SlideShare a Scribd company logo
MEMÒRIA SOCIAL 2016
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
3
CONTINGUTS
5
INTRODUCCIÓ
Mons. Agustí Cortés
6
PRESENTACIÓ
Missió
7
ORGANIGRAMA
Càritas Diocesana
8
ON SOM?
Mapa de la diòcesi
9
CARTA DEL DIRECTOR
Sr. Joan Torrents
10
PERSONES
Dades del 2016
11
PROGRAMES
12 ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
13 INFÀNCIA
14 FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT
SOCIOLABORAL
15 PERSONES SENSE LLAR
16 HABITATGE SOCIAL
17 SUPORT A LES NECESSITATS
BÀSIQUES
18 CONCLUSIONS
19
EIXOS
20 XARXA CÀRITAS
22 VOLUNTARIAT
24 COMPROMESOS AMB CÀRITAS
25 SENSIBILITZACIÓ
26 COMUNICACIÓ
27 AGRAÏMENTS
28 RECURSOS GESTIONATS
29 RECURSOS APLICATS
30 ELLS JA EN SÓN PART
31 SIGUES PART
©2017. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
C/ d’Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
secretaria@caritassantfeliu.cat
EDITA
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
FOTOGRAFIES
Arxiu de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Disseny
Francesc Arnàez
(Àmbit de Desenvolupament Institucional)
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
5
La publicació de la memòria
anual de Càritas Diocesana és
un deure de justícia i un gest
d’agraïment.
És un deure de justícia davant
qualsevol ciutadà, perquè tot
el qui desitgi saber què es fa a
Càritas pugui saber-ho. Càritas
Diocesana sap que els recursos
que gestiona no són seus, sinó
que els rep per a donar-los.
D’altra banda, no totes les aju-
des que rep Càritas Diocesana,
per a ser destinades als més po-
bres, procedeixen de persones
pertanyents a l’Església: també
aporten recursos gent que sim-
plement es fien de l’acció social
de Càritas. Això ens recorda que
l’existència de Càritas, com a
institució de l’Església, no es
funda sobre el poder polític o
econòmic, o la força coercitiva,
sinó únicament en la confiança
que mereix davant els ulls de la
societat. I aquesta confiança re-
quereix transparència, una vir-
tut que, a més, ens ve exigida
pel mateix Evangeli.
La memòria de Càritas Dioce-
sana és també un gest d’agraï-
ment. És propi de les insti-
tucions d’Església viure de la
gratuïtat, encara que aquesta
gratuïtat minvi i en certa mane-
ra la seguretat en la planifica-
ció i en el càlcul de resultats.
Però entre nosaltres la gratuïtat
és un valor irrenunciable, per-
què garanteix la llibertat i funda
l’agraïment, realitzat en nom
dels més pobres. Un agraïment
que esdevé actitud constant da-
vant Déu i les persones que aju-
den. El fet mateix de demanar i
agrair crea llaços de germanor,
que avui són particularment
necessaris i il·luminadors en el
nostre entorn social.
També des de l’interior de l’Es-
glésia Diocesana hem d’agrair
l’incansable servei que tots els
membres, voluntaris i contrac-
tats, realitzen amb bon esperit
a favor dels necessitats en nom
de la comunitat cristiana.
Siguem, doncs, justs i agraïts i
demanem que no ens faltin mai
aquestes virtuts, sobretot quan
tractem amb amor els pobres.
+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
INTRODUCCIÓ
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
6
L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat consisteix a donar
resposta a les realitats de pobresa i exclusió social que tenen lloc a la nostra
diòcesi. Ens sentim animats per una missió permanent i irrenunciable: com-
partir des de l’austeritat, des de la proximitat a l’altre, preocupant-nos pels
nostres germans, apropant-nos-hi i tenint cura del nostre planeta, que és la
nostra casa comuna.
Escoltem, acollim, acompanyem i alleugerim la situació de les persones i fa-
mílies més vulnerables.
Càritas ha estat, està i estarà acompanyant les persones més empobrides, pro-
tegint la seva dignitat i lluitant per garantir el seu ple accés als drets humans.
PRESENTACIÓ
MISSIÓ
Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat,
perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des
del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibi-
lització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets
i paraules per aconseguir un món més just i solidari.
Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món
en el qual els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat:
•	 Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense
distinció de religió o d’origen cultural o ètnic a fi que esdevinguin
actors i subjectes de la seva pròpia història.
•	 Des del treball per la justícia social: lluitant contra la pobresa, l’ex-
clusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels
drets humans.
•	 Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veri-
tablement responsable de tothom.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
7
ORGANIGRAMA
PRESIDENT Sr. BISBE
Mons. Agustí Cortés
DELEGAT EPISCOPAL
Mn. Anton Roca
CONSELL
Mn. Anton Roca
Joan Torrents
Ana M. Rubio
Conxa Marqués
Josep Arayo
Ramon E. Carbonell
Miquel Font
Joan Moreno
Rosa M. Pol
Jaume Luján
DIRECCIÓ
Joan Torrents
SOTSDIRECCIÓ
Conxa Marqués
SECRETARIA GENERAL
Ana M. Rubio
COMITÈ DE DIRECCIÓ
Atenció a les persones
Conxa Marqués
Desenvolupament
Institucional
Ramon E. Carbonell
Administració i
Economia
Francesc Arnan
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
8
Arxidiòceside
Barcelona
Barcelona
DiòcesideTerrassa
ArxidiòcesideTarragona
DiòcesideVic
MarMediterrani
Olivella
Canyelles
SantPere
deRibes
Sitges
Vilanova
ilaGeltrú
Cubelles
Olesade
Bonesvalls
AvinyonetdelPenedès
SantCugat
Sesgarrigues
Sta.FedelPenedès
LaGranada
LesCabanyes
Olèrdola
PacsdelPenedès
Vilafranca
delPenedès
SantaMargarida
ielsMonjos
Castellvíde
laMarca
SantMartí
Sarroca
Pontons
Torrelles
deFoix
Font-rubí
Vilobídel
Penedès
Puigdàlber
ElPladelPenedès
Mediona
SantQuintí
deMediona
SantSadurní
d’Anoia
SantPere
deRiudebitlles
Torrelavit
Subirats
SantLlorenç
d’HortonsLaLlacuna
SantaMaria
deMiralles
Orpí
CarmeLaTorredeClaramunt
Capellades
Piera
Cabrerad’Anoia
ElsHostalets
dePierola
Vallbonad’Anoia
Marganell
Collbató
MasquefaSantEsteve
Sesrovires
ElBruc
Monistrolde
Montserrat
Esparreguera
OlesadeMontserrat
Abrera
GelidaCastellvíde
Rosanes
MartorellSantAndreu
delaBarca
Castellbisbal
ElPapiol
Molins
deRei
St.FeliudeLlobregat
SantJustDesvern
Esplugues
deLlobregat
SantJoanDespí
Corberade
Llobregat
LaPalma
deCervelló
SantVicenç
delsHorts
Vallirana
Cervelló
Pallejà
Torrellesde
Llobregat
SantaColoma
deCervelló
SantBoide
Llobregat
Begues
Viladecans
Gavà
Castelldefels
SantCliment
deLlobregat
ElPratde
Llobregat
Diocesanade
SantFeliudeLlobregat
SeusCàritasDiocesana
SeusCàritasParroquials
ON SOM?
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
9
CARTA DEL DIRECTOR
Denou,teniualesvostresmanslamemòria
social de Càritas Diocesana de Sant Fe-
liu de Llobregat, la tercera des que l’any
2014 iniciava la seva activitat. I les dades
que s’hi reflecteixen, des de la perspec-
tiva d’aquests darrers anys, apunten una
cronificació de la pobresa i la precarietat
en un ampli sector de la nostra població.
Aquesta cronificació obre encara més
la bretxa, entre els més rics i els més
desafavorits. Hi ha un abisme cada cop
més gran i profund a nivell social entre
els uns i els altres. Es consolida doncs la
desigualtat, i els suposats beneficis de la
recuperació que expliquen alguns, van a
parar gairebé sempre a les mateixes mans.
La taxa de risc de pobresa és al nostre
país del 20% (1 de cada 5 persones) i
al voltant d’un 30% de ciutadans tenen
dificultats o moltes dificultats per arri-
bar a final de mes (dades d’Idescat).
Aquest fet incideix en l’increment del
que mal anomenem “pobresa infantil”, ja
que no hi ha pròpiament infants pobres.
Creix el fenomen de la pobresa heredi-
tària amb totes les conseqüències que
pot arribar a tenir per als infants, la cro-
nificació d’aquestes situacions d’exclusió,
precarietat i vulnerabilitat. En definitiva,
apunta cap a la pèrdua a nivell social
de generacions d’infants que tindran
moltes dificultats per sortir-se’n demà.
Davant d’això, l’aposta de Càritas conti-
nua ferma a poder donar noves oportu-
nitats a les persones que atén, especial-
ment en l’àmbit de l’ocupació. Cal que
la gent trobi feina. Així, sumant al que
ja estem fent en aquest sentit, durant el
2017 començarà la seva activitat l’empre-
sa d’inserció promoguda per la diocesana
de Sant Feliu. També seguim promovent
projectes i serveis orientats a infants i
adolescents, tant des de la vessant de
l’ajuda a les necessitats bàsiques com en
la seva formació i creixement personal. El
darrer àmbit de treball prioritari és el de
l’habitatge social, que dóna continuïtat
als projectes d’habitatges compartits o
per a persones i famílies amb dificultats
d’accés al mercat regulat de l’habitatge.
Tot plegat, és possible gràcies a la de-
dicació de voluntaris i personal con-
tractat, de les aportacions de socis,
donants i institucions que confien en
la nostra tasca, i del suport de les co-
munitats parroquials i de la societat.
Gràcies a tots i totes.
Joan Torrents i Andreu
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
10
PERSONES 2016
899
Voluntaris
15.315
Persones ateses
39.770
48%
52%
Espanyols
Extracomunitaris
Comunitaris
50,5 %
45,2 %
4,3 %
1-17 28%
26-45 40,3%
46-60 21,4%
18-25 5,3%
+ 60 5%
EDAT
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
11
PROGRAMES
L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu consisteix a tre-
ballar per donar resposta a les realitats de pobresa i exclu-
sió social que tenen lloc a la nostra diòcesi.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
12
ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
L’acollida i l’acompanyament de les
persones més desafavorides i des-
ateses són la base de la manera de
ser i fer a Càritas. Acollim a tothom
que s’apropa a les parròquies cercant
ajuda pels seus problemes, indepen-
dentment de la seva procedència, gè-
nere, religió, situació administrativa…
“Escoltem, orientem i
acompanyem de manera
propera amb la finalitat que
les persones facin processos
de millora personal, siguin
part activa de la societat i
visquin de manera digna i
autònoma.”
Aquesta voluntat de proximitat ens
porta a tenir punts d’atenció a 38
parròquies de la nostra diòcesi. De-
tectem un nombre important de per-
sones que no tenen la situació admi-
nistrativa regularitzada, és a dir, que
no tenen DNI o NIE i es veuen fora del
sistema d’ajudes de protecció social.
Moltes de les persones en aquestes
situacions, les atenem a Càritas tant
a les acollides com després acompan-
yant-les des dels diferents recursos i
serveis que tenim.
La legislació vigent en matèria d’es-
trangeria allarga molt en el temps la
solució administrativa i fa que les per-
sones puguin estar anys sense poder
accedir a ajudes públiques. A més,
