SlideShare a Scribd company logo
mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü
            xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ
mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ
      WûqÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, cÉÑlÉÉuÉ eÉÏiÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ CxÉqÉåÇ zÉÇMüÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû mÉUÇiÉÑ pÉærÉÉ! WûqÉ
qÉUåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, CxÉqÉåÇ MüÉåD zÉÇMüÉ Wæû? ÌuÉqÉÉlÉ EÄQûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉxÉ cÉsÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ
ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUÇiÉÑ CxÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD
ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ Wæû?
      AÉeÉ iÉMü AÉmÉlÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû.... AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå
eÉÉlÉÉåaÉå AÉæU mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå, mrÉÉUå pÉærÉÉ! uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ NÕûOû eÉÉrÉåaÉÉ, eÉÉlÉÉ AlÉeÉÉlÉÉ
WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ, mÉëÉÎmiÉ AmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉåaÉÏ|
      AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉå eÉÉAÉå| AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÌuÉcÉsÉ AÉiqÉÉ MüÉå, ÌlÉeÉxuÉÃmÉ Måü AaÉÉkÉ
AÉlÉlS MüÉå, zÉɵÉiÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉÉå| ÌTüU iÉÉå AÉmÉ WûÏ AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ WûÉå|
      eÉÉaÉÉå.... EPûÉå.... AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉÉårÉå WÒûL ÌlɶÉrÉoÉsÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ qÉåÇ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ
AÉiqÉoÉsÉ MüÉå AÎeÉïiÉ MüUÉå| AÉiqÉÉ qÉåÇ AjÉÉWû xÉÉqÉjrÉï Wæû| AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ-WûÏlÉ qÉÉlÉ oÉæPåû iÉÉå ÌuÉµÉ qÉåÇ
LåxÉÏ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû FmÉU EPûÉ xÉMåü| AmÉlÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå aÉrÉå iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ
LåxÉÏ MüÉåD WûxiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû SoÉÉ xÉMåü|
      xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû ÌMü CkÉU-EkÉU pÉOûMüiÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉÌ£ü pÉÏ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû|
AiÉÈ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå oÉWûMüÉAÉå lÉWûÏÇ| iÉqÉÉqÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå LMü̧ÉiÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ-MüÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉÍcÉliÉlÉ qÉåÇ
sÉaÉÉAÉå AÉæU urÉuÉWûÉU-MüÉsÉ qÉåÇ eÉÉå MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ sÉaÉÉAÉå| S¨ÉÍcÉ¨É WûÉåMüU WûU MüÉåD MüÉrÉï MüUÉå|
xÉSÉ zÉÉliÉ uÉ×Ì¨É kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUuÉliÉ LuÉÇ mÉëxÉ³É UWûÉå| eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ
xÉqÉfÉÉå| xÉoÉxÉå xlÉåWû UZÉÉå| ÌSsÉ MüÉå urÉÉmÉMü UZÉÉå| AÉiqÉÌlÉ¸É qÉåÇ eÉaÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ LuÉÇ
xÉixÉÉÌWûirÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå pÉÌ£ü LuÉÇ uÉåSÉliÉ xÉå mÉѹ LuÉÇ mÉÑsÉÌMüiÉ MüUÉå|
                               AlÉÑ¢üqÉ
                    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÌlÉuÉåSlÉ
      AÉiqÉuÉå¨ÉÉ, eÉÏuÉlqÉÑ£ü, mÉëÉhÉÏqÉÉ§É Måü mÉUqÉ xÉÑWØûS xÉÇiÉÉåÇ Måü ÌSurÉ AlÉÑpÉÔiÉÉåÇ LuÉÇ aÉÏiÉÉ, UÉqÉÉrÉhÉ,
EmÉÌlÉwÉS uÉ mÉÑUÉhÉÉåÇ Måü mÉÉuÉlÉ mÉëxÉÇaÉÉåÇ MüÐ sÉåiÉÏ WÒûD.... pÉ£üÉåÇ-xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå AmÉlÉå mÉëxÉÉS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU MüUlÉå
uÉÉsÉÏ...... „qÉkÉÑU-qÉkÉÑU lÉÉqÉ WûËU Á‟ Måü xÉÇMüÐiÉïlÉ lÉÉS xÉå WûU ÌSsÉ qÉåÇ DµÉUÏrÉ qÉxiÉÏ eÉaÉÉlÉå uÉÉsÉÏ
xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ MüÉå ÍsÉÌmÉoÉ® MüUMåü AÉmÉMåü MüUMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ UZÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉÍqÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU UWûÉ
Wæû|
      CxÉqÉåÇ ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ MüÉå oÉÄRûÉMüU AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü AÍpÉqÉÑZÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå ÍpɳÉ-ÍpÉ³É mÉëuÉcÉlÉ
AÉæU mÉëxÉÇaÉ WæÇû| MüWûÏÇ-MüWûÏÇ AirÉÇiÉ xÉÔ¤qÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ Wæû iÉÉå MüWûÏÇ-MüWûÏÇ xÉÉUaÉÍpÉïiÉ, xÉWûeÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ
eÉÉrÉ LåxÉå CzÉÉUå WæÇû|
      CxÉ uÉåSuÉÉhÉÏ MüÉå, AlÉÑpÉuÉuÉÉhÉÏ MüÉå LMü oÉÉU WûÏ mÉÄRûMüU UZÉ lÉWûÏÇ SålÉÉ Wæû AÌmÉiÉÑ oÉÉU-oÉÉU
CxÉMüÉ mÉPûlÉ MüUMåü lÉrÉå-lÉrÉå pÉÉuÉ AÉæU uÉåSÉliÉ MüÐ xÉÔ¤qÉiÉÉ xÉqÉfÉMüU xÉÇxÉÉU qÉåÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üÉuÉxjÉÉ mÉÉlÉå
MüÐ xÉÉqÉaÉëÏ AÉæU mÉëåUhÉÉ sÉålÉÉ Wæû|
      M×ümÉrÉÉ CxÉ mÉÑxiÉMü MüÉ oÉÉU-oÉÉU mÉPûlÉ-qÉlÉlÉ AÉmÉ pÉÏ MüUåÇ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ CxÉqÉåÇ xÉWûpÉÉaÉÏ
oÉlÉÉMüU mÉÑhrÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ|
      AxiÉÑ.....|
                                                            ÌuÉlÉÏiÉ,
                                               ´ÉÏrÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ|
             ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ


