SlideShare a Scribd company logo
‫اطالعات‬ ‫ری‬‫فناو‬ ‫مهندسی‬
2
‫موضوع‬
:
،‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬،‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫بان‬‫ز‬
Data bases
‫دانشجو‬
:
‫ی‬‫وفای‬ ‫سیامک‬
1
www.collegeprozheh.ir ‫پروژه‬ ‫کالج‬
‫مقدمه‬
‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬‫بان‬‫ز‬
‫داده‬‫پایگاه‬‫های‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬
‫ی‬‫گیر‬‫نتیجه‬

‫دنیای‬، ‫ز‬‫و‬‫امر‬‫دنیای‬
‫هاست‬‫ایده‬
.
‫کلی‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬
‫ا‬‫ر‬‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫بانهای‬‫ز‬
‫توان‬‫می‬
‫کرد‬ ‫تقسیم‬‫دسته‬ ‫دو‬‫به‬
:

‫زبان‬
‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬

‫تاپ‬‫دسک‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبانهای‬
‫مقدمه‬

‫جدی‬‫های‬‫پنجره‬ ،‫ن‬‫ا‬ ‫داشتن‬‫با‬ ‫که‬ ‫ید‬‫ا‬‫می‬‫حساب‬ ‫به‬‫ها‬‫ی‬‫توانای‬‫و‬‫ها‬‫حرفه‬‫و‬‫جز‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
‫و‬‫تجربه‬‫از‬‫دي‬
‫بدی‬‫کارهای‬‫توانند‬‫می‬‫خود‬‫خالقیت‬‫از‬ ‫استفاده‬‫با‬‫نها‬‫ا‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬‫باز‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫سوی‬‫به‬‫ی‬‫توانای‬
‫ا‬‫ر‬‫جالبی‬‫و‬‫ع‬
‫کنید‬‫ایجاد‬
.
‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬‫تسلط‬
‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫زبان‬
‫می‬، ‫خبره‬ ‫و‬‫متخصص‬‫یک‬‫حد‬‫در‬
‫تو‬
‫ا‬
‫مو‬ ‫باعث‬‫ند‬
‫در‬‫شما‬ ‫فقیت‬
‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬‫شغلی‬‫یافتن‬
IT
‫شود‬
.

‫به‬‫خود‬‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬‫بان‬‫ز‬
۲
‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬‫دسته‬
:
 Static
 Dynamic html
Css
java
script
Asb.net
php
‫زبان‬
‫وب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫های‬
This is a Heading
This is a paragraph.
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
 <title>Page Title</title>
 </head>
 <body>
 <h1>This is a Heading</h1>
 <p>This is a paragraph.</p>
 </body>
 </html>
HTML
CSS
 <html>
 <head>
 <style>
 body {
 background-color: #d0e4fe;
 }
 h1 {
 color: block;
 text-align: center;
 }
 p {
 font-family: "Times New Roman";
 font-size: 20px;
 }
 </style>
 </head>
 <html>

HTML
‫یا‬
Hyper Text Markup Language
‫کنار‬‫در‬
CSS
‫ری‬‫فناو‬‫ی‬ ‫هسته‬
‫هستند‬‫وب‬ ‫های‬‫صفحه‬‫ساخت‬
.

Php
:
PHP
‫یک‬
‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬
‫اسکریپتی‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬‫است‬
‫وب‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬
‫است‬‫یافته‬‫توسعه‬
.

Asp.net
‫است‬‫ی‬‫های‬‫زبان‬‫از‬‫یکی‬
‫است‬‫شده‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫سافت‬‫و‬‫میکر‬‫شرکت‬‫توسط‬‫که‬
.
‫توسط‬‫محصول‬‫این‬
‫سایت‬‫ساخت‬‫در‬‫ری‬‫فناو‬‫اصلی‬‫شاخص‬‫بعنوان‬‫سافت‬‫و‬‫میکر‬
‫اس‬‫شده‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫وب‬‫های‬
‫ت‬
.

