/EU	irányelv	és	a	1093/2010/EU	rendelet	módosításáról,	valamint	a	2007/64/EK	
irányelv	hatályon	kívül	helyezéséről	szóló	2366/2015	EU	Irányelv
Guidelines – Iránymutatások	a	2366/2015	Irányelv	5.	cikk	5.	bekezdése	alapján	a	
pénzforgalmi	intézmények	és	az	elektronikuspénz-kibocsátó	intézmények	
engedélyezéséhez,	valamint	a	számlainformációkat	összesítő	szolgáltatók		nyilvántartásba	
vételéhez	rendelkezésre	bocsátandó	információkról
Fsztv.	– Az	egyes	fizetési	szolgáltatókról		szóló	2013.	évi	CCXXXV.	törvény	
Hpt.	– A	hitelintézetekről	és	a	pénzügyi	vállalkozásokról	szóló	2013.	évi	CCXXXVII.	törvény	
Pft. – A	pénzforgalmi	szolgáltatás	nyújtásáról	szóló	2009.	évi	LXXXV.	törvény
3 |
A	PSD2	SZABÁLYOZÁS	INDOKAI	
• Jelentős	technikai	innováció	a	lakossági	pénzforgalmi	piacon
• Az	elektronikus	és	mobilfizetések	számának	gyors	növekedése		
• A	pénzforgalmi	szolgáltatások	új	típusainak	megjelenése	a	piacon	
PSD1	– kihívások
• A	biztonságos	elektronikus	fizetések	belső	piacának		fejlesztése
• A	pénzforgalmi	szolgáltatások	választékának	és	átláthatóságának	javulása	
• Eltérő	tagállami	szabályzás	létrejöttének	elkerülése
• Fogyasztók	megfelelő	védelme
A	PSD2	céljai
4 |
ÚJ	PÉNZFORGALMI	SZOLGÁLTATÁSOK	A	PSD2-BEN
Fizetés kezdeményezésiszolgáltatás(PISP)
Szerepe:	
„Szoftverhíd”	megteremtése	a	kereskedő	weboldala	és	a	fizető	fél	számlavezető	pénzforgalmi	szolgáltatójának	banki	platformja	
között.		
Lényege:
Olyan szolgáltatás, amely a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő kérésére másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési
számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál – a fizető fél kezdeményez
Célja:
- Gyorsaság
- Alacsonyabb költség
- Online vásárlás fizetési kártya nélkül is
Online	hozzáférés
5 |
A	FIZETÉS-KEZDEMÉNYEZÉSI	SZOLGÁLTATÁSRA		VONATKOZÓ	ELŐÍRÁSOK
Nem	feltétel	a	szerződéses	jogviszony	a	PISP és	a	fizetési	számlát	vezető	pénzforgalmi	szolgáltató	között	
A	PISP a	fizetés-kezdeményezési	szolgáltatással	összefüggésben	nem	birtokolja	a	fizető	fél	pénzeszközeit
Személyes	hitelesítési	adatok	védelme
Ügyfélre	vonatkozó	egyéb	adatok	védelme
Azonosítás	és	biztonságos	adatátviteli	kapcsolat
A	PISP nem	módosítja	a	fizetési	megbízás	összegét,	kedvezményezettjét	vagy	bármely	más	jellemzőjét
6 |
SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS	(AISP)
Ezek a szolgáltatók a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára online módon összesített információkat nyújtanak egy
vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett, egy vagy több fizetési számláról, mely információkhoz a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató online interfészén keresztül lehet hozzáférni.
AISP
7 |
A	SZÁMLAINFORMÁCIÓS	SZOLGÁLTATÁSRA	VONATKOZÓ	ELŐÍRÁSOK
Nem	feltétel	a	szerződéses	jogviszony	az	AISP és	a	fizetési	számlát	vezető	pénzforgalmi	szolgáltató	között	
Kizárólag	az	ügyfél	kifejezett	jóváhagyása	alapján	
Személyes	hitelesítési	adatok	védelme
Azonosítás	és	biztonságos	adatátviteli	kapcsolat
Az	AISP kizárólag	az	ügyfele	által	megjelölt	fizetési	számlákhoz	és	információkhoz	fér	hozzá