                                AlÉÑ¢üqÉ
mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ ...................................................................................................... 2
ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3
ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU..................................................................................................... 4
eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ ............................................................................................................ 11
xÉuÉï oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü MüÉ EmÉÉrÉ................................................................................................ 21
kÉqÉÉïlÉѸÉlÉ AÉæU zÉUÏU-xuÉÉxjrÉ ................................................................................................ 29
MÑüMüqÉï Måü TüsÉ xÉå MüÉåD oÉcÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ ................................................................................. 41
ÌuÉuÉåMü MüÐ kÉÉU iÉåeÉ oÉlÉÉAÉå .................................................................................................... 43
aÉÑÃ mÉëxÉÉS............................................................................................................................ 50
xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ....................................................................................................................... 52
ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU
      AliÉÈMüUhÉ MüÐ SÉå kÉÉUÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû- LMü WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉÉ MüÐ kÉÉUÉ AÉæU SÕxÉUÏ WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉlÉ
MüÐ kÉÉUÉ, ÌuÉcÉÉU MüÐ kÉÉUÉ|
      ÎeÉxÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ÌSurÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ Wæû, ÌSurÉ ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû ÍcÉliÉÉ MüÐ ZÉÉD qÉåÇ ÌaÉUiÉÉ Wæû|
ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή xÉÇMüÐhÉï WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MÑüÎhPûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|
ÍcÉliÉÉ xÉå ÌuÉMüÉU mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû|
      eÉÉå ÌlÉͶÉliÉ WæÇû uÉå SÉà lÉWûÏÇ mÉÏiÉå| eÉÉå ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ WæÇû uÉå ÌTüsqÉ MüÐ mÉÌ•ûrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ xÉqÉrÉ
oÉUoÉÉS lÉWûÏÇ MüUiÉå| xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ CiÉlÉÉ oÉÑUÉ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ oÉÑUÉ Wæû LåxÉÉ
xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉïeÉÏ lÉå sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÉå MüWûÉ| sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ mÉÔuÉï eÉÏuÉlÉ qÉåÇ lÉÉOûMü Måü UÍxÉrÉÉ
jÉå| lÉÉOûMü SåZÉlÉå Måü ÍsÉL SÉå mÉÉðcÉ SxÉ qÉÏsÉ cÉsÉlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ cÉsÉMüU lÉÉOûMü SåZÉ sÉåiÉå| eÉoÉ MüqÉÉlÉå
sÉaÉå iÉoÉ AmÉlÉå mÉæxÉÉåÇ xÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ lÉÉOûMü ÌSZÉÉlÉå MüÐ uÉ×Ì¨É oÉlÉÏ UWûiÉÏ| sÉåÌMülÉ xÉÇiÉ Måü SÉå uÉcÉlÉ
sÉaÉ aÉrÉå, xÉSÌuÉcÉÉU EimÉ³É WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlÉ mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ApÉÏ AÉmÉMåü xÉÉqÉlÉå FÆcÉå AÉxÉlÉ mÉU
AÉSU rÉÉåarÉ WûÉå UWåû WæÇû| rÉWû ÌuÉcÉÉU MüÉ WûÏ iÉÉå mÉëpÉÉuÉ Wæû|
      xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉï lÉå MüWûÉ ÌMü xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ EiÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ
ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû| uÉåzrÉÉ ÌSZÉåaÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ Wæû sÉåÌMülÉ ÌTüsqÉ Måü aÉWûUå xÉÇxMüÉU qÉåÇ mÉiÉÉ WûÏ
lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ WûÉå UWûÏ Wæû| ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉå ÌSZÉiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉŠÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌTüU pÉÏ WØûSrÉ
qÉåÇ eÉaÉiÉ MüÐ xÉirÉiÉÉ AÉæU AÉMüwÉïhÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû| ÌTüU WØûSrÉ qÉåÇ ApÉÉuÉ ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ| ApÉÉuÉ
ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ Måü ÍzÉMüÉU oÉlÉ eÉÉLÆaÉå| cÉsÉÍcÉ§É ÌuÉcÉÉU MüUlÉå lÉWûÏÇ SåÇaÉå, CcNûÉ oÉÄRûÉ SåÇaÉå|
WûsMüÏ xÉÉÇxÉÉËUMü CcNûÉAÉåÇ xÉå AÉSqÉÏ MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
      ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ mÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ ÌuÉcÉÉUzÉÌ£ü xÉå ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ EimÉ³É MüUMåü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÎeÉxÉMüÐ
AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå mÉÉ sÉåaÉÉ| qÉÔZÉï AÉSqÉÏ ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ mÉÉrÉåaÉÉ AÉæU
ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉMüU AmÉlÉÉ eÉÏuÉlÉ ZÉÉå SåaÉÉ| ExÉå ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû
ÌMü ÃmÉrÉå lÉWûÏÇ WûÉåÇaÉå iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, AqÉÑMü uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå
MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ| ExÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå ÃmÉrÉå WæÇû, AmÉlÉÏ aÉÉÄQûÏ Wæû, AmÉlÉÉ xÉÉkÉlÉ Wæû, WûqÉ xuÉiÉl§É WæÇû|
AÉmÉMåü mÉÉxÉ aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå mÉUiÉl§É WûÉå aÉrÉå..... ÃmÉrÉå mÉæxÉå lÉWûÏÇ WæÇû iÉÉå mÉUiÉlÉ§É WûÉå aÉrÉå|
      ElÉ oÉåcÉÉUå qÉlS oÉÑήuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü ÃmÉrÉå mÉæxÉå xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ lÉWûÏÇ
AÉiÉÏ| ÃmÉrÉå mÉæxÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ xuÉiÉl§É WûÉå aÉrÉå iÉÉå YrÉÉ ÃmÉrÉå-mÉæxÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ lÉWûÏÇ WÒûD? aÉÉÄQûÏ MüÐ,
oÉÇaÉsÉå MüÐ, nsÉåOû MüÐ, xÉÑÌuÉkÉÉAÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ WÒûD| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ mÉÉMüU MüÉåD AmÉlÉå MüÉå
xuÉiÉÇ§É qÉÉlÉå iÉÉå rÉWû lÉÉSÉlÉÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU YrÉÉ Wæû? uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÃmÉrÉå-mÉæxÉå, aÉÉÄQûÏ, qÉMüÉlÉ AÉÌS xÉoÉ
iÉÑqWûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL cÉÉÌWûL| xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ cÉÉÌWûL| iÉÑqWûÉUå ÍsÉrÉå ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ
MüÉåD AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉUqÉ xuÉiÉÇ§É WûÉå| iÉÑqÉMüÉå AmÉlÉå ¥ÉÉlÉ MüÐ
AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| AmÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ eÉoÉ iÉMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉMü iÉÑqÉ AmÉlÉå xÉÉkÉlÉ (zÉUÏU) MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ
MüÉå AmÉlÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉ sÉåiÉå WûÉå| xÉÉkÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ pÉÏ EiÉlÉÏ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉÑqÉ qÉÉlÉiÉå WûÉå|
AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ qÉlÉ Måü lÉZÉUå WæÇû| zÉUÏU xÉÉkÉlÉ Wæû| xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå
mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| eÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÃUÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû oÉWÒûiÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû|
eÉæxÉå, mÉåOû pÉUlÉå Måü ÍsÉL UÉåOûÏ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ erÉÉSÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû MüqÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU
UÉåOûÏ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ| ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü urÉÇeÉlÉ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU mÉcÉÉlÉå qÉåÇ mÉËU´ÉqÉ Wæû|
       A³É xÉå erÉÉSÉ eÉÃUiÉ Wæû eÉsÉ MüÐ| eÉsÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ EiÉlÉÉ pÉÏ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû ÎeÉiÉlÉÉ A³É
mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉsÉ xÉå pÉÏ erÉÉSÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû WûuÉÉ MüÐ| eÉÏlÉå Måü ÍsÉL WûuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ
UWû xÉMüiÉå| LåxÉÏ qÉÔsrÉuÉÉlÉ WûuÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL YrÉÉ mÉËU´ÉqÉ MüUiÉå WûÉå? MÑüNû lÉWûÏÇ| WûuÉÉ iÉÉå xÉSÉ
xÉuÉï§É qÉÑniÉ qÉåÇ EmÉsÉokÉ Wæû|
       iÉÑqWûÉUå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ zÉUÏU SålÉå uÉÉsÉå
SÉiÉÉ, xÉ×̹Mü¨ÉÉï DµÉU lÉå MüÐ Wæû|
iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ MüWûiÉå WæÇû-
                       mÉWûsÉå UcrÉÉå mÉëÉUokÉ mÉÏNåû ÌSrÉÉå zÉUÏU|
                    iÉÑsÉxÉÏ ÍcÉliÉÉ YrÉÉåÇ MüUå mÉëåqÉ xÉå pÉeÉÉå UbÉÑuÉÏU||
       mÉWûsÉå CxÉ SåWû MüÉ mÉëÉUokÉ oÉlÉÉ Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| iÉÑqWûÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ
Wæû ExÉMüÐ mÉWûsÉå urÉuÉxjÉÉ WÒûD Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| AaÉU LåxÉÉ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå eÉlqÉiÉå WûÏ iÉærÉÉU SÕkÉ lÉWûÏÇ
ÍqÉsÉiÉÉ| ExÉ SÕkÉ Måü ÍsÉL iÉÑqÉlÉå-WûqÉlÉå MüÉåD mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ jÉÉ| qÉÉð Måü zÉUÏU qÉåÇ iÉiMüÉsÉ SÕkÉ oÉlÉ
aÉrÉÉ AÉæU ÌoÉsMÑüsÉ oÉŠå Måü AlÉÑMÔüsÉ| LåxÉå WûÏ WûuÉÉLÆ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉDÇ, xÉÔrÉï Måü ÌMüUhÉ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉå,
mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ WûqÉÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÉå rÉWû xÉoÉ cÉÉÌWûL iÉÉå xÉ× Ì¹Mü¨ÉÉï lÉå mÉWûsÉå oÉlÉÉrÉÉ|
AiÉÈ CxÉ zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL ÍcÉliÉÉ MüUlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ
Wæû| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ Wæû| A¥ÉÉlÉeÉÌlÉiÉ CcNûÉ -uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ
iÉÉå MüÉåD AliÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå WûÏ pÉOûMüÉiÉÏ WæÇû xÉoÉMüÉå|
       CcNûÉLÆ WûqÉÉUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU AÉuÉzrÉMüiÉÉð xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ
WæÇû| zÉUÏU oÉlÉÉ ÌMü ExÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ ZÉÄQûÏ WÒûDÇ| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÉ xÉÇMüsmÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ
mÉÉMüU qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| AaÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå MüÉå xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå eÉÉåÄQû SÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉÑÌ£ü AÉxÉÉlÉÏ
xÉå WûÉå eÉÉLaÉÏ| iÉÑqÉ AmÉlÉÏ lÉD CcNûÉLÆ oÉlÉÉMüU ÍcÉliÉÉ MüUMåü AmÉlÉå MüÉå MüÉåxÉiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑ qÉ MüqÉï Måü
pÉÉaÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå|
       eÉæxÉå, ÌMüxÉÏ lÉå aÉÑlÉÉWû ÌMürÉÉ AÉæU eÉåsÉ qÉåÇ Wæû| cÉÉU xÉÉsÉ MüÐ xÉeÉÉ WÒûD Wæû| AoÉ eÉåsÉ MüÉ eÉæxÉÉ
ÌlÉrÉqÉ Wæû LåxÉÉ uÉWû cÉsÉiÉÉ UWåû iÉÉå cÉÉU xÉÉsÉ MüOû eÉÉLÆaÉå, uÉWû qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLaÉÉ| AaÉU uÉWû eÉåsÉ qÉåÇ
aÉÄQûoÉÄQûÏ MüUå, iÉÔTüÉlÉ MüUå, AmÉUÉkÉ MüUå iÉÉå AÉæU xÉeÉÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÏ| LåxÉå WûÏ eÉÏuÉ CxÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ
MüÉUÉuÉÉxÉ qÉåÇ AÉrÉå WæÇû, MüÉåD qÉlÉÑwrÉ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mÉzÉÑ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mɤÉÏ WûÉåMüU| eÉÉå sÉÉåaÉ
xÉqÉfÉiÉå WæÇû ÌMü WûqÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ cÉÉU ÌSlÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå Måü ÍsÉL AÉrÉå WæÇû ElÉ WûiÉpÉÉÌaÉrÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ
ÌMü xÉÇxÉÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ eÉaÉWû lÉWûÏÇ Wæû| xÉÑZÉ sÉåaÉÉ MüÉælÉ? rÉWû eÉUÉ ZÉÉåeÉÉå| AmÉlÉå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå
iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå? xÉÉkÉlÉ eÉÄQû Wæû| ExÉMüÉå MÑüNû ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå
iÉÑqWåÇû AmÉlÉÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÑqWûÉUÏ MüsmÉlÉÉ WûÏ Wæû ÌMü WûqÉ xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉLÆ| rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû ÌMü LMü uÉxiÉÑ mÉU
ÌMüxÉÏ MüÐ MüsmÉlÉÉ oÉlÉ eÉÉLÈ „rÉWû ÍqÉsÉ eÉÉL iÉÉå qÉæÇ xÉÑZÉÏ....‟ iÉÉå ExÉ MüsmÉlÉÉuÉÉsÉå MüÉå uÉWû uÉxiÉÑ xÉÑZÉS
pÉÉxÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ uÉxiÉÑ SÕxÉUå MüÉå xÉÑZÉS lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ| zÉUÉoÉÏ, MüoÉÉoÉÏ, qÉÉÇxÉÉWûÉUÏ MüÉå rÉå iÉÑcNû cÉÏeÉåÇ xÉÑZÉ
SåiÉÏ WæÇû eÉoÉÌMü xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå rÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ ÌMü uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûqÉlÉå
MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ oÉlÉÉrÉÉ Wæû|
       MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ AÉæU MüsmÉlÉÉ MüÉ SÒÈZÉ oÉlÉÉ oÉlÉÉMüU AÉSqÉÏ ÍcÉliÉÉ Måü bÉOûÏrÉÇ§É qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ
UWûiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉÉ xÉÉUÉ AÉrÉÑwrÉ mÉÔUÉ MüU SåiÉÉ Wæû|
ÍcÉliÉÉ ElWûÏÇ MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ PûÏMü ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| zÉUÏU MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå
Måü ÍsÉL mÉÑÃwÉÉjÉï MüUlÉÉ WûÉjÉ-mÉæU cÉsÉÉlÉÉ, MüÉqÉ MüUlÉÉ, CxÉMüÐ qÉlÉÉWûÏ lÉWûÏÇ Wæû| sÉåÌMülÉ CxÉMåü mÉÏNåû
AlkÉÏ SÉæÄQû sÉaÉÉMüU AmÉlÉÏ ÍcÉliÉlÉzÉÌ£ü lɹ MüU SålÉÉ rÉWû oÉWÒûiÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû|
ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ MæüxÉå WûÉå ?
       ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉÑqÉ PûÏMü E±qÉ MüUiÉå WûÉå| ÍcÉÎliÉiÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ
iÉÑqÉ aÉsÉiÉ E±qÉ MüUiÉå WûÉå| sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ Wæû uÉWû iÉÑqÉMüÉå ÍqÉsÉå CxÉqÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå| iÉÑqWûÉUÉ rÉWû
zÉUÏU AMåüsÉÉ eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| uÉWû MüCrÉÉåÇ mÉU AÉkÉÉËUiÉ UWûiÉÉ Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ iÉMü
mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| iÉÑqÉ SÕxÉUå MüÉ sÉå sÉålÉå qÉåÇ xuÉiÉÇ§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ SÕxÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOû SålÉå qÉåÇ
xuÉiÉÇ§É WûÉå| qÉeÉå MüÐ oÉÉiÉ rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOûiÉÉ Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ MüÉ oÉWÒûiÉ xÉÉUÉ sÉå xÉMüiÉÉ Wæû| eÉÉå
AmÉlÉÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉMüÉå erÉÉSÉ ÍcÉliÉÉ UWûiÉÏ Wæû|
       sÉÉåaÉ ÍzÉMüÉrÉiÉ MüUiÉå WæÇû ÌMüÈ „WûqÉMüÉå MüÉåD mÉÔNûiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ... WûqÉMüÉå MüÉåD mÉëåqÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ.....
WûqÉÉUÉ MüÉåD qÉÔsrÉ lÉWûÏÇ Wæû...... WûqÉÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû.....|‟
       iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå MüqÉ xÉå MüqÉ zÉUÏU iÉÉå Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ qÉlÉ iÉÉå Wæû| ÃmÉrÉå -mÉæxÉå
lÉWûÏÇ WæÇû cÉsÉÉå, qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ zÉUÏU, qÉlÉ AÉæU ÍcÉliÉlÉ Wæû| iÉÑqÉ AÉæUÉåÇ MüÐ pÉsÉÉD MüÉ
ÍcÉliÉlÉ MüUÉå iÉÉå AÉæU sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUÏ pÉsÉÉD MüÉ ÍcÉliÉlÉ ÌMüL ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå iÉlÉoÉsÉ Wæû,
qÉlÉoÉsÉ Wæû, oÉÑήoÉsÉ Wæû ElÉMüÉå mÉUÌWûiÉ qÉåÇ ZÉcÉï QûÉsÉÉå| AÉæUÉåÇ MüÉ sÉålÉå qÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ
AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ iÉÉå AÉæUÉåÇ MüÉ iÉÑqWûÉUå
iÉMü AmÉlÉå AÉmÉ AÉlÉå sÉaÉ eÉÉLaÉÉ|
       WûÉåiÉÉ YrÉÉ Wæû? AmÉlÉÉ MÑüNû SålÉÉ lÉWûÏÇ, AÉæUÉåÇ MüÉ sÉå sÉålÉÉ Wæû| MüÉqÉ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU uÉåiÉlÉ sÉålÉÉ
Wæû| qÉeÉSÕU MüÉå MüÉqÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU qÉeÉSÕUÏ erÉÉSÉ sÉålÉÉ Wæû| xÉåPû MüÉå qÉÉsÉ MüqÉ SålÉÉ Wæû AÉæU qÉÑlÉÉTüÉ
erÉÉSÉ MüUlÉÉ Wæû| lÉåiÉÉ MüÉå xÉåuÉÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU MÑüxÉÏï mÉU erÉÉSÉ oÉæPûlÉÉ Wæû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉå oÉlÉ aÉrÉå WæÇû|
SålÉå uÉÉsÉÉ SÉiÉÉ MüÉåD oÉlÉiÉÉ lÉWûÏÇ, xÉoÉ ÍpÉZÉÉUÏ oÉlÉ aÉrÉå| CxÉÍsÉL fÉaÉÄQåû, MüsÉWû, ÌuÉUÉåkÉ, AzÉÉÎliÉ oÉÄRû
UWûÏ Wæû|
       mÉËUuÉÉU qÉåÇ pÉÏ LåxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ xÉÑZÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| xÉÑZÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ|
qÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, qÉÉlÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ZÉÑS eÉÉå Så xÉMüiÉå WæÇû uÉWû lÉWûÏÇ SålÉÉ cÉÉWûiÉå
WæÇû AÉæU sÉålÉå Måü sÉÉsÉÉÌrÉiÉ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉÉåÇ Måü PûÏMüUå OûMüUÉiÉå WæÇû|
       uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉÉlÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, SålÉå MüÐ cÉÏeÉ Wæû| eÉÉå iÉÑqÉ Så
xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AaÉU DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå SålÉå sÉaÉ eÉÉAÉå iÉÉå eÉÉå iÉÑqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉLaÉÉ|
       iÉÑqÉ mÉëåqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, AqÉUiÉÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, zÉɵÉiÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå| iÉÑqWûÉUå
mÉÉxÉ eÉÉå lɵÉU Wæû uÉWû iÉÑqÉ Så xÉMüiÉå WûÉå| lɵÉU SålÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQûiÉå WûÏ lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû|
lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOûiÉå WûÏ zÉɵÉiÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ eÉaÉiÉÏ Wæû| zÉɵÉiÉ MüÉåD mÉUÉD cÉÏeÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ xÉoÉ MÑüNû
Så QûÉsÉÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ CiÉlÉå qÉWûÉlÉç WûÉå ÌMü iÉÑqWûÉUÉ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ| iÉÑqÉ oÉÉWûU MüÐ SÒÌlÉrÉÉð xÉå xÉoÉ
MÑüNû sÉå sÉÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUÉ zÉUÏU CiÉlÉÉ iÉÑcNû Wæû ÌMü AÉÎZÉU MÑüNû ExÉMåü mÉÉxÉ UWû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| rÉWû
ÌoÉsMÑüsÉ xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ Wæû|
       AaÉU iÉÑqÉ pÉ£ü WûÉå iÉÉå pÉÉuÉlÉÉ LåxÉÏ MüUÉå ÌMü xÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ Wæû| xÉoÉxÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉiÉå
urÉuÉWûÉU MüUÉå| AaÉU iÉÑqÉ ¥ÉÉlÉqÉÉaÉï qÉåÇ WûÉå iÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUÉå ÌMü xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ Wæû, xÉoÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ Wæû|
xÉÇxÉÉU AÉæU zÉUÏU SÉålÉÉåÇ LMü Wæû| zÉUÏU MüÉå xÉÇxÉÉU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉ SÉå|
zÉUÏU xÉÇxÉÉU Måü ÍsÉL Wæû| LMüÉliÉ AmÉlÉå ÍsÉL Wæû AÉæU mÉëåqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÍsÉL Wæû| rÉWû oÉÉiÉ AaÉU
xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå mÉëåqÉ xÉå ÌSurÉiÉÉ mÉæSÉ WûÉåaÉÏ, LMüÉliÉ xÉå xÉÉqÉjrÉï AÉrÉåaÉÉ AÉæU ÌlÉwMüÉqÉiÉÉ xÉå oÉɽ
xÉTüsÉiÉÉLÆ iÉÑqWûÉUå cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ UWåÇûaÉÏ|
       zÉqÉÉ eÉsÉiÉÏ Wæû mÉUuÉÉlÉÉåÇ MüÉå AÉqÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| mÉUuÉÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉå WæÇû| LåxÉå WûÏ
iÉÑqWûÉUÉ eÉÏuÉlÉ AaÉU mÉUÌWûiÉ Måü ÍsÉL ZÉcÉï WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå iÉÑq WûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ,
xÉÑÌuÉkÉÉLÆ AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| sÉÉåaÉ lÉWûÏÇ SåÇaÉå iÉÉå sÉÉåMåüµÉU ElÉMüÉå mÉëåËUiÉ MüUMåü iÉÑqWûÉUÏ
AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ WûÉÎeÉU MüU SåÇaÉå|
                   ÎeÉxÉlÉå oÉÉðOûÉ ExÉlÉå mÉÉrÉÉ| ÎeÉxÉlÉå xÉðpÉÉsÉÉ ExÉlÉå aÉðuÉÉrÉÉ|
       iÉÉsÉÉoÉ AÉæU lÉSÏ Måü oÉÏcÉ oÉÉiÉ cÉsÉÏ| iÉÉsÉÉoÉ MüWûiÉÉ WæûÈ
       “mÉaÉsÉÏ! MüsÉMüsÉ NûsÉNûsÉ MüUiÉÏ, aÉÉiÉÏ aÉÑlÉaÉÑlÉÉiÉÏ pÉÉaÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû xÉÉaÉU Måü mÉÉxÉ| iÉÑfÉå uÉWû
YrÉÉ SåaÉÉ? iÉåUÉ xÉÉUÉ qÉÏPûÉ eÉsÉ sÉå sÉåaÉÉ AÉæU ZÉÉUÉ oÉlÉÉ QûÉsÉåaÉÉ| eÉUÉ xÉÉåcÉ, xÉqÉfÉ | AmÉlÉÉ eÉsÉ
AmÉlÉå mÉÉxÉ UZÉ | MüÉqÉ AÉrÉaÉÉ |”
       lÉSÏ MüWûiÉÏ WæûÈ “qÉæÇ MüsÉ MüÐ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ| eÉÏuÉlÉ Wæû oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ| oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ MüÉå oÉWûlÉå WûÏ
SÉå|”
       iÉÉsÉÉoÉ lÉå ZÉÔoÉ xÉqÉfÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ xÉËUiÉÉ lÉå qÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÉsÉÉoÉ lÉå iÉÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ xÉÇaÉëWû MüUMåü
UZÉÉ| LåxÉå-LåxÉå qÉcNûÉåÇ MüÉå, qÉaÉUÉåÇ MüÉå UZÉ ÌSrÉå AmÉlÉå pÉÏiÉU ÌMü MüÉåD pÉÏiÉU AÉ WûÏ lÉ xÉMåü, xlÉÉlÉ pÉÏ
lÉ MüU xÉMåü, QûU Måü qÉÉUå mÉÉlÉÏ mÉÏlÉå pÉÏ lÉ AÉ xÉMåü|
       MÑüNû xÉqÉrÉ Måü oÉÉS iÉÉsÉÉoÉ MüÉ oÉðÍkÉrÉÉU mÉÉlÉÏ aÉÇSÉ WÒûAÉ, ExÉqÉåÇ xÉåuÉÉU WûÉå aÉD, qÉcNûU oÉÄRû aÉrÉå,
aÉÉðuÉ qÉåÇ qÉsÉåËUrÉÉ TæüsÉ aÉrÉÉ| aÉÉðuÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉæU lÉaÉU mÉÇcÉÉrÉiÉ lÉå ÍqÉsÉMüU iÉÉsÉÉoÉ MüÉå pÉU ÌSrÉÉ|
       EkÉU xÉËUiÉÉ iÉÉå oÉWûiÉÏ UWûÏ| xÉÉaÉU qÉåÇ AmÉlÉÉ lÉÉqÉ-ÃmÉ ÍqÉOûÉMüU ÍqÉsÉ aÉD| AmÉlÉå MüÉå qÉæÇ xÉÉaÉU
WÕðû LåxÉÉ LWûxÉÉxÉ MüUlÉå sÉaÉÏ| ExÉÏ xÉÉaÉU xÉå eÉsÉ EPûÉ, uÉÉwmÉ oÉlÉÉ, uÉwÉÉï WÒûD AÉæU lÉSÏ iÉÉeÉÏ MüÐ iÉÉeÉÏ
oÉWûiÉÏ UWûÏ| „aÉÇaÉå WûU.... rÉqÉÑlÉå WûU.... lÉqÉïSå WûU...‟ eÉrÉ bÉÉåwÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ|
       aÉÇaÉÉ lÉå MüpÉÏ xÉÉåcÉÉ lÉWûÏÇ ÌMüÈ xÉÉkÉÑ mÉÑÃwÉ AÉrÉåÇ iÉÉå ElWåÇû zÉÏiÉsÉ eÉsÉ SÕð AÉæU ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå
ExÉå eÉWûU QûÉsÉMüU SÕð| uÉWû iÉÉå oÉWûiÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû| ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ mÉÏ eÉÉL AÉæU xÉÉkÉÑ
AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ qÉåÇ lÉWûÉ sÉå, eÉsÉ mÉÏ sÉå|
       eÉÏuÉlÉ pÉÏ LMü LåxÉÏ AqÉ×iÉkÉÉUÉ WûÉå ÌMü MüÉåD SÒ¹ xÉå SÒ¹ WûÉå, cÉÉhQûÉsÉ xÉå cÉÉhQûÉsÉ WûÉå AÉæU
xÉ‹lÉ xÉå xÉ‹lÉ WûÉå, iÉÑqWûÉUå ²ÉUÉ ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ MÑüNû lÉ MÑüNû xÉåuÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå iÉÑqÉlÉå MüeÉÉï cÉÑMüÉ
ÌSrÉÉ| eÉÃUÏ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÏ xÉåuÉÉ MüÉ oÉSsÉÉ uÉå sÉÉåaÉ WûÏ SåÇ| YrÉÉ DµÉU Måü WûeÉÉU-WûeÉÉU WûÉjÉ lÉWûÏÇ
WæÇû SålÉå Måü ÍsÉL? sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ ÌSsÉ ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü lÉWûÏÇ WæÇû YrÉÉ?
       irÉÉaÉ xÉå, mÉëxɳÉiÉÉ xÉå, LMüÉliÉ xÉå ASpÉÑiÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉÉkÉlÉÉ MüÉsÉ qÉåÇ LMüÉÇiÉuÉÉxÉ AirÉliÉ
AÉuÉzrÉMü Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå NûÈ xÉÉsÉ iÉMü EUhÉÉuÉÍsÉ AUhrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| ÎeÉxÉxÉ pÉÉUiÉ
qÉåÇ AÉMüU xɧÉWû xÉÉsÉ iÉMü LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû jÉå| ´ÉÏqÉSè Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï lÉå lÉqÉïSÉ iÉOû mÉU xÉSaÉÑà Måü
xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWûMüU krÉÉlÉrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ CirÉÉÌS Måü E¨ÉÑÇaÉ ÍzÉZÉU xÉU ÌMürÉå jÉå| ElÉMåü
SÉSÉaÉÑà LuÉÇ xÉSaÉÑà aÉÉæÄQûmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LuÉÇ aÉÉåÌuÉlSmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| AmÉlÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ
MüÉå CÎlSìrÉÉåÇ xÉå WûOûÉMüU AliÉqÉÑïZÉ MüÐ jÉÏ|
       MüpÉÏ-MüpÉÏ AmÉlÉå MüÉå oÉlS MüqÉUå qÉåÇ MÑüNû ÌSlÉ iÉMü UZÉÉå| mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ iÉÑqWåÇû AMåüsÉå UWûlÉå qÉåÇ
xÉÑÌuÉkÉÉ lÉ WûÉåaÉÏ| mÉWûsÉå SÉå cÉÉU bÉhOåû WûÏ UWûÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉAÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉlÉå uÉÉsÉå
mÉÑxiÉMü mÉÄRûÉå| eÉmÉ MüUÉå| mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUÉå| rÉÉåaÉÉxÉlÉ MüUÉå| qÉÉælÉ UZÉÉå| qÉÉælÉ xÉå zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
xÉÉkÉMü FmÉU EPûiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ iÉmɶÉrÉÉï xÉå, qÉÉælÉ xÉå, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ xÉå, oÉlS MüqÉUå qÉåÇ A¥ÉÉiÉ UWûlÉå xÉå
xÉÑwÉÑmiÉ zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| ÌuÉUÉåkÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÏ ExÉ xÉÉkÉMü MüÉ AÉSU MüUlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå Wæû|
A³É eÉsÉ, AÉeÉÏÌuÉMüÉ MüÐ iÉMüsÉÏTü WûÉåiÉÏ jÉÏ uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå SÕU WûÉå eÉÉLaÉÏ| mÉÑhrÉ oÉÄRåûaÉÉ|
       AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ SåZÉÉ eÉÉL iÉÉå iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ lÉWûÏÇ WæÇû| oÉÉWûU xÉå ÍqɧÉ
ÌSZÉiÉå WÒûL ÍqÉ§É iÉÑqWûÉUå aÉWûUå zɧÉÑ WæÇû| uÉå iÉÑqWûÉUÉ xÉqÉrÉ ZÉÉ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ cÉÔx É
sÉåiÉå WæÇû, iÉÑqÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| ElÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü WûqÉ AmÉlÉå ÍqÉ§É MüÐ AÉkrÉÉÎiqÉMü
mÉÔðeÉÏ oÉUoÉÉS MüU UWåû Wæû| uÉå MÑüNû lÉ MÑüNû urÉÉuÉWûÉËUMü MüÉqÉ, xÉÉqÉÉÎeÉMü MüÉqÉ sÉå AÉiÉå WæÇû, oÉÉiÉåÇ sÉå AÉiÉå
WæÇû AÉæU iÉÑqWåÇû oÉsÉÉiÉç ElÉMåü xÉÉjÉ xÉWûqÉiÉ WûÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ClÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ, mÉëuÉ×Ì¨É qÉåÇ iÉÑqWåÇû xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ
xÉÇmÉMïü WûÉåiÉÉ Wæû|
       xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉ MüÐ AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ ÌSzÉÉ oÉWÒûiÉ AsÉaÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉå eÉÉå xÉÇxÉÉU
Måü mÉS-mÉSÉjÉï WûÉåiÉå WæÇû ElWåÇû oÉÄRûÉlÉå MüÐ LuÉÇ pÉÌuÉwrÉ Måü WûuÉÉD ÌMüsÉå oÉÉðkÉlÉå MüÐ CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü
AmÉlÉå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû ExÉMüÉå xÉiMüÉrÉï qÉåÇ sÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉÉåcÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÌuÉwrÉ qÉåÇ WûËUqÉrÉ WûÉå eÉÉlÉå MüÐ
CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû|
       xÉÉkÉMü MüÉ sɤrÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉUÏ MüÉ sɤrÉ iÉÑcNû pÉÉåaÉ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉÉ Måü
iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉlÉ Måü iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû|
       NûÉåOåû ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå ÍqɧÉ, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU ÌmÉërÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU xÉŠÉ sÉaÉiÉÉ Wæû, eÉÉå SåWû
MüÉå qÉæÇ qÉÉlÉ MüU SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû, eÉÉå xÉÉåcÉiÉå WæÇû ÌMü CiÉlÉÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ MüUMåü
ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ mÉÉrÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ mÉÉMüU ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ SåZÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ AÉæU SåZÉlÉÉ Wæû LåxÉå
xÉÇxÉÉUÏ AÉMüwÉïhÉuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÇmÉMïü qÉåÇ eÉoÉ iÉÑqÉ AÉ eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqWûÉUÏ LMüÉaÉëiÉÉ, iÉÑqWûÉUÏ ÌuÉcÉÉU-
zÉÌ£ü, iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ, qÉWûÏlÉÉåÇ MüÐ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ MüqÉÉD AjÉuÉÉ AaÉsÉå eÉlqÉÉåÇ MüÐ mÉÑhrÉÉD iÉÑqÉ
ÌoÉZÉåU QûÉsÉÉåaÉå|
       eÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ ÌoÉZÉU eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÉkÉMü oÉåWûÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉ eÉoÉ pÉÉUiÉ Måü
rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå rÉÉåaÉ Måü UWûxrÉ xÉÏZÉMüU, AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ uÉÉsÉå oÉlÉMüU AmÉlÉå SåzÉ qÉåÇ aÉrÉå iÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå
ElÉMüÉå qÉÉlÉÉ, mÉÔeÉÉ AÉæU eÉoÉ ÎeÉxÉxÉ sÉÉåMü-xÉqmÉMïü qÉåÇ AÍkÉMü AÉrÉå, AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ AÉæU
AÉiqÉ-qÉxiÉÏ NÕûOû aÉD ÌTüU mÉÔeÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ElWûÏÇ sÉÉåaÉÇ lÉå ÎeÉxÉxÉ MüÉå ¢üÊxÉ mÉU cÉÄRûÉrÉÉ| iÉoÉ ÎeÉxÉxÉ
Måü ESaÉÉU ÌlÉMüsÉåÈ
       “O my God ! I lost my energy.” ( Wåû qÉåUå mÉëpÉÑ ! qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ zÉÌ£ü ZÉÉå SÏ|)
       MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ÎeÉxÉxÉ MüÉ mÉÑlÉÃijÉÉlÉ WÒûAÉ| uÉå LMüÉliÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| AÇÌiÉqÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ
LMüÉliÉ A¥ÉÉiÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû CxÉÍsÉL AÉeÉ mÉÔeÉå eÉÉ UWåû WæÇû|
       uÉå WûÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ oÉÄQûÉ MüÉqÉ MüU aÉrÉå WæÇû, ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÉ MüsrÉÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû ÎeÉlWûÉåÇlÉå
LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ-ÌuÉzsÉåwÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ AÉMüwÉïhÉ
NûÉåÄQûMüU, iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU xÉirÉ uÉxiÉÑ MüÉ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû| ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÐ
xÉŠÏ xÉåuÉÉ MüÐ Wæû| ElWûÏÇ MüÐ ÍxÉ®ÉliÉ AÉeÉ iÉMü WûqÉ mÉU UÉerÉ MüU UWåû WæÇû| ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü xÉÇMüsmÉ,
ElÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü AÉSzÉï, ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü ÍcÉ§É WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AÉeÉ pÉÏ UÉerÉ MüU UWåû WæÇû|
       ÎeÉlWûÉåÇlÉå „iÉÔ-iÉÔ..... qÉæÇ-qÉæÇ....‟ MüUMåü QûhQåû Måü oÉsÉ xÉå AmÉlÉÉ AWÇûMüÉU mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL UÉerÉ
ÌMürÉÉ Wæû ElÉMüÐ xɨÉÉ WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU UÉerÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ| ÎeÉlÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ qÉkÉÑU xqÉ×ÌiÉ WûqÉÉUå
WØûSrÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉÃÄRû Wæû uÉå cÉÉWåû uÉåSurÉÉxÉ WûÉåÇ cÉÉWåû uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ WûÉåÇ, uÉssÉpÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ cÉÉWåû
UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ, LMülÉÉjÉ eÉÏ WûÉåÇ cÉÉWåû lÉÉqÉSåuÉ WûÉåÇ, xÉÇiÉ ¥ÉÉlÉåµÉU WûÉåÇ cÉÉWåû iÉÑMüÉUÉqÉeÉÏ WûÉåÇ, zÉÑMüSå uÉeÉÏ
WûÉåÇ cÉÉWåû A¹ÉuÉ¢ü qÉÑÌlÉ WûÉåÇ, ElÉMüÉ ÍcÉ§É ÌSZÉå rÉÉ MüjÉÉ-mÉëxÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå qÉåÇ AÉrÉå rÉÉ ÍxÉ®ÉliÉ MüÐ oÉÉiÉ ÍqÉsÉå,
WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AcNûÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå ÍcÉliÉlÉ Måü ²ÉUÉ qÉWûÉlÉç oÉlÉÉrÉÉ
jÉÉ|
       ÌuÉcÉÉU AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉliÉÉ SÕxÉUå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ
ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ lÉD oÉÉiÉ sÉaÉåaÉÏ| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ
MüpÉÏ xÉÇSåWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ zÉÉåMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ|
eÉoÉ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå mÉU Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû|
       iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉå AÉiqÉÉ, SÕxÉUÉ Wæû zÉUÏU| xuÉ Wæû AÉiqÉÉ AÉæU mÉU Wæû zÉUÏU| zÉUÏU Måü ÍsÉL
xÉlSåWû UWåûaÉÉ ÌMü rÉWû zÉUÏU MæüxÉÉ UWåûaÉÉ? oÉÑÄRûÉmÉÉ AcNûÉ eÉÉLaÉÉ ÌMü lÉWûÏÇ? qÉ×irÉÑ MæüxÉÏ WûÉåaÉÏ? sÉåÌMülÉ
AÉiqÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ LåxÉÉ MüÉåD xÉlSåWû, ÍcÉliÉÉ rÉÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå AaÉU qÉæÇ MüÐ xqÉ×ÌiÉ WûÉå
eÉÉL iÉÉå ÌTüU oÉÑÄRûÉmÉÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå eÉÉrÉ.... eÉuÉÉlÉÏ eÉæxÉå eÉÉiÉÏ WûÉå eÉÉrÉ.... oÉcÉmÉlÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå
eÉÉrÉ..... qÉåUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ|
       SÒÌlÉrÉÉð Måü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU iÉÑqWûÉUå zÉUÏU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MÑüNû
oÉÄRûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| iÉÑqWûÉUÉ ÌuÉUÉåkÉ qÉåÇ xÉÉUÉ ÌuÉµÉ EsOûÉ WûÉåMüU OðûaÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MüÉåD
MüOûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, MüÉåD bÉÉOûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| LåxÉÉ ÌuÉsɤhÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉ Wæû| CiÉlÉå iÉÑqÉ xuÉiÉl§É WûÉå| xÉÇxÉÉU Måü
xÉÉUå SåzÉÉåÇ Måü mÉëåÍxÉQåûlOû, mÉëqÉÑZÉ, UÉ·ímÉÌiÉ, xÉUqÉÑZÉirÉÉU, xÉÑsiÉÉlÉ, mÉëÉDqÉ ÍqÉÌlÉxOûU xÉoÉ ÍqÉsÉMüU LMü
AÉSqÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ExÉMüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ eÉoÉ iÉMü uÉWû AÉSqÉÏ xuÉ MüÉ
ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, xuÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉoÉ ExÉMüÉ SÒpÉÉïarÉ cÉÉsÉÔ UWûiÉÉ
Wæû| EmÉrÉÑï£ü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU LMü AÉSqÉÏ MüÉå xÉiÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL AÉæU uÉWû AÉSqÉÏ AaÉU AÉiqÉ-xuÉÃmÉ
qÉåÇ xÉÑmÉëÌiÉ̸iÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ MüÉåD WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ExÉMåü zÉUÏU MüÉå cÉÉWåû MüÉOû SåÇ rÉÉ eÉsÉÉ SåÇ ÌTüU pÉÏ
uÉWû AÉiqÉuÉå¨ÉÉ AmÉlÉå MüÉå MüOûÉ WÒûAÉ rÉÉ eÉsÉÉ WÒûAÉ qÉÉlÉMüU SÒÈZÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| uÉWû iÉÉå ExÉ AlÉÑpÉuÉ mÉU
ZÉÄQûÉ Wæû eÉWûÉð.....
                        lÉælÉÇ ÍNûSÎliÉ zÉx§ÉÉÍhÉ lÉælÉÇ SWûÌiÉ mÉÉuÉMüÈ|
                       lÉ cÉælÉÇ YsÉåSrÉlirÉÉmÉ lÉ zÉÉåwÉrÉÌiÉ qÉÉÃiÉÈ||
       „AÉiqÉÉ MüÉå zÉx§É MüÉOû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, AÉaÉ eÉsÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ, eÉsÉ ÍpÉaÉÉå lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæ U uÉÉrÉÑ
xÉÑZÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ|‟
                                                    (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 2.23)
       zÉÑMüSåuÉeÉÏ AÉæU eÉÄQûpÉUiÉ eÉÏ eÉæxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉå MüD sÉÉåaÉÉåÇ lÉå xÉiÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ ElÉMüÉ ÌiÉlÉMüÉ
iÉMü ÌoÉaÉÄQûÉ lÉWûÏÇ YrÉÉåÇÌMü uÉå ÍcÉliÉlÉ Måü oÉsÉ xÉå xuÉ qÉåÇ.... AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ jÉå|
       ApÉÏ ÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏ AhÉÑoÉqÉ CiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ oÉlÉå WæÇû ÌMü mÉÔUÏ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉ ElÉxÉå xÉÉiÉ oÉÉU qÉU
xÉMüiÉÏ Wæû| CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU qÉÉlÉÉå xÉÉÄRåû iÉÏlÉ AUoÉ AÉSqÉÏ WæÇû iÉÉå mÉŠÏxÉ AUoÉ AÉSqÉÏ qÉU xÉMåÇü, EiÉlÉå
AhÉÑoÉqÉ oÉlÉÉrÉå aÉrÉå WæÇû| AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÐ zÉÉUÏËUMü AÉM×üÌiÉrÉÉð qÉUåÇaÉÏ, ÍqÉOåÇûaÉÏ sÉåÌMülÉ AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÉ cÉæ iÉlrÉ
eÉÉå xuÉ Wæû, AÉiqÉÉ Wæû ExÉMüÉå iÉÉå rÉå xÉoÉ AhÉÑoÉqÉ ÍqÉsÉMüU pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ Måü xÉoÉ
AhÉÑoÉqÉ LMü AÉSqÉÏ mÉU ZÉcÉï MüU ÌSrÉå eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ ExÉ AÉSqÉÏ MüÐ AÉiqÉÉ MüÉå iÉÌlÉMü pÉÏ WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ
WûÉå xÉMüiÉÏ|
       AÉmÉMüÉ „xuÉ‟ CiÉlÉÉ xuÉiÉl§É Wæû AÉæU zÉUÏU „mÉU‟ Wæû| oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ÌMü „xuÉ‟ MüÉ
mÉiÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU „mÉU‟ MüÉå „xuÉ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ..... zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ|
urÉuÉWûÉU qÉåÇ MüWûiÉå WæÇû, „qÉåUÉ WûÉjÉ....‟ iÉÉå iÉÑqÉ WûÉjÉ lÉWûÏÇ WûÉå, WûÉjÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉæU....‟ iÉÉå
iÉÑqÉ mÉæU lÉWûÏÇ WûÉå, mÉæU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉåOû...‟ iÉÉå iÉÑqÉ mÉåOû lÉWûÏÇ WûÉå, mÉåOû xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ zÉUÏU....‟
iÉÉå iÉÑqÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ WûÉå, zÉUÏU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ qÉlÉ.....‟ iÉÉå iÉÑqÉ qÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå, qÉlÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÏ
oÉÑή....‟ iÉÉå iÉÑqÉ oÉÑή lÉWûÏÇ WûÉå, oÉÑή xÉå AsÉaÉ WûÉå|
      iÉÑqWûÉUå „xuÉ‟ mÉU, AÉiqÉÉ mÉU qÉÉrÉÉ Måü SÉå AÉuÉUhÉ WæÇû| qÉÉrÉÉ MüÐ rÉWû zÉÌ£ü Wæû| eÉæxÉå ÌuɱÑiÉ Måü
iÉÉU qÉåÇ ÌuɱÑiÉ ÌSZÉiÉÏ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ oÉsoÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ, mÉÇZÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÌuɱÑiÉ MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ
Wæû| LåxÉå WûÏ qÉÉrÉÉ MüÉåD AÉM×üÌiÉ kÉÉUhÉ MüUMåü lÉWûÏÇ oÉæPûÏ Wæû sÉåÌMülÉ qÉÉrÉÉ MüÉ ÌuÉxiÉÉU rÉWû eÉaÉiÉ ÌSZÉ UWûÉ
Wæû ExÉxÉå qÉÉrÉÉ Måü AÎxiÉiuÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ Wæû|
      CxÉ qÉÉrÉÉ MüÐ SÉå zÉÌ£ürÉÉð WæûÈ AÉuÉUhÉ zÉÌ£ü AÉæU ÌuɤÉåmÉ zÉÌ£ü| AÉuÉUhÉ oÉÑή mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU
ÌuɤÉåmÉ qÉlÉ mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû| xÉiMüÉrÉï MüUMåü, eÉmÉ iÉmÉ MüUMåü, ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüUMåü ÌuɤÉåmÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|
ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉuÉUhÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|
      mÉcÉÉxÉ uÉwÉï iÉmÉxrÉÉ MüÐ, LMüÉliÉ MüÉ xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ, qÉÉælÉ UWåû, xÉqÉÉÍkÉ MüÐ, oÉWÒûiÉ mÉëxÉ³É UWåû, xÉÑZÉÏ
UWåû sÉåÌMülÉ pÉÏÄQû pÉÄQûÉMåü qÉåÇ AÉiÉå WûÏ aÉÄQûoÉÄQû WûÉåaÉÏ| pÉÏÄQû qÉåÇ uÉÉWûuÉÉWûÏ WûÉåaÉÏ iÉÉå qÉeÉÉ AÉrÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ
sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUå ÌuÉcÉÉU Måü ÌuÉUÉåkÉÏ WûÉåÇaÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ ÌuɤÉåmÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÉ| YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ oÉÑή mÉU xÉå AÉuÉUhÉ
aÉrÉÉ lÉWûÏÇ| AaÉU AÉuÉUhÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû zÉÔsÉÏ mÉU pÉÏ cÉÄRûÉ ÌSrÉÉ eÉÉrÉ, MÇüMüÄQû -mÉijÉU qÉÉUå eÉÉLÆ,
AmÉqÉÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ AÉiqÉÌlÉ¸É Måü MüÉUhÉ iÉÑqÉ SÒÈZÉÏ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU SÒÈZÉ MüÉ
mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ, AmÉqÉÉlÉ qÉåÇ iÉÑqÉ AmÉqÉÉÌlÉiÉ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU AmÉqÉÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ
mÉÄQåûaÉÉ| qÉ×irÉÑ Måü xÉqÉrÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉ×irÉÑ WûÉåiÉÏ WÒûD ÌSZÉåaÉÏ mÉUliÉÑ iÉÑqÉ mÉU qÉ×irÉÑ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ
mÉÄQåûaÉÉ| iÉÑqÉ ZÉÉiÉå-mÉÏiÉå, AÉiÉå-eÉÉiÉå, sÉåiÉå-SåiÉå WÒûL ÌSZÉÉåaÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ ClÉ xÉoÉxÉå mÉUå WûÉåaÉå| iÉÑqÉ
AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå ÌMüiÉlÉå xuÉiÉÇl§É WûÉå !
      uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉUiÉl§ÉiÉÉ MüÉ eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ MüÉ|
                                   AlÉÑ¢üqÉ
                ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ
                      sÉpÉliÉå oÉë¼ÌlÉuÉÉïhÉqÉ×wÉrÉÈ ¤ÉÏhÉMüsqÉwÉÉÈ|
                       ÍNû³É²ækÉÉ rÉiÉÉiqÉÉlÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå UiÉÉÈ||
      „ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉrÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå
xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû,
uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|‟
                                                       (aÉÏiÉÉÈ 5.25)
      xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL ÌoÉlÉÉ oÉë¼ÌlÉ¸É WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL WæÇû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ
¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| uÉå xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü AjÉÉïiÉç SåuÉ, aÉÇkÉuÉï, rɤÉ, ÌMü³ÉU, qÉlÉÑwrÉ mÉzÉÑ
mɤÉÏ eÉÉå pÉÏ ElÉMåü xÉÇmÉMïü qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ElÉMåü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ
xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|
      xÉoÉ mÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ ÎeÉlÉMüÉ WûÉåiÉÉ Wæû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû|
      qÉÉhQÕûYrÉ EmÉÌlÉwÉS Måü uÉæiÉjrÉ mÉëMüUhÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü ¥ÉÉlÉÏ oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü MæüxÉÉ UWûiÉÉ
Wæû|
                            eÉÄQûuÉiÉç sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç|
      uÉWû ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ eÉÄQû eÉæxÉÉ WûÉåMüU UWûiÉÉ Wæû, A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÐ iÉUWû UWûiÉÉ Wæû|
      cÉÉU AÉSÍqÉrÉÉåÇ lÉå pÉÉðaÉ mÉÏ sÉÏ| cÉÉUÉåÇ pÉÉðaÉ Måü lÉzÉå qÉåÇ cÉÔU WûÉå aÉrÉå| LMü AÉSqÉÏ lÉzÉå qÉåÇ
FOûmÉOûÉÇaÉ oÉÉåsÉlÉå sÉaÉÉ| SÕxÉUÉ aÉÉlÉÉ aÉÉlÉå sÉaÉÉ| iÉÏxÉUÉ lÉÉcÉlÉå sÉaÉÉ| cÉÉæjÉÉ AÉSqÉÏ mÉëaÉÉÄRû lÉÏÇS xÉÉå aÉrÉÉ|
xÉoÉ lÉzÉÉ iÉÉå LMü eÉæxÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉå AmÉlÉå ÍcÉ¨É Måü xÉÇxMüÉU Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉå¹É MüUlÉå sÉaÉå| LåxÉå WûÏ
oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå uÉÉsÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ iÉÉå LMü xÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉU sÉÉæÌMüMü eÉÏuÉlÉ ElÉMüÉ AmÉlÉÉ
ÌlÉUÉsÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû|
      ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ AsÉÌuÉSÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû uÉå AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÌlÉxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉå
WæÇû|
      sÉÉæÌMüMü urÉuÉWûÉU, ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ xÉWûlÉ xÉå ¥ÉÉlÉÏ MüÉå lÉÉmÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| uÉåzÉ-pÉÔwÉÉ xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ
mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉÉmÉ xÉMüiÉå WæÇû AmÉlÉÏ qÉÌiÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉUliÉÑ ÎeÉlÉMüÐ qÉÌiÉ
qÉÌiÉSÉiÉÉ xÉå AÍpÉ³É WÒûD Wæû, qÉÌiÉ-aÉÌiÉ xÉå mÉÉU mÉUqÉÉiqÉ-xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉå ÎxjÉiÉ WæÇû LåxÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉå lÉÉmÉlÉÉ
AxÉqpÉuÉ Wæû| AÉmÉMüÐ qÉÌiÉ ÎeÉiÉlÉÏ FÆcÉÏ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ AÉmÉMüÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ FÆcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU AÉSU
WûÉåaÉÉ| qÉÌiÉ eÉoÉ lÉÏcÉÏ WûÉåaÉÏ iÉoÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ lÉÏcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU lÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ WûÉåaÉÉ| eÉoÉ iÉMü qÉlÉÑwrÉ
MüÉå mÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉÔhÉï mÉÑÃwÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ ´É®É, pÉÌ£ü, qÉÌiÉ, aÉÌiÉ qÉåÇ cÉÄRûÉuÉ-
EiÉÉU WûÉåiÉÉ WûÏ UWûiÉÉ Wæû| AiÉÈ eÉsSÏ mÉÔhÉïiÉÉ MüÉå mÉÉAÉå.... mÉÔhÉï mÉÑÃwÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉÉå AÉæU mÉÔhÉï WûÉå eÉÉAÉå|
      ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå
xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû,
uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|
xMÇüS mÉÑUÉhÉ qÉåÇ LMü MüjÉÉ AÉiÉÏ WæûÈ
      LMü eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ ÍpɤÉÉ WåûiÉÑ oÉxiÉÏ qÉåÇ aÉrÉå| LMü MÑüqWûÉËUlÉ UÉå UWûÏ jÉÏ| qÉWûÉiqÉÉ lÉå mÉÔNûÉÈ
“YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ WûÉå oÉWûlÉ?”
“qÉWûÉUÉeÉ! qÉåUå mÉÌiÉ SåuÉ WûÉå aÉrÉå|”
      “lÉ MüÉåD qÉUiÉÉ Wæû lÉ eÉÏiÉÉ Wæû| eÉÏlÉÉ-qÉUlÉÉ xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É Wæû| „rÉWû qÉåUÉ mÉÌiÉ‟ LåxÉÉ iÉÔlÉå xÉÑlÉ-
xÉÑlÉMüU qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ jÉÉ| xÉoÉ mÉÉðcÉ pÉÔiÉ WæÇû AÉæU mÉÉðcÉ pÉÔiÉ qÉÉrÉÉ qÉÉ§É WæÇû| mÉ×juÉÏ, eÉsÉ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ, AÉMüÉzÉ
xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ WûÏ pÉëÉÇÌiÉ WæÇû| ElÉxÉå oÉlÉå WÒûL mÉÑiÉsÉå pÉÏ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É WæÇû| MüÉælÉ ÌMüxÉMüÉ mÉÌiÉ... MüÉælÉ ÌMüxÉMüÐ
mɦÉÏ? ÌTüU YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ Wæû?”
      eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ MüÉ iÉÉå AlÉÑpÉuÉ AmÉlÉå RÇûaÉ MüÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ MÑüqWûÉËUlÉ iÉÉå oÉåcÉÉUÏ AmÉlÉÏ SØ̹
xÉå eÉÏ UWûÏ jÉÏ| uÉWû oÉÉåsÉÏÈ
“qÉWûÉUÉeÉ! rÉWû ¥ÉÉlÉ iÉÉå AÉmÉ WûÏ eÉÉlÉÉå| qÉæÇ iÉÉå CxÉÏÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû ÌMü AoÉ ÍqÉ•ûÏ MüÉælÉ sÉÉLaÉÉ? UÉæÇSåaÉÉ
MüÉælÉ? bÉÄQåû MüÉælÉ oÉlÉÉLaÉÉ?”
      lÉ MüÉåD mÉÌiÉ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû lÉ mɦÉÏ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ UÉåiÉå WæÇû AmÉlÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉ Måü ÍsÉL,
AmÉlÉå qÉiÉsÉoÉ Måü ÍsÉL|
MÑüqWûÉËUlÉ oÉÉåsÉiÉÏ WæûÈ “qÉWûÉUÉeÉ! rÉå xÉoÉ MüÉqÉ AoÉ MüÉælÉ MüUåaÉÉ? qÉæÇ CxÉÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû|”
qÉWûÉiqÉÉ oÉÉåsÉåÈ “CiÉlÉÉ MüÉqÉ iÉÉå WûqÉ WûÏ MüU SåÇaÉå oÉåOûÏ, iÉÔ ÍcÉliÉÉ qÉiÉ MüU|”
      uÉå qÉWûÉiqÉÉ uÉWûÉð MÑüqWûÉU MüÉ MüÉqÉ MüUlÉå sÉaÉ aÉrÉå| WæÇû iÉÉå qÉWûÉiqÉÉ ¥ÉÉlÉÏ sÉåÌMülÉ eÉÄQûuÉiÉç
sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç| A¥ÉÉlÉÏ eÉæxÉÉ AÉcÉUhÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå WæÇû| ElÉMüÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü „qÉæÇ oÉë¼uÉå¨ÉÉ WÕðû|
qÉÑfÉxÉå rÉWû MüÉqÉ MæüxÉå WûÉåaÉÉ !‟ ElÉMüÉå MüÉåD mÉMüÄQû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ¥ÉÉlÉÏ iÉÉå AmÉlÉå xÉÌWûiÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉå
AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| ¥ÉÉlÉÏ Måü pÉÏiÉU pÉåS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ CxÉÍsÉL ElWåÇû pÉÏiÉU zÉÉÇÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ
Måü pÉÏiÉU pÉåS WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL WûqÉÉUå qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå AcNûÉ urÉuÉWûÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ WûwÉï WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU
qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå MÑüNû LåxÉÉ uÉæxÉÉ urÉuÉWûÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû| WûqÉÉUå iÉlÉ-qÉlÉ MüÉ MüÉåD
AÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ ZÉÑzÉ WûÉåiÉå WæÇû, MüÉåD EÇaÉsÉÏ EPûÉiÉÉ Wæû, AlÉÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ lÉÉUÉeÉ WûÉå eÉÉiÉå
WæÇû|
      WûqÉ AmÉlÉå MüÉå SåWû qÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU SÕxÉUÉåÇ xÉå AmÉå¤ÉÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü uÉå WûqÉÉUå xÉÉjÉ AcNûÉ urÉuÉWûÉU
MüUåÇ| qÉåUå xÉÉjÉ mɦÉÏ CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉÑ§É CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉËUuÉÉU CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå| WûqÉ AmÉlÉÏ
qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûUÏ ÍxÉU mÉU sÉåMüU bÉÔqÉiÉå WæÇû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ eÉÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû
ExÉMåü xÉÉjÉ UÉaÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå mÉëÌiÉMÔüsÉ cÉsÉiÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ ²åwÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, pÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, ¢üÉåkÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
      rÉå UÉaÉ AÉæU ²åwÉ, pÉrÉ AÉæU ¢üÉåkÉ WûqÉÉUå ÍcÉ¨É MüÉå qÉÍsÉlÉ MüUiÉå WæÇû| AlÉÑMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ÍcɨÉ
qÉåÇ UÉaÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû, mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ²åwÉ rÉÉ pÉrÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉåÇ
UåZÉÉLÆ mÉÄQû eÉÉiÉÏ WæÇû iÉÉå ÍcÉ¨É ¤ÉiÉ-ÌuɤÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU uÉWû zÉÉÇiÉ, xuÉxjÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ....AÉæU
                         AzÉÉliÉxrÉ MÑüiÉÈ xÉÑZÉqÉç|
      AzÉÉliÉ ÍcÉ¨É MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? xÉÇzÉrÉuÉÉsÉå MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? E̲alÉ MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð?
ÌMüxÉÏ eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ LMü ASpÉÑiÉ xuÉpÉÉuÉ uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ mÉWÒðûcÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ
“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ cÉÇoÉsÉ MüÐ bÉÉOûÏ MüÉ WÕðû| QûÉMÔü WÕðû| AmÉlÉÏ zÉUhÉ qÉåÇ UZÉÉåaÉå?”
“WûÉð, PûÏMü Wæû|” qÉWûÉiqÉÉ lÉå xuÉÏM×üÌiÉ SÏ|
“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÉà mÉÏiÉÉ WÕðû|”
“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”
“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ eÉÑAÉ ZÉåsÉiÉÉ WÕðû|”
“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”
“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÒUÉcÉÉU pÉÏ MüUiÉÉ WÕðû|”
“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”
“qÉWûÉUÉeÉ ! qÉÑfÉqÉåÇ SÒÌlÉrÉÉðpÉU Måü SÉåwÉ WæÇû|”
“MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”
“qÉWûÉUÉeÉ! AÉmÉ rÉWû xÉoÉ xuÉÏMüÉU MüU UWåû WæÇû?”
“pÉærÉÉ! eÉoÉ xÉ×̹Mü¨ÉÉï iÉÑfÉå AmÉlÉÏ xÉ×̹ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüÉsÉiÉÉ iÉÉå qÉæÇ iÉÑfÉå AmÉlÉÏ SØ̹ xÉå YrÉÉåÇ ÌlÉMüÉsÉÔð?”
      eÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉmÉÑÃwÉ WæÇû uÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉiÉå ÌMü qÉåUÉ AÉcÉUhÉ xÉWûÏ Wæû AÉæU SÕxÉUå MüÉ
AÉcÉUhÉ aÉsÉiÉ Wæû| qÉåUÉ zÉUÏU-iÉÇ§É PûÏMü Wæû, zÉÑ® Wæû, SÕxÉUå MüÉ AzÉÑ® Wæû| '”qÉæÇ PûÏMü AÉæU SÕxÉUÉ
aÉsÉiÉ...” LåxÉÉ lÉWûÏÇ| SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ, SÒÈZÉÉåÇ AÉæU YsÉåzÉÉåÇ xÉå NÕûOû eÉÉLÆ
LåxÉÏ ElÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉåUiÉÉÈ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû|
      WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ CxÉÏ qÉåÇ Wæû ÌMü WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉqÉfÉåÇ| WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉWûÏÇ xÉqÉfÉåÇaÉå
iÉÉå MæüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ WûÉåaÉÏ, ÍcÉ¨É MüÉ UÉaÉ AÉæU ²åwÉ eÉÉLaÉÉ lÉWûÏÇ|
      uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå mÉëÉmiÉ eÉÉå xÉÑZÉ Wæû AjÉuÉÉ WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU eÉÉå xÉÑZÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü
qÉåÇ UÉaÉ MüÉ xÉÑZÉ Wæû, AÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ CcNûÉ Måü ÎZÉsÉÉTü eÉÉå WûÉå UWûÉ Wæû ExÉxÉå eÉÉå SÒÈZÉ
WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ oÉÉWûU SÒÈZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûqÉMüÉå SÒÈZÉ SåiÉÏ WæÇû|
                    MüÉå MüÉWÕû MüÉå lÉWûÏÇ xÉÑZÉ SÒÈZÉ MüUÏ SÉiÉÉ|
                       ÌlÉeÉ M×üiÉ MüqÉï ÌWû pÉÉåaÉiÉ pÉëÉiÉÉ||
      WûqÉ sÉÉåaÉ AmÉlÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU, AmÉlÉÏ WûÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûËUrÉÉð, AmÉlÉå WûÏ xÉÇxMüÉU mÉæSÉ MüUMåü
SÒÈZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå MüÉå eÉÇeÉÏU qÉåÇ oÉÉðkÉiÉå WæÇû AÉæU xÉÑZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå AÉmÉ
AÉxÉ£ü WûÉåMüU oÉðkÉ qÉUiÉå WæÇû|
      aÉÉåxuÉÉqÉÏ iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ ÌMü mÉëpÉÑeÉÏ rÉÑaÉsÉ xÉUMüÉU ÎeÉxÉ UÉxiÉå xÉå
rÉɧÉÉ MüÉå aÉrÉå ExÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ qÉæÇ rÉɧÉÉ MüÉå eÉÉFÆ| rÉɧÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå ShQûMüÉUhrÉ AÉrÉÉ| UÉxiÉÉ xÉðMüUÉ jÉÉ|
xÉðMüUÏ mÉaÉShQûÏ Måü ÌMülÉÉUå fÉÉÄQûÏ qÉåÇ MüÉåD pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ uÉåzrÉÉ Måü xÉÉjÉ ÌuÉsÉÉxÉ MüU UWûÉ jÉÉ|
iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ AÉkÉå iÉMü AÉ cÉÑMåü jÉå| ElWûÉåÇlÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü AaÉU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOÕðûaÉÉ iÉÉå pÉÏ ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ
MüÉå xÉlSåWû WûÉåaÉÉ ÌMü oÉÉoÉÉeÉÏ lÉå SåZÉ ÍsÉrÉÉ| AÉaÉå eÉÉFÆaÉÉ iÉÉå pÉÏ zÉUÍqÉlSå WûÉåÇaÉå|
      ElÉ xÉÇiÉ-mÉëuÉU lÉå AlkÉÉ WûÉålÉå MüÉ AÍpÉlÉrÉ ÌMürÉÉ| WûÉjÉ qÉåÇ sÉÉPûÏ jÉÏ| AÉÆZÉåÇ oÉlS MüU sÉÏÇ| sÉÉPûÏ
AÉaÉå PûÉåMüiÉå-PûÉåMüiÉå cÉsÉiÉå WÒûL mÉÑMüÉUlÉå sÉaÉåÈ
“Lå pÉÉD! pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉqÉ mÉU MüÉåD UÉxiÉÉ ÌSZÉÉ SÉå....|”
      pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü cÉsÉÉå, AcNûÉ WÒûAÉ| rÉWû oÉÉoÉÉ AÉ iÉÉå UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AlkÉÉ Wæû| uÉWû
oÉÉåsÉÉÈ
“qÉWûÉUÉeÉ! xÉÏkÉå xÉÏkÉå cÉsÉå eÉÉAÉå cÉÑmÉcÉÉmÉ.... eÉsSÏ xÉå| rÉWûÏ UÉxiÉÉ Wæû| ÌlÉMüsÉ eÉÉAÉå eÉsSÏ|”
      qÉWûÉUÉeÉ sÉMüÄQûÏ OåûMüiÉå-OåûMüiÉå bÉÉOûÏ MüÐ fÉÉÄQûÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå| AÉÆZÉåÇ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå xÉÉqÉlÉå
ÍxÉrÉÉUÉqÉ qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL ÍqÉsÉå|
“mÉëpÉÑ! AÉmÉ rÉWûÉð MæüxÉå?”
“iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ! xÉ‹lÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉÉ AÉxÉÉlÉ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉqÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå, SÒeÉïlÉ qÉåÇ pÉÏ
pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå eÉæxÉå xÉÇiÉ-mÉëuÉU SÒsÉïpÉ WæÇû| LåxÉå xÉÇiÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ AÉ eÉÉiÉÉ WÕðû|”
      rÉWû eÉÃUÏ lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû LåxÉÉ eÉaÉiÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ
cÉÉWåÇûaÉå LåxÉÏ mɦÉÏ WûÉåaÉÏ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉÌiÉ LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÍzÉwrÉ LåxÉÉ WûÏ
WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWåÇû LåxÉå aÉÑà oÉlÉåÇ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû LåxÉÉ
xÉqÉfÉiÉå WÒûL pÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ pÉÏ ElÉMüÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå xÉMåü LåxÉÏ ElÉMüÉå rÉɧÉÉ MüUÉlÉÉ rÉWû AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå pÉÏ
ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ MüUlÉÉ Wæû| WØûSrÉ MüÉå pÉÏ ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ
MüUlÉÉ Wæû|
       AaÉU WûqÉ ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÐ mÉMüÄQû oÉÉðkÉ UZÉåÇ iÉÉå WûqÉåÇ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ| rÉSÒuÉÇzÉÏ sÉÉåaÉ pÉaÉuÉÉlÉ
´ÉÏM×üwhÉ Måü MÑüsÉ qÉåÇ mÉæSÉ WÒûL WæÇû| ´ÉÏM×üwhÉ Måü WûÉåiÉå WÒûL uÉå sÉÉåaÉ oÉÉåiÉsÉ mÉÏMüU LMü SÕxÉUå xÉå rÉÑ® MüUMåü
ZÉiqÉ WûÉå aÉrÉå| xÉoÉMåü AmÉlÉå-AmÉlÉå xÉÇxMüÉU WûÉåiÉå WæÇû| eÉÏuÉ AmÉlÉå xÉÇxMüÉU, qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü mÉÉzÉ qÉåÇ oÉðkÉÉ
Wæû| rÉWû mÉÉzÉ iÉoÉ ZÉiqÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉå WæÇû| WûqÉÉUå mÉÑhrÉ eÉÉåU lÉWûÏÇ
MüUåÇaÉå iÉÉå WûqÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMåÇüaÉå| ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU MüÐ MüqÉeÉÉåUÏ Wæû|
WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ eÉÉåU erÉÉSÉ Wæû, mÉÑhrÉÉåÇ MüÉ eÉÉåU MüqÉ Wæû| mÉÑhrÉ iÉÉå WæÇû sÉåÌMülÉ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ CiÉlÉÉ
eÉÉåU Wæû ÌMü mÉÑhrÉ MüqÉeÉÉåU WûÉå UWåû WæÇû|
                           oÉÑ®åÈ TüsÉÇ AlÉÉaÉëWûÈ|
       oÉÑή MüÉ TüU YrÉÉ Wæû? AlÉÉaÉëWû| WûqÉ eÉaÉiÉ MüÉå PûÏMü MüU xÉMåÇü rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû|
WûqÉ xÉoÉMüÉå A³É-uÉx§É Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå qÉMüÉlÉ Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ
oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå WûqÉÉUÏ zÉÑpÉ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉÉrÉåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ
xÉoÉqÉåÇ oÉæPûÉ WÒûAÉ mÉUqÉÉiqÉÉ ÌlÉsÉåïmÉ lÉÉUÉrÉhÉ Wæû, AxÉÇaÉ Wæû, oÉÉMüÐ xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ sÉÏsÉÉ Wæû LåxÉÉ xÉqÉfÉMüU
rÉjÉÉzÉÌ£ü xÉoÉMüÉ ÌWûiÉ MüUlÉÉ AÉæU xÉÑZÉS ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ WûqÉÉU WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû|
       CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ AÉsÉxÉÏ WûÉå eÉÉLÆ, mÉëqÉÉSÏ WûÉå eÉÉLÆ, MüÉåD pÉÔZÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå
pÉÔZÉÉ qÉUå, MüÉåD lÉÇaÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå lÉÇaÉÉ UWåû, WûqÉÉUå mÉÉxÉ erÉÉSÉ uÉx§É WûÉåÇ iÉÉå NÒûmÉÉMüU UZÉåÇ..... lÉWûÏÇ| ElÉqÉåÇ
AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ SåZÉMüU ElÉMåü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL rÉjÉÉrÉÉåarÉ MüUåÇ sÉåÌMülÉ LåxÉÉ lÉWûÏ Ç xÉÉåcÉåÇ ÌMü qÉæÇ ElÉMüÉ ÌWûiÉ
lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉÉå ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ.... qÉæÇ ClÉMåü oÉŠÉåÇ MüÉå A³É uÉx§É lÉWûÏÇ SåiÉÉ, ElÉMüÉå lÉWûÏÇ mÉÄRûÉiÉÉ iÉÉå
ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ| lÉWûÏÇ....
       AÉmÉ AÉæU uÉå mÉ×jÉMü lÉWûÏÇ WæÇû| eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU Måü AÇaÉÉå Ç MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÉå LåxÉÉ
lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ ÌMü AÉeÉ qÉæÇlÉå AmÉlÉå mÉæUÉåÇ MüÉå qÉeÉoÉÔiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ, mÉæUÉåÇ Måü FmÉU EmÉMüÉU
ÌMürÉÉ| AmÉlÉå AÇaÉÉåÇ MüÐ mÉÑ̹ AÉmÉ xÉWûeÉ pÉÉuÉ xÉå MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉÆZÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû, MüÉlÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, WûÉjÉ mÉæU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉåOû AÉæU mÉÏPû MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
xÉÉUå zÉUÏUÃmÉÏ lÉaÉU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÉå LåxÉÉ AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ ÌMü qÉæÇ pÉÉåeÉlÉ MüUMåü xÉÉUå
AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉÉ WÕðû| AÉmÉ xÉWûeÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü zÉUÏU Måü iÉqÉÉqÉ AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ AmÉlÉå
zÉUÏU Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû| ÌTüU pÉÏ zÉUÏU Måü ÍsÉL AÉmÉ eÉÉå MÑüNû xÉÑÌuÉkÉÉLÆ cÉÉWûiÉå WûÉå uÉå xÉoÉ xÉSæuÉ xÉuÉï§ É
mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû|
       eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå LMü zÉUÏU Måü xÉÉjÉ ÌWûiÉ MüÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû
EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| ExÉMüÉ AÉmÉMüÉå AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| LåxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ xÉuÉï pÉÔiÉÉåÇ MüÉ ElÉMåü AÍkÉMüÉU Måü
AlÉÑxÉÉU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ MüU SåiÉå WæÇû AÉæU ÌWûiÉ MüUlÉå MüÉ AWÇûMüÉU ElÉqÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉå eÉÉlÉiÉå
WæÇû ÌMü LMü WûÏ AliÉÈMüUhÉ rÉÉ zÉUÏU qÉåUÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉoÉ AliÉÈMüUhÉ AÉæU zÉUÏU qÉåUå WæÇû| qÉæÇ AliÉÈMüUhÉ
rÉÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ AlÉliÉ AlÉliÉ AliÉÈMüUhÉ ÎeÉxÉqÉåÇ MüÎsmÉiÉ WæÇû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉæÇ WÕðû| LåxÉÉ ElÉMüÉ
AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ElÉMüÉå aÉWûUÉD qÉåÇ WûwÉï, zÉÉåMü, UÉaÉ, ²åwÉ, pÉrÉ rÉÉ AÍpÉÌlÉuÉåzÉ lÉWû ÏÇ WûÉåiÉÉ| rÉWû
oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ ÎxjÉÌiÉ Wæû| rÉWû ÌoÉlÉÉ xqÉ×ÌiÉ Måü AÉrÉåaÉÏ lÉWûÏÇ| xqÉ×ÌiÉ MüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü oÉë¼ MüÉå rÉÉS
ÌMürÉÉ MüUÉå| ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ AÉæU urÉuÉWûÉU xÉå AÉSqÉÏ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| uÉ×Ì¨É xjÉÔsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû,
qÉÉåOûÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ iÉÑcNû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉiÉÉ Wæû|
oÉë¼ MüÉ xqÉUhÉ WûMüÐMüiÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ, SÕxÉUå MüÉ xqÉUhÉ NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL oÉë¼ Måü xqÉUhÉ MüÉ LMü
AuÉsÉqoÉlÉ qÉÉ§É sÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| oÉë¼ iÉÉå AmÉlÉÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AmÉlÉå CxÉ oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ
AÉSqÉÏ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
      AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉåÇaÉå AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMåü mÉÉxÉ MÑüNû pÉÏ
WûÉå ExÉxÉå AÉmÉ xÉÑZÉÏ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉÉ AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉÉ iÉÉå qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉrÉÏ
WûÏ xÉqÉfÉÉå| SÒÈZÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, ÍcÉliÉÉ AÉÌS AÉrÉåÇaÉå WûÏ| xÉoÉ iÉÉå AÉmÉMåü ÍcÉ¨É Måü AlÉÑxÉÉU WûÉåaÉÉ lÉWûÏÇ
AÉæU xÉoÉ xÉSÉ Måü ÍsÉL LMü eÉæxÉÉ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ|
      WûqÉ eÉÉå cÉÉWûiÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ pÉÉiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå pÉÉiÉÉ
Wæû uÉWû xÉSÉ Måü ÍsÉL ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ| WûqÉÉUÉ AliÉÈMüUhÉ Wæû LåxÉå WûÏ SÕxÉUÉåÇ Måü pÉÏ AmÉlÉå -AmÉlÉå AliÉÈMüUhÉ