‫ک‬ ‫ی‬‫ط‬ ‫توس‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬‫دهای‬ ‫ک‬
‫وب‬‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫س‬
‫ه‬ ‫ک‬
‫ار‬‫ز‬ ‫اف‬‫نرم‬
،‫د‬ ‫باش‬ ‫نص‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ر‬ ‫ب‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬
‫یر‬ ‫تفس‬
‫می‬
‫وند‬ ‫ش‬
.
‫کدهای‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫در‬‫مستقیم‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫توانند‬‫می‬‫زبان‬‫این‬‫های‬‫ر‬‫دستو‬
‫ال‬‫ام‬‫تی‬‫ای‬
‫ند‬‫ر‬‫بگی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
.

‫ه‬ ‫جمل‬‫از‬‫ا‬‫ر‬‫داده‬‫ای‬ ‫ه‬‫پایگاه‬‫از‬‫ی‬ ‫مختلف‬ ‫وا‬ ‫ان‬‫از‬‫تفاده‬ ‫اس‬‫ان‬ ‫امک‬‫ی‬ ‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬
MySQL
،
، ‫اک‬‫ر‬‫او‬
Microsoft SQL Server
،
PostgreSQL
‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫اده‬‫س‬‫ی‬‫های‬‫ر‬‫تو‬‫دس‬‫ا‬‫ب‬
‫سازد‬‫می‬
.

‫و‬‫ز‬‫دو‬‫وین‬،‫ونیکو‬‫ی‬،‫وکو‬‫لین‬‫ه‬‫جمل‬‫از‬‫ا‬‫و‬‫ر‬‫مع‬‫های‬ ‫عام‬‫تم‬‫سیس‬‫بیشتر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫پ‬‫ای‬‫ی‬‫پ‬
Mac OSX
‫ا‬‫ب‬‫و‬
‫اغل‬
Web Server
‫است‬‫ر‬‫اج‬ ‫قاب‬،‫ا‬‫و‬‫معر‬
.
<?php
PHP Codes
?>
‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫محیط‬
php
‫اصلی‬‫های‬‫یت‬‫ز‬‫م‬
PHP

‫یادگیری‬
PHP
‫است‬‫سان‬‫ا‬
.

‫سینتکو‬
PHP
‫زبانهای‬‫به‬‫شبیه‬
Perl
‫و‬
C
‫باشد‬‫می‬
.

‫است‬‫شده‬‫ساخته‬ ‫وب‬‫صفحات‬‫ایجاد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اختصاصی‬‫ر‬‫بطو‬
.

‫دارد‬‫باالتری‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫سرعت‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبانهای‬‫سایر‬‫به‬‫نسبت‬
.

‫شود‬‫می‬ ‫نص‬‫مختلف‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬
.

‫تمند‬‫ر‬‫قد‬‫دیتابیو‬‫از‬‫استفاده‬
MySQL
‫اطالعات‬‫بازیابی‬‫سرعت‬‫و‬‫امنیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
.
Asp.net

‫کاربردی‬‫چارچوب‬‫یک‬
Web
‫نویس‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫تا‬‫گردیده‬‫عرضه‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬‫شرکت‬‫توسط‬‫که‬‫است‬
‫د‬‫بتوانن‬‫ان‬
‫های‬‫سایت‬‫ساخت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
Web
‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫و‬
Web
‫کنند‬‫استفاده‬‫ن‬‫ا‬‫از‬‫پویا‬
.

‫در‬‫شما‬
ASP.NET
‫بدنه‬‫با‬‫که‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫هر‬ ‫از‬‫توانید‬‫می‬
NET.
‫استفاده‬‫باشد‬‫سازگار‬
‫کنید‬
.
‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫زبانها‬‫این‬
Visual Basic.NET
‫و‬
C#
،
java
.....
 <body>
 @{
 if (IsPost)
 {
 string companyname = Request["CompanyName"];
 string contactname = Request["ContactName"];
 <p>You entered: <br>
 Company Name: @companyname <br>
 Contact Name: @contactname </p>
 } else{
 <form method="post" action="">
 Company Name:<br>
 <input type="text" name="CompanyName" value=""><br>
 Contact Name:<br><br>
 <input type="text" name="ContactName" value=""><br><br>
 <input type="submit" value="Submit" class="submit">
 </form>
 } }
 </body>
PHP
‫یا‬
ASP.NET

