SlideShare a Scribd company logo
It is only in understanding
the bad news of our sin that
we are able to understand
the good news of the
Gospel.
Ang tamang katayuan sa
harap ng Diyos ay hindi
isang bagay ng hitsura at
panlabas na mga
katangian, ngunit isang
bagay ng puso.
Roma 2:17-20
17 Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay isang
Judio at nananalig sa Kautusan, at ipinagmamalaki
mo ang kaugnayan mo sa Diyos, 18 ikaw na
palibhasa'y naturuan sa Kautusan ay nagsasabing
nakaaalam ng kanyang kalooban, at sumasang-
ayon sa mabubuting bagay, 19 ang palagay mo'y
tagaakay ka ng mga bulag at tanglaw ka ng mga
nasa kadiliman, 20 tagapayo ng mga hangal, at
tagapagturo ng mga bata, dahil natutuhan mo sa
Kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at
katotohanan,
Ang salita ng Diyos ay ibinigay sa
kanila upang sila ay magkaroon ng
isang pakikipagtipan sa Diyos at
matuklasan ang kalooban ng Diyos
gayunpaman ang mga Hudyo ay
nagtaas ng kanilang sarili dahil sa
kanilang kaalaman sa batas.
Roma 2:21-23
21 ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo
turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang
huwag magnakaw, bakit ka nagnanakaw? 22
Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, bakit
ka nangangalunya? Ikaw na nasusuklam sa mga
diyus-diyosan, bakit mo ninanakawan ang mga
templo? 23 Ipinagmamalaki mo ang Kautusan,
ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa
pamamagitan ng pagsuway mo sa Kautusan.
Ang pagkukunwari ay
lumalapastangan sa Diyos
Hypocrisy
dishonors
GOD
Romans 2:24
Gaya ng nasusulat,
“Nilalapastangan ng mga
Hentil ang pangalan ng
Diyos dahil sa inyo.”
Isa sa mga
pinakakaraniwang dahilan
ng mga tao para hindi
magsimba, ay ang simbahan
ay puno ng mga
mapagpaimbabaw.
Mga Katangian ng mga Ipokrito
 Ang mga mapagkunwari ay may teoretikal na interes
lamang sa katotohanan at interesado silang
makipagtalo at talakayin ito ngunit hindi ito
sinasabuhay.
 Ang mga mapagkunwari ay kampante at sobrang
kumpiyansa. Hindi sila kailanman mapagpakumbaba
at iniisip na hindi nila kailangang suriin ang kanilang
sarili.
 Ang mga mapagkunwari ay hindi kailanman inilalapat
ang katotohanan sa kanilang sarili. Tinuturuan nila
ang iba ngunit hindi ang kanilang sarili.
Mga Katangian ng mga Ipokrito
 Ang mga mapagkunwari ay gumagawa ng mga bagay na
kanilang hinahatulan sa iba. Nangangaral sila laban sa
pagnanakaw ngunit ninakaw ang kanilang sarili.
 Sinisiraan ng mga mapagkunwari ang Diyos sa
pamamagitan ng paglabag sa batas o salita ng Dios na
kanilang ipinagmamalaki. Ang kanilang mga kilos ay
sumasalungat sa kanilang mga salita.
 Ang mga mapagkunwari ay nagiging dahilan upang ang
iba ay lapastanganin ang Diyos sa pamamagitan ng
kanilang masamang halimbawa. Hinahatulan ng mga di-
mananampalataya ang Diyos sa pamamagitan ng buhay
ng nagsasabing mananampalataya.
The greatest single cause of atheism
in the world today is Christians who
acknowledge Jesus with their lips
and walk out the door and deny Him
by their lifestyle. That is what an
unbelieving world simply finds
unbelievable.
- Brennan Manning -
Hypocrite:
Isang Kristiyano na nagdadala
ng pangalan ni Hesukristo
ngunit hindi ang kalikasan ni
Hesukristo.
Ikaw ay isang kinatawan ng iyong Diyos
at ng iyong Pananampalataya. Ang lahat
