Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Śniadanie Daje Moc

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Śniadanie Daje Moc

  1. 1. ŚŚNNIIAADDAANNIIEE DDAAJJEE MMOOCC KKLL.. II SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII ww NNiiwwiiccyy
  2. 2. MMoożżeemmyy jjuużż zzaacczzyynnaaćć??
  3. 3. ZZaacczznniieemmyy jjeeśśćć jjaakk ppaannii ppoowwiiee ssmmaacczznneeggoo..
  4. 4. AAllee ppyysszznnee kkaannaappkkii
  5. 5. AA jjaa ttyymm rraazzeemm zzaa jjaabbłłuusszzkkoo……
  6. 6. MMoożżeemmyy jjuużż ssiięę nnaappiićć??
  7. 7. DDoo kkoolleejjnneeggoo śśnniiaaddaannkkaa!!

×