Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

لیبره‌آفیس

23 views

Published on

لیبره‌آفیس، مجموعه نرم‌افزار اداریِ آزاد و متن‌باز

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

لیبره‌آفیس

 1. 1. ‌‫ه‬‫لیبر‬‌ ِ‫‌افزار‌اداری‬‫م‬‫آفیس،‌مجموعه‌نر‬‫آزاد‬‌‫‌و‬‫‌باز‬‫ن‬‫مت‬ https://fa.libreoffe.org ‫مشهد‬ ‫لینوکس‬ ‫کاربران‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ارائه‬ ۷‫شهریور‬۱۳۹۷ ‫فلطاونی‬ ‫افشین‬ falatooni@riseup.net
 2. 2. ۲ ‌ ٔ ‫تاریخچه‬‌‫ه‬‫لیبر‬‌‫آفیس‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫کاربرانی‬ ‫و‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ٔ‫توسعه‬ ‫آزاد‬ ‫مستندات‬ ‫بنیاد‬ ‫مدیریت‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬۲۰۱۰ٔ‫پروژه‬ ‫از‬OpenOffice.orgِ‫خود‬‫خ‬‫خ‬ .‫خد‬‫خ‬‫ش‬ ‫منشخعب‬OpenOffice.org‫و‬ ‫آزاد‬ ٔ‫نسخخه‬ ‫یخک‬ ‫هم‬ ٔ‫کدبسته‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫باز‬‫متن‬StarOffice‫شرکت‬ .‫بود‬Sun Microsystems‫سال‬ ‫در‬۱۹۹۹‫این‬ ِ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫خنی‬‫خ‬‫یع‬ ،‫جدید‬ ‫اسمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫مجوزی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫برنامه‬OpenOffice.org‫خر‬‫خ‬‫منتش‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کرد‬۹‫سال‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫آن‬ ٔ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫سال‬۲۰۱۰‫شرکت‬Oracle‫شرکت‬Sun Microsystems ٔ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫را‬ ‫خنی‬‫خ‬‫یع‬ ،‫جدیدی‬ ‫اسم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پروژه‬Oracle Open Office‫خرکت‬‫خ‬‫ش‬ ‫بین‬ ‫خروژه‬‫خ‬‫پ‬ ‫خدیریت‬‫خ‬‫م‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫خاتی‬‫خ‬‫اختلف‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ .‫داد‬ ‫خه‬‫خ‬‫ادام‬ Sun Microsystems‫خرکت‬‫خ‬‫ش‬ ‫و‬Oracle‫خاری‬‫خ‬‫همک‬ ‫خروژه‬‫خ‬‫پ‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خیرون‬‫خ‬‫ب‬ ‫از‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫خانی‬‫خ‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ،‫خت‬‫خ‬‫داش‬ ‫خود‬‫خ‬‫وج‬ ٔ‫ژانویخخه‬ ‫در‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫نسخه‬ ‫اولین‬ ‫شکل‬‫این‬‫به‬ ‫و‬ ‫پیوستند‬ ‫آزاد‬ ‫مستندات‬ ‫بنیاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آمدند‬ ‫بیرون‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫کردند‬‫می‬۲۰۱۱ .‫آوردند‬ ‫روی‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ ‫لینوکس‬ ‫های‬‫توزیع‬ ‫اکثر‬ .‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫شرکت‬Oracle‫آوریل‬ ‫در‬۲۰۱۱ٔ‫خعه‬‫خ‬‫توس‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬OpenOffice.org‫خرخص‬‫خ‬‫م‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خده‬‫خ‬‫مان‬‫باقی‬ ‫خان‬‫خ‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خه‬‫خ‬‫خاتم‬ ‫علت‬ ً ‫خال‬‫خ‬‫احتم‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ها‬‫زنی‬‫گمانه‬ !‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫درستی‬‫به‬ ‫هنوز‬ .‫کرد‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ٔ‫جامعه‬ ‫اکثریت‬ ‫مهاجرت‬ ‫آن‬ ‫سال‬ ‫ژوئن‬ ‫در‬ ‫اوراکل‬ ‫شرکت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬۲۰۱۱ِ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬Apache‫خد‬‫خ‬‫بع‬ ‫خروژه‬‫خ‬‫پ‬ ٔ‫توسعه‬ .‫کرد‬ ‫واگذار‬ ‫یعنی‬ ‫جدید‬ ‫اسمی‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫واگذاری‬ ‫این‬ ‫از‬Apache OpenOffice‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ٔ‫توسعه‬ ‫سرعت‬ ‫البته‬ .‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ٔ‫نسخه‬ ‫یعنی‬ ‫آن‬ ‫پایدار‬ ٔ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کندتر‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬۴.۱.۵ ً ‫تقریبا‬۷‫خرخی‬‫خ‬‫ب‬ ً ‫ضمنا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫پیش‬ ‫ماه‬ !‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫هست‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫امکاناتی‬ ‫از‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 3. 