SlideShare a Scribd company logo
1 of 79
Download to read offline
-1-
CHƯƠNG 1
SO N TH O VĂN B N MICROSOFT WORD
N I DUNG CHÍNH PH N LÝ THUY T
1.1. Các thao tác căn b n
1.1.1. Kh i ng và gi i thi u các thành ph n trên màn hình làm vi c c a Microsoft
Word
Kh i ng Microsoft Word
Cách 1: Nháy úp chu t vào bi u tư ng ngoài màn hình n n (Desktop)
Cách 2: Nháy phím chu t trái vào ch n Programs ch n Microsoft
Office ch n Microsoft Office Word 2003
Các thành ph n trên màn hình làm vi c c a Word
1.1.2. Ý nghĩa c a các bi u tư ng trên thanh công c (Toolbars)
Thanh th c ơn (Menu): Ch a các l nh g i t i các ch c năng c a Word trong khi
làm vi c.
Thanh th c
ơn (Menu)
Thanh chu n
(Standard)
Thanh nh d ng
(Formatting)
Thư c k (Ruler)
Thanh h a
(Drawing)
Thanh tr ng
thái (Status)
VÙNG SO N TH O TÀI LI U
Thanh cu n
(Scroll)
Thanh tiêu
(Title)
-2-
Tên Ý nghĩa
File (T p)
G m các l nh x lý t p văn b n như: Open (M ), New
(M i), Save (Lưu), Print (In),...
Edit (Biên t p)
G m các l nh biên t p văn b n như: Cut (C t), Copy (Sao
chép), Paste (Dán),...
View (Hi n th )
G m các l nh hi n th như: Normal (Chu n), Page Layout
(B trí trang), Toolbars (Thanh công c ),...
Insert (Chèn)
Các l nh chèn i tư ng vào văn b n như: Page Numbers
(S trang), Symbol (Ký t c bi t), Picture (Hình nh),...
Format ( nh d ng)
G m các l nh nh d ng như: Font (Phông ch ), Paragraph
( o n văn b n), Columns (c t),...
Tools (Công c ) G m các l nh thi t t hay nh d ng
Table (B ng) G m các l nh làm vi c v i b ng bi u
Windows (C a s ) G m các l nh liên quan n hi n th c a s
Help (Tr giúp) Các hư ng d n tr giúp
Thanh chu n (Standard): giúp ngư i s d ng th c hi n các l nh x lý văn b n nhanh
hơn thông qua các bi u tư ng
Bi u tư ng Tên Ý nghĩa
New T o t p m i
Open M t p ã có
Save Lưu t p ang m
Print In t p ang m
Print Preview Xem văn b n trư c khi in
Cut C t i tư ng ư c ánh d u vào Clipboard
Copy Sao chép i tư ng ư c ánh d u vào Clipboard
Paste Dán n i dung t Clipboard vào v trí so n th o
Undo H y b thao tác v a làm
Redo Khôi ph c thao tác v a h y b
Thanh nh d ng: giúp ngư i s d ng th c hi n các l nh nh d ng nhanh hơn thông
qua các bi u tư ng
Bi u tư ng Tên Ý nghĩa
Bold Ch m
Italic Ch nghiêng
-3-
Underline Ch g ch chân
Align Left Căn l trái
Center Căn gi a
Align Right Căn l ph i
Justify Căn u l trái và l ph i
Line Spacing giãn dòng
Numbering S ch m c
Bullets Kí t ch m c
Thanh h a (Drawing)
Bi u tư ng Tên Ý nghĩa
Line ư ng th ng
Arrow Hình mũi tên
Rectangle Hình ch nh t
Oval Hình elip
Text Box Text Box
Insert WordArt Chèn ch ngh thu t
Insert ClipArt Chèn hình nh t ClipArt
Insert Picture Chèn hình nh t máy tính
Fill Color Tô màu n n
Line Color Tô màu vi n
Font Color Tô màu ch
Line Style D ng ư ng th ng
Dash Style Nét ư ng th ng
Arrow Style Ki u mũi tên
Shadow Style T o bóng
3-D Style T o bóng 3D
1.1.3. Gi i thi u m t s phím thư ng dùng khi so n th o
Các phím di chuy n con tr
B n phím Mũi tên di chuy n con tr sang ph i, sang trái, lên, xu ng m t dòng.
Phím Home: di chuy n con tr v u dòng văn b n.
Phím End: di chuy n con tr v cu i dòng văn b n.
Phím PgUp: di chuy n con tr lên m t trang màn hình.
Phím PgDn: di chuy n con tr xu ng m t trang màn hình.
-4-
Các phím xóa ký t
Phím Delete: xóa 1 ký t li n sau (bên ph i) con tr so n th o
Phím Backspace: xóa 1 ký t li n trư c (bên trái) con tr so n th o
Phím Tab: t o m t kho ng tr ng, thư ng dùng th t u dòng o n văn b n.
Phím Caps Lock: b t/ t t ch gõ ch in hoa.
Phím Shift
Gi phím Shift và gõ phím ký t ch s cho ch in hoa
Gi phím Shift và gõ các phím có hai ký t s cho ký t trên
Gi phím Shift và n các phím di chuy n s bôi en o n văn b n
Phím Enter: xu ng dòng gõ o n văn b n m i
T h p phím Ctrl + Home: ưa con tr so n th o v u văn b n
T h p phím Ctrl + End: ưa con tr so n th o v cu i văn b n
T h p phím Ctrl + Enter: ng t trang văn b n b t bu c (sang m t trang m i)
1.1.4. Phương pháp gõ ti ng Vi t
gõ ư c ti ng Vi t c n ph i có b font ti ng Vi t và chương trình gõ ti ng Vi t.
Các b font ti ng Vi t như: ABC, VNI, Unicode …
B font ABC g m các font ch b t u b i .Vn như: .VnTime, .VNTIMEH,
.VnArabia, .VnArial, .VnAristote …
Các font Unicode như: Arial, Times New Roman, Tahoma …
Các chương trình gõ ti ng Vi t như: ABC, Vietkey, Unikey … Hi n nay b gõ
ti ng Vi t là Vietkey và Unikey ang ư c s d ng r ng rãi vì có nhi u ưu i m
như: dung lư ng nh , h tr phương pháp gõ cho nhi u b font, …
Gi i thi u chương trình Vietkey
Ch n cách gõ Unicode khi
dùng font ch Unicode: Times
New Roman, Arial, Tahoma ...
Ch n cách gõ TCVN3 khi dùng
font ch .Vn: .VnTime, .VnArial,
.VnArabia, .VnAristote ...
Ch n ch gõ ti ng Vi t
ho c ti ng Anh (Alt+Z)
Hi n c a s Vietkey thi t
l p ki u gõ (TELEX, VNI),
các tuỳ ch n, thông tin …
-5-
Gi i thi u chương trình Unikey
Cách gõ ti ng Vi t ki u TELEX
Cách gõ ki u TELEX
Ch Gõ D u Gõ phím
â aa S c s
ă aw Huy n f
ô oo H i r
ơ ow hay [ Ngã x
ư w hay uw hay ] N ng j
dd B d u z
ê ee
1.1.5. Thao tác m t p văn b n
M m t t p tr ng m i
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n New ch n Blank document
Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + N
M m t t p ã có trên ĩa
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Open
Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n
B ng mã ch n Unicode khi dùng
font ch Unicode: Times New
Roman, Arial, Tahoma ...
B ng mã ch n TCVN3 khi dùng
font ch .Vn: .VnTime, .VnArial,
.VnArabia, .VnAristote ...
Hi n b ng i u khi n Unikey
Thi t l p ki u gõ ch Telex
-6-
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + O
m ra h p tho i Open Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1.1.6. Thao tác l a ch n m t kh i văn b n
Cách 1
Bư c 1: t con tr so n th o t i v trí b t u c n ánh d u kh i
Bư c 2: Gi phím Shift
Bư c 3: S d ng các phím mũi tên di chuy n con tr so n th o n nơi k t thúc.
Cách 2
Bư c 1: Nháy trái chu t t i v trí b t u c n ánh d u kh i
Bư c 2: Gi trái chu t và kéo trên ph n văn b n c n ánh d u
Bư c 3: Nh chu t t i nơi k t thúc
Cách 3
Bư c 1: Nháy trái chu t t i v trí b t u c n ánh d u kh i
Bư c 2: Gi phím Shift
Bư c 3: ưa con tr chu t n v trí cu i ph n văn b n c n ánh d u r i nháy phím
trái chu t.
Chú ý: ánh d u kh i toàn b văn b n ta gi t h p phím Ctrl + A
1.1.7. Thao tác sao chép, di chuy n và xóa kh i văn b n
Thao tác Sao chép (Copy)
Bư c 1: Bôi en kh i văn b n c n Sao chép
1. Ch n nơi ch a t p
2. Ch n t p c n m
3. B m nút Open m t p
B m nút Cancel
h y l nh m t p
-7-
Bư c 2: Th c hi n l nh Sao chép (Copy) theo m t trong các cách sau:
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Copy
Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + C
Cách 4: Nháy ph i chu t vào vùng bôi en ch n Copy
Bư c 3: Di chuy n con tr so n th o n nơi c n Sao chép
Bư c 4: Th c hi n l nh Dán (Paste) theo m t trong các cách sau:
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Paste
Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + V
Cách 4: Nháy ph i chu t ch n Paste
Chú ý: N u mu n sao chép thành nhi u o n văn b n gi ng nhau n các v trí khác
thì ta ch c n th c hi n Bư c 3 và 4 nhi u l n còn Bư c 1 và 2 ch th c hi n m t l n.
Thao tác Di chuy n (Cut)
Bư c 1: Bôi en kh i văn b n c n di chuy n
Bư c 2: Th c hi n l nh di chuy n (Cut) theo m t trong các cách sau:
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Cut
Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + X
Cách 4: Nháy ph i chu t ch n Cut
Bư c 3 và 4: Th c hi n tương t như thao tác Sao chép
Thao tác Xoá trong văn b n
xoá m t ho c m t vài ký t , ta ch c n dùng các phím sau:
Phím DELETE : Xoá m t ký t li n sau (bên ph i) con tr so n th o
Phím BACKSPACE : Xoá m t ký t li n trư c (bên trái) con tr so n
th o
xoá m t ph n văn b n ta th c hi n như sau:
ánh d u kh i ph n văn b n c n xoá
n phím DELETE trên bàn phím
1.1.8. Thao tác lưu văn b n
Lưu văn b n chưa có tên ( t tên l n u)
Cách 1:
Nháy trái chu t vào menu File ch n Save m ra h p tho i Save As
Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
-8-
Cách 2
Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n m ra h p tho i Save
As Th c hi n tương t như theo Cách 1
Cách 3
Gi t h p phím Ctrl + S m ra h p tho i Save As Th c hi n tương t
như theo Cách 1
Lưu văn b n v i tên khác ( i tên văn b n)
Nháy trái chu t vào menu File ch n Save As … m ra h p tho i Save As
Th c hi n tương t như Lưu văn b n chưa có tên ( t tên l n u)
1.1.9. Thoát kh i Microsoft Word
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Exit
Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh tiêu
Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + W ho c Alt + F4
N u chưa ghi t p vào ĩa thì s xu t hi n m t h p tho i:
Khi ó ch n:
Yes: ghi t p trư c khi thoát
No: thoát không ghi t p
Cancel: hu l nh thoát
1. Ch n nơi ghi t p
2. Gõ tên cho t p
3. B m nút Save
ghi t p
B m nút Cancel
h y l nh ghi t p
-9-
1.2. nh d ng văn b n
1.2.1. nh d ng phông ch (Font)
nh d ng b ng h p tho i Font
Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Font … m ra h p tho i
Font Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
nh d ng tr c ti p trên Thanh nh d ng (Formatting)
Bôi en o n văn b n c n nh d ng Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1.2.2. nh d ng o n văn b n (Paragraph)
nh d ng b ng h p tho i Paragraph
Ch n font ch
Ch n kích
thư c ch
Ch n màu ch
Ch n ki u
g ch chân
Khung xem trư c
nh d ng
Ch n ki u
ch (bình
thư ng,
m,
nghiêng
...
Thi t l p ng m
nh cho tài li u
H y ch n
và thoát
ng ý
thi t l p
Ch n font ch
Ch n kích thư c ch
Ch m (Ctrl+B)
Ch nghiêng (Ctrl+I)
Ch g ch chân (Ctrl+U)
-10-
Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Paragraph … m ra h p
tho i Paragraph Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
nh d ng tr c ti p trên Thanh nh d ng (Formatting)
Bôi en o n văn b n c n nh d ng Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1.2.3. nh d ng s c t cho văn b n (Columns)
Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng s c t
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Columns … m ra h p tho i
Columns Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Ch n cách
căn l
Kho ng cách tính
t l trái và ph i
Kho ng
cách gi a
các dòng
Kho ng cách v i
o n trư c và sau
Khung xem
trư c nh d ng
ng ý
thi t l p
H y b
thi t l p
Căn l trái
(Ctrl+L)
Căn gi a
(Ctrl+E)
Căn l ph i
(Ctrl+R)
Căn u 2 l
(Ctrl+J)
-11-
Chú ý: chia c t văn b n ư c thành công ta nên th c hi n như sau:
Bư c 1: Sau khi k t thúc o n văn b n v a gõ ta thêm d u ch m cu i o n r i n
phím Enter.
Bư c 2: Bôi en t u o n văn b n c n chia n úng d u ch m cu i cùng.
1.2.4. Thi t l p Bullets and Numbering
Thi t l p Bullets (ký t ch m c)
Nháy trái chu t vào menu Format ch n Bullets and Numbering … m ra
h p tho i Bullets and Numbering ch n th Bulleted Th c hi n như theo
hư ng d n trong hình:
D ng m c
nh 1 c t
Chia thành
2 c t
Chia thành
3 c t
Chia thành 2 c t, c t
bên trái r ng b ng
n a c t bên ph i
Chia thành 2 c t, c t
bên ph i r ng b ng
n a c t bên trái
Gõ s c t
c n chia
T o ư ng g ch
d c gi a các c t
ng ý
thi t l p
H y b
thi t l p
Khung xem
trư c thi t l pr ng
các c t
b ng nhau
Không
thi t l p
Ký t
ch m c
Ký t
ch
m c ng ý
thi t l p
H y b
thi t l p
nh d ng
thêm cho
Bullets
-12-
Thi t l p Numbering (s ch m c)
Nháy trái chu t vào menu Format ch n Bullets and Numbering … m ra
h p tho i Bullets and Numbering ch n th Numbered Th c hi n như theo
hư ng d n trong hình:
1.2.5. T o ch cái l n u dòng (Drop Cap)
Bư c 1: Bôi en ch cái c n nh d ng
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Drop Cap … m ra h p tho i
Drop Cap Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Chú ý: thi t l p ư c ch cái l n thành công ta nên chú ý như sau: Không ư c
dùng phím cách (Space Bar) t o kho ng tr ng trư c ch cái c n thi t l p.
Không
thi t l p
S ch
m c
S ch
m c ng ý
thi t l p
H y b
thi t l p
nh d ng
thêm cho
Numbering
S dòng ch cái
l n c n thi t l p
D ng m c nh không
t o ch cái l n
T o ch cái l n
Ch cái l n
bên l
ng ý
thi t l p
H y b
thi t l p
-13-
1.2.6. Thi t l p kho ng cách Tab
Nháy trái chu t vào menu Format ch n Tab … m ra h p tho i Tabs
Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1.3. Chèn hình nh và công th c toán h c
1.3.1. Chèn các ký t c bi t (Symbol)
Bư c 1: t con tr soan th o t i v trí c n chèn ký t c bi t
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Symbol … m ra h p tho i
Symbol Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1. Thi t l p i m
d ng c a Tab
2. Ch n canh
l cho Tab
3. Ch n nh
d ng cho Tab
4. Xác nh n
thi t l p Tab
5. ng ý
thi t l p H y b
thi t l p
Xóa b t t c
i m d ng Tab
1. Ch n font
có ch a kí t
c bi t
2. Ch n ký
t c bi t
3. n nút
Insert
chèn vào
H y chèn
và thoát
-14-
1.3.2. T o công th c toán (Equation)
Bư c 1: t con tr so n th o t i v trí c n t o công th c
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Object … m h p tho i Object
Trong m c Object Type ch n Microsoft Equation 3.0 ch n OK. Màn hình
Word s thay i và trình bày thanh công c Equation ưa con tr n các khung
chèn Equation nh p li u
Chú ý:
gõ ch s trên (như: X3
, A2
...), ta gi t h p phím Ctrl + Shift + =
t o ch s dư i (như: H2, O2, ...), ta gi t h p phím Ctrl + =
Khi t o công th c mà ta ph i thư ng xuyên kích ho t thanh Equation, n u mà dùng
menu Insert Object ... thì s r t m t th i gian do ó ta ph i ưa bi u tư ng
Equation lên thanh công c có th thao tác v i công th c ư c nhanh chóng.
Cách làm:
Nháy ph i chu t vào kho ng tr ng trên thanh công c hi n lên danh sách
l a ch n ch n m c Customize trong h p tho i Customize ch n th
Commands trong khung Categories ch n m c Insert khi ó trong khung
Commands xu t hi n các bi u tư ng Kéo chu t và tìm n bi u tư ng khi
tìm th y thì gi chu t và kéo bi u tư ng lên thanh công c .
1.3.3. V và nh d ng các i tư ng h a
T o các hình v h a
V ư ng th ng, hình mũi tên, hình ch nh t, hình elip
Chèn
các
b t
ng
th c
Chèn
các
kho ng
cách
Chèn các
bi n có
d u mũ
Chèn các ký t
toán h c
Chèn các ch
cái Hy L p
Chèn
các
d u
ngo c
Chèn
phân
s và
căn
Chèn
ch s
trên và
dư i
Chèn
các
d u
t ng
Chèn
các
d u
tích
phân
Chèn
d u
g ch
trên và
dư i
Chèn
mũi tên
có thêm
các
công
th c
Chèn
ma tr n
và các
công
th c
-15-
Bư c 1: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng hình c n v trên thanh công c h a
Bư c 2: Di chuy n con tr chu t n v trí c n v trong vùng so n th o
Bư c 3: Gi trái chu t r i di chu t v hình
Chú ý:
v ư c hình vuông, hình tròn ta ch n hình tương ng ng th i gi phím Shift
Trong trư ng h p mu n v m t hình nhi u l n liên ti p, ta c n nháy úp chu t vào
bi u tư ng hình c n v r i th c hi n thao tác v như Bư c 2 và 3 trên.
Trư ng h p mu n chép m t hình thành nhi u hình gi ng nhau ta th c hi n như sau:
Bư c 1: Nháy trái chu t và ưa con tr chu t vào hình c n sao chép
Bư c 2: Gi phím Ctrl
Bư c 3: Khi bên c nh con tr chu t xu t hi n d u c ng en thì b m trái chu t
và kéo sang v trí khác trong vùng so n th o
Khi v hình ta g p ph i trư ng h p bên ngoài hình v xu t hi n m t khung bao quanh
như dư i:
Ta có th b khung ó i thu n ti n cho vi c v hình như sau:
Trên thanh chu n nháy trái chu t vào menu Tools ch n Options m ra h p
tho i Options Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
V ư ng
th ng
V hình
mũi tên
V hình
ch nh t
V hình
elip
Khung vi n
-16-
S d ng các hình m u trong AutoShapes
Bư c 1: Nháy trái chu t vào AutoShapes hi n danh sách các danh m c ch n
Bư c 2: Di chuy n trên danh sách
các m c ch a bi u tư ng hình m u
ch n hình
Bư c 3: Nháy trái chu t ch n bi u
tư ng hình c n v
Bư c 4: Th c hi n v hình tương t
như các bư c trên
nh d ng hình v h a
Ch n hình v c n nh d ng nháy
trái chu t ch n bi u tư ng trên
thanh công c h a Th c
hi n như theo hư ng d n trong hình:
1. Ch n th
General
2. B d u
t i dòng này
3. n OK
ng ý
dày
cho nét v
Ki u
nét v
D ng hình v
(hình mũi tên,...)
T o bóng
cho hình v
T o hình
v 3D
Tô màu
n n
Tô màu
vi n
Tô màu
cho ch
-17-
Vi t ch vào hình v ( i v i các hình v khép kín)
Bư c 1: Ch n hình v c n vi t ch
Bư c 2: Nháy ph i chu t vào hình ch n Add Text
Thay i kích thư c hình v
Bư c 1: Ch n hình v c n thay i kích thư c
Bư c 2: Các nút hi u ch nh (d ng hình tròn) xu t hi n trên hình v .
Bư c 3: Di chuy n con tr chu t n nút hi u ch nh, khi con tr
chu t thành hình mũi tên 2 chi u b m và gi trái chu t r i di
chu t thay d i kích thư c hình
Bư c 4: Nh chu t khi hình v có kích thư c phù h p