des de Càritas, tractem d’anar més
enllà i que l’acollida i l’acompanya-
ment promoguin processos d’integra-
ció amb una mirada oberta a la in-
terculturalitat i sensibles a la situació
de tantes persones, immigrants i re-
fugiades, que s’han vist obligades a
abandonar les seves llars.
“38 punts d’acollida”
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
13
INFÀNCIA
Un any per a un infant no és el
mateix que un any per a un adult, i
és per això que hem d’actuar posant
les eines necessàries, per prevenir
situacions desfavorables que puguin
deixar una empremta negativa en el
futur d’aquests infants i adolescents.
A Càritas, voluntaris i professionals
creiem en el dret de tots els menors
a tenir una infància feliç i sana. És
per això que mitjançant els nostres
projectes, treballant per crear-ne
altres de nous o millorar els actuals,
apostem per l’atenció a la infància i
l’adolescència.
Així continuem atenent infants i
joves, acollint-los, ajudant-los en les
seves necessitats i acompanyant
les seves famílies, en aquest procés
socioeducatiu bàsic per al bon
desenvolupament de qualsevol
persona.
Gràcies a l’experiència dels últims
anys, hem fet més incidència en un
aspecte, que tot i que sempre s’ha
tingut en compte, hem volgut reforçar
i treballar amb més intensitat: el
treball amb les famílies, per estar
més a prop dels infants i poder incidir
a millorar el seu entorn.
Des dels nostres serveis portem anys
atenent infants, adolescents, a través
dels reforços, aules joves, materns...
“Aprenc a escoltar, a mirar els
ulls de la personeta que tinc al
costat, dedicant-me plenament
a l’infant amb qui estic, a sentir
com a pròpies les seves alegries
i petits triomfs, però també els
seus moments de desànims.”
SUPORT MATERNOINFANTIL
28 Participants
AULA JOVE
19 Adolescents
SUPORT PSICOLÒGIC A
GRUPS DE MARES I PARES
50 Participants
REFORÇOS EDUCATIUS
193 Nenes i nens
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
14
FORMACIÓIDESENVOLUPAMENTSOCIOLABORAL
Al llarg de l’any 2016, s’han desen-
volupat les actuacions següents:
Des del Programa de formació i in-
serció laboral s’han atès 417 per-
sones.
Cal destacar que el curs de neteja
és la primera vegada que es rea-
litza. S’han impartit els continguts
dels certificats de professionalitat i
s’han fet contactes amb empreses
de neteja per fer les pràctiques no
laborals.
Pel que fa a les classes d’alfabetit-
zació i llengua, s’han fet canvis res-
pecte d’altres anys. Les persones
assisteixen a classes de dilluns a
divendres, per tal de fer un apre-
nentatge de la llengua més intensiu
i ràpid.
Finalment, cal destacar que s’ha
obert una altra aula oberta a Gavà
(ja en teníem una a Sant Andreu
de la Barca), espai que facilita fer
l’acompanyament i seguiment la-
boral.
4 Cursos d’informàtica per a
la recerca de feina.
1 Curs d’atenció a persones
dependents en domicilis.
1 Curs de neteja.
1 Taller de competències
transversals.
1 Edició de càpsules de
recerca de feina.
5 CAIF. Classes d’alfabetitza-
ció i llengua.
Servei d’intermediació labo-
ral.
“Quan acabi el curs me
n’aniré molt content, perquè
he pujat un esglaó.”
·
“Estic agraïda a Càritas
per haver-me donat
l’oportunitat i la formació
per poder treballar ajudant
les persones que ho
necessiten.”
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
15
441
persones
acollides
PERSONES SENSE LLAR
Ens adonem que quan parlem de perso-
nes que pateixen situacions de greu ex-
clusió social i residencial, existeixen di-
ferents factors que fan esdevenir a una
persona sense llar.
Són moltes les que truquen a la nostra
porta i criden a la nostra consciència, ja
que en el dia a dia estan patint. Vivim en
una societat fracturada que genera des-
igualtat i que no posa la persona en el
centre de la seva actuació.
Des de la reflexió com a comunitats pa-
rroquials i davant la situació de vulnera-
bilitat de les persones, des de Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu, juntament amb les
diferents Càritas parroquials i interparro-
quials, s’intenta donar resposta a aquesta
situació. Veiem, però, que les respostes
són temporals, i si no hi ha respostes a
llarg termini i un treball en xarxa amb les
administracions i entitats que treballen en
aquest àmbit, la solució al problema d’ex-
clusió residencial no tindrà sortida.
“Gràcies al Centre d’Acolli-
da Abraham i les persones
que hi treballen, voluntaris
i contractats, m’han fet
sentir de nou persona.”
Vilanova i la Geltrú
El Prat de Llobregat
Molins de Rei
Vilafranca del Penedès
(2 pisos i C.A. Abraham)
Gelida
Sant Climent de Llobregat
4
3
19
376
28
11
Persones Equipaments
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
16
HABITATGESOCIAL
Els pisos que Càritas gestiona, repar-
tits per tota la diòcesi, faciliten re-
soldre el problema de tenir un habi-
tatge digne a 6 persones soles i a 36
famílies en situació de vulnerabilitat
o d’exclusió social.
Són pisos d’una a tres habitacions
amb un lloguer reduït. Les famílies
i persones soles hi accedeixin per-
què per motius econòmics no tenen
possibilitat d’accedir a un habitatge
de mercat. Al mateix temps es do-
nen circumstàncies per les quals
no poden esperar la resolució de la
Mesa d’emergència social per accedir
als pisos de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya o no tenen accés ni a
sol·licitar pis a la Mesa.
La lentitud de la burocràcia per ob-
tenir respostes, els retards en la
recepció de les ajudes oficials pel
lloguer i la insuficiència de pisos de
lloguer social, aboquen a situacions
d’emergència persones i famílies que
fan que Càritas desplegui una xarxa
d’habitatges pel territori.
Es treballa amb un conveni de col·la-
boració amb la Fundació Foment de
l’Habitatge Social, que realitza la
gestió i administració del parc d’ha-
bitatges del nostre territori, i des
de Càritas fem el seguiment social i
acompanyament de les persones. Els
pisos procedeixen de cessions, lle-
gats, herències, convenis i lloguers.
42
pisos
36 famílies
126beneficiaris
6
persones soles
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
17
SUPORTALESNECESSITATSBÀSIQUES
“ Voy al rober a
menudo. Tengo dos
hijos pequeños y les
compro mucha ropa,
está casi nueva y
muy bien de precio.
Las voluntarias nos
atienden muy bien.”
Durant l’any 2016 s’ha continuat
treballant en les mateixes línies
d’actuacions d’anys anteriors.
Els serveis de Càritas adreçats a
donar cobertura a les necessitats
bàsiques, cada cop es centren
més a fer un treball promocional
i d’acompanyament, centrat en
la persona i entès com un diàleg
entre subjectes.
Cada cop més es van generant
espais de trobada on acudeixen
les persones derivades des de Càri-
tas i Serveis Socials, o bé per ini-
ciativa pròpia, i on aquestes poden
participar activament, ja que en
funció de les seves necessitats es-
cullen els aliments, els productes
d’higiene i la roba que necessiten.
Tot això dignifica l’atenció que
reben les persones, afavoreix el
seu creixement personal i permet
als equips de Càritas parroquials
poder desenvolupar la seva tasca
més identitària, l’acollida i la proxi-
mitat a les persones i comunitats
en la seva vida quotidiana.
Durant aquest any i fruit del treball
de reflexió fet per algunes Càri-
tas parroquials, han començat a
sorgir inquietuds entorn de l’apro-
fitament de menjar ja cuinat, els
excedents de roba, la sostenibi-
litat ambiental, la sensibilització i
consum responsable i la defensa
dels drets humans que fan referèn-
cia a aquestes problemàtiques.
26
Punts de distribució
d’aliments
Serveis de
distribució de roba 19
Ajudes a través del
programa Proinfància 382
Beneficiaris de les
ajudes econòmiques 1.044
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
18
CONCLUSIONS
Durant el 2016, 39.770 persones s’han
beneficiat de l’atenció social de Càritas
Diocesana i de les Càritas parroquials
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobre-
gat.
Segueix en augment el procés, per
part de les administracions públiques,
d’anar assumint la cobertura de les
necessitats de subsistència de les per-
sones, que ha suposat un descens del
nombre de persones que ajudàvem en
aquest aspecte i que ha permès a la
nostra institució destinar més esforços
i recursos a l’acompanyament de les
famílies en els seus processos d’inclu-
sió social.
Les famílies amb menors són un dels
col·lectius més vulnerables. Per això
des de Càritas seguim treballant per
donar resposta a les necessitats de
subsistència -alimentació, vestit i
allotjament- i alhora treballem per a
la promoció de les famílies, i la pre-
venció d’una possible transmissió
intergeneracional de la pobresa. Fem
una aposta per afavorir el desenvolu-
pament integral dels infants i adoles-
cents amb els projectes de reforç edu-
catiu i l’Aula Jove.
Mobilitat humana forçada
No podem fer distincions entre perso-
nes immigrants o refugiades, es tracta
de persones que s’han vist obligades a
abandonar els seus països buscant un
futur més digne. Les persones en si-
tuació administrativa irregular, que no
tenen dret a ser beneficiaris de les aju-
des de les administracions públiques
ni a treballar de manera regularitzada,
fa temps que són ajudades per enti-
tats com Càritas. Cal reivindicar unes
polítiques migratòries que garanteixin
la dignitat i els drets de les persones,
més enllà del mer control de fluxos
migratoris.
Economia solidària
La manca de feina i la precarietat la-
boral, són una de les principals difi-
cultats amb què es troben les perso-
nes que s’apropen a Càritas. Fem una
aposta per l’economia solidària i per
l’acompanyament a les persones en
els seus processos d’inserció laboral.
Durant aquest any 2017, es posarà en
marxa una empresa d’Inserció, amb la
intenció de posar la rendibilitat econò-
mica al servei d’una autèntica rendi-
bilitat social i amb l’objectiu principal
d’impulsar la promoció sociolaboral de
les persones en situació d’exclusió.
PERSONES ATESES SEGONS EDAT
De 0 a 17 anys- 28%
De 26 a 45 anys - 40,3%
Total= 68,3%
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
19
EIXOS
Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comu-
nitat cristiana per les persones més vulnerables. La seva
acció abasta també la sensibilització i la denúncia.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
20
L’acció de Càritas Diocesana de Sant Fe-
liu no es pot entendre sense la col·la-
boració coordinada amb els que també
treballen a favor de la cohesió i la justí-
cia social. Ho fem a través de taules de
treball, comissions de coordinació tèc-
nica i d’altres espais, davant d’altres
entitats i de les administracions públi-
ques, on voluntaris i professionals con-
tractats de la nostra entitat, ajuden a
dibuixar una xarxa que ens possibilita:
• L’atenció més propera i personalitza-