3. ۳ ‌‫‌آفیس‬‫ه‬‫‌لیبر‬ ٔ ‫سرعت‌رشد‌و‌توسعه‬ ً ‫خبتا‬‫خ‬‫نس‬ ٔ‫خعه‬‫خ‬‫توس‬ ‫خرعت‬‫خ‬‫س‬ ،‫اش‬‫خعه‬‫خ‬‫توس‬ ‫تیم‬ ‫بودن‬‫خال‬‫خ‬‫فع‬ ‫خود‬‫خ‬‫وج‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫کاربران‬ ‫داشتن‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫خود‬‫خ‬‫ش‬‫می‬ ‫خافه‬‫خ‬‫اض‬ ‫آن‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خار‬‫خ‬‫انتش‬ ‫خر‬‫خ‬‫ه‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫مهمی‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫ویژگی‬ ‫خا‬‫خ‬‫ام‬ ‫دارد؛‬ ‫خده‬‫خ‬‫عم‬ ‫انتشار‬ ‫دو‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫کندی‬ !‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اداری‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ِ‫لزم‬ ً ‫واقعا‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫زیاد‬ ‫چندان‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫متعددی‬ ‫دلیل‬ ‫کندی‬ ‫این‬ •‫برخلفا‬OpenOffice.org‫آزاد‬ ‫مستندات‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫بگیر‬‫حقوق‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫خا‬‫خ‬‫ی‬ ‫خه‬‫خ‬‫اعان‬ ‫خوان‬‫خ‬‫عن‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫ها‬‫خرکت‬‫خ‬‫ش‬ ‫خرخی‬‫خ‬‫ب‬ ‫خالی‬‫خ‬‫م‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫حمایت‬ ‫و‬ ‫خد‬‫خ‬‫گیرن‬‫نمی‬ ‫ختمزدی‬‫خ‬‫دس‬ ً ‫مستقیما‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ Donation،‫خل‬‫خ‬‫مقاب‬ ‫خرفا‬‫خ‬‫طا‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫خت‬‫خ‬‫اس‬ ‫خالی‬‫خ‬‫ح‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫خت‬‫خ‬‫اس‬ ‫خته‬‫خ‬‫داش‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ٔ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫این‬ ٔ‫خعه‬‫خ‬‫توس‬ ‫سرعت‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سازترین‬‫پول‬ ً ‫تقریبا‬ ‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ٔ‫مجموعه‬ .‫است‬ ‫محروم‬ ‫مستقیم‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫متأسفانه‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫شتاب‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ •‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫ویژگی‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬‫سامانه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ :‫مهم‬ ‫کمتر‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫افزودن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫بخه‬ ‫هخایی‬‫ویژگی‬ ‫انتشخار‬ ‫هخر‬ ‫در‬ ‫بنخابراین‬ ‫بشخود؛‬ ‫پررنخگ‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫کاربرانش‬ ‫فکری‬‫هم‬ ‫و‬ ‫مشورت‬ ‫با‬ ‫مهم‬ ً ‫واقعا‬ .‫نباشد‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫برنامه‬ •‫کثیف‬ ‫کدنویسی‬OpenOffice.org‫خد‬‫خ‬‫ک‬ ‫از‬ ‫آفیس‬‫خبره‬‫خ‬‫لی‬ ‫حال‬‫هر‬‫به‬ :OpenOffice.org.‫خت‬‫خ‬‫اس‬ ‫خده‬‫خ‬‫ش‬ ‫خعب‬‫خ‬‫منش‬ ‫خرفا‬‫خ‬‫ص‬ ‫خان‬‫خ‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫وقت‬ ‫از‬ ‫خی‬‫خ‬‫بخش‬ ‫آفیس‬‫خبره‬‫خ‬‫لی‬ ‫خازین‬‫خ‬‫آغ‬ ٔ‫خده‬‫خ‬‫عم‬ ‫خار‬‫خ‬‫انتش‬ ‫خد‬‫خ‬‫چن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫نظر‬‫به‬ ‫اغراق‬ ‫شاید‬ ‫خرفا‬‫خ‬‫ص‬ ‫خان‬‫خ‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫وقت‬ ‫از‬ ‫خی‬‫خ‬‫بخش‬ ‫این‬ ‫خر‬‫خ‬‫ب‬ ‫علوه‬ .‫خد‬‫خ‬‫ش‬‫می‬ ‫خثیف‬‫خ‬‫ک‬ ‫خدهای‬‫خ‬‫ک‬ ‫از‬ ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫خع‬‫خ‬‫منب‬ ‫کد‬ ‫ساختن‬‫پاک‬ ‫ها‬‫فرمت‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫اینکه‬ ‫حال‬ ‫شود؛‬‫می‬ ‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ٔ‫بسته‬ ‫و‬ ‫انحصاری‬ ‫های‬‫فرمت‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫سازگاری‬ .‫بشوند‬ ‫مشغول‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫افزودن‬ ‫به‬ ‫توانستند‬‫می‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ،‫بود‬‫می‬ ‫آزاد‬ •++ ‫زبخان‬‫به‬ ‫برنامخه‬ ‫کخد‬ ‫اعظم‬ ‫قسخمت‬ .‫کنخد‬‫می‬ ‫کنخد‬ ‫را‬ ‫توسخعه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬C‫هم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشخی‬ ‫و‬ ‫انتشخخار‬ ‫هر‬ ‫در‬ )‫جاوا‬ ً ‫(خصوصا‬ ‫ها‬‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫وابستگی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫نوشته‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬‫به‬ .‫است‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫طاولنی‬ ‫راهی‬ ‫هدفا‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫تحقق‬ ‫تا‬ ‫اما‬ ‫ببرند؛‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫کمتر‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 4. 