i u ch nh và xoay hình v
Ngoài các nút hi u ch nh hình tròn, trên hình v ta còn th y xu t
hi n nút hi u ch nh màu xanh, ôi khi trên m t s hình còn có thêm
nút hình thoi màu vàng.
xoay hình ta nháy và kéo chu t vào nút hi u ch nh màu xanh
hi u ch nh hình ta nháy và kéo chu t vào nút hi u ch nh màu
vàng.
Di chuy n i tư ng
Bư c 1: Ch n hình v c n di chuy n
Bư c 2: ưa con tr chu t vào hình v khi th y xu t hi n hình
mũi tên 4 chi u t i v trí con tr chu t b m gi trái chu t và di
chuy n chu t
Bư c 3: Nh chu t khi hình v v trí phù h p.
Chú ý: di chuy n hình v m t cách t t ta th c hi n như sau:
Bư c 1: Nháy trái chu t vào hình v c n di chuy n
Bư c 2: Gi phím Ctrl ng th i s d ng các phím mũi tên di chuy n hình
Thao tác này r t quan tr ng và thư ng dùng trong nhi u trư ng h p.
Xoá hình v
Bư c 1: Ch n hình v c n xóa
Bư c 2: n phím DELETE trên bàm phím
1.3.4. T o và nh d ng Text Box
T o Text Box
Cách 1: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh công c h a
Nút hi u ch nh
Nút hi u ch nh
màu vàng
Nút xoay hình
màu xanh
-18-
Cách 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Text Box
nh d ng Text Box
Th c hi n tương t như i v i nh d ng hình v ho
Chú ý:
Trong khi trình bày văn b n ôi khi ta c n ph i làm m khung Text Box. Thao tác
này r t h u ích trong nhi u trư ng h p. Thao tác làm m khung Text Box như sau:
Nháy úp chu t vào khung c a Text Box m ra h p tho i Format Text Box
Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Sau khi nháy ch n OK ta thu ư c k t qu như hình dư i:
1.3.5. T o và nh d ng ch ngh thu t (WordArt)
Bư c 1: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh
công c h a m ra h p tho i WordArt Gallery
Bư c 2: Ch n d ng WordArt theo yêu c u và nháy OK
m ra h p tho i Edit WordArt Text Th c hi n như
theo hư ng d n trong hình:
1. Ch n th
Colors and Lines
2. Nháy và
ch n No Fill
3. Nháy và
ch n No Line
4. Ch n OK
ng ý
-19-
Nháy
vào Go
nh d ng ch ngh thu t
Khi t o ch ngh thu t s có kích thư c không theo ý mu n.Vì v y ch ngh
thu t t o ra theo ý c a mu n thì khi t o xong c n ph i nh d ng l i. Cách làm như sau:
Bư c 1: Nháy trái chu t vào ch c n nh d ng xu t hi n thanh công c WordArt
(n u không th y xu t hi n nháy ph i chu t vào ch ngh thu t ch n Show
WordArt Toolbars)
Bư c 2: Nháy chu t vào bi u tư ng và l a ch n ch nh d ng thích h p
1.3.6. Chèn và nh d ng hình nh t Clip Art
ho c hình nh t máy tính vào văn b n
Chèn hình nh t Clip Art
Bư c 1: t con tr văn b n n v trí c n
chèn hình nh
M c nh chưa
nh d ng
T o thành hình vuông
bao quanh ch
T o thành liên k t ch t
ch bao quanh ch
Bên dư i
văn b n
Bên trên
văn b n
Ch n font ch Ch n c ch Ch n ki u ch
Ch n OK ng ý
Ch n Cancel h y b
-20-
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Picture ch n Clip Art
khung bên ph i xu t hi n h p tho i ClipArt
Bư c 3: Nháy m c Go
Bư c 4: Ch n hình c n chèn theo yêu c u
Bư c 5: Chèn hình nh vào văn b n như sau:
Cách 1: Nháy trái chu t vào hình c n chèn
Cách 2: Nháy ph i chu t vào hình c n chèn ch n Insert
Chèn hình nh t máy tính vào văn b n
Bư c 1: t con tr văn b n n v trí c n chèn t p tin hình
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Picture ch n From File m
ra h p tho i Insert Picture Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
nh d ng ch ngh thu t
Hình nh ư c chèn vào s v trí con tr lúc u và có kích thư c không theo
như ý mu n do v y hình nh chèn vào úng theo ý mu n thì ta c n ph i nh
d ng l i hình nh. Cách nh d ng như sau:
Bư c 1: Ch n hình nh c n nh d ng
Bư c 2: Nháy úp chu t vào hình nh c n nh d ng m ra h p tho i Format
Picture ch n th Layout Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1. Thư m c
ch a hình nh
2. Ch n
hình nh 3. Ch n Insert
chèn hình nh
H y b chèn
-21-
1.4. T o b ng
1.4.1. Các bư c t o m t b ng
Bư c 1: t con tr so n th o n v trí c n t o b ng
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Insert ch n Table m ra h p
tho i Insert Table Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Hình nh
trên văn b n
D ng m c
nh ban u
T o thành
hình vuông
bao quanh
ch
T o thành
liên k t
ch t ch
quanh ch
Hình nh
dư i
văn b n
Ch n OK
ng ý
Nh p s c t
Nh p s hàng
Ch n r ng các c t
r ng c t t ng
v a khít n i dung
r ng c t
v a v i trang
gi y và v a
v i n i dung
Ch n các
b ng bi u ã
thi t k s n
Ch n OK
ng ý
-22-
1.4.2. Các thao tác trong b ng
Chèn thêm dòng ho c c t
Bư c 1: t con tr so n th o vào v trí c n chèn thêm dòng ho c c t
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Insert … Khi ó có 1 s l a
ch n:
Xóa b ng, dòng ho c c t
Bư c 1: t con tr so n th o vào v trí c n xóa dòng ho c c t
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Delete ... Khi ó có 1 s l a
ch n:
G p nhi u ô thành m t ô
Bư c 1: Ch n các ô c n g p
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Merge Cells ho c nháy ph i chu t
vào vùng c n g p ô ch n Merge Cells
Thêm c t vào bên
trái c t hi n t i
Thêm c t vào bên
ph i c t hi n t i
Thêm hàng vào bên
trên hàng hi n t i
Thêm hàng vào bên
dư i hàng hi n t i
Xoá c b ng
Xoá các c t ã ch n
Xoá các hàng ã ch n
-23-
Tách m t ô thành nhi u ô
Bư c 1: Ch n ô c n tách
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Split Cells … m ra h p tho i
Split Cells Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
1.4.3. nh d ng b ng b ng cách s d ng thanh Menu ho c s d ng thanh công c
Tables and Borders
K khung vi n cho b ng
Bư c 1: Ch n b ng ho c các ô c n k khung vi n
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Borders and Shading ... m
ra h p tho i Borders and Shading Ch n th Borders Th c hi n như theo
hư ng d n trong hình:
Nh p s c t c n chia
Nh p s hàng c n chia
Ch n OK ng ý
Khung
xem trư c
Không k
khung
Các nút
k t ng
ư ng
khung
Ch k khung
vi n ngoài
K khung bao
quanh t t c ô
T k khung
theo ý mu n
Ki u ư ng k
Màu ư ng kdày ư ng k
Ch n OK
ng ý
-24-
nh d ng n n cho b ng
Bư c 1: Ch n b ng ho c các ô c n nh d ng n n
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Borders and Shading ... m
ra h p tho i Borders and Shading Ch n th Shading Th c hi n như theo
hư ng d n trong hình:
S d ng thanh công c Tables and Borders
Nháy trái chu t vào menu Table ch n Draw Table xu t hi n thanh công c
Tables and Borders Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Ch n
màu tô
Ch n
ki u tô
Khung
xem trư c
Ch n OK
ng ý
Không tô
màu
Bút k
khung
G p ô
Màu ư ng
k
dày
ư ng k
T y xoá
ư ng k
Ki u
ư ng k
Chia ô
Chi u cao
các hàng
b ng nhau
Chi u r ng
các c t
b ng nhau
Chuy n
hư ng ch
Màu n n
Căn
ch nh
l ch
-25-
BÀI T P TH C HÀNH
BÀI TH C HÀNH S 1
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
(Yêu c u Font ch là Times New Roman, c ch 14)
CHÂN DUNG NHÀ KHOA H C
“Ư c mơ c a em: nhà khoa h c tương lai…”. Nhưng có lúc nào b n t h i mình: Th
nào là nhà khoa h c?
Song còn câu tr l i c áo c a b n tr Vi t Nam thì sao, nh t là câu tr l i r t riêng c a
chính b n?
Câu h i này ã ư c 2.500 h c sinh t 10 n 17 tu i n , Chi Lê, Pháp, M , Ý,
Úc, Cu Ba và Nam Phi tr l i qua nh ng b c tranh tham gia cu c thi v chân dung nhà khoa
h c. L làm sao khi h u h t u v nhà khoa h c như m t ngư i… eo kính tr ng dày c p,
tóc tai bù xù và lúc nào cũng khoác áo choàng tr ng, b n b u v i l nh k nh nh ng chai l
cùng ng nghi m và luôn làm vi c ơn c, …
Giáo sư Leopoldo de Meis, ngư i có sáng ki n m ra cu c thi này nh n xét: ” ó là chân
dung c a ngư i k thu t viên phòng thí nghi m, hay c a nh ng ngư i làm ngh gi kim h i
th k 18, 19 ch nào ph i là nhà khoa h c!”. Theo Giáo sư, có l các b n tr ã “th a
hư ng” hình nh y t các phim ho t hình và truy n tranh.
BÀI TH C HÀNH S 2
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
☺☺☺☺ Ti ng V ng
t ngư i àn ông và v ông ta i du l ch v mi n
Tây và d ng l i m t t m bi n “Ti ng V ng”.
Ngư i v b o: Th xem
Anh ch ng nghĩ ó là i u ng c ngh ch, nhưng cũng
th m t l n xem sao. Anh ta nói r i hét th t to:
Vô lý. Sau m t
phút, anh ta b o: Th y
không? Ch ng có gì
x y ra c .
Ngư i v nói: Th
l n n a xem.
M
TRUY N CƯ I
-26-
L n này anh ta l i hét: Tôi là ngư i b nh trai nh t
trên i.
Và sau ó m t ti ng d i l i: “Vô lý…lý…lý…”
Cô ng thông tin
ang biên t p bài vi t c a m t phóng viên, thư ký tòa
so n g i anh này lên khi n trách:
Bài này ch c n vi t trong 50 ch , mà anh vi t t i 500
ch ! Anh có bi t m t di n tích như v y trên m t báo giá
bao nhiêu ti n không? Mang v cô ng l i cho tôi.
Cu i cùng tin ó ư c
ăng như sau: “Nguy n
Thanh X, C n Thơ. T i
22/5, b t l a soi xem xe
còn hay h t
xăng. Xăng còn,
X th 30 tu i”.
BÀI TH C HÀNH S 3
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
ord là cách nói g n c a t Wordprocessor (ph n m m x lý văn b n). Quá trình x
lý văn b n bao g m hai giai o n chính: So n th o (Editing) và x lý (Processing).
So n th o văn b n là công vi c r t thư ng g p trong văn phòng và là công vi c r t nhàm
chán khi ngư i ta còn dùng máy ánh ch (Typewriter) th c hi n.
i máy ánh ch , m i l n b n gõ
m t phím thì l p t c các ký t
ư c in ra gi y. Khi gõ h t m t
hàng, b n ph i kéo c n xu ng hàng.
Mu n canh l cho ngay ng n, b n ph i
canh b ng tay và m t. M t văn b n ã
ư c t o xong, n u có l i thì ph i gõ l i t
u và có th m c ph i khuy t i m như
l n trư c (càng gõ càng sai).
i máy vi
tính và
Word, mãi
n lúc b n
ra l nh in, có th v n
chưa có v t nào trên gi y
mà òi h i b n ph i xác
nh n l i l n n a m i in.
Văn b n ch hi n ra trên
màn hình b n ki m tra
và hi u ch nh cho úng.
M i khi b n gõ n cu i
hàng, ch Wordwrap
s t ng mang tr n t
xu ng hàng và t ng
s p x p các m c canh l
(Margin) ã ư c khai
báo trư c ó. Ngoài ra,
v i nh ng công c
(Tools) x lý văn b n
như: Tìm ki m và thay
th (Find and Replace),
s p x p (Sort), sao chép
(Copy), di chuy n
(Cut),… làm cho Word
tr thành ngư i b n ng
hành không th thi u c a
ngư i thư ký văn phòng.
W
V
V
PH N M M X LÝ VĂN B N
Khèi ngµnh Kinh tÕ & N«ng l©m Trang 27
BÀI TH C HÀNH S 4
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
WHO - D CH SARS ANG L NG D U
T i ài Loan - Trung Qu c, hai i m c a d ch SARS hi n nay, s ca nhi m m i
ch d ng l i m c m t con s trong nhi u ngày qua.
H ng Kông - khu v c c a d ch b nh trong tháng 3 - cũng v a ư c Trung tâm
Ki m soát và phòng b nh M (CDC) d kh i khuy n cáo i l i.
Còn t i Toronto, nơi có m t s b nh vi n b virus SARS t n công tr l i, cũng ã có
nh ng bi n pháp kh ng ch t hi u qu .
uy nhiên, ngư i
ng u m ng
lư i d ch SARS toàn
c u c a Liên H p Qu c
Mike Ryan nh n m nh
r ng: chưa th k t lu n
i u gì d a vào s li u c a m t ngày. Ông c nh
báo Trung Qu c c n tránh x y ra hi n tư ng
tương t như Toronto, b ng vi c m b o công
tác giám sát d ch b nh ây luôn “nh y bén”
không b sót m t trư ng h p nhi m b nh nào.
BÀI TH C HÀNH S 5
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I & S N XU T D T NHU M MAY ABC
Công ty ABC chúng tôi là công ty chuyên ngành v v i s i v i hai ch c năng Thương
m i và S n xu t D t Nhu m May. M c tiêu công ty không d ng l i mà luôn luôn phát
tri n nên r t trân tr ng nh ng tài năng ó.
1. TR LÝ CH T CH H I NG QU N TR
T
Hôm nay (05/06/2003) là m t ngày áng nh v i ngư i dân Th gi i sau g n 4
tháng chi n u v i d ch b nh SARS - không m t ca t vong nào ư c ghi nh n. T
ch c Y t Th gi i (WHO) cho r ng ây là d u hi u l c quan, song v n c n ph i
phòng nguy cơ tái phát d ch.
Các b n có mu n kh ng nh tài năng và v trí c a mình?
M i các b n tham gia vào các v trí sau:
-28-
•••• Tu i trên 35. Có t m nhìn chi n lư c, năng ng.
•••• Có ít nh t 3 năm kinh nghi m lãnh o ho c qu n lý.
•••• T t nghi p i h c chuyên ngành Qu n tr kinh doanh. Thông th o Anh văn. S
d ng ư c các ph n m m vi tính thông d ng.
2. TRƯ NG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN S
T t nghi p i h c. Anh văn t i thi u b ng B.
Trên 30 tu i, có kinh nghi m trong công tác Hành chính – Qu n tr nhân s t i
Công ty s n xu t Công nghi p.
3. CHUYÊN VIÊN VI TÍNH
T t nghi p i h c chuyên ngành Tin h c. Có kinh nghi m v thi t k , t o m u
b ng vi tính và l p trình qu n lý trên m ng.
Có kh năng giao ti p và nghiên c u các tài li u chuyên môn b ng ti ng Anh.
Năng ng, có kh năng làm vi c c l p.
a. Lương và các ch ph c p h p d n.
b. Công ty s t o m t công vi c lâu dài và n nh.
c. ư c t o m i i u ki n thu n l i nâng cao trình .
1) Sơ y u lý l ch có d u ch ng th c c a chính quy n a phương
(theo m u thông d ng b ng ti ng Vi t)
2) ơn xin vi c vi t b ng ti ng Anh (Application Form)
3) Tóm t t b n thân vi t b ng ti ng Anh (Curriculum vitae)
(Có ch ng th c c a chính quy n a phương)
4) B n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch .
5) nh 4 x 6: 2 chi c
BÀI TH C HÀNH S 6
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
M C L C
VĂN
NGUY N ÔNG TH C Chia tay Truy n ng n 5
Các b n trúng tuy n s ư c:
H sơ bao g m:
-29-
VÕ C DANH Nơi y bây gi Kí s 12
KAWABATA Cánh tay Truy n ng n Nh t B n 19
THƠ
VĂN CAO G i ngư i em bi n xa .........................................25
NGUY N L P EM Còn mãi tình yêu.................................................26
NGUY N THÁI DƯƠNG Chi c lá tương tư ................................................59
CÁC M C KHÁC
SƠN NAM Gi ch ng báo cũ – Sưu t m _______________ 70
TRƯƠNG THANH M Sinh m nh c a văn chương lãng m n ________ 90
BÀI TH C HÀNH S 7
Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau:
BÀI TH C HÀNH S 8
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
BƯU I N TP THÁI NGUYÊN
CTY I N THO I TPTN
S :........../H KT
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
----- -----
Thái nguyên, ngày ....... tháng ....... năm ..…
QUÁ TRÌNH
BI N I
MÔI TRƯ NG
(ENVIRONMENT)
NH NG Y U
T U RA
(OUTPUT)
NH NG Y U
T U VÀO
(INPUT)
H TH NG
(SYSTEM)
T CH C – QU N TR THEO HƯ NG H TH NG
-30-
V VI C CHUY N K THU T M I, L P T THI T B VÀ CUNG C P
CÁC LO I NGHI P V VI N THÔNG
Căn c pháp l nh H p ng Kinh t ngày 25/09/1989 c a H i ng Nhà nư c và ngh
nh s 17/H BT ngày 16/01/1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t vi c thi hành
Pháp L nh H p ng Kinh T ;
Căn c Ngh nh s 121/H BT ngày 15/08/1987 c a H i ng B trư ng ban hành i u
l Bưu chính vi n thông Vi t Nam;
Theo yêu c u c a khách hàng và kh năng ph c v c a Công ty i n tho i thành ph
CHÚNG TÔI G M:
BÊN A: CÔNG TY I N THO I THÀNH PH
a ch : 123 Lương Ng c Quy n, thành ph Thái Nguyên
i n tho i : 01234567899
Tài kho n : .................................. t i Ngân hàng: ............................................
i di n ký :......................................................................................................
Bên B: ...........................................................................................................................
a ch : ............................................................................................
i n tho i : .............................................................................................
Tài kho n : .................................. t i Ngân hàng .............................................
i di n ký :......................................................................................................
Cùng th a thu n ký h p ng theo nh ng i u kho n sau ây:
I U 1: .....
...........................................................................
I U 2: .....
...........................................................................
I DI N BÊN A
( ã ký)
I DI N BÊN B
( ã ký)
H P NG KINH T
-31-
BÀI TH C HÀNH S 9
Trình bày và nh d ng cho b ng sau:
Lương – Ph c p – Th c lĩnh c a CB - CNV
STT H và tên
M c lương Ph c p Th c lĩnh
1 Ngô Phương 800000 300000
2 Nguy n Văn 500000 120000
3 Lê Lan 300000 150000
4 Tr n Minh 600000 100000
5 Nguy n Tr n 700000 180000
6 Lê Thanh 600000 200000
T ng c ng
BÀI TH C HÀNH S 10
Trình bày và nh d ng cho b ng sau:
Bưu i n Phú Xá
S 1 – Phú Xá – Thái Nguyên
GI Y BÁO
BƯU PH M
Ngày g i: 14/9/2003
Gi g i : 3:50 PM
Ngư i g i: Cristiano Ronaldo (CR7)
Real Madrid C.F football team
Ngư i nh n: Fans
Thai nguyen city
Ghi chú: Khi i nh n bưu ph m ph i em theo gi y Ch ng minh nhân dân ho c gi y xác nh n
c a cơ quan ang làm vi c
Ch ký ngư i ưa thư Ch ký ngư i phát BP Ch ký ngư i nh n BP
BÀI TH C HÀNH S 11
Trình bày và nh d ng cho b ng sau:
CHA M CON
Nhóm máu
O O O
O A O ho c A
A A
O B O ho c B
O AB A ho c B
A AB A, B ho c AB
B AB
AB AB O, A, B ho c AB
-32-
BÀI TH C HÀNH S 12
Trình bày và nh d ng cho các công th c sau:
9)
c
x
tg
x
dx
+