Az	AISP nem	kér	fizetési	számlához	kapcsolódó	érzékeny	fizetési	adatot
8 |
ENGEDÉLYEZÉSI	KÖVETELMÉNYEK	- PISP
• A	fizetés	–kezdeményezési	szolgáltatás	kizárólag	az	MNB	Fsztv.	alapján	kiadott	engedélyével	végezhető.	
• Az engedélyezési eljárásra a pénzforgalmi intézmények működésének engedélyezésére vonatkozó szabályok
vonatkoznak.
Tevékenységi	engedély
9 |
PÉNZFORGALMI	INTÉZMÉNYEKRE	VONATKOZÓ	ÁLTALÁNOS	SZABÁLYOK
Engedélytípus
• A	pénzforgalmi	intézmény	létrejöttéhez	nem	kell	alapítási	engedély
• A	végezni	kívánt	tevékenység	engedélyköteles	(ide	nem	értve	a	kizárólag	számlainformációs	szolgáltatást	végző	
pénzforgalmi	intézményt,	amely	tevékenység	bejelentés	alapján	végezhető)
Szervezeti	szabály
• Részvénytársaságként
• Korlátolt	felelősségű	társaságként
• Szövetkezetként
• Másik	EGT-államban	székhellyel	rendelkező	pénzforgalmi	intézmény	fióktelepeként
Tőkekövetelmény
• Ha	a	pénzforgalmi	intézmény	a	pénzforgalmi	szolgáltatások	közül	kizárólag	fizetés-kezdeményezési	szolgáltatást	
végez,	legalább	tizenötmillió	forint	összegű	indulótőkével	rendelkezik
10 |
AZ	ENGEDÉLYEZÉS	SZEMÉLYI	ÉS	TÁRGYI	FELTÉTELEI
q Számviteli és nyilvántartási rend
q A prudens működésnek megfelelő belső szabályzat
q A pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek
q A tevékenység végzésére alkalmas informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség és helyiség
q Ellenőrzési eljárások és rendszerek
q Vagyonbiztosítás
q A működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer
q Áttekinthető szervezeti felépítés
q Az informatikai rendszernek meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott biztonsági követelményeknek
11 |
SZAKMAI	FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA	VONATKOZÓ	IRÁNYMUTATÁS	ÉS	AJÁNLÁS
Célja
PISP
Eleget	tudjon	 tenni	a	Pft.	által	előírt	helytállási	
kötelezettségének
AISP
Eleget	tudjon	 tenni	a	fizetési	számlára	vonatkozó	
információkhoz	való	jóvá	nem	hagyott	vagy	csalárd	módon	
történő	hozzáférés	vagy	használat	esetén
Vonatkozó	iránymutatások
EBA iránymutatás
Guidelines	on	minimum	monetary	amount	of	the	
professional	indemnity (EBA/GL/2017/08)
MNB	ajánlás
A	szakmai	felelősségbiztosítás	vagy	más	hasonló	garancia	
minimális	pénzösszegének	meghatározására	vonatkozó	
kritériumokról	szóló	5/2018.	(II.19.)	számú	ajánlás
12 |
A	PISP ENGEDÉLYEZÉSI	ELJÁRÁSBAN		BENYÚJTANDÓ	LEGFONTOSABB		DOKUMENTUMOK	CSOPORTOSÍTÁSA
•Létesítő	okirat
•Köztartozásmentesség	igazolása
•Szervezeti	felépítés	és	felelősségi	körök	bemutatása,	szervezeti	és	működési	szabályzat
•Az	Engedélyt	kérő	által	vezető	állású	személyekké	jelöltek	előírásoknak	történő	megfelelésének	igazolása
Az	engedélyt	kérőre	és	a	személyi	
feltételek	meglétének	igazolására	
vonatkozó	dokumentumok
•Működési	terv,	amely	teljes	részletességgel	bemutatja	a	végezni	kívánt	szolgáltatást
•Üzleti	terv,	amely	költségvetést	is	tartalmaz
•Induló	tőke	meglétének	igazolása
•Vállalatirányítási		és	belső	ellenőrzési	rendszer	leírása,	számviteli	és	kockázatkezelési	eljárások
•Üzletmenet	folytonosság	biztosítása
•Biztonsági	elvek	és	kockázatkezelés	bemutatása
