SlideShare a Scribd company logo
Memòria
2015
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Memòria
2015
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Edita
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Fotografies:
Arxiu Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Francesc Arnàez
Disseny gràfic:
Francesc Arnàez (Àrea de Comunicació i Sensibilització)
© 2016. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
C/ Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat
www.caritassantfeliu.cat
4
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Índex
Introducció 5
Presentació
Missió 6
Organigrama 7
Carta del director 8
On som? 9
Acció social
Persones ateses 10
Acollida i acompanyament 11
Cobertura de les
necessitats bàsiques 12
Infància 13
Formació i inserció
sociolaboral 15
Sense llar i habitatge 17
Conclusions 19
Treball en xarxa 20
Voluntariat 21
Responsabilitat social 22
Sensibilització i comunicació 23
Recursos gestionats 25
Agraïments 27
5
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Introducció
Sentim una seria responsabilitat de publicar aquesta
nova memòria de Càritas Diocesana, que correspon a
l’any 2015.
Aquesta memòria es posa a l’abast de tothom, de
qualsevol persona, creient o no, de dins l’Església o
de la societat en general. Són molts i diversos els mo-
tius que justifiquen la seva publicació. Només subrat-
llarem un parell.
L’accent del que publiquem no està posat en les
obres que hem realitzat des de la institució de Càri-
tas, sinó en els seus beneficiaris, és a dir, en els neces-
sitats. Aquesta memòria, com sempre hem de fer en
les obres de l’Església, a més d’una mirada al passat,
és també una profecia i una promesa. Les obres de l’Esperit, com ara la caritat concreta amb els més
necessitats, es queden curtes si miren només al que es fa en un moment concret. Pel contrari sem-
pre apunten a més generositat i més amor. Sempre són com un tast petit d’allò que Jesús ens ha fet
anhelar i somniar, quan ens crida al seu Regne. Per això aquesta memòria, entre altres finalitats, vol
contribuir a sostenir l’esperança, tot mostrant els petits passos que hem fet aquest any 2015.
Per altra banda, considerem que és just que allò que ha estat fet per molts sigui també conegut per
molts. Alguns han d’ocupar un lloc rellevant en la tasca comú. Però uns altres treballen o contribueixen
en un segon terme o, fins i tot, en l’anonimat. Aquests són ben nombrosos. Una memòria com aques-
ta, de Càritas Diocesana, o no té “protagonistes” o en som tots i cadascun. Més encara, si mirem amb
ulls evangèlics, només hi ha que un protagonista, l’Esperit de Déu, que sempre és amor concret i vol
viure i actuar en mig nostre.
Agraïm sincerament la tasca de tots aquells que més generositat han posat en aquest treball. Però, en
definitiva, el que aquí tenim és un motiu més per donar gràcies a Déu i continuar amb el compromís
renovat d’amor als necessitats.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
6
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Presentació
Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per les persones que es troben
en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. És una entitat de l’Església catòlica que té com a
objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibi-
litzar la societat i promocionar la Justícia Social.
És una entitat sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de caire privat, rep majoritàriament
el seu suport econòmic de persones que confien en la tasca solidària que realitza. Càritas està formada
per voluntaris i professionals, i acompanya i treballa amb els sectors socials més desafavorits, caminant
amb la doble missió de denunciar i transformar.
Missió
Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món en el qual els béns de la terra
siguin compartits per tota la humanitat:
	 Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense distinció de religió o d’origen
cultural o ètnic, a fi que esdevinguin actors i subjectes de la seva pròpia història.
	 Des del treball per la justícia social: lluitant contra la pobresa, l’exclusió, la intolerància, la discri-
minació i qualsevol forma de violació dels drets humans.
	 Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veritablement responsable de
tothom.
És acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat,
perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral,
des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sen-
sibilització de la societat, la denúncia de les situacions d’injustícia amb
fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.
7
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Organigrama
BISBE
DELEGAT
EPISCOPAL
CONSELL
DIRECCIÓSOTSDIRECCIÓ
SECRETARIA
GENERAL
Àrea
d’atenció a
les persones
Territoris
Programes
Àrea
de voluntariat,
comunicació i
captació
Voluntariat
Comunicació i
sensibilització
Captació de
fons
Àrea
d’administració
i economia
Administració
RRHH
Comptabilitat
Consell de Càritas Diocesana
de Sant Feliu de Llobregat
-Mons. Agustí Cortés
- Mn. Anton Roca
- Joan Torrents
-Conxa Marqués
- Anna M. Rubio
- Joan Moreno
- Rosa M. Pol
- Miquel Font
- Ramon Carbonell
- Josep Arayo
8
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Carta
del director
Amb la memòria social i econòmica del 2015, volem fer balanç de quina ha estat la nostra empremta
com a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El lema de la campanya institucional, que vam en-
cetar al Nadal del 2015, ens animava a no restar indiferents davant les injustícies socials i la vulneració
dels drets de moltes persones. Comprometre’ns, doncs, a deixar la nostra empremta i abandonar les
actituds de comoditat i confort, per sortir a l’encontre de l’altre.
Respecte a l’any anterior, des de Càritas hem experimentat una lleugera disminució de les persones
ateses, però malauradament no ho podem atribuir a un descens de les necessitats i de les famílies
en situació de risc d’exclusió. Al contrari, aquesta situació de precarietat econòmica, laboral i de
vulnerabilitat que es prolonga en el temps, està fent que serveis que prestava Càritas s’incloguin en la
cartera de serveis de les administracions, i, per tant, siguin els ajuntaments i els serveis socials d’alguns
municipis els que ho hagin anat assumint. Per altra banda, ens trobem que cada cop els processos
d’acompanyament a les persones requereixen més temps; per tant, aquest petit descens del nombre
de persones ateses que hem experimentat, ens ha permès poder fer processos d’acompanyament i
intervencions més intenses i des d’una vessant integral de la persona.
Hem volgut deixar empremta amb nous projectes que responguin a necessitats detectades, com ha
estat l’Aula Jove de Càritas de Viladecans. Un projecte amb joves, que a part de cobrir un espai que
en l’ensenyament de secundària no està cobert, com són les beques i el menjador, vetlla també per la
dimensió més acadèmica i sobretot madurativa, en una etapa tan complicada com és l’adolescència.
Esperem anar-lo fent extensiu a altres municipis amb la mateixa necessitat.
Però volem seguir deixant empremta, ser una Càritas en sortida i abordar aquelles situacions i pro-
blemàtiques que ens segueixen preocupant, com són l’habitatge, la infància, l’atur... Per això estem
treballant ja per poder donar resposta a aquestes ne-
cessitats a través de la nostra acció, fent esforços per
poder fer realitat una nova empresa d’inserció i pro-
moure l’economia solidària, però també amb la sen-
sibilització i la denúncia, reclamant una societat amb
valors, que pensi en les persones i en la sostenibilitat
del nostre món.
Amb aquesta intenció, hem tornat a augmentar el per-
centatge d’inversió destinada a l’acció social i l’atenció
a les persones.Tot això no seria possible sense la col·la-
boració de tantes persones “voluntaris, professionals,
socis, donants i col·laboradors”; que amb el seu suport
desinteressat ens permeten continuar treballant per a les persones més vulnerables. Per aquest motiu
volem donar-los les GRÀCIES.
Joan Torrents
9
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
On som?
Arxidiòceside
Barcelona
Barcelona
DiòcesideTerrassa
ArxidiòcesideTarragona
DiòcesideVic
MarMediterrani
Olivella
Canyelles
SantPere
deRibes
Sitges
Vilanova
ilaGeltrú
Cubelles
Olesade
Bonesvalls
AvinyonetdelPenedès
SantCugat
Sesgarrigues
Sta.FedelPenedès
LaGranada
LesCabanyes
Olèrdola
PacsdelPenedès
Vilafranca
delPenedès
SantaMargarida�
ielsMonjos
Castellvíde
laMarca
SantMartí
Sarroca
Pontons
Torrelles
deFoix
Font-rubí
Vilobídel
Penedès
Puigdàlber
ElPladelPenedès
Mediona
SantQuintí
deMediona
SantSadurní
d’Anoia
SantPere
deRiudebitlles
Torrelavit
Subirats
SantLlorenç
d’HortonsLaLlacuna
SantaMaria
deMiralles
Orpí
CarmeLaTorredeClaramunt
Capellades
Piera
Cabrerad’Anoia
ElsHostalets
dePierola
Vallbonad’Anoia
Marganell
Collbató
MasquefaSantEsteve
Sesrovires
ElBruc
Monistrolde
Montserrat
Esparreguera
OlesadeMontserrat
Abrera
Gelida
Castellvíde
Rosanes
Martorell
SantAndreu
delaBarca
Castellbisbal
ElPapiol
Molins
deRei
St.FeliudeLlobregat
SantJustDesvern
Esplugues
deLlobregat
SantJoanDespí
Corberade
Llobregat
LaPalma
deCervelló
SantVicenç
delsHorts
ValliranaCervelló
Pallejà
Torrellesde
Llobregat
SantaColoma
deCervelló
SantBoide
LlobregatBegues
Viladecans
Gavà
Castelldefels
SantCliment
deLlobregat
ElPratde
Llobregat
SeusCàritasDiocesana
SeusCàritasParroquialseu
sC
euussuuu
CusCC
lsleueCàsPaSSequiauuususussCu
usCàCàCCàrCàCuss
ialalslsaslleuSeeSCàrisCCitritqoqq
rita
ParsPatasasPSequuiaqqquuiaaaia
Sa
usC
ueuuààràssààràu
alarroa
anDasD
eeSSCàrritààrààCCCCCCCitataa
t
qoqq
tritaititti
PararaaaatasPasSee
SSS
oqqqu
Seeunaa
C
àritrusuuuaan
rroqr
esaanDioasDDtaDoasasDDDDDD
eSeCCr
ata
PPP
SeSeeenannnutituanaessaaaeseocDiocioocoiocSSnceD
40CàritasParroquials
10
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSt.FeliudeLlobregat
Acció social
Les dades que us presentem, són la suma de les persones que hem atés directament i
les que s’han beneficiat, de l’acció social desenvolupada per Càritas Diocesana i per
les 40 Càritas parroquials i interparroquials de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Durant el 2015, s’ha experimentat un lleuger descens de les persones ateses, donat en
part perquè les administracions locals, a través dels seus serveis socials, han anat assu-
mint la cobertura de les necessitats més bàsiques en molts municipis, i, per tant, des
de Càritas hem pogut destinar més esforços a acompanyar les famílies d’una manera
més integral i iniciar processos a més llarg termini.
2015
39,3 % 60,7 %
Distribució per sexes
50 %
4,2 %
45,8 %
Espanyols
Comunitaris
Extracomunitaris
Ciutadania
Persones ateses: 14.250
47.397
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
11
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Acollida i acompanyament
“L’acollida és la raó de ser de Càritas i comporta una manera de fer i d’ésser”
Acollim totes les persones independentment de la seva procedència, ètnia o religió,...
L’acollida de Càritas a les persones vulnerables o en situació de necessitat, és una acció a favor de la
dignitat de les persones i de la lluita pels seus drets.
Des de l’acollida s’informa, s’orienta, es forma i s’acompanya als serveis normalitzats. Sobretot fem que
l’acollida sigui una trobada interpersonal. Els voluntaris i els professionals que estan a l’acollida no se
centren només en els problemes de subsistència, d’habitatge i en la seva resolució. La persona se sent
escoltada, tinguda en compte, tractada amb respecte, i amb dret a dir i decidir sobre la seva pròpia
vida. Quan les angoixes es comparteixen i es comuniquen, s’obre un procés d’alternatives al que s’està
vivint.
Hi ha un intercanvi mutu i sorgeixen les potencialitats de qui es pensava que no en tenia. L’acollida és
creure en les possibilitats de l’altre.
Des de l’acollida escoltem la persona que demana ajut i l’acompanyem en la recerca de respostes a les
seves necessitats. L’acompanyem perquè pugui eixamplar la seva xarxa i pugui participar en el teixit
del seu barri, del seu municipi, de la seva comunitat.
L’acollida en les Càritas parroquials i interparroquials és una de les xarxes més extenses i properes de
suport a les persones en situació d’exclusió.
Càritas parroquial d’Esparreguera
Càritas parroquial de Collbató
Càritas parroquial de Gelida
Càritas parroquial d’Abrera
Càritas parroquial de Martorell
Càritas parroquial d’Olesa de Montserrat
Càritas parroquial de Sant Andreu de la Barca
Càritas parroquial de Sant Joan Despí
Càritas interparroquial d’Esplugues de Llobregat
Càritas parroquial de Sant Feliu de Llobregat
Càritas parroquial del Papiol
Càritas parroquial de Castellbisbal
Càritas parroquial de Molins de Rei
Càritas parroquial de Sant Just Desvern
Càritas interparroquial de Sant Vicenç del Horts
Càritas parroquial de Torrelles de Llobregat
Càritas parroquial de Vallirana
Càritas parroquial de Cervelló
Càritas parroquial de la Palma de Cervelló
Càritas parroquial de Corbera de Llobregat
Càritas parroquial de Pallejà
Càritas interparroquial de Sant Boi de Llobregat
Càritas interparroquial de Viladecans
Càritas interparroquial de Gavà
Càritas parroquial de Castelldefels
Càritas parroquial del Prat de Llobregat
Càritas parroquial de Begues
Càritas parroquial de Piera
Càritas parroquial de Capellades
Càritas parroquial de Sant Sadurní d’Anoia
Càritas parroquial de Sant Pere de Riudebitlles
Càritas parroquial de Sant Quintí de Mediona
Càritas interparroquial de Vilafranca
Càritas parroquial de la Granada
Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú
Càritas parroquial de Sitges
Càritas parroquial de Cubelles
Càritas parroquial de Sant Pere de Ribes
Punts d’acollida i acompanyament
12
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
El context de crisi, que encara vivim, ha comportat una retallada de drets de moltes persones, i això fa
que moltes necessitats vitals estiguin sense cobrir. Cal seguir donant suport a la cobertura d’aquestes
necessitats, però al mateix temps cal emmarcar les nostres accions des d’un enfocament que col·loqui les
persones en el centre.
En aquest sentit, a la nostra diòcesi han començat a sorgir reflexions sobre com complementar les ajudes
per cobrir les necessitats bàsiques. És clau fer-ho amb mitjans que facilitin la incorporació social i la par-
ticipació activa en la societat.
Cobertura de les
necessitats bàsiques
En diferents Càritas s’estan portant a ter-
me serveis que proposen un manera de
fer diferent, apostant per posar la dignitat
de la persona com a valor principal, i per
tenir-ne cura des del respecte dels seus
drets. Serveis per transitar, des d’una aju-
da concreta a un acompanyament basat
en la coresponsabilitat, la participació i
l’autonomia. Serveis que ofereixen espais
de trobada i de relacions de suport mutu.
Serveis en què es treballen els acompan-
yaments individuals, grupals, però també
comunitaris.
Algunes d’aquestes iniciatives que ens confirmen que hi ha altres maneres de fer són :
•	 Les targetes moneder que permeten a les persones realitzar les compres dels aliments i els productes
d’higiene d’una manera del tot normalitzada, respectant la seva dignitat. S’ha utilitzat amb les perso-
nes que viuen en els pisos compartits de Càritas.
•	 Els vals per comprar en botigues de Molins amb l’objectiu d’oferir suport econòmic a les famílies, però
generant autonomia perquè les persones no siguin receptors passius.
•	 L’economat de Vilanova i la Geltrú o Aliments solidaris de Sant Boi de Llobregat: a través del sistema
de punts la persona pot continuar decidint quins aliments ha d’agafar per cobrir la seva alimentació.
Amb l’objectiu d’oferir un acompanyament en clau comunitària i des del treball en xarxa.
Des de les diferents Càritas
parroquials s’han cobert
les necessitats bàsqiues de
més de 27.000 persones
969 infants
beneficiats
pel programa
Proinfància de
“la Caixa”
352 famílies be-
neficiades pel
Servei d’Ajudes
