SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Kryptovaluuttojen verotuksen muutokset ja
kryptosijoittaminen (yksityishenkilö)
11.10.2019 1Miika Härkönen
Kryptovaluuttojen verotuksen muutokset ja
kryptosijoittaminen (yksityishenkilö)
• Huomioita uudesta ohjeesta 7.10.2019 (VH/1982/00.01.00/2019)
• Muistiinpanovelvollisuus
• Tulon realisoituminen
• Hankintamenon määrittäminen
• Luovutustappion vähentäminen
• Menetys
• Myynti ja takaisinosto
• Uuden ohjeen voimaantulosäännökset
11.10.2019 2Miika Härkönen
Huomioita uudesta ohjeesta 7.10.2019
(VH/1982/00.01.00/2019)
• Uunituore ohje on julkaistu maanantaina 7.10.2019
• Ohje vahvistaa kryptovaluuttavaihdannan olevan luovutusvoittoverotuksen
piirissä
• Sovelletaan TVL 46 §:n hankintamenon laskentasääntöjä (mukaan lukien hankintameno-
olettama.
• Sovelletaan TVL 48.6 §:n pienten luovutusvoittojen verovapaussääntöjä (enintään 1.000
€ myynnit)
• Sovelletaan TVL 50.1 §:n luovutustappion vähentämistä koskevia sääntöjä
• Monitulkintaiset ohjeet voimaantulosta
11.10.2019 3Miika Härkönen
Muistiinpanovelvollisuus
• Muistiinpanoja on pidettävä muun muassa sijoitustoiminnasta. (VML 12 §)
• Tarkoituksena on, että muistiinpanoista saadaan selvitys luovutusvoiton ja -
tappion laskemiseksi tarpeellisista seikoista.
• Muistiinpanoista ja niihin liittyvistä tositteista on käytävä ilmi omaisuuden
hankinta-ajankohta, saantotapa, hankintameno sekä muut luovutusvoiton
verotusta varten tarpeelliset tiedot.
• Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin.
• Verovelvollisen on säilytettävä muistiinpanot ja tositteet kuusi vuotta
verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.
• Tapahtumat voidaan kirjata esimerkiksi erilliseen laskentataulukkoon.
11.10.2019 4Miika Härkönen
Tulon realisoituminen
• ”Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella
kerralla erikseen esimerkiksi sillä hetkellä, kun
a) virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen
valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, jätetäänkö varat esimerkiksi
välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen
tilille.
b) virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle
hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita.
c) virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.”
11.10.2019 5Miika Härkönen
Hankintamenon määrittäminen
• Hankinta rahalla:
• Jokainen transaktio erikseen
• FIFO
• Hankintamenoa ovat myös ostoon tai vaihtoon välittömästi liittyvät
kustannukset, kuten esim. välityspalkkio.
• Lompakkokohtainen erittely mahdollinen
11.10.2019 6Miika Härkönen
Hankintamenon määrittäminen
• Vaihto (ostokset):
• Kahvikupin hankinnasta syntyy luovutusvoittoa/tappiota
• 1000 euron raja
• FIFO, jos ei muuta näytetä
11.10.2019 7Miika Härkönen
Hankintamenon määrittäminen
• Vaihto (krypto-krypto):
• Käyvät arvot
• Vaihdossa saadun omaisuuden luovutushetken mukainen käypä arvo on luovutetusta
omaisuudesta saatu luovutushinta.
• Mikäli ei arvoja:
• vaihdon katsotaan muun selvityksen puuttuessa tapahtuvan virtuaalivaluutan
alkuperäisestä hankintahinnasta
• alkuperäinen euromääräinen hankintahinta jaetaan vaihdossa saatujen uusien
virtuaalivaluuttojen hankintahinnaksi
• verotettava voitto tai vähennyskelpoinen tappio syntyy vasta silloin, kun vaihdossa
saatua virtuaalivaluuttaa käytetään niin, että se voidaan arvostaa euromääräisesti
11.10.2019 8Miika Härkönen
Hankintamenon määrittäminen
• Käyvät arvot (Varojen arvostamisohje):
• Global Bitcoin Price Index GBX (BitcoinAverage, englanniksi)
• Bitcoinin hintaindeksin määrittely (BitcoinAverage, englanniksi).
• Bitcoin Price Index XBP (Coindesk, englanniksi)
• Virtuaalivaluuttojen noteeraukset World Coin Index -sivustolla (englanniksi)
11.10.2019 9Miika Härkönen
Luovutustappion vähentäminen
• Vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää
luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista
pääomatuloista.
• Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo
vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet
luonnolliset vähennykset.
• Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta
luovutustappion vähentämisen jälkeen.
• Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen vähentämättä, vahvistetaan
jäännös verovuoden luovutustappioksi, joka vähennetään viitenä
seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista.
11.10.2019 10Miika Härkönen
Menetys
• Virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä ei voida vähentää TVL 50
§:n 3 momentin mukaisena luovutustappioon rinnastettavana
menetyksenä, koska virtuaalivaluutta ei ole tuloverolaissa tarkoitettu
arvopaperi vaan muuta tuloverolain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettua
omaisuutta.
• Näin on ollut aina, eikä 50 §:n 3 momentin konkurssia koskeva
poikkeus ole koskaan soveltunutkaan
• Vrt. EVL 7.1 §: Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon
hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.
11.10.2019 11Miika Härkönen
Myynti ja takaisinosto
• Oikeuskäytäntöä osakekaupasta (KHO:2004:8, KHO:2009:53 ja
KHO:2012:56)
• Seuraavat kalvot suoraan Verohallinnon ohjeesta:
• Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (A126/200/2014)
11.10.2019 12Miika Härkönen
Myynti ja takaisinosto
• KHO:2004:8: Verovelvollinen oli saanut huomattavan luovutusvoiton.
Samalle vuodelle oli syntynyt muusta omaisuuden myynnistä
luovutustappio, kun hän oli 22.12. samana vuonna myynyt X Oy:n
osakkeita Y-pankin meklarien välityksellä Y-pankille. Hän oli kuitenkin
tämän jälkeen samana päivänä myös ostanut Y-pankin meklarien
välityksellä Y-pankilta samaan hintaan saman määrän X Oy:n
osakkeita. Sekä myyntitoimeksianto että ostotoimeksianto olivat
toteutuneet jälkipörssissä. Ostajana ja myyjänä kaupoissa oli Y-pankki.
Verovelvollisella ei päätöksessä tarkoitetuissa olosuhteissa ollut
oikeutta vähentää vaatimaansa luovutustappiota.
11.10.2019 13Miika Härkönen
Myynti ja takaisinosto
• KHO:2009:53: Osakkeet oli ostettu takaisin vasta myyntiä seuraavana
päivänä. Osakkeiden myynti ja osto olivat olleet arvopaperipörssissä
tapahtuneita normaaleja pörssikauppoja. Edestakaista osakekauppaa
ei pidetty veron kiertämisenä, vaan osakkeiden myynnistä syntynyt
luovutustappio hyväksyttiin vähennettäväksi.
11.10.2019 14Miika Härkönen
Myynti ja takaisinosto
• KHO:2012:56: A osti kunakin myyntipäivänä saman määrän
samanlaisia osakkeita takaisin. Takaisinostohinnat olivat poikenneet
myyntihinnoista vain vähän. Saman päivän aikana pörssissä
tapahtuneita välittömiä myynti- ja ostotoimeksiantoja pidettiin veron
kiertämisenä, kun verovelvollinen ei esittänyt verotuksesta
riippumatonta syytä osakekauppoihin, jotka tapahtuivat
loppuvuodesta ja kun oli tiedossa, että verovelvollisella on
huomattava luovutusvoitto, josta luovutustappiot voitaisiin vähentää.
11.10.2019 15Miika Härkönen
Myynti ja takaisinosto
• Luovutustappion vähentäminen voidaan evätä yleensä vain
seuraavien edellytysten täyttyessä:
• tappiolliseen myyntiin on ryhdytty tilanteessa, jossa verovelvolliselle on
kertynyt tai kertymässä luovutusvoittoja, joista hän joutuisi maksamaan veroa
kyseiseltä verovuodelta
• verovelvollinen on ostanut myyntipäivänä saman määrän samanlaisia
osakkeita samaan tai lähes samaan hintaan kuin myyntihinta ja
• verovelvollinen ei kykene esittämään verotuksesta riippumatonta syytä
osakkeiden myyntiin ja takaisinostoon.
11.10.2019 16Miika Härkönen
Uuden ohjeen voimaantulosäännökset
• Ohjetta voidaan soveltaa verovelvollisen vaatimuksesta myös
takautuvasti verotuksen muutoksenhakua koskevien aikarajojen ja
säädösten puitteissa.
• Ohjetta voidaan soveltaa myös takautuvasti, koska aiemman
Verohallinnon ohjeen mukainen verotuskäytäntö on muuttunut
korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen (KHO 2019:42)
myötä.
11.10.2019 17Miika Härkönen
Kiitos.