•Érzékeny	fizetési	adatokhoz	való	hozzáférés	monitorozására,	követésére,	korlátozására	szolgáló	eljárás	leírása
Az	Engedélyt	kérő	jövőbeni	
megbízható	és	prudens működésére
vonatkozó	dokumentumok
•A	befolyásoló	részesedés	megszerzéséhez	szükséges	pénzügyi	forrás	törvényes	eredetének	igazolása
•A	tulajdonos	nyilatkozata,	hogy	egyéb	tulajdonosi	érdekeltsége	és	tevékenysége	nem	veszélyezteti	a	pénzforgalmi	
intézmény	működését
•Nem	természetes	személy	tulajdonos	hatályos	létesítő	okirata,	okirati	igazolás	cégbejegyzéséről,	nyilatkozat,	hogy	
nem	áll	csőd-,	felszámolási,	végelszámolási	vagy	kényszertörlési	eljárás	alatt
•Nem	természetes	személy	tulajdonos	tulajdonosi	szerkezetének	okiratokkal	alátámasztott	részletes	leírása,	
bemutatása	
Az	engedélyt	kérő		befolyásoló	
részesedéssel	rendelkező	
tulajdonosokra	vonatkozó	
dokumentumok
13 |
A	KÉRELEM	ELBÍRÁLÁSNAK	SZEMPONTJAI	
Elutasítási	indokok
• Megtévesztő	vagy	valótlan	adat
• Szervezeti,	személyi	vagy	tőkekövetelményeknek	 nem	felel	meg
• Harmadik	országbeli	jogrend	akadályozza	a	hatékony	felügyeletet
• Nem	tud	megfelelni	a	tevékenységi	előírásoknak
• Pénzmosás	vagy	terrorizmusfinanszírozás
• Tulajdonosok	 alkalmatlansága
A	Felügyelet	a	kérelemmel	összefüggő	 és	rendelkezésre	álló	okiratokat	és	információkat	gondosan	
mérlegeli,	és	meggyőződik	 arról,	hogy	az	engedély	kiadása	nem	ütközik	jogszabályba
14 |
SZÁMLAINFORMÁCIÓS	SZOLGÁLTATÁS	(AISP)	VÉGZÉSÉNEK	BEJELENTÉSE
Főbb	eltérések
Bejelentés	vs.	engedély
Nyilvántartásba	vétel
Nincs	tőkekövetelmény
Szűkebb	körű	bejelentési	dokumentáció
DE	személyi	és	tárgyi	feltételek,	általános	szervezeti	szabályok	vonatkoznak	rá
15 |
HATÁRIDŐK	AZ	ENGEDÉLYEZÉSI	ÉS	BEJELENTÉSI	ELJÁRÁSBAN
• Az		általános	ügyintézési	határidő	három	hónap
• A	hiánypótlás	kibocsátásának	határideje	45	nap	
• A	hiánypótlás	benyújtásától	a	három	hónapos	ügyintézési	határidő	újraindul	
Ügyintézési	határidő
• A	hatályos	szabályok	szerint	fizetés-kezdeményezési	eljárás	engedélyezése	esetén	az	
igazgatási	szolgáltatási	díj	mértéke:	1.100.000,- Ft
• Küszöbön	áll	az	igazgatási	szolgáltatási	díjról	szóló	14/2015.	(V.	13.	)	MNB	rendelet	
módosítása,	így	a	jövőben	várhatóan	díjkötelessé	válik	a	kizárólag	számlainformációs	
szolgáltatást	nyújtani	kívánó	pénzforgalmi	intézmény		bejelentésére	irányuló	eljárás	
Igazgatási	szolgáltatási	díj
16 |
ENGEDÉLYEZÉSI	ÉS	BEJELENTÉSI	ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAI
Az	MNB	jelenleg	a	számlainformációs	és	a	fizetés-kezdeményezési	szolgáltatás	pénzforgalmi	szolgáltatások	engedélyezése	területén
nem	rendelkezik	gyakorlati	tapasztalatokkal,	határon	átnyúló	tevékenység	végzésére	vonatkozó	bejelentést	sem	kapott
A	számlainformációs	szolgáltatás	nyújtásával	kapcsolatban	kisebb	mértékű	érdeklődés	tapasztalható,	a	fizetés-kezdeményezési	
szolgáltatás	tekintetében	egyelőre	nem	volt	érdeklődés
Engedélyezés,	illetve	 bejelentés	során	az	MNB	a	korábbi	pénzforgalmi	intézmények	működésének	engedélyezése	során	
szerzett	tapasztalatait	fogja	felhasználni
A	társhatóságoktól	beérkezett	információk	szerint	jelenleg	több	EGT tagállamban	is	van	folyamatban	engedélyezési,	illetve	