WæÇû| WûqÉ SÒÈZÉÏ YrÉÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû? YrÉÉåÇÌMü WûqÉÉUÉ AÉaÉëWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü SÕxÉUÉåÇ MüÉå LåxÉÉ-LåxÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL|
      WûqÉ A¥ÉÉlÉuÉzÉ mÉUÍcÉliÉlÉ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉUÍcÉliÉlÉ WûÉåiÉå WûÏ „xuÉ‟ MüÐ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ
Wæû| mÉUÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûiÉå WûÏ xuÉ MüÐ zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû, AÉMüwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ
MüÐ mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉå aÉD, AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×ÎmiÉ ÍqÉsÉ aÉD ÌTüU oÉÉWûU MÑüNû pÉÏ WûÉå, MüÉåD mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ| AaÉU
AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×miÉ WûÉå iÉÉå oÉÉWûU AÉmÉMüÐ oÉÉiÉ ÌMüxÉÏ lÉå qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ AÉæU lÉWûÏÇ qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ?
AÉmÉMüÉå MüÉåD SÒÈZÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| CxÉÏÍsÉL ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû-
                        xÉliÉÑ¹È xÉiÉiÉÇ rÉÉåaÉÏ rÉiÉÉiqÉÉ SØRûÌlɶÉrÉÈ|
                        qÉrrÉÌmÉïiÉqÉlÉÉåoÉÑήrÉÉåïqÉ°£üÈ xÉ qÉå ÌmÉërÉÈ||
      „eÉÉå rÉÉåaÉÏ ÌlÉUliÉU xÉliÉѹ Wæû, qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ xÉÌWûiÉ zÉUÏU MüÉå uÉzÉ qÉåÇ ÌMürÉå WÒûL WæÇû AÉæU qÉÑfÉqÉåÇ
SØÄRû ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ Wæû, uÉWû qÉÑfÉqÉåÇ AmÉïhÉ ÌMürÉå WÒûL qÉlÉ-oÉÑήuÉÉsÉÉ qÉåUÉ pÉ£ü qÉÑfÉMüÉå ÌmÉërÉ Wæû|‟
                                                   (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 12.14)
      oÉÉWûU MüÐ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå eÉÉå xÉliÉѹ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû uÉå pÉÉåaÉÏ WæÇû| AmÉlÉÏ xÉqÉfÉ rÉÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉ
xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUMåü eÉÉå xÉliÉѹ UWûiÉå WæÇû uÉå rÉÉåaÉÏ WæÇû| uÉå AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU
SåiÉå WæÇû|
      WûqÉ sÉÉåaÉ YrÉÉ MüUiÉå WæÇû- WûqÉ AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû,
SÕxÉUÉåÇ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå MüU
SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå WæÇû| WûeÉÉU-WûeÉÉU mÉëMüÉU MüÐ oÉÑή uÉÉsÉå,
WûeÉÉU-WûeÉÉU ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå WûeÉÉUqÉÑZÉÏ xÉÇxÉÉU qÉåÇ AÉmÉ xÉoÉMüÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå|
      AÉmÉ MæüxÉÉ pÉÏ zÉUÏU oÉlÉÉrÉåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ AÉcÉUhÉ MüUåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ urÉuÉWûÉU cÉsÉÉrÉåÇ sÉåÌMülÉ xÉoÉ
AÉmÉxÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå| YrÉÉåÇÌMü xÉoÉ AmÉlÉå-AmÉlÉå RÇûaÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ xÉå eÉÏiÉå WæÇû| ElÉMüÐ ÎeÉxÉ
xÉqÉrÉ eÉæxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû LåxÉÉ AÉmÉMåü mÉëÌiÉ pÉÉuÉ, ApÉÉuÉ, ´É®É-A´É®É, AmÉlÉÉ mÉUÉrÉÉmÉlÉ AÉÌS
MüÉ pÉÉuÉ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû|
      MüÉåD AÉSqÉÏ AÉmÉ mÉU ´É®É MüUiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû|
MüÉåD AÉmÉxÉå lÉTüUiÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû| mÉÉðcÉ mÉŠÏxÉ, xÉÉæ
SÉå xÉÉæ AÉSqÉÏ uÉÉWûuÉÉWûÏ MüUåÇ iÉÉå AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉLÆ rÉÉ mÉŠÏxÉ-mÉcÉÉxÉ AÉSqÉÏ AÉmÉMüÐ ÌlÉlSÉ MüUåÇ iÉÉå
AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉrÉåÇ iÉÉå AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ lÉWûÏÇ AÉrÉå| AÉmÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ ÎeÉiÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL|
AÉmÉ mÉëzÉÉliÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ oÉë¼cÉÉUÏ Måü uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL|
oÉë¼cÉÉUÏ LMüÉMüÐ UWûiÉÉ Wæû, AMåüsÉå qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû| LMüÉMüÐ AÉæU AMåüsÉå qÉåÇ UWûlÉå xÉå oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ
MüÐ U¤ÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AÍkÉMü xÉÇmÉMïü qÉåÇ oÉë¼cÉrÉï MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉë¼cÉrÉï qÉÉlÉå xÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉqÉ
AÉæU qÉlÉ MüÉ oÉë¼ qÉåÇ ÌuÉcÉUhÉ|
      oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ UWûlÉå uÉÉsÉÉ rÉÉåaÉÏ xÉÇiÉѹ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû ÌlÉwmÉÉmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU
mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû ÍxÉ® oÉlÉÉ WÒûAÉ rÉÉåaÉÏ urÉuÉWûÉU qÉåÇ AÉlÉå mÉU pÉÏ
ÌuÉcÉÍsÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| urÉuÉWûÉU qÉåÇ iÉÉå ÌuÉͤÉmiÉ MüU SåÇ LåxÉå mÉëxÉÇaÉ iÉÉå AÉiÉå WûÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå AmÉlÉå
oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ rÉjÉÉuÉiÉç oÉlÉÏ UWûiÉÏ Wæû| urÉuÉWûÉU qÉåÇ ¥ÉÉlÉÏ pÉÏiÉU xÉå AmÉlÉå MüÉå MÑüNû ÌuÉzÉåwÉ
qÉÉlÉMüU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ¥ÉÉlÉÏ MüÉ AÉæU A¥ÉÉlÉÏ MüÉ ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ-xÉWûlÉ, EPû-oÉæPû, oÉÉåsÉ-cÉÉsÉ AÉÌS xÉoÉ
sÉÉåMüurÉuÉWûÉU LMü xÉqÉÉlÉ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ pÉÏiÉUÏ xÉqÉfÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ TüÉxÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
A¥ÉÉlÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü rÉå ¥ÉÉlÉÏ WæÇû, qÉWûÉlÉç WæÇû..... sÉåÌMülÉ ¥ÉÉlÉÏ AmÉlÉå MüÉå rÉWû lÉWûÏÇ qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü qÉæÇ
CiÉlÉÉ qÉWûÉlÉç WÕðû rÉÉ iÉÑcNû WÕðû|
      WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ mÉUcÉcÉÉï MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉU MüÐ cÉcÉÉï qÉåÇ xuÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ ZÉiqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ
Wæû| eÉoÉ mÉUcÉcÉÉï qÉåÇ mÉëuÉ×¨É WûÉålÉå sÉaÉÉå iÉoÉ xÉeÉaÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå mÉÔNûÉå ÌMü WûqÉÉUÉ eÉlqÉ SÕxÉUÉåÇ Måü
SÉåwÉ SåZÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå MüÉå mÉëpÉÑ qÉåÇ ÍqÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ? SÕxÉUÉåÇ Måü SÉåwÉ SåZÉlÉå MüÐ
AmÉå¤ÉÉ aÉÑhÉ SåZÉlÉå cÉÉÌWûL| aÉÑhÉ SåZÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ ElÉqÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL|
      xÉÉÇZrÉ Måü ²ÉUÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ WûÉålÉå qÉåÇ AÄQûcÉlÉ rÉWû AÉiÉÏ Wæû ÌMü WûqÉÉUÏ SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|
mÉëÉhÉÏqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉå SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| CxÉÏÍsÉL iɨuÉ¥ÉÉlÉ eÉsSÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iɨuÉ¥ÉÉlÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ
xÉoÉ xÉÇzÉrÉ SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| SعÉ-SØzrÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü, xÉÉͤÉiuÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü iÉÉå ÌoÉlÉÉ uÉåSÉliÉ Måü pÉÏ AÉSqÉÏ
MüU xÉMüiÉÉ Wæû| iɨuÉ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL SØzrÉ-SØ¹É Måü ÌuÉuÉåMåü xÉå pÉÏ AÉaÉå eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| CxÉMåü ÍsÉL
uÉåSÉliÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉ-ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉÌlɸ qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÉ M×ümÉÉ-mÉëxÉÉS cÉÉÌWûL|
      AMåüsÉå UWûMüU ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ MüUÉå, ÎeÉiÉåÎlSìrÉ WûÉå eÉÉAÉå, oÉë¼cÉrÉï-uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉAÉå
ÌTüU pÉÏ LMü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ AWÇûmÉëirÉrÉ UWåûaÉÉ| „qÉæÇ CxÉMüÉå NûÉåÄQÔðû.... ExÉMüÉå NûÉåÄQÔðû...... LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉFÆ....
iÉmÉxrÉÉ MüÃÆ... krÉÉlÉ MüÃÆ.... AÉlÉlS qÉåÇ UWÕðû.....‟ rÉå xÉÇMüsmÉ oÉlÉå UWåÇûaÉå| xÉÉkÉMü lÉqÉïSÉ ÌMülÉÉUå LMüÉliÉ qÉåÇ
eÉÉLaÉÉ, krÉÉlÉ-xÉÉkÉlÉÉ MüUåaÉÉ, AÉlÉlS qÉåÇ UWåûaÉÉ sÉåÌMülÉ uÉWûÉð pÉÏ qÉNÒûAÉ AÉ eÉÉLaÉÉ iÉÉå ExÉå SåZÉMüU
ÎZÉ³É WûÉåaÉÉ ÌMü CxÉ oÉsÉÉ MüÉ MüWûÉð SzÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ ! LåxÉå-uÉæxÉå ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëxÉÇaÉ xÉå SÒÈZÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû,
YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ mÉÔUÏ xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ Wæû lÉ! eÉoÉ iÉMü iɨuÉ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉoÉ iÉMü SÒÌlÉrÉÉð Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ MüÉålÉå
qÉåÇ cÉsÉå eÉÉAÉå, AmÉlÉå MüÉå MæüxÉÏ pÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ RûÉsÉ SÉå sÉåÌMülÉ SåWû MüÐ mÉËUÎcNû³ÉiÉÉ iÉÉå oÉlÉÏ WûÏ UWåûaÉÏ|
cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ kÉlÉ UZÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xɨÉÉ WûxiÉaÉiÉ MüU sÉÉå, ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ mÉËUcÉrÉ oÉÄRûÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉå
pÉÏ mÉSÉjÉï mÉÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ LMüÉaÉëiÉÉ MüU sÉÉå, iÉmÉxrÉÉ MüU sÉÉå sÉåÌMülÉ eÉoÉ iÉMü LMü SåWû qÉåÇ „qÉæÇ‟ mÉlÉÉ
Wæû iÉoÉ iÉMü ²æiÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| eÉoÉ iÉMü ²æiÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÉ|
                             ̲iÉÏrÉÉSè uÉæ pÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ|
      SÕxÉUå xÉå pÉrÉ oÉlÉÉ UWûiÉÉ Wæû|
      eÉoÉ iÉMü SÕxÉUÉ ÌSZÉiÉÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü pÉrÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| LMüÉaÉë WûÉålÉå uÉÉsÉå MüÉå ÌuɤÉåmÉ MüÉ pÉrÉ,
xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå SÒUÉcÉÉUÏ MüÉ pÉrÉ, xɨÉÉkÉÏzÉ MüÉå xɨÉÉpÉë¹ WûÉå eÉÉlÉå MüÉ pÉrÉ, kÉlÉuÉÉlÉ MüÉå kÉlÉ cÉsÉÉ eÉÉlÉå
MüÉ pÉrÉ| ClÉ xÉoÉ pÉrÉÉåÇ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL, pÉrÉ MüÉå SoÉÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉåaÉ ÌTüU ExÉÏ mÉëMüÉU MüÉ xÉÉqÉÉlÉ
CMü•ûÉ MüUiÉå WæÇû eÉÉå pÉrÉ MüÉå AÉæU oÉÄRûÉiÉå WæÇû| AmÉlÉå xÉÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉ fÉÑhQû oÉlÉlÉå xÉå AÉSqÉÏ ÌlÉpÉïrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ
AÌmÉiÉÑ AÉæU ZÉÉåZÉsÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, AÉiqÉÌuɵÉÉxÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, A²æiÉpÉÉuÉ MüÐ zÉUhÉ
eÉÉiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ ÌlÉpÉïrÉ oÉlÉiÉå WæÇû| AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ A²æiÉÌlÉ¸É qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå
UiÉÉÈ oÉlÉiÉå WæÇû|
      WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ AÉSiÉ Wæû zÉUÏU xÉå xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ| MüD eÉlqÉÉåÇ Måü xÉÇxMüÉU mÉÄQû aÉrÉå WæÇû, MüD rÉÑaÉÉåÇ
MüÉ LåxÉÉ AprÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ zÉUÏU qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ExÉMüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû| ExÉÏ MüÉå ÎZÉsÉÉlÉå-
ÌmÉsÉÉlÉå qÉåÇ, ExÉMüÐ sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ qÉåÇ, ExÉÏ MüÐ uÉÉWûuÉÉWûÏ qÉåÇ, ExÉÏ Måü rÉzÉ qÉåÇ ExÉÏ MüÉå AqÉU MüUlÉå qÉåÇ
WûqÉÉUÏ ÃÍcÉ WûÉåiÉÏ Wæû| rÉWû mÉÑUÉlÉÉ UÉåaÉ Wæû|
      ..........iÉÉå AoÉ YrÉÉ MüUåÇ? SåWû MüÐ AÉxÉÌ£ü MæüxÉå ÍqÉOûÉrÉåÇ?
      SÕxÉUÉåÇ Måü xÉÑZÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉå SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå
SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOûiÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ|
      SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ lÉ MüUåÇ iÉÉå ? SåWû SÒÈZÉÏ WûÉåaÉÉ ?
      lÉÉ.... lÉÉ.... ÌTüU SåWû xÉå eÉÉå WûÉåaÉÉ uÉWû AÉæwÉkÉ MüÐ iÉUWû AÉcÉUhÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå AÉmÉMüÉå SåWû
xÉå mÉ×jÉMü eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå AÉmÉMåü SåWû Måü ²ÉUÉ eÉÉå MÑüNû pÉÏ WûÉåaÉÉ uÉWû SÕxÉUÉåÇ Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL WûÉåaÉÉ| SåWû
Måü ²ÉUÉ AaÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå, xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå SåWû qÉåÇ AÉxÉÌ£ü WûÉå eÉÉLaÉÏ|
SåWûÉkrÉÉxÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉåiÉå WûÏ ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ|
      LMü UÉeÉÉ jÉÉ| UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ UZÉÏ jÉÏÇ| LåxÉÏ-LåxÉÏ UÉÌlÉrÉÉð jÉÏÇ ÌMü UÉeÉÉ MüÉå UlÉuÉÉxÉ
xÉå oÉÉWûU WûÏ lÉ AÉlÉå SåiÉÏÇ jÉÏÇ| C§É AÉÌS cÉÏeÉåÇ LåxÉÏ WûÉåiÉÏ WæÇû ÌMü AÉSqÉÏ MüÉå UeÉxÉç AÉæU iÉqÉxÉç qÉåÇ oÉÉðkÉå
UZÉiÉÏ WæÇû, lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ qÉåÇ WûÏ sÉå eÉÉiÉÏ WæÇû|
      UÉeÉÉ qÉWûsÉ qÉåÇ WûÏ UWûlÉå sÉaÉÉ|
      UÉeÉÉ MüÉ uÉeÉÏU ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ| uÉWû xÉoÉ UÉeÉMüÉeÉ xÉðpÉÉsÉ sÉåiÉÉ jÉÉ| mÉëeÉÉ MüÉå iÉjÉÉ AqÉsÉSÉU
uÉaÉï MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉeÉMüsÉ xÉmiÉÉWû-xÉmiÉÉWû iÉMü, mÉlSìWû-mÉlSìWû ÌSlÉ iÉMü, qÉWûÏlÉå-
qÉWûÏlÉå iÉMü UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ AqÉsÉSÉU qÉlÉqÉÉlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå|
      SÏuÉÉlÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉiÉå lÉWûÏÇ AÉæU qÉåUå ÌlÉrÉǧÉhÉ qÉåÇ AqÉsÉSÉU UWûiÉå lÉWûÏÇ| UÉerÉ qÉåÇ
AlkÉÉkÉÑlkÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû| mÉëeÉÉ MüÉ oÉÑUÏ iÉUWû zÉÉåwÉhÉ WûÉå UWûÉ Wæû| oÉSqÉÉzÉ sÉÉåaÉ mÉëeÉÉ MüÉ ZÉÔlÉ cÉÔxÉ UWåû WæÇû|
      uÉeÉÏU lÉå eÉÉMüU qÉWûsÉ MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉOûZÉOûÉrÉÉ| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü qÉÔðAÉ SÏuÉÉlÉ AÉrÉÉ Wæû,
UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå MüÉåD xÉÔcÉlÉÉ SåaÉÉ, UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ WûqÉMüÉå NûÉåÄQûMüU SUoÉÉU qÉåÇ cÉsÉå eÉÉLÆaÉå| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå SÏuÉÉlÉ
MüÉå AÉÆZÉåÇ ÌSZÉÉrÉÏ|
      SÏuÉÉlÉ oÉÉåsÉÉÈ “AcNûÉ ! UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ xÉå ÍqÉsÉlÉå lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉÉå MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ rÉWû ÍcÉ•ûÏ
iÉÉå ElWåÇû mÉWÒðûcÉÉ SålÉÉ|”
      UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “iÉÔ cÉsÉÉ eÉÉ| AaÉU SÒoÉÉUÉ AÉrÉÉ iÉÉå SÉÍxÉrÉÉåÇ xÉå ÌmÉOûÉD MüUuÉÉ SåÇaÉå|”
      AÉPû-SxÉ, oÉÉUWû-mÉlSìWû ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå sÉåÌMülÉ UÉeÉÉ oÉÉWûU lÉWûÏÇ AÉrÉÉ| uÉeÉÏU lÉå xÉÉåcÉÉ MüÐ ApÉÏ
UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå ÍcÉ•ûÏ ÍqÉsÉÏ lÉWûÏÇ| AUå UÉqÉ ! UÉerÉ sÉÑOûÉ eÉÉ UWûÉ Wæû| aÉÑlQûÉåÇ lÉå mÉëeÉÉ MüÉå bÉåU ÍsÉrÉÉ Wæû|
qÉWûÏlÉÉåÇ pÉU AmÉlÉå qÉWûsÉ xÉå UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ oÉÉWûU WûÏ lÉWûÏÇ AÉiÉå| SÏuÉÉlÉ MüÉå qÉÑsÉÉMüÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ SåiÉå!
      uÉeÉÏU MüÉå uÉæUÉarÉ WûÉå AÉrÉÉ| „qÉåUå WûÉåiÉå WûÉåiÉå UÉerÉ eÉsÉ UWûÉ Wæû.... qÉÑfÉxÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| YrÉÉ
MüÃÆ ?‟ uÉeÉÏU cÉÑmÉcÉÉmÉ oÉæPû aÉrÉÉ...... zÉÉliÉ.....| pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏ ÌMüÈ „LMü ÌSlÉ eÉsÉlÉÉ Wæû|
ExÉMüÉå SåZÉMüU YrÉÉ eÉsÉiÉÉ Wæû ? eÉÉå oÉÑfÉÉlÉÉ Wæû ExÉMüÉå oÉÑfÉÉ| AmÉlÉÏ mÉMüÄQû AÉæU AÉaÉëWû Wæû ExÉMüÉå
oÉÑfÉÉ|‟
uÉeÉÏU cÉsÉÉ aÉrÉÉ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| qÉWûsÉ Måü mÉÏNåû Måü CsÉÉMåü qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPû aÉrÉÉ| mÉëeÉÉ qÉåÇ WûÉWûÉMüÉU
qÉcÉ aÉrÉÉ| xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå UÉeÉÉ Måü qÉWûsÉ Måü ²ÉU ZÉOûZÉOûÉrÉå| UÉeÉÉ lÉå ²ÉU ZÉÉåsÉÉ iÉÉå xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå MüWûÉÈ
       “qÉWûÉUÉeÉ ! SÏuÉÉlÉ cÉsÉå aÉrÉå, MüD ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå| AoÉ iÉÉå ÌoÉsMÑüsÉ AlkÉÉkÉÑkÉÏ WûÉå aÉD Wæû|”
       “SÏuÉÉlÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ ? uÉWû iÉÉå qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ ! ExÉMåü pÉUÉåxÉå iÉÉå qÉæÇ ÌlÉͶÉliÉ jÉÉ| uÉWû cÉsÉÉ
aÉrÉÉ ?”
       “WûÉð qÉWûÉUÉeÉ ! uÉå ÍcÉ•ûÏ sÉåMüU qÉWûsÉ qÉåÇ AÉrÉå jÉå| SÉå-SÉå ÌSlÉ, mÉÉðcÉ-mÉÉðcÉ ÌSlÉ ZÉÄQåû UWåû sÉåÌMülÉ
ElÉMüÉå AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AÉÎZÉU jÉMüMüU uÉå cÉsÉå aÉrÉå|”
       “MüWûÉð aÉrÉÉ ?”
       “eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| fÉÉåÇmÉÄQûÏ oÉÉðkÉMüU oÉæPû aÉrÉå WæÇû krÉÉlÉxjÉ|”
       UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ
       UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ
       “iÉÔ qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É SÏuÉÉlÉ Wæû| xÉoÉ NûÉåÄQûMüU eÉÇaÉsÉ qÉåÇ oÉæPûÉ Wæû| YrÉÉ TüÉrÉSÉ WÒûAÉ ?”
       “qÉWûÉUÉeÉ ! TüÉrÉSÉ rÉWû WÒûAÉ ÌMü qÉæÇ MüD ÌSlÉÉåÇ iÉMü MüD oÉÉU AÉmÉMåü qÉWûsÉ Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQûÉ
UWûÉ| UÉlÉÏ xÉÉWåûoÉÉAÉåÇ lÉå oÉÑUÏ iÉUWû QûÉðOûÉ| AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AoÉ xÉoÉ MÑüNû NûÉåÄQûMüU fÉÉåÇmÉÄQåû qÉåÇ
mÉUqÉÉiqÉÉ-ÍcÉliÉlÉ qÉåÇ UWû UWûÉ WÕðû iÉÉå AÉmÉ ZÉÑS cÉsÉ MüU qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå| qÉÑfÉå sÉÉpÉ WÒûAÉ ÌMü lÉWûÏÇ
WÒûAÉ ?”
       mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå WûqÉÉUÏ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ (AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ) Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ
WûÉåiÉÏ Wæû, oÉÄRûiÉÏ Wæû|
       xuÉ YrÉ Wæû ? mÉU YrÉÉ Wæû ? WûqÉ ÌlÉwmÉÉmÉ MæüxÉå WûÉåÇ ? WûqÉÉUå MüsqÉwÉ SÕ U MæüxÉå WûÉåÇ ? eÉoÉ iÉMü
MüsqÉwÉ WæÇû iÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| eÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü xÉoÉ MüsqÉwÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉå| eÉæxÉå
lÉÉÌuÉMü lÉÉuÉ MüÉå sÉå eÉÉiÉÉ Wæû, lÉÉuÉ lÉÉÌuÉMü MüÉå sÉå pÉÉaÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ rÉå pÉÏ LMü SÕxÉUå Måü mÉÉåwÉMü WæÇû|
MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå iÉÉå ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ| ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ iÉÉå MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå|
       MüsqÉwÉ WûÉåiÉå YrÉÉ WæÇû ? MüsqÉwÉ WûÉåiÉå WæÇû mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ AÍkÉMü oÉÄRû eÉÉlÉå xÉå| xuÉ MüÉ A¥ÉÉlÉ....
xuÉ MüÐ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
       ÍcÉ¨É MüÉå zÉÑ® MüUlÉå MüÉ E¨ÉqÉ xÉå E¨ÉqÉ LMü iÉUÏMüÉ Wæû| uÉWû AÉxÉÉlÉ pÉÏ Wæû| xÉoÉ AuÉxjÉÉAÉåÇ qÉåÇ
MüU xÉMüiÉå Wæû| xÉoÉ eÉaÉWû xÉqÉÉÍkÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ eÉaÉWû MüÐiÉïlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| oÉxÉ qÉåÇ oÉæPåû
MüÐiÉïlÉ MüUåÇaÉå iÉÉå sÉÉåaÉ pÉaÉiÉÄQûÉ MüWûMüU EmÉWûÉxÉ MüUåÇaÉå| AÉmÉ mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûMüU xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ
MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû| oÉxÉ qÉåÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû AÉæU oÉÉeÉÉU qÉåÇ pÉÏ|
       xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ jÉÉåÄQûÉ LMüÉliÉ cÉÉÌWûL sÉåÌMülÉ AprÉÉxÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU uÉWû
MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû|
       xuÉ YrÉÉ Wæû, mÉU YrÉÉ Wæû rÉWû xÉqÉfÉ sÉåÇ|
       ÎeÉxÉMüÉå UZÉlÉå xÉå lÉ UWåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû mÉU| ÎeÉxÉMüÉå NûÉåÄQûlÉå xÉå pÉÏ lÉ NÕûOåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû
xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ MüpÉÏ NûÉåÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ xÉSÉ UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû mÉU|
qÉMüÉlÉ, SÒMüÉlÉ, bÉU, aÉÉÄQûÏ rÉWû eÉÉå MÑüNû pÉÏ Wæû uÉWû mÉU Wæû| AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÏ mÉU Wæû, xuÉ lÉWûÏÇ Wæû| AaÉU
zÉUÏU xuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉWû MüWûlÉå qÉåÇ cÉsÉiÉÉ| iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü oÉÉsÉ xÉTåüS WûÉåÇ, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ÌMü
cÉåWûUå mÉU fÉÑËUïrÉÉð mÉÄQåû, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü zÉUÏU qÉåÇ MüÉåD pÉÏ UÉåaÉ WûÉå| zÉUÏU mÉU Wæû|
       EmÉÌlÉwÉS qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ÍqÉOûiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AÉxuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû
ExÉMüÉå UZÉlÉå MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| oÉTïü MüÐ PûhQûMü ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| AÎalÉ
MüÐ aÉqÉÏï ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| PûhQûÉ WûÉålÉÉ oÉTïü MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| aÉqÉï WûÉålÉÉ AÎalÉ
MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| qÉÑðWû qÉåÇ SÉðiÉ WûÉålÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû sÉåÌMülÉ SÉðiÉ qÉåÇ ÌiÉlÉMüÉ WûÉålÉÉ AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû CxÉÍsÉL
ÌiÉlÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉMüU WûÏ cÉælÉ sÉåiÉå WæÇû| AÉÆZÉÉåÇ Måü mÉÉåmÉcÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉsÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WæÇû sÉåÌMülÉ oÉÉsÉ AÉÆZÉ qÉåÇ
bÉÑxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû ZÉOûMüiÉÉ Wæû| ExÉå ÌlÉMüÉsÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ZÉOûMüiÉÉ uÉWû Wæû eÉÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| eÉÉå
xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉÑZÉ SåiÉÉ Wæû|
      zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| AÉmÉMüÐ uÉWû qÉÉðaÉ Wæû| bÉU-oÉÉU, mÉѧÉ-mÉËUuÉÉU NûÉåÄQûMüU zÉWûU xÉå oÉÉWûU
AÉ´ÉqÉ qÉåÇ xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå AÉ eÉÉiÉå Wæû iÉÉå zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| xÉixÉÇaÉ Måü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ AÉMüU
MüÉåD sÉTÇüaÉÉ ÌTüsqÉÏ aÉÏiÉ aÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL iÉÉå rÉWû AÉmÉMüÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü sÉaÉåaÉÉ| ExÉå AÉmÉ iÉÑUliÉ cÉÑmÉ MüU
SåÇaÉå|
      xÉSÉ UWûlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉmÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü qÉæÇ qÉU eÉÉFÆ| eÉÉlÉlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû|
AÉmÉ A¥ÉÉlÉÏ, qÉÔZÉï lÉWûÏÇ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå Wæû| MüÉåD AÉmÉMüÉå A¥ÉÉlÉÏ MüWûMüU mÉÑMüÉUå iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉOûMåüaÉÉ|
AÉmÉ A¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ qÉÉæiÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû,
¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU AÉlÉlS cÉÉWûiÉå WæÇû|
      AÉmÉ xÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ ÍcÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL ¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ AÉlÉlS
xuÉÃmÉ WæÇû CxÉÍsÉL AÉlÉlS cÉÉWûiÉå Wæû| AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉÃmÉ WûÉå eÉÉlÉÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ Wæû| AÉmÉ
rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ irÉÉaÉMüU AmÉlÉÏ AxÉsÉÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ mÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| xÉΊSÉlÉlS AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ
Wæû| AÉmÉ qÉ×irÉÑ xÉå oÉcÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû, A¥ÉÉlÉ AÉæU SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| A¥ÉÉlÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû
YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ AÉlÉlSxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû
iÉÉå AÉmÉ oÉåcÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû| xÉÑZÉ qÉåÇ uÉwÉï Måü uÉwÉï oÉÏiÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ sÉåÌMülÉ AÉmÉMüÐ
ÌMüxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉÏ iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉÏ WûÉå aÉrÉå| SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ
MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉå WæÇû| xÉÑZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå xÉÑZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüpÉÏ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ ? LåxÉÉ MüÉåD qÉÉD MüÉ sÉÉsÉ
SåZÉÉ ÎeÉxÉMüÉå AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS ÍqÉsÉÉ AÉæU ExÉå ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ WûÉå? xÉÑZÉ AÉæU AÉlÉlS
ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÉåD lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ÌTüU pÉÏ uÉWû ÍqÉOû iÉÉå eÉÉiÉÉ WûÏ Wæû| SÒÈZÉ uÉÉmÉxÉ AÉ WûÏ eÉÉiÉÉ Wæû|
YrÉÉåÇ ? YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû ? xÉÑZÉ AÉæU AÉiÉÉ UWåû... AÉlÉlS AÉæU AÉiÉÉ UWåû.... AÉiÉÉ UWåû... LåxÉÏ cÉÉWû MüUiÉå -
MüUiÉå mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ WÒûAÉ AÉæU AÉlÉlS pÉÉaÉ aÉrÉÉ|
      xuÉ MüÉ qÉÉlÉå WûqÉÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû xÉiÉç, ÍcÉiÉç AÉæU AÉlÉlS| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU
SÒÈZÉ|
      AxÉiÉç mÉWûsÉå jÉÉ lÉWûÏÇ, oÉÉS qÉåÇ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÄQû MüÉå iÉÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ÌMü qÉæÇ WÕðû| SåWû eÉÄQû Wæû,
mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ Wæû| xÉÑoÉWû xÉå UÉiÉ iÉMü, eÉÏuÉlÉ xÉå qÉÉæiÉ iÉMü CxÉMüÉå ÎZÉsÉÉAÉå -ÌmÉsÉÉAÉå, lÉWûsÉÉAÉå,
bÉÑqÉÉAÉå sÉåÌMülÉ SåZÉÉå iÉÉå MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ MüÉåD lÉ MüÉåD ÍzÉMüÉrÉiÉ eÉÃU WûÉåaÉÏ|
                           iÉlÉ kÉËUrÉÉ MüÉåD lÉ xÉÑÎZÉrÉÉ SåZÉÉ|
                             eÉÉå SåZÉÉ xÉÉå SÒÎZÉrÉÉ Uå||
      'QûÊYOûU xÉÉoÉ ! SuÉÉ MüU SÉå, oÉWÒûiÉ mÉÏÄQûÉ WûÉå UWûÏ Wæû....' sÉåÌMülÉ QûÉYOûU xÉÉ'oÉ MüÉå mÉÔNûÉå ÌMü
AmÉlÉÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? xÉÑoÉWû CleÉåYzÉlÉ sÉåMüU AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ WÕðû
oÉÉoÉÉeÉÏ !'
      qÉæÇ LåxÉå QûÉYOûUÉåÇ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå CsÉÉMåü qÉåÇ lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû| ElÉMåü oÉÉmÉ ElÉMüÉå qÉåUå
mÉÉxÉ sÉå AÉrÉå AÉæU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå ÌMüÈ
"xuÉÉqÉÏ eÉÏ ! AÉmÉ CxÉMüÉå xÉqÉfÉÉCrÉå| CxÉlÉå lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû, qÉUÏeÉÉåÇ MüÉå iÉÉå PûÏMü MüUiÉÉ Wæû
sÉåÌMülÉ ZÉÑS CiÉlÉÉ oÉåPûÏMü Wæû ÌMü UÉåeÉ lÉzÉå Måü CleÉåYzÉlÉ sÉåiÉÉ Wæû| M.B.B.S. MüÐ ÌQûaÉëÏ pÉÏ Wæû, MüqÉÉiÉÉ
pÉÏ Wæû, mÉëæYOûÏxÉ pÉÏ AcNûÏ cÉsÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ MüpÉÏ lÉzÉå-lÉzÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ qÉUÏeÉ MüÉ oÉåÄQûÉ aÉMïü MüU SåiÉÉ
Wæû| rÉWû ÌWûlSÒxiÉÉlÉ Wæû oÉÉoÉÉ eÉÏ ! xÉoÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| mÉUSåzÉ qÉåÇ mÉëæYOûÏxÉ MüUiÉÉ iÉÉå uÉWûÉð Måü sÉÉåaÉ AÉæU
xÉUMüÉU CxÉMüÉå ÌSlÉ Måü iÉÉUå ÌSZÉÉ SåiÉÏ| AÉmÉ AÉzÉÏuÉÉïS MüUÉå|"
      xjÉÔsÉ, xÉÔ¤qÉ rÉÉ MüÉUhÉ zÉUÏU qÉåÇ, ÌMüxÉÏ qÉåÇ pÉÏ, 'qÉæÇ' mÉlÉÉ Wæû iÉÉå ApÉÏ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ| ¥ÉÉlÉ
WÒûAÉ lÉWûÏÇ iÉÉå AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ NÕûOûÉ lÉWûÏÇ| eÉoÉ iÉMü AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ
xÉqoÉlkÉ lÉWûÏÇ NÕûOûÉ iÉoÉ iÉMü xÉiÉç, ÍcÉiÉç, AÉæU AÉlÉlS xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü xÉiÉç -
ÍcÉiÉç-AÉlÉlS-xuÉÃmÉ AÉrÉåaÉÉ, ÍqÉsÉåaÉÉ, WûqÉ uÉWûÉð mÉWÒðûcÉåÇaÉå| xÉiÉç-ÍcÉiÉç-AÉlÉlS rÉWû AÉiqÉÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû|
AÉiqÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉ Wæû| SåWû mÉU Wæû| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç-eÉÄQû-SÒÈZÉ|
      AÉiqÉÉ AÉæU SåWû MüÉ mÉUxmÉU AkrÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ| LMü MüÉ xuÉpÉÉuÉ SÕxÉUå qÉåÇ ÌSZÉlÉå sÉaÉÉ| AÉiqÉÉ
MüÉ AkrÉÉxÉ SåWû qÉåÇ WûÉålÉå sÉaÉÉ CxÉÍsÉL AÉmÉ SåWû xÉå xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SåWû xÉå xÉoÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû|
SåWû xÉå xÉSÉ xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| LåxÉå mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû aÉD| rÉWû AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû
CxÉÏÍsÉL AprÉÉxÉ MüÐ eÉÃUiÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû|
      iɨuÉ¥ÉÉlÉ xÉqÉfÉlÉå qÉåÇ eÉÉå AxÉqÉjÉï WæÇû ElÉMåü ÍsÉL rÉÉåaÉ xÉÑaÉqÉ EmÉÉrÉ Wæû| mÉëÉhÉ-AmÉÉlÉ MüÐ aÉÌiÉ
MüÉå xÉqÉ MüUMåü pÉëÔqÉkrÉ qÉåÇ mÉëhÉuÉ MüÐ kÉÉUhÉÉ MüUåÇ| CxÉxÉå mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ NÕûOåûaÉÉ| xuÉ MüÉ AÉlÉlS mÉëMüOû
WûÉåaÉÉ| xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlS xuÉpÉÉuÉ oÉÄRåûaÉÉ|
      LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPûÉå| cÉÉðS ÍxÉiÉÉUÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUÉå| ÌlÉWûÉUiÉå ÌlÉWûÉUiÉå xÉÉåcÉÉå ÌMü uÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû,
oÉÉWûU xÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû| pÉÏiÉU xÉå SåZÉÉ eÉÉL ÌMü qÉæÇ uÉWûÉð iÉMü urÉÉmÉMü lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉå qÉÑfÉå lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉå|
qÉåUÏ WûÏ ÌOûqÉÌOûqÉÉWûOû ElÉqÉåÇ cÉqÉMü UWûÏ Wæû| qÉæÇ WûÏ cÉÉðS qÉåÇ cÉqÉMü UWûÉ WÕðû... ÍxÉiÉÉUÉåÇ qÉåÇ ÌOûqÉÌOûqÉÉ UWûÉ WÕðû|
                     MüÐÄQûÏ qÉåÇ iÉÔ lÉÉlÉÉå sÉÉaÉå WûÉjÉÏ qÉåÇ iÉÔð qÉÉåOûÉå YrÉÔð|
                     oÉlÉ qÉWûÉuÉiÉ lÉå qÉÉjÉå oÉåPûÉå WûÉåÇMühÉuÉÉVûÉå iÉÔð MüÉå iÉÔð|
                   LåxÉÉå ZÉåsÉ UcrÉÉå qÉåUå SÉiÉÉ eÉWûÉð SåZÉÔð uÉWûÉð iÉÔð MüÉå iÉÔð||
      CxÉ mÉëMüÉU xuÉ MüÉ ÍcÉlÉ¦É MüUlÉå xÉå xÉÉqÉlÉå ÌSZÉåaÉÉ mÉU sÉåÌMülÉ mÉU qÉåÇ NÒûmÉå WÒûL xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ
AÉ eÉÉL iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû AÉæU rÉÉåaÉ MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉL iÉÉå oÉlS AÉÆZÉ
pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû|
      xÉiÉiÉ ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ UZÉlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ AÉæU xÉiÉiÉ AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏ| eÉoÉ
AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå iÉoÉ oÉlS AÉÆZÉ Måü ²ÉUÉ rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ AÉæU AÉÆZÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå
iÉÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉå rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ| rÉɧÉÉ MüUlÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü MüWûÏÇ eÉÉlÉÉ Wæû| mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ
xÉå oÉcÉlÉÉ Wæû, oÉxÉ| rÉWû mÉërÉÉåaÉ sÉaÉiÉÉ iÉÉå CiÉlÉÉ xÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ CxÉxÉå oÉWÒûiÉ sÉÉpÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
                                  AlÉÑ¢üqÉ
                   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan
NishchintJivan