ng mga Kristiyano ay mga kinatawan ng
pananampalataya, at dapat silang
maging isang mabuting halimbawa sa
iba kung ano ang isang Kristiyano. Ang
iyong mga aksyon ay sumasalamin hindi
lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong
simbahan at sa iyong Diyos.
Roma 2:25-27
25 Totoong mahalaga ang pagiging tuli kung
tinutupad mo ang Kautusan. Ngunit kung
lumalabag ka sa Kautusan, para ka ring hindi tuli.
26 Kaya't kung ang mga hindi tuli ay tumutupad
sa mga itinatakda ng Kautusan, hindi ba
maibibilang na rin silang parang mga tuli? 27
Kaya't siya na hindi tuli, subalit namumuhay ayon
sa Kautusan, ang hahatol sa iyo, na tuli at
mayroong Kautusang nakasulat, subalit
sinusuway naman ito.
Ang panlabas na
tanda ay walang
kahulugan kung wala
ang panloob na
katotohanan.
Ang tunay na pagtutuli ay sa puso,
hindi sa laman. Ang mga tunay na
Hudyo, totoong mananampalataya
ay yaong mga Hudyo,
mananampalataya sa puso, hindi sa
panlabas lamang. Hinahanap nila
ang papuri ng Diyos, hindi ng tao.
Ang katuwiran ng Diyos ay hindi isang
usapin ng kultural o relihiyosong
pagkakakilanlan ni ang panlabas na mga
ritwal at pisikal na pananda na kadalasang
tumutukoy sa kultura at relihiyosong
pagkakakilanlan, ngunit isang bagay ng
taos-pusong pananampalataya at tunay na
pagsisisi—isang bagay ng
pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal:
Galacia 5:6
Sapagkat kay Cristo Jesus,
hindi na mahalaga kung ang
pagiging tuli o di-tuli, kundi
ang pananampalatayang
pinatutunayan sa pamamagitan
ng pag-ibig.
Maaaring maging Hudyo, o maging aktibo sa
simbahan, o maging isang kultural na
Kristiyano, at kulang pa rin ang
pananampalataya at kadalisayan ng puso at
kabutihan at pagmamahal na hinihiling ng
Diyos.
Maaarin rin namang magkulang sa panlabas na
"Kristiyano" na mga gawi habang aktwal na
pagiging isang Kristiyano sa kalooban!
Ang Diyos ay hindi
humahatol sa panlabas
na anyo kundi sa
kalagayan ng puso ng
isang tao.
Roma 2:28-29
28 Sapagkat ang pagiging tunay na Judio ay
hindi sa panlabas lamang, at ang tunay na
pagtutuli ay hindi dahil tinuli ka sa laman.
29 Ang pagiging tunay na Judio ay nasa
kalooban. At ang tunay na pagtutuli nama'y
pagtutuli sa puso, sa pamamagitan ng
Espiritu at hindi ng nakasulat na Kautusan.
Ang pagtutuli ng puso ay kilala sa Lumang
Tipan. Ang katotohanan nito ay inaasahan sa
hinaharap, sa panahon ng bagong tipan,
kapag inilagay ng Diyos ang kanyang
Espiritu sa puso ng tao,
Nagreresulta ito sa pag-alis ng lahat ng
karumihan, isang bagong puso at isang
bagong espiritu, at ganap na pagsunod sa
mga batas ng Diyos.
Ang tunay na
mananampalataya ay may
pagtutuli sa puso - isang tipan
sa Diyos sa kanyang buong
pagkatao
Ang tunay na
mananampalataya ay may
pagpapanibago at paglilinis
ng puso sa pamamagitan
lamang ng Banal na Espiritu
na nasa kanya.
Ang ating pagtuunan ay hindi
dapat sa pagiging Kristiyano sa
panlabas kundi sa pagiging
Kristiyano sa puso
—sa pagiging tunay na
Kristiyano.
1 Samuel 16:7
Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag
mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan
sapagkat hindi siya ang pinili ko.
Si Yahweh'y hindi tumitingin nang
katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas
na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit
sa puso tumitingin si Yahweh.”