da de les persones ateses.
• Optimitzar millor els recursos públics
i privats que gestionem.
• Sumar capacitat tècnica, de dedica-
ció de recursos humans, materials i
econòmics.
• Detectar les necessitats concretes en
el territori de la Diòcesi per dur a terme
projectes propis o compartits.
En el marc del treball més proper a
les comunitats parroquials i de l’Es-
glésia mateix, promovem la dinamit-
zació i el compromís real de la co-
munitat cristiana en l’exercici de la
Caritat i la promoció de la justícia social.
XARXA CÀRITAS
“Dinamitzem i aprofun-
dim en el compromís real
de la comunitat cristiana
en l’exercici de la caritat i
la promoció de la justícia
social. Reforcem la col·labo-
ració i la unitat d’acció entre
tots els membres de la co-
munitat a nivell parroquial,
interparroquial, arxiprestal i
diocesà.”
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
21
Les persones voluntàries
que tenen dedicació des-
interessada als serveis de
cada localitat i els profes-
sionals que les acompa-
nyen, són un element clau
per a dur a terme aquests
objectius.
I en un altre nivell de res-
ponsabilitat, hi ha els coor-
dinadors i conciliaris de les
Càritas parroquials i inter-
parroquials, que es posen
al capdavant dels equips de
voluntaris i són les cares vi-
sibles de la nostra institució al territori
i en el treball compartit amb la Càri-
tas Diocesana. Amb ells i amb la resta
d’agents que porten a terme l’acció de
Càritas en el territori, es tenen espais
de trobada i formació compartits. Du-
rant el 2016, per exemple, s’ha partici-
pat al mes de maig en una jornada de
formació organitzada per Càritas Cata-
lunya i s’han fet dues noves trobades
de coordinadors.
El treball conjunt amb la resta de Càri-
tas diocesanes amb seu a Catalunya,
i el treball a nivell de la confederació
Càritas Espanyola, també és una rea-
litat que ens permet sumar esforços
i aprofitar les sinergies. És un treball
compartit, del qual es beneficien prin-
cipalment les persones que atenem.
Un exemple és la participació en el
patronat del CECAS (Centre Català de
Solidaritat), que tracta persones amb
addiccions.
Pel que fa al procés d’integració de les
Càritas parroquials i interparroquials
sota el paraigües del NIF únic de Càri-
tas Diocesana iniciat el 2014, enguany
ja són 21 les que s’hi han adherit (8
més que el 2015), que representen gai-
rebé el 60% del total de les Càritas de
la diòcesi. Aquest fet possibilita la co-
rresponsabilitat d’acció, l’optimització
dels recursos, una major coordinació
de la feina que es fa tant des de la
Diòcesi com des del territori i l’empara
que facilita la institució en la resposta
als requeriments legals i formals da-
vant la societat i les administracions.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
22
VOLUNTARIAT
L’oferta formativa no s’ha
quedat a les fronteres de
la nostra diòcesi, sinó
que hem aprofitat també
les propostes formatives
de Càritas Catalunya i
de Càritas Espanyola.
Entenem la formació com
una eina d’enriquiment
i transformació de la
nostra manera de ser
i fer, sempre posant la
persona com a centre
dels nostres serveis.
Ja ha passat el 2016, un altre any en el qual hem continuat consolidant el
programa de voluntariat; un any en què 899 persones voluntàries, a través
dels nostres serveis, han pogut donar resposta de forma compromesa i amb
qualitat a les necessitats que han trucat a la porta de les nostres Càritas.
“L’acció de Càritas es desenvo-
lupa amb persones voluntàries
que, amb un compromís res-
ponsable, presten el seu servei
a favor de les persones més
desafavorides.”
10
Cursos d’iniciació al
voluntariat
Trobada de voluntaris
de reforços educatius
hanparticipatenalgun
aformació
El40%delsvolunta
ris
Trobada de voluntaris
de CAIF
2
Trobades de
coordinadors de
Càritas
2016
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
23
144 persones voluntàries de la nostra diòcesi, hem pogut viure una trobada
formativa-festiva i multitudinària a Tarragona, en què Càritas Catalunya, sota el
lema “Transformem la societat des de la misericòrdia”, ens va convocar. Durant
el matí se’ns va convidar a reflexionar sobre el tema “Mirar amb misericòrdia ens
posiciona per canviar el món”, amb l’ajut dels sociòlegs i teòlegs Imanol Zubero
i mossèn Miquel Barberà, es donà pas a una estona més festiva i es clogué amb
una viscuda celebració de l’eucaristia.
“Un any més, a les persones voluntàries, homes i dones
que amb el seu compromís, el seu saber fer, les seves acti-
tuds i aptituds, la seva dedicació, el seu compromís gratuït
són el motor, les mans i el cor de la nostra institució, des
d’aquestes línies, el més sincer agraïment.”
3a Trobada de Càritas Catalunya
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
24
COMPROMESOSAMBCÀRITAS
L’acció que Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha dut a terme el 2016
no hagués estat possible sense el suport incondicional de socis, col·laboradors,
empreses i entitats.
Finca Parera, a Sant Llorenç d’Hor-
tons, va acollir la Verema Solidària,
una iniciativa que ha destinat part
dels beneficis als reforços educatius
que Càritas realitza a les comarques
de l’Alt Penedès i el Garraf.
Les Voltes Solidàries en benefici del
Suport Maternoinfantil de Càritas,
organitzades pel Consell Esportiu del
Baix Llobregat, van aplegar els valors
solidaris i esportius de petits i grans
en una sola acció.
“Ens sentim orgullosos per la confiança i el
compromís que ens demostreu.
Gràcies per acompanyar-nos!”
La Fundació Música So-
lidària va oferir un cicle
de concerts contra la po-
bresa infantil. L’Orques-
tra Amics de la UNESCO
va interpretar, amb èxit,
obres de Händel i Mozart
al Monestir de Montse-
rrat, a l’auditori de Vila-
nova i la Geltrú i a la ca-
tedral de Sant Llorenç de
Sant Feliu de Llobregat.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
25
SENSIBILITZACIÓ
La sensibilització és un dels eixos de Càritas i part de la nostra missió, educar
i sensibilitzar en valors i promoure la solidaritat i la consciència ecològica
com a estil de vida. Per transformar la societat ens cal anar incidint en la
consciència de les persones, per anar assolint canvis en les actituds i els
hàbits que recerquin el bé comú universal.
Aquest 2016, s’han treballat els
dos moments de la campanya
institucional de Càritas, per Corpus
i Nadal, amb els lemes “Practica la
Justícia, deixa la teva empremta”
i “El valor de la fragilitat”. Hem
celebrat el dia de les persones
sense llar a Vilafranca del Penedès.
Hem seguit fent incidència en la
campanya de Migrants amb Drets,
organitzant una xerrada a càrrec
de la Gta. Rosaura de Jesús, sobre
la situació dels refugiats i els im-
migrants a la frontera est d’Europa
i a la frontera sud de la Península.
Hem continuat, un any més, amb el pro-
grama de sensibilització per a escoles
“Creixent en valors” i hem començat a par-
ticipar en el projecte d’aprenentatge servei,
que esdevindrà obligatori en l’ensenya-
ment de secundària, el servei comunitari.
Una aposta per fomentar el voluntariat i el
compromís entre els joves i adolescents.
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
26
COMUNICACIÓ
La comunicació és el procés
que mostra a l’opinió pública
la imatge de Càritas; és una
de les vies de relació directa
que tenim amb la societat.
Quan mostrem la nostra
acció, mostrem l’esperança
de totes aquelles persones
que confien en nosaltres, que
les coses poden canviar, que
un altre model de societat és
possible, en què la justícia
i la dignitat de les persones
sigui el més important.
“Més de 45 aparicions en mitjans
de comunicació durant el 2016.”
54.500 interaccions
63.910 impressions
254 visualitzacions
Impacte
del nostre
missatge a
les xarxes
el 2016
.www
9.100 visites
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
27
AGRAÏMENTS
“Gràcies a totes les persones i institucions que donen suport
a la nostra acció, aquells que amb el seu esforç gratuït i des-
interessat construeixen un futur ple d’oportunitats.”
Catalunya
AJUNTAMENT
DEL PLA DEL PENEDÈS
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
28
RECURSOS GESTIONATS
RECURSOS EUROS
Socis i donants 886.980
Fundacions 194.881
Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 129.197
Càritas parroquials i interparroquials 271.663
Prestació de serveis i altres 40.733
Entitats amb cor 139.143
Aportacions usuaris 52.704
FONTS PRIVADES 1.715.301
Generalitat de Catalunya 74.260
Ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals i Ministeris 485.026
Fons social europeu 28.153
FONTS PÚBLIQUES 587.439
Aportacions IRPF aplicades a acció social 266.686
Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792
ALTRES FONTS 927.478
TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.230.218
FONTS PRIVADES
82%
FONTS PÚBLIQUES
18%
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
29
APLICACIÓ DELS RECURSOS
APLICACIÓ DELS RECURSOS EUROS
Atenció Social 2.283.729
Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792
Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 21.237
SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.965.758
Comunicació i sensibilització 14.903
Administració 162.237
Pendent d'aplicar a l'empresa d'inserció el 2017 87.320
TOTAL APLICACIONS 3.230.218
ADMINISTRACIÓ
5%
ACCIÓ SOCIAL
94%
COMUNICACIÓ
1%
Atenció a les
persones
Cobertura
necessitats
bàsiques
9% 3%21%21%12% 34%
Infància Formació
i Inserció
laboral
Sense llar
Habitatge
social
Voluntariat
Distribució de la inversió en Acció Social
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
30
ELLS JA EN SÓN PART
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
Gràcies!
Memòria Social 2016
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
31
SIGUES PARTde la solució contra la pobresa
PER QUÈ FER-SE DE CÀRITAS?
L’acció de Càritas és possible gràcies a la col·laboració desinteressada
de moltes persones.
FER-SE de Càritas és un gest de solidaritat que implica un compromís
i una aposta per una societat més justa.
La teva col·laboració anirà destinada als programes d’Acollida i
Acompanyament, Infància, Formació i Inserció Laboral, Cobertura de
Necessitats Bàsiques i Sense Llar i Habitatge, que Càritas Diocesana
de Sant Feliu de Llobregat porta a terme a la zona del Baix Llobregat,
el Garraf, l’Alt Penedès i part de l’Anoia.
Gràcies per SER PART de la solució contra la pobresa.
Col·labora amb nosaltres:
SIGUES VOLUNTARI DE CÀRITAS
FES UN DONATIU O FES-TE SOCI
la Caixa: ES65-2100-5000-58-0200042738
Entra a: caritassantfeliu.cat/festedecaritas
FES-HO COM A ENTITAT O EMPRESA
DEIXA UN LLEGAT O HERÈNCIA
Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat
C/ d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 652 57 70
www.caritassantfeliu.cat
caritassantfeliu
caritasantfeliu