More Related Content

What's hot

Sexstorian - Hindi Sex Story
Sexstorian - Hindi Sex StorySexstorian - Hindi Sex Story
Sexstorian - Hindi Sex Story
Sex Storian
 
Unlock عقل فقهی 2
Unlock عقل فقهی 2Unlock عقل فقهی 2
Unlock عقل فقهی 2
محمد حمیدی
 
Malayalam bible 90)_new_testament
Malayalam bible 90)_new_testamentMalayalam bible 90)_new_testament
Malayalam bible 90)_new_testament
WorldBibles
 
Atma gunjan
Atma gunjanAtma gunjan
Atma gunjan
gurusewa
 
Shani1000 trans
Shani1000 transShani1000 trans
Shani1000 trans
Karen Witt
 
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Tranghoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
Học Cơ Khí
 
Конференция 2011
Конференция 2011Конференция 2011
Конференция 2011
BossesClub
 
01 assign akas 18 10-09
01 assign akas 18 10-0901 assign akas 18 10-09
01 assign akas 18 10-09
Sheema Adil
 
01 roshanshow-isfahan#1-what is
01 roshanshow-isfahan#1-what is01 roshanshow-isfahan#1-what is
01 roshanshow-isfahan#1-what is
roshan show (Ignite Isfahan)
 
professional flow
professional flowprofessional flow
professional flow
Mahdi Nasseri
 

What's hot (15)

Sexstorian - Hindi Sex Story
Sexstorian - Hindi Sex StorySexstorian - Hindi Sex Story
Sexstorian - Hindi Sex Story
 
oriya_asaramayan
oriya_asaramayanoriya_asaramayan
oriya_asaramayan
 
Unlock عقل فقهی 2
Unlock عقل فقهی 2Unlock عقل فقهی 2
Unlock عقل فقهی 2
 
Malayalam bible 90)_new_testament
Malayalam bible 90)_new_testamentMalayalam bible 90)_new_testament
Malayalam bible 90)_new_testament
 
Eykleidhs b 119_eykleidhs_2021 (1)
Eykleidhs b 119_eykleidhs_2021 (1)Eykleidhs b 119_eykleidhs_2021 (1)
Eykleidhs b 119_eykleidhs_2021 (1)
 
Atma gunjan
Atma gunjanAtma gunjan
Atma gunjan
 
Ευκλειδης b 120 2021
Ευκλειδης b 120 2021Ευκλειδης b 120 2021
Ευκλειδης b 120 2021
 
Shani1000 trans
Shani1000 transShani1000 trans
Shani1000 trans
 
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Tranghoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
hoccokhi.vn Thủy Khí Kỹ Thuật Ứng Dụng - Huỳnh Văn Hoàng, 109 Trang
 
Конференция 2011
Конференция 2011Конференция 2011
Конференция 2011
 
40 1
40 140 1
40 1
 
01 assign akas 18 10-09
01 assign akas 18 10-0901 assign akas 18 10-09
01 assign akas 18 10-09
 
01 roshanshow-isfahan#1-what is
01 roshanshow-isfahan#1-what is01 roshanshow-isfahan#1-what is
01 roshanshow-isfahan#1-what is
 
Eykleidhs a 119_eykleidhs_2021 (1)
Eykleidhs a 119_eykleidhs_2021 (1)Eykleidhs a 119_eykleidhs_2021 (1)
Eykleidhs a 119_eykleidhs_2021 (1)
 
professional flow
professional flowprofessional flow
professional flow
 

Viewers also liked

13conseilspourlavie2
13conseilspourlavie213conseilspourlavie2
13conseilspourlavie2
hanenab
 
Web2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
Web2.0 Für Jugend- SozialarbeiterWeb2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
Web2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
Klisch Andreas
 
Contents
ContentsContents
Contents
jdlev
 
Création au féminin
Création au fémininCréation au féminin
Création au féminin
IES El Chaparil
 
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & ResortsPresentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
Travelworld
 
Les enjeux e-business de la photo 2.0
Les enjeux e-business de la photo 2.0Les enjeux e-business de la photo 2.0
Les enjeux e-business de la photo 2.0
Claude Super
 
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
Le Moulin Digital
 
Ile de Re, Loix
Ile de Re, LoixIle de Re, Loix
Ile de Re, Loix
passievoorreizen
 
Lions club
Lions clubLions club
Lions club
JEgido
 
Loire, La Sologne
Loire, La SologneLoire, La Sologne
Loire, La Sologne
passievoorreizen
 
Mockup Markup Mashup
Mockup Markup MashupMockup Markup Mashup
Mockup Markup Mashup
Christian Noss
 

Viewers also liked (15)

13conseilspourlavie2
13conseilspourlavie213conseilspourlavie2
13conseilspourlavie2
 
Avoir Un Site Web Efficace
Avoir Un Site Web EfficaceAvoir Un Site Web Efficace
Avoir Un Site Web Efficace
 
Web2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
Web2.0 Für Jugend- SozialarbeiterWeb2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
Web2.0 Für Jugend- Sozialarbeiter
 
Contents
ContentsContents
Contents
 
Crus de bourgogne
Crus de bourgogneCrus de bourgogne
Crus de bourgogne
 
Création au féminin
Création au fémininCréation au féminin
Création au féminin
 
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & ResortsPresentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
Presentatie Travelworld Soiree - LUX* Hotels & Resorts
 
Les enjeux e-business de la photo 2.0
Les enjeux e-business de la photo 2.0Les enjeux e-business de la photo 2.0
Les enjeux e-business de la photo 2.0
 
Bilan 2010 de la DGCCRF
Bilan 2010 de la DGCCRFBilan 2010 de la DGCCRF
Bilan 2010 de la DGCCRF
 
Sport&gesundheit s2
Sport&gesundheit s2Sport&gesundheit s2
Sport&gesundheit s2
 
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
#fim_12 identité numérique et e-réputation 19/06 Valence Stratégies digitales...
 
Ile de Re, Loix
Ile de Re, LoixIle de Re, Loix
Ile de Re, Loix
 
Lions club
Lions clubLions club
Lions club
 
Loire, La Sologne
Loire, La SologneLoire, La Sologne
Loire, La Sologne
 
Mockup Markup Mashup
Mockup Markup MashupMockup Markup Mashup
Mockup Markup Mashup
 

More from Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram

malayalam_asaramayan
malayalam_asaramayanmalayalam_asaramayan
malayalam_asaramayan
Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram
 
english_asaramayan
english_asaramayanenglish_asaramayan
Towards_God
Towards_GodTowards_God
TheSecretOfEternalYouth
TheSecretOfEternalYouthTheSecretOfEternalYouth
TheSecretOfEternalYouth
Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram
 

More from Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram (20)

AartiShriAsaramayanjiKi
AartiShriAsaramayanjiKiAartiShriAsaramayanjiKi
AartiShriAsaramayanjiKi
 
hindi_book_yogYatra4
hindi_book_yogYatra4hindi_book_yogYatra4
hindi_book_yogYatra4
 
NirbhayaNaad
NirbhayaNaadNirbhayaNaad
NirbhayaNaad
 
ShriKrishnaDarshan
ShriKrishnaDarshanShriKrishnaDarshan
ShriKrishnaDarshan
 
GagarMeinSagar
GagarMeinSagarGagarMeinSagar
GagarMeinSagar
 
malayalam_asaramayan
malayalam_asaramayanmalayalam_asaramayan
malayalam_asaramayan
 
BalSanskar
BalSanskarBalSanskar
BalSanskar
 
TuGulabHokarMehak
TuGulabHokarMehakTuGulabHokarMehak
TuGulabHokarMehak
 
english_asaramayan
english_asaramayanenglish_asaramayan
english_asaramayan
 
bengali_asaramayan
bengali_asaramayanbengali_asaramayan
bengali_asaramayan
 
AtmaGunjan
AtmaGunjanAtmaGunjan
AtmaGunjan
 
Towards_God
Towards_GodTowards_God
Towards_God
 
bhagwannamjapmahima
bhagwannamjapmahimabhagwannamjapmahima
bhagwannamjapmahima
 
marathi_asaramayan
marathi_asaramayanmarathi_asaramayan
marathi_asaramayan
 
Shri-Yogavasishtha-4
Shri-Yogavasishtha-4Shri-Yogavasishtha-4
Shri-Yogavasishtha-4
 
ShighraIshwarPrapti
ShighraIshwarPraptiShighraIshwarPrapti
ShighraIshwarPrapti
 
TheSecretOfEternalYouth
TheSecretOfEternalYouthTheSecretOfEternalYouth
TheSecretOfEternalYouth
 