4. ۴ ‫‌آفیس‬‫ه‬‫‌لیبر‬ ٔ ‫‌دهنده‬‫ل‬‫‌های‌تشکی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫از‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬۶:‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫برنامه‬ ۱.ٔ‫برنامه‬Writer ٔ‫نسخه‬ ‫شبیه‬ ‫آن‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫که‬۲۰۰۳ٔ‫برنامه‬MS-Word.‫است‬ ۲.ٔ‫برنامه‬Clac ٔ‫همخه‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫تقریب‬ ‫خابع‬‫خ‬‫ت‬ ‫چنخد‬ ‫جز‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫توابع‬Function‫های‬MS-Excel‫در‬Clac‫به‬ ‫نسبت‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هم‬MS-Excel .‫است‬ ‫کندتر‬ ‫قدری‬ ۳.ٔ‫برنامه‬Impress‫یا‬ ‫ها‬‫ارائه‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬Presentation‫این‬ ‫خرای‬‫خ‬‫ب‬ .‫خود‬‫خ‬‫ش‬‫می‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ‫ها‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫حتم‬ ‫خا‬‫خ‬‫ه‬‫ارائه‬ ‫خان‬‫خ‬‫زم‬ ‫در‬ ‫خت‬‫خ‬‫نیس‬ ‫خازی‬‫خ‬‫نی‬ ‫خر‬‫خ‬‫دیگ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کاربری‬ ً ‫واقعا‬ ٔ‫افزونه‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫عوض‬ ‫اسلیدها‬ ‫ریموت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫پشت‬ ۴.ٔ‫برنامه‬Draw‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خبیه‬‫خ‬‫ش‬ ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫این‬ ‫خای‬‫خ‬‫ابزاره‬ .‫خود‬‫خ‬‫ش‬‫می‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ‫رداری‬ُ‫ب‬ ‫شکال‬ َ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫ترسیم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ٔ‫برنامه‬MS-Visio‫آغازین‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫است‬CorelDraw‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حتی‬ ‫برنامه‬PDF.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫انگلیسی‬ ‫های‬ ۵.ٔ‫برنامه‬Base ٔ‫داده‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫داده‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫شده‬‫شناخته‬ ۶.ٔ‫برنامه‬Math.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫ریاضی‬ ‫های‬‫فرمول‬ ‫درج‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 5. 5. ۵ ‌‫‌سازی‌اسناد‬‫ه‬‫فرمت‌ذخیر‬ ‫نام‬‫به‬ ‫استانداری‬ ِ‫فایلی‬ ‫فرمت‬ ‫از‬ ‫اسناد‬ ‫کردن‬‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫هایش‬‫برنامه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫آفیس‬ ‫لیبره‬ODF‫البته‬ .‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫این‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خد؛‬‫خ‬‫کن‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫متنوع‬ ‫فیلترهایی‬ ٔ‫واسطه‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬‫کمک‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ‫های‬‫فرمت‬ ‫از‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫خت؛‬‫خ‬‫نیس‬ ‫ونقص‬‫عیب‬‫بی‬ ‫و‬ ‫خل‬‫خ‬‫کام‬ ‫خوز‬‫خ‬‫هن‬ ‫خافت‬‫خ‬‫مایکروس‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫فرمت‬ ‫بودن‬‫خاری‬‫خ‬‫انحص‬ ‫و‬ ‫خته‬‫خ‬‫بس‬ ‫دلیل‬‫به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫این‬ ‫حال‬ .‫شوند‬‫می‬ ‫کمتر‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ضعف‬ ‫آفیس‬ ‫لیبره‬ ٔ‫عمده‬ ِ‫انتشار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ ‌‫‌ها‬‫ل‬‫‌عام‬‫م‬‫پشتیبانی‌در‌سیست‬ ‫خرای‬‫خ‬‫ب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬‫خخه‬‫خ‬‫نس‬ ‫ختی‬‫خ‬‫ح‬ ‫و‬ ‫خود‬‫خ‬‫ش‬‫می‬ ‫خب‬‫خ‬‫نص‬ ‫خدوز‬‫خ‬‫وین‬ ‫و‬ ‫خاش‬‫خ‬‫مکینت‬ ،‫خوکس‬‫خ‬‫خو/لین‬‫خ‬‫گن‬ ‫های‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ .‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ ً ‫فعل‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫اسناد‬ ‫توان‬‫می‬ ‫فقط‬ ‫اندروید‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫اندروید‬ ‫‌بندی‌انتشارها‬‫ن‬‫زما‬ ‫خزوده‬‫خ‬‫اف‬ ‫آن‬ ‫خف‬‫خ‬‫مختل‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫برنامه‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خدی‬‫خ‬‫جدی‬ ‫خات‬‫خ‬‫امکان‬ ‫خدام‬‫خ‬‫ک‬ ‫خر‬‫خ‬‫ه‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫دارد‬ ‫خده‬‫خ‬‫عم‬ ‫انتشار‬ ‫دو‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫خا‬‫خ‬‫ه‬‫برنامه‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫باگ‬ ‫فقط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫جزئی‬ ‫انتشار‬ ‫چند‬ ‫سال‬ ‫طاول‬ ‫در‬ ،‫عمده‬ ‫انتشارهای‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ .‫شود‬‫می‬ ٔ‫نسخه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫پایدار‬ ٔ‫نسخه‬ ‫جدیدترین‬ .‫شوند‬‫نمی‬ ‫اضافه‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫برطارفا‬۶.۱‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫اسخت‬ ‫در‬۱۷‫مرداد‬۱۳۹۷.‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 6. 6. ۶ ‫‌آفیس‌برای‌استفاده‌در‌زبان‌فارسی‬‫ه‬‫‌سازی‌لیبر‬‫ی‬‫بوم‬ ( ‫بومی‬ ‫تنظیمات‬ ‫اگر‬ ً ‫خصوصا‬ ‫کنید؛‬‫می‬ ‫باز‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫وقتی‬Locale‫زبخخان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عاملتان‬‫سیستم‬ ) ‫آمخخاده‬ ‫زبان‬‫فارسی‬ ِ‫کاربر‬ ‫یک‬ ِ‫لزم‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫ساختن‬‫فعال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ،‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫تنظیم‬ ‫فارسی‬ ( ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫بومی‬ ‫تنظیمات‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫کنید‬Persian‫خوی‬‫خ‬‫من‬ ‫از‬ ‫خار‬‫خ‬‫ک‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫بدهید‬ ‫قرار‬ ) Tools ٔ‫گزینه‬Options ٔ‫خه‬‫خ‬‫بقی‬ ،‫خی‬‫خ‬‫فارس‬ ‫زبخان‬ ‫خاب‬‫خ‬‫انتخ‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ .‫شخود‬ ‫خاز‬‫خ‬‫ب‬ ‫آفیس‬‫لیخبره‬ ‫خات‬‫خ‬‫تنظیم‬ ٔ‫خره‬‫خ‬‫پنج‬ ‫تخا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .‫بدهید‬ ‫تغییر‬ ‫دستی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫هم‬ ‫تنظیمات‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 7. 7. ۷ :‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫کار‬ ‫یک‬ :‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫سند‬ ‫بافت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ،‫اسناد‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫اعداد‬ ‫نمایش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 8. 8. ۸ ٔ‫نکته‬۱‫فقط‬ ‫تاکنون‬ :۳۳ٔ‫گزینخخه‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫فارسی‬ ‫به‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ٪ User interface‫خارکت‬‫خ‬‫مش‬ ‫آفیس‬‫خبره‬‫خ‬‫لی‬ ‫کخاربری‬ ‫خط‬‫خ‬‫راب‬ ‫سخازی‬‫فارسی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مایلید‬ ‫اگر‬ !‫نگردید‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫دنبال‬‫به‬ :‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ،‫کنید‬ https://translations.documentfoundation.org/fa ٔ‫نکته‬۲‫همان‬ ‫یا‬ ‫گسترده‬‫صفحه‬ ٔ‫برنامه‬ :Calc‫اما‬ ‫کند؛‬‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫شمسی‬ ‫هجری‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫طاور‬‫به‬ ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫این‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شمسی‬ ‫هجری‬ ‫توابع‬ ،‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫منظور‬‫همین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫تابعی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬‫می‬ ‫خوشبختانه‬ ‫زیخادی‬ ‫زمخان‬‫هم‬ ‫شدنشخان‬‫آماده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کشخیده‬ ‫حقی‬ ‫اللخه‬‫حجت‬ ‫آقخای‬ ‫را‬ ‫توابخع‬ ‫این‬ ‫سخاختن‬‫آماده‬ ‫زحمت‬ .‫کخرد‬ ‫اضافه‬ .‫است‬ ‫نگذشته‬ ٔ‫نکته‬۳( ‫دار‬‫شماره‬ ‫های‬‫فهرست‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ :Toggle Numbered List ٔ‫خخه‬‫خ‬‫نس‬ ‫از‬ ‫خل‬‫خ‬‫قب‬ ‫خا‬‫خ‬‫ت‬ )۲.۴ OpenOffice.org‫را‬ ‫آن‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫زحمت‬ ‫و‬ ‫نداشت‬ ‫وجود‬‫سرافراز‬ ٔ‫فرزانه‬ ‫خانم‬‫خیز‬‫خ‬‫تم‬ ‫خدر‬‫خ‬‫ق‬‫آن‬ ‫خان‬‫خ‬‫ایش‬ ِ‫خد‬‫خ‬‫ک‬ .‫کشیدند‬ ٔ‫خخه‬‫خ‬‫نس‬ ‫خار‬‫خ‬‫انتش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫خال‬‫خ‬‫س‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫الن‬ ‫خا‬‫خ‬‫ت‬ ‫و‬ ‫خد‬‫خ‬‫ش‬ ‫خافه‬‫خ‬‫اض‬ ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫خورس‬‫خ‬‫س‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫عین‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫تقریب‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫خود‬‫خ‬‫ب‬ ‫خده‬‫خ‬‫ش‬ ‫خته‬‫خ‬‫نوش‬۲.۴ OpenOffice.org.