+=∫ 42
ln
cos
)2
π
2
1
1ln
1
lim)1
1
=





+∫∞→
dx
xnmn
π










<>+⇔
≥≥+⇔+
≤+⇔+
=
XYYXXY
XYYXYX
YXYX
Z
,1
,1
1
)3
22
22
2222
∑= +
=
50
1 1
)6
n n
n
Y
3
12
5
21
)5 3
23
3
24 2
+
+−+
+







 −+−
=
X
XXYX
Z







 −








−
+
=
5
3
57
51
5
1
)4
2
X
A
3 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4)7
Π+
+
+
+
+
+
+=A
4 4 4 4
321 ...)8 nn aaaaU ++++=
H + Br Br C6H5Br + HBrFe
-33-
BÀI TH C HÀNH S 13
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
CÂU L C B TU I TR CƯ I
GI I TRÍ CU I TU N
òng chung k t gi i “Cung th thi n x nh t th gi i” còn l i 3 ngư i: Robinhood,
H u Ngh và Tr ng Th y. Cu c thi b t u.
Robinhood oai v bư c ra, t trái táo lên u ngư i gi bia, lùi xa
50m, và giương cung...Ph p...Trái táo b mũi tên xuyên qua. Anh ta
v ng c nói: ”I am Robinhood!”.
H u Ngh cư i kh y, anh ta t m t qu chanh lên u ngư i kia, lùi
xa 100m và nh nhàng l y cung cho mũi tên xuyên th ng qu chanh.
Anh ta v ng c nói: “I am Hau Nghe!”.
Tr ng Th y ngư i gi bia t trái chanh cùng mũi tên c a H u Ngh lên u. Anh
ta nh y lên ng a phi ra xa m t d m và t ng t quay ph t l i b n luôn m t phát...
Cung trư ng n bùng lên ti ng hò reo tán thư ng vì m t mũi tên ã c m ng p vào
c tên c a th n ti n Trung Qu c. M i s chú ý u d n vào Tr ng Th y khi anh
này t t t t xu ng ng a, gi ng khàn c:
- I...am...s...o...r...r...y...
BÀI TH C HÀNH S 14
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
7 vi c c n làm khi mu n b thu c lá
V
T t c quay l i nhìn ngư i gi bia: Anh ta lo ng cho ng r i k nh xu ng t. Trên
ngư i, tên c m dày c như m t b lông nhím ...
C 5 phút l i có 1 ngư i
ch t vì thu c lá
-34-
N u mu n b thu c lá, b n hãy:
1. T nh t i sao mình mu n b thu c: Vì s c kh e c a b n, vì s c kh e c a
nh ng ngư i xung quanh (như gia ình ch ng h n), ti t ki m ti n...
2. ra th i h n b thu c.
3. L p k ho ch i phó v i các bi u hi n thèm thu c và thi u thu c.
4. Lên k ho ch gi cho tay b n r n: N u b n c m th y nh vi c c m i u
thu c trên tay, hãy thay thu c b ng m t th gì khác.
5. Tìm s h tr t phía gia ình, b n bè và ng nghi p: Hãy cho h bi t là b n
ang c g ng b thu c h hi u t i sao b n l i cư x khác trư c. Và như v y
h s không m i b n hút thu c n a.
6. C tránh vi c hút thu c l i.
7. T thư ng cho mình: dù b n ang làm gì cũng ng quên thư ng cho mình
u n vì vi c không hút thu c.
BÀI TH C HÀNH S 15
Trình bày và nh d ng cho văn b n sau:
Trư c tiên, hãy t nh c mình r ng, nh ng ngư i hút thu c thư ng ch t
s m vì m i tu n cu c s ng c a h b rút ng n i 1 ngày. Hút thu c
không khi n cho các b n nam “ngư i l n” hơn và v ng vàng hơn.
☺☺☺☺ ng n n chí n u không thành công ngay t l n u. Ph n l n m i ngư i u
ch t ư c mong mu n trong nh ng l n sau ó!
TRUNG TÂM QU NG CÁO M NG MƠ
TRUNG TÂM QU NG CÁO M NG MƠ
o Hi n nay chúng tôi ang có m t s
s n ph m siêu h giá .
o Hàng b o hành vô th i h n vì ã
h t h n.
o Ưu tiên nh ng ngư i không có tài
kinh doanh, nh d và c tin.
-35-
BÀI TH C HÀNH S 16
Trình bày và nh d ng cho văn b n sau:
BÀI TH C HÀNH S 17
Trình bày và nh d ng cho văn b n sau:
CƠ H I L Y B NG I H C QU C T
CÔNG NGH THÔNG TIN
3.775
2.842
2.132
812
1997 1998 1999 2000
Th ng kê c a 3 Vi n ki m sát xét x phúc th m
Theo báo Pháp lu t ngày 30/10/2001
Bachelor of Science
in Computing
Bachelor of
Commerce
International Advanced Diploma in
Computing/ Business Computing
International Diploma in Computing/
Business Computing
~!@#
$%^&
*
-36-
BÀI TH C HÀNH S 18
Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau:
ăn b n có th trình bày theo nhi u cách: ch m, ch nghiêng, ch
g ch chân hay k t h p c ba. Riêng ki u ch g ch
chân cũng có nhi u ki u như: g ch m t
nét, g ch nét ôi, g ch ch m, g ch t nét…
Ho c có th trình bày cách khác như: ch g ch gi a hay theo
d ng a1x2
+ b1y2
= 0.
BÀI TH C HÀNH S 19
Trình bày và nh d ng cho văn b n sau:
TRƯ NG C KINH T - K THU T – KHOA KTCN - B MÔN CNTT
CÁC L P TRUNG C P
K thu t viên trung c p
ph n c ng máy tính
L p trình viên ng d ng
trung c p
H c t p trung m i ngày m t bu i
(sáng, chi u ho c t i) trong 14 tháng
H c phí óng 1 ho c 2 l n
T t nghi p ư c c p b ng Trung c p
CÁC L P NG N H N
♦ Tin h c căn b n Windows – MS
Word – MS Excel
♦ L p trình Pascal, Foxpro
Corel Draw, AutoCad
Các l p sáng, chi u, t i
Th i lư ng 40 - 60 ti t. Th c hành 1/2
th i gian trên máy Pentium IV n i m ng
Ch ng nh n do Trư ng c p
KHOA KTCN – B MÔN CNTT
============
ã ho t ng trên 10 năm, tích lũy ư c nhi u kinh
nghi m v t ch c, chương trình gi ng d y.
Trang thi t b ư c nâng c p, i m i thư ng xuyên.
Gi ng viên nhi u kinh nghi m, t n tâm
T 15 - phư ng Th nh án -
Thành ph Thái Nguyên
-------------------
:+84 280 3855606
Fax: +84 280 3546030
Email: contact@tntec.edu.vn
V
-37-
BÀI TH C HÀNH S 20
Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau:
BÀI TH C HÀNH S 21
Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau:
CHÚC M NG NĂM M I
VINH
HOA
PHÚ
QUÝ
AN
KHANG
TH NH
VƯ NG
Begin
0>∆ 0=∆
a
b
X
2
2,1
∆±−
=
a
b
X
2
2,1
−
=
End
False
True
False
True
PT vô nghi m
-38-
CHƯƠNG 2
B NG TÍNH MICROSOFT EXCEL
N I DUNG CHÍNH PH N LÝ THUY T
2.1. Làm quen v i Microsoft Excel
2.1.1. Kh i ng Microsoft Excel
Cách 1: Nháy úp chu t vào bi u tư ng ngoài màn hình n n
Cách 2: Nháy phím chu t trái vào ch n Programs ch n Microsoft
Office ch n Microsoft Office Excel 2003
2.1.2. Gi i thi u màn hình làm vi c c a Excel
2.1.3. Thoát kh i Microsoft Excel
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Exit
Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh tiêu
Cách 3: Gi t h p phím Alt + F4
N u chưa ghi t p vào ĩa thì s xu t hi n m t h p tho i:
-39-
Khi ó ch n:
Yes: ghi t p trư c khi thoát
No: thoát không ghi t p
Cancel: h y l nh thoát
2.2. M t s thao tác trên b ng tính
2.2.1. T o m i, m file, lưu file, óng file
M m t b ng tính m i
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n New Blank workbook
Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + N
Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
M b ng tính ã có s n trên ĩa
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Open
Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + O
Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
Lưu b ng tính
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Save
Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + S
Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
óng b ng tính
Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Close
Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + W
Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n
2.2.2. Cách nh p d li u
Nh p d li u: Nháy trái chu t vào ô c n nh p, nh p d li u (theo quy ư c t ng lo i
d li u), k t thúc nh p b ng cách gõ phím Enter ho c nháy vào nút Enter trên thanh
Fomular, ho c dùng các phím mũi tên di chuy n con tr ô sang ô khác.
Ghi è d li u m i vào m t ô: nháy chu t vào ô, gõ d li u m i và n Enter.
S a d li u m t ô: nháy chu t vào ô n phím F2 ho c nháy trái chu t vào thanh
công th c ho c nháy úp chu t dùng phím mũi tên di chuy n con tr chèn (là m t
d u g ch th ng ng) t i nơi c n s a s a
Xoá ký t : dùng các phím Delete và phím Backspace
-40-
Chú ý: Khi chi u dài d li u dài hơn chi u ngang c a ô:
N u là d li u ki u s hay công th c, ô s hi n th các d u #### ho c d ng lu th a (
1E+)
N u là d li u ki u chu i có th ô s hi n th chèn sang ô bên ph i (khi ô bên ph i
không có d li u)
N u mu n d li u hi n th y ta ph i tăng chi u r ng c t c a ô ó.
2.2.3. Cách i n d li u
i n d li u không thay i
Bư c 1: Nháy trái chu t ch n ô d li u c n i n (ngu n).
Bư c 2: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n
thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c
c n i n.
i n d li u bi n thiên
Cách 1
Bư c 1: Nh p d li u vào hai ô li n nhau, hi u hai giá tr ó là giá tr c a bư c
nh y
Bư c 2: Nháy trái chu t ch n hai ô ó
Bư c 3: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n
thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c
c n i n.
Cách 2
Bư c 1: Nh p d li u vào m t ô
Bư c 2: Gi phím Ctrl
Bư c 3: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n
thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c
c n i n.
2.2.4. Chèn dòng, c t, ô tr ng
Chèn dòng (Rows)
Bư c 1: Ch n dòng ho c các dòng mu n chèn
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Rows
Chèn c t (Columns)
Bư c 1: Ch n c t hay các c t mu n chèn
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Columns
Chèn ô (Cells)
Bư c 1: Ch n ô (vùng) mu n chèn ô tr ng
-41-
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Cells ... m ra h p tho i
Insert
Shift cells right: Chèn vùng m i và y vùng cũ sang ph i.
Shift cells down: Chèn vùng m i và y vùng cũ xu ng dư i.
2.3. D li u và a ch trong Excel
2.3.1. Các ki u d li u trong Excel
Ki u chu i (Text)
Các kí t u gõ vào là các ch cái t A…Z, ho c kí t d ng s i n tho i, s nhà
nhưng b t u b ng d u " ho c '
Ki u s (Number)
Kí t u tiên gõ vào là các ch s 0…9 sau khi nh p vào luôn t ng căn sang ph i
c a ô.
Ki u công th c (Formular)
Kí t u tiên gõ vào là d u = ho c +
K t qu trong ô là giá tr c a công th c ó
Trong thành ph n c a m t công th c g m: S , chu i (chu i ph i ư c t trong c p
d u “ ”), to ô, các lo i hàm, các toán t , các d u óng m ngo c….
Chú ý:
Ta có th thay i d li u ki u s , dùng d u (,) thay cho d u (.) ngăn cách gi a
ph n nguyên và ph n th p phân và thay i cách th hi n d li u ki u ngày theo chu n
Vi t Nam (ngày/ tháng/ năm ) b ng cách sau:
Nháy trái chu t vào Start Settings Control Panel m ra h p tho i Control
Panel Nháy úp chu t vào m c Regional and Language Options (bi u tư ng hình
qu a c u) m ra h p tho i Regional and Language Options ch n m c
Customize ...
Ch n m c Numbers thay i cách th hi n v i d li u ki u s , trong ó:
T i Decimal Symbol ta t d u (,)
T i Digit Grouping Symbol ta t d u (.)
Ch n m c Date thay i cách th hi n d li u ngày, t i m c Short Date
Format ta t dd/mm/yy.
Các toán t s d ng trong công th c:
Toán t s h c: * (nhân); / (chia); + (c ng); - (tr ).
Toán t chu i: & (n i chu i).
Toán t so sánh: = (b ng); <> (không b ng ho c khác); > (l n); >= (l n hơn ho c
b ng); < (nh hơn); <= (nh hơn ho c b ng).
-42-
2.3.2. a ch trong Excel
a ch tương i
a ch tham chi u có d ng <c t><dòng>
Khi chép n vùng ích, a ch c a vùng ích s b thay i.
Ví d :
A B C
1 3 2 ?
2 4 6 ?
ví d trên, gi s công th c t i ô C1 = A1*B1, ta ư c k t qu là 6. Khi sao
chép công th c xu ng ô C2 = A2*B2, ta ư c k t qu là 24. Khi ó, a ch c a A1, B1
trong công th c c a ô C1 là a ch tương i.
a ch tuy t i
a ch tham chi u có d ng $<c t>$<dòng>
Khi chép n vùng ích, a ch tham chi u c a vùng ích s gi nguyên gi ng
như vùng ngu n.
Ví d :
ví d trên, s ti n i ư c ghi vào ô C1. C t ngo i t ghi các lo i ngo i t hi n
có. C t t giá ghi các lo i t giá hi n hành c a các lo i ngo i t . C t s ngo i t i
ư c ư c tính theo công th c: = S ti n i/ T giá cho nh ng ô tương ng.
T i ô C3 nh p công th c: = $C$1/B3, (l y $C$1 b ng cách nháy vào ô C1 r i n
phím F4 ta s l y ư c d u $). Sau ó sao chép công th c này n các ô còn l i trong
c t, ta th y a ch c a ô $C$1 trong công th c không b thay i. a ch $C$1 ư c
g i là a ch tuy t i.
2.4. nh d ng d li u
2.4.1. nh d ng d li u s cho máy tính
Nháy trái chu t vào Start Setting Control Panel Regional and
Language Options (bi u tư ng hình qu a c u) Customize Number Ch n
các m c:
T i Decimal Symbol (ngăn cách ph n nguyên và ph n th p phân) ta t d u (.)
ho c d u (,)
A B C
1 S ti n i 1000000
2 Ngo i t T giá S ngo i t i ư c
3 USD 21000 = $C$1/B3
4 EURO 27000 = $C$1/B4
5 GBP 33000 = $C$1/B5
C1: = A1 * B1 k t qu là 6
C2: = A2 * B2 k t qu là 24
-43-
T i Digit Grouping Symbol (ngăn cách hàng nghìn) ta t d u (.) ho c d u (,)
2.4.2. nh d ng d li u cho các ô
Bư c 1: Bôi en các ô c n nh d ng
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Cells (ho c gi t h p phím Ctrl
+ 1) m ra h p tho i Format Cells ch a các th sau:
Th Number: nh d ng d li u ki u s , ngày gi và nh ng d li u liên quan n s .
Th Font: nh d ng font ch .
Th : Alignment:
Horizontal: ch nh ngang d li u trong t ng ô (Left, Right, Center ...)
Vertical: ch nh d c d li u trong t ng ô (Top, Bottom, Center ...).
N u ch n Wrap Text: ch dài quá chi u r ng ô s t ng i u ch nh v a ô
Ch n m c Orientation: th hi n ki u ch trong b ng (th ng, ngang, xiên)
Th Border: K khung cho d li u trong b ng
Th Patterns: Ch n màu n n cho b ng
2.4.3. M t s nh d ng thư ng dùng
nh d ng ki u Text
Trư c khi nh p d li u t i ô nào ó, n u ta gõ d u ' thì d li u s thành ki u text.
Ví d : S 100 n u khi nh p ta ánh '100 thì s 100 s chuy n thành ki u text (lúc
này ta không th c hi n các phép toán c ng, tr , nhân, chia…. ư c).
nh d ng theo ki u l a ch n (Custom): Ki u nh d ng này thư ng hay s d ng.
nh d ng ki u óng m ngo c cho s th t
Lúc u các s ư c ánh vào dư i d ng sau:
1 2 3 4 5
Bôi en các s th t c n i n nháy trái chu t vào menu Format Cells
Number Custom Ch n s 0 gõ (0) dư i dòng Type.
K t qu như sau:
nh d ng ngày tháng năm (thư ng ư c s d ng nhi u)
Nháy trái chu t vào menu Format Cells Number Custom Gõ
vào dd/mm/yy ho c dd/mm/yyyy dư i m c Type Th c hi n như theo hư ng
d n trong hình:
(1) (2) (3) (4) (5)
-44-
2.5. Các hàm thư ng dùng trong Excel
2.5.1. L p công th c
- Công th c trong Excel là s k t h p gi a các ô thông qua phép toán
- Nh p công th c vào ô ph i b t u b ng d u b ng (=) ho c d u c ng (+)
- D li u nh p vào công th c là các con s , a ch ô, vùng ho c ngày tháng, n u là
chu i thì ph i t trong d u nháy kép “ ”
- Có th gõ a ch ô vào công th c hay dùng tr chu t kích ch n ô, vùng mu n nh p,
khi ó tên c a ô ho c vùng s t ng nh p vào công th c.
Chú ý: M t s thông báo l i thư ng g p khi nh p công th c:
#DIV/0!: Trong công th c có phép toán chia cho 0
#NUM!: Các con s trong công th c không h p lý
#REF!: Trong công th c có nh ng ô tham chi u n nh ng ô hay nh ng
vùng không t n t i ho c b xoá
#VALUE!: Trong công th c dùng sai ki u d li u như c ng tr các d li u
d ng chu i làm cho k t qu tr nên vô nghĩa
#NAME!: S d ng tên ô vùng không h p lý ho c sai tên hàm
2.5.2. Công th c t ng quát c a các hàm trong Excel
= Tên hàm ( i s 1, i s 2…)
Trong ó:
Hàm ph i ư c b t u b ng d u (=) ho c d u (+)
Tên hàm ph i nh p theo úng quy nh c a Excel
Sau tên hàm b t bu c ph i có c p d u ngo c tròn ()
1
2
3
4
-45-
S lư ng i s tuỳ theo t ng hàm. i s có th là các tr s , dãy các ô, a
ch ô, tên vùng ...
Thông thư ng Excel ng m nh dùng d u ph y (,) ngăn cách i s trong
hàm. N u dùng d u (,) phân cách ph n nguyên và ph n l th p phân thì
các i s phân cách nhau b i d u (;)
M t s hàm thư ng dùng x lý s
A B C
1 25 10 Ví d s d ng hàm
2 -25 20 25
3 15.42 30
4 -15.42 40 36
5 Hàm K t qu
6 = SQRT(A1) 5
7 = SQRT(A2) #NUM!
8 = INT(A1/7) 3
9 = INT(A3) 15
10 = INT(A4) -16
11 = MOD(A1,7) 4
12 = MOD(B1,3) 1
13 = ROUND(A3,1) 15.4
14 = ROUND(A3,-1) 20
15 = ROUND(A4,1) -15.4
16 = ROUND(A4,-1) -20
17 = SUM(B1:B4) 100
18 = SUM(A1:B1) 35
19 = MAX(B1:B4) 40
20 = MIN(B1:B4) 10
21 = AVERAGE(B1:B4) 25
22 = AVERAGE(A1:B1) 17.5
23 = COUNT(B1:B4) 4
24 = COUNT(C1:C4) 2
25 = COUNTA(B1:B4) 4
26 = COUNTA(C1:C4) 3
27 = COUNTBLANK(C1:C4) 1
28 = RANK(B1,$B$1:$B$4,0) 4
29 = RANK(B1,$B$1:$B$4) 4
30 = RANK(B1,$B$1:$B$4,1) 1
31 = RANK(B2,$B$1:$B$4) 3
32 = SUMIF(B1:B4,">=25",B1:B4) 70