‫سرعت‬
php
‫از‬
asp.net
‫بیشتر‬
‫است؟‬

‫امنیت‬
php
‫باالتر‬
‫است؟‬

‫چه‬
‫زمانی‬
‫بهتر‬
‫است‬
‫از‬
asp.net
‫استفاده‬
‫کنیم؟‬

‫چه‬
‫زمانی‬
‫بهتر‬
‫است‬
‫از‬
php
‫استفاده‬
‫کنیم‬
‫؟‬

‫ای‬‫گاسلینگ‬‫جیمز‬‫توسط‬‫بار‬‫نخستین‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫که‬ ‫است‬‫ا‬‫ر‬‫شیءگ‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬ ‫یک‬‫جاوا‬
‫گردید‬‫جاد‬
.

‫و‬‫جاوا‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬،‫زبان‬‫بهترین‬، ‫اقتصادی‬‫های‬ ‫ژه‬‫و‬‫پر‬‫در‬ ‫ی‬‫گذار‬‫سرمایه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
.
Net
‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬
‫ند‬‫ز‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫اول‬‫حرا‬‫جاوا‬‫هم‬‫باز‬،‫دو‬‫این‬‫بین‬‫از‬‫که‬ ‫است‬
.
‫تاپ‬‫دسک‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫بانهای‬‫ز‬
‫است‬ ‫مناس‬‫کاربردی‬ ‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫انوا‬ ‫نوشتن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جاوا‬
.
‫نام‬‫ر‬‫ب‬ ‫وا‬‫ان‬‫وان‬‫ت‬‫می‬ ‫جاوا‬ ‫با‬
‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫زی‬‫های‬‫ه‬
‫نوشت‬
:

‫وب‬‫تحت‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬

‫و‬‫جیبی‬‫ایانه‬‫ر‬،‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫تلفن‬‫مانند‬ ‫کوچک‬‫های‬‫سیستم‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
...

‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫کاربردی‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬

‫ی‬‫میز‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
public class HelloWorld {
public static void main(String[]
args) {
System.out.println("Hello,
World!");
}
}
‫جاوا‬‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫محیط‬

‫ید‬‫و‬‫اندر‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
C#

‫شارپ‬‫سی‬‫یا‬‫جاوا‬
....
‫؟‬

‫زبانی‬
‫ا‬‫ر‬‫شیءگ‬
‫باال‬‫سطح‬‫و‬

‫از‬‫بیش‬
3000
‫دارد‬‫شده‬‫تعریف‬‫ی‬‫تابخانه‬‫ک‬
.

‫نکرد‬‫محسوب‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫ا‬‫ر‬ ‫شارپ‬‫سی‬‫توان‬‫می‬‫نحوی‬‫به‬
.

‫شد‬‫ساخته‬‫بودن‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬ ‫شي‬‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫منظو‬‫همه‬ ،‫بودن‬ ‫ن‬‫مدر‬،‫سادگي‬‫برپايه‬‫زبان‬‫اين‬
.

‫ابه‬‫مش‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫ي‬‫ش‬‫ري‬‫تو‬‫دس‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬‫ان‬‫زب‬‫ن‬‫اي‬
++
C
‫ي‬‫دلف‬‫و‬‫اوا‬‫ج‬‫اي‬‫ه‬‫ان‬‫زب‬‫از‬‫دت‬‫ش‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫اس‬
‫است‬‫پذيرفته‬‫تاثير‬
.
‫نویسی‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫محیط‬
C#

‫دانست‬‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫های‬‫زبان‬‫مادر‬ ‫ا‬‫ر‬‫زبان‬‫این‬‫توان‬‫می‬
.

‫توان‬‫می‬‫ن‬‫ا‬‫یادگیری‬‫با‬
!!......