‫است‬ ‫نشده‬ ‫دیده‬ ‫فارسی‬ ‫اعداد‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬ ‫در‬ ‫باگی‬ ،‫است‬ ‫گذشته‬ :‫منبع‬ https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=79797 ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 9. 9. ۹ ‫تصحیح‌خودکار‌کلمات‌فارسی‬ ٔ‫نسخخخخه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تخخخا‬ ‫قخخخابلیت‬ ‫این‬۳.۱OpenOffice.org‫برنامه‬ ‫این‬ ‫کخخخاربران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫همت‬ ‫بخخخا‬ ‫و‬ ‫نداشخخخت‬ ‫وجخخخود‬ (‫فلطاونی‬ ‫افشین‬‫به‬ ‫دوست‬‫فارسی‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫مشهدلگ‬ ‫اعضای‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ )OpenOffice.org.‫شد‬ ‫اضافه‬ :‫منبع‬ https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=95322 ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫فارسی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫جدولی‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫بخه‬ ‫نزدیک‬ ‫فارسی‬ ‫کلمات‬ ‫بانک‬ .‫نبود‬ ‫برنامه‬ ‫از‬۶۲۰۰‫الخط‬‫رسخم‬ ‫مبنخای‬ ‫و‬ ‫اسخت‬ ‫داده‬ ‫جخای‬ ‫خخود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فارسخی‬ ٔ‫کلمخه‬ ،‫خرفت‬‫خ‬‫گ‬ ‫خت‬‫خ‬‫دس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ٔ‫توسعه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫فارسی‬ ‫ادب‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫فرهنگستان‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ .‫شد‬ ‫بیشتر‬ ‫کلمات‬ ‫بارگذاری‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫نیز‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بهبودهایی‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 10. 10. ۱۰ ‫مشکتت‌و‌کمبودهای‌قابلیت‌تصحیح‌خودکار‬ ۱..‫کنید‬ ‫مستثنی‬ ‫خودکار‬ ِ‫تصحیح‬ ‫از‬ ً ‫موقتا‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ۲.‫هیچ‬ ،‫کنید‬‫می‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ً ‫موقتا‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ضعفی‬ ‫دلیل‬‫به‬ ‫را‬ ‫خودکار‬ ‫تصحیح‬ ‫قابلیت‬ ‫وقتی‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫مایل‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلمات‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫شده‬‫تایپ‬‫اشتباه‬ ٔ‫کلمه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫داده‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫توضیحی‬ .‫کند‬ ‫اصلحش‬ ‫که‬ ‫است‬ ۳.،‫کنید‬ ‫استفاده‬ )‫تعجب‬ ‫علمت‬ ‫یا‬ ‫سؤال‬ ‫علمت‬ ،‫نقطه‬ ‫(مانند‬ ‫سجاوندی‬ ‫علیم‬ ‫از‬ ‫اشتباه‬ ٔ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اگر‬ !‫شود‬‫نمی‬ ‫تصحیح‬ ،‫کلمات‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫بودنش‬ ‫موجود‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫قبلش‬ ٔ‫کلمه‬ ٔ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫برشمردیم‬ ‫بال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشکالی‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫یک‬‫هیچ‬ :‫دردناک‬ ٔ‫نکته‬MS-Word!‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 11. 11. ۱۱ ‫‌های‌راست‌به‌چپ‬‫ن‬‫‌های‌مرتبط‌با‌زبا‬‫گ‬‫با‬ ‫اگخر‬ ‫البتخه‬ .‫اسخت‬ ‫پخاراگرافا‬ ‫سخطرهای‬ ‫تخرازی‬‫هم‬ ‫بخاگ‬ ،‫دارد‬ ‫خود‬‫خ‬‫وج‬ ‫فارسخی‬ ‫اسخناد‬ ‫نمایش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باگی‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ً ‫فعل‬ ( ‫عادی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫سطرها‬ ‫ترازی‬‫هم‬Normal‫حالت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫مشکلی‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ )Loose‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خاگ‬‫خ‬‫ب‬ ‫این‬ .‫خد‬‫خ‬‫ده‬‫می‬ ‫سند‬ ‫به‬ ‫ای‬‫آشفته‬ ‫بسیار‬ ‫ظاهر‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫زائد‬ ٔ‫تیره‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫حرفا‬ ‫هر‬ ‫بین‬ ً ‫تقریبا‬ ،‫باشید‬ !‫است‬ ‫نشده‬ ‫برطارفا‬ ‫هنوز‬ ‫زبان‬‫عربی‬ ‫کاربران‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫زبان‬‫فارسی‬ ‫کاربران‬ ‫پیگیری‬ ‫وجود‬ ‫قخخرار‬ ‫خود‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫فارسی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫راست‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫باگ‬ ‫چند‬ ،‫باگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گذشته‬ :‫اند‬‫شده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫زیر‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫ها‬‫باگ‬ ‫این‬ ٔ‫همه‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ .‫دهند‬‫می‬ https://wiki.documentfoundation.org/RTL_Bugs ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 12. 12. ۱۲ ‌‫‌ها‬‫ه‬‫افزون‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫افزونه‬Extensions‫اضخخافه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫امکانات‬ ‫شدن‬‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫افزونه‬ ‫پسوند‬ .‫کنند‬‫می‬oxt‫پسخوند‬ ‫هخا‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بخرخی‬ ‫آفیس‬‫لیخبره‬ ‫های‬‫افزونه‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫است؛‬zip!‫دارنخد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پسوندشان‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬oxt‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫تغییر‬Unzip.‫نیست‬ ‫کردنشان‬ ‫بخخه‬ ‫نزدیخخک‬ ‫الن‬ ‫تخخا‬۴۰۰‫هخخای‬‫یاب‬‫غلط‬ ‫هخخا‬‫آن‬ ‫از‬ ‫زیخخادی‬ ‫تعخخداد‬ ‫کخخه‬ ‫اند‬‫شخخده‬ ‫ثبت‬ ‫هخخا‬‫افزونه‬ ‫مخخخزن‬ ‫در‬ ‫افزونخخه‬ (Spell-Checker.‫کنند‬‫نمی‬ ‫اضافه‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫زبان‬ ) ‫بلد‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫سازگار‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫با‬ ‫بودنشان‬‫کاربردی‬ ‫رغم‬‫علی‬ ‫ها‬‫افزونه‬ ‫برخی‬ :‫نکته‬ )‫خد‬‫خ‬‫جدی‬ ‫خامی‬‫خ‬‫ن‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خه‬‫خ‬‫(البت‬ ‫را‬ ‫افزونه‬ ‫است‬ ‫بلد‬ ‫که‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫افزونه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ِ‫خود‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬ ‫باید‬ ،‫نباشید‬ .‫کند‬ ‫روز‬‫به‬ ٔ‫نکتخخخخخه‬۲ٔ‫برنامخخخخخه‬ ‫بخخخخخرای‬ ‫خاصخخخخخی‬ ‫هخخخخخای‬‫افزونه‬ :Calc‫افخخخخخزودن‬ ‫کارشخخخخخان‬ ‫کخخخخخه‬ ‫دارنخخخخخد‬ ‫وجخخخخخود‬ ‫هم‬ ( ِ‫توابع‬Functions‫ها‬‫افزونه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جدید‬ )Add-on.‫شوند‬‫می‬ ‫نامیده‬ ٔ‫نکته‬۳‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫افزونه‬ ‫اکثر‬ :OpenOffice.org‫یا‬Apache Open Office‫هم‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫با‬ ‫شدند‬ ‫ساخته‬ .‫هستند‬ ‫سازگار‬ ٔ‫نکتخه‬۴‫هخای‬‫زبان‬‫به‬ ‫خا‬‫خ‬‫ه‬‫افزونه‬ :C++, Python, Java, JavaScript‫و‬LibreOffice Basic.‫شخوند‬‫می‬ ‫نوشخته‬ ‫سخخایت‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫کخخاملی‬ ‫راهنماهخخای‬ ‫هخخا‬‫افزونه‬ ‫سخخاخت‬ ‫بخخرای‬ ‫خبختانه‬‫خ‬‫خوش‬OpenOffice.org‫خر‬‫خ‬‫اگ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجخخود‬ ٔ‫خه‬‫م‬‫ه‬ .‫خد‬‫ن‬‫بگیر‬ ‫خرار‬‫ق‬ ‫خا‬‫ه‬‫افزونه‬ ‫خزن‬‫خ‬‫م‬ ‫در‬ ‫خا‬‫ت‬ ‫خازید‬‫س‬‫ب‬ ‫خدی‬‫ی‬‫جد‬ ‫خای‬‫ه‬‫افزونه‬ ‫خد‬‫ی‬‫توان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫خما‬‫ش‬ ِ‫خود‬‫خ‬ ،‫خید‬‫ش‬‫با‬ ‫خد‬‫ل‬‫ب‬ ‫خی‬‫س‬‫نوی‬‫برنامه‬ :‫اند‬‫شده‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫ویکی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫لزم‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ https://wiki.openoffice.org/wiki/Extensions_development ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 13. 13. ۱۳ ‫‌های‌مهم‌و‌کاربردی‬‫ه‬‫برخی‌افزون‬ •ٔ‫افزونه‬Lilac‫انجام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مشابهش‬ ٔ‫افزونه‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ‫امتیازش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فارسی‬ ‫یاب‬‫غلط‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ : ‫این‬ .‫است‬ ‫تر‬‫منطقی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫پیشنهادهایش‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫صرفی‬ ‫قواعد‬ ‫کارش‬ .‫شود‬‫می‬ ‫روز‬‫به‬ ‫آن‬ ٔ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫هم‬ ‫مدام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جو‬‫صداقت‬ ‫مصطفی‬ ‫آقای‬ ‫زحمت‬ ‫حاصل‬ ‫افزونه‬ •ٔ‫افزونه‬Pagination‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫به‬ ‫سند‬ ‫صفحات‬ ٔ‫شماره‬ ‫آسان‬ ‫درج‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امکانات‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫زوج‬ ‫صفحات‬ ٔ‫شماره‬ ‫جای‬ ‫یا‬ ،‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫سادگی‬‫به‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ٔ‫شماره‬ ‫جای‬ ‫توانید‬‫می‬ ً ‫مثل‬ ‫کند؛‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬‫هیچ‬ .