JivanVikas
JivanVikasJivanVikas
JivanVikas
 
PurusharthParamDev
PurusharthParamDevPurusharthParamDev
PurusharthParamDev
 
GuruBhaktiYog
GuruBhaktiYogGuruBhaktiYog
GuruBhaktiYog
 

NishchintJivan

 • 1. mÉëÉiÉÈxqÉUhÉÏrÉ mÉÔerÉmÉÉS xÉÇiÉ ´ÉÏ AÉxÉÉUÉqÉeÉÏ oÉÉmÉÔ Måü xÉixÉÇaÉ-mÉëuÉcÉlÉ ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ
 • 2. mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ WûqÉ kÉlÉuÉÉlÉ WûÉåaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, cÉÑlÉÉuÉ eÉÏiÉåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ CxÉqÉåÇ zÉÇMüÉ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû mÉUÇiÉÑ pÉærÉÉ! WûqÉ qÉUåÇaÉå rÉÉ lÉWûÏÇ, CxÉqÉåÇ MüÉåD zÉÇMüÉ Wæû? ÌuÉqÉÉlÉ EÄQûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, oÉxÉ cÉsÉlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉͶÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUÇiÉÑ CxÉ eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉÄQûÏ NÕûOûlÉå MüÉ MüÉåD ÌlÉͶÉiÉ xÉqÉrÉ Wæû? AÉeÉ iÉMü AÉmÉlÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉÉ Wæû, eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû.... AÉeÉ Måü oÉÉS eÉÉå eÉÉlÉÉåaÉå AÉæU mÉëÉmiÉ MüUÉåaÉå, mrÉÉUå pÉærÉÉ! uÉWû xÉoÉ qÉ×irÉÑ Måü LMü WûÏ fÉOûMåü qÉåÇ NÕûOû eÉÉrÉåaÉÉ, eÉÉlÉÉ AlÉeÉÉlÉÉ WûÉå eÉÉrÉåaÉÉ, mÉëÉÎmiÉ AmÉëÉÎmiÉ qÉåÇ oÉSsÉ eÉÉrÉåaÉÏ| AiÉÈ xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉå eÉÉAÉå| AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÌuÉcÉsÉ AÉiqÉÉ MüÉå, ÌlÉeÉxuÉÃmÉ Måü AaÉÉkÉ AÉlÉlS MüÉå, zÉɵÉiÉ zÉÉÇÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU sÉÉå| ÌTüU iÉÉå AÉmÉ WûÏ AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉiqÉÉ WûÉå| eÉÉaÉÉå.... EPûÉå.... AmÉlÉå pÉÏiÉU xÉÉårÉå WÒûL ÌlɶÉrÉoÉsÉ MüÉå eÉaÉÉAÉå| xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ qÉåÇ xÉuÉÉåï¨ÉqÉ AÉiqÉoÉsÉ MüÉå AÎeÉïiÉ MüUÉå| AÉiqÉÉ qÉåÇ AjÉÉWû xÉÉqÉjrÉï Wæû| AmÉlÉå MüÉå SÏlÉ-WûÏlÉ qÉÉlÉ oÉæPåû iÉÉå ÌuÉµÉ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD xɨÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû FmÉU EPûÉ xÉMåü| AmÉlÉå AÉiqÉxuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ WûÉå aÉrÉå iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ LåxÉÏ MüÉåD WûxiÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉå iÉÑqWåÇû SoÉÉ xÉMåü| xÉSÉ xqÉUhÉ UWåû ÌMü CkÉU-EkÉU pÉOûMüiÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉÌ£ü pÉÏ ÌoÉZÉUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû| AiÉÈ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå oÉWûMüÉAÉå lÉWûÏÇ| iÉqÉÉqÉ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå LMü̧ÉiÉ MüUMåü xÉÉkÉlÉÉ-MüÉsÉ qÉåÇ AÉiqÉÍcÉliÉlÉ qÉåÇ sÉaÉÉAÉå AÉæU urÉuÉWûÉU-MüÉsÉ qÉåÇ eÉÉå MüÉrÉï MüUiÉå WûÉå ExÉqÉåÇ sÉaÉÉAÉå| S¨ÉÍcÉ¨É WûÉåMüU WûU MüÉåD MüÉrÉï MüUÉå| xÉSÉ zÉÉliÉ uÉ×Ì¨É kÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå| ÌuÉcÉÉUuÉliÉ LuÉÇ mÉëxÉ³É UWûÉå| eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ xÉqÉfÉÉå| xÉoÉxÉå xlÉåWû UZÉÉå| ÌSsÉ MüÉå urÉÉmÉMü UZÉÉå| AÉiqÉÌlÉ¸É qÉåÇ eÉaÉå WÒûL qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü xÉixÉÇaÉ LuÉÇ xÉixÉÉÌWûirÉ xÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå pÉÌ£ü LuÉÇ uÉåSÉliÉ xÉå mÉѹ LuÉÇ mÉÑsÉÌMüiÉ MüUÉå| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 • 3. ÌlÉuÉåSlÉ AÉiqÉuÉå¨ÉÉ, eÉÏuÉlqÉÑ£ü, mÉëÉhÉÏqÉÉ§É Måü mÉUqÉ xÉÑWØûS xÉÇiÉÉåÇ Måü ÌSurÉ AlÉÑpÉÔiÉÉåÇ LuÉÇ aÉÏiÉÉ, UÉqÉÉrÉhÉ, EmÉÌlÉwÉS uÉ mÉÑUÉhÉÉåÇ Måü mÉÉuÉlÉ mÉëxÉÇaÉÉåÇ MüÐ sÉåiÉÏ WÒûD.... pÉ£üÉåÇ-xÉÉkÉMüÉåÇ MüÉå AmÉlÉå mÉëxÉÉS qÉåÇ xÉUÉoÉÉåU MüUlÉå uÉÉsÉÏ...... „qÉkÉÑU-qÉkÉÑU lÉÉqÉ WûËU Á‟ Måü xÉÇMüÐiÉïlÉ lÉÉS xÉå WûU ÌSsÉ qÉåÇ DµÉUÏrÉ qÉxiÉÏ eÉaÉÉlÉå uÉÉsÉÏ xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ MüÉå ÍsÉÌmÉoÉ® MüUMåü AÉmÉMåü MüUMüqÉsÉÉåÇ qÉåÇ UZÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉÍqÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüU UWûÉ Wæû| CxÉqÉåÇ ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ MüÉå oÉÄRûÉMüU AÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü AÍpÉqÉÑZÉ MüUÉlÉå uÉÉsÉå ÍpɳÉ-ÍpÉ³É mÉëuÉcÉlÉ AÉæU mÉëxÉÇaÉ WæÇû| MüWûÏÇ-MüWûÏÇ AirÉÇiÉ xÉÔ¤qÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ Wæû iÉÉå MüWûÏÇ-MüWûÏÇ xÉÉUaÉÍpÉïiÉ, xÉWûeÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ LåxÉå CzÉÉUå WæÇû| CxÉ uÉåSuÉÉhÉÏ MüÉå, AlÉÑpÉuÉuÉÉhÉÏ MüÉå LMü oÉÉU WûÏ mÉÄRûMüU UZÉ lÉWûÏÇ SålÉÉ Wæû AÌmÉiÉÑ oÉÉU-oÉÉU CxÉMüÉ mÉPûlÉ MüUMåü lÉrÉå-lÉrÉå pÉÉuÉ AÉæU uÉåSÉliÉ MüÐ xÉÔ¤qÉiÉÉ xÉqÉfÉMüU xÉÇxÉÉU qÉåÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üÉuÉxjÉÉ mÉÉlÉå MüÐ xÉÉqÉaÉëÏ AÉæU mÉëåUhÉÉ sÉålÉÉ Wæû| M×ümÉrÉÉ CxÉ mÉÑxiÉMü MüÉ oÉÉU-oÉÉU mÉPûlÉ-qÉlÉlÉ AÉmÉ pÉÏ MüUåÇ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ CxÉqÉåÇ xÉWûpÉÉaÉÏ oÉlÉÉMüU mÉÑhrÉ mÉëÉmiÉ MüUåÇ| AxiÉÑ.....| ÌuÉlÉÏiÉ, ´ÉÏrÉÉåaÉ uÉåSÉliÉ xÉåuÉÉ xÉÍqÉÌiÉ| ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AlÉÑ¢üqÉ mÉÔerÉ oÉÉmÉÔ MüÉ mÉÉuÉlÉ xÉlSåzÉ ...................................................................................................... 2 ÌlÉuÉåSlÉ ................................................................................................................................... 3 ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU..................................................................................................... 4 eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ ............................................................................................................ 11 xÉuÉï oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑÌ£ü MüÉ EmÉÉrÉ................................................................................................ 21 kÉqÉÉïlÉѸÉlÉ AÉæU zÉUÏU-xuÉÉxjrÉ ................................................................................................ 29 MÑüMüqÉï Måü TüsÉ xÉå MüÉåD oÉcÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ ................................................................................. 41 ÌuÉuÉåMü MüÐ kÉÉU iÉåeÉ oÉlÉÉAÉå .................................................................................................... 43 aÉÑà mÉëxÉÉS............................................................................................................................ 50 xÉixÉÇaÉ-xÉËUiÉÉ....................................................................................................................... 52
 • 4. ÍcÉliÉÉ xÉå ÌlÉͶÉliÉiÉÉ MüÐ AÉåU AliÉÈMüUhÉ MüÐ SÉå kÉÉUÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû- LMü WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉÉ MüÐ kÉÉUÉ AÉæU SÕxÉUÏ WûÉåiÉÏ Wæû ÍcÉliÉlÉ MüÐ kÉÉUÉ, ÌuÉcÉÉU MüÐ kÉÉUÉ| ÎeÉxÉMåü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ÌSurÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ Wæû, ÌSurÉ ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû ÍcÉliÉÉ MüÐ ZÉÉD qÉåÇ ÌaÉUiÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή xÉÇMüÐhÉï WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå oÉÑή MÑüÎhPûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉliÉÉ xÉå ÌuÉMüÉU mÉæSÉ WûÉåiÉå WæÇû| eÉÉå ÌlÉͶÉliÉ WæÇû uÉå SÉà lÉWûÏÇ mÉÏiÉå| eÉÉå ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ WæÇû uÉå ÌTüsqÉ MüÐ mÉÌ•ûrÉÉåÇ qÉåÇ AmÉlÉÉ xÉqÉrÉ oÉUoÉÉS lÉWûÏÇ MüUiÉå| xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ CiÉlÉÉ oÉÑUÉ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ oÉÑUÉ Wæû LåxÉÉ xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉïeÉÏ lÉå sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ MüÉå MüWûÉ| sÉÉsÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ mÉÔuÉï eÉÏuÉlÉ qÉåÇ lÉÉOûMü Måü UÍxÉrÉÉ jÉå| lÉÉOûMü SåZÉlÉå Måü ÍsÉL SÉå mÉÉðcÉ SxÉ qÉÏsÉ cÉsÉlÉÉ mÉÄQåû iÉÉå pÉÏ cÉsÉMüU lÉÉOûMü SåZÉ sÉåiÉå| eÉoÉ MüqÉÉlÉå sÉaÉå iÉoÉ AmÉlÉå mÉæxÉÉåÇ xÉå SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ lÉÉOûMü ÌSZÉÉlÉå MüÐ uÉ×Ì¨É oÉlÉÏ UWûiÉÏ| sÉåÌMülÉ xÉÇiÉ Måü SÉå uÉcÉlÉ sÉaÉ aÉrÉå, xÉSÌuÉcÉÉU EimÉ³É WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå eÉÏuÉlÉ mÉËUuÉiÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ApÉÏ AÉmÉMåü xÉÉqÉlÉå FÆcÉå AÉxÉlÉ mÉU AÉSU rÉÉåarÉ WûÉå UWåû WæÇû| rÉWû ÌuÉcÉÉU MüÉ WûÏ iÉÉå mÉëpÉÉuÉ Wæû| xuÉÉqÉÏ qÉÉkÉuÉiÉÏjÉï lÉå MüWûÉ ÌMü xÉÉæ uÉåzrÉÉAÉåÇ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉÉ EiÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÉ ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉlÉÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû| uÉåzrÉÉ ÌSZÉåaÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ Wæû sÉåÌMülÉ ÌTüsqÉ Måü aÉWûUå xÉÇxMüÉU qÉåÇ mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü WûÉÌlÉ WûÉå UWûÏ Wæû| ÌTüsqÉ qÉåÇ eÉÉå ÌSZÉiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉŠÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌTüU pÉÏ WØûSrÉ qÉåÇ eÉaÉiÉ MüÐ xÉirÉiÉÉ AÉæU AÉMüwÉïhÉ mÉæSÉ MüU SåiÉÉ Wæû| ÌTüU WØûSrÉ qÉåÇ ApÉÉuÉ ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ| ApÉÉuÉ ZÉOûMüiÉÉ UWåûaÉÉ iÉÉå ÍcÉliÉÉ Måü ÍzÉMüÉU oÉlÉ eÉÉLÆaÉå| cÉsÉÍcÉ§É ÌuÉcÉÉU MüUlÉå lÉWûÏÇ SåÇaÉå, CcNûÉ oÉÄRûÉ SåÇaÉå| WûsMüÏ xÉÉÇxÉÉËUMü CcNûÉAÉåÇ xÉå AÉSqÉÏ MüÉ ÌuÉlÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉ mÉÑÃwÉ AmÉlÉÏ ÌuÉcÉÉUzÉÌ£ü xÉå ÌuÉuÉåMü-uÉæUÉarÉ EimÉ³É MüUMåü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå mÉÉ sÉåaÉÉ| qÉÔZÉï AÉSqÉÏ ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉå xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ mÉÉrÉåaÉÉ AÉæU ÎeÉxÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉMüU AmÉlÉÉ eÉÏuÉlÉ ZÉÉå SåaÉÉ| ExÉå ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÌMü ÃmÉrÉå lÉWûÏÇ WûÉåÇaÉå iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ, AqÉÑMü uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ iÉÉå MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ| ExÉå sÉaÉiÉÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå ÃmÉrÉå WæÇû, AmÉlÉÏ aÉÉÄQûÏ Wæû, AmÉlÉÉ xÉÉkÉlÉ Wæû, WûqÉ xuÉiÉl§É WæÇû| AÉmÉMåü mÉÉxÉ aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå mÉUiÉl§É WûÉå aÉrÉå..... ÃmÉrÉå mÉæxÉå lÉWûÏÇ WæÇû iÉÉå mÉUiÉlÉ§É WûÉå aÉrÉå| ElÉ oÉåcÉÉUå qÉlS oÉÑήuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ ÌMü ÃmÉrÉå mÉæxÉå xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ| ÃmÉrÉå mÉæxÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ xuÉiÉl§É WûÉå aÉrÉå iÉÉå YrÉÉ ÃmÉrÉå-mÉæxÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ lÉWûÏÇ WÒûD? aÉÉÄQûÏ MüÐ, oÉÇaÉsÉå MüÐ, nsÉåOû MüÐ, xÉÑÌuÉkÉÉAÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ WÒûD| ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ mÉUiÉǧÉiÉÉ mÉÉMüU MüÉåD AmÉlÉå MüÉå xuÉiÉÇ§É qÉÉlÉå iÉÉå rÉWû lÉÉSÉlÉÏ Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU YrÉÉ Wæû? uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÃmÉrÉå-mÉæxÉå, aÉÉÄQûÏ, qÉMüÉlÉ AÉÌS xÉoÉ iÉÑqWûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL cÉÉÌWûL| xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL xÉÉkÉlÉ cÉÉÌWûL| iÉÑqWûÉUå ÍsÉrÉå ClÉ cÉÏeÉÉåÇ MüÐ MüÉåD AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉUqÉ xuÉiÉÇ§É WûÉå| iÉÑqÉMüÉå AmÉlÉå ¥ÉÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| AmÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ eÉoÉ iÉMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉMü iÉÑqÉ AmÉlÉå xÉÉkÉlÉ (zÉUÏU) MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ MüÉå AmÉlÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ qÉÉlÉ sÉåiÉå WûÉå| xÉÉkÉlÉ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ pÉÏ EiÉlÉÏ lÉWûÏÇ ÎeÉiÉlÉÏ iÉÑqÉ qÉÉlÉiÉå WûÉå| AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ qÉlÉ Måü lÉZÉUå WæÇû| zÉUÏU xÉÉkÉlÉ Wæû| xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| eÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÃUÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû oÉWÒûiÉ AÉxÉÉlÉÏ xÉå mÉÔUÏ WûÉåiÉÏ Wæû|
 • 5. eÉæxÉå, mÉåOû pÉUlÉå Måü ÍsÉL UÉåOûÏ MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû| ExÉqÉåÇ erÉÉSÉ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû MüqÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU UÉåOûÏ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ| ÌuÉÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü urÉÇeÉlÉ oÉlÉÉlÉå qÉåÇ AÉæU mÉcÉÉlÉå qÉåÇ mÉËU´ÉqÉ Wæû| A³É xÉå erÉÉSÉ eÉÃUiÉ Wæû eÉsÉ MüÐ| eÉsÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ EiÉlÉÉ pÉÏ mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ Wæû ÎeÉiÉlÉÉ A³É mÉëÉmiÉ MüUlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉsÉ xÉå pÉÏ erÉÉSÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû WûuÉÉ MüÐ| eÉÏlÉå Måü ÍsÉL WûuÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉå| LåxÉÏ qÉÔsrÉuÉÉlÉ WûuÉÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL YrÉÉ mÉËU´ÉqÉ MüUiÉå WûÉå? MÑüNû lÉWûÏÇ| WûuÉÉ iÉÉå xÉSÉ xÉuÉï§É qÉÑniÉ qÉåÇ EmÉsÉokÉ Wæû| iÉÑqWûÉUå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû uÉWû mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ zÉUÏU SålÉå uÉÉsÉå SÉiÉÉ, xÉ×̹Mü¨ÉÉï DµÉU lÉå MüÐ Wæû| iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ eÉÏ MüWûiÉå WæÇû- mÉWûsÉå UcrÉÉå mÉëÉUokÉ mÉÏNåû ÌSrÉÉå zÉUÏU| iÉÑsÉxÉÏ ÍcÉliÉÉ YrÉÉåÇ MüUå mÉëåqÉ xÉå pÉeÉÉå UbÉÑuÉÏU|| mÉWûsÉå CxÉ SåWû MüÉ mÉëÉUokÉ oÉlÉÉ Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| iÉÑqWûÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉMüÐ mÉWûsÉå urÉuÉxjÉÉ WÒûD Wæû, oÉÉS qÉåÇ SåWû oÉlÉÏ Wæû| AaÉU LåxÉÉ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå eÉlqÉiÉå WûÏ iÉærÉÉU SÕkÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ| ExÉ SÕkÉ Måü ÍsÉL iÉÑqÉlÉå-WûqÉlÉå MüÉåD mÉËU´ÉqÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ jÉÉ| qÉÉð Måü zÉUÏU qÉåÇ iÉiMüÉsÉ SÕkÉ oÉlÉ aÉrÉÉ AÉæU ÌoÉsMÑüsÉ oÉŠå Måü AlÉÑMÔüsÉ| LåxÉå WûÏ WûuÉÉLÆ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉDÇ, xÉÔrÉï Måü ÌMüUhÉ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉå, mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ WûqÉlÉå lÉWûÏÇ oÉlÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ WûqÉÉUå CxÉ xÉÉkÉlÉ MüÉå rÉWû xÉoÉ cÉÉÌWûL iÉÉå xÉ× Ì¹Mü¨ÉÉï lÉå mÉWûsÉå oÉlÉÉrÉÉ| AiÉÈ CxÉ zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÐ eÉÉå ÌlÉiÉÉliÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ Wæû ExÉMåü ÍsÉL ÍcÉliÉÉ MüUlÉå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ Wæû| A¥ÉÉlÉeÉÌlÉiÉ CcNûÉ -uÉÉxÉlÉÉAÉåÇ MüÉ iÉÉå MüÉåD AliÉ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû| uÉå WûÏ pÉOûMüÉiÉÏ WæÇû xÉoÉMüÉå| CcNûÉLÆ WûqÉÉUÏ oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU AÉuÉzrÉMüiÉÉð xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå mÉæSÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| zÉUÏU oÉlÉÉ ÌMü ExÉMüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ ZÉÄQûÏ WÒûDÇ| xÉ×̹Mü¨ÉÉï MüÉ xÉÇMüsmÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ mÉÉMüU qÉÑ£ü WûÉå eÉÉAÉå| AaÉU iÉÑqÉ AmÉlÉå MüÉå xÉ×̹Mü¨ÉÉï Måü xÉÇMüsmÉ xÉå eÉÉåÄQû SÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉÑÌ£ü AÉxÉÉlÉÏ xÉå WûÉå eÉÉLaÉÏ| iÉÑqÉ AmÉlÉÏ lÉD CcNûÉLÆ oÉlÉÉMüU ÍcÉliÉÉ MüUMåü AmÉlÉå MüÉå MüÉåxÉiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑ qÉ MüqÉï Måü pÉÉaÉÏ oÉlÉ eÉÉiÉå WûÉå| eÉæxÉå, ÌMüxÉÏ lÉå aÉÑlÉÉWû ÌMürÉÉ AÉæU eÉåsÉ qÉåÇ Wæû| cÉÉU xÉÉsÉ MüÐ xÉeÉÉ WÒûD Wæû| AoÉ eÉåsÉ MüÉ eÉæxÉÉ ÌlÉrÉqÉ Wæû LåxÉÉ uÉWû cÉsÉiÉÉ UWåû iÉÉå cÉÉU xÉÉsÉ MüOû eÉÉLÆaÉå, uÉWû qÉÑ£ü WûÉå eÉÉLaÉÉ| AaÉU uÉWû eÉåsÉ qÉåÇ aÉÄQûoÉÄQûÏ MüUå, iÉÔTüÉlÉ MüUå, AmÉUÉkÉ MüUå iÉÉå AÉæU xÉeÉÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÏ| LåxÉå WûÏ eÉÏuÉ CxÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ MüÉUÉuÉÉxÉ qÉåÇ AÉrÉå WæÇû, MüÉåD qÉlÉÑwrÉ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mÉzÉÑ WûÉåMüU AÉrÉÉ Wæû MüÉåD mɤÉÏ WûÉåMüU| eÉÉå sÉÉåaÉ xÉqÉfÉiÉå WæÇû ÌMü WûqÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ cÉÉU ÌSlÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå Måü ÍsÉL AÉrÉå WæÇû ElÉ WûiÉpÉÉÌaÉrÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ÌMü xÉÇxÉÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ eÉaÉWû lÉWûÏÇ Wæû| xÉÑZÉ sÉåaÉÉ MüÉælÉ? rÉWû eÉUÉ ZÉÉåeÉÉå| AmÉlÉå zÉUÏUÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ MüÉå iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå? xÉÉkÉlÉ eÉÄQû Wæû| ExÉMüÉå MÑüNû ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WûÉå iÉÉå iÉÑqWåÇû AmÉlÉÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÑqWûÉUÏ MüsmÉlÉÉ WûÏ Wæû ÌMü WûqÉ xÉÑZÉÏ WûÉå eÉÉLÆ| rÉWûÏ MüÉUhÉ Wæû ÌMü LMü uÉxiÉÑ mÉU ÌMüxÉÏ MüÐ MüsmÉlÉÉ oÉlÉ eÉÉLÈ „rÉWû ÍqÉsÉ eÉÉL iÉÉå qÉæÇ xÉÑZÉÏ....‟ iÉÉå ExÉ MüsmÉlÉÉuÉÉsÉå MüÉå uÉWû uÉxiÉÑ xÉÑZÉS pÉÉxÉiÉÏ Wæû| uÉWûÏ uÉxiÉÑ SÕxÉUå MüÉå xÉÑZÉS lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ| zÉUÉoÉÏ, MüoÉÉoÉÏ, qÉÉÇxÉÉWûÉUÏ MüÉå rÉå iÉÑcNû cÉÏeÉåÇ xÉÑZÉ SåiÉÏ WæÇû eÉoÉÌMü xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå rÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| iÉÉå qÉÉlÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ ÌMü uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû, WûqÉlÉå MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ oÉlÉÉrÉÉ Wæû| MüsmÉlÉÉ MüÉ xÉÑZÉ AÉæU MüsmÉlÉÉ MüÉ SÒÈZÉ oÉlÉÉ oÉlÉÉMüU AÉSqÉÏ ÍcÉliÉÉ Måü bÉOûÏrÉÇ§É qÉåÇ bÉÔqÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû| CxÉ mÉëMüÉU AmÉlÉÉ xÉÉUÉ AÉrÉÑwrÉ mÉÔUÉ MüU SåiÉÉ Wæû|
 • 6. ÍcÉliÉÉ ElWûÏÇ MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉlÉMåü mÉÉxÉ PûÏMü ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû| zÉUÏU MüÐ AÉuÉzrÉMüiÉÉ mÉÔUÏ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉÑÃwÉÉjÉï MüUlÉÉ WûÉjÉ-mÉæU cÉsÉÉlÉÉ, MüÉqÉ MüUlÉÉ, CxÉMüÐ qÉlÉÉWûÏ lÉWûÏÇ Wæû| sÉåÌMülÉ CxÉMåü mÉÏNåû AlkÉÏ SÉæÄQû sÉaÉÉMüU AmÉlÉÏ ÍcÉliÉlÉzÉÌ£ü lɹ MüU SålÉÉ rÉWû oÉWÒûiÉ WûÉÌlÉMüÉUMü Wæû| ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ MæüxÉå WûÉå ? ÌlÉͶÉliÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉÑqÉ PûÏMü E±qÉ MüUiÉå WûÉå| ÍcÉÎliÉiÉ eÉÏuÉlÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉÑqÉ aÉsÉiÉ E±qÉ MüUiÉå WûÉå| sÉÉåaÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ Wæû uÉWû iÉÑqÉMüÉå ÍqÉsÉå CxÉqÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå| iÉÑqWûÉUÉ rÉWû zÉUÏU AMåüsÉÉ eÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| uÉWû MüCrÉÉåÇ mÉU AÉkÉÉËUiÉ UWûiÉÉ Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| iÉÑqÉ SÕxÉUå MüÉ sÉå sÉålÉå qÉåÇ xuÉiÉÇ§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ SÕxÉUÉåÇ MüÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOû SålÉå qÉåÇ xuÉiÉÇ§É WûÉå| qÉeÉå MüÐ oÉÉiÉ rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå AmÉlÉÉ oÉÉðOûiÉÉ Wæû uÉWû SÕxÉUÉåÇ MüÉ oÉWÒûiÉ xÉÉUÉ sÉå xÉMüiÉÉ Wæû| eÉÉå AmÉlÉÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉÉ Wæû ExÉMüÉå erÉÉSÉ ÍcÉliÉÉ UWûiÉÏ Wæû| sÉÉåaÉ ÍzÉMüÉrÉiÉ MüUiÉå WæÇû ÌMüÈ „WûqÉMüÉå MüÉåD mÉÔNûiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ... WûqÉMüÉå MüÉåD mÉëåqÉ lÉWûÏÇ SåiÉÉ..... WûqÉÉUÉ MüÉåD qÉÔsrÉ lÉWûÏÇ Wæû...... WûqÉÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû.....|‟ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå MüqÉ xÉå MüqÉ zÉUÏU iÉÉå Wæû| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ qÉlÉ iÉÉå Wæû| ÃmÉrÉå -mÉæxÉå lÉWûÏÇ WæÇû cÉsÉÉå, qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ| sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ zÉUÏU, qÉlÉ AÉæU ÍcÉliÉlÉ Wæû| iÉÑqÉ AÉæUÉåÇ MüÐ pÉsÉÉD MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUÉå iÉÉå AÉæU sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUÏ pÉsÉÉD MüÉ ÍcÉliÉlÉ ÌMüL ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå iÉlÉoÉsÉ Wæû, qÉlÉoÉsÉ Wæû, oÉÑήoÉsÉ Wæû ElÉMüÉå mÉUÌWûiÉ qÉåÇ ZÉcÉï QûÉsÉÉå| AÉæUÉåÇ MüÉ sÉålÉå qÉåÇ iÉÑqÉ xuÉiÉl§É lÉWûÏÇ WûÉå sÉåÌMülÉ AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉå qÉåÇ xuÉiÉl§É WûÉå| AmÉlÉÉ AÉæUÉåÇ iÉMü mÉWÒðûcÉÉlÉÉ zÉÑà ÌMürÉÉ iÉÉå AÉæUÉåÇ MüÉ iÉÑqWûÉUå iÉMü AmÉlÉå AÉmÉ AÉlÉå sÉaÉ eÉÉLaÉÉ| WûÉåiÉÉ YrÉÉ Wæû? AmÉlÉÉ MÑüNû SålÉÉ lÉWûÏÇ, AÉæUÉåÇ MüÉ sÉå sÉålÉÉ Wæû| MüÉqÉ MüUlÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU uÉåiÉlÉ sÉålÉÉ Wæû| qÉeÉSÕU MüÉå MüÉqÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU qÉeÉSÕUÏ erÉÉSÉ sÉålÉÉ Wæû| xÉåPû MüÉå qÉÉsÉ MüqÉ SålÉÉ Wæû AÉæU qÉÑlÉÉTüÉ erÉÉSÉ MüUlÉÉ Wæû| lÉåiÉÉ MüÉå xÉåuÉÉ MüqÉ MüUlÉÉ Wæû AÉæU MÑüxÉÏï mÉU erÉÉSÉ oÉæPûlÉÉ Wæû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉå oÉlÉ aÉrÉå WæÇû| SålÉå uÉÉsÉÉ SÉiÉÉ MüÉåD oÉlÉiÉÉ lÉWûÏÇ, xÉoÉ ÍpÉZÉÉUÏ oÉlÉ aÉrÉå| CxÉÍsÉL fÉaÉÄQåû, MüsÉWû, ÌuÉUÉåkÉ, AzÉÉÎliÉ oÉÄRû UWûÏ Wæû| mÉËUuÉÉU qÉåÇ pÉÏ LåxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ xÉÑZÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| xÉÑZÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ| qÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, qÉÉlÉ SålÉå uÉÉsÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| ZÉÑS eÉÉå Så xÉMüiÉå WæÇû uÉWû lÉWûÏÇ SålÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU sÉålÉå Måü sÉÉsÉÉÌrÉiÉ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ ÍpÉZÉqÉÇaÉÉåÇ Måü PûÏMüUå OûMüUÉiÉå WæÇû| uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ qÉÉlÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ, SålÉå MüÐ cÉÏeÉ Wæû| eÉÉå iÉÑqÉ Så xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AaÉU DqÉÉlÉSÉUÏ xÉå SålÉå sÉaÉ eÉÉAÉå iÉÉå eÉÉå iÉÑqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå uÉWû AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉLaÉÉ| iÉÑqÉ mÉëåqÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, AqÉUiÉÉ MüÐ AlÉÑpÉÔÌiÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå, zÉɵÉiÉ eÉÏuÉlÉ mÉÉ xÉMüiÉå WûÉå| iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ eÉÉå lɵÉU Wæû uÉWû iÉÑqÉ Så xÉMüiÉå WûÉå| lɵÉU SålÉå MüÐ AÉSiÉ mÉÄQûiÉå WûÏ lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû| lɵÉU MüÐ AÉxÉÌ£ü ÍqÉOûiÉå WûÏ zÉɵÉiÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ eÉaÉiÉÏ Wæû| zÉɵÉiÉ MüÉåD mÉUÉD cÉÏeÉ lÉWûÏÇ Wæû| iÉÑqÉ xÉoÉ MÑüNû Så QûÉsÉÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ CiÉlÉå qÉWûÉlÉç WûÉå ÌMü iÉÑqWûÉUÉ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ| iÉÑqÉ oÉÉWûU MüÐ SÒÌlÉrÉÉð xÉå xÉoÉ MÑüNû sÉå sÉÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqWûÉUÉ zÉUÏU CiÉlÉÉ iÉÑcNû Wæû ÌMü AÉÎZÉU MÑüNû ExÉMåü mÉÉxÉ UWû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ xÉlÉÉiÉlÉ xÉirÉ Wæû| AaÉU iÉÑqÉ pÉ£ü WûÉå iÉÉå pÉÉuÉlÉÉ LåxÉÏ MüUÉå ÌMü xÉoÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ Wæû| xÉoÉxÉå pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉiÉå urÉuÉWûÉU MüUÉå| AaÉU iÉÑqÉ ¥ÉÉlÉqÉÉaÉï qÉåÇ WûÉå iÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUÉå ÌMü xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÉ Wæû, xÉoÉ mÉËUuÉiÉïlÉzÉÏsÉ Wæû| xÉÇxÉÉU AÉæU zÉUÏU SÉålÉÉåÇ LMü Wæû| zÉUÏU MüÉå xÉÇxÉÉU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉÉ SÉå|
 • 7. zÉUÏU xÉÇxÉÉU Måü ÍsÉL Wæû| LMüÉliÉ AmÉlÉå ÍsÉL Wæû AÉæU mÉëåqÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü ÍsÉL Wæû| rÉWû oÉÉiÉ AaÉU xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ iÉÉå mÉëåqÉ xÉå ÌSurÉiÉÉ mÉæSÉ WûÉåaÉÏ, LMüÉliÉ xÉå xÉÉqÉjrÉï AÉrÉåaÉÉ AÉæU ÌlÉwMüÉqÉiÉÉ xÉå oÉɽ xÉTüsÉiÉÉLÆ iÉÑqWûÉUå cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ UWåÇûaÉÏ| zÉqÉÉ eÉsÉiÉÏ Wæû mÉUuÉÉlÉÉåÇ MüÉå AÉqÉǧÉhÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ| mÉUuÉÉlÉå AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉå WæÇû| LåxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ eÉÏuÉlÉ AaÉU mÉUÌWûiÉ Måü ÍsÉL ZÉcÉï WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå iÉÑq WûÉUå zÉUÏU ÃmÉÏ xÉÉkÉlÉ Måü ÍsÉL AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ, xÉÑÌuÉkÉÉLÆ AmÉlÉå AÉmÉ AÉ eÉÉiÉÏ WæÇû| sÉÉåaÉ lÉWûÏÇ SåÇaÉå iÉÉå sÉÉåMåüµÉU ElÉMüÉå mÉëåËUiÉ MüUMåü iÉÑqWûÉUÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉLÆ WûÉÎeÉU MüU SåÇaÉå| ÎeÉxÉlÉå oÉÉðOûÉ ExÉlÉå mÉÉrÉÉ| ÎeÉxÉlÉå xÉðpÉÉsÉÉ ExÉlÉå aÉðuÉÉrÉÉ| iÉÉsÉÉoÉ AÉæU lÉSÏ Måü oÉÏcÉ oÉÉiÉ cÉsÉÏ| iÉÉsÉÉoÉ MüWûiÉÉ WæûÈ “mÉaÉsÉÏ! MüsÉMüsÉ NûsÉNûsÉ MüUiÉÏ, aÉÉiÉÏ aÉÑlÉaÉÑlÉÉiÉÏ pÉÉaÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû xÉÉaÉU Måü mÉÉxÉ| iÉÑfÉå uÉWû YrÉÉ SåaÉÉ? iÉåUÉ xÉÉUÉ qÉÏPûÉ eÉsÉ sÉå sÉåaÉÉ AÉæU ZÉÉUÉ oÉlÉÉ QûÉsÉåaÉÉ| eÉUÉ xÉÉåcÉ, xÉqÉfÉ | AmÉlÉÉ eÉsÉ AmÉlÉå mÉÉxÉ UZÉ | MüÉqÉ AÉrÉaÉÉ |” lÉSÏ MüWûiÉÏ WæûÈ “qÉæÇ MüsÉ MüÐ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ| eÉÏuÉlÉ Wæû oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ| oÉWûiÉÏ kÉÉUÉ MüÉå oÉWûlÉå WûÏ SÉå|” iÉÉsÉÉoÉ lÉå ZÉÔoÉ xÉqÉfÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ xÉËUiÉÉ lÉå qÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ| iÉÉsÉÉoÉ lÉå iÉÉå AmÉlÉÉ mÉÉlÉÏ xÉÇaÉëWû MüUMåü UZÉÉ| LåxÉå-LåxÉå qÉcNûÉåÇ MüÉå, qÉaÉUÉåÇ MüÉå UZÉ ÌSrÉå AmÉlÉå pÉÏiÉU ÌMü MüÉåD pÉÏiÉU AÉ WûÏ lÉ xÉMåü, xlÉÉlÉ pÉÏ lÉ MüU xÉMåü, QûU Måü qÉÉUå mÉÉlÉÏ mÉÏlÉå pÉÏ lÉ AÉ xÉMåü| MÑüNû xÉqÉrÉ Måü oÉÉS iÉÉsÉÉoÉ MüÉ oÉðÍkÉrÉÉU mÉÉlÉÏ aÉÇSÉ WÒûAÉ, ExÉqÉåÇ xÉåuÉÉU WûÉå aÉD, qÉcNûU oÉÄRû aÉrÉå, aÉÉðuÉ qÉåÇ qÉsÉåËUrÉÉ TæüsÉ aÉrÉÉ| aÉÉðuÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AÉæU lÉaÉU mÉÇcÉÉrÉiÉ lÉå ÍqÉsÉMüU iÉÉsÉÉoÉ MüÉå pÉU ÌSrÉÉ| EkÉU xÉËUiÉÉ iÉÉå oÉWûiÉÏ UWûÏ| xÉÉaÉU qÉåÇ AmÉlÉÉ lÉÉqÉ-ÃmÉ ÍqÉOûÉMüU ÍqÉsÉ aÉD| AmÉlÉå MüÉå qÉæÇ xÉÉaÉU WÕðû LåxÉÉ LWûxÉÉxÉ MüUlÉå sÉaÉÏ| ExÉÏ xÉÉaÉU xÉå eÉsÉ EPûÉ, uÉÉwmÉ oÉlÉÉ, uÉwÉÉï WÒûD AÉæU lÉSÏ iÉÉeÉÏ MüÐ iÉÉeÉÏ oÉWûiÉÏ UWûÏ| „aÉÇaÉå WûU.... rÉqÉÑlÉå WûU.... lÉqÉïSå WûU...‟ eÉrÉ bÉÉåwÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ| aÉÇaÉÉ lÉå MüpÉÏ xÉÉåcÉÉ lÉWûÏÇ ÌMüÈ xÉÉkÉÑ mÉÑÃwÉ AÉrÉåÇ iÉÉå ElWåÇû zÉÏiÉsÉ eÉsÉ SÕð AÉæU ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå ExÉå eÉWûU QûÉsÉMüU SÕð| uÉWû iÉÉå oÉWûiÉÏ eÉÉ UWûÏ Wæû| ÍxÉÇWû AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ mÉÏ eÉÉL AÉæU xÉÉkÉÑ AÉrÉå iÉÉå pÉÏ zÉÏiÉsÉ eÉsÉ qÉåÇ lÉWûÉ sÉå, eÉsÉ mÉÏ sÉå| eÉÏuÉlÉ pÉÏ LMü LåxÉÏ AqÉ×iÉkÉÉUÉ WûÉå ÌMü MüÉåD SÒ¹ xÉå SÒ¹ WûÉå, cÉÉhQûÉsÉ xÉå cÉÉhQûÉsÉ WûÉå AÉæU xÉ‹lÉ xÉå xÉ‹lÉ WûÉå, iÉÑqWûÉUå ²ÉUÉ ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ MÑüNû lÉ MÑüNû xÉåuÉÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû iÉÉå iÉÑqÉlÉå MüeÉÉï cÉÑMüÉ ÌSrÉÉ| eÉÃUÏ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÏ xÉåuÉÉ MüÉ oÉSsÉÉ uÉå sÉÉåaÉ WûÏ SåÇ| YrÉÉ DµÉU Måü WûeÉÉU-WûeÉÉU WûÉjÉ lÉWûÏÇ WæÇû SålÉå Måü ÍsÉL? sÉÉZÉÉåÇ-sÉÉZÉÉåÇ ÌSsÉ ExÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü lÉWûÏÇ WæÇû YrÉÉ? irÉÉaÉ xÉå, mÉëxɳÉiÉÉ xÉå, LMüÉliÉ xÉå ASpÉÑiÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû| xÉÉkÉlÉÉ MüÉsÉ qÉåÇ LMüÉÇiÉuÉÉxÉ AirÉliÉ AÉuÉzrÉMü Wæû| pÉaÉuÉÉlÉ oÉÑ® lÉå NûÈ xÉÉsÉ iÉMü EUhÉÉuÉÍsÉ AUhrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| ÎeÉxÉxÉ pÉÉUiÉ qÉåÇ AÉMüU xɧÉWû xÉÉsÉ iÉMü LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû jÉå| ´ÉÏqÉSè Aɱ zÉÇMüUÉcÉÉrÉï lÉå lÉqÉïSÉ iÉOû mÉU xÉSaÉÑà Måü xÉÉͳÉkrÉ qÉåÇ LMüÉliÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWûMüU krÉÉlÉrÉÉåaÉ, ¥ÉÉlÉrÉÉåaÉ CirÉÉÌS Måü E¨ÉÑÇaÉ ÍzÉZÉU xÉU ÌMürÉå jÉå| ElÉMåü SÉSÉaÉÑà LuÉÇ xÉSaÉÑà aÉÉæÄQûmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LuÉÇ aÉÉåÌuÉlSmÉÉSÉcÉÉrÉï lÉå LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ| AmÉlÉÏ uÉ×̨ÉrÉÉåÇ MüÉå CÎlSìrÉÉåÇ xÉå WûOûÉMüU AliÉqÉÑïZÉ MüÐ jÉÏ| MüpÉÏ-MüpÉÏ AmÉlÉå MüÉå oÉlS MüqÉUå qÉåÇ MÑüNû ÌSlÉ iÉMü UZÉÉå| mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ iÉÑqWåÇû AMåüsÉå UWûlÉå qÉåÇ xÉÑÌuÉkÉÉ lÉ WûÉåaÉÏ| mÉWûsÉå SÉå cÉÉU bÉhOåû WûÏ UWûÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉAÉå| AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU MüÉå oÉÄRûÉlÉå uÉÉsÉå mÉÑxiÉMü mÉÄRûÉå| eÉmÉ MüUÉå| mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ MüUÉå| rÉÉåaÉÉxÉlÉ MüUÉå| qÉÉælÉ UZÉÉå| qÉÉælÉ xÉå zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû|