‫پالس‬‫پالس‬‫سی‬
‫س‬‫های‬‫زبان‬‫قابلیت‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫زبان‬‫این‬‫شود؛‬‫می‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬‫میانی‬‫سطح‬‫زبان‬‫یک‬
‫و‬‫اال‬‫ب‬‫طح‬
‫است‬‫زمان‬‫هم‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫پایین‬
.

‫این‬
‫سال‬‫در‬‫دانمارکی‬‫ریاضیدان‬‫پ‬‫و‬‫تر‬‫اس‬‫ر‬‫است‬ ‫توسط‬ ‫زبان‬
۱۹۷۹
‫ان‬‫زب‬‫بهبود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬، ‫ب‬‫های‬‫زمایشگاه‬‫ا‬‫در‬
‫شد‬‫ساخته‬‫ن‬‫ا‬‫مبنای‬‫بر‬‫و‬‫سی‬
.
 # include <iostream> // provides std::cout
 using namespace std;
 int main()
 {
 cout <<"Hello, world!n"; // prints "Hello world!"
 return 0;
 }

‫بیسیک‬‫ال‬‫و‬‫ویژ‬
‫نویسی‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫زبان‬‫یافته‬‫توسعه‬
‫بیسیک‬
‫باشد‬‫می‬
.
‫پ‬‫توسط‬‫بیسیک‬
‫و‬‫کمنسی‬‫جان‬‫ر‬‫فسو‬‫و‬‫ر‬
‫شد‬‫ایجاد‬‫ساده‬‫های‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬‫نوشتن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تموث‬‫ر‬‫دا‬‫کالج‬‫از‬‫تز‬‫ر‬‫ک‬‫توماس‬
.
‫اواسط‬‫از‬‫ن‬‫ا‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬
‫دهه‬
۱۹۶۰
‫گردید‬‫غاز‬‫ا‬
.

‫زبان‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ها‬ ‫ربات‬‫ساخت‬‫در‬‫ی‬‫بسیار‬‫کاربرد‬‫سی‬
.

‫نسخه‬‫از‬‫بیسیک‬ ‫ال‬‫و‬‫ویژ‬
۶
‫پایه‬‫بر‬‫بعد‬‫به‬
‫نت‬‫دات‬ ‫چارچوب‬
‫شد‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
.
msgbox "Hello world and Iran"
Inputbox ("Please Enter Your Name")

‫به‬‫سریع‬‫و‬‫سان‬‫ا‬‫دسترسی‬
‫ها‬‫داده‬‫پایگاه‬
‫از‬‫استفاده‬‫با‬
ADO
‫داده‬‫پایگاه‬‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
‫کنیم‬‫می‬ ‫معرفی‬‫قسمت‬‫این‬‫در‬‫که‬‫ی‬‫های‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
:

MySQL

PostgreSQL

Sql server

……………
MySQL

MySQL
‫یک‬
‫ها‬‫داده‬‫پایگاه‬‫مدیریت‬‫سامانه‬
‫باز‬‫متن‬
،‫است‬
‫توسط‬‫که‬
‫اک‬‫ر‬‫او‬‫شرکت‬
‫توسعه‬
‫و‬،‫یع‬‫ز‬‫تو‬،
‫شود‬‫می‬‫پشتیبانی‬
.

‫سال‬‫در‬‫کیوال‬‫اس‬‫مای‬‫توسعه‬
۱۹۹۴
‫شد‬‫غاز‬‫ا‬‫کسمارک‬‫ا‬‫دیوید‬‫و‬‫وایدنیوس‬ ‫مایک‬‫توسط‬
.
‫دا‬‫نسخه‬‫اولین‬
‫خلی‬
‫در‬
۲۳
‫می‬
۱۹۹۵
‫شد‬‫عرضه‬
.

‫دهد‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫داده‬ ‫از‬‫همزمان‬‫استفاده‬‫اجازه‬‫کاربر‬ ‫چندین‬‫به‬‫کیوال‬‫اس‬‫مای‬‫ر‬‫و‬‫سر‬
.