33 = SUMIF(B1:B4,">=25") 70
34 = SUMIF(A1:A4,">=15",B1:B4) 40
35 = COUNTIF(B1:B4;">=25") 2
36 = COUNTIF(B1:B4;"<33") 3
-46-
M t s hàm thư ng dùng x lý chu i
A B
1 Truong Duc Cuong
2 A216TL
3 B12TT
4 Hàm K t qu
5 = LEFT(A1,6) Truong
6 = LEFT(A1,10) Truong Duc
7 = LEFT(A2,3) A21
8 = RIGHT(A1,5) Cuong
9 = RIGHT(A1,9) Duc Cuong
10 = RIGHT(A3,3) 2TT
11 = MID(A1,8,3) Duc
12 = MID(A2,2,4) 216T
13 = MID(A3,2,3) 12T
14 = A5 & " " & A8 Truong Cuong
15 = LEN(A1) 16
16 = LOWER(A1) truong duc cuong
17 = UPPER(A1) TRUONG DUC CUONG
18 = PROPER(A1) Truong Duc Cuong
19 = MID(A2,2,LEN(A2)-3) 216
20 = MID(A3,2,LEN(A3)-3) 12
21 = VALUE(MID(A2,2,3)) 216
22 = VALUE(MID(A3,2,2)) 12
23 = VALUE(MID(A2,2,LEN(A2)-3)) 216
24 = VALUE(MID(A3,2,LEN(A3)-3)) 12
M t s hàm thư ng dùng x lý ngày tháng và logic
A B C
1 02/14/2012 25
2 02/28/2012 -25
3 Hàm K t qu
4 = NOW() 12/12/2012 12:00
5 = TODAY() 12/12/2012
6 = DAY(A1) 14
7 = DAY(“02/14/2012”) 14
8 = MONTH(A1) 02
9 = MONTH(“02/14/2012”) 02
10 = YEAR(A1) 2012
11 = YEAR(“02/14/2012”) 2012
12 = A2-A1 14
13 = DATE(2012,02,14) 14/02/2012
14 = DATE(2012,02,14) 02/14/2012
15 = AND(C1>0,C2<=0) TRUE
-47-
16 = AND(C1>0,C2>0) FALSE
17 = OR(C1>0,C2>0) TRUE
18 = OR(C1<0,C2>0) FALSE
19 = OR(AND(C1>0,C2>0)) FALSE
20 = OR(AND(C1>0,C2<0)) TRUE
21 = NOT(C1<C2) TRUE
2.5.3. Các hàm i u ki n
Hàm IF
Trư ng h p bi u th c có hai giá tr l a ch n
Công th c: = IF (< i u ki n>, <Giá tr 1>, <Giá tr 2>)
Trong ó:
i u ki n: Là m t bi u th c logic (luôn luôn ph i ch a m t trong các toán
t so sánh: =, >, <, >=, <=, <>)
Giá tr : Là s , chu i, ho c bi u th c tính. N u giá tr là chu i thì ph i t
trong d u nháy kép " "
Ho t ng:
N u i u ki n úng thì l y Giá tr 1
N u i u ki n sai thì l y Giá tr 2.
Ví d :
= IF (4>=3, “ úng”, “Sai”) K t qu : úng
Trư ng h p bi u th c có n giá tr l a ch n
Công th c: = IF(< K1>,<Giá tr 1>, IF(< K2>,<Giá tr 2>, ... , IF(< K n-1>,
<Giá tr n-1>,<Giá tr n>)…)
Ho t ng:
Xét i u ki n 1: N u K1 úng thì l y giá tr 1, n u K1 sai
Xét K2: N u K2 úng thì l y giá tr 2, n u K2 sai
Xét K3:………………………………………………
Xét K n-1: N u K n-1 úng thì l y giá tr n-1.
N u K n-1 sai thì l y giá tr n.
Ví d :
A B C D
1 STT H và tên Mã phòng Tên phòng
2 1 An T ?
3 2 Khang TH T ng h p
4 3 Th nh KT K toán
5 4 Vư ng HC Hành chính
= IF(C2=” T”,” ào t o”,
IF(C2=”TH”,”T ng h p”,
IF(C2=”KT”,”K toán”,
”Hành chính”
-48-
Chú ý:
Hàm IF không ư c l ng nhau quá 7 c p.
Hàm IF có th l ng các hàm chu i như LEFT, RIGHT, MID và l ng v i các hàm
Logic như AND, OR
Ví d :
A B C D E
1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p
2 1 An T ào t o ?
3 2 Khang TH T ng h p 300000
4 3 Th nh KT K toán 450000
5 4 Vư ng HC Hành chính 300000
6 5 Vư ng TH T ng h p 400000
Hàm SUMIF
Là hàm dùng tính t ng th a mãn theo i u ki n
Công th c: = Sumif (Vùng d li u ch a i u ki n,” i u ki n”, vùng tính t ng)
Trong ó:
Vùng d li u ch a i u ki n: là vùng ch a giá tr làm i u ki n tính t ng
i u ki n: là giá tr hay bi u th c thì ph i t trong d u nháy kép “ ”
Ví d :
Hàm COUNTIF
Là hàm dùng m s lư ng các ô th a mãn theo i u ki n
Công th c: = Countif (vùng d li u ch a i u ki n,” i u ki n”)
Trong ó:
Vùng d li u ch a i u ki n: là vùng ch a giá tr làm i u ki n m
i u ki n: là giá tr hay bi u th c thì ph i t trong d u nháy kép “ ”
A B C D
1 STT H và tên Mã phòng Tên phòng
2 1 An T01 ?
3 2 Khang TH02 T ng h p
4 3 Th nh KT03 K toán
5 4 Vư ng HC04 Hành chính
A B C D
1 STT Tên hàng Ti n nh p
2 1 Chăn 1500000
3 2 Ga 450000
4 3 G i 300000
5 4 Ga 350000
6 T ng ti n nh p m t hàng là Ga ?
= IF(OR(C2=” T”,C2=”KT”),
450000,IF(AND(C2=”TH”,B2
=”Vư ng”),400000,300000)))
= IF(LEFT(C2,2)=” T”,” ào t o”,
IF(LEFT(C2,2)=”TH”,”T ng h p”,
IF(LEFT(C2,2)=”KT”,”K toán”,
”Hành chính”
= SUMIF(B2:B5,”Ga”,C2:C5)
K t qu : 450000 + 350000 = 800000
-49-
Ví d :
2.5.4. Hàm tìm ki m và tham chi u
Hàm tìm ki m và tham chi u theo c t
Công th c: = VLOOKUP (Giá tr x, B ng dò tìm, C t tham chi u, Cách dò)
Trong ó:
B ng dò tìm (B ng ph ): là m t kh i các ô, g m nhi u hàng và nhi u c t.
C t u tiên bên trái luôn ch a giá tr dò tìm, các c t khác ch a giá tr
tương ng tham chi u.
C t tham chi u: Là th t c a c t trong b ng dò tìm (tính t trái qua ph i),
c t u tiên c a b ng là c t 1
Cách dò: Là 0 ho c 1
N u cách dò là 1:
- Là tìm ki m tương i
- Danh sách c t bên trái c a b ng ph i x p theo th t tăng d n.
- N u tr dò x nh hơn ph n t u tiên trong danh sách, hàm cho tr là
#N/A
- N u tr dò x úng v i m t ph n t có trong danh sách hàm cho tr là
tr c a ô n m trong c t tham chi u cùng hàng v i ph n t này.
N u cách dò là 0: (thư ng ch n cách dò này)
- Là tìm ki m chính xác
- Danh sách c t bên trái c a b ng không c n ph i x p theo th t .
- N u tr dò x không úng v i b t kỳ ph n t nào có trong danh sách
hàm cho tr là #N/A
- N u tr dò x úng v i m t ph n t có trong danh sách hàm cho tr là
tr c a ô n m trong c t tham chi u cùng hàng v i ph n t này.
Ho t ng: Dò tìm tr x c t bên trái c a b ng, n u có thì qua bên ph i n c t tham
chi u l y giá tr trong ô ngang hàng v i v trí c a x.
A B C D
1 STT Tên hàng Ti n nh p
2 1 Chăn 1500000
3 2 Ga 450000
4 3 G i 300000
5 4 Ga 350000
6 m m t hàng là Ga ?
= COUNTIF(B2:B5,”Ga”)
K t qu : 2
-50-
Ví d :
A B C D E
1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p
2 1 Phúc T ? ?
3 2 L c TH T ng h p 300000
4 3 Th TV Tài v 450000
A B C
5 B ng tên phòng và Ph c p
6 Mã phòng Tên phòng Ph c p
7 T ào t o 500000
8 TH T ng h p 300000
9 TV Tài v 450000
A B C D E
1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p
2 1 Phúc 01 T ? ?
3 2 L c 02TH T ng h p 300000
4 3 Th 03TV Tài v 450000
A B C
5 B ng tên phòng và Ph c p
6 Mã phòng Tên phòng Ph c p
7 T ào t o 500000
8 TH T ng h p 300000
9 TV Tài v 450000
Hàm tìm ki m và tham chi u theo hàng
Công th c: = HLOOKUP (Giá tr x, B ng dò tìm, Hàng tham chi u, Cách dò)
Trong ó:
Hàng tham chi u: Là th t c a hàng trong b ng dò tìm (tính t trên xu ng
dư i), hàng u tiên trên cùng c a b ng là hàng 1.
Giá tr x, B ng dò tìm và cách dò tương t như hàm VLOOKUP
Ho t ng: Dò tìm tr x hàng trên cùng c a b ng, n u có thì xu ng phía dư i n
dòng tham chi u l y giá tr trong ô ngang c t v i v trí c a x.
Ví d :
A B C D E
1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p
2 1 Phúc T ? ?
3 2 L c TH T ng h p 300000
4 3 Th TV Tài v 450000
= VLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,2,0)
= VLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,3,0)
= VLOOKUP(RIGHT(C2,2),$A$7:$B$9,2,0)
= VLOOKUP(RIGHT(C2,2),$A$7:$B$9,3,0)
= HLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,3,0)= HLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,2,0)
-51-
A B C D
5 B ng tên phòng và Ph c p
6 Mã phòng T TH TV
7 Tên phòng ào t o T ng h p Tài v
8 Ph c p 500000 300000 450000
2.6. S p x p d li u
Bư c 1: Ch n mi n d li u c n ưa vào s p x p (nên bao g m c dòng tiêu )
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Data ch n Sort… m ra h p tho i Sort
Th c hi n theo hư ng d n trong hình:
2.7. Cơ s d li u trong b ng tính
2.7.1. Các khái ni m cơ b n v cơ s d li u (CSDL)
Cơ s d li u (Database)
Là t p h p thông tin, d li u ư c t ch c theo c u trúc dòng và c t có th li t
kê, truy tìm, xoá, rút trích nh ng dòng d li u tho mãn m t tiêu chu n nào ó nhanh
chóng. th c hi n các thao tác ta ph i t o ra các vùng Database, Criteria và Extract.
Vùng Database (Vùng cơ s d li u)
G m ít nh t hai dòng, dòng u tiên ch a các tiêu c t, g i là tên trư ng (File
Name) c a cơ s d li u. Tên trư ng ph i là d li u ki u chu i và không ư c trùng l p.
Các dòng còn l i ch a d li u, m i dòng là m t b n ghi (Record) c a CSDL.
Vùng Criteria (Vùng tiêu chu n)
Ch a i u ki n tìm ki m, xoá, rút trích…Vùng này g m ít nh t hai dòng, dòng
u ch a tiêu , các dòng còn l i ch a i u ki n.
Vùng Extract (Vùng trích d li u)
Ch n khóa th nh t
(Khóa chính)
Ch n khóa th hai
Ch n khóa th ba
Dòng u là tên trư ng
(không s p x p)
S p x p
tăng d n
S p x p
gi m d n
Không có dòng tên
trư ng (s p x p c
dòng u)
ng ý
s p x p
-52-
Ch a các b n ghi c a vùng Database th a i u ki n c a vùng tiêu chu n. Vùng
Extract cũng có dòng u tiên ch a các tiêu mu n rút trích. Ch c n dùng vùng này
trong trư ng h p th c hi n thao tác rút trích, còn các thao tác tìm ki m, xoá…không c n
dùng n vùng này.
2.7.2. Các d ng vùng tiêu chu n
Tiêu chu n s
i u ki n c a vùng tiêu chu n là d ng s .
Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i có i m trung bình là 7.5
Tiêu chu n chu i
i u ki n c a vùng tiêu chu n là d ng chu i.
Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i phòng ban, b t u b ng ch H
Tiêu chu n so sánh
G m các toán t so sánh <, >, =, <=, >=, <>
Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i có i m trung bình l n hơn ho c b ng 7.5
Tiêu chu n công th c
Ô i u ki n có ki u công th c, trong trư ng h p này c n lưu ý ô tiêu c a vùng
tiêu chu n ph i là m t tiêu khác v i t t c các tiêu c a vùng Database.
Trong ô i u ki n ph i l y a ch c a ô trong b n ghi u tiên so sánh.
Ví d : i u ki n này úng thì ô có giá tr TRUE, n u sai có giá tr FALSE.
Tiêu chu n liên k t (Liên k t tiêu chu n)
Có th tìm ki m, xoá, rút trích… các b n ghi trong vùng Database b ng cách dùng
các phép toán AND và OR c a nhi u i u ki n khác nhau.
Lưu ý:
Các ô i u ki n khác c t thì bi u th phép toán AND
Các ô i u ki n khác dòng thì bi u th phép toán OR
Ví d :
Phép toán OR:
i m TB
7.5
Phòng ban
H
i m TB
>= 7.5
Vùng 1
=Left(B2,1)="M"
-53-
Phòng ban: phòng hành chính ho c phòng tài v
Lương: < 600 ho c >= 1.000.000
Phép toán AND:
N u phòng hành chính thì có lương là < 600
N u phòng tài v thì có lương là >= 1.000.000
2.8. Thao tác trích l c d li u
M c ích: L y ra nh ng b n ghi (thông tin) th a mãn i u ki n nh t nh.
Có th trích l c theo 2 cách:
AutoFilter: Excel h tr i u ki n l c
Advanced Filter…: ngư i s d ng t nh i u ki n l c.
2.8.1. Trích l c d li u dùng AutoFilter
Bư c 1: Ch n mi n CSDL g m c dòng tên trư ng (Field Name)
Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Data ch n Filter ch n AutoFilter ô tên
trư ng có u mũi tên th xu ng c a h p danh sách Nháy chu t vào ó, có danh sách
th xu ng:
All: hi n l i m i b n ghi
Top 10…: các giá tr l n nh t
Custom…: t nh i u ki n l c
Các giá tr c a c t
N u ch n Custom… s hi n h p tho i Custom AutoFilter ngư i s
d ng t nh i u ki n l c
VD: L c nh ng b n ghi th a mãn s lư ng SP bán ra trong tháng 1 n m
trong kho ng (120,400]
Phòng ban Lương
Hành chính < 600
Tài v >=1.000.000
-54-
2.8.2. Trích l c d li u dùng Advanced Filter
Bư c 1: Xác nh mi n i u ki n:
Dòng u ghi tên trư ng nh i u ki n, chú ý ph i gi ng h t tên trư ng c a
mi n CSDL, t t nh t là copy t tên trư ng CSDL.
Các dòng ti p dư i ghi i u ki n: các i u ki n cùng dòng là phép AND, các i u
ki n khác dòng là phép OR.
Ví d : v i mi n CSDL như dư i:
Bư c 2: Th c hi n l c b ng cách nháy trái chu t vào menu Data ch n Filter
ch n Advanced Filter… Th c hi n theo hư ng d n trong hình:
Hi n k t qu l c ngay
t i mi n d li u
Hi n k t qu l c ra nơi khác
Ch n mi n CSDL
Ch n mi n i u ki n
Ch n mi n hi n k t qu
Ch hi n 1 b n ghi trong s
nh ng k t qu trùng l p
Mi n /k l c các b n ghi có s
SP bán ra trong tháng 1: >150
Mi n /k l c các b n ghi có s SP
bán ra trong tháng 1: 150 < S SP ≤ 500
Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra
trong tháng 1: >150 ho c trong tháng 2: ≥200
Mi n /k l c các b n ghi có s
SP bán ra trong tháng 1 = 400
-55-
Ví d : Cho b ng cơ s d li u như sau:
Yêu c u:
Ý 1: Trích l c nh ng ngư i có Lương >= 1500000. Ta th c hi n như sau:
Bư c 1: T o mi n i u ki n c th ây là E1:E2
Bư c 2: Th c hi n thao tác trích l c như sau:
Bư c 2.1: Quét toàn b b ng CSDL c th ây là: A1:D7
Bư c 2.2: Nháy chu t trái vào menu Data ch n Filter ch n
Advanced Filter... Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Ta thu ư c k t qu như sau:
A B C D
1 STT H và tên Ch c v Lương
2 1 Nguy n Th Hoa NV 1200000
3 2 Lê Văn Nam TP 1900000
4 3 Tr n Hoàng Y n NV 1500000
5 4 Lý Ng c Hoàng PP 1700000
6 5 Ki u Như NV 1000000
7 6 La Quán Trung NV 1400000
1. Ch n vùng CSDL
2. Ch n vùng i u ki n
4. Ch n vùng hi n k t qu
3. Ch n k t qu
ra vùng khác
5. Ch n OK
ng ý
21
4 Mi n i u ki n
-56-
Ý 2: Trích l c nh ng ngư i là NV và có Lương > 1000000
Bư c 1: T o mi n i u ki n c th ây là E4:E5
Bư c 2: Th c hi n thao tác trích l c như sau:
Bư c 2.1: Quét toàn b b ng CSDL c th ây là: A1:D7
Bư c 2.2: Nháy chu t trái vào menu Data ch n Filter ch n
Advanced Filter... Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
Ta thu ư c k t qu như sau:
2.9. Các hàm liên quan n cơ s d li u
2.9.1. Hàm DSUM
Công th c: = DSUM (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
Ý nghĩa: Cho k t qu là t ng s trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL
th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. V i n là s th t c a c t trong vùng CSDL
c n th c hi n tính t ng, c t u tiên ư c ánh s 1.
2.9.2. Hàm DAVERAGE
Công th c: = DAVERAGE (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
2
1
4
Mi n i u ki n
3. Ch n k t qu
ra vùng khác
5. Ch n OK
ng ý
1. Ch n vùng CSDL
2. Ch n vùng i u ki n
4. Ch n vùng hi n k t qu
-57-
Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr trung bình trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng
CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n.
2.9.3. Hàm DMAX
Công th c: = DMAX (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr l n nh t trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng
CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n.
2.9.4. Hàm DMIN
Công th c: = DMIN (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr nh nh t trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng
CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n.
2.9.5. Hàm DCOUNT
Công th c: = DCOUNT (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
Ý nghĩa: Cho k t qu là s ô ch a giá tr s trên c t th n c a nh ng b n ghi trong
vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n.
2.9.6. Hàm DCOUNTA
Công th c: = DCOUNTA (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n)
Ý nghĩa: Cho k t qu là s ô ch a d li u trên c t th n c a nh ng b n ghi trong
vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n.
Ví d :
A B C D
1 STT H tên Ch c v Lương
2 1 Giàu Nhân viên 1500000
3 2 Sang B o v 3000000
4 3 Phú Nhân viên 2000000
5 4 Quý Nhân viên 2500000
6 T ng lương c a ng ng ngư i có
lương >=2000000
?
7 M c lương cao nh t c a nh ng ngư i
có lương >=2000000
?
8 m s ngư i có lương >= 2000000 ?
9 m s ngư i là Nhân viên ?
A B
10 Vùng tiêu chu n
11 Vùng TC1 Vùng TC2
12 = D2 >=2000000 = C2 = “Nhân viên”
= DSUM(A1:D5,D1,A11:A12)
= DMAX(A1:D5,D1,A11:A12
= DCOUNT(A1:D5,D1,A11:A12
= DCOUNTA(A1:D5,C1,B11:B12
-58-
BÀI T P TH C HÀNH
BÀI TH C HÀNH S 1
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H
1 CHI T TÍNH GI M GIÁ
2 STT Khách hàng a ch
S ti n
tr
Ngày
nh n
hàng
Ngày tr
ti n
Gi m
giá
Ti n
th c
t
3 1 Nguy n Thanh Lý T Tr ng 1500000 12/10/06 25/10/06 ? ?
4 ? Nguy n Ng c Lý Thư ng Ki t 1000000 05/10/06 25/10/06 ? ?
5 ? Lý Tâm Tr n Qu c To n 3000000 10/12/06 11/12/06 ? ?
6 ? Tr n Minh Hai Bà Trưng 5000000 08/05/06 18/05/06 ? ?
7 ? Nguy n Cúc Lý Thư ng Ki t 4000000 09/07/06 25/07/06 ? ?