More Related Content

More from TinCabanayan

Disaster Management Demo Online.pptx
Disaster Management Demo Online.pptxDisaster Management Demo Online.pptx
Disaster Management Demo Online.pptx
TinCabanayan
 
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptxGOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
TinCabanayan
 
Take Heed_91323.pptx
Take Heed_91323.pptxTake Heed_91323.pptx
Take Heed_91323.pptx
TinCabanayan
 
Anti-Bullying-Campaign.ppt
Anti-Bullying-Campaign.pptAnti-Bullying-Campaign.ppt
Anti-Bullying-Campaign.ppt
TinCabanayan
 
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptxREBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
TinCabanayan
 
paksa 3 The Incarnation.docx
paksa 3 The Incarnation.docxpaksa 3 The Incarnation.docx
paksa 3 The Incarnation.docx
TinCabanayan
 
paksa 3 The Incarnation_notes.docx
paksa 3 The Incarnation_notes.docxpaksa 3 The Incarnation_notes.docx
paksa 3 The Incarnation_notes.docx
TinCabanayan
 
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
TinCabanayan
 
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
TinCabanayan
 

More from TinCabanayan (9)

Disaster Management Demo Online.pptx
Disaster Management Demo Online.pptxDisaster Management Demo Online.pptx
Disaster Management Demo Online.pptx
 
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptxGOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
GOT QUESTIONS IN LIFE.pptx
 
Take Heed_91323.pptx
Take Heed_91323.pptxTake Heed_91323.pptx
Take Heed_91323.pptx
 
Anti-Bullying-Campaign.ppt
Anti-Bullying-Campaign.pptAnti-Bullying-Campaign.ppt
Anti-Bullying-Campaign.ppt
 
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptxREBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
REBOLUSYONG-AMERIKANO_ROLDAN.pptx
 
paksa 3 The Incarnation.docx
paksa 3 The Incarnation.docxpaksa 3 The Incarnation.docx
paksa 3 The Incarnation.docx
 
paksa 3 The Incarnation_notes.docx
paksa 3 The Incarnation_notes.docxpaksa 3 The Incarnation_notes.docx
paksa 3 The Incarnation_notes.docx
 
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari_student.docx
 
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docxpaksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
paksa 4 Si Hesus bilang Hari.docx
 

Hypocrisy Romans 2:17-20 (United in the Gospel)