‫ها‬‫یت‬‫ز‬‫م‬
:

‫انعطاا‬‫قابلیت‬‫و‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫مقیاس‬

‫باال‬ ‫عملکرد‬

‫باال‬ ‫بودن‬‫دسترس‬‫در‬

‫ها‬‫اکنش‬‫ر‬‫ت‬‫از‬‫پشتیبانی‬

‫داده‬ ‫از‬‫محافظت‬

‫مدیریت‬‫بودن‬ ‫سان‬‫ا‬

‫مداوم‬‫پشتیبانی‬

‫داده‬‫انواع‬
:

‫عددی‬

‫ی‬‫تر‬‫اک‬‫ر‬‫کا‬

‫ی‬‫دودوی‬

‫شمارشی‬

‫تاریخ‬‫و‬ ‫زمان‬
PostgreSQL

PostgreSQL
،
‫شی‬ ‫های‬‫داده‬‫پایگاه‬‫مدیریت‬‫سامانه‬‫یک‬
-
‫است‬‫ای‬‫ابطه‬‫ر‬
.

PostgreSQL
‫دن‬‫اسر‬‫ر‬‫س‬‫در‬‫س‬‫ر‬‫سو‬ ‫اپن‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ترین‬ ‫پیشرفته‬،‫توسعه‬‫دهه‬‫یک‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬
‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫که‬ ‫یاست‬
‫ساختارهای‬ ‫همه‬‫از‬ ‫پشتیبانی‬، ‫متنو‬‫های‬‫نسخه‬‫همزمان‬‫کنترل‬‫دهنده‬
SQL
‫های‬‫زبان‬‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬‫تعداد‬ ‫و‬
‫مانند‬‫اتصال‬ ‫قاب‬
C, C++, JAVA, Tcl, Python
‫باشد‬‫می‬
.

‫ها؟‬ ‫عام‬ ‫سیستم‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬‫پستگرس‬

‫داده‬‫انواع‬

‫بولی‬

‫دلخواه‬‫دقت‬‫با‬‫اعداد‬

‫تری‬‫اک‬‫ر‬‫کا‬

‫ی‬‫دودوی‬

‫تاریخ‬
/
‫زمان‬

‫پول‬

‫شمارشی‬

‫بیتی‬‫رشته‬

‫هندسی‬

‫ها‬‫قابلیت‬

‫پیچیده‬‫وجوهای‬‫پرس‬

‫خارجی‬‫کلیدهای‬

‫تریگرها‬

‫دیدها‬

.....
Sql server

‫رک‬ ‫ش‬‫ط‬ ‫توس‬‫ه‬ ‫ک‬‫ت‬ ‫اس‬‫ای‬‫ه‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ابیو‬ ‫دیت‬‫دیریت‬ ‫م‬‫تم‬ ‫سیس‬‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫س‬‫ال‬‫و‬ ‫کی‬‫اس‬‫افت‬ ‫س‬‫و‬‫مایکر‬
‫ت‬
Microsoft
‫است‬‫یافته‬‫توسعه‬
.

‫دا‬‫ابت‬‫در‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬
SQL Server
‫ی‬‫ار‬‫همک‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬
Sybase
‫یط‬‫مح‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
OS/2
‫ی‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬
‫کرد‬
.

‫ها‬‫یت‬‫ز‬‫م‬
:

‫حجیم‬‫اطالعاتی‬‫های‬‫بانک‬‫با‬ ‫کار‬‫قابلیت‬
(
‫ابایت‬‫ر‬‫ت‬‫حد‬‫در‬
)

‫اطالعاتی‬‫بانک‬‫به‬ ‫همزمان‬ ‫ر‬‫بطو‬ ‫کاربر‬‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ه‬ ‫دسترسی‬‫قابلیت‬

‫ی‬‫سازگار‬‫خود‬ ‫قابلیت‬

‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬‫و‬‫اعتماد‬‫قابلیت‬

‫ک‬ ‫بان‬
SQL Server
‫ه‬ ‫نام‬‫ر‬‫ب‬‫ه‬ ‫ائ‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫ب‬
‫ر‬ ‫نظی‬‫انبی‬ ‫ج‬‫ای‬ ‫ه‬
Enterprise
Manager
،
‫بانک‬‫مدیریت‬‫و‬‫استفاده‬
‫است‬‫نموده‬ ‫سان‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬
.
‫های‬‫نسخه‬
sql server