‫کنید‬ ‫مستثنی‬ ‫گذاری‬‫شماره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اول‬ ٔ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫مقابل‬ ‫را‬ ‫فرد‬ .‫است‬ ‫رزحمت‬ُ‫پ‬ ‫و‬ ‫گیر‬‫وقت‬ ً ‫واقعا‬ ‫شان‬‫دستی‬ ِ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫کمک‬ •ٔ‫افزونه‬MultiSave‫کسانی‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫فرمت‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫سند‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫مثل‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫فرمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬Doc‫و‬ODF‫و‬TXT.‫بدهند‬ ‫تحویل‬ •ٔ‫افزونه‬TimeStamp Backup‫ذخیره‬ ‫جداگانه‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تغییراتش‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫سند‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫مناسب‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫فایل‬ ‫گذاری‬‫نام‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫کتاب‬ ‫مثل‬ ‫اسنادی‬ ‫روی‬ ‫اشتراکی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسانی‬ •ٔ‫افزونه‬AltSearch‫کسانی‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫باقاعده‬ ‫های‬‫عبارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫بکنند‬ ‫کلی‬ ‫اصلحات‬ ‫ها‬‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سندشان‬ ‫در‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ •ٔ‫افزونه‬Code Colorizer Formatter‫عمال‬ِ‫ا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫هر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫استایل‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫بکنید‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دستی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ •ٔ‫افزونه‬OpenClipart.org integration‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫آزاد‬ ‫های‬‫کلیپ‬ ‫و‬ ‫اشکال‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫سایتش‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شکل‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫می‬ •ٔ‫افزونه‬Review Toolbar‫به‬ ‫سند‬ ‫در‬ ‫شده‬‫انجام‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امکانات‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫کند‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 14. 14. ۱۴ ‌‫‌آفیس‬‫ه‬‫‌ها‌و‌مشکتت‌لیبر‬‫ی‬‫کاست‬ • ً ‫(مثل‬ ‫اند‬‫خده‬‫خ‬‫ش‬ ‫خاخته‬‫خ‬‫س‬ ‫آفیس‬‫خافت‬‫خ‬‫مایکروس‬ ٔ‫خه‬‫خ‬‫مجموع‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬‫فرمت‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫خنادی‬‫خ‬‫اس‬ ‫خایش‬‫خ‬‫نم‬ ‫در‬Doc‫خوز‬‫خ‬‫هن‬ ) ‫مشخکلت‬ ‫این‬ ،‫باشخد‬ ‫شخده‬ ‫اسختفاده‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫شخکل‬ ‫یخا‬ ‫جخداول‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ً ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشکلتی‬ ‫فرمت‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫های‬‫دشواری‬ ‫این‬ .‫دهند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیشتر‬ ‫حتی‬Docx.‫است‬ ‫کمتر‬ •‫ای‬‫آزاردهنخده‬ ‫و‬ ‫محسخوس‬ ‫کنخدی‬ ،‫هسختند‬ ‫صخفحه‬ ‫چندصخد‬ ‫و‬ ‫دارنخد‬ ‫زیخادی‬ ‫حجم‬ ‫کخه‬ ‫اسخنادی‬ ‫بازکردن‬ ‫در‬ .‫شود‬‫می‬ ‫مشاهده‬ •‫خما‬‫خ‬‫ش‬ ً ‫مثل‬ !‫دارد‬ ‫بر‬‫خان‬‫خ‬‫می‬ ‫خدهای‬‫خ‬‫کلی‬ ‫از‬ ‫خعیفی‬‫خ‬‫ض‬ ‫ختیبانی‬‫خ‬‫پش‬ ‫آفیس‬‫خافت‬‫خ‬‫مایکروس‬ ‫خرخلفا‬‫خ‬‫ب‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫متأسفانه‬ ( ‫خاص‬‫خ‬‫خ‬ ‫های‬‫نویسه‬ ‫درج‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫نمی‬Special Characters‫این‬ ‫بخر‬ ‫علوه‬ .‫خد‬‫خ‬‫کنی‬ ‫خف‬‫خ‬‫تعری‬ ‫بر‬‫خان‬‫خ‬‫می‬ ‫خد‬‫خ‬‫کلی‬ ) ‫مقابخخل‬ ‫معادلشان‬ ‫کلیدهای‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بر‬‫میان‬ ‫کلید‬ ‫برایشان‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ !‫کند‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫باید‬ ‫خودش‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫نوشته‬ ‫قابلیت‬ ‫آن‬ •‫خند‬‫خ‬‫س‬ ‫خرض‬‫خ‬‫ف‬‫پیش‬ ‫خگ‬‫خ‬‫رن‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫رنگ‬ ‫از‬ ‫حروفا‬ ‫عراب‬ِ‫ا‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫شما‬ .‫نیست‬ ‫کمبودی‬ ‫چنین‬ ً ‫مطلقا‬ ‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کنید؛‬ ‫قناعت‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ •( ‫ها‬‫حاشخیه‬ ‫از‬ ‫توانیخد‬‫نمی‬ ،‫خد‬‫خ‬‫کنی‬‫می‬ ‫درج‬ ‫سخند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدولی‬ ‫برای‬Border‫در‬ ‫کخه‬ ‫خالی‬‫خ‬‫ح‬ ‫در‬ ‫کنیخد؛‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ) .‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حاشیه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تنوع‬ ‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ •‫در‬ ‫این‬ !‫خدارد‬‫خ‬‫ن‬ ‫خود‬‫خ‬‫وج‬ ‫ای‬‫خزینه‬‫خ‬‫گ‬ ‫هیچ‬ ‫خا‬‫خ‬‫الفب‬ ‫حروفا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫فهرست‬ ‫سازی‬‫مرتب‬ ‫برای‬ ‫متأسفانه‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬MS-Word« ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حتی‬ ‫شما‬‫ا‬‫ل‬‫سازی‬‫مرتب‬ ‫از‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫آغاز‬ » ‫است‬ ‫زبان‬‫عرب‬ ‫نویسندگان‬ ‫یا‬ ‫عربی‬ ‫های‬‫کتاب‬ ‫منابعشان‬ ‫فهرست‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫مستثنی‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫لزم‬ ‫بسیار‬ •‫کلیدهای‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ !‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫مآخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫فهرست‬ ‫همگی‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬Ctrl+A‫یکی‬ ‫فقخخط‬ ،‫بفشارید‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫امکانخخات‬ ‫از‬ ‫خه‬‫خ‬‫ک‬ ‫ناچاریخخد‬ ‫هم‬ ‫بخخا‬ ‫خا‬‫خ‬‫ه‬‫آن‬ ٔ‫همخخه‬ ‫انتخخخاب‬ ‫بخخرای‬ ‫متأسخخفانه‬ .‫شخخود‬‫می‬ ‫انتخخخاب‬ ‫منخخابع‬ ‫از‬ ( »‫ای‬‫حرفه‬ ‫وجوی‬‫«جست‬Ctrl+H.‫است‬ ‫کننده‬‫خسته‬ ‫و‬ ‫گیر‬‫وقت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ) ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 15. 15. ۱۵ •ٔ‫خه‬‫خ‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آرایی‬‫صفحه‬ ‫امکانات‬MS-Word‫خعیف‬‫خ‬‫ض‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫واقع‬ ٔ‫خره‬‫خ‬‫پنج‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خاهی‬‫خ‬‫نگ‬ ً ‫مثل‬ .‫خت‬‫خ‬‫اس‬ ‫ختر‬‫خ‬‫کم‬ ً ‫خا‬‫خ‬‫واقع‬ ( ‫بندی‬‫بخش‬Section:‫بیندازید‬ ‫صفحات‬ ) ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir
 16. 16. ۱۶ ‫مقالت‌و‌راهنماهای‌فارسی‬ ۱.( ‫ها‬‫قالب‬ ‫یا‬ ‫الگوها‬ ‫ساخت‬ ‫آموزش‬Template‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫برای‬ ) ۲.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ِ‫تکمیل‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آموزش‬ ۳.‫رایگان‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ،‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ‫جای‬‫به‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ۴.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫در‬ ‫واترمارک‬ ‫درج‬ ‫آموزش‬ ۵.‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جدول‬ ‫ساخت‬ ‫آموزش‬ ۶.‫کنیم؟‬ ‫متصل‬ ‫دیگر‬ ‫فایلی‬ ‫در‬ ‫سلول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سلول‬ ‫یک‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ۷.‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫سطر‬ ‫یا‬ ‫ستون‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تکرار‬ ‫یا‬ ‫چاپ‬ ۸.‫داریم؟‬ ‫نگه‬ ‫ثابت‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ستون‬ ‫یا‬ ‫سطر‬ ‫چگونه‬ ۹.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫اعداد‬ ‫نمایش‬ ۱۰.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نکته‬ ۱۱.‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫برای‬ ‫آفیس‬‫اپن‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ۱۲.‫آفیس‬‫اپن‬ ‫برای‬ ‫فارسی‬ ِ‫فرض‬‫پیش‬ ‫قالب‬ ۱۳.‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شمسی‬ ‫هجری‬ ‫توابع‬ ۱۴.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫پرداز‬‫واژه‬ ‫در‬ ‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫دوستونه‬ ‫آموزش‬ ۱۵.‫آفیس‬‫مایکروسافت‬ ‫و‬ ‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫های‬‫تفاوت‬ ۱۶.‫آفیس‬‫لیبره‬ ٔ‫گسترده‬‫صفحه‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فروش‬ ‫فاکتور‬ ‫یک‬ ‫طاراحی‬ ۱۷.‫آفیس‬‫لیبره‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬‫آموزش‬ ‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ِ‫اداری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ،‫آفیس‬‫لیبره‬www.libreoffe.ir

×