Econòmiques
143.412 €destinats a ajudes
econòmiques per a la
cobertura de neces-
sitats bàsiques
13
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Des del programa d’infància, continuem oferint una sèrie de serveis orientats a donar una atenció inte-
gral als infants i a oferir suport a les seves famílies.
Infància
Suport matern infantil
Mares amb infants de 0-3 anys en els dos Ser-
veis Matern Infantil que tenim: un al Prat de Llo-
bregat i un altre a Sant Feliu de Llobregat.
42 mares
51 infants
Tallers terapèutics
S’han realitzat tallers formatius, a pares i mares, que han acollit 114 persones al Prat de Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Martorell, Castellbisbal i Sant
Sadurní d’Anoia.
St Boi de Llobregat
El Prat de Llobregat
Castelldefels
Viladecans
Gavà
St Feliu de Llobregat
St Pere de Ribes
Pallejà
Cubelles
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Corbera de Llobregat
Reforçoseducatius
247 infants
115
voluntaris
16
professionals
14
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Dins del programa, aquest any, i com a novetat, hem creat l’Aula Jove, que va començar com una prova
pilot de 3 mesos al municipi de Cervelló. Aquesta primera experiència va confirmar la utilitat del servei
partint de les necessitats reals d’aquests nois i noies. Hem atès 7 nois i noies amb edats compreses entre
els 13 i els 16 anys. Donat l’èxit, i gràcies al suport i la voluntat de Càritas interparroquial, es va exportar
a Viladecans des de l’inici del curs 2015-16, on hem acollit 7 participants que tenen entre 12 i 13 anys.
No el considerem un reforç educatiu com els que fem a primària, ja que va més enllà: el servei és de
dilluns a dijous des que surten els nois i noies de l’institut a les 14.30h, fins a les 18h.
AULA JOV E DE V ILADECANS
Aula Jove de Càritas
Des del passat 2 de novembre, em vaig incorporar a l’equip
de Càritas Sant Feliu, per a dur a terme el servei d’Aula Jove,
a la localitat de Viladecans. El curs passat havia realitzat
aquest mateixservei aCervellódurant el3rtrimestre escolar
ila veritatésque hovaig viure comunamoltbona experièn-
cia. P er a m i era el primer contacte a nivell professional
després d’haver acabat els estudis.
servei és diferent, quant a les problemàtiques presents, com
també pel que fa al moment vital en què es troben, ja que
són d’edats més joves i, per tant, les necessitats i habilitats
que presenten a nivell acadèmic i personal també ho són.
Crec que és molt positiu que s’ofereixin serveis de r eforç
educatiu com aquest, en què u n dels eixos principals del
servei ( junt amb el de l’alimentació) és l’àmbit acadèmic,
però sense o bviar el t reball de c reixement p ersonal que
esdevindrà la base de qualsevol milloraque s’observi en l’eix
esmentat anteriorment.
Dedicar una estona cada dia a un concepte com és l’educa-
ció emocional té una r elació d irecta amb e l fet que e ls
nois/es aconsegueixintrobaraquellesestratègies d’afronta-
ment que tots portem d ins, i que només e ls f alta desco-
brir-les .
Bernat Fisas
Educador
Se’ls ajuda en
aquelles tasques
més acadèmiques,
organitzatives..., i
sobretot en un
moment vital com
es l’adolescència,
poder-los acompan-
yar, orientar, escol-
tar...
És un servei que també té
com a objectiu donar
suport a aquestes famílies
amb el servei de menja-
dor, però sobretot és de
caire preventiu vers
aquests nois i noies
15
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Formació i inserció
sociolaboral
Durant el 2015, des de les acollides laborals s’han atès 620 persones. En funció de les necessitats de
cada una s’ha pactat un tipus d’acompanyament o un altre (orientació i assessorament, disseny d’un
diagnòstic laboral, acompanyament en el procés formatiu i/o recerca de feina…). La inserció laboral i
l’accés al treball és la principal font d’integració social, per aquest motiu també és un dels principals
àmbits de la intervenció que fem des de Càritas amb les persones.
-Classes d’alfabetit-
zació i llengua en 5 CAIF
(centres d’acollida i formació).
-Dos cursos d’introducció a la
informàtica per a persones que
volen buscar feina, però que no
tenen coneixements d’infor-
màtica i internet.
Formacions de
competències bàsiques
S’han
desenvolupat
3 tallers per a treballar
aspectes necessaris i impres-
cindibles per poder trobar una
feina i poder-la mantenir. Algunes
competències treballades han estat:
flexibilitat, disposició a l’aprenentat-
ge, gestió de les emocions, responsa-
bilitat, treball en grup, acceptació de
les normes…
Com a aspecte innovador, hi ha
hagut la introducció d’un
coach per tal d’apoderar
les persones.
Formacions de
competències
transversals
S’han
realitzat tres
càpsules de recerca
de feina, per a persones
que estan preparades per
fer recerca de feina però
que no coneixen les eines
per fer-ho. S’ha treballat
l’objectiu professional,
l’entrevista, el CV, la
carta de presenta-
ció…
Càpsules de recerca
de feina
16
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Cal destacar, també, que s’ha fet una formació per a persones interessades en la cura d’avis. El curs s’ha
anomenat Curs d’atenció a persones dependents en domicilis. Aquesta formació ha inclòs pràctiques
no laborals en tres residències geriàtriques i ha estat una oportunitat per a les alumnes, per conèixer
l’àmbit de la cura d’avis, per incorporar-se a un entorn laboral, per establir relacions interpersonals…
En aquest sentit, durant el 2015 s’han propiciat 35 contractacions de persones amb que s’havia iniciat
un itinerari d’inserció i que finalment han trobat feina.
Testimonis d’alumnes del curs
A veces en la vida toca pasar etapas difíciles donde es necesario
dar un giro y empezar de nuevo. Es ahí cuando quizás y sin espe-
rarlo la suerte quiere acompañarnos y en el camino nos encontra-
mos con buenas y nobles personas que de una u otra manera y sin
pensarlo nos echan una mano; esa mano que nos ayuda a coger
fuerzas para encaminarnos e ilusionarnos de nuevo.
La verdad y casi en el último suspiro ha sido la suerte la que ha
querido acompañarme, dándome la oportunidad de formarme con
la entidad de Càritas. A partir de ahí aquella ilusión que tenía
en mente de una u otra manera se ha empezado a hacer realidad,
haciendo en un principio el curso relacionado con la atención a
personas mayores en domicilio.Creo y siento que la oportunidad que me ha brindado este curso,
me ha abierto las puertas para ir cada vez más, formándome de
manera más completa e interesante en este mundo.
“No hi ha millor regal que posar el cor en el que creus, sents i fas.
Que fermoso poder chegar ao corazón dos demais sen esforzo
deixando saír o mellor de ti.”
Estic fent un curs formatiu,. té una part teòrica i una altra de
pràctica, i m’han ensenyat moltíssim. En aquests moments tan difí-
cils per a tothom per les dificultats que travessa el país, sembla que
siguin més importants els problemes i la negativitat.
Hi ha una dita en castellà ¨Que me quiten lo bailao¨.
Jo he ballat amb les meves companyes, he ballat amb una sene-
galesa, brasilera, cubana, italiana, catalana, gallega i marroquines.
Tornar a creure i a compartir en la companyonia ja que en les
anades i vingudes del dia a dia no se’ls dóna la importància que
els pertoca i deixen de ser prioritaris.
És un cop d’aire fresc conèixer persones de més de noranta anys i
prop de cent, un segle! Donar i rebre afecte, un afecte entranya-
ble, tornar la mirada enrere, en valors i principis adormits.
He après en la pròpia carn que la vida és efímera, un estel fugaç.
No sé que passarà, però ¨Que me quiten lo bailao¨.
Fatima
Inés
17
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Sense llar i
habitatge social
Les persones que estan en situació de sense llar, sovint ens truquen a la porta, passen i passen i no se’n
surten.
Des de Càritas Diocesana, engeguem noves propostes, nous reptes, per tal que les persones que estan
en aquesta situació se’n puguin sortir.
Ens és difícil donar alternatives, quan les possibilitats d’inserir-se a nivell social, laboral, econòmic, no
estan ben plantejades i les estructures i models polítics i socials actuals, tornen a abocar les persones a
la seva situació inicial, alguns cops fins i tot culpabilitzant-les. Manquen llocs on viure, manquen llocs de
feina estables, manquen prestacions dignes que ajudin a cobrir totes les necessitats, manquen professio-
nals que ajudin a refer les situacions familiars i personals un cop surts de la situació de persona sense llar.
Mentre no hi hagi un bon circuit d’inserció social, molts seran els que ens trucaran a la porta i la nostra
resposta serà la mateixa de sempre, oferir espais on pernoctar, serveis de bugaderia i dutxes, però no
aconseguirem que la persona se’n surti si al darrere no hi ha un veritable equilibri d’oportunitats, en les
quals les persones que es tornen a integrar puguin arribar a valer-se per elles mateixes.
Pis compartit de St. Climent de Llobregat
És un equipament per a mares soles amb
infants (4 mares i 8 infants)
Llar l’Olivera
Pisos unifamiliars d’emergència a Gelida (20
adults i 15 menors)
Pisos per a persones soles
Al Prat de Llobregat (4 persones), 2 a Vilafranca
del Penedès (10 persones), a Vilanova i la Geltrú
(2 persones) i la Llar Magdalena Bonamich a
Molins de Rei (13 persones).
Centre d’Acollida Abraham
285 homes
42 pisos socials
per a famílies i
persones sense
llar, repartits per
tot el territori del
Bisbat.
58 habitatges
196 persones
18
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Jo no he estat mai una persona creient, però en un moment de la vida, vaig agafar una mala
decisió i em vaig trobar que tot el que m’envoltava havia desaparegut.
Vaig arribar a un dels serveis que ofereix Càritas amb una actitud prepotent, com si fossin ells
els culpables de la meva situació i tinguessin l’obligació de donar-me tot el que els demanava.
A més jo continuava consumint i fent veure que ho controlava, m’era igual estar tirat a terra,
anar brut, menjar de les escombraries. Havia assumit el meu paper de perdedor, d’invisible, de
pobret, de pocavergonya, em vaig acostumar que les persones que passessin pel meu costat no
els importés si jo estava bé o malament, he palpat en la mirada dels menors aquesta sensació,
els han educat bé, ja que veuen normal coses que no ho son…
Però va arribar un dia que em vaig adonar que si estava viu i els dies anaven passant era
perquè hi havia alguna cosa important que jo m’havia perdut, va ser llavors quan vaig veure i
em van fer veure, professionals i voluntaris, que jo els interessava, que patien per mi, que se’n
preocupaven, que estigués bé.
Agraït, n’estic, però agraeixo més la figura d’un home que gràcies a ell n’hi ha molts que es
creuen el seu missatge i aposten per ell i intenten viure tal com ell va proposar: no jutjant,
compartint, estimant.
Jo encara estic a l’inici del que en diuen intervenció i no sé si podré sortir de la situació
en la què em trobo; ni tan sols no sé si podré plantejar-me intentar-ho, ja que tinc massa
assumit que no importo com a persona…
Francisco
19
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Conclusions
Durant el 2015, més de 47.000 persones s’han beneficiat de l’atenció social que hem desenvolupat des de
Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Una dada que representa un lleuger descens respecte de
les persones ateses l’any anterior, però que malauradament no podem atribuir a una millora de la situació
de les persones, un descens de les necessitats o un menor nombre de les persones que estan en risc d’ex-
clusió.
Precisament aquesta situació de precarietat econòmica i de vulnerabilitat ha fet
que les administracions públiques hagin anat incorporant, a la cartera de serveis,
alguns dels serveis que fins ara assumia Càritas. Aquesta realitat ens ha permès
que des de Càritas puguem destinar més esforços i recursos a l’acompanyament
de les persones en els seus processos d’inserció, des d’una visió integral de la
persona i en un espai de temps més prolongat. Aquesta suma de factors explica
aquest lleuger descens de les persones ateses, l’augment dels acompanyaments i aquesta atenció més
intensiva que s’ha realitzat durant el 2015 i que continuarà en la mateixa línia durant el 2016.
El 45% de les persones que hem atès tenen entre 30 i 45 anys, persones sense feina o feines precàries que
no els permeten poder fer front a les despeses per cobrir les seves necessitats bàsiques. Si aquestes famí-
lies tenen fills, la situació encara esdevé de més risc, i es converteix el fet de tenir fills, en un dels principals
factors d’exclusió. Aquests infants reben indirectament els efectes d’aquesta situació de precarietat, que
sumades a unes polítiques basades en la immediatesa, ens posen enfront d’un escenari no gaire encorat-
jador, de risc de transmissió intergeneracional de la pobresa. És a dir, els infants que han viscut en famílies
en situació d’exclusió tenen un risc més elevat de viure una situació similar quan siguin adults.
El fet de disposar de treball, durant molt de temps, ha estat un element d’inclusió, garantia de poder cobrir
les necessitats bàsiques per a la subsistència, però en l’actualitat podem constatar que el treball ja no és
garantia d’estabilitat. La precarietat laboral, els baixos salaris i els preus de l’habitatge, han fet que moltes
persones, malgrat disposar de feina, no puguin fer front a les càrregues familiars.
Des de Càritas ens plantegem, com a prioritari, poder treballar i acompanyar les per-
sones en l’àmbit de la inserció laboral i l’economia solidària, de la lluita pel dret a un
habitatge digne i amb costos que puguin ser assumibles per a les persones. Tenim el
compromís de crear una nova empresa d’inserció per facilitar els processos de reincor-
poració al món laboral de les persones, fer un treball intensiu amb la infància i l’ado-
lescència, per poder-los donar suport en la cobertura de les necessitats més bàsiques,
però també poder donar suport en aprenentatge i estudis. Hem pogut constatar la preocupació per ga-
rantir un bon nivell d’estudis a aquests infants, amb l’augment de sol·licituds i les llistes d’espera que tenim
en els nostres reforços educatius. L’educació i la formació esdevenen factors que generen més oportuni-
tats de futur per als infants, i per aquest motiu és una de les nostres prioritats
El sistema d’impostos i prestacions de l’estat és dels més ineficaços en redistribució de rendes de tota la
UE. Si, a més, hi sumem un estat del benestar i unes polítiques socials debilitades, ens trobem amb la ne-
cessitat de poder reclamar a les administracions unes polítiques que tinguin més en compte la dignitat i
els drets de les persones. Cal un sistema de polítiques redistributives i socials que aconsegueixi reduir les
desigualtats, una major inversió en educació, un sistema de prestacions universals per donar suport real a
les famílies i unes polítiques d’habitatge que en garanteixin l’accés i
donin estabilitat a les famílies.
20
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Treball
en Xarxa
Des de fa anys pensem que les entitats han de sumar per tal d’assolir els seus objectius i, d’aquesta
manera, fer front a la complexitat que es troben en el dia a dia.
Es pot dir que el treball en xarxa és el treball de col·laboració i complementació entre els recursos
locals d’un àmbit territorial. És més que la coordinació (intercanvi d’informació), és una articulació
comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica, per evitar duplicitats, competència entre re-
cursos, descoordinació i potenciar el treball en
conjunt.
Això ens permet:
Sumar les capacitats i els recursos de ca-
dascuna de les entitats que conformen la
xarxa.
Aprofitar i complementar aquests recursos.
Identificar i obtenir nous recursos.
Desenvolupar projectes amb major abast i
incidència.
Aquest any passat hem continuat treballant en aquesta línia, i, fruit d’aquesta feina, són els convenis