SQL Server 2000

SQL Server 2005

SQL Server 2008

Sql Server 2012
‫ها‬‫عامل‬‫سیستم‬

‫س‬‫ا‬‫بسیار‬‫ا‬‫ر‬‫کامپیوتر‬‫و‬‫سیستم‬‫از‬‫استفاده‬‫که‬ ‫است‬‫ای‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫عام‬‫سیستم‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬‫به‬
‫کرده‬‫تر‬‫بهینه‬‫و‬‫ان‬
‫کنند‬‫می‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کاربر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫تسکینگ‬‫مولتی‬‫امکان‬‫و‬
.

‫استف‬‫با‬‫و‬‫دهند‬‫می‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫کاربر‬‫اختیار‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫سیستم‬‫با‬‫کارکردن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اولیه‬ ‫امکانات‬ ً‫معموال‬‫ها‬ ‫عام‬‫سیستم‬
‫امکان‬‫خود‬‫منابع‬‫از‬‫اده‬
‫بهینه‬‫استفاده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مختلف‬‫ارهای‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫و‬‫تهیه‬
‫کنند‬‫می‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫سیستم‬ ‫از‬
.
‫کنیم‬‫می‬‫معرفی‬‫بخش‬‫این‬‫در‬‫که‬‫ی‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬
:

‫ز‬‫ویندو‬

‫یونیکو‬

‫لینوکو‬

‫مکینتاش‬

‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬
‫ز‬‫ویندو‬

‫حاضر‬‫درحال‬
،‫ز‬‫ویندو‬
‫هاست‬‫ن‬‫ا‬‫همه‬‫میان‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫ترین‬ ‫پرطرفدار‬
.
‫م‬‫ز‬‫ویندو‬ ‫عام‬‫سیستم‬
‫حصول‬
‫شرکت‬
‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬
‫سال‬‫از‬‫و‬‫است‬
1985
‫است‬‫شده‬‫منتشر‬‫ن‬‫ا‬‫مختلف‬‫های‬‫نسخه‬‫تاکنون‬
.

‫ز‬‫ويندو‬
95
،
98

‫ز‬‫ويندو‬
NT
‫و‬
2000

‫ز‬‫ويندو‬
XP

‫ويستا‬

‫ز‬‫ويندو‬
7

‫ز‬‫ویندو‬
8

‫ز‬‫ویندو‬
10

‫ز‬‫ویندو‬
۱۰
‫رمز‬‫اسم‬‫با‬
‫ستانه‬‫ا‬
/
‫غاز‬‫ا‬‫ر‬‫س‬
‫ی‬‫نسخه‬‫ترین‬‫تازه‬
‫عام‬‫سیستم‬
‫ز‬‫ویندو‬‫ی‬‫خانواده‬‫از‬
‫تی‬‫ان‬
‫شرکت‬
‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬
‫از‬‫پو‬‫ی‬‫نسخه‬‫و‬‫است‬
‫ز‬‫ویندو‬
۸٫۱
‫ید‬‫ا‬‫می‬‫بشمار‬
.
‫ز‬‫ویندو‬
۱۰
‫در‬‫بار‬‫نخستین‬
۸
‫ماه‬‫مهر‬
۱۳۹۳
‫شد‬ ‫ی‬‫بردار‬‫پرده‬‫ای‬‫رسانه‬‫یداد‬‫و‬‫ر‬‫یک‬‫در‬
.
‫يونيكو‬
Unix

‫شود‬‫مي‬ ‫نص‬‫دهنده‬ ‫يو‬‫و‬‫سر‬‫هاي‬ ‫ايانه‬‫ر‬‫وي‬‫ر‬‫بر‬ ‫عام‬‫سيستم‬ ‫اين‬
.

‫است‬‫پردازشي‬‫چند‬‫و‬‫اي‬‫وظيفه‬‫چند‬‫هاي‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬
.