 • 1.
 • 2. It is only in understanding the bad news of our sin that we are able to understand the good news of the Gospel.
 • 3. Ang tamang katayuan sa harap ng Diyos ay hindi isang bagay ng hitsura at panlabas na mga katangian, ngunit isang bagay ng puso.
 • 4. Roma 2:17-20 17 Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay isang Judio at nananalig sa Kautusan, at ipinagmamalaki mo ang kaugnayan mo sa Diyos, 18 ikaw na palibhasa'y naturuan sa Kautusan ay nagsasabing nakaaalam ng kanyang kalooban, at sumasang- ayon sa mabubuting bagay, 19 ang palagay mo'y tagaakay ka ng mga bulag at tanglaw ka ng mga nasa kadiliman, 20 tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata, dahil natutuhan mo sa Kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan,
 • 5. Ang salita ng Diyos ay ibinigay sa kanila upang sila ay magkaroon ng isang pakikipagtipan sa Diyos at matuklasan ang kalooban ng Diyos gayunpaman ang mga Hudyo ay nagtaas ng kanilang sarili dahil sa kanilang kaalaman sa batas.
 • 6. Roma 2:21-23 21 ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang huwag magnakaw, bakit ka nagnanakaw? 22 Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, bakit ka nangangalunya? Ikaw na nasusuklam sa mga diyus-diyosan, bakit mo ninanakawan ang mga templo? 23 Ipinagmamalaki mo ang Kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng pagsuway mo sa Kautusan.
 • 7. Ang pagkukunwari ay lumalapastangan sa Diyos Hypocrisy dishonors GOD
 • 8. Romans 2:24 Gaya ng nasusulat, “Nilalapastangan ng mga Hentil ang pangalan ng Diyos dahil sa inyo.”
 • 9. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng mga tao para hindi magsimba, ay ang simbahan ay puno ng mga mapagpaimbabaw.
 • 10. Mga Katangian ng mga Ipokrito  Ang mga mapagkunwari ay may teoretikal na interes lamang sa katotohanan at interesado silang makipagtalo at talakayin ito ngunit hindi ito sinasabuhay.  Ang mga mapagkunwari ay kampante at sobrang kumpiyansa. Hindi sila kailanman mapagpakumbaba at iniisip na hindi nila kailangang suriin ang kanilang sarili.  Ang mga mapagkunwari ay hindi kailanman inilalapat ang katotohanan sa kanilang sarili. Tinuturuan nila ang iba ngunit hindi ang kanilang sarili.
 • 11. Mga Katangian ng mga Ipokrito  Ang mga mapagkunwari ay gumagawa ng mga bagay na kanilang hinahatulan sa iba. Nangangaral sila laban sa pagnanakaw ngunit ninakaw ang kanilang sarili.  Sinisiraan ng mga mapagkunwari ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa batas o salita ng Dios na kanilang ipinagmamalaki. Ang kanilang mga kilos ay sumasalungat sa kanilang mga salita.  Ang mga mapagkunwari ay nagiging dahilan upang ang iba ay lapastanganin ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang masamang halimbawa. Hinahatulan ng mga di- mananampalataya ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ng nagsasabing mananampalataya.
 • 12. The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny Him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. - Brennan Manning -
 • 13. Hypocrite: Isang Kristiyano na nagdadala ng pangalan ni Hesukristo ngunit hindi ang kalikasan ni Hesukristo.