que tenim amb diferents administracions locals i comarcals i amb fundacions del nostre territori i de
fora.
Paral·lelament hem treballat per reforçar la nostra xarxa interna, reforçant la col·laboració i la unitat
d’acció entre tots els components de Càritas: parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesana, per
enfortir i crear nous vincles per a la unificació de criteris i fer camí cap al mateix model d’acció social.
Durant aquest any passat, 9 Càritas parroquials i interparroquials més es van acollir sota el paraigües
del NIF de Càritas Diocesana, que suposen ja un 30% dels grups de Càritas de les parròquies de la diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat.
En definitiva, estem optimitzant els nostres recursos i potencials a través del treball en xarxa i la creació
d’una sèrie d’accions que millorin l’oferta de serveis a les persones.
21
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Voluntariat
Engeguem motors... i ens posem en velocitat de creuer... per continuar l’apassionant camí d’acompanyar
les persones voluntàries.
El 2015 ha estat un any de consolidar l’itinerari d’acolli-
da i acompanyament a les persones voluntàries a Càri-
tas, dissenyar la nova oferta formativa, planificar nous
reptes en l’acompanyament... Ha estat un any en què
la formació ha estat la prioritat del programa de vo-
luntariat, hem fet 3 Cursos Bàsics d’iniciació al volun-
tariat, a Sant Feliu, Sant Boi i Gavà, amb la participació
de 67 persones, i hem fet una formació específica per
a voluntaris de CAIF (Centre d’Acollida i Formació) i de
reforços educatius, amb una participació de 90 volun-
taris.
Ha estat un any de creació de l’equip de formació, un equip format per contractats i voluntaris, que han
treballat braç a braç per assentar les bases per poder construir una oferta formativa sòlida, diversa, atrac-
tiva, participativa i que respongui a les necessitats formatives de les persones voluntàries.
Entenem la formació com un itinerari educatiu de la persona voluntària dintre de Càritas, com una espi-
ral en què s’ha de tenir en compte el moment i el procés maduratiu de cadascú, no centrat només en la
tasca.
Entenem la formació a les persones voluntàries com l’adob imprescindible d’on agafar nutrients en la
tasca d’acollida i acompanyament a les persones de cadascun dels nostres projectes. Volem que les per-
sones voluntàries visquin l’oferta formativa com una
font on poder anar a cercar allò que falta o se’ns esgota
en el fer de cada dia.
Creiem que la formació és un pilar en l’itinerari de la
persona voluntària a Càritas, en què no podem oblidar
el ser i el saber fer; per tant, l’oferta formativa ha d’anar
doblement encaminada en el treball d’autoconeixe-
ment de la persona voluntària i l’específic per a la tasca
concreta que desenvolupa en el seu servei, entenent
aquest com un tot, un no té sentit sense l’altre. Amb la
formació “hem de cuidar, donar eines perquè se sàpi-
guen cuidar, i així poder fer millor i més feliços la tasca”.
Han estat un total de 157 voluntaris que han participat d’aquesta oferta formativa, desplaçant-se, inver-
tint hores del seu temps, participant activament, fent de corretja de transmissió amb els companys dels
seus equips: i des d’aquí el nostre agraïment...
Hem acabat el 2015 satisfets, havent complert les expectatives, i amb moltes ganes de continuar treba-
llant; així que cordeu-vos els cinturons, que el viatge continua...
22
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Responsabilitat
social
El 2015 hem comptat amb el suport vital de socis, col·laboradors, empreses, entitats i institucions que
han demostrat el seu compromís cap als nostres valors i les persones més vulnerables de la societat.
Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu agraïm les iniciatives i respostes solidàries que ens han fet arri-
bar, per exemple:
SOCIS REGULARS: Ens permeten planificar l’acció social gràcies al seu compromís regular.
DONANTS PUNTUALS: Ens ajuden econòmicament o en espècie.
ENTITATS AMB COR: Empreses, clubs esportius o institucions que comparteixen els nostres
valors i decideixen ser responsables i generadors de justícia i riquesa social.
	 EMPRESES AMB COR: Fent donatius econòmics o en espècie (productes d’higiene
o material infantil, per exemple).
	 CLUBS AMB COR: Oferint més de 70 estades d’estiu per als nostres infants, tornejos
solidaris i recollida de material infantil, aliments o joguines.
Assistint als nostres ACTES SOLIDARIS: El musical Mamma Mía de l’octubre o diverses fires
al llarg de l’any.
23
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Sensibilització
i comunicació
AMB EL TEU GERMÀ?
QUÈ FAS
ESTIMA i VIU
la JUSTÍCIA
www.caritassantfeliu.cat
Càritas
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Durant el 2015, s’han treballat els dos moments centrals, Nadal
i Corpus, de la Campanya institucional de Càritas, amb els le-
mes Què fas amb el teu germà? i Practica la Justícia, deixa
la teva empremta. Enguany també s’ha participat en la cam-
panya de les Persones sense Llar, amb una Flashmob on van
intervenir, voluntaris, professionals i persones sense llar.
La crisi del refugiats que va esclatar a finals del 2015 també ha
fet que des de Càritas i altres entitats s’hagi posat en marxa la
campanya Migrants amb Drets, a part de la ja habitual cam-
panya del Dia de les Migracions, que es fa conjuntament amb
la Pastoral Social.
Accions de
sensibilització
•	 Prop de 2.000 in-
fants i joves han
participat en les
xerrades de sen-
sibilització a les
escoles.
•	 Presents a través
de les més de 25
accions de sensi-
bilització.
Campanyes
24
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Comunicació
La importància de la comunicació en qualsevol institució o àmbit de les nostres vides és cabdal, co-
municar-se no és altra cosa que relacionar-se amb l’altre, i per més que volguéssim seria impossible no
comunicar-se. Com a Càritas, una de les nostres prioritats és lluitar per una societat més justa en què
es respectin els drets i la dignitat de les persones; per aquest motiu la sensibilització i la denúncia de
les situacions d’injústicia esdevenen imprescindibles per assolir la nostra missió. Els mitjans de comu-
nicació, les xarxes socials i les noves tecnologies ens ajuden a poder fer més efectiva aquesta tasca de
sensibilització.
www.caritassantfeliu.cat
8.847
usuaris
el 2015 700
visualitzacions
caritassantfeliu
700 persones
d’abast en les
publicacions
3.700
lectures
el 2015
caritasantfeliu
50 APARICIONS EN
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Memòria Social 2015
EL DIA "D"
DE LA SETMANA
L'ORQUES
SIMFÒNICA
DEL VALLÈS
I LA POLI
FÒNICA DE
VILAFRANC
INTERPRET
"LA SANTA E INA"
ELS SANTS
DE LA SETMANA
Dv Oleguer, Víctor Ds
tua, Felicitat Dg Julià
l Candid, Romana Dm
tó, Macari, Caius Dc
Eulogi, Àurea Dj Innocenci,
Teòfanes
EL LLIBRE
DE LA SETMANA
Aquest és el
llibre més venut
a la llibreria
Mitjans del
Vendrell
//CULTURA
LA XIFRA
llocs de treball són els
que ha perdut l'Alt Penedès
DIUMENGE
MARÇ
OPINIÓ
I, a més, és impossible
Carta oberta a Vilafranca
Mònica Hill
Peyton, un exemple de l'emprenedoria...
Enric Tomàs
es ven al restaurant Cal Min d’Ordal
Els lectors d’El 3 de vuit d’Ordal
poden tornar a comprar-lo cada divendres al restaurant
Cal Min, situat a l’avinguda de Barcelona, 4.
vivim dels dona us, ens
baixarien els recursos i no
sabíem què passarien amb els
voluntaris. Però cada cop n'hi
ha més i de donacions també.
Són donacions més tes
però més repar des.
Parlàvem abans de les ne
cessitats de cada territori.
Quines té l'Alt Penedès?
Aquí s'ha donat una situació
molt maca en el s que hi
ha pobles més s on s'han
creat noves càritas parrioqui
als. Hi ha necessitats comu
nes a tot arreu com ara l'ali
mentació o la falta de feina
i aquí a Vilafranca treballem
molt especialment
per donar
formació sobretot a gent
autòctona ja que la immigra
ció ha baixat. Oferim reforç
escolar a una vuitantena de
nens vilafranquins,
tenim
el servei de pisos d'inclusió
o lloguer social, el centre
d'acollida Abraham, etc. Hi
ha necessitats de tot s.
Però l'Alt Penedès està
millor o pitjor que altres
zones?
És complicat respondre però
l'Alt Penedès té una barreja
que fa que les coses no siguin
tan severes. L'atur és una
plaga a tot arreu però aquí
hi ha recursos diferents que
suposen un equilibri: no hi
ha cap indústria que es ui
per davant de l'altra, la cons
trucció no era tan important
i a més venim d'un món
rural. Però això també va fer
que vingués més immigra
ció quan les coses anaven bé
i es necessitava mà d'obra.
Ara molts d'aquests immi
grants marxen però nosaltres
seguim rebent cada any més
demanda d'ajuda de gent
autòctona.
Ajuda que a vegades és di
rectament econòmica...
Càritas no representa donar
almoina. Evidentment
donem ajuts econòmics di
rectes perquè són necessaris
sovint per evitar desnona
ments però anem molt més
enllà. Per mi representem
la dignitat de les persones.
Se'ls dóna recursos perquè
tothom pugui ar endavant
per ell mateix. Se'ls acompa
nya, s'està al costat, però que
caminin sols.
Des de Càritas es té la sen
sació que ha passat el pitjor
de la crisi?
Els diuen que la crisi
s'està superant o ja està su
perada. En termes macroeco
nòmics la situació no està tan
malament però la situació
social està igual o s i tot
hi ha moltes famílies que ja
han esgotat totes les ajudes.
La situació està malament i
seguirà així durant anys.
També hi ha aquella gent
que treballa però que no
arriba a al de mes...
Exacte. Hi ha la pobresa se
vera però també aquella po
bresa dels treballadors que no
poden cobrir les necessitats
bàsiques. A més també hi ha
gent que fa anys havia vingut
a Càritas, havia at endavant
i ara han hagut de tornar.
Amb tanta demanda ha de
ser complicat repartir les
ajudes...
Està clar que fem el que po
dem i ens agradaria arribar a
tothom però és impossible.
Ara bé, els criteris els establei
xen els treballadors socials,
que treballen en xarxa amb
els serveis socials dels ajunta
ments. Ells són qui també te
nen els mitjans per conèixer
les realitats econòmiques de
cada persona que va a serveis
socials. I a par d'aquí ens
organitzem. No podria ser
d'altra manera.
En què es diferencia Càri
tas Diocesana de Càritas
Interparroquial?
Càritas és una ins ó de
l'església que treballa per la
dignitat de la gent més ne
cessitada des d'una ideologia
evangèlica i des de les parrò
quies. Dins de la diòcesis el
bisbe té l'obligació d uir
el servei de caritat perquè ar
ribi a tothom. La Càritas dio
cesana és la que engloba totes
les Càritas interparroquials.
Les Càritas interpar
roquials es gestionen
independentment?
Sí, però et poso un exemple
de funcionament:
la gent
d'un territori detecta la ne
cessitat concreta en un poble.
Aleshores la Càritas interpar
roquial ho comunica a Càritas
diocesana i es valora conjun
tament si es pot prestar el
servei o no. Això ho estem
treballant ara tan bé com
podem per crear més coordi
nació i treball en xarxa amb
la complicació que compora
tot això amb una diòcesi tan
gran, que va des del Baix Llo
brega s al Garraf, Anoia,
Alt Penedès i al mon r
de Montserrat inclòs.
Càritas treballa principal
ment amb voluntaris. Amb
la crisi s'han incrementat les
col∙laboracions?
Els voluntaris són el nostre
motor. A tota la diòcesi tenim
i una vintena de treballadors
socials. Amb l'inici de la crisi
En Joan Torrents
és una de les
cares més visi
bles de Càritas
Vilafranca però
des de fa un
temps que també
ho és de la diocesi
de Sant Feliu, de
la qual és director.
Jubilat del món
anys, aquest eco
nomista va ater
rar a Vilafranca
amb la seva famí
Pels seus conven
ciments perso
nals va començar
ben d'hora a
col·laborar com
a voluntari a
Càritas Vilafranca
amb el servei de
reforç escolar i al
centre d'acollida
Abraham. De
mica en mica es
va anar integrant
més en l'
va col·laborar
amb el nou bisbat
de Sant Feliu i
també va ser,
entre altres, con
seller de Càritas
Diocesana de
Barcelona durant
molts anys.
“Càritas no és sinònim de donar
almoïna sinó que treballem per la
dignitat total de les persones”
Joan Torrents
Judit Benages
L’ENTREVISTA
La setmana passada aquest
diari publicava que l’exalcal
de de Santa Fe, el Marcel Su
rià, hauria d’entrar a la presó.
Fa un any va ser condemnat a
dos anys per ar informes
de residència falsos a immi
grants sense papers. Explica
per causes humanitàries
i no
en va treure ni un sol euro.
Llavors va ser condemnat a
pagar una multa de dotze eu
ros al dia durant sis mesos i
el van inhabilitar durant dos
anys per qualsevol càrrec pú
blic. Surià, al ser condemnat
per dos anys i no tenir antece
dents, no havia d'anar a pre
só. Per tant, va decidir accep
tar la condemna.
Ara la situació ha canviat
completament.
Resulta que,
per un càlcul erroni, el l
ha impugnat la pena davant
del Tribunal Suprem i li im
posa una condemna de dos
anys i tres mesos. Per tant, ha
d'anar a la presó, ja que va as
sumir la primera condemna i
no pot interposar cap recurs
en contra de la sentència.
Surià diu que ho va fer de
bona fe, sense cap inten
mes, més vint ats i
deu ajuntaments
ho avalen.
Aquest és el suport que ha
aconseguit, en menys d’una
setmana, per sol·licitar l’in
dult parcial. Ara el procés es
pot paralitzar. El fet, però, és
que l’únic que el pot salvar de
la presó és un indult del mi
nistre de Ju a.
Així de ridícula i injusta pot
arribar a ser la Men
trestant Bárcenas i Millet
passegen pel carrer.
EL PILAR
Guillem
Carol
www.guillemcarol.
cat
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
25
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
RECURSOS Euros
Socis i donants 498.308
Fundacions 316.260
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 143.961
Càritas Parroquials i Interparroquials 724.216
Prestació de serveis i altres 60.881
Entitats amb cor 179.409
Aportacions usuaris 28.377
FONTS PRIVADES 1.951.412
Generalitat de Catalunya 62.076
Ajuntaments, Diputació, consells comarcals i ministeris 140.295
Fons social europeu 29.989
FONTS PÚBLIQUES 232.360
Aportacions IRPF aplicades a acció social 101.687
Programa Proinfància Fundació bancària“la Caixa” 744.777
ALTRES FONTS 846.464
TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.030.236
APLICACIÓ DELS RECURSOS Euros
Atenció social 2.127.223
Programa Proinfància Fundació bancària“la Caixa” 744.777
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 26.000
SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.898.000
Comunicació i sensibilització 9.579
Administració 141.877
TOTAL APLICACIONS 3.049.456
DIFERÈNCIA -19.220
Recursos
gestionats
26
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Comunicació 0,31%
Recursos
Aplicació de recursos
27
MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat
Agraïments
A Càritas creiem fermament que tots sóm membres d’una mateixa comunitat, i d’una mateixa famí-
lia, la humana. Construir una societat més justa i solidària és qüestió de tots. Són molts els agents
que treballen amb i des de Càritas per fer realitat aquest objectiu.
Volem donar el nostre agraïment als voluntaris dels projectes i de les Càritas parroquials i interpa-
rroquials i als mossens; als socis i donants; als professionals de Càritas; a les comunitats religioses de
la nostra diòcesi; als centres educatius, a les administracions públiques, als mitjans de comunicació i
a altres entitats religioses i laiques, amb qui treballem en xarxa per millorar la situació, els drets i les
oportunitats de les persones més desafavorides.
L’acció de Càritas també és possible gràcies al suport de les Entitats amb Cor i de diferents adminis-
tracions i finançadors privats.
Socis, donants
i
col·laboradors
Catalunya
Española
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
C/ Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat
www.caritassantfeliu.cat
Col·labora amb nosaltres:
“la Caixa” ES65-2100-5000-58-0200042738
El teu cor suma.
Deixa la teva empremta.
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
El teu cor suma.
Gràcies per
deixar la teva
empremta!