More Related Content

What's hot

Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Creu Roja Girona
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Article Revista Dona
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Donaosmarillac
 
20160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_1620160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_16
Pere Vergés
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
Creu Roja Girona
 
CARITAS
CARITASCARITAS
Accions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
Accions alliberadores ACO Zona Baix LlobregatAccions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
Accions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
Acció Catòlica Obrera
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
Montse de Paz
 
Memòria social 2019
Memòria social 2019Memòria social 2019
Memòria social 2019
Francesc Arnaez
 
Memor07
Memor07Memor07
Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013dias_info
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
Fundacio Joan Salvador Gavina
 
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaPresentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Creu Roja a Catalunya
 
Memòria 2013 Figueres
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 Figueres
Creu Roja Girona
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
EvaNoguerasGlvez
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
 

What's hot (20)

Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
 
Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
 
Memoria 2016
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016
 
Article Revista Dona
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Dona
 
20160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_1620160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_16
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
 
CARITAS
CARITASCARITAS
CARITAS
 
Accions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
Accions alliberadores ACO Zona Baix LlobregatAccions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
Accions alliberadores ACO Zona Baix Llobregat
 
Memoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
 
Memòria social 2019
Memòria social 2019Memòria social 2019
Memòria social 2019
 
Memor07
Memor07Memor07
Memor07
 
Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013Memoria DIAS 2013
Memoria DIAS 2013
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015
 
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
Butlletí Obert 21 - 35 Anys!
 
Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
 
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaPresentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
 
Memòria 2013 Figueres
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 Figueres
 
Butlleti 31
Butlleti 31Butlleti 31
Butlleti 31
 
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
Revista pla de_barris_ed_especial_cloenda_2019
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
 

Similar to Memòria Social 2016

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
Francesc Arnaez
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
Francesc Arnaez
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Arnaez
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Francesc Arnaez
 
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Castellvi Solidari - Junts Podem
 
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Creu Roja a Catalunya
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
totraval34
 
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Compromís Pobla de Vallbona
 
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Compromís Pobla de Vallbona
 
Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
Creu Roja Girona
 
Fundació Pare Manel
Fundació Pare ManelFundació Pare Manel
Fundació Pare Manel
Sara Francos
 
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
volcrgirona
 
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Creu Roja Girona
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Aprèn, participa i dóna
Aprèn, participa i dónaAprèn, participa i dóna
Aprèn, participa i dóna
Banc de Sang i Teixits
 
Xtants 2017 - català
Xtants 2017 - catalàXtants 2017 - català
Xtants 2017 - català
Xtantos
 
Mans Unides
Mans UnidesMans Unides
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La JoventutPresentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
JIS08
 

Similar to Memòria Social 2016 (19)

memoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdfmemoria2022cdsf.pdf
memoria2022cdsf.pdf
 
Memòria Social 2022
Memòria Social 2022Memòria Social 2022
Memòria Social 2022
 
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
Mèmoria de Càritas diocesana Sant Feliu de Llobregat 2023
 
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
 
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
 
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïdaMemòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
Memòria Fundació Tot Raval 2014_versió reduïda
 
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
 
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
 
Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
 
Fundació Pare Manel
Fundació Pare ManelFundació Pare Manel
Fundació Pare Manel
 
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
 
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
 
Dossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECASDossier de premsa d'ECAS
Dossier de premsa d'ECAS
 
Butlleti 24
Butlleti 24Butlleti 24
Butlleti 24
 
Aprèn, participa i dóna
Aprèn, participa i dónaAprèn, participa i dóna
Aprèn, participa i dóna
 
Xtants 2017 - català
Xtants 2017 - catalàXtants 2017 - català
Xtants 2017 - català
 
Mans Unides
Mans UnidesMans Unides
Mans Unides
 
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La JoventutPresentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
Presentació XI FòRum Destudis Sobre La Joventut
 