‫دارد‬ ‫ا‬‫ر‬‫مختلف‬‫اي‬‫ايانه‬‫ر‬‫هاي‬‫سيستم‬‫با‬‫ي‬‫سازگار‬ ‫و‬‫شبكه‬ ‫ايجاد‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مناسبي‬‫امكانات‬
.

‫است‬‫محدود‬‫ن‬‫ا‬‫با‬‫سازگار‬‫كاربردي‬‫هاي‬‫نامه‬‫ر‬‫ب‬
.

‫است‬ ‫مشك‬‫ن‬‫ا‬‫يادگيري‬
.

‫یونیکو‬
‫یک‬
‫عام‬‫سیستم‬
‫چندوظیفگی‬
‫و‬
‫کاربره‬‫چند‬
‫سال‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
۱۹۶۹
‫از‬ ‫هی‬‫و‬‫گر‬ ‫دست‬ ‫به‬
‫کارمندان‬
‫ب‬‫های‬‫زمایشگاه‬‫ا‬
‫مریکا‬‫ا‬‫اا‬‫ر‬‫تلگ‬‫و‬‫تلفن‬ ‫شرکت‬‫به‬‫متعلق‬
‫ش‬‫توسعه‬ ‫به‬ ‫و‬‫شر‬
‫د‬
.
‫لینوکو‬

‫انع‬‫درت‬‫ق‬‫و‬‫ات‬‫امکان‬،‫ا‬‫ه‬‫قابلیت‬ ‫دلی‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ام‬،‫دارد‬‫ری‬‫کمت‬‫ت‬‫محبوبی‬‫ه‬‫اگرچ‬ ‫عام‬‫تم‬‫سیس‬‫ن‬‫ای‬
‫ذیری‬‫پ‬‫اا‬‫ط‬
‫شد‬‫متخصصان‬‫میان‬‫در‬‫ها‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫سایر‬‫جایگزین‬‫سرعت‬‫به‬،‫العاده‬‫فوق‬
.

‫عام‬‫تم‬‫سیس‬
‫وکو‬‫لین‬
‫ت‬‫اس‬‫از‬‫ب‬‫تن‬‫م‬‫و‬‫ان‬‫ایگ‬‫ر‬ ً‫امال‬‫ک‬
.
‫ا‬‫ی‬‫مختلف‬‫های‬‫خه‬‫نس‬ ‫دلی‬‫ین‬‫هم‬‫ه‬‫ب‬
‫تم‬‫سیس‬‫ن‬‫ای‬‫ز‬
‫شد‬‫منتشر‬‫ها‬‫شرکت‬‫و‬‫ها‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫سایر‬‫طرا‬‫از‬، ‫عام‬
.

‫اوبونتو‬

Debain

Mint

....

،‫لینوکو‬‫هسته‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬
‫والدز‬‫ر‬‫تو‬‫لینوس‬
‫رها‬‫و‬‫سر‬‫ثر‬‫اک‬‫در‬‫لینوکو‬‫های‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫و‬‫بوده‬
‫شون‬‫می‬‫استفاده‬
‫د‬
.
‫مکینتاش‬

‫هاي‬‫ايانه‬‫ر‬‫ي‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫نص‬ ‫قاب‬‫ها‬ ‫عام‬‫سيستم‬ ‫اين‬
Apple
‫است‬
.

‫است‬‫قوي‬‫بسيار‬‫ن‬‫ا‬‫افيكي‬‫ر‬‫گ‬ ‫ابط‬‫ر‬
.

‫است‬‫اي‬‫رسانه‬‫چند‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬
.

‫است‬‫اي‬‫وظيفه‬‫چند‬‫قابليت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬
.

‫سال‬ ‫اوای‬‫از‬‫مکینتاش‬‫ژه‬‫و‬‫پر‬
۱۹۷۹
‫شد‬‫غاز‬‫ا‬ ‫اپ‬‫کارمند‬، ‫اسکین‬‫ر‬‫جف‬‫وسیله‬‫به‬
.