More Related Content

What's hot

Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Sergio Martínez
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
EvaNoguerasGlvez
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz
 
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
Asociación SIENA
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Discurs investidura Maties Serracant com alcalde
Discurs investidura Maties Serracant com alcaldeDiscurs investidura Maties Serracant com alcalde
Discurs investidura Maties Serracant com alcalde
iSabadell
 
Fundació Pare Manel
Fundació Pare ManelFundació Pare Manel
Fundació Pare Manel
Sara Francos
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
totraval34
 
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Josep A. Frias
 
Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018
Montse de Paz
 
Memòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
osmarillac
 
Programa electoral psoe maó 2011
Programa electoral psoe maó 2011Programa electoral psoe maó 2011
Programa electoral psoe maó 2011psoemenorca
 
Butlletí 74 setembre del 2011
Butlletí 74 setembre del 2011Butlletí 74 setembre del 2011
Butlletí 74 setembre del 2011
Nou Horitzó
 
Af memoria 2015 estimia
Af memoria 2015 estimia Af memoria 2015 estimia
Af memoria 2015 estimia
Marc Enrich Capilla
 
Article Revista Dona
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Donaosmarillac
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
Montse de Paz
 
Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013dias_info
 

What's hot (20)

Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
 
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015
 
Discurs investidura Maties Serracant com alcalde
Discurs investidura Maties Serracant com alcaldeDiscurs investidura Maties Serracant com alcalde
Discurs investidura Maties Serracant com alcalde
 
Fundació Pare Manel
Fundació Pare ManelFundació Pare Manel
Fundació Pare Manel
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
 
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
 
Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018Memòria Fundació ARSIS 2018
Memòria Fundació ARSIS 2018
 
Memòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
 
Programa electoral psoe maó 2011
Programa electoral psoe maó 2011Programa electoral psoe maó 2011
Programa electoral psoe maó 2011
 
Butlletí 74 setembre del 2011
Butlletí 74 setembre del 2011Butlletí 74 setembre del 2011
Butlletí 74 setembre del 2011
 
Af memoria 2015 estimia
Af memoria 2015 estimia Af memoria 2015 estimia
Af memoria 2015 estimia
 
Article Revista Dona
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Dona
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
 
Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013
 

Viewers also liked

Eiken memoria anual 2012
Eiken memoria anual 2012Eiken memoria anual 2012
Eiken memoria anual 2012
EikenClusterAudiovisual
 
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013 Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
jblopez33
 
Revista nº 166 - Enero 2013
Revista nº 166 - Enero 2013Revista nº 166 - Enero 2013
Revista nº 166 - Enero 2013
ADCTECH SOLUCIONES, S.L.
 