8 ? Lê Sáu Ph m Hùng 2500000 20/10/06 25/10/06 ? ?
9 ? Nguy n Hòa Tr n Hưng o 2000000 26/07/06 27/07/06 ? ?
10 ? Vũ T n Lý Thư ng Ki t 3000000 27/08/06 28/08/06 ? ?
11 ? Lê Phúc Ph m Ngũ Lão 1500000 10/06/06 12/06/06 ? ?
12 ? Nguy n Minh Lê Lai 1000000 05/05/06 15/05/06 ? ?
13 ? ? ?
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. nh d ng c t Ngày nh n hàng và Ngày tr ti n theo d ng dd/mm/yyyy
3. Tính c t Gi m giá như sau:
− N u khách hàng tr ti n trong vòng 10 ngày k t ngày nh n hàng thì s ư c
gi m 30% s ti n ph i tr
− Ngư c l i không ư c gi m giá.
4. Tính c t Ti n th c t
5. Tính t ng c ng c a c t: S ti n tr , Ti n th c t
6. Tính trung bình c ng c a c t Gi m giá
7. m xem có bao nhiêu khách hàng trong danh sách
8. m xem có bao nhiêu khách hàng a ch Lý Thư ng Ki t
9. m xem có bao nhiêu khách hàng không ư c Gi m giá
10.Tính t ng ti n th c t c a nh ng khách hàng có s ti n th c t >=2000000
11.Tính t ng ti n th c t c a nh ng khách hàng có s ti n tr < 3000000
12.Tính t ng s ti n tr c a khách hàng có h Nguy n
-59-
BÀI TH C HÀNH S 2
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H I
1
B NG LƯƠNG CÁN B - CNV
Tháng 07/2006 - Công ty TNHH ABC
2 STT H tên Ch c v
Lương
CB
Ngày
công
Ph
c p CV
Lương
T m
ng
Còn l i
3 1 Nguy n H i NV 15000 24 ? ? ? ?
4 2 Nguy n Qu c BV 10000 30 ? ? ? ?
5 ? Tri u Tú TP 30000 25 ? ? ? ?
6 ? Hà An GD 50000 28 ? ? ? ?
7 ? Huỳnh Gia PGD 40000 26 ? ? ? ?
8 ? Tr n B i PP 25000 29 ? ? ? ?
9 ? Phan Minh KTT 20000 30 ? ? ? ?
10 ? Nguy n Thái TP 30000 30 ? ? ? ?
11 ? Châu NV 15000 28 ? ? ? ?
12 ? ng Thiên BV 10000 32 ? ? ? ?
13 ? Hà Ng c NV 15000 26 ? ? ? ?
14 ? Ki u NV 15000 26 ? ? ? ?
15 ? Lê Công PGD 40000 28 ? ? ? ?
16 ? Lâm Tích BV 10000 28 ? ? ? ?
17 ? Lê H C m NV 15000 29 ? ? ? ?
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. Tính c t Ph c p CV như sau: n u ch c v là GD thì ư c ph c p 500000, là
PGD thì ư c ph c p 400000, là TP ho c PP thì ư c ph c p 300000, là KTT
ư c ph c p 250000, trư ng h p còn l i thì ư c ph c p là 150000.
3. Tính c t Lương bi t r ng s ngày làm vi c quy nh trong tháng là 25 và n u làm
hơn thì s ngày vư t ư c tính g p ôi.
4. Tính c t T m ng như sau: n u là GD ho c PGD thì ư c t m ng 500000, n u là
TP ho c PP ho c KTT thì ư c t m ng 350000, còn l i ư c t m ng 200000
5. Tính c t Còn l i
6. Tính t ng c ng c a c t: Ph c p CV, T m ng
7. Tính trung bình c ng c a c t Lương
8. Tìm Lương cao nh t và th p nh t
9. m s ngư i có ch c v là NV
10.Tính t ng ph c p CV c a nh ng ngư i có ch c v là BV
11.Tính t ng lương c a nh ng ngư i có ngày công >=28
-60-
BÀI TH C HÀNH S 3
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H I
1 B NG THEO DÕI NHÂN S CÔNG TY ABC Ngày xét 01/01/2005
2 Tên Phái Ngày sinh Tu i
Ngày làm
vi c
S ngày
LV
T m ng Lương
Th c
lãnh
3 Giàu N 12/12/1960 ? 12/10/1989 23 500000 900000 ?
4 Sang Nam 24/12/1959 ? 05/10/1990 26 650000 700000 ?
5 Phú Nam 13/05/1968 ? 10/12/1988 21 ã tr 850000 ?
6 Quý Nam 05/05/1980 ? 08/05/1994 24 450000 750000 ?
7 Phúc N 30/08/1957 ? 09/07/1990 19 ã tr 600000 ?
8 L c N 10/10/1962 ? 20/10/1988 18 400000 650000 ?
9 Th N 05/05/1970 ? 08/05/1995 25 ã tr 850000 ?
10 Phát Nam 30/08/1972 ? 09/07/1998 23 350000 950000 ?
11 Tài Nam 10/10/1955 ? 20/10/1985 24 600000 670000 ?
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. nh d ng c t Ngày sinh và c t Ngày làm vi c theo d ng dd/mm/yyyy
2. Chèn vào sau c t S ngày LV các c t sau: Thâm niên, Thư ng, PC thâm niên.
3. i n d li u c t Tu i = (Ngày hi n t i – Ngày sinh) / 365
Ho c Tu i = Năm hi n t i – Năm sinh
4. Thâm niên = S năm công tác tính t Ngày làm vi c n Ngày xét
5. Thư ng v i i u ki n như sau:
- Nh ng ngư i là phái Nam và s ngày LV >= 23 thì ư c thư ng 350000, nh ng
ngư i là phái N và s ngày LV > 20 thì ư c thư ng 450000
- Trư ng h p còn l i không ư c thư ng
6. Ph c p thâm niên v i i u ki n:
- Nh ng ngư i có Thâm niên > 15 năm s ư c lĩnh 550000
- Nh ng ngư i nào có Tu i >= 50 và có Thâm niên >= 10 s ư c lĩnh 350000
- Trư ng h p còn l i không ư c lĩnh PC thâm niên
7. i n d li u cho c t Th c lãnh
8. m s ngư i có trong danh sách
9. m s ngư i là Nam, N
10.Tính t ng ti n thư ng c a s ngư i Nam
11. Tính t ng ti n t m ng c a s ngư i là N
12. m s ngư i xin t m ng nhưng ã tr
-61-
BÀI TH C HÀNH S 4
Nh p b ng tính sau:
A B C D E
1 B NG THƯ NG - PH C P CHI TI T
2 STT H và tên Mã NV S ngày LV Ngày sinh
3 1 Nông Ng c Lâm A352BC ? 12/12/1960
4 ? H Minh Trung B297BC ? 24/12/1959
5 ? Nguy n Di m Ki u B39HD ? 13/05/1968
6 ? Tr n Th L Hà A50HD ? 05/05/1970
7 ? Nông Kim B ng B9BC ? 30/08/1972
8 ? Lý Ca Ca B125HD ? 10/10/1970
9 ? H Minh Châu A15BC ? 08/10/1967
10 ? Ngô Phương Ki u A289HD ? 08/07/1966
11 ? Nông Quang Huy A111BC ? 12/12/1971
12 ? Tr n B ng Ki u A55HD ? 05/04/1970
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn vào sau c t Ngày sinh các c t sau: Tu i, Thư ng, Ph c p, T ng c ng, Di n
gi i
2. Nh p c t STT t ng
3. S ngày LV d a vào c t Mã NV như sau: n u kí t u là A và 2 kí t cu i là BC
thì s ngày làm là 25 ngày, n u kí t u là B và 2 kí t cu i là BC thì s ngày làm
làm là 26 ngày, trư ng h p khác thì s ngày làm là 28 ngày.
4. nh d ng c t Ngày sinh theo d ng dd/mm/yyyy
5. i n d li u cho c t Tu i
6. D li u cho c t Thư ng như sau: N u 2 kí t cu i là BC và s ngày làm vi c = 26
thì ư c thư ng 450000, n u 2 kí t cu i là HD và s ngày làm vi c = 28 thì ư c
thư ng 300000, còn l i thì thư ng 150000.
7. Tính c t Ph c p như sau: n u nh ng ngư i có h Nông ho c H thì nh n ư c
ph c p 450000, nh ng ngư i có tên là Ki u và có ký t bên trái Mã NV là A thì
ư c ph c p 350000. Còn l i không ư c ph c p.
8. i n d li u cho c t T ng c ng
9. D li u c t Di n gi i như sau: N u 2 kí t cu i c a Mã NV là BC thì ghi Biên ch ,
là HD thì ghi H p ng.
10. m s ngư i ã vào Biên ch
11.Tính t ng ph c p c a nh ng ngư i là H p ng
12.Tính t ng thư ng c a nh ng ngư i không có h Nông
-62-
BÀI TH C HÀNH S 5
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G
1 CÔNG TY TNHH ABC
2 B NG LƯƠNG THÁNG 4/2003
3 H và tên Ch c v Ngày công Mã KT S con PC khu v c T m ng
4 Nguy n Tú TP 26 A1T 4 ? 5000000
5 Nguy n An PP 25 B2D 1 ? Không
6 H Trí NV 24 C3E 2 ? Không
7 Tr n Trung KT 25 A2F 5 ? 2500000
8 Nguy n Cúc GD 26 A3I 1 ? 15000000
9 Tr n Sáu BV 25 B1N 4 ? Không
10 Lê Hà NV 26 B3K 2 ? 2000000
11 Vũ Minh BV 21 C1Q 3 ? 1500000
12 Lý Phúc PGD 23 B1V 5 ? 8000000
13 Ngô Tâm TP 22 B2M 3 ? Không
14 Lê Tư PP 25 C2L 3 ? 4500000
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Tính c t PC khu v c d a vào kí t th 2 c a Mã KT như sau: N u là 1 thì nh n
350000, là 2 thì nh n 200000, còn l i thì nh n 150000
2. Chèn vào sau c t T m ng các c t sau: Lương, Ti n ăn trưa, PC gia ình, Ti n
khen thư ng, Th c lĩnh.
3. Tính c t Lương = Ngày công * Lương CB * H s ch c v .
A B C D E F G H
16 B NG H S CH C V
17 Ch c v GD PGD TP PP KT NV BV
18 H s ch c v 0.75 0.65 0.55 0.5 0.45 0.3 0.25
A B C
20 B NG M C LƯƠNG
21 Ch c v Lương CB T ng th c lĩnh
22 GD 1500000 ?
23 PGD 1400000 ?
24 TP 1000000 ?
25 PP 900000 ?
26 KT 800000 ?
27 NV 750000 ?
28 BV 700000 ?
D E F
20 B NG KHEN THƯ NG
21 Mã KT Ti n KT m s ngư i
22 A 300000 ?
23 B 200000 ?
24 C 100000 ?
-63-
Trong ó: Lương ư c l y d a vào Ch c v và B ng m c lương, H s ch c v ư c
l y d a vào Ch c v và B ng h s ch c v .
4. Tính c t Ti n ăn trưa như sau: N u 24< Ngày công <=26 thì ư c 500000, còn l i
thì ư c 350000
5. Tính c t Ph c p gia ình = 500000 n u s con =1
= S con * 20000, n u S con <= 3.
= S con * 15000, n u s con > 3.
6. Tính c t Ti n khen thư ng d a vào Mã KT và B ng Khen thư ng.
7. i n d li u cho c t Th c lĩnh
8. Tính t ng lương c a nh ng ngư i là NV
9. Tính t ng ti n khen thư ng c a nh ng ngư i có Mã KT là B
10. m trong danh sách nh ng ngư i không t m ng
11.Trong b ng M c lương, hãy th ng kê t ng Th c lĩnh theo t ng Ch c v
12.Trong b ng B ng Khen Thư ng, hãy th ng kê s ngư i theo Mã KT.
BÀI TH C HÀNH S 6
Nh p b ng tính sau:
A B C D E
1 B NG KÊ TI N THUÊ PHÒNG THÁNG 12/2011
2 STT Tên khách Lo i phòng Ngày n Ngày i
3 1 Lê Th Anh L2A 12/10/2011 28/10/2011
4 ? Tr n Bá Hùng TRA 05/10/2011 05/10/2011
5 ? Ôn Ngũ Hà L2B 10/12/2011 17/12/2011
6 ? Lê Văn Long L1B 08/05/2011 08/05/2011
7 ? Hoàng Tr ng Công TRB 09/07/2011 25/07/2011
8 ? Nông Qu c Vi t L1A 20/09/2011 16/10/2011
9 ? Thái Văn Nam L2B 26/07/2011 27/08/2011
10 ? Chu Bình An L1B 27/08/2011 30/08/2011
11 ? Tr n Bình Minh L2A 10/06/2011 20/07/2011
12 ? Nguy n Văn Giàu TRA 05/05/2011 15/06/2011
A B C
14 B NG GIÁ THUÊ PHÒNG
15 Lo i phòng ơn giá tu n ơn giá ngày
16 TRA 250000 40000
17 TRB 180000 30000
18 L1A 300000 50000
19 L1B 220000 35000
20 L2A 270000 42000
21 L2B 150000 25000
-64-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn sau c t Ngày i các c t sau: S ngày , S tu n, ơn giá tu n, Ti n tu n, S
ngày l , ơn giá ngày, Ti n ngày, T ng c ng, Gi m giá, Thành ti n.
2. Nh p c t STT t ng
3. Tính c t S ngày bi t r ng: n u Ngày i trùng v i Ngày n thì S ngày =1.
4. Tính c t S tu n và S ngày l (trong tu n).
5. Tính ơn giá tu n và ơn giá ngày d a vào Lo i phòng và B ng giá thuê phòng.
6. Tính c t Ti n tu n
7. Tính c t Ti n ngày bi t r ng n u Ti n ngày > ơn giá tu n thì l y ơn giá tu n.
8. i n d li u cho c t T ng c ng
9. Tính c t Gi m giá = T ng c ng * T l gi m giá.
Trong ó: t l gi m giá ư c l y d a vào Lo i phòng và B ng gi m giá.
10.Tính c t Thành ti n
11.Tính t ng Thành ti n c a lo i phòng TRA
12.Tính t ng thành ti n c a lo i phòng L2
13. m xem có bao nhiêu phòng lo i A
14. m xem có bao nhiêu ngư i có s ngày > 25
BÀI TH C HÀNH S 7
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G
23 B NG GI M GIÁ
24 Lo i phòng TRA TRB L1A L1B L2A L2B
25 T l gi m giá 5% 7% 8% 10% 11% 12%
A B C D E F
1 STT S xe S lư ng L trình Ngày i Ngày n
2 1 20A-1111 7 à L t 12/10/1999 23/10/1999
3 ? 22B-1234 12 Nha Trang 10/05/1999 10/05/1999
4 ? 21A-7777 3 à L t 02/09/1999 25/09/1999
5 ? 23B-6666 7 Long An 26/07/1999 27/07/1999
6 ? 20A-6789 3 Hu 12/10/1999 12/11/1999
7 ? 21A-4444 6 C n Thơ 10/06/1999 12/06/1999
8 ? 22B-5555 4 Long An 27/08/1999 30/08/1999
9 ? 23B-9999 10 Hà N i 05/08/1999 05/08/1999
10 ? 20A-2222 4 Hu 09/09/1999 15/09/1999
11 ? 22B-3333 10 Nha Trang 05/05/1999 15/05/1999
12 ? 20A-8888 5 C n Thơ 09/07/1999 25/07/1999
-65-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn sau c t Ngày n các c t sau: ơn giá, Tr ng t i cho phép, Cư c phí, ơn
v th c hi n, Th i gian i, Thư ng, T ng ti n
2. Nh p c t STT t ng
3. Tính ơn giá d a vào L trình và B ng ơn giá và Th i gian qui nh, i v i xe
ch a ký t A thì l y ơn giá A, ngư c l i l y ơn giá B.
4. D li u cho c t Tr ng t i cho phép và ơn v th c hi n d a vào s xe và B ng
quy nh tr ng t i cho m i lo i xe.
5. Tính c t Cư c phí = S lư ng * ơn giá. Trong ó: ơn giá là nguyên giá n u s
lư ng không vư t tr ng t i cho phép, ngư c l i thì ơn giá là 105% nguyên giá.
6. i n d li u cho c t Th i gian i bi t r ng: n u Ngày i trùng Ngày n thì Th i
gian i tính = 1.
A B C D E F G
14 B NG ƠN GIÁ VÀ TH I GIAN QUY NH
15 L trình à l t Nha Trang Hu Hà n i C n thơ Long An
16 ơn giá A 1500000 1600000 1300000 1000000 1800000 2000000
17 ơn giá B 1200000 1400000 1100000 800000 1650000 1850000
18 Th i gian 3 4 6 8 3 5
A B C D
20 B NG QUY NH TR NG T I CHO M I LO I XE
21 Lo i xe Tr ng t i ơn v T ng ti n
22 20A 6 B ch ng ?
23 21A 8 Thanh Long ?
24 22B 10 L c Ng n ?
25 23B 12 B n Thành ?
A B
27 B NG TH NG KÊ THEO L TRÌNH
28 L trình S chuy n
29 Hà N i ?
30 Nha Trang ?
31 Hu ?
32 à L t ?
33 C n Thơ ?
34 Long An ?
-66-
7. Tính c t Thư ng như sau: N u th i gian i không vư t th i gian quy nh ( ư c
cho trong b ng ơn giá và th i gian quy nh) thì ư c thư ng 5% Cư c phí.
Ngư c l i không ư c thư ng.
8. Tính c t T ng ti n
9. Tính t ng ti n thư ng c a ơn v B ch ng
10.Trong B ng quy nh tr ng t i, hãy th ng kê T ng ti n theo t ng lo i xe.
11.Trong B ng th ng kê theo l trình, hãy th ng kê S chuy n cho m i l trình
12.S p x p l i danh sách theo th t gi m d n c a L trình.
BÀI TH C HÀNH S 8
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F
1 THƯ VI N T NH THÁI NGUYÊN
2 STT Mã sách H tên Tên sách Ngày mư n Ngày tr
3 1 TD6 Trương Văn Út ? 09/02/2006 28/02/2006
4 2 TT8 H H i Tri u ? 30/04/2006 14/05/2006
5 ? TK5 Nguy n Văn Tân ? 05/05/2006 25/05/2006
6 ? TH8 Lê H i T ? 05/05/2006 16/05/2006
7 ? DT9 Lê Văn Tâm ? 05/08/2006 04/09/2006
8 ? TT8 Tr n Ng c Dung ? 10/06/2006 12/06/2006
9 ? TD6 Nguy n Th Hà ? 07/09/2006 01/10/2006
10 ? TD5 Lê Th Bé Ba ? 09/07/2006 27/07/2006
11 ? TT6 Nguy n Văn Tân ? 27/08/2006 28/08/2006
12 ? TK7 Nguy n Th Quy ? 12/10/2006 28/10/2006
13 ? LS4 Tr n Văn Phong ? 20/10/2006 26/10/2006
14 ? TH5 Tr n Th Th y ? 24/10/2006 20/11/2006
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn vào sau c t Ngày tr các c t sau: Nh n xét, Ti n ph t
2. Nh p c t STT t ng
A B C
17 B NG MÃ LO I VÀ TÊN SÁCH
18 Mã lo i Tên sách Sách mư n
19 TK Tham Kh o ?
20 TH Tin H c ?
21 DT i n T ?
22 TD T i n ?
23 LS L ch S ?
24 TT Ti u Thuy t ?
-67-
3. D li u c t Tên sách d a vào Mã sách và B ng mã lo i và tên sách
4. D li u cho c t Nh n xét như sau: N u tr trư c 10 ngày thì ghi nh n xét là Trong
gi i h n cho phép, n u tr t 10 n 15 ngày thì ghi là úng h n, ngư c l i thì ghi
là Quá h n cho phép.
5. Tính c t Ti n ph t bi t r ng ch ư c mư n t i a là 15 ngày, n u quá s ngày cho
phép thì s b ph t 20000 nhân v i s ngày quá h n, ngư c l i thì không b ph t.
6. Trong b ng Mã lo i và tên sách, th ng kê T ng s sách ư c mư n theo Tên sách.
7. Tính T ng ti n ph t c a lo i sách TD.
8. Th ng kê xem có bao nhiêu ngư i b ph t.
9. Th ng kê xem s ti n ph t cao nh t c a sách Ti u Thuy t.
10.Hãy trích l c ra các m u tin có ngày mư n sách trong kho ng th i gian
20/08/2006 n 20/10/2006.
11. S p x p b ng tính theo th t tăng d n c a c t Ngày Mư n.
BÀI TH C HÀNH S 9
Nh p b ng tính sau:
A B C D E
1 CÔNG TY TNHH ABC
2 B NG LƯƠNG THÁNG 7/2006
3 STT Mã NV H và tên Ch c v Ngày công
4 1 T16A Nguy n Th Thuý GD 26
5 2 P27C La Trư ng Giang PP 25
6 ? B19B Quách Th Ng c NV 27
7 ? N25C Lý Trư ng H i BV 30
8 ? N13B Huỳnh Anh Ki t NV 25
9 ? B13A Ngô i nam BV 28
10 ? N15A Hoàng Th Như NV 23
11 ? T28B B ch ông Sơn PGD 27
12 ? P13C Nguy n Võ Minh TP 24
13 ? N29A Chu Th Hoài An NV 26
14 ? P26B Châu Hoàng Phú PP 24
C D E
17 B NG MÃ C H I
18
Mã
u
PC c
h i
T ng
19 T 400000 ?
20 P 350000 ?
21 N 250000 ?
22 B 200000 ?
A B
17 B NG MÃ LƯƠNG
18 Lương ngày
19
Mã
1 2
20 T 200000 150000
21 P 120000 100000
22 N 80000 75000
23 B 60000 55000
-68-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn sau c t Ngày công các c t sau: Lương ngày, PC ch c v , PC c h i, PC
thâm niên, Lương, Thu TN, Th c lĩnh, T m ng, Còn l i.
2. Nh p c t STT t ng
3. Tính Lương ngày d a vào ký t u và ký t th 2 c a MãNV và B ng mã lương.
4. i n d li u côt PC ch c v (PCCV) như sau:
− N u Mã NV b t u là T thì PCCV là 500000.
− N u Mã NV b t u là P1 ho c P2 thì PCCV là 350000.
− N u Mã NV b t u là N1 ho c B1 thì PCCV là 200000.
− Còn l i thì PCCV là 100000
5. Tính PC c h i d a vào ký t u c a Mã NV và B ng mã c h i.
6. Tính c t PC Thâm niên như sau: n u kí t cu i c a Mã NV là A ho c B thì ư c
hư ng 500000, ngư c l i thì không ư c.
7. Tính c t Lương = Lương ngày * Ngày công + PC ch c v + PC c h i + PC