 • 14. Ikaw ay isang kinatawan ng iyong Diyos at ng iyong Pananampalataya. Ang lahat ng mga Kristiyano ay mga kinatawan ng pananampalataya, at dapat silang maging isang mabuting halimbawa sa iba kung ano ang isang Kristiyano. Ang iyong mga aksyon ay sumasalamin hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong simbahan at sa iyong Diyos.
 • 15. Roma 2:25-27 25 Totoong mahalaga ang pagiging tuli kung tinutupad mo ang Kautusan. Ngunit kung lumalabag ka sa Kautusan, para ka ring hindi tuli. 26 Kaya't kung ang mga hindi tuli ay tumutupad sa mga itinatakda ng Kautusan, hindi ba maibibilang na rin silang parang mga tuli? 27 Kaya't siya na hindi tuli, subalit namumuhay ayon sa Kautusan, ang hahatol sa iyo, na tuli at mayroong Kautusang nakasulat, subalit sinusuway naman ito.
 • 16. Ang panlabas na tanda ay walang kahulugan kung wala ang panloob na katotohanan.
 • 17. Ang tunay na pagtutuli ay sa puso, hindi sa laman. Ang mga tunay na Hudyo, totoong mananampalataya ay yaong mga Hudyo, mananampalataya sa puso, hindi sa panlabas lamang. Hinahanap nila ang papuri ng Diyos, hindi ng tao.
 • 18. Ang katuwiran ng Diyos ay hindi isang usapin ng kultural o relihiyosong pagkakakilanlan ni ang panlabas na mga ritwal at pisikal na pananda na kadalasang tumutukoy sa kultura at relihiyosong pagkakakilanlan, ngunit isang bagay ng taos-pusong pananampalataya at tunay na pagsisisi—isang bagay ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal:
 • 19. Galacia 5:6 Sapagkat kay Cristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang pagiging tuli o di-tuli, kundi ang pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig.
 • 20. Maaaring maging Hudyo, o maging aktibo sa simbahan, o maging isang kultural na Kristiyano, at kulang pa rin ang pananampalataya at kadalisayan ng puso at kabutihan at pagmamahal na hinihiling ng Diyos. Maaarin rin namang magkulang sa panlabas na "Kristiyano" na mga gawi habang aktwal na pagiging isang Kristiyano sa kalooban!
 • 21. Ang Diyos ay hindi humahatol sa panlabas na anyo kundi sa kalagayan ng puso ng isang tao.
 • 22. Roma 2:28-29 28 Sapagkat ang pagiging tunay na Judio ay hindi sa panlabas lamang, at ang tunay na pagtutuli ay hindi dahil tinuli ka sa laman. 29 Ang pagiging tunay na Judio ay nasa kalooban. At ang tunay na pagtutuli nama'y pagtutuli sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu at hindi ng nakasulat na Kautusan.
 • 23. Ang pagtutuli ng puso ay kilala sa Lumang Tipan. Ang katotohanan nito ay inaasahan sa hinaharap, sa panahon ng bagong tipan, kapag inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa puso ng tao, Nagreresulta ito sa pag-alis ng lahat ng karumihan, isang bagong puso at isang bagong espiritu, at ganap na pagsunod sa mga batas ng Diyos.
 • 24. Ang tunay na mananampalataya ay may pagtutuli sa puso - isang tipan sa Diyos sa kanyang buong pagkatao
 • 25. Ang tunay na mananampalataya ay may pagpapanibago at paglilinis ng puso sa pamamagitan lamang ng Banal na Espiritu na nasa kanya.
 • 26. Ang ating pagtuunan ay hindi dapat sa pagiging Kristiyano sa panlabas kundi sa pagiging Kristiyano sa puso —sa pagiging tunay na Kristiyano.
 • 27. 1 Samuel 16:7 Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin si Yahweh.”