Gosmartsite.com - Presentazione
Gosmartsite.com - PresentazioneGosmartsite.com - Presentazione
Gosmartsite.com - Presentazionegosmartsite
 
Presentación curriculum
Presentación curriculumPresentación curriculum
Presentación curriculum
chantalllorca
 
PFM - Pablo Garcia Auñon
PFM - Pablo Garcia AuñonPFM - Pablo Garcia Auñon
PFM - Pablo Garcia Auñon
Pablo Garcia Au
 
Spanish M3 asuntos culturales
Spanish M3 asuntos culturalesSpanish M3 asuntos culturales
Spanish M3 asuntos culturales
eLearningJa
 
Grupos mediáticos
Grupos mediáticosGrupos mediáticos
Grupos mediáticos
leblay
 
Base de datos en sql
Base de datos en sql Base de datos en sql
Base de datos en sql
K-rlos Pac
 
Webs interesantes cómo crear un cv impactante
Webs interesantes cómo crear un cv impactanteWebs interesantes cómo crear un cv impactante
Webs interesantes cómo crear un cv impactante
Salvador Guerrero Romero
 
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es CapitalLuis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
Luis Ragno
 
Psicofisiología de la alimentación Christian Andrade
Psicofisiología de la alimentación Christian AndradePsicofisiología de la alimentación Christian Andrade
Psicofisiología de la alimentación Christian Andrade
christian-andrade12
 
Maleta samsonite del futuro con gps
Maleta samsonite del futuro con gpsMaleta samsonite del futuro con gps
Maleta samsonite del futuro con gps
Giseliux Gasca
 
Mystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
Mystery Shopping Report for UniKassel BibliothekMystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
Mystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
Dilara Adaylar
 
Running lean jci national congress 2015
Running lean jci national congress 2015Running lean jci national congress 2015
Running lean jci national congress 2015
Peter Rutten
 
Social Media - KPI & ROI
Social Media - KPI & ROI Social Media - KPI & ROI
Social Media - KPI & ROI
Thomas Besmer
 
Progetto scuola digitale
Progetto scuola digitaleProgetto scuola digitale
Progetto scuola digitale
Zerod S.r.l.
 
Miau
MiauMiau
717
717717
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
Universidad de Deusto - Deustuko Unibertsitatea - University of Deusto
 

Viewers also liked (20)

Eiken memoria anual 2012
Eiken memoria anual 2012Eiken memoria anual 2012
Eiken memoria anual 2012
 
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013 Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
Banco Financiero del Perú Memoria anual 2013
 
Revista nº 166 - Enero 2013
Revista nº 166 - Enero 2013Revista nº 166 - Enero 2013
Revista nº 166 - Enero 2013
 
Gosmartsite.com - Presentazione
Gosmartsite.com - PresentazioneGosmartsite.com - Presentazione
Gosmartsite.com - Presentazione
 
Presentación curriculum
Presentación curriculumPresentación curriculum
Presentación curriculum
 
PFM - Pablo Garcia Auñon
PFM - Pablo Garcia AuñonPFM - Pablo Garcia Auñon
PFM - Pablo Garcia Auñon
 
Spanish M3 asuntos culturales
Spanish M3 asuntos culturalesSpanish M3 asuntos culturales
Spanish M3 asuntos culturales
 
Grupos mediáticos
Grupos mediáticosGrupos mediáticos
Grupos mediáticos
 
Base de datos en sql
Base de datos en sql Base de datos en sql
Base de datos en sql
 
Webs interesantes cómo crear un cv impactante
Webs interesantes cómo crear un cv impactanteWebs interesantes cómo crear un cv impactante
Webs interesantes cómo crear un cv impactante
 
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es CapitalLuis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
Luis Ragno En Prospectiva lo Humano es Capital
 
Psicofisiología de la alimentación Christian Andrade
Psicofisiología de la alimentación Christian AndradePsicofisiología de la alimentación Christian Andrade
Psicofisiología de la alimentación Christian Andrade
 
Maleta samsonite del futuro con gps
Maleta samsonite del futuro con gpsMaleta samsonite del futuro con gps
Maleta samsonite del futuro con gps
 
Mystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
Mystery Shopping Report for UniKassel BibliothekMystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
Mystery Shopping Report for UniKassel Bibliothek
 
Running lean jci national congress 2015
Running lean jci national congress 2015Running lean jci national congress 2015
Running lean jci national congress 2015
 
Social Media - KPI & ROI
Social Media - KPI & ROI Social Media - KPI & ROI
Social Media - KPI & ROI
 
Progetto scuola digitale
Progetto scuola digitaleProgetto scuola digitale
Progetto scuola digitale
 
Miau
MiauMiau
Miau
 
717
717717
717
 
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
Revista Deusto nº 106 (primavera - udaberria. 2010)
 

Similar to Memòria 2015

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
Francesc Arnaez
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
Francesc Arnaez
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Arnaez
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Francesc Arnaez
 
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
volcrgirona
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
avisvalldoreix
 
Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107
Ajuntament de Quart
 
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013Presentació CRUC III Jornades Europees 2013
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013acefir
 
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La JoventutPresentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
JIS08
 
IV Congrés Internacional Favibc
IV Congrés Internacional FavibcIV Congrés Internacional Favibc
IV Congrés Internacional Favibc
Punt Òmnia Campclar
 
Càritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de ViladecansCàritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de Viladecans
puntviladecans
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011puntviladecans
 
Erc programa v_05ok_baixa
Erc programa v_05ok_baixaErc programa v_05ok_baixa
Erc programa v_05ok_baixa
Ramon Balague
 
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador GavinaDiptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Presentació Programa de Voluntariat
Presentació Programa de VoluntariatPresentació Programa de Voluntariat
Presentació Programa de Voluntariat
Igualtat Ciutadania
 

Similar to Memòria 2015 (20)

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
 
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107Celrè. Revista Municipal. 107
Celrè. Revista Municipal. 107
 
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013Presentació CRUC III Jornades Europees 2013
Presentació CRUC III Jornades Europees 2013
 
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La JoventutPresentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
 
IV Congrés Internacional Favibc
IV Congrés Internacional FavibcIV Congrés Internacional Favibc
IV Congrés Internacional Favibc
 
Càritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de ViladecansCàritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de Viladecans
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECAS
 
Butlleti 24
Butlleti 24Butlleti 24
Butlleti 24
 
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
 
Erc programa v_05ok_baixa
Erc programa v_05ok_baixaErc programa v_05ok_baixa
Erc programa v_05ok_baixa
 
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador GavinaDiptic Fundació Joan Salvador Gavina
Diptic Fundació Joan Salvador Gavina
 
Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
 
Càritas avui 12.2012
Càritas avui 12.2012Càritas avui 12.2012
Càritas avui 12.2012
 
Presentació Programa de Voluntariat
Presentació Programa de VoluntariatPresentació Programa de Voluntariat
Presentació Programa de Voluntariat
 