thâm niên, v i s ngày công < 25, ngư c l i v i s ngày công >25 thì nh ng ngày
làm vư t s ư c tính lương g p ôi.
8. Tính c t Thu TN theo phương pháp lũy ti n t ng ph n (Lương trong kho ng nào
thì Thu TN ư c tính theo t l thu c a ph n ó) như sau:
9. Tính c t Th c Lãnh
10. D li u c t T m ng ư c tính như sau: n u ch c v là GD ho c PGD thì s ư c
t m ng 1/2 th c lĩnh, n u không ph i là TP và PP thì ư c t m ng 2/3 th c lĩnh,
còn l i ch ư c t m ng 1/3 th c lĩnh.
11. Tính c t Còn l i
12.Tính t ng lương c a nh ng ngư i là NV
13.Tính t ng th c lĩnh c a nh ng ngư i có ngày công >25
14.Tính t ng lương c a nh ng ngư i có mã là 2
15.Tính t ng PC c h i c a nhưng ngư i có mã là NV và có s ngày công >=25
16. m xem có bao nhiêu ngư i không ư c PC thâm niên
17. m xem có bao nhiêu ngư i có mã là 1
18. m xem có bao nhiêu ngư i có mã NV ph i n p thu TN
19. Trong B ng mã c h i, th ng kê t ng PC c h i theo Mã c h i.
20. S p x p b ng tính tăng d n theo c t Th c lĩnh
Lương Thu
<=1000000 0%
<=2500000 3%
>2500000 5%
-69-
21.Trích l c nh ng ngư i mà trong h tên có ch Th .
22.Trích l c nh ng ngư i có ch c v là TP ho c PP.
BÀI TH C HÀNH S 10
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G
1 Ngân Hàng Công Thương
2 S THANH TOÁN LÃI NH KỲ
3 STT H và tên Ngày g i S ti n g i
nh kỳ
(tháng)
Ngày rút Mã lo i
4 1 Lê Nam Phương 12/04/2004 6000000 12 25/10/2006 Rút
5 2 Tr n Chí Thi n 10/05/2000 8000000 3 10/05/2004
6 ? Nguy n Trung 12/03/2003 15000000 3 12/11/2005 Rút
7 ? H Chí Nam 05/08/2000 22000000 6 05/02/2003
8 ? Nguy n Th Cúc 09/07/2000 4000000 9 25/01/2003 Rút
9 ? Lý ăng Khoa 20/09/2000 1000000 6 20/09/2000 Rút
10 ? Tr n Vi t Phúc 26/01/2004 5000000 12 27/08/2004
11 ? Vũ Minh T n 27/03/2005 4500000 9 30/08/2005 Rút
12 ? Lý Văn Trung 10/06/2002 17000000 3 19/07/2004
13 ? Quách H i ăng 05/02/2001 20000000 6 15/07/2002
14 Lãi su t 1 tháng 0.014
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn sau c t Mã lo i các c t sau: S ngày g i, S tháng g i, S kỳ g i, S tháng
l , Lãi kỳ, Lãi tháng, S ti n rút, Lãi lĩnh.
2. Nh p c t STT t ng
3. Tính c t S Ngày g i bi t r ng: n u Ngày rút trùng Ngày g i thì S ngày g i = 1.
4. S Tháng g i = Ph n nguyên (S ngày g i/30), ta coi 1 tháng có 30 ngày.
5. Tính c t S kỳ g i = Ph n nguyên c a (S tháng g i/ nh kỳ).
6. Tính c t S Tháng l = Ph n dư c a (S tháng g i/ nh kỳ).
7. Tính c t Lãi kỳ = S Ti n g i * Lãi su t nh kỳ * S kỳ g i. Lãi su t nh kỳ
ư c cho trong B ng lãi su t.
A B
17 B NG LÃI SU T
18 nh kỳ Lãi su t
19 12 0.025
20 9 0.014
21 6 0.012
22 3 0.009
-70-
8. Tính c t Lãi tháng = S Ti n g i * Lãi xu t 1 tháng * S tháng l
Bi t r ng: n u khách g i chưa t i 1 kỳ mà rút ti n thì không có Lãi tháng.
9. Tính c t S Ti n rút = S ti n g i + Lãi kỳ + Lãi tháng và ch tính cho khách có
Mã lo i là Rút.
10.Tính c t Lãi lĩnh = Lãi kỳ + Lãi tháng, và ch cho khách nào không rút ti n.
11.Tính t ng s tháng g i cho nh ng khách hàng có Mã lo i là Rút
12. m xem có bao nhiêu khách hàng có Mã lo i là Rút
13.S p x p l i b ng tính theo th t nh kỳ tăng d n.
14.Hãy trích l c ra nh ng ngư i rút ti n trư c ngày 30/04/2005
BÀI TH C HÀNH S 11
Nh p b ng tính sau:
A B C
1 B NG I M CHU N
2 Mã ngành Ngành h c i m chu n
3 C Tin h c 28
4 T Toán h c 26
5 L V t lý 24
6 H Hóa h c 25
A B C D E F G
7 SBD H và tên
i tư ng
ưu tiên
Ngành
h c
i m
toán
i m
lý
i m
hóa
8 TC001 Trương Hùng ? ? 8 6 10
9 HB002 Lưu H ng ? ? 9 7 8
10 TC003 Nguy n Tú ? ? 6.5 8.5 8
11 CA004 Nguy n Y n ? ? 9 9 0
12 LB005 Nguy n Á ? ? 8 6 6
13 TA006 Lý Hùng ? ? 6.5 5 4.5
14 LC007 Tr n Trinh ? ? 8 5 6
15 HC008 Tr n Hùng ? ? 7 7 6.5
16 CB009 H Nga ? ? 9 7.5 4.5
17 CC010 Nguy n Th ? ? 7 0 8
A B C
19 B NG TH NG KÊ
20 Ngành h c T ng s S ngư i
21 Tin h c ? ?
22 Toán h c ? ?
23 V t lý ? ?
24 Hóa h c ? ?
-71-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. D li u cho c t i tư ng ưu tiên d a vào ký t th 2 c a SBD như sau:
− N u là kí t A thì là i tư ng ưu tiên 1.
− N u là kí t B thì là i tư ng ưu tiên 2.
− Còn l i là i tư ng không ưu tiên
2. i n d li u cho c t Ngành h c d a vào Mã ngành (ký t u tiên c a SBD) và
B ng i m chu n.
3. Chèn vào sau c t i m hóa các c t sau: i m ưu tiên, T ng i m, X p th , K t
qu , H c b ng
4. Tính c t i m ưu tiên d a vào i tư ng như sau:
− N u là i tư ng ưu tiên 1 thì ư c 2 i m ưu tiên
− N u i tư ng ưu tiên 2 thì ư c 1 i m ưu tiên
− Còn l i thì không ư c i m ưu tiên
5. T ng i m = T ng i m 3 môn (v i môn chính nhân h s 2) + i m ưu tiên
Bi t r ng: môn chính ư c xác nh d a vào Mã ngành như sau:
− N u Mã ngành là T ho c C thì môn Toán nhân h s 2.
− N u Mã ngành là L thì môn V t lý ư c nhân h s 2.
− N u Mã ngành là H thì môn Hóa h c ư c nhân h s 2.
6. X p th theo th t tăng d n d a vào T ng i m
7. i n d li u cho c t K t qu như sau:
− K t qu là n u T ng i m >= i m chu n và không có môn nào = 0.
− Ngư c l i k t qu là Trư t
Trong ó: i m chu n ư c tìm d a vào B ng i m chu n.
8. D li u c t H c b ng như sau: n u K t qu là và T ng i m >30 thì ư c nh n
h c b ng 350000, n u x p th 4 thì ư c nh n h c b ng 150000, còn l i thì không
ư c h c b ng.
9. m xem có bao nhiêu ngư i , bao nhiêu ngư i Trư t
10.Tính t ng H c b ng c a nh ng ngư i
11.Dùng các hàm th ng kê i n vào B ng th ng kê.
12.Trích l c và ghi vào nh ng vùng tr ng phía dư i các m u tin th a mãn nh ng tiêu
chu n sau:
− Có h là Nguy n.
− Có tên là Hùng.
− Có ngành h c là Hóa h c ho c Tin h c.
− Có i m toán >= 7 và < 9.
-72-
BÀI TH C HÀNH S 12
Nh p b ng tính sau:
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. D li u cho c t Tên hàng d a vào Mã hàng và B ng danh m c hàng hóa.
3. Tính c t ơn giá d a vào B ng giá hàng hóa
4. D li u c t Gi m giá như sau: N u S lư ng <15 thì không gi m giá, n u 15 <=
S lư ng <=25 thì gi m giá 10%, còn l i thì gi m giá 15%
5. i n d li u cho c t Thành ti n
A B
1 DANH M C HÀNG HÓA
2 Mã Hàng Tên Hàng
3 TV1 TV Sanyo 14"
4 TV2 TV Sanyo 21"
5 TL1 T l nh Sanyo 100L
6 TL2 T l nh Sanyo 150L
7 MG1 Máy gi t Sanyo 4K
8 MG2 Máy gi t Sanyo 8K
C D E
1 B NG GIÁ HÀNG HÓA
2 Mã th 2
3
Mã th 1
1 2
4 TV 2500000 4100000
5 TL 2450000 4000000
6 MG 3000000 4200000
A B C D
23 B NG T NG H P DOANH S BÁN HÀNG
24 Mã Hàng Tên Hàng S Lư ng Thành Ti n
25 TV ? ? ?
26 TL ? ? ?
27 MG ? ? ?
A B C D E F
10 B NG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU TH HÀNG HÓA
11 STT Mã hàng Tên hàng ơn giá S lư ng Gi m giá Thành ti n
12 1 TV1 ? ? 15 ? ?
13 ? MG1 ? ? 10 ? ?
14 ? TV2 ? ? 25 ? ?
15 ? TL1 ? ? 22 ? ?
16 ? MG2 ? ? 30 ? ?
17 ? TV2 ? ? 15 ? ?
18 ? TV1 ? ? 23 ? ?
19 ? MG1 ? ? 14 ? ?
20 ? TL2 ? ? 21 ? ?
21 ? TL1 ? ? 25 ? ?
-73-
6. T B ng kê tình hình tiêu th hàng hóa, hãy l p B ng t ng h p doanh s bán hàng
trên.
BÀI TH C HÀNH S 13
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H
1 STT H tên Ngày sinh Tu i Phái Toán Tin TB
2 1 Lý Hưng 30/01/1978 ? Nam 4 7 ?
3 ? Lê Bình 21/08/1974 ? N 7 8 ?
4 ? Ngô Văn 21/11/1970 ? N 7 9 ?
5 ? Tri u An 16/08/1977 ? Nam 9 10 ?
6 ? Lý Doanh 12/05/1976 ? Nam 7 8 ?
7 ? Lê Loan 18/09/1978 ? N 5 4 ?
8 ? Ma Anh 23/04/1968 ? Nam 9 6 ?
9 ? Tr n Thu 05/01/1973 ? N 8 9 ?
10 ? Lê Khánh 26/02/1978 ? Nam 6 7 ?
11 ? Lã Hưng 05/09/1975 ? N 10 8 ?
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng.
2. nh d ng l i Ngày sinh theo d ng dd/mm/yy.
3. i n d li u cho c t Tu i
4. Tính c t TB như sau: Toán h s 2, Tin h s 3
5. Chèn vào sau c t TB các c t sau: X p th , X p lo i, H c b ng
6. X p th tăng d n theo TB
7. X p lo i như sau:
− N u TB >= 9.0 thì x p lo i Xu t s c
− N u 9.0 < TB <=8.0 và không môn nào dư i 8 thì x p lo i Gi i
− N u 8.0 < TB <=7.0 và không môn nào dư i 7 thì x p lo i Khá
− N u 7.0 < TB <=5.0 thì x p lo i Trung bình
− N u TB < 5.0 thì x p lo i Y u
8. D li u c t H c b ng như sau: n u x p lo i Xu t s c thì ư c nh n 350000, n u
x p lo i Gi i thì ư c nh n 200000, n u X p lo i Khá và ng th 4 thì ư c
nh n 150000, còn l i thì không ư c nh n h c b ng.
9. m xem có bao nhiêu h c sinh b ng trên
10. m xem có bao nhiêu ngư i là Nam gi i.
11. m xem có bao nhiêu ngư i có H c b ng
-74-
12. m xem có bao nhiêu ngư i sinh năm 1978
13. m xem có bao nhiêu ngư i sinh vào tháng 9
14. m xem có bao nhiêu ngư i có h Lê
15. Tính t ng H c b ng c a nh ng ngư i là N gi i.
16. S p x p CSDL tăng d n theo Tên và gi m d n theo TB
17. Trích l c nh ng ngư i có i m Toán < 5 ho c i m Tin < 5
18. Th ng kê theo b ng sau:
BÀI TH C HÀNH S 14
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F
1 Mã h Ch h a ch
Hình th c
SD
Ch s
trư c
Ch s
sau
2 A001 Lê Vân P. ng Quang ? 500 700
3 B002 Thanh An P.Quang Trung ? 200 300
4 C003 An Khánh P. ng Quang ? 150 400
5 A004 Qu c Oai P.Trưng Vương ? 600 670
6 C005 Lê Lan P.Quang Trung ? 100 300
7 B006 Hoài Thu P.Trưng Vương ? 50 200
8 C007 Ngô Quý P. ng Quang ? 300 450
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Chèn vào sau c t Ch s sau các c t: i n tiêu th , S vư t nh m c, Thành ti n
2. D li u cho c t hình th c s d ng d a vào kí t u c a Mã h và B ng giá nh
m c i n
A B C D E
10 B NG GIÁ NH M C I N
11 Mã SD HTSD i n nh m c Giá nh m c Giá vư t
12 A S n xu t 60 1200 1500
13 B Kinh doanh 80 1000 1200
14 C Tiêu dùng 120 650 1000
A B C
14 B NG TH NG KÊ
15 X p lo i S lư ng TB
16 Y u ? ?
17 TB ? ?
18 Khá ? ?
19 Gi i ? ?
20 Xu t s c ? ?
-75-
3. Tính c t i n tiêu th
4. Tính c t S vư t nh m c = i n tiêu th - nh m c
Bi t r ng s i n nh m c ư c l y B ng giá i n nh m c
5. Tính c t Thành ti n = ( i n tiêu th - S vư t nh m c)* Giá nh m c + S
vư t nh m c * Giá vư t
Bi t r ng: Giá nh m c và Giá vư t ư c l y B ng giá i n nh m c
6. Tính t ng s i n tiêu th c a t ng hình th c s d ng.
7. Tính S i n mà t ng phư ng tiêu th
8. Tính t ng thành ti n c a P. ng Quang có i n tiêu th >=200 s
9. ưa ra h tiêu th i n nhi u nh t, ít nh t.
10. m xem có bao nhiêu gia ình là h Kinh doanh.
11. m xem có bao nhiêu h Tiêu dùng dùng i n quá 150 s .
12.S p x p l i b ng tính trên theo chi u tăng d n c a các hình th c s d ng.
13.Trích l c ra nh ng h có hình th c s d ng là S n xu t.
14.Trích l c ra nh ng h có HTSD là Kinh doanh và có s i n tiêu th > 100.
BÀI TH C HÀNH S 15
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H
1 STT Mã CLB
Tên
CLB
Tên
nư c
S lư ng
C V
Giá vé
Doanh
thu
Lãi-L
2 1 IAC1 ? ? 7500 ? ? ?
3 ? EMU2 ? ? 6000 ? ? ?
4 ? SRE2 ? ? 5000 ? ? ?
5 ? SBA1 ? ? 10000 ? ? ?
6 ? IJU1 ? ? 8000 ? ? ?
7 ? ECH1 ? ? 7000 ? ? ?
8 ? IAC2 ? ? 4000 ? ? ?
9 ? EMU1 ? ? 12000 ? ? ?
10 ? SRE1 ? ? 15000 ? ? ?
11 ? SBA2 ? ? 6500 ? ? ?
12 ? ECH2 ? ? 4500 ? ? ?
13 ? IJU2 ? ? 3000 ? ? ?
A B C D
14 B NG TÊN NƯ C
15 Mã nư c I S E
16 Tên nư c Ý Tây Ban Nha Anh
E F G
14 B NG TÊN CLB-GIÁ VÉ
15 Mã CLB Tên CLB Giá vé
16 MU Manchester United 14000
17 CH Chelsea 12000
18 RE Real Madrid 15000
19 BA Barcelona 17000
20 AC AC Milan 11000
21 JU Juventus 10000
-76-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. D li u c t Tên CLB d a vào 2 ký t gi a c a Mã CLB và B ng tên CLB-Giá vé
3. D li u c t Tên nư c d a vào kí t u c a Mã CLB và B ng tên nư c
4. Giá vé d a vào kí t cu i c a Mã CLB và B ng tên CLB-Giá vé như sau: n u là
i hình 1 thì tăng 10%, n u là i hình 2 thì gi m 10%
5. i n d li u cho c t Doanh thu
6. D li u cho c t Lãi-L như sau: n u là i hình 1 và t doanh thu ít nh t là
90000000 thì m i có Lãi, n u là i hình 2 và t doanh thu ít nh t là 60000000
thì m i có Lãi, ngư c l i thì là L
7. m xem có bao nhiêu CLB có Lãi
8. Tính t ng Doanh thu c a các CLB n t Tây Ban Nha
9. Tính t ng s lư ng C V n t các CLB c a nư c Anh
10.Tính t ng Doanh thu c a các CLB có Lãi
11.Trích l c các CLB n t Ý
12.Trích l c các CLB n t Anh mà có Lãi
BÀI TH C HÀNH S 16
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G H I
1 STT Mã SP Tên SP
Tên
hãng
S
lư ng
ơn giá Ngày mua
Khuy n
m i
Thành
ti n
2 1 C01SH ? ? 20 ? 12/01/2007 ? ?
3 2 G01SH ? ? 17 ? 20/01/2007 ? ?
4 ? G02HQ ? ? 18 ? 10/01/2007 ? ?
5 ? C02SH ? ? 21 ? 25/01/2007 ? ?
6 ? G02SH ? ? 25 ? 15/01/2007 ? ?
7 ? C01HQ ? ? 16 ? 19/01/2007 ? ?
8 ? G01HQ ? ? 10 ? 11/01/2007 ? ?
9 ? C02SH ? ? 30 ? 16/01/2007 ? ?
10 ? C01HQ ? ? 14 ? 09/01/2007 ? ?
11 ? G01SH ? ? 12 ? 30/01/2007 ? ?
A B C D
13 B NG TÊN SP- ƠN GIÁ
14 ơn giá
15
Mã SP Tên SP
Hàn Qu c Sông H ng
16 C Chăn 650000 850000
17 G Ga 350000 450000
E F G
13 B NG TÊN HÃNG
14 Mã hãng HQ SH
15 Tên hãng Hàn Qu c Sông H ng
-77-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. Tên SP d a vào ký t u c a Mã SP và B ng tên SP- ơn giá
3. Tên hãng d a vào 2 ký t cu i c a Mã SP và B ng tên hãng
4. D li u c t ơn giá ư c l y d a vào B ng tên SP- ơn giá
5. D li u c t Khuy n m i như sau: n u mua sau ngày 15/01 và s lư ng mua > 15
thì ư c Khuy n m i 10% c a Thành ti n, ngư c l i thì không ư c Khuy n m i
6. Tính c t Thành ti n
7. m xem có bao nhiêu s n ph m không ư c khuy n m i
8. m xem có bao nhiêu s n ph m là Chăn mà ư c khuy n m i
9. Tính t ng Thành ti n c a hãng Sông H ng
10.Tính t ng Thành ti n c a s n ph m Ga hãng Hàn Qu c
11.Tính t ng Khuy n m i c a s n ph m là Chăn ho c Ga
12.Trích l c nh ng s n ph m có ngày bán trư c ngày 15/01
13.Trích l c nh ng s n ph m là Chăn mà không ư c khuy n m i
14.S p x p l i b ng tính theo th t gi m d n c a c t Thành ti n
BÀI TH C HÀNH S 17
Nh p b ng tính sau:
A B C D E F G
1 Mã hàng Tên hàng Ngày bán S lư ng ơn giá Ti n gi m Thành ti n
2 Fe ? 19/01/2007 300 ? ? ?
3 Cu ? 14/02/2007 444 ? ? ?
4 Al ? 15/02/2007 70 ? ? ?
5 Fe ? 17/03/2007 120 ? ? ?
6 Cu ? 22/01/2007 500 ? ? ?
7 Al ? 28/03/2007 50 ? ? ?
8 Fe ? 20/02/2007 150 ? ? ?
9 Cu ? 15/03/2007 75 ? ? ?
10 Al ? 30/01/2007 450 ? ? ?
E F G H
11 B NG ƠN GIÁ M I THÁNG
12 Tháng
13
Mã hàng
1 2 3
14 Al 5000 6000 55000
15 Cu 7000 8000 9000
16 Fe 3000 4000 3500
A B C D
11 B NG TÊN HÀNG
12 Mã hàng Al Cu Fe
13 Tên hàng Nhôm ng S t
-78-
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. D li u c t Tên hàng d a vào 2 ký t u c a Mã hàng và B ng tên hàng
2. ơn giá ư c l y d a vào B ng ơn giá m i tháng
3. D li u c t Ti n gi m như sau: n u bán sau ngày 15 và s lư ng > 100 thì ư c
gi m giá 10% c a Thành ti n, ngư c l i thì không ư c gi m
4. Tính c t Thành ti n
5. Tính t ng Thành ti n c a m t hàng Nhôm bán trong tháng 1
6. m xem có bao nhiêu m t hàng ng bán sau ngày 15
7. Trích l c nh ng m t hàng là S t và có s lư ng >120
BÀI TH C HÀNH S 18
Nh p b ng tính sau:
Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính
trên. Th c hi n các công vi c sau:
1. Nh p c t STT t ng
2. Chèn vào sau c t i m hóa các c t sau: Tên ngành, i m TB, i m ưu tiên, T ng
i m, X p th , X p lo i, H c b ng, K t qu
3. D li u c t Tên ngành d a vào ký t u c a Mã ngành như sau: n u là A thì ó là
ngành Toán, là B thì ó là ngành Lý, là C thì ó là ngành Hóa
A B C D E F G H
1 STT Mã ngành H tên Dân t c Khu v c
i m
toán
i m
lý
i m
hóa
2 1 A001 Lù A Dính Cao Lan 01MN 8 10 8
3 2 B102 Sùng Sang Seo Khơ Mú 03TT 6 6 6
4 ? C111 Lê Anh Tu n Kinh 01TT 6 8 9
5 ? C102 Tr n Văn Th nh Kinh 02VS 5 7 3
6 ? B007 Lò Mí T a H’Mông 01NT 7 8 7
7 ? B205 V ng A Ho C Ho 02TT 4 7 9
8 ? A102 Lý Th Ki u Kinh 03TT 5 4 5
9 ? A006 Sùng A Páo H’Mông 01VS 7 6 6
10 ? B008 Lùa A Sún Khơ Mú 03TT 2 3 4
11 ? C112 Th Lan Kinh 03TT 7 7 6
12 ? B009 Lèo Tà Ph C Ho 01NT 5 7 8
13 ? A123 Lèng A Pháo H'Mông 02TT 4 6 8
14 ? C121 Lù A Sính Cao Lan 03VS 7 7 7
15 ? A007 Ngô Mai Hương Kinh 01VS 9 8 9
Gtth thdc (chuan)