Memòria Social 2016

 • 1. MEMÒRIA SOCIAL 2016 Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
 • 2.
 • 3. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 3 CONTINGUTS 5 INTRODUCCIÓ Mons. Agustí Cortés 6 PRESENTACIÓ Missió 7 ORGANIGRAMA Càritas Diocesana 8 ON SOM? Mapa de la diòcesi 9 CARTA DEL DIRECTOR Sr. Joan Torrents 10 PERSONES Dades del 2016 11 PROGRAMES 12 ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT 13 INFÀNCIA 14 FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIOLABORAL 15 PERSONES SENSE LLAR 16 HABITATGE SOCIAL 17 SUPORT A LES NECESSITATS BÀSIQUES 18 CONCLUSIONS 19 EIXOS 20 XARXA CÀRITAS 22 VOLUNTARIAT 24 COMPROMESOS AMB CÀRITAS 25 SENSIBILITZACIÓ 26 COMUNICACIÓ 27 AGRAÏMENTS 28 RECURSOS GESTIONATS 29 RECURSOS APLICATS 30 ELLS JA EN SÓN PART 31 SIGUES PART
 • 4. ©2017. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat C/ d’Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 652 57 70 secretaria@caritassantfeliu.cat EDITA Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat FOTOGRAFIES Arxiu de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Disseny Francesc Arnàez (Àmbit de Desenvolupament Institucional)
 • 5. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 5 La publicació de la memòria anual de Càritas Diocesana és un deure de justícia i un gest d’agraïment. És un deure de justícia davant qualsevol ciutadà, perquè tot el qui desitgi saber què es fa a Càritas pugui saber-ho. Càritas Diocesana sap que els recursos que gestiona no són seus, sinó que els rep per a donar-los. D’altra banda, no totes les aju- des que rep Càritas Diocesana, per a ser destinades als més po- bres, procedeixen de persones pertanyents a l’Església: també aporten recursos gent que sim- plement es fien de l’acció social de Càritas. Això ens recorda que l’existència de Càritas, com a institució de l’Església, no es funda sobre el poder polític o econòmic, o la força coercitiva, sinó únicament en la confiança que mereix davant els ulls de la societat. I aquesta confiança re- quereix transparència, una vir- tut que, a més, ens ve exigida pel mateix Evangeli. La memòria de Càritas Dioce- sana és també un gest d’agraï- ment. És propi de les insti- tucions d’Església viure de la gratuïtat, encara que aquesta gratuïtat minvi i en certa mane- ra la seguretat en la planifica- ció i en el càlcul de resultats. Però entre nosaltres la gratuïtat és un valor irrenunciable, per- què garanteix la llibertat i funda l’agraïment, realitzat en nom dels més pobres. Un agraïment que esdevé actitud constant da- vant Déu i les persones que aju- den. El fet mateix de demanar i agrair crea llaços de germanor, que avui són particularment necessaris i il·luminadors en el nostre entorn social. També des de l’interior de l’Es- glésia Diocesana hem d’agrair l’incansable servei que tots els membres, voluntaris i contrac- tats, realitzen amb bon esperit a favor dels necessitats en nom de la comunitat cristiana. Siguem, doncs, justs i agraïts i demanem que no ens faltin mai aquestes virtuts, sobretot quan tractem amb amor els pobres. + Agustí Cortés Soriano Bisbe de Sant Feliu de Llobregat INTRODUCCIÓ
 • 6. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 6 L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat consisteix a donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social que tenen lloc a la nostra diòcesi. Ens sentim animats per una missió permanent i irrenunciable: com- partir des de l’austeritat, des de la proximitat a l’altre, preocupant-nos pels nostres germans, apropant-nos-hi i tenint cura del nostre planeta, que és la nostra casa comuna. Escoltem, acollim, acompanyem i alleugerim la situació de les persones i fa- mílies més vulnerables. Càritas ha estat, està i estarà acompanyant les persones més empobrides, pro- tegint la seva dignitat i lluitant per garantir el seu ple accés als drets humans. PRESENTACIÓ MISSIÓ Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibi- lització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari. Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món en el qual els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat: • Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense distinció de religió o d’origen cultural o ètnic a fi que esdevinguin actors i subjectes de la seva pròpia història. • Des del treball per la justícia social: lluitant contra la pobresa, l’ex- clusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels drets humans. • Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veri- tablement responsable de tothom.
 • 7. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 7 ORGANIGRAMA PRESIDENT Sr. BISBE Mons. Agustí Cortés DELEGAT EPISCOPAL Mn. Anton Roca CONSELL Mn. Anton Roca Joan Torrents Ana M. Rubio Conxa Marqués Josep Arayo Ramon E. Carbonell Miquel Font Joan Moreno Rosa M. Pol Jaume Luján DIRECCIÓ Joan Torrents SOTSDIRECCIÓ Conxa Marqués SECRETARIA GENERAL Ana M. Rubio COMITÈ DE DIRECCIÓ Atenció a les persones Conxa Marqués Desenvolupament Institucional Ramon E. Carbonell Administració i Economia Francesc Arnan
 • 8. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 8 Arxidiòceside Barcelona Barcelona DiòcesideTerrassa ArxidiòcesideTarragona DiòcesideVic MarMediterrani Olivella Canyelles SantPere deRibes Sitges Vilanova ilaGeltrú Cubelles Olesade Bonesvalls AvinyonetdelPenedès SantCugat Sesgarrigues Sta.FedelPenedès LaGranada LesCabanyes Olèrdola PacsdelPenedès Vilafranca delPenedès SantaMargarida ielsMonjos Castellvíde laMarca SantMartí Sarroca Pontons Torrelles deFoix Font-rubí Vilobídel Penedès Puigdàlber ElPladelPenedès Mediona SantQuintí deMediona SantSadurní d’Anoia SantPere deRiudebitlles Torrelavit Subirats SantLlorenç d’HortonsLaLlacuna SantaMaria deMiralles Orpí CarmeLaTorredeClaramunt Capellades Piera Cabrerad’Anoia ElsHostalets dePierola Vallbonad’Anoia Marganell Collbató MasquefaSantEsteve Sesrovires ElBruc Monistrolde Montserrat Esparreguera OlesadeMontserrat Abrera GelidaCastellvíde Rosanes MartorellSantAndreu delaBarca Castellbisbal ElPapiol Molins deRei St.FeliudeLlobregat SantJustDesvern Esplugues deLlobregat SantJoanDespí Corberade Llobregat LaPalma deCervelló SantVicenç delsHorts Vallirana Cervelló Pallejà Torrellesde Llobregat SantaColoma deCervelló SantBoide Llobregat Begues Viladecans Gavà Castelldefels SantCliment deLlobregat ElPratde Llobregat Diocesanade SantFeliudeLlobregat SeusCàritasDiocesana SeusCàritasParroquials ON SOM?
 • 9. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 9 CARTA DEL DIRECTOR Denou,teniualesvostresmanslamemòria social de Càritas Diocesana de Sant Fe- liu de Llobregat, la tercera des que l’any 2014 iniciava la seva activitat. I les dades que s’hi reflecteixen, des de la perspec- tiva d’aquests darrers anys, apunten una cronificació de la pobresa i la precarietat en un ampli sector de la nostra població. Aquesta cronificació obre encara més la bretxa, entre els més rics i els més desafavorits. Hi ha un abisme cada cop més gran i profund a nivell social entre els uns i els altres. Es consolida doncs la desigualtat, i els suposats beneficis de la recuperació que expliquen alguns, van a parar gairebé sempre a les mateixes mans. La taxa de risc de pobresa és al nostre país del 20% (1 de cada 5 persones) i al voltant d’un 30% de ciutadans tenen dificultats o moltes dificultats per arri- bar a final de mes (dades d’Idescat). Aquest fet incideix en l’increment del que mal anomenem “pobresa infantil”, ja que no hi ha pròpiament infants pobres. Creix el fenomen de la pobresa heredi- tària amb totes les conseqüències que pot arribar a tenir per als infants, la cro- nificació d’aquestes situacions d’exclusió, precarietat i vulnerabilitat. En definitiva, apunta cap a la pèrdua a nivell social de generacions d’infants que tindran moltes dificultats per sortir-se’n demà. Davant d’això, l’aposta de Càritas conti- nua ferma a poder donar noves oportu- nitats a les persones que atén, especial- ment en l’àmbit de l’ocupació. Cal que la gent trobi feina. Així, sumant al que ja estem fent en aquest sentit, durant el 2017 començarà la seva activitat l’empre- sa d’inserció promoguda per la diocesana de Sant Feliu. També seguim promovent projectes i serveis orientats a infants i adolescents, tant des de la vessant de l’ajuda a les necessitats bàsiques com en la seva formació i creixement personal. El darrer àmbit de treball prioritari és el de l’habitatge social, que dóna continuïtat als projectes d’habitatges compartits o per a persones i famílies amb dificultats d’accés al mercat regulat de l’habitatge. Tot plegat, és possible gràcies a la de- dicació de voluntaris i personal con- tractat, de les aportacions de socis, donants i institucions que confien en la nostra tasca, i del suport de les co- munitats parroquials i de la societat. Gràcies a tots i totes. Joan Torrents i Andreu
 • 10. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 10 PERSONES 2016 899 Voluntaris 15.315 Persones ateses 39.770 48% 52% Espanyols Extracomunitaris Comunitaris 50,5 % 45,2 % 4,3 % 1-17 28% 26-45 40,3% 46-60 21,4% 18-25 5,3% + 60 5% EDAT
 • 11. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 11 PROGRAMES L’acció de Càritas Diocesana de Sant Feliu consisteix a tre- ballar per donar resposta a les realitats de pobresa i exclu- sió social que tenen lloc a la nostra diòcesi.
 • 12. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 12 ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT L’acollida i l’acompanyament de les persones més desafavorides i des- ateses són la base de la manera de ser i fer a Càritas. Acollim a tothom que s’apropa a les parròquies cercant ajuda pels seus problemes, indepen- dentment de la seva procedència, gè- nere, religió, situació administrativa… “Escoltem, orientem i acompanyem de manera propera amb la finalitat que les persones facin processos de millora personal, siguin part activa de la societat i visquin de manera digna i autònoma.” Aquesta voluntat de proximitat ens porta a tenir punts d’atenció a 38 parròquies de la nostra diòcesi. De- tectem un nombre important de per- sones que no tenen la situació admi- nistrativa regularitzada, és a dir, que no tenen DNI o NIE i es veuen fora del sistema d’ajudes de protecció social. Moltes de les persones en aquestes situacions, les atenem a Càritas tant a les acollides com després acompan- yant-les des dels diferents recursos i serveis que tenim. La legislació vigent en matèria d’es- trangeria allarga molt en el temps la solució administrativa i fa que les per- sones puguin estar anys sense poder accedir a ajudes públiques. A més, des de Càritas, tractem d’anar més enllà i que l’acollida i l’acompanya- ment promoguin processos d’integra- ció amb una mirada oberta a la in- terculturalitat i sensibles a la situació de tantes persones, immigrants i re- fugiades, que s’han vist obligades a abandonar les seves llars. “38 punts d’acollida”