regisztrációs	eljárás		a	két	új	pénzforgalmi	szolgáltatás	vonatkozásában
Ugyanakkor	több	ország,	mint	Hollandia,	Dánia,	Norvégia		adott	– az	MNB	tapasztalataival	egyező	– tájékoztatást,	hogy	
engedélykérelmet	 és	regisztráció	iránti	bejelentést	sem	nyújtottak	be		az	illetékes	felügyeleti	hatósághoz
A	PSD2		implementálását	 követően	engedély	kiadására	Franciaországban	és	az	Egyesült	Királyság	került	sor	idáig
17 |
HATÓSÁGOK	KÖZÖTTI	KAPCSOLATTARTÁS
Home	country Host country
MagyarországAusztria
Határon	átnyúló	szolgáltatás/
fióktelep
• Engedélyezi	a	pénzforgalmi	szolgáltatót
• Bejelentés	a	pénzforgalmi	szolgáltatótól
• Értesíti	az	MNB-t
• Tájékoztatja	a	pénzforgalmi	intézményt	a	
nyújtani	kívánt	szolgáltatás	végzésével	
kapcsolatos	feltételekről
• Jogszabályok	megsértése	esetén	a	home
country	hatóság	értesítése
18 |
EBA REGISZTER
A PSD2 az EBA számára kötelezően előírja olyan elektronikus központi nyilvántartás kialakítását, működtetését és napra
készen tartását amely tartalmazza az illetékes hatóságok által engedélyezett pénzforgalmi intézményeket és azok
pénzforgalmi közvetítőit, az olyan természetes és jogi személyeket, akik vagy amelyek a 32., illetve 33. cikk szerint
mentességet élveznek és azok pénzforgalmi közvetítőit.
AZ EBA Regiszter vezetésére vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendelet (RTS) még nem hatályos, a Regiszter
létrehozásáig az egyes EGT tagállamok honlapján közzé tett, az engedélyezett pénzforgalmi intézményekre és
közvetítőikre vonatkozó nyilvántartásból lehet tájékozódni.
19 |
SZOLGÁLTATÓ	ÉS	HATÓSÁGI	KAPCSOLATTARTÁS	TEREPE,	LEHETŐSÉGEI
INNOVATION HUB
Az MNB hatósági tevékenységének folytatása során kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a jogszabályi változások,
illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelő működés iránt érdeklődő piaci szereplők és a piacra lépők számára
naprakész tájékoztatást nyújtson a vonatkozó előírásokról és az azoknak való megfelelésről.
Innovation Hub
Az Innovation Hub a szabályozó hatóság által biztosított, a pénzügyi közvetítés innovációját elősegítő platform,
amelynek keretében a piaci szereplők iránymutatást kaphatnak a szabályozó hatóságtól, hogy innovatív megoldásaik
milyen módon alkalmazhatók a jelenlegi szabályozói keretrendszerben. Az Innovation Hub keretében a piaci szereplők
információt kaphatnak a kifejlesztett innovatív megoldásaik kapcsán esetlegesen felmerülő szabályozói elvárásokról,
illetve az engedéllyel még nem rendelkező FinTech vállalkozások segítséget kaphatnak az engedélyszerzési folyamat
során.
20 |
MNB	HONLAPRÓL	ELÉRHETŐ	TÁJÉKOZTATÓK
AZ MNB honlapon folyamatosan közzétesszük az egyes engedély/illetve bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó
engedélyezési útmutatókat, a gyakran felmerülő kérdésekre adott tájékoztatásokat, e tájékoztatók között az MNB előtti
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatót is.
https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kizarolag-szamlainformacios-szolgaltatast-vegzo-penzforgalmi-intezmeny-bejelentese.pdf
Köszönöm	a	figyelmet.