More Related Content

What's hot

Microsoff Office Word
Microsoff Office WordMicrosoff Office Word
Microsoff Office Word
hovanhiep
 
He thong baitap_lythuyet
He thong baitap_lythuyetHe thong baitap_lythuyet
He thong baitap_lythuyet
Sunkute
 
GT Word
GT WordGT Word
GT Word
Nguyen
 
định dạng văn bản trong word
định dạng văn bản trong wordđịnh dạng văn bản trong word
định dạng văn bản trong word
Minh Nghĩa Trần
 
He thong cauhoi_sgk_sbt
He thong cauhoi_sgk_sbtHe thong cauhoi_sgk_sbt
He thong cauhoi_sgk_sbt
tin_k36
 
Tin học văn phòng - Tổng quan
Tin học văn phòng - Tổng quanTin học văn phòng - Tổng quan
Tin học văn phòng - Tổng quan
hauho1993
 

What's hot (15)

Microsoff Office Word
Microsoff Office WordMicrosoff Office Word
Microsoff Office Word
 
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2007
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2007Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2007
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2007
 
Word2010
Word2010Word2010
Word2010
 
Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học Văn Phòng)
Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học Văn Phòng)Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học Văn Phòng)
Trung tâm VT - Bài giảng Word 2010 (Tin học Văn Phòng)
 
He thong baitap_lythuyet
He thong baitap_lythuyetHe thong baitap_lythuyet
He thong baitap_lythuyet
 
GT Word
GT WordGT Word
GT Word
 
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bản
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bảnHướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bản
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel cơ bản
 
định dạng văn bản trong word
định dạng văn bản trong wordđịnh dạng văn bản trong word
định dạng văn bản trong word
 
Hướng dẫn sử dụng word 2013 - Chương 1 Giới thiệu
Hướng dẫn sử dụng word 2013 - Chương 1 Giới thiệuHướng dẫn sử dụng word 2013 - Chương 1 Giới thiệu
Hướng dẫn sử dụng word 2013 - Chương 1 Giới thiệu
 
Ly thuyet va bt excels t nho
Ly thuyet va bt excels t nhoLy thuyet va bt excels t nho
Ly thuyet va bt excels t nho
 
Những kiến thức cơ bản cần biết về Microsoft Word
Những kiến thức cơ bản cần biết về Microsoft WordNhững kiến thức cơ bản cần biết về Microsoft Word
Những kiến thức cơ bản cần biết về Microsoft Word
 
150 cau-hoi-tn-kien-thuc-cntt
150 cau-hoi-tn-kien-thuc-cntt150 cau-hoi-tn-kien-thuc-cntt
150 cau-hoi-tn-kien-thuc-cntt
 
He thong cauhoi_sgk_sbt
He thong cauhoi_sgk_sbtHe thong cauhoi_sgk_sbt
He thong cauhoi_sgk_sbt
 
Tin học văn phòng - Tổng quan
Tin học văn phòng - Tổng quanTin học văn phòng - Tổng quan
Tin học văn phòng - Tổng quan
 
Lý thuyết excel
Lý thuyết excelLý thuyết excel
Lý thuyết excel
 

Viewers also liked

Los recursos naturales
Los recursos naturalesLos recursos naturales
Los recursos naturales
nicol220
 
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
Juana1979
 
Recursos tecnologicos en la sala de clases
Recursos tecnologicos en la sala de clasesRecursos tecnologicos en la sala de clases
Recursos tecnologicos en la sala de clases
JoselynDonato
 
Sistema informatico jessica tatiana bohorquez
Sistema informatico jessica tatiana bohorquezSistema informatico jessica tatiana bohorquez
Sistema informatico jessica tatiana bohorquez
Tatiana Bohorquez
 
Trabajo de informática kelly de la cruz
Trabajo de informática kelly de la cruzTrabajo de informática kelly de la cruz
Trabajo de informática kelly de la cruz
KeLLy DE lA CrUZ
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
Gladyscarrasco
 

Viewers also liked (20)

Los recursos naturales
Los recursos naturalesLos recursos naturales
Los recursos naturales
 
Documento de mate
Documento de mateDocumento de mate
Documento de mate
 
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
Ensayosimcenatcinned8n3blogger 131007123536-phpapp02
 
Bases legales #QQCCMPelo
Bases legales #QQCCMPelo Bases legales #QQCCMPelo
Bases legales #QQCCMPelo
 
Oído
OídoOído
Oído
 
Método de lowry
Método de lowryMétodo de lowry
Método de lowry
 
Los Pulmones
Los Pulmones Los Pulmones
Los Pulmones
 
Recursos tecnologicos en la sala de clases
Recursos tecnologicos en la sala de clasesRecursos tecnologicos en la sala de clases
Recursos tecnologicos en la sala de clases
 
Ejercicio4
Ejercicio4Ejercicio4
Ejercicio4
 
Sistema informatico jessica tatiana bohorquez
Sistema informatico jessica tatiana bohorquezSistema informatico jessica tatiana bohorquez
Sistema informatico jessica tatiana bohorquez
 
Trabajo de informática kelly de la cruz
Trabajo de informática kelly de la cruzTrabajo de informática kelly de la cruz
Trabajo de informática kelly de la cruz
 
Juego de 94
Juego de 94Juego de 94
Juego de 94
 
Diapositivas
Diapositivas Diapositivas
Diapositivas
 
Propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidosPropiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos
 
Las Madres
Las MadresLas Madres
Las Madres
 
Virus
VirusVirus
Virus
 
Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silves...
Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silves...Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silves...
Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silves...
 
Trabajo de estadística
Trabajo de estadísticaTrabajo de estadística
Trabajo de estadística
 
Redglobal
RedglobalRedglobal
Redglobal
 
Clase clientes
Clase clientesClase clientes
Clase clientes
 

Similar to Gtth thdc (chuan)

Giao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuanGiao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuan
Hưng Trọng
 
Giao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuanGiao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuan
Hưng Trọng
 
Bai giang microsoft word hai
Bai giang microsoft word  haiBai giang microsoft word  hai
Bai giang microsoft word hai
Hải Nguyễn
 
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
Sim Vit
 
Tuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_itTuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_it
giaolang
 
Giáo trình
Giáo trìnhGiáo trình
Giáo trình
Dế Mèn
 
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
Vinh Nguyen
 
Canban microstaton
Canban microstatonCanban microstaton
Canban microstaton
Phi Phi
 
Bai 14 khai niem ve soan thao van ban
Bai 14 khai niem ve soan thao van banBai 14 khai niem ve soan thao van ban
Bai 14 khai niem ve soan thao van ban
Bich Tuyen
 

Similar to Gtth thdc (chuan) (20)

Giao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuanGiao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuan
 
Giao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuanGiao an tin hoc van phong ban chuan
Giao an tin hoc van phong ban chuan
 
Bai giang microsoft word hai
Bai giang microsoft word  haiBai giang microsoft word  hai
Bai giang microsoft word hai
 
Word2010
Word2010Word2010
Word2010
 
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
5596 bai tap_va_mot_so_dieu_ca
 
Tin học lớp 6
Tin học lớp 6Tin học lớp 6
Tin học lớp 6
 
Bai giang word 2010
Bai giang word 2010Bai giang word 2010
Bai giang word 2010
 
K37.103.529 hdsd microsoft word
K37.103.529 hdsd microsoft wordK37.103.529 hdsd microsoft word
K37.103.529 hdsd microsoft word
 
Tuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_itTuyen tap thu_thuat_it
Tuyen tap thu_thuat_it
 
Bai giang Word 2010 TIn hoc Van phong.pptx
Bai giang Word 2010 TIn hoc Van phong.pptxBai giang Word 2010 TIn hoc Van phong.pptx
Bai giang Word 2010 TIn hoc Van phong.pptx
 
Giáo trình
Giáo trìnhGiáo trình
Giáo trình
 
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
Tanet tinhoc-phan2-msword-101219011810-phpapp02
 
Tai Lieu On Thi Cong Chuc Thue - MS word
Tai Lieu On Thi Cong Chuc Thue - MS wordTai Lieu On Thi Cong Chuc Thue - MS word
Tai Lieu On Thi Cong Chuc Thue - MS word
 
Hoc adobe ilusstrator
Hoc adobe ilusstratorHoc adobe ilusstrator
Hoc adobe ilusstrator
 
Canban microstaton
Canban microstatonCanban microstaton
Canban microstaton
 
Canban microstaton
Canban microstatonCanban microstaton
Canban microstaton
 
Bai 14 khai niem ve soan thao van ban
Bai 14 khai niem ve soan thao van banBai 14 khai niem ve soan thao van ban
Bai 14 khai niem ve soan thao van ban
 