• Tax Fenix Oy
• 0207809210
• info@taxfenix.fi
11.10.2019 18Miika Härkönen

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Miika Härkösen katsaus kryptovaluuttojen verotukseen 9.10.2019.

 • 1. Kryptovaluuttojen verotuksen muutokset ja kryptosijoittaminen (yksityishenkilö) 11.10.2019 1Miika Härkönen
 • 2. Kryptovaluuttojen verotuksen muutokset ja kryptosijoittaminen (yksityishenkilö) • Huomioita uudesta ohjeesta 7.10.2019 (VH/1982/00.01.00/2019) • Muistiinpanovelvollisuus • Tulon realisoituminen • Hankintamenon määrittäminen • Luovutustappion vähentäminen • Menetys • Myynti ja takaisinosto • Uuden ohjeen voimaantulosäännökset 11.10.2019 2Miika Härkönen
 • 3. Huomioita uudesta ohjeesta 7.10.2019 (VH/1982/00.01.00/2019) • Uunituore ohje on julkaistu maanantaina 7.10.2019 • Ohje vahvistaa kryptovaluuttavaihdannan olevan luovutusvoittoverotuksen piirissä • Sovelletaan TVL 46 §:n hankintamenon laskentasääntöjä (mukaan lukien hankintameno- olettama. • Sovelletaan TVL 48.6 §:n pienten luovutusvoittojen verovapaussääntöjä (enintään 1.000 € myynnit) • Sovelletaan TVL 50.1 §:n luovutustappion vähentämistä koskevia sääntöjä • Monitulkintaiset ohjeet voimaantulosta 11.10.2019 3Miika Härkönen
 • 4. Muistiinpanovelvollisuus • Muistiinpanoja on pidettävä muun muassa sijoitustoiminnasta. (VML 12 §) • Tarkoituksena on, että muistiinpanoista saadaan selvitys luovutusvoiton ja - tappion laskemiseksi tarpeellisista seikoista. • Muistiinpanoista ja niihin liittyvistä tositteista on käytävä ilmi omaisuuden hankinta-ajankohta, saantotapa, hankintameno sekä muut luovutusvoiton verotusta varten tarpeelliset tiedot. • Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. • Verovelvollisen on säilytettävä muistiinpanot ja tositteet kuusi vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. • Tapahtumat voidaan kirjata esimerkiksi erilliseen laskentataulukkoon. 11.10.2019 4Miika Härkönen
 • 5. Tulon realisoituminen • ”Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla erikseen esimerkiksi sillä hetkellä, kun a) virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille. b) virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita. c) virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.” 11.10.2019 5Miika Härkönen
 • 6. Hankintamenon määrittäminen • Hankinta rahalla: • Jokainen transaktio erikseen • FIFO • Hankintamenoa ovat myös ostoon tai vaihtoon välittömästi liittyvät kustannukset, kuten esim. välityspalkkio. • Lompakkokohtainen erittely mahdollinen 11.10.2019 6Miika Härkönen
 • 7. Hankintamenon määrittäminen • Vaihto (ostokset): • Kahvikupin hankinnasta syntyy luovutusvoittoa/tappiota • 1000 euron raja • FIFO, jos ei muuta näytetä 11.10.2019 7Miika Härkönen
 • 8. Hankintamenon määrittäminen • Vaihto (krypto-krypto): • Käyvät arvot • Vaihdossa saadun omaisuuden luovutushetken mukainen käypä arvo on luovutetusta omaisuudesta saatu luovutushinta. • Mikäli ei arvoja: • vaihdon katsotaan muun selvityksen puuttuessa tapahtuvan virtuaalivaluutan alkuperäisestä hankintahinnasta • alkuperäinen euromääräinen hankintahinta jaetaan vaihdossa saatujen uusien virtuaalivaluuttojen hankintahinnaksi • verotettava voitto tai vähennyskelpoinen tappio syntyy vasta silloin, kun vaihdossa saatua virtuaalivaluuttaa käytetään niin, että se voidaan arvostaa euromääräisesti 11.10.2019 8Miika Härkönen
 • 9. Hankintamenon määrittäminen • Käyvät arvot (Varojen arvostamisohje): • Global Bitcoin Price Index GBX (BitcoinAverage, englanniksi) • Bitcoinin hintaindeksin määrittely (BitcoinAverage, englanniksi). • Bitcoin Price Index XBP (Coindesk, englanniksi) • Virtuaalivaluuttojen noteeraukset World Coin Index -sivustolla (englanniksi) 11.10.2019 9Miika Härkönen