Editor's Notes

 1. Sa ating pag-aaral ng Roma, si apostol Pablo ay naglalakbay na nagsasalita tungkol sa poot ng Diyos na ipinakita sa mundo, sa poot ng Diyos na ipinakita sa mga taong relihiyoso na relihiyoso lamang, hanggang sa paksa ngayon ng pakikipag-usap tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga ay kung ano. Ginagawa ng Diyos sa ating mga puso. Nais ng Diyos ang tunay na pagbabago sa atin dahil tayo ay mga Kristiyano, hindi lamang isang pag-aangkin na tayo ay mga Kristiyano. Ang tunay na pagbabagong ito ay nagsisimula sa puso. Maaaring isipin ng ilan na medyo matigas si Paul sa mga pambungad na kabanata na ito. I agree, siya nga. Gayunpaman, tandaan
 2. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa liham ni Pablo sa aklat ng Roma 2:17-29. At the end of chapter 2 and into chapter 3, Paul addresses the Jews specifically. The Jews considered themselves privileged people, the people of God. They had the scriptures; they were chosen by God; and they had the outward sign of circumcision. In the 1st century, being called a Jew was a positive thing. To be called a Jew was honorable, and their history and culture was often admired.[1] They had their religion, and it was their revelation from God and their religious practices that guaranteed them a place in heaven with God, and a guarantee of excuse from the judgment of God on the last day. However, Paul will show in this section of Romans that religion in general and Judaism in particular was no guarantee of escape from judgment. There are benefits to religious practices, especially for the Jews, but these were no sure means of avoiding the judgment of God
 3. Initially the Israelites were humble and thankful for God’s love and provision but that lasted about a week. They began to grumble and complain having a sense of entitlement. However they did their best to obey God’s commands but over the course of time, they began to take pride in the fact that they were God’s chosen people, and they were the only ones to know God’s law. Eventually they even began to take pride in their ability to obey their laws. So, Paul writes this letter to address their cultural pride and reveal their hypocrisy. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa mga talata17-20
 4. Spiritual Advantages: 1. God has given us the law. 2. He has entered into a special relationship with us. 3. Because we have been given the law, we know his will, and 4. We approve only the most excellent of human moral standards. Privileges: 1. To be a guide for the blind, 2. To be a light for those who are in the dark, 3. To be an instructor for the foolish, and 4. To be a teacher of infants. Possession of the law was a real blessing, but the Jews had come to rest in the law. Paul makes the same point as Micah in 3:11, Yet they lean on the Lord and say, “Is not the Lord in the midst of us? No disaster shall come upon us.” The Jews found comfort in the law not for what it said but for what it would do for them, namely, that it was a guarantee that the Lord would look favorably upon them and keep them from Hell. To the Jew, boasting in God was not wrong, but they had made it a source of pride and arrogance because they used it to separate themselves and looked down on others, rather than to share what God had given to them with the peoples of the world. They had the special privilege of telling the rest of the world what God’s will was for their lives. The problem is that the Jews have fallen far short of their mandate to enlighten the rest of the world, but they have still continued to boast in these mandates as a means of highlighting their importance and the value of their law in the eyes of a skeptical and often hostile Gentile world. Pinabayaan nila ang kanilang pagkatawag sa kanilang mga ulo, at sa halip na maging puno ng pagmamahal sa iba, ang kanilang mga ulo ay naging mapagmataas at sa halip na mahalin ang mga tao, minamaliit nila sila. (1 Cor 8:1) Sila ay dapat na mga pari ng mundo ngunit hindi sila tumulong sa iba sa halip ay gusto nilang mamuno sa kanila.
 5. Ang kanilang pagmamataas ay sapat na masama ngunit ang mas masahol pa, ay ang kanilang pagkukunwari, dahil hindi nila sinunod ang kanilang itinuro. Tingnan mo sa susunod na talata….