 • 13. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 13 INFÀNCIA Un any per a un infant no és el mateix que un any per a un adult, i és per això que hem d’actuar posant les eines necessàries, per prevenir situacions desfavorables que puguin deixar una empremta negativa en el futur d’aquests infants i adolescents. A Càritas, voluntaris i professionals creiem en el dret de tots els menors a tenir una infància feliç i sana. És per això que mitjançant els nostres projectes, treballant per crear-ne altres de nous o millorar els actuals, apostem per l’atenció a la infància i l’adolescència. Així continuem atenent infants i joves, acollint-los, ajudant-los en les seves necessitats i acompanyant les seves famílies, en aquest procés socioeducatiu bàsic per al bon desenvolupament de qualsevol persona. Gràcies a l’experiència dels últims anys, hem fet més incidència en un aspecte, que tot i que sempre s’ha tingut en compte, hem volgut reforçar i treballar amb més intensitat: el treball amb les famílies, per estar més a prop dels infants i poder incidir a millorar el seu entorn. Des dels nostres serveis portem anys atenent infants, adolescents, a través dels reforços, aules joves, materns... “Aprenc a escoltar, a mirar els ulls de la personeta que tinc al costat, dedicant-me plenament a l’infant amb qui estic, a sentir com a pròpies les seves alegries i petits triomfs, però també els seus moments de desànims.” SUPORT MATERNOINFANTIL 28 Participants AULA JOVE 19 Adolescents SUPORT PSICOLÒGIC A GRUPS DE MARES I PARES 50 Participants REFORÇOS EDUCATIUS 193 Nenes i nens
 • 14. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 14 FORMACIÓIDESENVOLUPAMENTSOCIOLABORAL Al llarg de l’any 2016, s’han desen- volupat les actuacions següents: Des del Programa de formació i in- serció laboral s’han atès 417 per- sones. Cal destacar que el curs de neteja és la primera vegada que es rea- litza. S’han impartit els continguts dels certificats de professionalitat i s’han fet contactes amb empreses de neteja per fer les pràctiques no laborals. Pel que fa a les classes d’alfabetit- zació i llengua, s’han fet canvis res- pecte d’altres anys. Les persones assisteixen a classes de dilluns a divendres, per tal de fer un apre- nentatge de la llengua més intensiu i ràpid. Finalment, cal destacar que s’ha obert una altra aula oberta a Gavà (ja en teníem una a Sant Andreu de la Barca), espai que facilita fer l’acompanyament i seguiment la- boral. 4 Cursos d’informàtica per a la recerca de feina. 1 Curs d’atenció a persones dependents en domicilis. 1 Curs de neteja. 1 Taller de competències transversals. 1 Edició de càpsules de recerca de feina. 5 CAIF. Classes d’alfabetitza- ció i llengua. Servei d’intermediació labo- ral. “Quan acabi el curs me n’aniré molt content, perquè he pujat un esglaó.” · “Estic agraïda a Càritas per haver-me donat l’oportunitat i la formació per poder treballar ajudant les persones que ho necessiten.”
 • 15. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 15 441 persones acollides PERSONES SENSE LLAR Ens adonem que quan parlem de perso- nes que pateixen situacions de greu ex- clusió social i residencial, existeixen di- ferents factors que fan esdevenir a una persona sense llar. Són moltes les que truquen a la nostra porta i criden a la nostra consciència, ja que en el dia a dia estan patint. Vivim en una societat fracturada que genera des- igualtat i que no posa la persona en el centre de la seva actuació. Des de la reflexió com a comunitats pa- rroquials i davant la situació de vulnera- bilitat de les persones, des de Càritas Dio- cesana de Sant Feliu, juntament amb les diferents Càritas parroquials i interparro- quials, s’intenta donar resposta a aquesta situació. Veiem, però, que les respostes són temporals, i si no hi ha respostes a llarg termini i un treball en xarxa amb les administracions i entitats que treballen en aquest àmbit, la solució al problema d’ex- clusió residencial no tindrà sortida. “Gràcies al Centre d’Acolli- da Abraham i les persones que hi treballen, voluntaris i contractats, m’han fet sentir de nou persona.” Vilanova i la Geltrú El Prat de Llobregat Molins de Rei Vilafranca del Penedès (2 pisos i C.A. Abraham) Gelida Sant Climent de Llobregat 4 3 19 376 28 11 Persones Equipaments
 • 16. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 16 HABITATGESOCIAL Els pisos que Càritas gestiona, repar- tits per tota la diòcesi, faciliten re- soldre el problema de tenir un habi- tatge digne a 6 persones soles i a 36 famílies en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social. Són pisos d’una a tres habitacions amb un lloguer reduït. Les famílies i persones soles hi accedeixin per- què per motius econòmics no tenen possibilitat d’accedir a un habitatge de mercat. Al mateix temps es do- nen circumstàncies per les quals no poden esperar la resolució de la Mesa d’emergència social per accedir als pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o no tenen accés ni a sol·licitar pis a la Mesa. La lentitud de la burocràcia per ob- tenir respostes, els retards en la recepció de les ajudes oficials pel lloguer i la insuficiència de pisos de lloguer social, aboquen a situacions d’emergència persones i famílies que fan que Càritas desplegui una xarxa d’habitatges pel territori. Es treballa amb un conveni de col·la- boració amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social, que realitza la gestió i administració del parc d’ha- bitatges del nostre territori, i des de Càritas fem el seguiment social i acompanyament de les persones. Els pisos procedeixen de cessions, lle- gats, herències, convenis i lloguers. 42 pisos 36 famílies 126beneficiaris 6 persones soles
 • 17. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 17 SUPORTALESNECESSITATSBÀSIQUES “ Voy al rober a menudo. Tengo dos hijos pequeños y les compro mucha ropa, está casi nueva y muy bien de precio. Las voluntarias nos atienden muy bien.” Durant l’any 2016 s’ha continuat treballant en les mateixes línies d’actuacions d’anys anteriors. Els serveis de Càritas adreçats a donar cobertura a les necessitats bàsiques, cada cop es centren més a fer un treball promocional i d’acompanyament, centrat en la persona i entès com un diàleg entre subjectes. Cada cop més es van generant espais de trobada on acudeixen les persones derivades des de Càri- tas i Serveis Socials, o bé per ini- ciativa pròpia, i on aquestes poden participar activament, ja que en funció de les seves necessitats es- cullen els aliments, els productes d’higiene i la roba que necessiten. Tot això dignifica l’atenció que reben les persones, afavoreix el seu creixement personal i permet als equips de Càritas parroquials poder desenvolupar la seva tasca més identitària, l’acollida i la proxi- mitat a les persones i comunitats en la seva vida quotidiana. Durant aquest any i fruit del treball de reflexió fet per algunes Càri- tas parroquials, han començat a sorgir inquietuds entorn de l’apro- fitament de menjar ja cuinat, els excedents de roba, la sostenibi- litat ambiental, la sensibilització i consum responsable i la defensa dels drets humans que fan referèn- cia a aquestes problemàtiques. 26 Punts de distribució d’aliments Serveis de distribució de roba 19 Ajudes a través del programa Proinfància 382 Beneficiaris de les ajudes econòmiques 1.044
 • 18. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 18 CONCLUSIONS Durant el 2016, 39.770 persones s’han beneficiat de l’atenció social de Càritas Diocesana i de les Càritas parroquials de la diòcesi de Sant Feliu de Llobre- gat. Segueix en augment el procés, per part de les administracions públiques, d’anar assumint la cobertura de les necessitats de subsistència de les per- sones, que ha suposat un descens del nombre de persones que ajudàvem en aquest aspecte i que ha permès a la nostra institució destinar més esforços i recursos a l’acompanyament de les famílies en els seus processos d’inclu- sió social. Les famílies amb menors són un dels col·lectius més vulnerables. Per això des de Càritas seguim treballant per donar resposta a les necessitats de subsistència -alimentació, vestit i allotjament- i alhora treballem per a la promoció de les famílies, i la pre- venció d’una possible transmissió intergeneracional de la pobresa. Fem una aposta per afavorir el desenvolu- pament integral dels infants i adoles- cents amb els projectes de reforç edu- catiu i l’Aula Jove. Mobilitat humana forçada No podem fer distincions entre perso- nes immigrants o refugiades, es tracta de persones que s’han vist obligades a abandonar els seus països buscant un futur més digne. Les persones en si- tuació administrativa irregular, que no tenen dret a ser beneficiaris de les aju- des de les administracions públiques ni a treballar de manera regularitzada, fa temps que són ajudades per enti- tats com Càritas. Cal reivindicar unes polítiques migratòries que garanteixin la dignitat i els drets de les persones, més enllà del mer control de fluxos migratoris. Economia solidària La manca de feina i la precarietat la- boral, són una de les principals difi- cultats amb què es troben les perso- nes que s’apropen a Càritas. Fem una aposta per l’economia solidària i per l’acompanyament a les persones en els seus processos d’inserció laboral. Durant aquest any 2017, es posarà en marxa una empresa d’Inserció, amb la intenció de posar la rendibilitat econò- mica al servei d’una autèntica rendi- bilitat social i amb l’objectiu principal d’impulsar la promoció sociolaboral de les persones en situació d’exclusió. PERSONES ATESES SEGONS EDAT De 0 a 17 anys- 28% De 26 a 45 anys - 40,3% Total= 68,3%
 • 19. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 19 EIXOS Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comu- nitat cristiana per les persones més vulnerables. La seva acció abasta també la sensibilització i la denúncia.