 • 8. xÉÉkÉMü FmÉU EPûiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ iÉmɶÉrÉÉï xÉå, qÉÉælÉ xÉå, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ xÉå, oÉlS MüqÉUå qÉåÇ A¥ÉÉiÉ UWûlÉå xÉå xÉÑwÉÑmiÉ zÉÌ£ürÉÉð ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû| ÌuÉUÉåkÉ MüUlÉå uÉÉsÉå pÉÏ ExÉ xÉÉkÉMü MüÉ AÉSU MüUlÉå sÉaÉ eÉÉiÉå Wæû| A³É eÉsÉ, AÉeÉÏÌuÉMüÉ MüÐ iÉMüsÉÏTü WûÉåiÉÏ jÉÏ uÉWû AÉxÉÉlÉÏ xÉå SÕU WûÉå eÉÉLaÉÏ| mÉÑhrÉ oÉÄRåûaÉÉ| AÉkrÉÉÎiqÉMü qÉÉaÉï qÉåÇ SåZÉÉ eÉÉL iÉÉå iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUå zɧÉÑ lÉWûÏÇ WæÇû| oÉÉWûU xÉå ÍqÉ§É ÌSZÉiÉå WÒûL ÍqÉ§É iÉÑqWûÉUå aÉWûUå zɧÉÑ WæÇû| uÉå iÉÑqWûÉUÉ xÉqÉrÉ ZÉÉ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ cÉÔx É sÉåiÉå WæÇû, iÉÑqÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| ElÉMüÉå pÉÏ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü WûqÉ AmÉlÉå ÍqÉ§É MüÐ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ oÉUoÉÉS MüU UWåû Wæû| uÉå MÑüNû lÉ MÑüNû urÉÉuÉWûÉËUMü MüÉqÉ, xÉÉqÉÉÎeÉMü MüÉqÉ sÉå AÉiÉå WæÇû, oÉÉiÉåÇ sÉå AÉiÉå WæÇû AÉæU iÉÑqWåÇû oÉsÉÉiÉç ElÉMåü xÉÉjÉ xÉWûqÉiÉ WûÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ClÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ, mÉëuÉ×Ì¨É qÉåÇ iÉÑqWåÇû xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ xÉÇmÉMïü WûÉåiÉÉ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ sÉÉåaÉ MüÐ AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ ÌSzÉÉ oÉWÒûiÉ AsÉaÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉå eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉS-mÉSÉjÉï WûÉåiÉå WæÇû ElWåÇû oÉÄRûÉlÉå MüÐ LuÉÇ pÉÌuÉwrÉ Måü WûuÉÉD ÌMüsÉå oÉÉðkÉlÉå MüÐ CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xÉÉkÉMü AmÉlÉå mÉÉxÉ eÉÉå Wæû ExÉMüÉå xÉiMüÉrÉï qÉåÇ sÉaÉÉlÉå Måü ÍsÉL xÉÉåcÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÌuÉwrÉ qÉåÇ WûËUqÉrÉ WûÉå eÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû| xÉÉkÉMü MüÉ sɤrÉ mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉUÏ MüÉ sɤrÉ iÉÑcNû pÉÉåaÉ Wæû| xÉÇxÉÉUÏ MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉÉ Måü iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû AÉæU xÉÉkÉMü MüÐ kÉÉUÉ ÍcÉliÉlÉ Måü iÉUTü eÉÉ UWûÏ Wæû| NûÉåOåû ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå ÍqɧÉ, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU ÌmÉërÉ Wæû, ÎeÉlÉMüÉå xÉÇxÉÉU xÉŠÉ sÉaÉiÉÉ Wæû, eÉÉå SåWû MüÉå qÉæÇ qÉÉlÉ MüU SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉå WæÇû, eÉÉå xÉÉåcÉiÉå WæÇû ÌMü CiÉlÉÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ MüUMåü ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ mÉÉrÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉÉ mÉÉMüU ÌSZÉÉlÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ SåZÉÉ Wæû, CiÉlÉÉ AÉæU SåZÉlÉÉ Wæû LåxÉå xÉÇxÉÉUÏ AÉMüwÉïhÉuÉÉsÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü xÉÇmÉMïü qÉåÇ eÉoÉ iÉÑqÉ AÉ eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqWûÉUÏ LMüÉaÉëiÉÉ, iÉÑqWûÉUÏ ÌuÉcÉÉU- zÉÌ£ü, iÉÑqWûÉUÏ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ, qÉWûÏlÉÉåÇ MüÐ xÉÉkÉlÉÉ MüÐ MüqÉÉD AjÉuÉÉ AaÉsÉå eÉlqÉÉåÇ MüÐ mÉÑhrÉÉD iÉÑqÉ ÌoÉZÉåU QûÉsÉÉåaÉå| eÉoÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ ÌoÉZÉU eÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉÉkÉMü oÉåWûÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÎeÉxÉxÉ eÉoÉ pÉÉUiÉ Måü rÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå rÉÉåaÉ Måü UWûxrÉ xÉÏZÉMüU, AÉkrÉÉÎiqÉMü mÉÔðeÉÏ uÉÉsÉå oÉlÉMüU AmÉlÉå SåzÉ qÉåÇ aÉrÉå iÉoÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ElÉMüÉå qÉÉlÉÉ, mÉÔeÉÉ AÉæU eÉoÉ ÎeÉxÉxÉ sÉÉåMü-xÉqmÉMïü qÉåÇ AÍkÉMü AÉrÉå, AÉiqÉ-ÌuÉcÉÉU, LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ AÉæU AÉiqÉ-qÉxiÉÏ NÕûOû aÉD ÌTüU mÉÔeÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ElWûÏÇ sÉÉåaÉÇ lÉå ÎeÉxÉxÉ MüÉå ¢üÊxÉ mÉU cÉÄRûÉrÉÉ| iÉoÉ ÎeÉxÉxÉ Måü ESaÉÉU ÌlÉMüsÉåÈ “O my God ! I lost my energy.” ( Wåû qÉåUå mÉëpÉÑ ! qÉæÇlÉå AmÉlÉÏ zÉÌ£ü ZÉÉå SÏ|) MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü ÎeÉxÉxÉ MüÉ mÉÑlÉÃijÉÉlÉ WÒûAÉ| uÉå LMüÉliÉ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå| AÇÌiÉqÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ LMüÉliÉ A¥ÉÉiÉuÉÉxÉ qÉåÇ UWåû CxÉÍsÉL AÉeÉ mÉÔeÉå eÉÉ UWåû WæÇû| uÉå WûÏ qÉWûÉmÉÑÃwÉ oÉÄQûÉ MüÉqÉ MüU aÉrÉå WæÇû, ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÉ MüsrÉÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû ÎeÉlWûÉåÇlÉå LMüÉliÉ-xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå AÉiqÉ-ÌuÉzsÉåwÉhÉ ÌMürÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉåÇlÉå iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÉ AÉMüwÉïhÉ NûÉåÄQûMüU, iÉÑcNû uÉxiÉÑAÉåÇ MüÐ ÍcÉliÉÉ NûÉåÄQûMüU xÉirÉ uÉxiÉÑ MüÉ AlÉÑxÉÇkÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû| ElWûÉåÇlÉå WûÏ eÉaÉiÉ MüÐ xÉŠÏ xÉåuÉÉ MüÐ Wæû| ElWûÏÇ MüÐ ÍxÉ®ÉliÉ AÉeÉ iÉMü WûqÉ mÉU UÉerÉ MüU UWåû WæÇû| ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü xÉÇMüsmÉ, ElÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü AÉSzÉï, ElÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ Måü ÍcÉ§É WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AÉeÉ pÉÏ UÉerÉ MüU UWåû WæÇû| ÎeÉlWûÉåÇlÉå „iÉÔ-iÉÔ..... qÉæÇ-qÉæÇ....‟ MüUMåü QûhQåû Måü oÉsÉ xÉå AmÉlÉÉ AWÇûMüÉU mÉÉåxÉlÉå Måü ÍsÉL UÉerÉ ÌMürÉÉ Wæû ElÉMüÐ xɨÉÉ WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU UÉerÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ| ÎeÉlÉ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ qÉkÉÑU xqÉ×ÌiÉ WûqÉÉUå WØûSrÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉÃÄRû Wæû uÉå cÉÉWåû uÉåSurÉÉxÉ WûÉåÇ cÉÉWåû uÉÍzɸeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ WûÉåÇ, uÉssÉpÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ cÉÉWåû UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉï WûÉåÇ, LMülÉÉjÉ eÉÏ WûÉåÇ cÉÉWåû lÉÉqÉSåuÉ WûÉåÇ, xÉÇiÉ ¥ÉÉlÉåµÉU WûÉåÇ cÉÉWåû iÉÑMüÉUÉqÉeÉÏ WûÉåÇ, zÉÑMüSå uÉeÉÏ
 • 9. WûÉåÇ cÉÉWåû A¹ÉuÉ¢ü qÉÑÌlÉ WûÉåÇ, ElÉMüÉ ÍcÉ§É ÌSZÉå rÉÉ MüjÉÉ-mÉëxÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå qÉåÇ AÉrÉå rÉÉ ÍxÉ®ÉliÉ MüÐ oÉÉiÉ ÍqÉsÉå, WûqÉÉUå ÌSsÉ mÉU AcNûÉ mÉëpÉÉuÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ MüÉå ÍcÉliÉlÉ Måü ²ÉUÉ qÉWûÉlÉç oÉlÉÉrÉÉ jÉÉ| ÌuÉcÉÉU AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉliÉÉ SÕxÉUå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ lÉD oÉÉiÉ sÉaÉåaÉÏ| AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ xÉÇSåWû lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ, AmÉlÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüpÉÏ zÉÉåMü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| eÉoÉ pÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû, zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû, ÍcÉliÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå mÉU Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû| iÉÑqÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÉå AÉiqÉÉ, SÕxÉUÉ Wæû zÉUÏU| xuÉ Wæû AÉiqÉÉ AÉæU mÉU Wæû zÉUÏU| zÉUÏU Måü ÍsÉL xÉlSåWû UWåûaÉÉ ÌMü rÉWû zÉUÏU MæüxÉÉ UWåûaÉÉ? oÉÑÄRûÉmÉÉ AcNûÉ eÉÉLaÉÉ ÌMü lÉWûÏÇ? qÉ×irÉÑ MæüxÉÏ WûÉåaÉÏ? sÉåÌMülÉ AÉiqÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ LåxÉÉ MüÉåD xÉlSåWû, ÍcÉliÉÉ rÉÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå AaÉU qÉæÇ MüÐ xqÉ×ÌiÉ WûÉå eÉÉL iÉÉå ÌTüU oÉÑÄRûÉmÉÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå eÉÉrÉ.... eÉuÉÉlÉÏ eÉæxÉå eÉÉiÉÏ WûÉå eÉÉrÉ.... oÉcÉmÉlÉ eÉæxÉå eÉÉiÉÉ WûÉå eÉÉrÉ..... qÉåUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ ÌoÉaÉÄQûiÉÉ| SÒÌlÉrÉÉð Måü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU iÉÑqWûÉUå zÉUÏU MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MÑüNû oÉÄRûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| iÉÑqWûÉUÉ ÌuÉUÉåkÉ qÉåÇ xÉÉUÉ ÌuÉµÉ EsOûÉ WûÉåMüU OðûaÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ iÉÑqWûÉUå xuÉ qÉåÇ MüÉåD MüOûÉæiÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ, MüÉåD bÉÉOûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| LåxÉÉ ÌuÉsɤhÉ iÉÑqWûÉUÉ xuÉ Wæû| CiÉlÉå iÉÑqÉ xuÉiÉl§É WûÉå| xÉÇxÉÉU Måü xÉÉUå SåzÉÉåÇ Måü mÉëåÍxÉQåûlOû, mÉëqÉÑZÉ, UÉ·ímÉÌiÉ, xÉUqÉÑZÉirÉÉU, xÉÑsiÉÉlÉ, mÉëÉDqÉ ÍqÉÌlÉxOûU xÉoÉ ÍqÉsÉMüU LMü AÉSqÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ExÉMüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå qÉåÇ sÉaÉ eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ eÉoÉ iÉMü uÉWû AÉSqÉÏ xuÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, xuÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉoÉ ExÉMüÉ SÒpÉÉïarÉ cÉÉsÉÔ UWûiÉÉ Wæû| EmÉrÉÑï£ü xÉoÉ sÉÉåaÉ ÍqÉsÉMüU LMü AÉSqÉÏ MüÉå xÉiÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL AÉæU uÉWû AÉSqÉÏ AaÉU AÉiqÉ-xuÉÃmÉ qÉåÇ xÉÑmÉëÌiÉ̸iÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÐ MüÉåD WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ExÉMåü zÉUÏU MüÉå cÉÉWåû MüÉOû SåÇ rÉÉ eÉsÉÉ SåÇ ÌTüU pÉÏ uÉWû AÉiqÉuÉå¨ÉÉ AmÉlÉå MüÉå MüOûÉ WÒûAÉ rÉÉ eÉsÉÉ WÒûAÉ qÉÉlÉMüU SÒÈZÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| uÉWû iÉÉå ExÉ AlÉÑpÉuÉ mÉU ZÉÄQûÉ Wæû eÉWûÉð..... lÉælÉÇ ÍNûSÎliÉ zÉx§ÉÉÍhÉ lÉælÉÇ SWûÌiÉ mÉÉuÉMüÈ| lÉ cÉælÉÇ YsÉåSrÉlirÉÉmÉ lÉ zÉÉåwÉrÉÌiÉ qÉÉÃiÉÈ|| „AÉiqÉÉ MüÉå zÉx§É MüÉOû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå, AÉaÉ eÉsÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ, eÉsÉ ÍpÉaÉÉå lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæ U uÉÉrÉÑ xÉÑZÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 2.23) zÉÑMüSåuÉeÉÏ AÉæU eÉÄQûpÉUiÉ eÉÏ eÉæxÉå qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÉå MüD sÉÉåaÉÉåÇ lÉå xÉiÉÉrÉÉ sÉåÌMülÉ ElÉMüÉ ÌiÉlÉMüÉ iÉMü ÌoÉaÉÄQûÉ lÉWûÏÇ YrÉÉåÇÌMü uÉå ÍcÉliÉlÉ Måü oÉsÉ xÉå xuÉ qÉåÇ.... AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÌiÉ̸iÉ jÉå| ApÉÏ ÌuÉlÉÉzÉMüÉUÏ AhÉÑoÉqÉ CiÉlÉÏ qÉɧÉÉ qÉåÇ oÉlÉå WæÇû ÌMü mÉÔUÏ qÉÉlÉuÉ eÉÉiÉ ElÉxÉå xÉÉiÉ oÉÉU qÉU xÉMüiÉÏ Wæû| CxÉ mÉ×juÉÏ mÉU qÉÉlÉÉå xÉÉÄRåû iÉÏlÉ AUoÉ AÉSqÉÏ WæÇû iÉÉå mÉŠÏxÉ AUoÉ AÉSqÉÏ qÉU xÉMåÇü, EiÉlÉå AhÉÑoÉqÉ oÉlÉÉrÉå aÉrÉå WæÇû| AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÐ zÉÉUÏËUMü AÉM×üÌiÉrÉÉð qÉUåÇaÉÏ, ÍqÉOåÇûaÉÏ sÉåÌMülÉ AÉSÍqÉrÉÉåÇ MüÉ cÉæ iÉlrÉ eÉÉå xuÉ Wæû, AÉiqÉÉ Wæû ExÉMüÉå iÉÉå rÉå xÉoÉ AhÉÑoÉqÉ ÍqÉsÉMüU pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ Måü xÉoÉ AhÉÑoÉqÉ LMü AÉSqÉÏ mÉU ZÉcÉï MüU ÌSrÉå eÉÉLÆ ÌTüU pÉÏ ExÉ AÉSqÉÏ MüÐ AÉiqÉÉ MüÉå iÉÌlÉMü pÉÏ WûÉÌlÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ| AÉmÉMüÉ „xuÉ‟ CiÉlÉÉ xuÉiÉl§É Wæû AÉæU zÉUÏU „mÉU‟ Wæû| oÉåuÉMÔüTüÐ xÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ÌMü „xuÉ‟ MüÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU „mÉU‟ MüÉå „xuÉ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ..... zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ|
 • 10. urÉuÉWûÉU qÉåÇ MüWûiÉå WæÇû, „qÉåUÉ WûÉjÉ....‟ iÉÉå iÉÑqÉ WûÉjÉ lÉWûÏÇ WûÉå, WûÉjÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉæU....‟ iÉÉå iÉÑqÉ mÉæU lÉWûÏÇ WûÉå, mÉæU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ mÉåOû...‟ iÉÉå iÉÑqÉ mÉåOû lÉWûÏÇ WûÉå, mÉåOû xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ zÉUÏU....‟ iÉÉå iÉÑqÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ WûÉå, zÉUÏU xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÉ qÉlÉ.....‟ iÉÉå iÉÑqÉ qÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉå, qÉlÉ xÉå AsÉaÉ WûÉå| „qÉåUÏ oÉÑή....‟ iÉÉå iÉÑqÉ oÉÑή lÉWûÏÇ WûÉå, oÉÑή xÉå AsÉaÉ WûÉå| iÉÑqWûÉUå „xuÉ‟ mÉU, AÉiqÉÉ mÉU qÉÉrÉÉ Måü SÉå AÉuÉUhÉ WæÇû| qÉÉrÉÉ MüÐ rÉWû zÉÌ£ü Wæû| eÉæxÉå ÌuɱÑiÉ Måü iÉÉU qÉåÇ ÌuɱÑiÉ ÌSZÉiÉÏ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ oÉsoÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ, mÉÇZÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ ÌuɱÑiÉ MüÐ EmÉÎxjÉÌiÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ Wæû| LåxÉå WûÏ qÉÉrÉÉ MüÉåD AÉM×üÌiÉ kÉÉUhÉ MüUMåü lÉWûÏÇ oÉæPûÏ Wæû sÉåÌMülÉ qÉÉrÉÉ MüÉ ÌuÉxiÉÉU rÉWû eÉaÉiÉ ÌSZÉ UWûÉ Wæû ExÉxÉå qÉÉrÉÉ Måü AÎxiÉiuÉ MüÉ mÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ Wæû| CxÉ qÉÉrÉÉ MüÐ SÉå zÉÌ£ürÉÉð WæûÈ AÉuÉUhÉ zÉÌ£ü AÉæU ÌuɤÉåmÉ zÉÌ£ü| AÉuÉUhÉ oÉÑή mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU ÌuɤÉåmÉ qÉlÉ mÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû| xÉiMüÉrÉï MüUMåü, eÉmÉ iÉmÉ MüUMåü, ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï MüUMåü ÌuɤÉåmÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉuÉUhÉ WûOûÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| mÉcÉÉxÉ uÉwÉï iÉmÉxrÉÉ MüÐ, LMüÉliÉ MüÉ xÉåuÉlÉ ÌMürÉÉ, qÉÉælÉ UWåû, xÉqÉÉÍkÉ MüÐ, oÉWÒûiÉ mÉëxÉ³É UWåû, xÉÑZÉÏ UWåû sÉåÌMülÉ pÉÏÄQû pÉÄQûÉMåü qÉåÇ AÉiÉå WûÏ aÉÄQûoÉÄQû WûÉåaÉÏ| pÉÏÄQû qÉåÇ uÉÉWûuÉÉWûÏ WûÉåaÉÏ iÉÉå qÉeÉÉ AÉrÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ sÉÉåaÉ iÉÑqWûÉUå ÌuÉcÉÉU Måü ÌuÉUÉåkÉÏ WûÉåÇaÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ ÌuɤÉåmÉ oÉÄRû eÉÉLaÉÉ| YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ oÉÑή mÉU xÉå AÉuÉUhÉ aÉrÉÉ lÉWûÏÇ| AaÉU AÉuÉUhÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWåÇû zÉÔsÉÏ mÉU pÉÏ cÉÄRûÉ ÌSrÉÉ eÉÉrÉ, MÇüMüÄQû -mÉijÉU qÉÉUå eÉÉLÆ, AmÉqÉÉlÉ ÌMürÉÉ eÉÉrÉ ÌTüU pÉÏ AÉiqÉÌlÉ¸É Måü MüÉUhÉ iÉÑqÉ SÒÈZÉÏ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU SÒÈZÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ, AmÉqÉÉlÉ qÉåÇ iÉÑqÉ AmÉqÉÉÌlÉiÉ eÉæxÉå ÌSZÉÉåaÉå sÉåÌMülÉ iÉÑqÉ mÉU AmÉqÉÉlÉ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ| qÉ×irÉÑ Måü xÉqÉrÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå iÉÑqWûÉUÏ qÉ×irÉÑ WûÉåiÉÏ WÒûD ÌSZÉåaÉÏ mÉUliÉÑ iÉÑqÉ mÉU qÉ×irÉÑ MüÉ mÉëpÉÉuÉ lÉWûÏÇ mÉÄQåûaÉÉ| iÉÑqÉ ZÉÉiÉå-mÉÏiÉå, AÉiÉå-eÉÉiÉå, sÉåiÉå-SåiÉå WÒûL ÌSZÉÉåaÉå ÌTüU pÉÏ iÉÑqÉ ClÉ xÉoÉxÉå mÉUå WûÉåaÉå| iÉÑqÉ AÉiqÉ-xuÉÃmÉ xÉå ÌMüiÉlÉå xuÉiÉÇl§É WûÉå ! uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉUiÉl§ÉiÉÉ MüÉ eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU xÉå xuÉiÉl§ÉiÉÉ MüÉ| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
 • 11. eÉÏuÉlqÉÑ£üÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ sÉpÉliÉå oÉë¼ÌlÉuÉÉïhÉqÉ×wÉrÉÈ ¤ÉÏhÉMüsqÉwÉÉÈ| ÍNû³É²ækÉÉ rÉiÉÉiqÉÉlÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå UiÉÉÈ|| „ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉrÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû, uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû|‟ (aÉÏiÉÉÈ 5.25) xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL ÌoÉlÉÉ oÉë¼ÌlÉ¸É WûÉåiÉÏ lÉWûÏÇ| ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WÒûL WæÇû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| uÉå xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü AjÉÉïiÉç SåuÉ, aÉÇkÉuÉï, rɤÉ, ÌMü³ÉU, qÉlÉÑwrÉ mÉzÉÑ mɤÉÏ eÉÉå pÉÏ ElÉMåü xÉÇmÉMïü qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ElÉMåü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WûÉåiÉå WæÇû| ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû| xÉoÉ mÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ ÎeÉlÉMüÉ WûÉåiÉÉ Wæû ElÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû| qÉÉhQÕûYrÉ EmÉÌlÉwÉS Måü uÉæiÉjrÉ mÉëMüUhÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü ¥ÉÉlÉÏ oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUMåü MæüxÉÉ UWûiÉÉ Wæû| eÉÄQûuÉiÉç sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç| uÉWû ¥ÉÉlÉÏ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ eÉÄQû eÉæxÉÉ WûÉåMüU UWûiÉÉ Wæû, A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÐ iÉUWû UWûiÉÉ Wæû| cÉÉU AÉSÍqÉrÉÉåÇ lÉå pÉÉðaÉ mÉÏ sÉÏ| cÉÉUÉåÇ pÉÉðaÉ Måü lÉzÉå qÉåÇ cÉÔU WûÉå aÉrÉå| LMü AÉSqÉÏ lÉzÉå qÉåÇ FOûmÉOûÉÇaÉ oÉÉåsÉlÉå sÉaÉÉ| SÕxÉUÉ aÉÉlÉÉ aÉÉlÉå sÉaÉÉ| iÉÏxÉUÉ lÉÉcÉlÉå sÉaÉÉ| cÉÉæjÉÉ AÉSqÉÏ mÉëaÉÉÄRû lÉÏÇS xÉÉå aÉrÉÉ| xÉoÉ lÉzÉÉ iÉÉå LMü eÉæxÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AmÉlÉå AmÉlÉå ÍcÉ¨É Måü xÉÇxMüÉU Måü qÉÑiÉÉÌoÉMü cÉå¹É MüUlÉå sÉaÉå| LåxÉå WûÏ oÉë¼xÉɤÉÉiMüÉU MüUlÉå uÉÉsÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ iÉÉå LMü xÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉU sÉÉæÌMüMü eÉÏuÉlÉ ElÉMüÉ AmÉlÉÉ ÌlÉUÉsÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû| ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ AsÉÌuÉSÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû uÉå AmÉlÉå AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉ-xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÌlÉxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| sÉÉæÌMüMü urÉuÉWûÉU, ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ xÉWûlÉ xÉå ¥ÉÉlÉÏ MüÉå lÉÉmÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| uÉåzÉ-pÉÔwÉÉ xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ| AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉÉmÉ xÉMüiÉå WæÇû AmÉlÉÏ qÉÌiÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉUliÉÑ ÎeÉlÉMüÐ qÉÌiÉ qÉÌiÉSÉiÉÉ xÉå AÍpÉ³É WÒûD Wæû, qÉÌiÉ-aÉÌiÉ xÉå mÉÉU mÉUqÉÉiqÉ-xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉå ÎxjÉiÉ WæÇû LåxÉå ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉå lÉÉmÉlÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû| AÉmÉMüÐ qÉÌiÉ ÎeÉiÉlÉÏ FÆcÉÏ WûÉåaÉÏ EiÉlÉÉ AÉmÉMüÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ FÆcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU AÉSU WûÉåaÉÉ| qÉÌiÉ eÉoÉ lÉÏcÉÏ WûÉåaÉÏ iÉoÉ ElÉMåü oÉÉUå qÉåÇ lÉÏcÉÉ AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU lÉÏcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ WûÉåaÉÉ| eÉoÉ iÉMü qÉlÉÑwrÉ MüÉå mÉÔhÉï AÉiqÉ-xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉÔhÉï mÉÑÃwÉÉåÇ Måü mÉëÌiÉ ´É®É, pÉÌ£ü, qÉÌiÉ, aÉÌiÉ qÉåÇ cÉÄRûÉuÉ- EiÉÉU WûÉåiÉÉ WûÏ UWûiÉÉ Wæû| AiÉÈ eÉsSÏ mÉÔhÉïiÉÉ MüÉå mÉÉAÉå.... mÉÔhÉï mÉÑÃwÉ MüÉå mÉWûcÉÉlÉÉå AÉæU mÉÔhÉï WûÉå eÉÉAÉå| ÎeÉlÉMåü xÉoÉ mÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉå WæÇû, ÎeÉlÉMåü xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉå WæÇû, eÉÉå xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉÏiÉÉ WÒûAÉ qÉlÉ ÌlɶÉsÉ pÉÉuÉ xÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû, uÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ mÉÑÃwÉ zÉÉliÉ oÉë¼ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû| xMÇüS mÉÑUÉhÉ qÉåÇ LMü MüjÉÉ AÉiÉÏ WæûÈ LMü eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ ÍpɤÉÉ WåûiÉÑ oÉxiÉÏ qÉåÇ aÉrÉå| LMü MÑüqWûÉËUlÉ UÉå UWûÏ jÉÏ| qÉWûÉiqÉÉ lÉå mÉÔNûÉÈ “YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ WûÉå oÉWûlÉ?”
 • 12. “qÉWûÉUÉeÉ! qÉåUå mÉÌiÉ SåuÉ WûÉå aÉrÉå|” “lÉ MüÉåD qÉUiÉÉ Wæû lÉ eÉÏiÉÉ Wæû| eÉÏlÉÉ-qÉUlÉÉ xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É Wæû| „rÉWû qÉåUÉ mÉÌiÉ‟ LåxÉÉ iÉÔlÉå xÉÑlÉ- xÉÑlÉMüU qÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ jÉÉ| xÉoÉ mÉÉðcÉ pÉÔiÉ WæÇû AÉæU mÉÉðcÉ pÉÔiÉ qÉÉrÉÉ qÉÉ§É WæÇû| mÉ×juÉÏ, eÉsÉ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ, AÉMüÉzÉ xÉoÉ pÉëÉÇÌiÉ WûÏ pÉëÉÇÌiÉ WæÇû| ElÉxÉå oÉlÉå WÒûL mÉÑiÉsÉå pÉÏ pÉëÉÇÌiÉ qÉÉ§É WæÇû| MüÉælÉ ÌMüxÉMüÉ mÉÌiÉ... MüÉælÉ ÌMüxÉMüÐ mɦÉÏ? ÌTüU YrÉÉåÇ UÉåiÉÏ Wæû?” eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ MüÉ iÉÉå AlÉÑpÉuÉ AmÉlÉå RÇûaÉ MüÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ MÑüqWûÉËUlÉ iÉÉå oÉåcÉÉUÏ AmÉlÉÏ SØ̹ xÉå eÉÏ UWûÏ jÉÏ| uÉWû oÉÉåsÉÏÈ “qÉWûÉUÉeÉ! rÉWû ¥ÉÉlÉ iÉÉå AÉmÉ WûÏ eÉÉlÉÉå| qÉæÇ iÉÉå CxÉÏÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû ÌMü AoÉ ÍqÉ•ûÏ MüÉælÉ sÉÉLaÉÉ? UÉæÇSåaÉÉ MüÉælÉ? bÉÄQåû MüÉælÉ oÉlÉÉLaÉÉ?” lÉ MüÉåD mÉÌiÉ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû lÉ mɦÉÏ Måü ÍsÉL UÉåiÉÉ Wæû| xÉoÉ UÉåiÉå WæÇû AmÉlÉÏ xÉÑÌuÉkÉÉ Måü ÍsÉL, AmÉlÉå qÉiÉsÉoÉ Måü ÍsÉL| MÑüqWûÉËUlÉ oÉÉåsÉiÉÏ WæûÈ “qÉWûÉUÉeÉ! rÉå xÉoÉ MüÉqÉ AoÉ MüÉælÉ MüUåaÉÉ? qÉæÇ CxÉÍsÉL UÉåiÉÏ WÕðû|” qÉWûÉiqÉÉ oÉÉåsÉåÈ “CiÉlÉÉ MüÉqÉ iÉÉå WûqÉ WûÏ MüU SåÇaÉå oÉåOûÏ, iÉÔ ÍcÉliÉÉ qÉiÉ MüU|” uÉå qÉWûÉiqÉÉ uÉWûÉð MÑüqWûÉU MüÉ MüÉqÉ MüUlÉå sÉaÉ aÉrÉå| WæÇû iÉÉå qÉWûÉiqÉÉ ¥ÉÉlÉÏ sÉåÌMülÉ eÉÄQûuÉiÉç sÉÉåMüqÉÉcÉUåiÉç| A¥ÉÉlÉÏ eÉæxÉÉ AÉcÉUhÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå WæÇû| ElÉMüÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü „qÉæÇ oÉë¼uÉå¨ÉÉ WÕðû| qÉÑfÉxÉå rÉWû MüÉqÉ MæüxÉå WûÉåaÉÉ !‟ ElÉMüÉå MüÉåD mÉMüÄQû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| ¥ÉÉlÉÏ iÉÉå AmÉlÉå xÉÌWûiÉ xÉÉUå ÌuÉµÉ MüÉå AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû| ¥ÉÉlÉÏ Måü pÉÏiÉU pÉåS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ CxÉÍsÉL ElWåÇû pÉÏiÉU zÉÉÇÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ Måü pÉÏiÉU pÉåS WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL WûqÉÉUå qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå AcNûÉ urÉuÉWûÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ WûwÉï WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉ-CÎlSìrÉÉåÇ xÉå MÑüNû LåxÉÉ uÉæxÉÉ urÉuÉWûÉU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉåÇ zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû| WûqÉÉUå iÉlÉ-qÉlÉ MüÉ MüÉåD AÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ ZÉÑzÉ WûÉåiÉå WæÇû, MüÉåD EÇaÉsÉÏ EPûÉiÉÉ Wæû, AlÉÉSU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ lÉÉUÉeÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû| WûqÉ AmÉlÉå MüÉå SåWû qÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU SÕxÉUÉåÇ xÉå AmÉå¤ÉÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü uÉå WûqÉÉUå xÉÉjÉ AcNûÉ urÉuÉWûÉU MüUåÇ| qÉåUå xÉÉjÉ mɦÉÏ CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉÑ§É CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå, mÉËUuÉÉU CxÉ mÉëMüÉU cÉsÉå| WûqÉ AmÉlÉÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûUÏ ÍxÉU mÉU sÉåMüU bÉÔqÉiÉå WæÇû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑMÔüsÉ eÉÉå urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ UÉaÉ WûÉåiÉÉ Wæû| eÉÉå mÉëÌiÉMÔüsÉ cÉsÉiÉÉ Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ ²åwÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, pÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, ¢üÉåkÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| rÉå UÉaÉ AÉæU ²åwÉ, pÉrÉ AÉæU ¢üÉåkÉ WûqÉÉUå ÍcÉ¨É MüÉå qÉÍsÉlÉ MüUiÉå WæÇû| AlÉÑMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ÍcÉ¨É qÉåÇ UÉaÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû, mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå ²åwÉ rÉÉ pÉrÉ MüÐ UåZÉÉ aÉWûUÏ WûÉåiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉåÇ UåZÉÉLÆ mÉÄQû eÉÉiÉÏ WæÇû iÉÉå ÍcÉ¨É ¤ÉiÉ-ÌuɤÉiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| ÌTüU uÉWû zÉÉÇiÉ, xuÉxjÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ....AÉæU AzÉÉliÉxrÉ MÑüiÉÈ xÉÑZÉqÉç| AzÉÉliÉ ÍcÉ¨É MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? xÉÇzÉrÉuÉÉsÉå MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? E̲alÉ MüÉå xÉÑZÉ MüWûÉð? ÌMüxÉÏ eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉiqÉÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ LMü ASpÉÑiÉ xuÉpÉÉuÉ uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ mÉWÒðûcÉÉ| oÉÉåsÉÉÈ “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ cÉÇoÉsÉ MüÐ bÉÉOûÏ MüÉ WÕðû| QûÉMÔü WÕðû| AmÉlÉÏ zÉUhÉ qÉåÇ UZÉÉåaÉå?” “WûÉð, PûÏMü Wæû|” qÉWûÉiqÉÉ lÉå xuÉÏM×üÌiÉ SÏ| “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÉà mÉÏiÉÉ WÕðû|” “MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|” “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ eÉÑAÉ ZÉåsÉiÉÉ WÕðû|” “MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|”
 • 13. “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉæÇ SÒUÉcÉÉU pÉÏ MüUiÉÉ WÕðû|” “MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|” “qÉWûÉUÉeÉ ! qÉÑfÉqÉåÇ SÒÌlÉrÉÉðpÉU Måü SÉåwÉ WæÇû|” “MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|” “qÉWûÉUÉeÉ! AÉmÉ rÉWû xÉoÉ xuÉÏMüÉU MüU UWåû WæÇû?” “pÉærÉÉ! eÉoÉ xÉ×̹Mü¨ÉÉï iÉÑfÉå AmÉlÉÏ xÉ×̹ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüÉsÉiÉÉ iÉÉå qÉæÇ iÉÑfÉå AmÉlÉÏ SØ̹ xÉå YrÉÉåÇ ÌlÉMüÉsÉÔð?” eÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü qÉWûÉmÉÑÃwÉ WæÇû uÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉiÉå ÌMü qÉåUÉ AÉcÉUhÉ xÉWûÏ Wæû AÉæU SÕxÉUå MüÉ AÉcÉUhÉ aÉsÉiÉ Wæû| qÉåUÉ zÉUÏU-iÉÇ§É PûÏMü Wæû, zÉÑ® Wæû, SÕxÉUå MüÉ AzÉÑ® Wæû| '”qÉæÇ PûÏMü AÉæU SÕxÉUÉ aÉsÉiÉ...” LåxÉÉ lÉWûÏÇ| SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ qÉåUÉ AlÉÑpÉuÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ eÉÉrÉ, SÒÈZÉÉåÇ AÉæU YsÉåzÉÉåÇ xÉå NÕûOû eÉÉLÆ LåxÉÏ ElÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉåUiÉÉÈ qÉWûÉmÉÑÃwÉÉåÇ MüÐ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ CxÉÏ qÉåÇ Wæû ÌMü WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå xÉqÉfÉåÇ| WûqÉ AmÉlÉå AÉmÉMüÉå lÉWûÏÇ xÉqÉfÉåÇaÉå iÉÉå MæüxÉÏ pÉÏ mÉËUÎxjÉÌiÉ WûÉåaÉÏ, ÍcÉ¨É MüÉ UÉaÉ AÉæU ²åwÉ eÉÉLaÉÉ lÉWûÏÇ| uÉxiÉÑAÉåÇ xÉå mÉëÉmiÉ eÉÉå xÉÑZÉ Wæû AjÉuÉÉ WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU eÉÉå xÉÑZÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ UÉaÉ MüÉ xÉÑZÉ Wæû, AÉiqÉÉ MüÉ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ CcNûÉ Måü ÎZÉsÉÉTü eÉÉå WûÉå UWûÉ Wæû ExÉxÉå eÉÉå SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû uÉÉxiÉÌuÉMü qÉåÇ oÉÉWûU SÒÈZÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûqÉMüÉå SÒÈZÉ SåiÉÏ WæÇû| MüÉå MüÉWÕû MüÉå lÉWûÏÇ xÉÑZÉ SÒÈZÉ MüUÏ SÉiÉÉ| ÌlÉeÉ M×üiÉ MüqÉï ÌWû pÉÉåaÉiÉ pÉëÉiÉÉ|| WûqÉ sÉÉåaÉ AmÉlÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU, AmÉlÉÏ WûÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÐ aÉPûËUrÉÉð, AmÉlÉå WûÏ xÉÇxMüÉU mÉæSÉ MüUMåü SÒÈZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå MüÉå eÉÇeÉÏU qÉåÇ oÉÉðkÉiÉå WæÇû AÉæU xÉÑZÉ MüÐ UåZÉÉLÆ ZÉÏÇcÉMüU AmÉlÉå AÉmÉ AÉxÉ£ü WûÉåMüU oÉðkÉ qÉUiÉå WæÇû| aÉÉåxuÉÉqÉÏ iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ lÉå xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ ÌMü mÉëpÉÑeÉÏ rÉÑaÉsÉ xÉUMüÉU ÎeÉxÉ UÉxiÉå xÉå rÉɧÉÉ MüÉå aÉrÉå ExÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ qÉæÇ rÉɧÉÉ MüÉå eÉÉFÆ| rÉɧÉÉ MüUiÉå-MüUiÉå ShQûMüÉUhrÉ AÉrÉÉ| UÉxiÉÉ xÉðMüUÉ jÉÉ| xÉðMüUÏ mÉaÉShQûÏ Måü ÌMülÉÉUå fÉÉÄQûÏ qÉåÇ MüÉåD pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ uÉåzrÉÉ Måü xÉÉjÉ ÌuÉsÉÉxÉ MüU UWûÉ jÉÉ| iÉÑsÉxÉÏSÉxÉeÉÏ UÉxiÉå qÉåÇ AÉkÉå iÉMü AÉ cÉÑMåü jÉå| ElWûÉåÇlÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü AaÉU uÉÉmÉxÉ sÉÉæOÕðûaÉÉ iÉÉå pÉÏ ElÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå xÉlSåWû WûÉåaÉÉ ÌMü oÉÉoÉÉeÉÏ lÉå SåZÉ ÍsÉrÉÉ| AÉaÉå eÉÉFÆaÉÉ iÉÉå pÉÏ zÉUÍqÉlSå WûÉåÇaÉå| ElÉ xÉÇiÉ-mÉëuÉU lÉå AlkÉÉ WûÉålÉå MüÉ AÍpÉlÉrÉ ÌMürÉÉ| WûÉjÉ qÉåÇ sÉÉPûÏ jÉÏ| AÉÆZÉåÇ oÉlS MüU sÉÏÇ| sÉÉPûÏ AÉaÉå PûÉåMüiÉå-PûÉåMüiÉå cÉsÉiÉå WÒûL mÉÑMüÉUlÉå sÉaÉåÈ “Lå pÉÉD! pÉaÉuÉÉlÉ Måü lÉÉqÉ mÉU MüÉåD UÉxiÉÉ ÌSZÉÉ SÉå....|” pÉÉåaÉÏ AÉSqÉÏ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü cÉsÉÉå, AcNûÉ WÒûAÉ| rÉWû oÉÉoÉÉ AÉ iÉÉå UWûÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ AlkÉÉ Wæû| uÉWû oÉÉåsÉÉÈ “qÉWûÉUÉeÉ! xÉÏkÉå xÉÏkÉå cÉsÉå eÉÉAÉå cÉÑmÉcÉÉmÉ.... eÉsSÏ xÉå| rÉWûÏ UÉxiÉÉ Wæû| ÌlÉMüsÉ eÉÉAÉå eÉsSÏ|” qÉWûÉUÉeÉ sÉMüÄQûÏ OåûMüiÉå-OåûMüiÉå bÉÉOûÏ MüÐ fÉÉÄQûÏ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå| AÉÆZÉåÇ ZÉÉåsÉÏ iÉÉå xÉÉqÉlÉå ÍxÉrÉÉUÉqÉ qÉÑxMÑüUÉiÉå WÒûL ÍqÉsÉå| “mÉëpÉÑ! AÉmÉ rÉWûÉð MæüxÉå?” “iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ! xÉ‹lÉ qÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉÉ AÉxÉÉlÉ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉqÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå, SÒeÉïlÉ qÉåÇ pÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå iÉÑqWûÉUå eÉæxÉå xÉÇiÉ-mÉëuÉU SÒsÉïpÉ WæÇû| LåxÉå xÉÇiÉÉåÇ MüÉå SåZÉlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ AÉ eÉÉiÉÉ WÕðû|” rÉWû eÉÃUÏ lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû LåxÉÉ eÉaÉiÉ oÉlÉ eÉÉLaÉÉ| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ cÉÉWåÇûaÉå LåxÉÏ mɦÉÏ WûÉåaÉÏ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| mÉÌiÉ LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| ÍzÉwrÉ LåxÉÉ WûÏ
 • 14. WûÉåaÉÉ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ eÉæxÉÉ cÉÉWåÇû LåxÉå aÉÑà oÉlÉåÇ rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû| rÉWû xÉqpÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû LåxÉÉ xÉqÉfÉiÉå WÒûL pÉÏ ÎeÉiÉlÉÉ pÉÏ ElÉMüÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå xÉMåü LåxÉÏ ElÉMüÉå rÉɧÉÉ MüUÉlÉÉ rÉWû AmÉlÉå WØûSrÉ MüÉå pÉÏ ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ MüUlÉÉ Wæû| WØûSrÉ MüÉå pÉÏ ZÉÑzÉ UZÉlÉÉ Wæû AÉæU ElÉMüÉ pÉÏ MüsrÉÉhÉ MüUlÉÉ Wæû| AaÉU WûqÉ ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÐ mÉMüÄQû oÉÉðkÉ UZÉåÇ iÉÉå WûqÉåÇ SÒÈZÉ WûÉåaÉÉ| rÉSÒuÉÇzÉÏ sÉÉåaÉ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ Måü MÑüsÉ qÉåÇ mÉæSÉ WÒûL WæÇû| ´ÉÏM×üwhÉ Måü WûÉåiÉå WÒûL uÉå sÉÉåaÉ oÉÉåiÉsÉ mÉÏMüU LMü SÕxÉUå xÉå rÉÑ® MüUMåü ZÉiqÉ WûÉå aÉrÉå| xÉoÉMåü AmÉlÉå-AmÉlÉå xÉÇxMüÉU WûÉåiÉå WæÇû| eÉÏuÉ AmÉlÉå xÉÇxMüÉU, qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ Måü mÉÉzÉ qÉåÇ oÉðkÉÉ Wæû| rÉWû mÉÉzÉ iÉoÉ ZÉiqÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU oÉsÉuÉÉlÉ WûÉåiÉå WæÇû| WûqÉÉUå mÉÑhrÉ eÉÉåU lÉWûÏÇ MüUåÇaÉå iÉÉå WûqÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMåÇüaÉå| ÎeÉiÉlÉå AÇzÉ qÉåÇ WûqÉÉUå mÉÑhrÉ AÉæU AÉiqÉÌuÉcÉÉU MüÐ MüqÉeÉÉåUÏ Wæû| WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ eÉÉåU erÉÉSÉ Wæû, mÉÑhrÉÉåÇ MüÉ eÉÉåU MüqÉ Wæû| mÉÑhrÉ iÉÉå WæÇû sÉåÌMülÉ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ MüÉ CiÉlÉÉ eÉÉåU Wæû ÌMü mÉÑhrÉ MüqÉeÉÉåU WûÉå UWåû WæÇû| oÉÑ®åÈ TüsÉÇ AlÉÉaÉëWûÈ| oÉÑή MüÉ TüU YrÉÉ Wæû? AlÉÉaÉëWû| WûqÉ eÉaÉiÉ MüÉå PûÏMü MüU xÉMåÇü rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| WûqÉ xÉoÉMüÉå A³É-uÉx§É Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå qÉMüÉlÉ Så SåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû| xÉoÉMüÉå WûqÉÉUÏ zÉÑpÉ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU cÉsÉÉrÉåÇ rÉWû WûqÉÉUå WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ Wæû sÉåÌMülÉ xÉoÉqÉåÇ oÉæPûÉ WÒûAÉ mÉUqÉÉiqÉÉ ÌlÉsÉåïmÉ lÉÉUÉrÉhÉ Wæû, AxÉÇaÉ Wæû, oÉÉMüÐ xÉoÉ mÉëM×üÌiÉ MüÐ sÉÏsÉÉ Wæû LåxÉÉ xÉqÉfÉMüU rÉjÉÉzÉÌ£ü xÉoÉMüÉ ÌWûiÉ MüUlÉÉ AÉæU xÉÑZÉS ÌuÉcÉÉUÉåÇ xÉå xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ WûqÉÉU WûÉjÉ MüÐ oÉÉiÉ Wæû| CxÉMüÉ qÉiÉsÉoÉ rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü WûqÉ AÉsÉxÉÏ WûÉå eÉÉLÆ, mÉëqÉÉSÏ WûÉå eÉÉLÆ, MüÉåD pÉÔZÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå pÉÔZÉÉ qÉUå, MüÉåD lÉÇaÉÉ Wæû iÉÉå pÉsÉå lÉÇaÉÉ UWåû, WûqÉÉUå mÉÉxÉ erÉÉSÉ uÉx§É WûÉåÇ iÉÉå NÒûmÉÉMüU UZÉåÇ..... lÉWûÏÇ| ElÉqÉåÇ AmÉlÉÉ AÉiqÉÉ SåZÉMüU ElÉMåü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL rÉjÉÉrÉÉåarÉ MüUåÇ sÉåÌMülÉ LåxÉÉ lÉWûÏ Ç xÉÉåcÉåÇ ÌMü qÉæÇ ElÉMüÉ ÌWûiÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉÉå ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ.... qÉæÇ ClÉMåü oÉŠÉåÇ MüÉå A³É uÉx§É lÉWûÏÇ SåiÉÉ, ElÉMüÉå lÉWûÏÇ mÉÄRûÉiÉÉ iÉÉå ClÉMüÉ YrÉÉ WûÉåiÉÉ| lÉWûÏÇ.... AÉmÉ AÉæU uÉå mÉ×jÉMü lÉWûÏÇ WæÇû| eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU Måü AÇaÉÉå Ç MüÉå mÉÉåxÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉMüÉå LåxÉÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ ÌMü AÉeÉ qÉæÇlÉå AmÉlÉå mÉæUÉåÇ MüÉå qÉeÉoÉÔiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL pÉÉåeÉlÉ ÌMürÉÉ, mÉæUÉåÇ Måü FmÉU EmÉMüÉU ÌMürÉÉ| AmÉlÉå AÇaÉÉåÇ MüÐ mÉÑ̹ AÉmÉ xÉWûeÉ pÉÉuÉ xÉå MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå AÉÆZÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, MüÉlÉÉåÇ MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, WûÉjÉ mÉæU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉåOû AÉæU mÉÏPû MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÉUå zÉUÏUÃmÉÏ lÉaÉU MüÉ ÌWûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AÉmÉMüÉå LåxÉÉ AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ ÌMü qÉæÇ pÉÉåeÉlÉ MüUMåü xÉÉUå AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉÉ WÕðû| AÉmÉ xÉWûeÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü zÉUÏU Måü iÉqÉÉqÉ AÇaÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉå WæÇû| AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU Måü ÌWûiÉ qÉåÇ UiÉ WæÇû| ÌTüU pÉÏ zÉUÏU Måü ÍsÉL AÉmÉ eÉÉå MÑüNû xÉÑÌuÉkÉÉLÆ cÉÉWûiÉå WûÉå uÉå xÉoÉ xÉSæuÉ xÉuÉï§ É mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| eÉæxÉå AÉmÉ AmÉlÉå LMü zÉUÏU Måü xÉÉjÉ ÌWûiÉ MüÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû EiÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû| ExÉMüÉ AÉmÉMüÉå AWÇûMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| LåxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ xÉuÉï pÉÔiÉÉåÇ MüÉ ElÉMåü AÍkÉMüÉU Måü AlÉÑxÉÉU ÎeÉiÉlÉÉ ÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉÉ MüU SåiÉå WæÇû AÉæU ÌWûiÉ MüUlÉå MüÉ AWÇûMüÉU ElÉqÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| uÉå eÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü LMü WûÏ AliÉÈMüUhÉ rÉÉ zÉUÏU qÉåUÉ lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ xÉoÉ AliÉÈMüUhÉ AÉæU zÉUÏU qÉåUå WæÇû| qÉæÇ AliÉÈMüUhÉ rÉÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ AÌmÉiÉÑ AlÉliÉ AlÉliÉ AliÉÈMüUhÉ ÎeÉxÉqÉåÇ MüÎsmÉiÉ WæÇû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉæÇ WÕðû| LåxÉÉ ElÉMüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL ElÉMüÉå aÉWûUÉD qÉåÇ WûwÉï, zÉÉåMü, UÉaÉ, ²åwÉ, pÉrÉ rÉÉ AÍpÉÌlÉuÉåzÉ lÉWû ÏÇ WûÉåiÉÉ| rÉWû oÉWÒûiÉ FÆcÉÏ ÎxjÉÌiÉ Wæû| rÉWû ÌoÉlÉÉ xqÉ×ÌiÉ Måü AÉrÉåaÉÏ lÉWûÏÇ| xqÉ×ÌiÉ MüÉ AjÉï rÉWû lÉWûÏÇ ÌMü oÉë¼ MüÉå rÉÉS ÌMürÉÉ MüUÉå| ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ AÉæU urÉuÉWûÉU xÉå AÉSqÉÏ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| uÉ×Ì¨É xjÉÔsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû,