 6. Natuwa ang mga Judio sa pagtuturo sa iba; gayunpaman, hindi man lang sila nakinig sa kanilang sariling pagtuturo. Mangangaral sila tungkol sa kasalanan ng pagnanakaw at kapag hindi tumitingin ang mga tao, nagnakaw sila sa iba. O sila ay magtuturo tungkol sa kasalanan ng pangangalunya upang sila mismo ay mangalunya. At nagtuturo sila laban sa mga diyus-diyosan, ngunit ninanakawan ang paganong templo na ninanakaw ang mga diyus-diyosan at tinutunaw ang mga ito at ginagamit ang ginto para sa kanilang sarili. Talaga, sila ang naging pinakamalaking ipokrito ng kanilang panahon.
 7. Nang malantad ang kanilang pagpapaimbabaw, ang resulta ay nasiraan ng puri ang pangalan ng Diyos. Tingnan ang talatang 24.
 8. Sa halip na maging mapagmahal na mga kamay ng Diyos sa sanlibutan, sa bandang huli ang kanilang mga aksyon ay talagang nagdulot ng kahihiyan sa Diyos. Ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang binalak ng Diyos. Akala siguro nila walang makakaalam sa kanilang pagkukunwari, gayunpaman hindi natin maitatago magpakailanman ang pagkukunwari, sa huli ay matutuklasan din ito. Hindi hinatulan ni Pablo ang kanilang pagpapaimbabaw batay sa kanyang sariling awtoridad; sinipi niya ang kanilang sariling Kasulatan mula kay propeta Isaias.( Isa 52:5 ) Hindi lamang nilalapastangan ng kanilang pagpapaimbabaw ang Diyos, ito rin ang naging dahilan upang lapastanganin ng mga Gentil ang Diyos. Ang mga Gentil ay maaaring nangatuwiran, "Bakit natin dapat parangalan ang Diyos, gayong ang Kanyang Piniling Bayan ay hindi man lang Siya sinusunod?" Kung titingnan natin ang mga Hudyo, madali para sa atin na hatulan sila. Gayunpaman, wala din tayo sa posisyong pag-usapan ito, dahil ito ay patuloy na nangyayari sa ating panahon kasama ang mga Kristiyano. Sa mga araw na ito…. nxt
 9. At tama sila. Sa tingin mo man ito ay tama o mali, sa mga araw na ito ang mga Kristiyano ay stereotyped bilang panatiko, mapanuri, mapagkunwari, self-righteous. Maaaring hindi ka sumasang-ayon, ngunit may ilang katotohanan sa mga uri ng stereo. Ang mga Kristiyano ang pinakamalaking grupo ng mga mapagkunwari sa planeta. At ang sagot natin ay dapat, “Oo, kami nga. – At nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang napakagandang biyaya ng pagpapatawad.” Ngunit kadalasan ang ating tugon ay tanggihan ito at subukang pagtakpan ito. Sa pagpapahayag ni Pablo ng pagkukunwari ng mga Judio, makikita natin ang mga katangian ng ipokrito o mapag-imbabaw… nxt
 10. Mayroong mga sikat na halimbawa ng mga ito, ngunit paano ang ating pang-araw-araw na mga halimbawa? Tulad ng taong may Kristiyanong sticker sa kanilang mga sasakyan at nagmamaneho nag-iibang anyo? Paano naman ang taong kinondena ang iba tungkol sa pangangalunya at pagkatapos ay uuwi upang manood ng malaswang palabas, o tumingin lamang sa iba nang may pagnanasa? O ano ang tungkol sa isang taong nagsasalita tungkol sa biyaya ng Diyos sa simbahan at pagkatapos ay madamot naman? Paano naman ang taong matapang na nagsasalita tungkol sa Diyos sa simbahan, ngunit ganap na tahimik sa trabaho, o kasama ang kanyang mga kaibigan o pamilya? Guilty ako dito, kayo po ba? Nais kong iquote ang sinabi ng isang pari na si Brennan Manning … nxt
 11. At kaya ngayon, dahil sa kasalanan at pagkukunwari ng mga Kristiyano, ang Diyos ay nilapastangan at nilapastangan pa ng mga bansa, ng mga taong humahamak sa Diyos dahil sa mga aksyon ng mga Kristiyano. Ngunit kapatid,… Next
 12. Inakala ng mga Hudyo na maaari silang maging matuwid dahil lamang sa kanilang pamana o ninuno ngunit itinuro ni Pablo na mali ang pag-iisip na ganyan. Tingnan mo talata 25-27.
 13. Sinabi ni Pablo na ang pagtutuli ay walang silbi kung walang pagsunod sa batas. Kung lalabag ka sa batas, baka hindi ka tuli. Nangangatuwiran si Pablo na kung ang isang taong hindi tuli ay tumupad sa batas, hahatulan niya ang tinuling lumalabag sa batas. Dahil…..
 14. Kapansin-pansin, dito ay hindi sinabi ni Paul na ang pagtutuli ay walang halaga. Sinabi niya na ito ay may halaga kung susundin mo ang batas. Binibigyang diin ni Pablo na….
 15. Noong panahon ni Pablo, ang mga Judio ay naniwala na ang tamang katayuan sa harap ng Diyos ay pangunahin nang tungkol sa ritwalistikong mga kaugalian, relihiyosong tradisyon, at angkan, etnisidad, at pamana ng isang tao. Ang katuwiran ay naging isang kultural na bagay at isang relihiyosong bagay sa ilan sa halip na isang tunay na espirituwal na bagay, isang bagay na may kaugnayan, isang bagay na moral, at isang bagay sa puso. Para kay Paul, ……
 16. Nxt….