Memòria 2015

 • 3. Edita Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Fotografies: Arxiu Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Francesc Arnàez Disseny gràfic: Francesc Arnàez (Àrea de Comunicació i Sensibilització) © 2016. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat C/ Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 652 57 70 secretaria@caritassantfeliu.cat www.caritassantfeliu.cat
 • 4. 4 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Índex Introducció 5 Presentació Missió 6 Organigrama 7 Carta del director 8 On som? 9 Acció social Persones ateses 10 Acollida i acompanyament 11 Cobertura de les necessitats bàsiques 12 Infància 13 Formació i inserció sociolaboral 15 Sense llar i habitatge 17 Conclusions 19 Treball en xarxa 20 Voluntariat 21 Responsabilitat social 22 Sensibilització i comunicació 23 Recursos gestionats 25 Agraïments 27
 • 5. 5 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Introducció Sentim una seria responsabilitat de publicar aquesta nova memòria de Càritas Diocesana, que correspon a l’any 2015. Aquesta memòria es posa a l’abast de tothom, de qualsevol persona, creient o no, de dins l’Església o de la societat en general. Són molts i diversos els mo- tius que justifiquen la seva publicació. Només subrat- llarem un parell. L’accent del que publiquem no està posat en les obres que hem realitzat des de la institució de Càri- tas, sinó en els seus beneficiaris, és a dir, en els neces- sitats. Aquesta memòria, com sempre hem de fer en les obres de l’Església, a més d’una mirada al passat, és també una profecia i una promesa. Les obres de l’Esperit, com ara la caritat concreta amb els més necessitats, es queden curtes si miren només al que es fa en un moment concret. Pel contrari sem- pre apunten a més generositat i més amor. Sempre són com un tast petit d’allò que Jesús ens ha fet anhelar i somniar, quan ens crida al seu Regne. Per això aquesta memòria, entre altres finalitats, vol contribuir a sostenir l’esperança, tot mostrant els petits passos que hem fet aquest any 2015. Per altra banda, considerem que és just que allò que ha estat fet per molts sigui també conegut per molts. Alguns han d’ocupar un lloc rellevant en la tasca comú. Però uns altres treballen o contribueixen en un segon terme o, fins i tot, en l’anonimat. Aquests són ben nombrosos. Una memòria com aques- ta, de Càritas Diocesana, o no té “protagonistes” o en som tots i cadascun. Més encara, si mirem amb ulls evangèlics, només hi ha que un protagonista, l’Esperit de Déu, que sempre és amor concret i vol viure i actuar en mig nostre. Agraïm sincerament la tasca de tots aquells que més generositat han posat en aquest treball. Però, en definitiva, el que aquí tenim és un motiu més per donar gràcies a Déu i continuar amb el compromís renovat d’amor als necessitats. + Agustí Cortés Soriano Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
 • 6. 6 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Presentació Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. És una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibi- litzar la societat i promocionar la Justícia Social. És una entitat sense ànim de lucre i el seu finançament és sobretot de caire privat, rep majoritàriament el seu suport econòmic de persones que confien en la tasca solidària que realitza. Càritas està formada per voluntaris i professionals, i acompanya i treballa amb els sectors socials més desafavorits, caminant amb la doble missió de denunciar i transformar. Missió Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món en el qual els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat: Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense distinció de religió o d’origen cultural o ètnic, a fi que esdevinguin actors i subjectes de la seva pròpia història. Des del treball per la justícia social: lluitant contra la pobresa, l’exclusió, la intolerància, la discri- minació i qualsevol forma de violació dels drets humans. Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veritablement responsable de tothom. És acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sen- sibilització de la societat, la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.
 • 7. 7 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Organigrama BISBE DELEGAT EPISCOPAL CONSELL DIRECCIÓSOTSDIRECCIÓ SECRETARIA GENERAL Àrea d’atenció a les persones Territoris Programes Àrea de voluntariat, comunicació i captació Voluntariat Comunicació i sensibilització Captació de fons Àrea d’administració i economia Administració RRHH Comptabilitat Consell de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat -Mons. Agustí Cortés - Mn. Anton Roca - Joan Torrents -Conxa Marqués - Anna M. Rubio - Joan Moreno - Rosa M. Pol - Miquel Font - Ramon Carbonell - Josep Arayo
 • 8. 8 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Carta del director Amb la memòria social i econòmica del 2015, volem fer balanç de quina ha estat la nostra empremta com a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El lema de la campanya institucional, que vam en- cetar al Nadal del 2015, ens animava a no restar indiferents davant les injustícies socials i la vulneració dels drets de moltes persones. Comprometre’ns, doncs, a deixar la nostra empremta i abandonar les actituds de comoditat i confort, per sortir a l’encontre de l’altre. Respecte a l’any anterior, des de Càritas hem experimentat una lleugera disminució de les persones ateses, però malauradament no ho podem atribuir a un descens de les necessitats i de les famílies en situació de risc d’exclusió. Al contrari, aquesta situació de precarietat econòmica, laboral i de vulnerabilitat que es prolonga en el temps, està fent que serveis que prestava Càritas s’incloguin en la cartera de serveis de les administracions, i, per tant, siguin els ajuntaments i els serveis socials d’alguns municipis els que ho hagin anat assumint. Per altra banda, ens trobem que cada cop els processos d’acompanyament a les persones requereixen més temps; per tant, aquest petit descens del nombre de persones ateses que hem experimentat, ens ha permès poder fer processos d’acompanyament i intervencions més intenses i des d’una vessant integral de la persona. Hem volgut deixar empremta amb nous projectes que responguin a necessitats detectades, com ha estat l’Aula Jove de Càritas de Viladecans. Un projecte amb joves, que a part de cobrir un espai que en l’ensenyament de secundària no està cobert, com són les beques i el menjador, vetlla també per la dimensió més acadèmica i sobretot madurativa, en una etapa tan complicada com és l’adolescència. Esperem anar-lo fent extensiu a altres municipis amb la mateixa necessitat. Però volem seguir deixant empremta, ser una Càritas en sortida i abordar aquelles situacions i pro- blemàtiques que ens segueixen preocupant, com són l’habitatge, la infància, l’atur... Per això estem treballant ja per poder donar resposta a aquestes ne- cessitats a través de la nostra acció, fent esforços per poder fer realitat una nova empresa d’inserció i pro- moure l’economia solidària, però també amb la sen- sibilització i la denúncia, reclamant una societat amb valors, que pensi en les persones i en la sostenibilitat del nostre món. Amb aquesta intenció, hem tornat a augmentar el per- centatge d’inversió destinada a l’acció social i l’atenció a les persones.Tot això no seria possible sense la col·la- boració de tantes persones “voluntaris, professionals, socis, donants i col·laboradors”; que amb el seu suport desinteressat ens permeten continuar treballant per a les persones més vulnerables. Per aquest motiu volem donar-los les GRÀCIES. Joan Torrents
 • 9. 9 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat On som? Arxidiòceside Barcelona Barcelona DiòcesideTerrassa ArxidiòcesideTarragona DiòcesideVic MarMediterrani Olivella Canyelles SantPere deRibes Sitges Vilanova ilaGeltrú Cubelles Olesade Bonesvalls AvinyonetdelPenedès SantCugat Sesgarrigues Sta.FedelPenedès LaGranada LesCabanyes Olèrdola PacsdelPenedès Vilafranca delPenedès SantaMargarida� ielsMonjos Castellvíde laMarca SantMartí Sarroca Pontons Torrelles deFoix Font-rubí Vilobídel Penedès Puigdàlber ElPladelPenedès Mediona SantQuintí deMediona SantSadurní d’Anoia SantPere deRiudebitlles Torrelavit Subirats SantLlorenç d’HortonsLaLlacuna SantaMaria deMiralles Orpí CarmeLaTorredeClaramunt Capellades Piera Cabrerad’Anoia ElsHostalets dePierola Vallbonad’Anoia Marganell Collbató MasquefaSantEsteve Sesrovires ElBruc Monistrolde Montserrat Esparreguera OlesadeMontserrat Abrera Gelida Castellvíde Rosanes Martorell SantAndreu delaBarca Castellbisbal ElPapiol Molins deRei St.FeliudeLlobregat SantJustDesvern Esplugues deLlobregat SantJoanDespí Corberade Llobregat LaPalma deCervelló SantVicenç delsHorts ValliranaCervelló Pallejà Torrellesde Llobregat SantaColoma deCervelló SantBoide LlobregatBegues Viladecans Gavà Castelldefels SantCliment deLlobregat ElPratde Llobregat SeusCàritasDiocesana SeusCàritasParroquialseu sC euussuuu CusCC lsleueCàsPaSSequiauuususussCu usCàCàCCàrCàCuss ialalslsaslleuSeeSCàrisCCitritqoqq rita ParsPatasasPSequuiaqqquuiaaaia Sa usC ueuuààràssààràu alarroa anDasD eeSSCàrritààrààCCCCCCCitataa t qoqq tritaititti PararaaaatasPasSee SSS oqqqu Seeunaa C àritrusuuuaan rroqr esaanDioasDDtaDoasasDDDDDD eSeCCr ata PPP SeSeeenannnutituanaessaaaeseocDiocioocoiocSSnceD 40CàritasParroquials
 • 10. 10 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSt.FeliudeLlobregat Acció social Les dades que us presentem, són la suma de les persones que hem atés directament i les que s’han beneficiat, de l’acció social desenvolupada per Càritas Diocesana i per les 40 Càritas parroquials i interparroquials de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Durant el 2015, s’ha experimentat un lleuger descens de les persones ateses, donat en part perquè les administracions locals, a través dels seus serveis socials, han anat assu- mint la cobertura de les necessitats més bàsiques en molts municipis, i, per tant, des de Càritas hem pogut destinar més esforços a acompanyar les famílies d’una manera més integral i iniciar processos a més llarg termini. 2015 39,3 % 60,7 % Distribució per sexes 50 % 4,2 % 45,8 % Espanyols Comunitaris Extracomunitaris Ciutadania Persones ateses: 14.250 47.397 Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 • 11. 11 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Acollida i acompanyament “L’acollida és la raó de ser de Càritas i comporta una manera de fer i d’ésser” Acollim totes les persones independentment de la seva procedència, ètnia o religió,... L’acollida de Càritas a les persones vulnerables o en situació de necessitat, és una acció a favor de la dignitat de les persones i de la lluita pels seus drets. Des de l’acollida s’informa, s’orienta, es forma i s’acompanya als serveis normalitzats. Sobretot fem que l’acollida sigui una trobada interpersonal. Els voluntaris i els professionals que estan a l’acollida no se centren només en els problemes de subsistència, d’habitatge i en la seva resolució. La persona se sent escoltada, tinguda en compte, tractada amb respecte, i amb dret a dir i decidir sobre la seva pròpia vida. Quan les angoixes es comparteixen i es comuniquen, s’obre un procés d’alternatives al que s’està vivint. Hi ha un intercanvi mutu i sorgeixen les potencialitats de qui es pensava que no en tenia. L’acollida és creure en les possibilitats de l’altre. Des de l’acollida escoltem la persona que demana ajut i l’acompanyem en la recerca de respostes a les seves necessitats. L’acompanyem perquè pugui eixamplar la seva xarxa i pugui participar en el teixit del seu barri, del seu municipi, de la seva comunitat. L’acollida en les Càritas parroquials i interparroquials és una de les xarxes més extenses i properes de suport a les persones en situació d’exclusió. Càritas parroquial d’Esparreguera Càritas parroquial de Collbató Càritas parroquial de Gelida Càritas parroquial d’Abrera Càritas parroquial de Martorell Càritas parroquial d’Olesa de Montserrat Càritas parroquial de Sant Andreu de la Barca Càritas parroquial de Sant Joan Despí Càritas interparroquial d’Esplugues de Llobregat Càritas parroquial de Sant Feliu de Llobregat Càritas parroquial del Papiol Càritas parroquial de Castellbisbal Càritas parroquial de Molins de Rei Càritas parroquial de Sant Just Desvern Càritas interparroquial de Sant Vicenç del Horts Càritas parroquial de Torrelles de Llobregat Càritas parroquial de Vallirana Càritas parroquial de Cervelló Càritas parroquial de la Palma de Cervelló Càritas parroquial de Corbera de Llobregat Càritas parroquial de Pallejà Càritas interparroquial de Sant Boi de Llobregat Càritas interparroquial de Viladecans Càritas interparroquial de Gavà Càritas parroquial de Castelldefels Càritas parroquial del Prat de Llobregat Càritas parroquial de Begues Càritas parroquial de Piera Càritas parroquial de Capellades Càritas parroquial de Sant Sadurní d’Anoia Càritas parroquial de Sant Pere de Riudebitlles Càritas parroquial de Sant Quintí de Mediona Càritas interparroquial de Vilafranca Càritas parroquial de la Granada Càritas interparroquial de Vilanova i la Geltrú Càritas parroquial de Sitges Càritas parroquial de Cubelles Càritas parroquial de Sant Pere de Ribes Punts d’acollida i acompanyament
 • 12. 12 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat El context de crisi, que encara vivim, ha comportat una retallada de drets de moltes persones, i això fa que moltes necessitats vitals estiguin sense cobrir. Cal seguir donant suport a la cobertura d’aquestes necessitats, però al mateix temps cal emmarcar les nostres accions des d’un enfocament que col·loqui les persones en el centre. En aquest sentit, a la nostra diòcesi han començat a sorgir reflexions sobre com complementar les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques. És clau fer-ho amb mitjans que facilitin la incorporació social i la par- ticipació activa en la societat. Cobertura de les necessitats bàsiques En diferents Càritas s’estan portant a ter- me serveis que proposen un manera de fer diferent, apostant per posar la dignitat de la persona com a valor principal, i per tenir-ne cura des del respecte dels seus drets. Serveis per transitar, des d’una aju- da concreta a un acompanyament basat en la coresponsabilitat, la participació i l’autonomia. Serveis que ofereixen espais de trobada i de relacions de suport mutu. Serveis en què es treballen els acompan- yaments individuals, grupals, però també comunitaris. Algunes d’aquestes iniciatives que ens confirmen que hi ha altres maneres de fer són : • Les targetes moneder que permeten a les persones realitzar les compres dels aliments i els productes d’higiene d’una manera del tot normalitzada, respectant la seva dignitat. S’ha utilitzat amb les perso- nes que viuen en els pisos compartits de Càritas. • Els vals per comprar en botigues de Molins amb l’objectiu d’oferir suport econòmic a les famílies, però generant autonomia perquè les persones no siguin receptors passius. • L’economat de Vilanova i la Geltrú o Aliments solidaris de Sant Boi de Llobregat: a través del sistema de punts la persona pot continuar decidint quins aliments ha d’agafar per cobrir la seva alimentació. Amb l’objectiu d’oferir un acompanyament en clau comunitària i des del treball en xarxa. Des de les diferents Càritas parroquials s’han cobert les necessitats bàsqiues de més de 27.000 persones 969 infants beneficiats pel programa Proinfància de “la Caixa” 352 famílies be- neficiades pel Servei d’Ajudes Econòmiques 143.412 €destinats a ajudes econòmiques per a la cobertura de neces- sitats bàsiques