 • 20. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 20 L’acció de Càritas Diocesana de Sant Fe- liu no es pot entendre sense la col·la- boració coordinada amb els que també treballen a favor de la cohesió i la justí- cia social. Ho fem a través de taules de treball, comissions de coordinació tèc- nica i d’altres espais, davant d’altres entitats i de les administracions públi- ques, on voluntaris i professionals con- tractats de la nostra entitat, ajuden a dibuixar una xarxa que ens possibilita: • L’atenció més propera i personalitza- da de les persones ateses. • Optimitzar millor els recursos públics i privats que gestionem. • Sumar capacitat tècnica, de dedica- ció de recursos humans, materials i econòmics. • Detectar les necessitats concretes en el territori de la Diòcesi per dur a terme projectes propis o compartits. En el marc del treball més proper a les comunitats parroquials i de l’Es- glésia mateix, promovem la dinamit- zació i el compromís real de la co- munitat cristiana en l’exercici de la Caritat i la promoció de la justícia social. XARXA CÀRITAS “Dinamitzem i aprofun- dim en el compromís real de la comunitat cristiana en l’exercici de la caritat i la promoció de la justícia social. Reforcem la col·labo- ració i la unitat d’acció entre tots els membres de la co- munitat a nivell parroquial, interparroquial, arxiprestal i diocesà.”
 • 21. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 21 Les persones voluntàries que tenen dedicació des- interessada als serveis de cada localitat i els profes- sionals que les acompa- nyen, són un element clau per a dur a terme aquests objectius. I en un altre nivell de res- ponsabilitat, hi ha els coor- dinadors i conciliaris de les Càritas parroquials i inter- parroquials, que es posen al capdavant dels equips de voluntaris i són les cares vi- sibles de la nostra institució al territori i en el treball compartit amb la Càri- tas Diocesana. Amb ells i amb la resta d’agents que porten a terme l’acció de Càritas en el territori, es tenen espais de trobada i formació compartits. Du- rant el 2016, per exemple, s’ha partici- pat al mes de maig en una jornada de formació organitzada per Càritas Cata- lunya i s’han fet dues noves trobades de coordinadors. El treball conjunt amb la resta de Càri- tas diocesanes amb seu a Catalunya, i el treball a nivell de la confederació Càritas Espanyola, també és una rea- litat que ens permet sumar esforços i aprofitar les sinergies. És un treball compartit, del qual es beneficien prin- cipalment les persones que atenem. Un exemple és la participació en el patronat del CECAS (Centre Català de Solidaritat), que tracta persones amb addiccions. Pel que fa al procés d’integració de les Càritas parroquials i interparroquials sota el paraigües del NIF únic de Càri- tas Diocesana iniciat el 2014, enguany ja són 21 les que s’hi han adherit (8 més que el 2015), que representen gai- rebé el 60% del total de les Càritas de la diòcesi. Aquest fet possibilita la co- rresponsabilitat d’acció, l’optimització dels recursos, una major coordinació de la feina que es fa tant des de la Diòcesi com des del territori i l’empara que facilita la institució en la resposta als requeriments legals i formals da- vant la societat i les administracions.
 • 22. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 22 VOLUNTARIAT L’oferta formativa no s’ha quedat a les fronteres de la nostra diòcesi, sinó que hem aprofitat també les propostes formatives de Càritas Catalunya i de Càritas Espanyola. Entenem la formació com una eina d’enriquiment i transformació de la nostra manera de ser i fer, sempre posant la persona com a centre dels nostres serveis. Ja ha passat el 2016, un altre any en el qual hem continuat consolidant el programa de voluntariat; un any en què 899 persones voluntàries, a través dels nostres serveis, han pogut donar resposta de forma compromesa i amb qualitat a les necessitats que han trucat a la porta de les nostres Càritas. “L’acció de Càritas es desenvo- lupa amb persones voluntàries que, amb un compromís res- ponsable, presten el seu servei a favor de les persones més desafavorides.” 10 Cursos d’iniciació al voluntariat Trobada de voluntaris de reforços educatius hanparticipatenalgun aformació El40%delsvolunta ris Trobada de voluntaris de CAIF 2 Trobades de coordinadors de Càritas 2016
 • 23. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 23 144 persones voluntàries de la nostra diòcesi, hem pogut viure una trobada formativa-festiva i multitudinària a Tarragona, en què Càritas Catalunya, sota el lema “Transformem la societat des de la misericòrdia”, ens va convocar. Durant el matí se’ns va convidar a reflexionar sobre el tema “Mirar amb misericòrdia ens posiciona per canviar el món”, amb l’ajut dels sociòlegs i teòlegs Imanol Zubero i mossèn Miquel Barberà, es donà pas a una estona més festiva i es clogué amb una viscuda celebració de l’eucaristia. “Un any més, a les persones voluntàries, homes i dones que amb el seu compromís, el seu saber fer, les seves acti- tuds i aptituds, la seva dedicació, el seu compromís gratuït són el motor, les mans i el cor de la nostra institució, des d’aquestes línies, el més sincer agraïment.” 3a Trobada de Càritas Catalunya
 • 24. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 24 COMPROMESOSAMBCÀRITAS L’acció que Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha dut a terme el 2016 no hagués estat possible sense el suport incondicional de socis, col·laboradors, empreses i entitats. Finca Parera, a Sant Llorenç d’Hor- tons, va acollir la Verema Solidària, una iniciativa que ha destinat part dels beneficis als reforços educatius que Càritas realitza a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Les Voltes Solidàries en benefici del Suport Maternoinfantil de Càritas, organitzades pel Consell Esportiu del Baix Llobregat, van aplegar els valors solidaris i esportius de petits i grans en una sola acció. “Ens sentim orgullosos per la confiança i el compromís que ens demostreu. Gràcies per acompanyar-nos!” La Fundació Música So- lidària va oferir un cicle de concerts contra la po- bresa infantil. L’Orques- tra Amics de la UNESCO va interpretar, amb èxit, obres de Händel i Mozart al Monestir de Montse- rrat, a l’auditori de Vila- nova i la Geltrú i a la ca- tedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
 • 25. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 25 SENSIBILITZACIÓ La sensibilització és un dels eixos de Càritas i part de la nostra missió, educar i sensibilitzar en valors i promoure la solidaritat i la consciència ecològica com a estil de vida. Per transformar la societat ens cal anar incidint en la consciència de les persones, per anar assolint canvis en les actituds i els hàbits que recerquin el bé comú universal. Aquest 2016, s’han treballat els dos moments de la campanya institucional de Càritas, per Corpus i Nadal, amb els lemes “Practica la Justícia, deixa la teva empremta” i “El valor de la fragilitat”. Hem celebrat el dia de les persones sense llar a Vilafranca del Penedès. Hem seguit fent incidència en la campanya de Migrants amb Drets, organitzant una xerrada a càrrec de la Gta. Rosaura de Jesús, sobre la situació dels refugiats i els im- migrants a la frontera est d’Europa i a la frontera sud de la Península. Hem continuat, un any més, amb el pro- grama de sensibilització per a escoles “Creixent en valors” i hem començat a par- ticipar en el projecte d’aprenentatge servei, que esdevindrà obligatori en l’ensenya- ment de secundària, el servei comunitari. Una aposta per fomentar el voluntariat i el compromís entre els joves i adolescents.
 • 26. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 26 COMUNICACIÓ La comunicació és el procés que mostra a l’opinió pública la imatge de Càritas; és una de les vies de relació directa que tenim amb la societat. Quan mostrem la nostra acció, mostrem l’esperança de totes aquelles persones que confien en nosaltres, que les coses poden canviar, que un altre model de societat és possible, en què la justícia i la dignitat de les persones sigui el més important. “Més de 45 aparicions en mitjans de comunicació durant el 2016.” 54.500 interaccions 63.910 impressions 254 visualitzacions Impacte del nostre missatge a les xarxes el 2016 .www 9.100 visites
 • 27. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 27 AGRAÏMENTS “Gràcies a totes les persones i institucions que donen suport a la nostra acció, aquells que amb el seu esforç gratuït i des- interessat construeixen un futur ple d’oportunitats.” Catalunya AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS
 • 28. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 28 RECURSOS GESTIONATS RECURSOS EUROS Socis i donants 886.980 Fundacions 194.881 Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 129.197 Càritas parroquials i interparroquials 271.663 Prestació de serveis i altres 40.733 Entitats amb cor 139.143 Aportacions usuaris 52.704 FONTS PRIVADES 1.715.301 Generalitat de Catalunya 74.260 Ajuntaments, Diputació, Consells Comarcals i Ministeris 485.026 Fons social europeu 28.153 FONTS PÚBLIQUES 587.439 Aportacions IRPF aplicades a acció social 266.686 Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792 ALTRES FONTS 927.478 TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.230.218 FONTS PRIVADES 82% FONTS PÚBLIQUES 18%
 • 29. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 29 APLICACIÓ DELS RECURSOS APLICACIÓ DELS RECURSOS EUROS Atenció Social 2.283.729 Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792 Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 21.237 SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.965.758 Comunicació i sensibilització 14.903 Administració 162.237 Pendent d'aplicar a l'empresa d'inserció el 2017 87.320 TOTAL APLICACIONS 3.230.218 ADMINISTRACIÓ 5% ACCIÓ SOCIAL 94% COMUNICACIÓ 1% Atenció a les persones Cobertura necessitats bàsiques 9% 3%21%21%12% 34% Infància Formació i Inserció laboral Sense llar Habitatge social Voluntariat Distribució de la inversió en Acció Social
 • 30. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 30 ELLS JA EN SÓN PART Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Gràcies!
 • 31. Memòria Social 2016 Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat 31 SIGUES PARTde la solució contra la pobresa PER QUÈ FER-SE DE CÀRITAS? L’acció de Càritas és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de moltes persones. FER-SE de Càritas és un gest de solidaritat que implica un compromís i una aposta per una societat més justa. La teva col·laboració anirà destinada als programes d’Acollida i Acompanyament, Infància, Formació i Inserció Laboral, Cobertura de Necessitats Bàsiques i Sense Llar i Habitatge, que Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat porta a terme a la zona del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès i part de l’Anoia. Gràcies per SER PART de la solució contra la pobresa. Col·labora amb nosaltres: SIGUES VOLUNTARI DE CÀRITAS FES UN DONATIU O FES-TE SOCI la Caixa: ES65-2100-5000-58-0200042738 Entra a: caritassantfeliu.cat/festedecaritas FES-HO COM A ENTITAT O EMPRESA DEIXA UN LLEGAT O HERÈNCIA
 • 32. Diocesana de Sant Feliu de Llobregat C/ d’Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 652 57 70 www.caritassantfeliu.cat caritassantfeliu caritasantfeliu