 17. Ang mga Hudyo noong unang siglo, ang simbahan sa pangkalahatan ay naging mapagkunwari, hinuhusgahan ang mundo sa parehong pamantayan na madalas nating hindi maisagawa: ang Salita ng Diyos. Higit pa rito, may posibilidad din tayong espirituwal na suriin ang ating sarili at ang iba sa pamamagitan lamang ng mga panlabas na anyo at relihiyon—sa pamamagitan ng pare-parehong pagdalo sa simbahan, o regular na pagsasagawa ng mga espirituwal na disiplina, o pag-iwas sa ilang "imoral" na pag-uugali, o pagtanggi na gumamit ng makulay na pananalita. Bagamat, walang masama dito. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay mabuti! Ngunit gayon din ang masasabi para sa marami sa mga bagay na naging sentro ng relihiyosong mga kaugalian ng mga Judio. Ang katotohanan ay magagawa ng isang tao ang lahat ng mga bagay na ito at hindi pa rin tama sa Diyos!
 18. Ito ay dahil….
 19. This was true in Paul’s day, it was true for the Jewish people, and it is true in our day, it is true for cultural Christians. And so, these outward things, these things which man does are of no import to making us true Jews, to making us believers saved by Christ. For this, we must look inward, to a change in the heart. Dahil sabi ni Pablo, Sa mga huling talata ng ating teksto…
 20. Iginiit ni Pablo na ang katotohanang ito ay dumating na: Tinanggap ng mga Gentil ang tunay, panloob na pagtutuli ng puso, hindi dahil sinunod nila ang nakasulat na liham ng kautusan, kundi “sapagka't ibinigay sa kanila ng Diyos ang ipinangakong Espiritu Santo. Sila ay tunay na mga miyembro ng bayan ng Diyos, hindi dahil sa hatol ng iba, kundi dahil sila ay may pagsang-ayon ng Diyos (“papuri”). Mga kapatid…
 21. - dahil ang "puso" sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng kabuuan ng tao’. Ipinaliwanag ng komentarista na si John Murray na ang kahulugan ng pariralang ito na “sa puso” ay malinaw sa Lumang Tipan. Nangangahulugan ito ng “pagbabago at paglilinis ng puso.”
 22. Ito ay isang malaking pagpapala na mayroon tayo bilang mga Kristiyano - ang Banal na Espiritu ay nananahan sa puso mo. Dapat nating suriin ang ating sarili upang makita kung tayo ay umaasa sa panlabas na mga bagay o kung mayroon tayong panloob na katotohanan ng isang bagong puso at buhay. Ang pagkukunwari ay tuso at lahat tayo ay madaling kapitan nito. Ang tanging bagay na sang-ayon sa harap ng Diyos ay ang kabanalan. Kung wala ito, walang makakakita sa Panginoon. Ang pamantayan ng Diyos ay kabanalan at katuwiran, at iyon ay maisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng ating mga gawa ng ganap na pagsunod sa batas ng Diyos. Dahil walang sinuman ang makakatugon sa pamantayan ng Diyos, kung gayon tayo bilang mga tao ay nangangailangan ng ibang paraan upang makamit ang katuwirang ito. Ito ang ebanghelyo, na tatalakayin ni Pablo nang detalyado sa ibang pagkakataon. Ito ang persona at gawain ni Jesus, na namumuhay ng isang perpektong buhay na nagsasagawa ng ganap na katuwiran at pagsunod sa buhay, at binabayaran ang ating kasamaan at pagsuway sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus. Binayaran Niya ang ating kaparusahan, at ibinigay sa atin ang Kanyang katuwiran. Karagdagan pa, hindi ginagarantiyahan ng pagkakaroon ng higit na kaalaman ang pagsang-ayon ng Diyos; sa katunayan, obligado nito ang tao sa isang mas malaking paghatol, kung ang tao ay hindi sumunod sa mas mataas na pamantayan! Kailangan ang kaalaman, dahil kung hindi natin kilala si Jesus, hindi natin lubos na masamba o mailalagay ang ating pananampalataya sa Kanya. Gayunpaman, ang kaalaman mismo ay hindi sapat; ang kaalaman ay dapat lumikha ng pagsang-ayon, at ang pagsang-ayon ay dapat magbigay daan sa pagtitiwala at paniniwala. Sa wakas, ang aksyon ay dapat na maliwanag. Lahat tayo ay mapagkunwari in some sense , dahil lahat tayo ay nagsusumikap na sundin ang kautusan, ginagawa ang mga utos ng Diyos, ngunit laging nagkukulang. Maaari nating ituro ang batas ng Diyos sa iba, ngunit sa isang punto, mabibigo tayo at susuwayin ang batas. Ito ang puso ng ebanghelyo, at kung bakit ito napakaganda. Gumawa ng paraan ang Diyos para tayo ay makipagkasundo sa kanya nang hindi binababa ang kanyang mga pamantayan. Gayunpaman, ang ating sitwasyon ay nagpapaalala rin sa atin ng pangangailangang magsikap na sundin ang batas dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa iba. Ang ating pagpapaimbabaw ay maaaring magkaroon ng mga mapaminsalang epekto at kahihinatnan sa buhay ng iba kung hindi tayo masigasig sa ating paghahangad sa Diyos at sa Kanyang kabanalan. Ang paghahangad na ito sa batas ay hindi ang nagliligtas sa atin, at alam natin na hindi natin ito makakamit nang perpekto; gayunpaman, tayo ay nakatali sa biyaya ng Diyos at ng pag-ibig ng mga tao upang manatiling patuloy na nagbabantay sa ating mga kilos at laging magsikap na mamuhay sa abot ng ating makakaya.