 • 13. 13 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Des del programa d’infància, continuem oferint una sèrie de serveis orientats a donar una atenció inte- gral als infants i a oferir suport a les seves famílies. Infància Suport matern infantil Mares amb infants de 0-3 anys en els dos Ser- veis Matern Infantil que tenim: un al Prat de Llo- bregat i un altre a Sant Feliu de Llobregat. 42 mares 51 infants Tallers terapèutics S’han realitzat tallers formatius, a pares i mares, que han acollit 114 persones al Prat de Llo- bregat, Sant Feliu de Llobregat, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Martorell, Castellbisbal i Sant Sadurní d’Anoia. St Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Castelldefels Viladecans Gavà St Feliu de Llobregat St Pere de Ribes Pallejà Cubelles Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú Corbera de Llobregat Reforçoseducatius 247 infants 115 voluntaris 16 professionals
 • 14. 14 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Dins del programa, aquest any, i com a novetat, hem creat l’Aula Jove, que va començar com una prova pilot de 3 mesos al municipi de Cervelló. Aquesta primera experiència va confirmar la utilitat del servei partint de les necessitats reals d’aquests nois i noies. Hem atès 7 nois i noies amb edats compreses entre els 13 i els 16 anys. Donat l’èxit, i gràcies al suport i la voluntat de Càritas interparroquial, es va exportar a Viladecans des de l’inici del curs 2015-16, on hem acollit 7 participants que tenen entre 12 i 13 anys. No el considerem un reforç educatiu com els que fem a primària, ja que va més enllà: el servei és de dilluns a dijous des que surten els nois i noies de l’institut a les 14.30h, fins a les 18h. AULA JOV E DE V ILADECANS Aula Jove de Càritas Des del passat 2 de novembre, em vaig incorporar a l’equip de Càritas Sant Feliu, per a dur a terme el servei d’Aula Jove, a la localitat de Viladecans. El curs passat havia realitzat aquest mateixservei aCervellódurant el3rtrimestre escolar ila veritatésque hovaig viure comunamoltbona experièn- cia. P er a m i era el primer contacte a nivell professional després d’haver acabat els estudis. servei és diferent, quant a les problemàtiques presents, com també pel que fa al moment vital en què es troben, ja que són d’edats més joves i, per tant, les necessitats i habilitats que presenten a nivell acadèmic i personal també ho són. Crec que és molt positiu que s’ofereixin serveis de r eforç educatiu com aquest, en què u n dels eixos principals del servei ( junt amb el de l’alimentació) és l’àmbit acadèmic, però sense o bviar el t reball de c reixement p ersonal que esdevindrà la base de qualsevol milloraque s’observi en l’eix esmentat anteriorment. Dedicar una estona cada dia a un concepte com és l’educa- ció emocional té una r elació d irecta amb e l fet que e ls nois/es aconsegueixintrobaraquellesestratègies d’afronta- ment que tots portem d ins, i que només e ls f alta desco- brir-les . Bernat Fisas Educador Se’ls ajuda en aquelles tasques més acadèmiques, organitzatives..., i sobretot en un moment vital com es l’adolescència, poder-los acompan- yar, orientar, escol- tar... És un servei que també té com a objectiu donar suport a aquestes famílies amb el servei de menja- dor, però sobretot és de caire preventiu vers aquests nois i noies
 • 15. 15 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Formació i inserció sociolaboral Durant el 2015, des de les acollides laborals s’han atès 620 persones. En funció de les necessitats de cada una s’ha pactat un tipus d’acompanyament o un altre (orientació i assessorament, disseny d’un diagnòstic laboral, acompanyament en el procés formatiu i/o recerca de feina…). La inserció laboral i l’accés al treball és la principal font d’integració social, per aquest motiu també és un dels principals àmbits de la intervenció que fem des de Càritas amb les persones. -Classes d’alfabetit- zació i llengua en 5 CAIF (centres d’acollida i formació). -Dos cursos d’introducció a la informàtica per a persones que volen buscar feina, però que no tenen coneixements d’infor- màtica i internet. Formacions de competències bàsiques S’han desenvolupat 3 tallers per a treballar aspectes necessaris i impres- cindibles per poder trobar una feina i poder-la mantenir. Algunes competències treballades han estat: flexibilitat, disposició a l’aprenentat- ge, gestió de les emocions, responsa- bilitat, treball en grup, acceptació de les normes… Com a aspecte innovador, hi ha hagut la introducció d’un coach per tal d’apoderar les persones. Formacions de competències transversals S’han realitzat tres càpsules de recerca de feina, per a persones que estan preparades per fer recerca de feina però que no coneixen les eines per fer-ho. S’ha treballat l’objectiu professional, l’entrevista, el CV, la carta de presenta- ció… Càpsules de recerca de feina
 • 16. 16 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Cal destacar, també, que s’ha fet una formació per a persones interessades en la cura d’avis. El curs s’ha anomenat Curs d’atenció a persones dependents en domicilis. Aquesta formació ha inclòs pràctiques no laborals en tres residències geriàtriques i ha estat una oportunitat per a les alumnes, per conèixer l’àmbit de la cura d’avis, per incorporar-se a un entorn laboral, per establir relacions interpersonals… En aquest sentit, durant el 2015 s’han propiciat 35 contractacions de persones amb que s’havia iniciat un itinerari d’inserció i que finalment han trobat feina. Testimonis d’alumnes del curs A veces en la vida toca pasar etapas difíciles donde es necesario dar un giro y empezar de nuevo. Es ahí cuando quizás y sin espe- rarlo la suerte quiere acompañarnos y en el camino nos encontra- mos con buenas y nobles personas que de una u otra manera y sin pensarlo nos echan una mano; esa mano que nos ayuda a coger fuerzas para encaminarnos e ilusionarnos de nuevo. La verdad y casi en el último suspiro ha sido la suerte la que ha querido acompañarme, dándome la oportunidad de formarme con la entidad de Càritas. A partir de ahí aquella ilusión que tenía en mente de una u otra manera se ha empezado a hacer realidad, haciendo en un principio el curso relacionado con la atención a personas mayores en domicilio.Creo y siento que la oportunidad que me ha brindado este curso, me ha abierto las puertas para ir cada vez más, formándome de manera más completa e interesante en este mundo. “No hi ha millor regal que posar el cor en el que creus, sents i fas. Que fermoso poder chegar ao corazón dos demais sen esforzo deixando saír o mellor de ti.” Estic fent un curs formatiu,. té una part teòrica i una altra de pràctica, i m’han ensenyat moltíssim. En aquests moments tan difí- cils per a tothom per les dificultats que travessa el país, sembla que siguin més importants els problemes i la negativitat. Hi ha una dita en castellà ¨Que me quiten lo bailao¨. Jo he ballat amb les meves companyes, he ballat amb una sene- galesa, brasilera, cubana, italiana, catalana, gallega i marroquines. Tornar a creure i a compartir en la companyonia ja que en les anades i vingudes del dia a dia no se’ls dóna la importància que els pertoca i deixen de ser prioritaris. És un cop d’aire fresc conèixer persones de més de noranta anys i prop de cent, un segle! Donar i rebre afecte, un afecte entranya- ble, tornar la mirada enrere, en valors i principis adormits. He après en la pròpia carn que la vida és efímera, un estel fugaç. No sé que passarà, però ¨Que me quiten lo bailao¨. Fatima Inés
 • 17. 17 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Sense llar i habitatge social Les persones que estan en situació de sense llar, sovint ens truquen a la porta, passen i passen i no se’n surten. Des de Càritas Diocesana, engeguem noves propostes, nous reptes, per tal que les persones que estan en aquesta situació se’n puguin sortir. Ens és difícil donar alternatives, quan les possibilitats d’inserir-se a nivell social, laboral, econòmic, no estan ben plantejades i les estructures i models polítics i socials actuals, tornen a abocar les persones a la seva situació inicial, alguns cops fins i tot culpabilitzant-les. Manquen llocs on viure, manquen llocs de feina estables, manquen prestacions dignes que ajudin a cobrir totes les necessitats, manquen professio- nals que ajudin a refer les situacions familiars i personals un cop surts de la situació de persona sense llar. Mentre no hi hagi un bon circuit d’inserció social, molts seran els que ens trucaran a la porta i la nostra resposta serà la mateixa de sempre, oferir espais on pernoctar, serveis de bugaderia i dutxes, però no aconseguirem que la persona se’n surti si al darrere no hi ha un veritable equilibri d’oportunitats, en les quals les persones que es tornen a integrar puguin arribar a valer-se per elles mateixes. Pis compartit de St. Climent de Llobregat És un equipament per a mares soles amb infants (4 mares i 8 infants) Llar l’Olivera Pisos unifamiliars d’emergència a Gelida (20 adults i 15 menors) Pisos per a persones soles Al Prat de Llobregat (4 persones), 2 a Vilafranca del Penedès (10 persones), a Vilanova i la Geltrú (2 persones) i la Llar Magdalena Bonamich a Molins de Rei (13 persones). Centre d’Acollida Abraham 285 homes 42 pisos socials per a famílies i persones sense llar, repartits per tot el territori del Bisbat. 58 habitatges 196 persones
 • 18. 18 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Jo no he estat mai una persona creient, però en un moment de la vida, vaig agafar una mala decisió i em vaig trobar que tot el que m’envoltava havia desaparegut. Vaig arribar a un dels serveis que ofereix Càritas amb una actitud prepotent, com si fossin ells els culpables de la meva situació i tinguessin l’obligació de donar-me tot el que els demanava. A més jo continuava consumint i fent veure que ho controlava, m’era igual estar tirat a terra, anar brut, menjar de les escombraries. Havia assumit el meu paper de perdedor, d’invisible, de pobret, de pocavergonya, em vaig acostumar que les persones que passessin pel meu costat no els importés si jo estava bé o malament, he palpat en la mirada dels menors aquesta sensació, els han educat bé, ja que veuen normal coses que no ho son… Però va arribar un dia que em vaig adonar que si estava viu i els dies anaven passant era perquè hi havia alguna cosa important que jo m’havia perdut, va ser llavors quan vaig veure i em van fer veure, professionals i voluntaris, que jo els interessava, que patien per mi, que se’n preocupaven, que estigués bé. Agraït, n’estic, però agraeixo més la figura d’un home que gràcies a ell n’hi ha molts que es creuen el seu missatge i aposten per ell i intenten viure tal com ell va proposar: no jutjant, compartint, estimant. Jo encara estic a l’inici del que en diuen intervenció i no sé si podré sortir de la situació en la què em trobo; ni tan sols no sé si podré plantejar-me intentar-ho, ja que tinc massa assumit que no importo com a persona… Francisco
 • 19. 19 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Conclusions Durant el 2015, més de 47.000 persones s’han beneficiat de l’atenció social que hem desenvolupat des de Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Una dada que representa un lleuger descens respecte de les persones ateses l’any anterior, però que malauradament no podem atribuir a una millora de la situació de les persones, un descens de les necessitats o un menor nombre de les persones que estan en risc d’ex- clusió. Precisament aquesta situació de precarietat econòmica i de vulnerabilitat ha fet que les administracions públiques hagin anat incorporant, a la cartera de serveis, alguns dels serveis que fins ara assumia Càritas. Aquesta realitat ens ha permès que des de Càritas puguem destinar més esforços i recursos a l’acompanyament de les persones en els seus processos d’inserció, des d’una visió integral de la persona i en un espai de temps més prolongat. Aquesta suma de factors explica aquest lleuger descens de les persones ateses, l’augment dels acompanyaments i aquesta atenció més intensiva que s’ha realitzat durant el 2015 i que continuarà en la mateixa línia durant el 2016. El 45% de les persones que hem atès tenen entre 30 i 45 anys, persones sense feina o feines precàries que no els permeten poder fer front a les despeses per cobrir les seves necessitats bàsiques. Si aquestes famí- lies tenen fills, la situació encara esdevé de més risc, i es converteix el fet de tenir fills, en un dels principals factors d’exclusió. Aquests infants reben indirectament els efectes d’aquesta situació de precarietat, que sumades a unes polítiques basades en la immediatesa, ens posen enfront d’un escenari no gaire encorat- jador, de risc de transmissió intergeneracional de la pobresa. És a dir, els infants que han viscut en famílies en situació d’exclusió tenen un risc més elevat de viure una situació similar quan siguin adults. El fet de disposar de treball, durant molt de temps, ha estat un element d’inclusió, garantia de poder cobrir les necessitats bàsiques per a la subsistència, però en l’actualitat podem constatar que el treball ja no és garantia d’estabilitat. La precarietat laboral, els baixos salaris i els preus de l’habitatge, han fet que moltes persones, malgrat disposar de feina, no puguin fer front a les càrregues familiars. Des de Càritas ens plantegem, com a prioritari, poder treballar i acompanyar les per- sones en l’àmbit de la inserció laboral i l’economia solidària, de la lluita pel dret a un habitatge digne i amb costos que puguin ser assumibles per a les persones. Tenim el compromís de crear una nova empresa d’inserció per facilitar els processos de reincor- poració al món laboral de les persones, fer un treball intensiu amb la infància i l’ado- lescència, per poder-los donar suport en la cobertura de les necessitats més bàsiques, però també poder donar suport en aprenentatge i estudis. Hem pogut constatar la preocupació per ga- rantir un bon nivell d’estudis a aquests infants, amb l’augment de sol·licituds i les llistes d’espera que tenim en els nostres reforços educatius. L’educació i la formació esdevenen factors que generen més oportuni- tats de futur per als infants, i per aquest motiu és una de les nostres prioritats El sistema d’impostos i prestacions de l’estat és dels més ineficaços en redistribució de rendes de tota la UE. Si, a més, hi sumem un estat del benestar i unes polítiques socials debilitades, ens trobem amb la ne- cessitat de poder reclamar a les administracions unes polítiques que tinguin més en compte la dignitat i els drets de les persones. Cal un sistema de polítiques redistributives i socials que aconsegueixi reduir les desigualtats, una major inversió en educació, un sistema de prestacions universals per donar suport real a les famílies i unes polítiques d’habitatge que en garanteixin l’accés i donin estabilitat a les famílies.
 • 20. 20 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Treball en Xarxa Des de fa anys pensem que les entitats han de sumar per tal d’assolir els seus objectius i, d’aquesta manera, fer front a la complexitat que es troben en el dia a dia. Es pot dir que el treball en xarxa és el treball de col·laboració i complementació entre els recursos locals d’un àmbit territorial. És més que la coordinació (intercanvi d’informació), és una articulació comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica, per evitar duplicitats, competència entre re- cursos, descoordinació i potenciar el treball en conjunt. Això ens permet: Sumar les capacitats i els recursos de ca- dascuna de les entitats que conformen la xarxa. Aprofitar i complementar aquests recursos. Identificar i obtenir nous recursos. Desenvolupar projectes amb major abast i incidència. Aquest any passat hem continuat treballant en aquesta línia, i, fruit d’aquesta feina, són els convenis que tenim amb diferents administracions locals i comarcals i amb fundacions del nostre territori i de fora. Paral·lelament hem treballat per reforçar la nostra xarxa interna, reforçant la col·laboració i la unitat d’acció entre tots els components de Càritas: parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesana, per enfortir i crear nous vincles per a la unificació de criteris i fer camí cap al mateix model d’acció social. Durant aquest any passat, 9 Càritas parroquials i interparroquials més es van acollir sota el paraigües del NIF de Càritas Diocesana, que suposen ja un 30% dels grups de Càritas de les parròquies de la diò- cesi de Sant Feliu de Llobregat. En definitiva, estem optimitzant els nostres recursos i potencials a través del treball en xarxa i la creació d’una sèrie d’accions que millorin l’oferta de serveis a les persones.