 • 15. qÉÉåOûÏ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| AÉSqÉÏ iÉÑcNû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå ÌuÉeÉÉiÉÏrÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉiÉÉ Wæû| oÉë¼ MüÉ xqÉUhÉ WûMüÐMüiÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ, SÕxÉUå MüÉ xqÉUhÉ NûÉåÄQûlÉå Måü ÍsÉL oÉë¼ Måü xqÉUhÉ MüÉ LMü AuÉsÉqoÉlÉ qÉÉ§É sÉålÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| oÉë¼ iÉÉå AmÉlÉÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AmÉlÉå CxÉ oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÉå eÉÉlÉ sÉålÉå uÉÉsÉÉ AÉSqÉÏ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉåÇaÉå AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉåÇaÉå iÉÉå AÉmÉMåü mÉÉxÉ MÑüNû pÉÏ WûÉå ExÉxÉå AÉmÉ xÉÑZÉÏ lÉWûÏÇ UWåÇûaÉå| zÉUÏU MüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉÉ AÉæU xÉÇxÉÉU MüÉå xÉŠÉ qÉÉlÉÉ iÉÉå qÉÑxÉÏoÉiÉåÇ AÉrÉÏ WûÏ xÉqÉfÉÉå| SÒÈZÉ, pÉrÉ, zÉÉåMü, ÍcÉliÉÉ AÉÌS AÉrÉåÇaÉå WûÏ| xÉoÉ iÉÉå AÉmÉMåü ÍcÉ¨É Måü AlÉÑxÉÉU WûÉåaÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU xÉoÉ xÉSÉ Måü ÍsÉL LMü eÉæxÉÉ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ| WûqÉ eÉÉå cÉÉWûiÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AmÉlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ pÉÉiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå pÉÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉSÉ Måü ÍsÉL ÌOûMüiÉÉ lÉWûÏÇ| WûqÉÉUÉ AliÉÈMüUhÉ Wæû LåxÉå WûÏ SÕxÉUÉåÇ Måü pÉÏ AmÉlÉå -AmÉlÉå AliÉÈMüUhÉ WæÇû| WûqÉ SÒÈZÉÏ YrÉÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû? YrÉÉåÇÌMü WûqÉÉUÉ AÉaÉëWû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü SÕxÉUÉåÇ MüÉå LåxÉÉ-LåxÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| WûqÉ A¥ÉÉlÉuÉzÉ mÉUÍcÉliÉlÉ qÉåÇ cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû| mÉUÍcÉliÉlÉ WûÉåiÉå WûÏ „xuÉ‟ MüÐ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ Wæû| mÉUÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûiÉå WûÏ xuÉ MüÐ zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû, AÉMüwÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ mÉëMüOû WûÉå aÉD, AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×ÎmiÉ ÍqÉsÉ aÉD ÌTüU oÉÉWûU MÑüNû pÉÏ WûÉå, MüÉåD mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ| AaÉU AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ iÉ×miÉ WûÉå iÉÉå oÉÉWûU AÉmÉMüÐ oÉÉiÉ ÌMüxÉÏ lÉå qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ AÉæU lÉWûÏÇ qÉÉlÉÏ iÉÉå YrÉÉ? AÉmÉMüÉå MüÉåD SÒÈZÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ| CxÉÏÍsÉL ´ÉÏM×üwhÉ MüWûiÉå WæÇû- xÉliÉÑ¹È xÉiÉiÉÇ rÉÉåaÉÏ rÉiÉÉiqÉÉ SØRûÌlɶÉrÉÈ| qÉrrÉÌmÉïiÉqÉlÉÉåoÉÑήrÉÉåïqÉ°£üÈ xÉ qÉå ÌmÉërÉÈ|| „eÉÉå rÉÉåaÉÏ ÌlÉUliÉU xÉliÉѹ Wæû, qÉlÉ CÎlSìrÉÉåÇ xÉÌWûiÉ zÉUÏU MüÉå uÉzÉ qÉåÇ ÌMürÉå WÒûL WæÇû AÉæU qÉÑfÉqÉåÇ SØÄRû ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ Wæû, uÉWû qÉÑfÉqÉåÇ AmÉïhÉ ÌMürÉå WÒûL qÉlÉ-oÉÑήuÉÉsÉÉ qÉåUÉ pÉ£ü qÉÑfÉMüÉå ÌmÉërÉ Wæû|‟ (pÉaÉuÉSè aÉÏiÉÉÈ 12.14) oÉÉWûU MüÐ mÉËUÎxjÉÌiÉrÉÉåÇ xÉå eÉÉå xÉliÉѹ WûÉålÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû uÉå pÉÉåaÉÏ WæÇû| AmÉlÉÏ xÉqÉfÉ rÉÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉ xÉSÒmÉrÉÉåaÉ MüUMåü eÉÉå xÉliÉѹ UWûiÉå WæÇû uÉå rÉÉåaÉÏ WæÇû| uÉå AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû| WûqÉ sÉÉåaÉ YrÉÉ MüUiÉå WæÇû- WûqÉ AmÉlÉå qÉlÉ AÉæU oÉÑή MüÉå WûqÉÉUÏ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû, SÕxÉUÉåÇ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÌmÉïiÉ MüU SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå MüU SåiÉå WæÇû| sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ lÉeÉUÉåÇ qÉåÇ WûqÉ pÉsÉå ÌSZÉåÇ LåxÉÏ cÉå¹ÉLÆ MüUiÉå WæÇû| WûeÉÉU-WûeÉÉU mÉëMüÉU MüÐ oÉÑή uÉÉsÉå, WûeÉÉU-WûeÉÉU ÌuÉcÉÉUuÉÉsÉå WûeÉÉUqÉÑZÉÏ xÉÇxÉÉU qÉåÇ AÉmÉ xÉoÉMüÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| AÉmÉ MæüxÉÉ pÉÏ zÉUÏU oÉlÉÉrÉåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ AÉcÉUhÉ MüUåÇ, MæüxÉÉ pÉÏ urÉuÉWûÉU cÉsÉÉrÉåÇ sÉåÌMülÉ xÉoÉ AÉmÉxÉå xÉliÉѹ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉå| YrÉÉåÇÌMü xÉoÉ AmÉlÉå-AmÉlÉå RÇûaÉ MüÐ qÉÉlrÉiÉÉAÉåÇ xÉå eÉÏiÉå WæÇû| ElÉMüÐ ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ eÉæxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉLÆ WûÉåiÉÏ WæÇû LåxÉÉ AÉmÉMåü mÉëÌiÉ pÉÉuÉ, ApÉÉuÉ, ´É®É-A´É®É, AmÉlÉÉ mÉUÉrÉÉmÉlÉ AÉÌS MüÉ pÉÉuÉ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû| MüÉåD AÉSqÉÏ AÉmÉ mÉU ´É®É MüUiÉÉ Wæû CxÉÍsÉL AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû| MüÉåD AÉmÉxÉå lÉTüUiÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå AÉmÉ aÉsÉiÉÏ MüUiÉå WæÇû| mÉÉðcÉ mÉŠÏxÉ, xÉÉæ SÉå xÉÉæ AÉSqÉÏ uÉÉWûuÉÉWûÏ MüUåÇ iÉÉå AÉmÉ oÉÄQåû WûÉå eÉÉLÆ rÉÉ mÉŠÏxÉ-mÉcÉÉxÉ AÉSqÉÏ AÉmÉMüÐ ÌlÉlSÉ MüUåÇ iÉÉå AÉmÉ NûÉåOåû WûÉå eÉÉrÉåÇ iÉÉå AÉmÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ lÉWûÏÇ AÉrÉå| AÉmÉ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ ÎeÉiÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ mÉëzÉÉliÉÉiqÉÉ lÉWûÏÇ WÒûL| AÉmÉ oÉë¼cÉÉUÏ Måü uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL|
 • 16. oÉë¼cÉÉUÏ LMüÉMüÐ UWûiÉÉ Wæû, AMåüsÉå qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû| LMüÉMüÐ AÉæU AMåüsÉå qÉåÇ UWûlÉå xÉå oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ MüÐ U¤ÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû| AÍkÉMü xÉÇmÉMïü qÉåÇ oÉë¼cÉrÉï MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû| oÉë¼cÉrÉï qÉÉlÉå xÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉqÉ AÉæU qÉlÉ MüÉ oÉë¼ qÉåÇ ÌuÉcÉUhÉ| oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ UWûlÉå uÉÉsÉÉ rÉÉåaÉÏ xÉÇiÉѹ WûÉåiÉÉ Wæû| uÉWû ÌlÉwmÉÉmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû| LMü oÉÉU mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉÉå uÉWû ÍxÉ® oÉlÉÉ WÒûAÉ rÉÉåaÉÏ urÉuÉWûÉU qÉåÇ AÉlÉå mÉU pÉÏ ÌuÉcÉÍsÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| urÉuÉWûÉU qÉåÇ iÉÉå ÌuÉͤÉmiÉ MüU SåÇ LåxÉå mÉëxÉÇaÉ iÉÉå AÉiÉå WûÏ WæÇû ÌTüU pÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå AmÉlÉå oÉë¼-xuÉpÉÉuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ rÉjÉÉuÉiÉç oÉlÉÏ UWûiÉÏ Wæû| urÉuÉWûÉU qÉåÇ ¥ÉÉlÉÏ pÉÏiÉU xÉå AmÉlÉå MüÉå MÑüNû ÌuÉzÉåwÉ qÉÉlÉMüU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ| ¥ÉÉlÉÏ MüÉ AÉæU A¥ÉÉlÉÏ MüÉ ZÉÉlÉ-mÉÉlÉ, UWûlÉ-xÉWûlÉ, EPû-oÉæPû, oÉÉåsÉ-cÉÉsÉ AÉÌS xÉoÉ sÉÉåMüurÉuÉWûÉU LMü xÉqÉÉlÉ ÌSZÉåaÉÉ sÉåÌMülÉ SÉålÉÉåÇ MüÐ pÉÏiÉUÏ xÉqÉfÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÉ TüÉxÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû| A¥ÉÉlÉÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü rÉå ¥ÉÉlÉÏ WæÇû, qÉWûÉlÉç WæÇû..... sÉåÌMülÉ ¥ÉÉlÉÏ AmÉlÉå MüÉå rÉWû lÉWûÏÇ qÉÉlÉåaÉÉ ÌMü qÉæÇ CiÉlÉÉ qÉWûÉlÉç WÕðû rÉÉ iÉÑcNû WÕðû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ mÉUcÉcÉÉï MüUlÉå MüÐ AÉSiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉU MüÐ cÉcÉÉï qÉåÇ xuÉ MüÐ mÉëÏÌiÉ ZÉiqÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| eÉoÉ mÉUcÉcÉÉï qÉåÇ mÉëuÉ×¨É WûÉålÉå sÉaÉÉå iÉoÉ xÉeÉaÉ WûÉåMüU AmÉlÉå AÉmÉMüÉå mÉÔNûÉå ÌMü WûqÉÉUÉ eÉlqÉ SÕxÉUÉåÇ Måü SÉåwÉ SåZÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå MüÉå mÉëpÉÑ qÉåÇ ÍqÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL WÒûAÉ Wæû ? SÕxÉUÉåÇ Måü SÉåwÉ SåZÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ aÉÑhÉ SåZÉlÉå cÉÉÌWûL| aÉÑhÉ SåZÉlÉå MüÐ AmÉå¤ÉÉ ElÉqÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ SåZÉlÉÉ cÉÉÌWûL| xÉÉÇZrÉ Måü ²ÉUÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ WûÉålÉå qÉåÇ AÄQûcÉlÉ rÉWû AÉiÉÏ Wæû ÌMü WûqÉÉUÏ SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| mÉëÉhÉÏqÉÉ§É MüÉå AmÉlÉå SåWû qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû| CxÉÏÍsÉL iɨuÉ¥ÉÉlÉ eÉsSÏ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| iɨuÉ¥ÉÉlÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ xÉoÉ xÉÇzÉrÉ SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉå| SعÉ-SØzrÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü, xÉÉͤÉiuÉ MüÉ ÌuÉuÉåMü iÉÉå ÌoÉlÉÉ uÉåSÉliÉ Måü pÉÏ AÉSqÉÏ MüU xÉMüiÉÉ Wæû| iɨuÉ¥ÉÉlÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉL SØzrÉ-SØ¹É Måü ÌuÉuÉåMåü xÉå pÉÏ AÉaÉå eÉÉlÉÉ mÉÄQåûaÉÉ| CxÉMåü ÍsÉL uÉåSÉliÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉ-ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ cÉÉÌWûL| uÉåSÉliÉÌlɸ qÉWûÉmÉÑÃwÉ MüÉ M×ümÉÉ-mÉëxÉÉS cÉÉÌWûL| AMåüsÉå UWûMüU ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ MüUÉå, ÎeÉiÉåÎlSìrÉ WûÉå eÉÉAÉå, oÉë¼cÉrÉï-uÉëiÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå eÉÉAÉå ÌTüU pÉÏ LMü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ AWÇûmÉëirÉrÉ UWåûaÉÉ| „qÉæÇ CxÉMüÉå NûÉåÄQÔðû.... ExÉMüÉå NûÉåÄQÔðû...... LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉFÆ.... iÉmÉxrÉÉ MüÃÆ... krÉÉlÉ MüÃÆ.... AÉlÉlS qÉåÇ UWÕðû.....‟ rÉå xÉÇMüsmÉ oÉlÉå UWåÇûaÉå| xÉÉkÉMü lÉqÉïSÉ ÌMülÉÉUå LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉLaÉÉ, krÉÉlÉ-xÉÉkÉlÉÉ MüUåaÉÉ, AÉlÉlS qÉåÇ UWåûaÉÉ sÉåÌMülÉ uÉWûÉð pÉÏ qÉNÒûAÉ AÉ eÉÉLaÉÉ iÉÉå ExÉå SåZÉMüU ÎZÉ³É WûÉåaÉÉ ÌMü CxÉ oÉsÉÉ MüÉ MüWûÉð SzÉïlÉ WûÉå aÉrÉÉ ! LåxÉå-uÉæxÉå ÌMüxÉÏ pÉÏ mÉëxÉÇaÉ xÉå SÒÈZÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü ApÉÏ mÉÔUÏ xÉqÉfÉ lÉWûÏÇ Wæû lÉ! eÉoÉ iÉMü iɨuÉ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉoÉ iÉMü SÒÌlÉrÉÉð Måü ÌMüxÉÏ pÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ cÉsÉå eÉÉAÉå, AmÉlÉå MüÉå MæüxÉÏ pÉÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ RûÉsÉ SÉå sÉåÌMülÉ SåWû MüÐ mÉËUÎcNû³ÉiÉÉ iÉÉå oÉlÉÏ WûÏ UWåûaÉÏ| cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ kÉlÉ UZÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ xɨÉÉ WûxiÉaÉiÉ MüU sÉÉå, ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ mÉËUcÉrÉ oÉÄRûÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉå pÉÏ mÉSÉjÉï mÉÉ sÉÉå, ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ LMüÉaÉëiÉÉ MüU sÉÉå, iÉmÉxrÉÉ MüU sÉÉå sÉåÌMülÉ eÉoÉ iÉMü LMü SåWû qÉåÇ „qÉæÇ‟ mÉlÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü ²æiÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| eÉoÉ iÉMü ²æiÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉÑxÉÏoÉiÉÉåÇ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉrÉåaÉÉ| ̲iÉÏrÉÉSè uÉæ pÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ| SÕxÉUå xÉå pÉrÉ oÉlÉÉ UWûiÉÉ Wæû| eÉoÉ iÉMü SÕxÉUÉ ÌSZÉiÉÉ UWåûaÉÉ iÉoÉ iÉMü pÉrÉ oÉlÉÉ UWåûaÉÉ| LMüÉaÉë WûÉålÉå uÉÉsÉå MüÉå ÌuɤÉåmÉ MüÉ pÉrÉ, xÉSÉcÉÉUÏ MüÉå SÒUÉcÉÉUÏ MüÉ pÉrÉ, xɨÉÉkÉÏzÉ MüÉå xɨÉÉpÉë¹ WûÉå eÉÉlÉå MüÉ pÉrÉ, kÉlÉuÉÉlÉ MüÉå kÉlÉ cÉsÉÉ eÉÉlÉå MüÉ pÉrÉ| ClÉ xÉoÉ pÉrÉÉåÇ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL, pÉrÉ MüÉå SoÉÉlÉå Måü ÍsÉL sÉÉåaÉ ÌTüU ExÉÏ mÉëMüÉU MüÉ xÉÉqÉÉlÉ CMü•ûÉ MüUiÉå WæÇû eÉÉå pÉrÉ MüÉå AÉæU oÉÄRûÉiÉå WæÇû| AmÉlÉå xÉÉÍjÉrÉÉåÇ MüÉ fÉÑhQû oÉlÉlÉå xÉå AÉSqÉÏ ÌlÉpÉïrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÌmÉiÉÑ AÉæU ZÉÉåZÉsÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû|
 • 17. AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, AÉiqÉÌuɵÉÉxÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû, A²æiÉpÉÉuÉ MüÐ zÉUhÉ eÉÉiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ ÌlÉpÉïrÉ oÉlÉiÉå WæÇû| AÉmÉ ÎeÉiÉlÉÉ A²æiÉÌlÉ¸É qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû EiÉlÉÉ AÉmÉ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉå UiÉÉÈ oÉlÉiÉå WæÇû| WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ AÉSiÉ Wæû zÉUÏU xÉå xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ| MüD eÉlqÉÉåÇ Måü xÉÇxMüÉU mÉÄQû aÉrÉå WæÇû, MüD rÉÑaÉÉåÇ MüÉ LåxÉÉ AprÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ zÉUÏU qÉåÇ AÉiÉå WæÇû ExÉMüÉå „qÉæÇ‟ qÉÉlÉ sÉåiÉå WæÇû| ExÉÏ MüÉå ÎZÉsÉÉlÉå- ÌmÉsÉÉlÉå qÉåÇ, ExÉMüÐ sÉÉsÉlÉ-mÉÉsÉlÉ qÉåÇ, ExÉÏ MüÐ uÉÉWûuÉÉWûÏ qÉåÇ, ExÉÏ Måü rÉzÉ qÉåÇ ExÉÏ MüÉå AqÉU MüUlÉå qÉåÇ WûqÉÉUÏ ÃÍcÉ WûÉåiÉÏ Wæû| rÉWû mÉÑUÉlÉÉ UÉåaÉ Wæû| ..........iÉÉå AoÉ YrÉÉ MüUåÇ? SåWû MüÐ AÉxÉÌ£ü MæüxÉå ÍqÉOûÉrÉåÇ? SÕxÉUÉåÇ Måü xÉÑZÉ MüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUlÉå xÉå AmÉlÉå SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ MüUlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOû eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ NÕûOûiÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ WûÉålÉå sÉaÉåaÉÏ| SåWû MüÉå xÉÑZÉÏ UZÉlÉå MüÉ ÍcÉliÉlÉ lÉ MüUåÇ iÉÉå ? SåWû SÒÈZÉÏ WûÉåaÉÉ ? lÉÉ.... lÉÉ.... ÌTüU SåWû xÉå eÉÉå WûÉåaÉÉ uÉWû AÉæwÉkÉ MüÐ iÉUWû AÉcÉUhÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| AmÉlÉå AÉmÉMüÉå SåWû xÉå mÉ×jÉMü eÉÉlÉ ÍsÉrÉÉ iÉÉå AÉmÉMåü SåWû Måü ²ÉUÉ eÉÉå MÑüNû pÉÏ WûÉåaÉÉ uÉWû SÕxÉUÉåÇ Måü ÌWûiÉ Måü ÍsÉL WûÉåaÉÉ| SåWû Måü ²ÉUÉ AaÉU xÉÑZÉ sÉålÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå, xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Wæû iÉÉå SåWû qÉåÇ AÉxÉÌ£ü WûÉå eÉÉLaÉÏ| SåWûÉkrÉÉxÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ| UÉaÉ qÉeÉoÉÔiÉ WûÉåiÉå WûÏ ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ| LMü UÉeÉÉ jÉÉ| UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ xÉÑÌuÉkÉÉLÆ UZÉÏ jÉÏÇ| LåxÉÏ-LåxÉÏ UÉÌlÉrÉÉð jÉÏÇ ÌMü UÉeÉÉ MüÉå UlÉuÉÉxÉ xÉå oÉÉWûU WûÏ lÉ AÉlÉå SåiÉÏÇ jÉÏÇ| C§É AÉÌS cÉÏeÉåÇ LåxÉÏ WûÉåiÉÏ WæÇû ÌMü AÉSqÉÏ MüÉå UeÉxÉç AÉæU iÉqÉxÉç qÉåÇ oÉÉðkÉå UZÉiÉÏ WæÇû, lÉÏcÉå Måü MåülSìÉåÇ qÉåÇ WûÏ sÉå eÉÉiÉÏ WæÇû| UÉeÉÉ qÉWûsÉ qÉåÇ WûÏ UWûlÉå sÉaÉÉ| UÉeÉÉ MüÉ uÉeÉÏU ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ| uÉWû xÉoÉ UÉeÉMüÉeÉ xÉðpÉÉsÉ sÉåiÉÉ jÉÉ| mÉëeÉÉ MüÉå iÉjÉÉ AqÉsÉSÉU uÉaÉï MüÉå mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉeÉMüsÉ xÉmiÉÉWû-xÉmiÉÉWû iÉMü, mÉlSìWû-mÉlSìWû ÌSlÉ iÉMü, qÉWûÏlÉå- qÉWûÏlÉå iÉMü UlÉuÉÉxÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉå WæÇû| xÉoÉ AqÉsÉSÉU qÉlÉqÉÉlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå| SÏuÉÉlÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ AÉiÉå lÉWûÏÇ AÉæU qÉåUå ÌlÉrÉǧÉhÉ qÉåÇ AqÉsÉSÉU UWûiÉå lÉWûÏÇ| UÉerÉ qÉåÇ AlkÉÉkÉÑlkÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû| mÉëeÉÉ MüÉ oÉÑUÏ iÉUWû zÉÉåwÉhÉ WûÉå UWûÉ Wæû| oÉSqÉÉzÉ sÉÉåaÉ mÉëeÉÉ MüÉ ZÉÔlÉ cÉÔxÉ UWåû WæÇû| uÉeÉÏU lÉå eÉÉMüU qÉWûsÉ MüÉ SUuÉÉeÉÉ ZÉOûZÉOûÉrÉÉ| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü qÉÔðAÉ SÏuÉÉlÉ AÉrÉÉ Wæû, UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå MüÉåD xÉÔcÉlÉÉ SåaÉÉ, UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ WûqÉMüÉå NûÉåÄQûMüU SUoÉÉU qÉåÇ cÉsÉå eÉÉLÆaÉå| UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå SÏuÉÉlÉ MüÉå AÉÆZÉåÇ ÌSZÉÉrÉÏ| SÏuÉÉlÉ oÉÉåsÉÉÈ “AcNûÉ ! UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ xÉå ÍqÉsÉlÉå lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉÉå MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏÇ sÉåÌMülÉ rÉWû ÍcÉ•ûÏ iÉÉå ElWåÇû mÉWÒðûcÉÉ SålÉÉ|” UÉÌlÉrÉÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “iÉÔ cÉsÉÉ eÉÉ| AaÉU SÒoÉÉUÉ AÉrÉÉ iÉÉå SÉÍxÉrÉÉåÇ xÉå ÌmÉOûÉD MüUuÉÉ SåÇaÉå|” AÉPû-SxÉ, oÉÉUWû-mÉlSìWû ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå sÉåÌMülÉ UÉeÉÉ oÉÉWûU lÉWûÏÇ AÉrÉÉ| uÉeÉÏU lÉå xÉÉåcÉÉ MüÐ ApÉÏ UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ MüÉå ÍcÉ•ûÏ ÍqÉsÉÏ lÉWûÏÇ| AUå UÉqÉ ! UÉerÉ sÉÑOûÉ eÉÉ UWûÉ Wæû| aÉÑlQûÉåÇ lÉå mÉëeÉÉ MüÉå bÉåU ÍsÉrÉÉ Wæû| qÉWûÏlÉÉåÇ pÉU AmÉlÉå qÉWûsÉ xÉå UÉeÉÉ xÉÉWûoÉ oÉÉWûU WûÏ lÉWûÏÇ AÉiÉå| SÏuÉÉlÉ MüÉå qÉÑsÉÉMüÉiÉ WûÏ lÉWûÏÇ SåiÉå! uÉeÉÏU MüÉå uÉæUÉarÉ WûÉå AÉrÉÉ| „qÉåUå WûÉåiÉå WûÉåiÉå UÉerÉ eÉsÉ UWûÉ Wæû.... qÉÑfÉxÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ| YrÉÉ MüÃÆ ?‟ uÉeÉÏU cÉÑmÉcÉÉmÉ oÉæPû aÉrÉÉ...... zÉÉliÉ.....| pÉÏiÉU xÉå AÉuÉÉeÉ AÉrÉÏ ÌMüÈ „LMü ÌSlÉ eÉsÉlÉÉ Wæû| ExÉMüÉå SåZÉMüU YrÉÉ eÉsÉiÉÉ Wæû ? eÉÉå oÉÑfÉÉlÉÉ Wæû ExÉMüÉå oÉÑfÉÉ| AmÉlÉÏ mÉMüÄQû AÉæU AÉaÉëWû Wæû ExÉMüÉå oÉÑfÉÉ|‟
 • 18. uÉeÉÏU cÉsÉÉ aÉrÉÉ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| qÉWûsÉ Måü mÉÏNåû Måü CsÉÉMåü qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPû aÉrÉÉ| mÉëeÉÉ qÉåÇ WûÉWûÉMüÉU qÉcÉ aÉrÉÉ| xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå UÉeÉÉ Måü qÉWûsÉ Måü ²ÉU ZÉOûZÉOûÉrÉå| UÉeÉÉ lÉå ²ÉU ZÉÉåsÉÉ iÉÉå xÉÔoÉåSÉUÉåÇ lÉå MüWûÉÈ “qÉWûÉUÉeÉ ! SÏuÉÉlÉ cÉsÉå aÉrÉå, MüD ÌSlÉ WûÉå aÉrÉå| AoÉ iÉÉå ÌoÉsMÑüsÉ AlkÉÉkÉÑkÉÏ WûÉå aÉD Wæû|” “SÏuÉÉlÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ ? uÉWû iÉÉå qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É jÉÉ ! ExÉMåü pÉUÉåxÉå iÉÉå qÉæÇ ÌlÉͶÉliÉ jÉÉ| uÉWû cÉsÉÉ aÉrÉÉ ?” “WûÉð qÉWûÉUÉeÉ ! uÉå ÍcÉ•ûÏ sÉåMüU qÉWûsÉ qÉåÇ AÉrÉå jÉå| SÉå-SÉå ÌSlÉ, mÉÉðcÉ-mÉÉðcÉ ÌSlÉ ZÉÄQåû UWåû sÉåÌMülÉ ElÉMüÉå AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AÉÎZÉU jÉMüMüU uÉå cÉsÉå aÉrÉå|” “MüWûÉð aÉrÉÉ ?” “eÉÇaÉsÉ qÉåÇ| fÉÉåÇmÉÄQûÏ oÉÉðkÉMüU oÉæPû aÉrÉå WæÇû krÉÉlÉxjÉ|” UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ UÉeÉÉ mÉWÒðûcÉÉ uÉeÉÏU Måü mÉÉxÉ AÉæU oÉÉåsÉÉÈ “iÉÔ qÉåUÉ ÌuɵÉÉxÉmÉÉ§É SÏuÉÉlÉ Wæû| xÉoÉ NûÉåÄQûMüU eÉÇaÉsÉ qÉåÇ oÉæPûÉ Wæû| YrÉÉ TüÉrÉSÉ WÒûAÉ ?” “qÉWûÉUÉeÉ ! TüÉrÉSÉ rÉWû WÒûAÉ ÌMü qÉæÇ MüD ÌSlÉÉåÇ iÉMü MüD oÉÉU AÉmÉMåü qÉWûsÉ Måü ²ÉU mÉU ZÉÄQûÉ UWûÉ| UÉlÉÏ xÉÉWåûoÉÉAÉåÇ lÉå oÉÑUÏ iÉUWû QûÉðOûÉ| AÉmÉMüÐ qÉÑsÉÉMüÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûD| AoÉ xÉoÉ MÑüNû NûÉåÄQûMüU fÉÉåÇmÉÄQåû qÉåÇ mÉUqÉÉiqÉÉ-ÍcÉliÉlÉ qÉåÇ UWû UWûÉ WÕðû iÉÉå AÉmÉ ZÉÑS cÉsÉ MüU qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå| qÉÑfÉå sÉÉpÉ WÒûAÉ ÌMü lÉWûÏÇ WÒûAÉ ?” mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå WûqÉÉUÏ zÉÌ£ü ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉÏ Wæû| xuÉ (AÉiqÉ-mÉUqÉÉiqÉÉ) Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå zÉÌ£ü eÉÉaÉ×iÉ WûÉåiÉÏ Wæû, oÉÄRûiÉÏ Wæû| xuÉ YrÉ Wæû ? mÉU YrÉÉ Wæû ? WûqÉ ÌlÉwmÉÉmÉ MæüxÉå WûÉåÇ ? WûqÉÉUå MüsqÉwÉ SÕ U MæüxÉå WûÉåÇ ? eÉoÉ iÉMü MüsqÉwÉ WæÇû iÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ| eÉoÉ iÉMü ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü xÉoÉ MüsqÉwÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉå| eÉæxÉå lÉÉÌuÉMü lÉÉuÉ MüÉå sÉå eÉÉiÉÉ Wæû, lÉÉuÉ lÉÉÌuÉMü MüÉå sÉå pÉÉaÉiÉÏ Wæû LåxÉå WûÏ rÉå pÉÏ LMü SÕxÉUå Måü mÉÉåwÉMü WæÇû| MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå iÉÉå ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ| ¥ÉÉlÉ oÉÄRåûaÉÉ iÉÉå MüsqÉwÉ eÉÉLÆaÉå| MüsqÉwÉ WûÉåiÉå YrÉÉ WæÇû ? MüsqÉwÉ WûÉåiÉå WæÇû mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ AÍkÉMü oÉÄRû eÉÉlÉå xÉå| xuÉ MüÉ A¥ÉÉlÉ.... xuÉ MüÐ ÌuÉxqÉ×ÌiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû| ÍcÉ¨É qÉÍsÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû| ÍcÉ¨É MüÉå zÉÑ® MüUlÉå MüÉ E¨ÉqÉ xÉå E¨ÉqÉ LMü iÉUÏMüÉ Wæû| uÉWû AÉxÉÉlÉ pÉÏ Wæû| xÉoÉ AuÉxjÉÉAÉåÇ qÉåÇ MüU xÉMüiÉå Wæû| xÉoÉ eÉaÉWû xÉqÉÉÍkÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| xÉoÉ eÉaÉWû MüÐiÉïlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå| oÉxÉ qÉåÇ oÉæPåû MüÐiÉïlÉ MüUåÇaÉå iÉÉå sÉÉåaÉ pÉaÉiÉÄQûÉ MüWûMüU EmÉWûÉxÉ MüUåÇaÉå| AÉmÉ mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ NûÉåÄQûMüU xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû| oÉxÉ qÉåÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû AÉæU oÉÉeÉÉU qÉåÇ pÉÏ| xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÉUÇpÉ qÉåÇ jÉÉåÄQûÉ LMüÉliÉ cÉÉÌWûL sÉåÌMülÉ AprÉÉxÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU uÉWû MüWûÏÇ pÉÏ MüU xÉMüiÉå WæÇû| xuÉ YrÉÉ Wæû, mÉU YrÉÉ Wæû rÉWû xÉqÉfÉ sÉåÇ| ÎeÉxÉMüÉå UZÉlÉå xÉå lÉ UWåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû mÉU| ÎeÉxÉMüÉå NûÉåÄQûlÉå xÉå pÉÏ lÉ NÕûOåû ExÉMüÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ MüpÉÏ NûÉåÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû xuÉ| ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉ xÉSÉ UZÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå uÉWû Wæû mÉU| qÉMüÉlÉ, SÒMüÉlÉ, bÉU, aÉÉÄQûÏ rÉWû eÉÉå MÑüNû pÉÏ Wæû uÉWû mÉU Wæû| AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÏ mÉU Wæû, xuÉ lÉWûÏÇ Wæû| AaÉU zÉUÏU xuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉWû MüWûlÉå qÉåÇ cÉsÉiÉÉ| iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü oÉÉsÉ xÉTåüS WûÉåÇ, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå WûÉå ÌMü cÉåWûUå mÉU fÉÑËUïrÉÉð mÉÄQåû, iÉÑqÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü zÉUÏU qÉåÇ MüÉåD pÉÏ UÉåaÉ WûÉå| zÉUÏU mÉU Wæû| EmÉÌlÉwÉS qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ÍqÉOûiÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÉå AÉxuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå UZÉlÉå MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| oÉTïü MüÐ PûhQûMü ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| AÎalÉ
 • 19. MüÐ aÉqÉÏï ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉL AÉmÉMüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ| PûhQûÉ WûÉålÉÉ oÉTïü MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| aÉqÉï WûÉålÉÉ AÎalÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| qÉÑðWû qÉåÇ SÉðiÉ WûÉålÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû sÉåÌMülÉ SÉðiÉ qÉåÇ ÌiÉlÉMüÉ WûÉålÉÉ AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû CxÉÍsÉL ÌiÉlÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉMüU WûÏ cÉælÉ sÉåiÉå WæÇû| AÉÆZÉÉåÇ Måü mÉÉåmÉcÉÉåÇ qÉåÇ oÉÉsÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WæÇû sÉåÌMülÉ oÉÉsÉ AÉÆZÉ qÉåÇ bÉÑxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû ZÉOûMüiÉÉ Wæû| ExÉå ÌlÉMüÉsÉlÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû| ZÉOûMüiÉÉ uÉWû Wæû eÉÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| eÉÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉÑZÉ SåiÉÉ Wæû| zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| AÉmÉMüÐ uÉWû qÉÉðaÉ Wæû| bÉU-oÉÉU, mÉѧÉ-mÉËUuÉÉU NûÉåÄQûMüU zÉWûU xÉå oÉÉWûU AÉ´ÉqÉ qÉåÇ xÉixÉÇaÉ xÉÑlÉlÉå AÉ eÉÉiÉå Wæû iÉÉå zÉÉÎliÉ mÉÉlÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü Wæû| xÉixÉÇaÉ Måü uÉÉiÉÉuÉUhÉ qÉåÇ AÉMüU MüÉåD sÉTÇüaÉÉ ÌTüsqÉÏ aÉÏiÉ aÉÉlÉå sÉaÉ eÉÉL iÉÉå rÉWû AÉmÉMüÉå AxuÉÉpÉÉÌuÉMü sÉaÉåaÉÉ| ExÉå AÉmÉ iÉÑUliÉ cÉÑmÉ MüU SåÇaÉå| xÉSÉ UWûlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉmÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå ÌMü qÉæÇ qÉU eÉÉFÆ| eÉÉlÉlÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉmÉ A¥ÉÉlÉÏ, qÉÔZÉï lÉWûÏÇ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå Wæû| MüÉåD AÉmÉMüÉå A¥ÉÉlÉÏ MüWûMüU mÉÑMüÉUå iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉOûMåüaÉÉ| AÉmÉ A¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ qÉÉæiÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå| AÉmÉ xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû, ¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû AÉæU AÉlÉlS cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ xÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ ÍcÉiÉç WæÇû CxÉÍsÉL ¥ÉÉlÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| AÉmÉ AÉlÉlS xuÉÃmÉ WæÇû CxÉÍsÉL AÉlÉlS cÉÉWûiÉå Wæû| AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉÃmÉ WûÉå eÉÉlÉÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ Wæû| AÉmÉ rÉWû AxuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ irÉÉaÉMüU AmÉlÉÏ AxÉsÉÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMüiÉÉ mÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| xÉΊSÉlÉlS AÉmÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉmÉ qÉ×irÉÑ xÉå oÉcÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû, A¥ÉÉlÉ AÉæU SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| A¥ÉÉlÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉmÉMüÉå AZÉUiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ AÉlÉlSxuÉÃmÉ WæÇû, SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå AÉmÉ oÉåcÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû| xÉÑZÉ qÉåÇ uÉwÉï Måü uÉwÉï oÉÏiÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå MüÉåD mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ sÉåÌMülÉ AÉmÉMüÐ ÌMüxÉÏ qÉÉlrÉiÉÉ MüÉå PåûxÉ mÉWÒðûcÉÏ iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉÏ WûÉå aÉrÉå| SÒÈZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå AÉmÉ SÒÈZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉå WæÇû| xÉÑZÉ AÉiÉÉ Wæû iÉÉå xÉÑZÉ ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüpÉÏ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ ? LåxÉÉ MüÉåD qÉÉD MüÉ sÉÉsÉ SåZÉÉ ÎeÉxÉMüÉå AÉlÉlS WûÏ AÉlÉlS ÍqÉsÉÉ AÉæU ExÉå ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÐ WûÉå? xÉÑZÉ AÉæU AÉlÉlS ÍqÉOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüÉåD lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ÌTüU pÉÏ uÉWû ÍqÉOû iÉÉå eÉÉiÉÉ WûÏ Wæû| SÒÈZÉ uÉÉmÉxÉ AÉ WûÏ eÉÉiÉÉ Wæû| YrÉÉåÇ ? YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû ? xÉÑZÉ AÉæU AÉiÉÉ UWåû... AÉlÉlS AÉæU AÉiÉÉ UWåû.... AÉiÉÉ UWåû... LåxÉÏ cÉÉWû MüUiÉå - MüUiÉå mÉU MüÉ ÍcÉliÉlÉ WÒûAÉ AÉæU AÉlÉlS pÉÉaÉ aÉrÉÉ| xuÉ MüÉ qÉÉlÉå WûqÉÉUÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû xÉiÉç, ÍcÉiÉç AÉæU AÉlÉlS| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ| AxÉiÉç mÉWûsÉå jÉÉ lÉWûÏÇ, oÉÉS qÉåÇ UWåûaÉÉ lÉWûÏÇ| eÉÄQû MüÉå iÉÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ÌMü qÉæÇ WÕðû| SåWû eÉÄQû Wæû, mÉÉðcÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ mÉÑiÉsÉÉ Wæû| xÉÑoÉWû xÉå UÉiÉ iÉMü, eÉÏuÉlÉ xÉå qÉÉæiÉ iÉMü CxÉMüÉå ÎZÉsÉÉAÉå -ÌmÉsÉÉAÉå, lÉWûsÉÉAÉå, bÉÑqÉÉAÉå sÉåÌMülÉ SåZÉÉå iÉÉå MüpÉÏ lÉ MüpÉÏ MüÉåD lÉ MüÉåD ÍzÉMüÉrÉiÉ eÉÃU WûÉåaÉÏ| iÉlÉ kÉËUrÉÉ MüÉåD lÉ xÉÑÎZÉrÉÉ SåZÉÉ| eÉÉå SåZÉÉ xÉÉå SÒÎZÉrÉÉ Uå|| 'QûÊYOûU xÉÉoÉ ! SuÉÉ MüU SÉå, oÉWÒûiÉ mÉÏÄQûÉ WûÉå UWûÏ Wæû....' sÉåÌMülÉ QûÉYOûU xÉÉ'oÉ MüÉå mÉÔNûÉå ÌMü AmÉlÉÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? AmÉlÉÏ mɦÉÏ MüÉ YrÉÉ WûÉsÉ Wæû ? xÉÑoÉWû CleÉåYzÉlÉ sÉåMüU AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ WÕðû oÉÉoÉÉeÉÏ !' qÉæÇ LåxÉå QûÉYOûUÉåÇ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉå CsÉÉMåü qÉåÇ lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû| ElÉMåü oÉÉmÉ ElÉMüÉå qÉåUå mÉÉxÉ sÉå AÉrÉå AÉæU mÉëÉjÉïlÉÉ MüUlÉå sÉaÉå ÌMüÈ
 • 20. "xuÉÉqÉÏ eÉÏ ! AÉmÉ CxÉMüÉå xÉqÉfÉÉCrÉå| CxÉlÉå lÉÉqÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû, qÉUÏeÉÉåÇ MüÉå iÉÉå PûÏMü MüUiÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ ZÉÑS CiÉlÉÉ oÉåPûÏMü Wæû ÌMü UÉåeÉ lÉzÉå Måü CleÉåYzÉlÉ sÉåiÉÉ Wæû| M.B.B.S. MüÐ ÌQûaÉëÏ pÉÏ Wæû, MüqÉÉiÉÉ pÉÏ Wæû, mÉëæYOûÏxÉ pÉÏ AcNûÏ cÉsÉiÉÏ Wæû sÉåÌMülÉ MüpÉÏ lÉzÉå-lÉzÉå qÉåÇ ÌMüxÉÏ qÉUÏeÉ MüÉ oÉåÄQûÉ aÉMïü MüU SåiÉÉ Wæû| rÉWû ÌWûlSÒxiÉÉlÉ Wæû oÉÉoÉÉ eÉÏ ! xÉoÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû| mÉUSåzÉ qÉåÇ mÉëæYOûÏxÉ MüUiÉÉ iÉÉå uÉWûÉð Måü sÉÉåaÉ AÉæU xÉUMüÉU CxÉMüÉå ÌSlÉ Måü iÉÉUå ÌSZÉÉ SåiÉÏ| AÉmÉ AÉzÉÏuÉÉïS MüUÉå|" xjÉÔsÉ, xÉÔ¤qÉ rÉÉ MüÉUhÉ zÉUÏU qÉåÇ, ÌMüxÉÏ qÉåÇ pÉÏ, 'qÉæÇ' mÉlÉÉ Wæû iÉÉå ApÉÏ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ| ¥ÉÉlÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ iÉÉå AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ NÕûOûÉ lÉWûÏÇ| eÉoÉ iÉMü AxÉiÉç, eÉÄQû AÉæU SÒÈZÉ MüÉ xÉqoÉlkÉ lÉWûÏÇ NÕûOûÉ iÉoÉ iÉMü xÉiÉç, ÍcÉiÉç, AÉæU AÉlÉlS xuÉÃmÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ| LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü xÉiÉç - ÍcÉiÉç-AÉlÉlS-xuÉÃmÉ AÉrÉåaÉÉ, ÍqÉsÉåaÉÉ, WûqÉ uÉWûÉð mÉWÒðûcÉåÇaÉå| xÉiÉç-ÍcÉiÉç-AÉlÉlS rÉWû AÉiqÉÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû| AÉiqÉÉ AÉmÉMüÉ xuÉ Wæû| SåWû mÉU Wæû| mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû AxÉiÉç-eÉÄQû-SÒÈZÉ| AÉiqÉÉ AÉæU SåWû MüÉ mÉUxmÉU AkrÉÉxÉ WûÉå aÉrÉÉ| LMü MüÉ xuÉpÉÉuÉ SÕxÉUå qÉåÇ ÌSZÉlÉå sÉaÉÉ| AÉiqÉÉ MüÉ AkrÉÉxÉ SåWû qÉåÇ WûÉålÉå sÉaÉÉ CxÉÍsÉL AÉmÉ SåWû xÉå xÉSÉ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SåWû xÉå xÉoÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| SåWû xÉå xÉSÉ xÉÑZÉÏ UWûlÉÉ cÉÉWûiÉå WæÇû| LåxÉå mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ MüÐ AÉSiÉ mÉÄQû aÉD| rÉWû AÉSiÉ mÉÑUÉlÉÏ Wæû CxÉÏÍsÉL AprÉÉxÉ MüÐ eÉÃUiÉ mÉÄQûiÉÏ Wæû| iɨuÉ¥ÉÉlÉ xÉqÉfÉlÉå qÉåÇ eÉÉå AxÉqÉjÉï WæÇû ElÉMåü ÍsÉL rÉÉåaÉ xÉÑaÉqÉ EmÉÉrÉ Wæû| mÉëÉhÉ-AmÉÉlÉ MüÐ aÉÌiÉ MüÉå xÉqÉ MüUMåü pÉëÔqÉkrÉ qÉåÇ mÉëhÉuÉ MüÐ kÉÉUhÉÉ MüUåÇ| CxÉxÉå mÉU MüÉ xuÉpÉÉuÉ NÕûOåûaÉÉ| xuÉ MüÉ AÉlÉlS mÉëMüOû WûÉåaÉÉ| xÉiÉç ÍcÉiÉç AÉlÉlS xuÉpÉÉuÉ oÉÄRåûaÉÉ| LMüÉliÉ qÉåÇ eÉÉMüU oÉæPûÉå| cÉÉðS ÍxÉiÉÉUÉåÇ MüÉå ÌlÉWûÉUÉå| ÌlÉWûÉUiÉå ÌlÉWûÉUiÉå xÉÉåcÉÉå ÌMü uÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû, oÉÉWûU xÉå SÕU ÌSZÉ UWåû WæÇû| pÉÏiÉU xÉå SåZÉÉ eÉÉL ÌMü qÉæÇ uÉWûÉð iÉMü urÉÉmÉMü lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå uÉå qÉÑfÉå lÉWûÏÇ ÌSZÉiÉå| qÉåUÏ WûÏ ÌOûqÉÌOûqÉÉWûOû ElÉqÉåÇ cÉqÉMü UWûÏ Wæû| qÉæÇ WûÏ cÉÉðS qÉåÇ cÉqÉMü UWûÉ WÕðû... ÍxÉiÉÉUÉåÇ qÉåÇ ÌOûqÉÌOûqÉÉ UWûÉ WÕðû| MüÐÄQûÏ qÉåÇ iÉÔ lÉÉlÉÉå sÉÉaÉå WûÉjÉÏ qÉåÇ iÉÔð qÉÉåOûÉå YrÉÔð| oÉlÉ qÉWûÉuÉiÉ lÉå qÉÉjÉå oÉåPûÉå WûÉåÇMühÉuÉÉVûÉå iÉÔð MüÉå iÉÔð| LåxÉÉå ZÉåsÉ UcrÉÉå qÉåUå SÉiÉÉ eÉWûÉð SåZÉÔð uÉWûÉð iÉÔð MüÉå iÉÔð|| CxÉ mÉëMüÉU xuÉ MüÉ ÍcÉlÉ¦É MüUlÉå xÉå xÉÉqÉlÉå ÌSZÉåaÉÉ mÉU sÉåÌMülÉ mÉU qÉåÇ NÒûmÉå WÒûL xuÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ AÉ eÉÉL iÉÉå AÉmÉMüÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû AÉæU rÉÉåaÉ MüÐ MüsÉÉ AÉ eÉÉL iÉÉå oÉlS AÉÆZÉ pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉ xÉMüiÉÏ Wæû| xÉiÉiÉ ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ UZÉlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏÇ AÉæU xÉiÉiÉ AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉÉ pÉÏ xÉÇpÉuÉ lÉWûÏ| eÉoÉ AÉÆZÉ oÉlS MüUlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå iÉoÉ oÉlS AÉÆZÉ Måü ²ÉUÉ rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ AÉæU AÉÆZÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ WûÉå iÉÉå ZÉÑsÉÏ AÉÆZÉ xÉå rÉɧÉÉ MüU sÉåÇ| rÉɧÉÉ MüUlÉå MüÉ qÉiÉsÉoÉ LåxÉÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü MüWûÏÇ eÉÉlÉÉ Wæû| mÉU Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå oÉcÉlÉÉ Wæû, oÉxÉ| rÉWû mÉërÉÉåaÉ sÉaÉiÉÉ iÉÉå CiÉlÉÉ xÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ CxÉxÉå oÉWÒûiÉ sÉÉpÉ WûÉåiÉÉ Wæû| AlÉÑ¢üqÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