More Related Content

More from FinTechZone

Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
FinTechZone
 
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalataiJiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
FinTechZone
 
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
FinTechZone
 
Aggreg8.io - Financial data aggregátor
Aggreg8.io - Financial data aggregátorAggreg8.io - Financial data aggregátor
Aggreg8.io - Financial data aggregátor
FinTechZone
 
Salarify.me
Salarify.meSalarify.me
Salarify.me
FinTechZone
 
Metis.finance
Metis.financeMetis.finance
Metis.finance
FinTechZone
 
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés
MaxDom: Biztosítási kárbejelentésMaxDom: Biztosítási kárbejelentés
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés
FinTechZone
 
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztoriBíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
FinTechZone
 
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
FinTechZone
 
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID
Némethi Balázs (Taqanu): The power of IDNémethi Balázs (Taqanu): The power of ID
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID
FinTechZone
 
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
FinTechZone
 
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémárólLemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
FinTechZone
 
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment ReviewRasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
FinTechZone
 
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalataiBartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
FinTechZone
 
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
FinTechZone
 
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital BankingAndrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
FinTechZone
 
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
FinTechZone
 
Zátonyi János (GIRO): GIROInstant
Zátonyi János (GIRO): GIROInstantZátonyi János (GIRO): GIROInstant
Zátonyi János (GIRO): GIROInstant
FinTechZone
 
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerrőlHelyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
FinTechZone
 
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításraBeleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
FinTechZone
 

More from FinTechZone (20)

Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
Magyarország FinTech Stratégiája - dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Pr...
 
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalataiJiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
Jiffy - Az azonnali fizetés olaszországi tapasztalatai
 
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
Digitális Szerződéskötések Meetup & Workshop - 2018.11.14.
 
Aggreg8.io - Financial data aggregátor
Aggreg8.io - Financial data aggregátorAggreg8.io - Financial data aggregátor
Aggreg8.io - Financial data aggregátor
 
Salarify.me
Salarify.meSalarify.me
Salarify.me
 
Metis.finance
Metis.financeMetis.finance
Metis.finance
 
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés
MaxDom: Biztosítási kárbejelentésMaxDom: Biztosítási kárbejelentés
MaxDom: Biztosítási kárbejelentés
 
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztoriBíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
Bíró Tamás (Barion): A magyar fintech sikersztori
 
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox áttekintés (Fáykiss Péte...
 
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID
Némethi Balázs (Taqanu): The power of IDNémethi Balázs (Taqanu): The power of ID
Némethi Balázs (Taqanu): The power of ID
 
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
Szota Szabolcs (Kriph.io): InsurTech - Eszik vagy isszák?
 
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémárólLemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
Lemák Gábor (FinTechGroup): Jelentés a magyar fintech ökoszisztémáról
 
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment ReviewRasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
Rasmus Eskestad (Nets): Instant Payment Review
 
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalataiBartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
Bartha Lajos (MNB): A PSD2 elindulásának tapasztalatai
 
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
Fáykiss Péter (MNB): Innováció és pénzügyi stabilitás: regulatory sandbox átt...
 
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital BankingAndrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
Andrius Biceika (Revolut): The New Era of Digital Banking
 
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
Lars Markull (Figo): Insights from a "Banking Service Provider"
 
Zátonyi János (GIRO): GIROInstant
Zátonyi János (GIRO): GIROInstantZátonyi János (GIRO): GIROInstant
Zátonyi János (GIRO): GIROInstant
 
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerrőlHelyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
Helyzetjelentés az azonnali fizetési rendszerről
 
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításraBeleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
Beleznai Endre, Generali: Technológiai változások hatása a gépjármű-biztosításra
 

Részletek a regisztrációs, az engedélyezési folyamatokkal, továbbá a központi regiszterrel kapcsolatban (dr. Varga Dávid, MNB)