 • 21. 21 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Voluntariat Engeguem motors... i ens posem en velocitat de creuer... per continuar l’apassionant camí d’acompanyar les persones voluntàries. El 2015 ha estat un any de consolidar l’itinerari d’acolli- da i acompanyament a les persones voluntàries a Càri- tas, dissenyar la nova oferta formativa, planificar nous reptes en l’acompanyament... Ha estat un any en què la formació ha estat la prioritat del programa de vo- luntariat, hem fet 3 Cursos Bàsics d’iniciació al volun- tariat, a Sant Feliu, Sant Boi i Gavà, amb la participació de 67 persones, i hem fet una formació específica per a voluntaris de CAIF (Centre d’Acollida i Formació) i de reforços educatius, amb una participació de 90 volun- taris. Ha estat un any de creació de l’equip de formació, un equip format per contractats i voluntaris, que han treballat braç a braç per assentar les bases per poder construir una oferta formativa sòlida, diversa, atrac- tiva, participativa i que respongui a les necessitats formatives de les persones voluntàries. Entenem la formació com un itinerari educatiu de la persona voluntària dintre de Càritas, com una espi- ral en què s’ha de tenir en compte el moment i el procés maduratiu de cadascú, no centrat només en la tasca. Entenem la formació a les persones voluntàries com l’adob imprescindible d’on agafar nutrients en la tasca d’acollida i acompanyament a les persones de cadascun dels nostres projectes. Volem que les per- sones voluntàries visquin l’oferta formativa com una font on poder anar a cercar allò que falta o se’ns esgota en el fer de cada dia. Creiem que la formació és un pilar en l’itinerari de la persona voluntària a Càritas, en què no podem oblidar el ser i el saber fer; per tant, l’oferta formativa ha d’anar doblement encaminada en el treball d’autoconeixe- ment de la persona voluntària i l’específic per a la tasca concreta que desenvolupa en el seu servei, entenent aquest com un tot, un no té sentit sense l’altre. Amb la formació “hem de cuidar, donar eines perquè se sàpi- guen cuidar, i així poder fer millor i més feliços la tasca”. Han estat un total de 157 voluntaris que han participat d’aquesta oferta formativa, desplaçant-se, inver- tint hores del seu temps, participant activament, fent de corretja de transmissió amb els companys dels seus equips: i des d’aquí el nostre agraïment... Hem acabat el 2015 satisfets, havent complert les expectatives, i amb moltes ganes de continuar treba- llant; així que cordeu-vos els cinturons, que el viatge continua...
 • 22. 22 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Responsabilitat social El 2015 hem comptat amb el suport vital de socis, col·laboradors, empreses, entitats i institucions que han demostrat el seu compromís cap als nostres valors i les persones més vulnerables de la societat. Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu agraïm les iniciatives i respostes solidàries que ens han fet arri- bar, per exemple: SOCIS REGULARS: Ens permeten planificar l’acció social gràcies al seu compromís regular. DONANTS PUNTUALS: Ens ajuden econòmicament o en espècie. ENTITATS AMB COR: Empreses, clubs esportius o institucions que comparteixen els nostres valors i decideixen ser responsables i generadors de justícia i riquesa social. EMPRESES AMB COR: Fent donatius econòmics o en espècie (productes d’higiene o material infantil, per exemple). CLUBS AMB COR: Oferint més de 70 estades d’estiu per als nostres infants, tornejos solidaris i recollida de material infantil, aliments o joguines. Assistint als nostres ACTES SOLIDARIS: El musical Mamma Mía de l’octubre o diverses fires al llarg de l’any.
 • 23. 23 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Sensibilització i comunicació AMB EL TEU GERMÀ? QUÈ FAS ESTIMA i VIU la JUSTÍCIA www.caritassantfeliu.cat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Durant el 2015, s’han treballat els dos moments centrals, Nadal i Corpus, de la Campanya institucional de Càritas, amb els le- mes Què fas amb el teu germà? i Practica la Justícia, deixa la teva empremta. Enguany també s’ha participat en la cam- panya de les Persones sense Llar, amb una Flashmob on van intervenir, voluntaris, professionals i persones sense llar. La crisi del refugiats que va esclatar a finals del 2015 també ha fet que des de Càritas i altres entitats s’hagi posat en marxa la campanya Migrants amb Drets, a part de la ja habitual cam- panya del Dia de les Migracions, que es fa conjuntament amb la Pastoral Social. Accions de sensibilització • Prop de 2.000 in- fants i joves han participat en les xerrades de sen- sibilització a les escoles. • Presents a través de les més de 25 accions de sensi- bilització. Campanyes
 • 24. 24 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Comunicació La importància de la comunicació en qualsevol institució o àmbit de les nostres vides és cabdal, co- municar-se no és altra cosa que relacionar-se amb l’altre, i per més que volguéssim seria impossible no comunicar-se. Com a Càritas, una de les nostres prioritats és lluitar per una societat més justa en què es respectin els drets i la dignitat de les persones; per aquest motiu la sensibilització i la denúncia de les situacions d’injústicia esdevenen imprescindibles per assolir la nostra missió. Els mitjans de comu- nicació, les xarxes socials i les noves tecnologies ens ajuden a poder fer més efectiva aquesta tasca de sensibilització. www.caritassantfeliu.cat 8.847 usuaris el 2015 700 visualitzacions caritassantfeliu 700 persones d’abast en les publicacions 3.700 lectures el 2015 caritasantfeliu 50 APARICIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Memòria Social 2015 EL DIA "D" DE LA SETMANA L'ORQUES SIMFÒNICA DEL VALLÈS I LA POLI FÒNICA DE VILAFRANC INTERPRET "LA SANTA E INA" ELS SANTS DE LA SETMANA Dv Oleguer, Víctor Ds tua, Felicitat Dg Julià l Candid, Romana Dm tó, Macari, Caius Dc Eulogi, Àurea Dj Innocenci, Teòfanes EL LLIBRE DE LA SETMANA Aquest és el llibre més venut a la llibreria Mitjans del Vendrell //CULTURA LA XIFRA llocs de treball són els que ha perdut l'Alt Penedès DIUMENGE MARÇ OPINIÓ I, a més, és impossible Carta oberta a Vilafranca Mònica Hill Peyton, un exemple de l'emprenedoria... Enric Tomàs es ven al restaurant Cal Min d’Ordal Els lectors d’El 3 de vuit d’Ordal poden tornar a comprar-lo cada divendres al restaurant Cal Min, situat a l’avinguda de Barcelona, 4. vivim dels dona us, ens baixarien els recursos i no sabíem què passarien amb els voluntaris. Però cada cop n'hi ha més i de donacions també. Són donacions més tes però més repar des. Parlàvem abans de les ne cessitats de cada territori. Quines té l'Alt Penedès? Aquí s'ha donat una situació molt maca en el s que hi ha pobles més s on s'han creat noves càritas parrioqui als. Hi ha necessitats comu nes a tot arreu com ara l'ali mentació o la falta de feina i aquí a Vilafranca treballem molt especialment per donar formació sobretot a gent autòctona ja que la immigra ció ha baixat. Oferim reforç escolar a una vuitantena de nens vilafranquins, tenim el servei de pisos d'inclusió o lloguer social, el centre d'acollida Abraham, etc. Hi ha necessitats de tot s. Però l'Alt Penedès està millor o pitjor que altres zones? És complicat respondre però l'Alt Penedès té una barreja que fa que les coses no siguin tan severes. L'atur és una plaga a tot arreu però aquí hi ha recursos diferents que suposen un equilibri: no hi ha cap indústria que es ui per davant de l'altra, la cons trucció no era tan important i a més venim d'un món rural. Però això també va fer que vingués més immigra ció quan les coses anaven bé i es necessitava mà d'obra. Ara molts d'aquests immi grants marxen però nosaltres seguim rebent cada any més demanda d'ajuda de gent autòctona. Ajuda que a vegades és di rectament econòmica... Càritas no representa donar almoina. Evidentment donem ajuts econòmics di rectes perquè són necessaris sovint per evitar desnona ments però anem molt més enllà. Per mi representem la dignitat de les persones. Se'ls dóna recursos perquè tothom pugui ar endavant per ell mateix. Se'ls acompa nya, s'està al costat, però que caminin sols. Des de Càritas es té la sen sació que ha passat el pitjor de la crisi? Els diuen que la crisi s'està superant o ja està su perada. En termes macroeco nòmics la situació no està tan malament però la situació social està igual o s i tot hi ha moltes famílies que ja han esgotat totes les ajudes. La situació està malament i seguirà així durant anys. També hi ha aquella gent que treballa però que no arriba a al de mes... Exacte. Hi ha la pobresa se vera però també aquella po bresa dels treballadors que no poden cobrir les necessitats bàsiques. A més també hi ha gent que fa anys havia vingut a Càritas, havia at endavant i ara han hagut de tornar. Amb tanta demanda ha de ser complicat repartir les ajudes... Està clar que fem el que po dem i ens agradaria arribar a tothom però és impossible. Ara bé, els criteris els establei xen els treballadors socials, que treballen en xarxa amb els serveis socials dels ajunta ments. Ells són qui també te nen els mitjans per conèixer les realitats econòmiques de cada persona que va a serveis socials. I a par d'aquí ens organitzem. No podria ser d'altra manera. En què es diferencia Càri tas Diocesana de Càritas Interparroquial? Càritas és una ins ó de l'església que treballa per la dignitat de la gent més ne cessitada des d'una ideologia evangèlica i des de les parrò quies. Dins de la diòcesis el bisbe té l'obligació d uir el servei de caritat perquè ar ribi a tothom. La Càritas dio cesana és la que engloba totes les Càritas interparroquials. Les Càritas interpar roquials es gestionen independentment? Sí, però et poso un exemple de funcionament: la gent d'un territori detecta la ne cessitat concreta en un poble. Aleshores la Càritas interpar roquial ho comunica a Càritas diocesana i es valora conjun tament si es pot prestar el servei o no. Això ho estem treballant ara tan bé com podem per crear més coordi nació i treball en xarxa amb la complicació que compora tot això amb una diòcesi tan gran, que va des del Baix Llo brega s al Garraf, Anoia, Alt Penedès i al mon r de Montserrat inclòs. Càritas treballa principal ment amb voluntaris. Amb la crisi s'han incrementat les col∙laboracions? Els voluntaris són el nostre motor. A tota la diòcesi tenim i una vintena de treballadors socials. Amb l'inici de la crisi En Joan Torrents és una de les cares més visi bles de Càritas Vilafranca però des de fa un temps que també ho és de la diocesi de Sant Feliu, de la qual és director. Jubilat del món anys, aquest eco nomista va ater rar a Vilafranca amb la seva famí Pels seus conven ciments perso nals va començar ben d'hora a col·laborar com a voluntari a Càritas Vilafranca amb el servei de reforç escolar i al centre d'acollida Abraham. De mica en mica es va anar integrant més en l' va col·laborar amb el nou bisbat de Sant Feliu i també va ser, entre altres, con seller de Càritas Diocesana de Barcelona durant molts anys. “Càritas no és sinònim de donar almoïna sinó que treballem per la dignitat total de les persones” Joan Torrents Judit Benages L’ENTREVISTA La setmana passada aquest diari publicava que l’exalcal de de Santa Fe, el Marcel Su rià, hauria d’entrar a la presó. Fa un any va ser condemnat a dos anys per ar informes de residència falsos a immi grants sense papers. Explica per causes humanitàries i no en va treure ni un sol euro. Llavors va ser condemnat a pagar una multa de dotze eu ros al dia durant sis mesos i el van inhabilitar durant dos anys per qualsevol càrrec pú blic. Surià, al ser condemnat per dos anys i no tenir antece dents, no havia d'anar a pre só. Per tant, va decidir accep tar la condemna. Ara la situació ha canviat completament. Resulta que, per un càlcul erroni, el l ha impugnat la pena davant del Tribunal Suprem i li im posa una condemna de dos anys i tres mesos. Per tant, ha d'anar a la presó, ja que va as sumir la primera condemna i no pot interposar cap recurs en contra de la sentència. Surià diu que ho va fer de bona fe, sense cap inten mes, més vint ats i deu ajuntaments ho avalen. Aquest és el suport que ha aconseguit, en menys d’una setmana, per sol·licitar l’in dult parcial. Ara el procés es pot paralitzar. El fet, però, és que l’únic que el pot salvar de la presó és un indult del mi nistre de Ju a. Així de ridícula i injusta pot arribar a ser la Men trestant Bárcenas i Millet passegen pel carrer. EL PILAR Guillem Carol www.guillemcarol. cat Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 • 25. 25 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat RECURSOS Euros Socis i donants 498.308 Fundacions 316.260 Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 143.961 Càritas Parroquials i Interparroquials 724.216 Prestació de serveis i altres 60.881 Entitats amb cor 179.409 Aportacions usuaris 28.377 FONTS PRIVADES 1.951.412 Generalitat de Catalunya 62.076 Ajuntaments, Diputació, consells comarcals i ministeris 140.295 Fons social europeu 29.989 FONTS PÚBLIQUES 232.360 Aportacions IRPF aplicades a acció social 101.687 Programa Proinfància Fundació bancària“la Caixa” 744.777 ALTRES FONTS 846.464 TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.030.236 APLICACIÓ DELS RECURSOS Euros Atenció social 2.127.223 Programa Proinfància Fundació bancària“la Caixa” 744.777 Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 26.000 SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.898.000 Comunicació i sensibilització 9.579 Administració 141.877 TOTAL APLICACIONS 3.049.456 DIFERÈNCIA -19.220 Recursos gestionats
 • 27. 27 MemòriaSocial2015ICàritasDiocesanadeSantFeliudeLlobregat Agraïments A Càritas creiem fermament que tots sóm membres d’una mateixa comunitat, i d’una mateixa famí- lia, la humana. Construir una societat més justa i solidària és qüestió de tots. Són molts els agents que treballen amb i des de Càritas per fer realitat aquest objectiu. Volem donar el nostre agraïment als voluntaris dels projectes i de les Càritas parroquials i interpa- rroquials i als mossens; als socis i donants; als professionals de Càritas; a les comunitats religioses de la nostra diòcesi; als centres educatius, a les administracions públiques, als mitjans de comunicació i a altres entitats religioses i laiques, amb qui treballem en xarxa per millorar la situació, els drets i les oportunitats de les persones més desafavorides. L’acció de Càritas també és possible gràcies al suport de les Entitats amb Cor i de diferents adminis- tracions i finançadors privats. Socis, donants i col·laboradors Catalunya Española
 • 28. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat C/ Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 652 57 70 secretaria@caritassantfeliu.cat www.caritassantfeliu.cat Col·labora amb nosaltres: “la Caixa” ES65-2100-5000-58-0200042738 El teu cor suma. Deixa la teva empremta.
 • 29.
 • 30. Diocesana de Sant Feliu de Llobregat El teu cor suma. Gràcies per deixar la teva empremta!