 • 10. Luovutustappion vähentäminen • Vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista. • Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. • Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen. • Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen vähentämättä, vahvistetaan jäännös verovuoden luovutustappioksi, joka vähennetään viitenä seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. 11.10.2019 10Miika Härkönen
 • 11. Menetys • Virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä ei voida vähentää TVL 50 §:n 3 momentin mukaisena luovutustappioon rinnastettavana menetyksenä, koska virtuaalivaluutta ei ole tuloverolaissa tarkoitettu arvopaperi vaan muuta tuloverolain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta. • Näin on ollut aina, eikä 50 §:n 3 momentin konkurssia koskeva poikkeus ole koskaan soveltunutkaan • Vrt. EVL 7.1 §: Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. 11.10.2019 11Miika Härkönen
 • 12. Myynti ja takaisinosto • Oikeuskäytäntöä osakekaupasta (KHO:2004:8, KHO:2009:53 ja KHO:2012:56) • Seuraavat kalvot suoraan Verohallinnon ohjeesta: • Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (A126/200/2014) 11.10.2019 12Miika Härkönen
 • 13. Myynti ja takaisinosto • KHO:2004:8: Verovelvollinen oli saanut huomattavan luovutusvoiton. Samalle vuodelle oli syntynyt muusta omaisuuden myynnistä luovutustappio, kun hän oli 22.12. samana vuonna myynyt X Oy:n osakkeita Y-pankin meklarien välityksellä Y-pankille. Hän oli kuitenkin tämän jälkeen samana päivänä myös ostanut Y-pankin meklarien välityksellä Y-pankilta samaan hintaan saman määrän X Oy:n osakkeita. Sekä myyntitoimeksianto että ostotoimeksianto olivat toteutuneet jälkipörssissä. Ostajana ja myyjänä kaupoissa oli Y-pankki. Verovelvollisella ei päätöksessä tarkoitetuissa olosuhteissa ollut oikeutta vähentää vaatimaansa luovutustappiota. 11.10.2019 13Miika Härkönen
 • 14. Myynti ja takaisinosto • KHO:2009:53: Osakkeet oli ostettu takaisin vasta myyntiä seuraavana päivänä. Osakkeiden myynti ja osto olivat olleet arvopaperipörssissä tapahtuneita normaaleja pörssikauppoja. Edestakaista osakekauppaa ei pidetty veron kiertämisenä, vaan osakkeiden myynnistä syntynyt luovutustappio hyväksyttiin vähennettäväksi. 11.10.2019 14Miika Härkönen
 • 15. Myynti ja takaisinosto • KHO:2012:56: A osti kunakin myyntipäivänä saman määrän samanlaisia osakkeita takaisin. Takaisinostohinnat olivat poikenneet myyntihinnoista vain vähän. Saman päivän aikana pörssissä tapahtuneita välittömiä myynti- ja ostotoimeksiantoja pidettiin veron kiertämisenä, kun verovelvollinen ei esittänyt verotuksesta riippumatonta syytä osakekauppoihin, jotka tapahtuivat loppuvuodesta ja kun oli tiedossa, että verovelvollisella on huomattava luovutusvoitto, josta luovutustappiot voitaisiin vähentää. 11.10.2019 15Miika Härkönen
 • 16. Myynti ja takaisinosto • Luovutustappion vähentäminen voidaan evätä yleensä vain seuraavien edellytysten täyttyessä: • tappiolliseen myyntiin on ryhdytty tilanteessa, jossa verovelvolliselle on kertynyt tai kertymässä luovutusvoittoja, joista hän joutuisi maksamaan veroa kyseiseltä verovuodelta • verovelvollinen on ostanut myyntipäivänä saman määrän samanlaisia osakkeita samaan tai lähes samaan hintaan kuin myyntihinta ja • verovelvollinen ei kykene esittämään verotuksesta riippumatonta syytä osakkeiden myyntiin ja takaisinostoon. 11.10.2019 16Miika Härkönen
 • 17. Uuden ohjeen voimaantulosäännökset • Ohjetta voidaan soveltaa verovelvollisen vaatimuksesta myös takautuvasti verotuksen muutoksenhakua koskevien aikarajojen ja säädösten puitteissa. • Ohjetta voidaan soveltaa myös takautuvasti, koska aiemman Verohallinnon ohjeen mukainen verotuskäytäntö on muuttunut korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen (KHO 2019:42) myötä. 11.10.2019 17Miika Härkönen
 • 18. Kiitos. • Tax Fenix Oy • 0207809210 • info@taxfenix.fi 11.10.2019 18Miika Härkönen