Mac OS
‫مخفف‬‫که‬
Macintosh Operating System
‫سری‬ ‫یک‬‫ی‬‫تجار‬‫نام‬،‫است‬
‫شرکت‬ ‫توسط‬‫که‬ ‫است‬‫کاربر‬‫افیکی‬‫ر‬‫گ‬‫واسط‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫های‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫از‬
Apple
‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫اند‬‫شده‬‫داده‬ ‫توسعه‬‫مکینتاش‬‫کامپیوترهای‬
.
‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬

‫ت‬‫ه‬‫جمل‬‫از‬ ‫حم‬ ‫قاب‬‫ای‬‫ه‬‫تگاه‬‫دس‬‫مخصوص‬‫که‬‫است‬ ‫عام‬‫سیستم‬‫نوعی‬ ‫موبای‬ ‫عام‬‫سیستم‬
‫ن‬‫تلف‬،‫ت‬‫بل‬
‫دارد‬‫برعهده‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫دستگاه‬ ‫نو‬‫این‬‫کنترل‬‫و‬‫باشد‬‫می‬‫شخصی‬‫دیجیتال‬‫دستیار‬‫و‬‫هوشمند‬
.

‫ید‬‫و‬‫اندر‬

‫اس‬‫او‬‫ی‬‫ا‬

‫فون‬‫ز‬‫ویندو‬

‫سیمبین‬

‫بری‬‫بلک‬

‫اوبونتو‬

...
4
+
iOS
‫منابع‬

‫شی‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬
–
‫پوپول‬‫دانشگاهی‬
(
www.pupuol.com
)

‫کامپیوتری‬‫های‬‫شاخه‬‫ش‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬
(
www.codecity.ir
)

‫دبیان‬‫شی‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬‫سایت‬
(
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=98333
)

‫پدیا‬‫ویکی‬
(
‫لینوکو‬‫های‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬
)

More Related Content

Similar to programing.pptx

Soap vs restful
Soap vs restfulSoap vs restful
Soap vs restful
sajjad Mohammadi
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
Masoud Sharifi
 
Java script
Java scriptJava script
Java script
BaharehFarmani
 
Endnote desktop x7
Endnote desktop x7Endnote desktop x7
Endnote desktop x7
Mansoureh Tabakhan
 
Java programming languages
Java programming languagesJava programming languages
Java programming languages
javadib
 
94.10.18
94.10.1894.10.18
94.10.18
maherimaheri
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
افشین فلاطونی
 
rbdmap in ceph
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph
Yashar Esmaildokht
 
Natural Language Processing with Python
Natural Language Processing with PythonNatural Language Processing with Python
Natural Language Processing with Python
Hassan Saleh
 
how enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboard
Yashar Esmaildokht
 
About Programming - persion.pptx
About Programming - persion.pptxAbout Programming - persion.pptx
About Programming - persion.pptx
Hossein Darvishi
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
عباس بني اسدي مقدم
 
Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
Yashar Esmaildokht
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
افشین فلاطونی
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
افشین فلاطونی
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
Morteza Zakeri
 
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard
 
Pg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in ceph
Yashar Esmaildokht
 
Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1
M Nemati
 

Similar to programing.pptx (20)

Soap vs restful
Soap vs restfulSoap vs restful
Soap vs restful
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
 
Java script
Java scriptJava script
Java script
 
Endnote desktop x7
Endnote desktop x7Endnote desktop x7
Endnote desktop x7
 
Java programming languages
Java programming languagesJava programming languages
Java programming languages
 
94.10.18
94.10.1894.10.18
94.10.18
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
 
rbdmap in ceph
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph
 
Natural Language Processing with Python
Natural Language Processing with PythonNatural Language Processing with Python
Natural Language Processing with Python
 
how enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboard
 
About Programming - persion.pptx
About Programming - persion.pptxAbout Programming - persion.pptx
About Programming - persion.pptx
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
 
لیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیس
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
 
Resume 940410
Resume 940410Resume 940410
Resume 940410
 
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 
Pg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in ceph
 
Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1
 

programing.pptx