Bai giang ms word [chuong 03]
Bai giang ms word  [chuong 03]Bai giang ms word  [chuong 03]
Bai giang ms word [chuong 03]
 
Tin hoca word
Tin hoca wordTin hoca word
Tin hoca word
 
Thvp word
Thvp wordThvp word
Thvp word
 

More from Phi Phi

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Phi Phi
 

More from Phi Phi (20)

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
 
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
 
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
 
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
 

Gtth thdc (chuan)

 • 1. -1- CHƯƠNG 1 SO N TH O VĂN B N MICROSOFT WORD N I DUNG CHÍNH PH N LÝ THUY T 1.1. Các thao tác căn b n 1.1.1. Kh i ng và gi i thi u các thành ph n trên màn hình làm vi c c a Microsoft Word Kh i ng Microsoft Word Cách 1: Nháy úp chu t vào bi u tư ng ngoài màn hình n n (Desktop) Cách 2: Nháy phím chu t trái vào ch n Programs ch n Microsoft Office ch n Microsoft Office Word 2003 Các thành ph n trên màn hình làm vi c c a Word 1.1.2. Ý nghĩa c a các bi u tư ng trên thanh công c (Toolbars) Thanh th c ơn (Menu): Ch a các l nh g i t i các ch c năng c a Word trong khi làm vi c. Thanh th c ơn (Menu) Thanh chu n (Standard) Thanh nh d ng (Formatting) Thư c k (Ruler) Thanh h a (Drawing) Thanh tr ng thái (Status) VÙNG SO N TH O TÀI LI U Thanh cu n (Scroll) Thanh tiêu (Title)
 • 2. -2- Tên Ý nghĩa File (T p) G m các l nh x lý t p văn b n như: Open (M ), New (M i), Save (Lưu), Print (In),... Edit (Biên t p) G m các l nh biên t p văn b n như: Cut (C t), Copy (Sao chép), Paste (Dán),... View (Hi n th ) G m các l nh hi n th như: Normal (Chu n), Page Layout (B trí trang), Toolbars (Thanh công c ),... Insert (Chèn) Các l nh chèn i tư ng vào văn b n như: Page Numbers (S trang), Symbol (Ký t c bi t), Picture (Hình nh),... Format ( nh d ng) G m các l nh nh d ng như: Font (Phông ch ), Paragraph ( o n văn b n), Columns (c t),... Tools (Công c ) G m các l nh thi t t hay nh d ng Table (B ng) G m các l nh làm vi c v i b ng bi u Windows (C a s ) G m các l nh liên quan n hi n th c a s Help (Tr giúp) Các hư ng d n tr giúp Thanh chu n (Standard): giúp ngư i s d ng th c hi n các l nh x lý văn b n nhanh hơn thông qua các bi u tư ng Bi u tư ng Tên Ý nghĩa New T o t p m i Open M t p ã có Save Lưu t p ang m Print In t p ang m Print Preview Xem văn b n trư c khi in Cut C t i tư ng ư c ánh d u vào Clipboard Copy Sao chép i tư ng ư c ánh d u vào Clipboard Paste Dán n i dung t Clipboard vào v trí so n th o Undo H y b thao tác v a làm Redo Khôi ph c thao tác v a h y b Thanh nh d ng: giúp ngư i s d ng th c hi n các l nh nh d ng nhanh hơn thông qua các bi u tư ng Bi u tư ng Tên Ý nghĩa Bold Ch m Italic Ch nghiêng
 • 3. -3- Underline Ch g ch chân Align Left Căn l trái Center Căn gi a Align Right Căn l ph i Justify Căn u l trái và l ph i Line Spacing giãn dòng Numbering S ch m c Bullets Kí t ch m c Thanh h a (Drawing) Bi u tư ng Tên Ý nghĩa Line ư ng th ng Arrow Hình mũi tên Rectangle Hình ch nh t Oval Hình elip Text Box Text Box Insert WordArt Chèn ch ngh thu t Insert ClipArt Chèn hình nh t ClipArt Insert Picture Chèn hình nh t máy tính Fill Color Tô màu n n Line Color Tô màu vi n Font Color Tô màu ch Line Style D ng ư ng th ng Dash Style Nét ư ng th ng Arrow Style Ki u mũi tên Shadow Style T o bóng 3-D Style T o bóng 3D 1.1.3. Gi i thi u m t s phím thư ng dùng khi so n th o Các phím di chuy n con tr B n phím Mũi tên di chuy n con tr sang ph i, sang trái, lên, xu ng m t dòng. Phím Home: di chuy n con tr v u dòng văn b n. Phím End: di chuy n con tr v cu i dòng văn b n. Phím PgUp: di chuy n con tr lên m t trang màn hình. Phím PgDn: di chuy n con tr xu ng m t trang màn hình.
 • 4. -4- Các phím xóa ký t Phím Delete: xóa 1 ký t li n sau (bên ph i) con tr so n th o Phím Backspace: xóa 1 ký t li n trư c (bên trái) con tr so n th o Phím Tab: t o m t kho ng tr ng, thư ng dùng th t u dòng o n văn b n. Phím Caps Lock: b t/ t t ch gõ ch in hoa. Phím Shift Gi phím Shift và gõ phím ký t ch s cho ch in hoa Gi phím Shift và gõ các phím có hai ký t s cho ký t trên Gi phím Shift và n các phím di chuy n s bôi en o n văn b n Phím Enter: xu ng dòng gõ o n văn b n m i T h p phím Ctrl + Home: ưa con tr so n th o v u văn b n T h p phím Ctrl + End: ưa con tr so n th o v cu i văn b n T h p phím Ctrl + Enter: ng t trang văn b n b t bu c (sang m t trang m i) 1.1.4. Phương pháp gõ ti ng Vi t gõ ư c ti ng Vi t c n ph i có b font ti ng Vi t và chương trình gõ ti ng Vi t. Các b font ti ng Vi t như: ABC, VNI, Unicode … B font ABC g m các font ch b t u b i .Vn như: .VnTime, .VNTIMEH, .VnArabia, .VnArial, .VnAristote … Các font Unicode như: Arial, Times New Roman, Tahoma … Các chương trình gõ ti ng Vi t như: ABC, Vietkey, Unikey … Hi n nay b gõ ti ng Vi t là Vietkey và Unikey ang ư c s d ng r ng rãi vì có nhi u ưu i m như: dung lư ng nh , h tr phương pháp gõ cho nhi u b font, … Gi i thi u chương trình Vietkey Ch n cách gõ Unicode khi dùng font ch Unicode: Times New Roman, Arial, Tahoma ... Ch n cách gõ TCVN3 khi dùng font ch .Vn: .VnTime, .VnArial, .VnArabia, .VnAristote ... Ch n ch gõ ti ng Vi t ho c ti ng Anh (Alt+Z) Hi n c a s Vietkey thi t l p ki u gõ (TELEX, VNI), các tuỳ ch n, thông tin …
 • 5. -5- Gi i thi u chương trình Unikey Cách gõ ti ng Vi t ki u TELEX Cách gõ ki u TELEX Ch Gõ D u Gõ phím â aa S c s ă aw Huy n f ô oo H i r ơ ow hay [ Ngã x ư w hay uw hay ] N ng j dd B d u z ê ee 1.1.5. Thao tác m t p văn b n M m t t p tr ng m i Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n New ch n Blank document Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + N M m t t p ã có trên ĩa Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Open Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n B ng mã ch n Unicode khi dùng font ch Unicode: Times New Roman, Arial, Tahoma ... B ng mã ch n TCVN3 khi dùng font ch .Vn: .VnTime, .VnArial, .VnArabia, .VnAristote ... Hi n b ng i u khi n Unikey Thi t l p ki u gõ ch Telex
 • 6. -6- Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + O m ra h p tho i Open Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.1.6. Thao tác l a ch n m t kh i văn b n Cách 1 Bư c 1: t con tr so n th o t i v trí b t u c n ánh d u kh i Bư c 2: Gi phím Shift Bư c 3: S d ng các phím mũi tên di chuy n con tr so n th o n nơi k t thúc. Cách 2 Bư c 1: Nháy trái chu t t i v trí b t u c n ánh d u kh i Bư c 2: Gi trái chu t và kéo trên ph n văn b n c n ánh d u Bư c 3: Nh chu t t i nơi k t thúc Cách 3 Bư c 1: Nháy trái chu t t i v trí b t u c n ánh d u kh i Bư c 2: Gi phím Shift Bư c 3: ưa con tr chu t n v trí cu i ph n văn b n c n ánh d u r i nháy phím trái chu t. Chú ý: ánh d u kh i toàn b văn b n ta gi t h p phím Ctrl + A 1.1.7. Thao tác sao chép, di chuy n và xóa kh i văn b n Thao tác Sao chép (Copy) Bư c 1: Bôi en kh i văn b n c n Sao chép 1. Ch n nơi ch a t p 2. Ch n t p c n m 3. B m nút Open m t p B m nút Cancel h y l nh m t p
 • 7. -7- Bư c 2: Th c hi n l nh Sao chép (Copy) theo m t trong các cách sau: Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Copy Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + C Cách 4: Nháy ph i chu t vào vùng bôi en ch n Copy Bư c 3: Di chuy n con tr so n th o n nơi c n Sao chép Bư c 4: Th c hi n l nh Dán (Paste) theo m t trong các cách sau: Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Paste Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + V Cách 4: Nháy ph i chu t ch n Paste Chú ý: N u mu n sao chép thành nhi u o n văn b n gi ng nhau n các v trí khác thì ta ch c n th c hi n Bư c 3 và 4 nhi u l n còn Bư c 1 và 2 ch th c hi n m t l n. Thao tác Di chuy n (Cut) Bư c 1: Bôi en kh i văn b n c n di chuy n Bư c 2: Th c hi n l nh di chuy n (Cut) theo m t trong các cách sau: Cách 1: Nháy trái chu t vào menu Edit ch n Cut Cách 2: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + X Cách 4: Nháy ph i chu t ch n Cut Bư c 3 và 4: Th c hi n tương t như thao tác Sao chép Thao tác Xoá trong văn b n xoá m t ho c m t vài ký t , ta ch c n dùng các phím sau: Phím DELETE : Xoá m t ký t li n sau (bên ph i) con tr so n th o Phím BACKSPACE : Xoá m t ký t li n trư c (bên trái) con tr so n th o xoá m t ph n văn b n ta th c hi n như sau: ánh d u kh i ph n văn b n c n xoá n phím DELETE trên bàn phím 1.1.8. Thao tác lưu văn b n Lưu văn b n chưa có tên ( t tên l n u) Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Save m ra h p tho i Save As Th c hi n như theo hư ng d n trong hình:
 • 8. -8- Cách 2 Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh chu n m ra h p tho i Save As Th c hi n tương t như theo Cách 1 Cách 3 Gi t h p phím Ctrl + S m ra h p tho i Save As Th c hi n tương t như theo Cách 1 Lưu văn b n v i tên khác ( i tên văn b n) Nháy trái chu t vào menu File ch n Save As … m ra h p tho i Save As Th c hi n tương t như Lưu văn b n chưa có tên ( t tên l n u) 1.1.9. Thoát kh i Microsoft Word Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Exit Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh tiêu Cách 3: Gi t h p phím Ctrl + W ho c Alt + F4 N u chưa ghi t p vào ĩa thì s xu t hi n m t h p tho i: Khi ó ch n: Yes: ghi t p trư c khi thoát No: thoát không ghi t p Cancel: hu l nh thoát 1. Ch n nơi ghi t p 2. Gõ tên cho t p 3. B m nút Save ghi t p B m nút Cancel h y l nh ghi t p
 • 9. -9- 1.2. nh d ng văn b n 1.2.1. nh d ng phông ch (Font) nh d ng b ng h p tho i Font Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Font … m ra h p tho i Font Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: nh d ng tr c ti p trên Thanh nh d ng (Formatting) Bôi en o n văn b n c n nh d ng Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.2.2. nh d ng o n văn b n (Paragraph) nh d ng b ng h p tho i Paragraph Ch n font ch Ch n kích thư c ch Ch n màu ch Ch n ki u g ch chân Khung xem trư c nh d ng Ch n ki u ch (bình thư ng, m, nghiêng ... Thi t l p ng m nh cho tài li u H y ch n và thoát ng ý thi t l p Ch n font ch Ch n kích thư c ch Ch m (Ctrl+B) Ch nghiêng (Ctrl+I) Ch g ch chân (Ctrl+U)
 • 10. -10- Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Paragraph … m ra h p tho i Paragraph Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: nh d ng tr c ti p trên Thanh nh d ng (Formatting) Bôi en o n văn b n c n nh d ng Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.2.3. nh d ng s c t cho văn b n (Columns) Bư c 1: Bôi en o n văn b n c n nh d ng s c t Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Columns … m ra h p tho i Columns Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Ch n cách căn l Kho ng cách tính t l trái và ph i Kho ng cách gi a các dòng Kho ng cách v i o n trư c và sau Khung xem trư c nh d ng ng ý thi t l p H y b thi t l p Căn l trái (Ctrl+L) Căn gi a (Ctrl+E) Căn l ph i (Ctrl+R) Căn u 2 l (Ctrl+J)
 • 11. -11- Chú ý: chia c t văn b n ư c thành công ta nên th c hi n như sau: Bư c 1: Sau khi k t thúc o n văn b n v a gõ ta thêm d u ch m cu i o n r i n phím Enter. Bư c 2: Bôi en t u o n văn b n c n chia n úng d u ch m cu i cùng. 1.2.4. Thi t l p Bullets and Numbering Thi t l p Bullets (ký t ch m c) Nháy trái chu t vào menu Format ch n Bullets and Numbering … m ra h p tho i Bullets and Numbering ch n th Bulleted Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: D ng m c nh 1 c t Chia thành 2 c t Chia thành 3 c t Chia thành 2 c t, c t bên trái r ng b ng n a c t bên ph i Chia thành 2 c t, c t bên ph i r ng b ng n a c t bên trái Gõ s c t c n chia T o ư ng g ch d c gi a các c t ng ý thi t l p H y b thi t l p Khung xem trư c thi t l pr ng các c t b ng nhau Không thi t l p Ký t ch m c Ký t ch m c ng ý thi t l p H y b thi t l p nh d ng thêm cho Bullets
 • 12. -12- Thi t l p Numbering (s ch m c) Nháy trái chu t vào menu Format ch n Bullets and Numbering … m ra h p tho i Bullets and Numbering ch n th Numbered Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.2.5. T o ch cái l n u dòng (Drop Cap) Bư c 1: Bôi en ch cái c n nh d ng Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Drop Cap … m ra h p tho i Drop Cap Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Chú ý: thi t l p ư c ch cái l n thành công ta nên chú ý như sau: Không ư c dùng phím cách (Space Bar) t o kho ng tr ng trư c ch cái c n thi t l p. Không thi t l p S ch m c S ch m c ng ý thi t l p H y b thi t l p nh d ng thêm cho Numbering S dòng ch cái l n c n thi t l p D ng m c nh không t o ch cái l n T o ch cái l n Ch cái l n bên l ng ý thi t l p H y b thi t l p
 • 13. -13- 1.2.6. Thi t l p kho ng cách Tab Nháy trái chu t vào menu Format ch n Tab … m ra h p tho i Tabs Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.3. Chèn hình nh và công th c toán h c 1.3.1. Chèn các ký t c bi t (Symbol) Bư c 1: t con tr soan th o t i v trí c n chèn ký t c bi t Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Symbol … m ra h p tho i Symbol Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1. Thi t l p i m d ng c a Tab 2. Ch n canh l cho Tab 3. Ch n nh d ng cho Tab 4. Xác nh n thi t l p Tab 5. ng ý thi t l p H y b thi t l p Xóa b t t c i m d ng Tab 1. Ch n font có ch a kí t c bi t 2. Ch n ký t c bi t 3. n nút Insert chèn vào H y chèn và thoát
 • 14. -14- 1.3.2. T o công th c toán (Equation) Bư c 1: t con tr so n th o t i v trí c n t o công th c Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Object … m h p tho i Object Trong m c Object Type ch n Microsoft Equation 3.0 ch n OK. Màn hình Word s thay i và trình bày thanh công c Equation ưa con tr n các khung chèn Equation nh p li u Chú ý: gõ ch s trên (như: X3 , A2 ...), ta gi t h p phím Ctrl + Shift + = t o ch s dư i (như: H2, O2, ...), ta gi t h p phím Ctrl + = Khi t o công th c mà ta ph i thư ng xuyên kích ho t thanh Equation, n u mà dùng menu Insert Object ... thì s r t m t th i gian do ó ta ph i ưa bi u tư ng Equation lên thanh công c có th thao tác v i công th c ư c nhanh chóng. Cách làm: Nháy ph i chu t vào kho ng tr ng trên thanh công c hi n lên danh sách l a ch n ch n m c Customize trong h p tho i Customize ch n th Commands trong khung Categories ch n m c Insert khi ó trong khung Commands xu t hi n các bi u tư ng Kéo chu t và tìm n bi u tư ng khi tìm th y thì gi chu t và kéo bi u tư ng lên thanh công c . 1.3.3. V và nh d ng các i tư ng h a T o các hình v h a V ư ng th ng, hình mũi tên, hình ch nh t, hình elip Chèn các b t ng th c Chèn các kho ng cách Chèn các bi n có d u mũ Chèn các ký t toán h c Chèn các ch cái Hy L p Chèn các d u ngo c Chèn phân s và căn Chèn ch s trên và dư i Chèn các d u t ng Chèn các d u tích phân Chèn d u g ch trên và dư i Chèn mũi tên có thêm các công th c Chèn ma tr n và các công th c
 • 15. -15- Bư c 1: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng hình c n v trên thanh công c h a Bư c 2: Di chuy n con tr chu t n v trí c n v trong vùng so n th o Bư c 3: Gi trái chu t r i di chu t v hình Chú ý: v ư c hình vuông, hình tròn ta ch n hình tương ng ng th i gi phím Shift Trong trư ng h p mu n v m t hình nhi u l n liên ti p, ta c n nháy úp chu t vào bi u tư ng hình c n v r i th c hi n thao tác v như Bư c 2 và 3 trên. Trư ng h p mu n chép m t hình thành nhi u hình gi ng nhau ta th c hi n như sau: Bư c 1: Nháy trái chu t và ưa con tr chu t vào hình c n sao chép Bư c 2: Gi phím Ctrl Bư c 3: Khi bên c nh con tr chu t xu t hi n d u c ng en thì b m trái chu t và kéo sang v trí khác trong vùng so n th o Khi v hình ta g p ph i trư ng h p bên ngoài hình v xu t hi n m t khung bao quanh như dư i: Ta có th b khung ó i thu n ti n cho vi c v hình như sau: Trên thanh chu n nháy trái chu t vào menu Tools ch n Options m ra h p tho i Options Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: V ư ng th ng V hình mũi tên V hình ch nh t V hình elip Khung vi n
 • 16. -16- S d ng các hình m u trong AutoShapes Bư c 1: Nháy trái chu t vào AutoShapes hi n danh sách các danh m c ch n Bư c 2: Di chuy n trên danh sách các m c ch a bi u tư ng hình m u ch n hình Bư c 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng hình c n v Bư c 4: Th c hi n v hình tương t như các bư c trên nh d ng hình v h a Ch n hình v c n nh d ng nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh công c h a Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1. Ch n th General 2. B d u t i dòng này 3. n OK ng ý dày cho nét v Ki u nét v D ng hình v (hình mũi tên,...) T o bóng cho hình v T o hình v 3D Tô màu n n Tô màu vi n Tô màu cho ch
 • 17. -17- Vi t ch vào hình v ( i v i các hình v khép kín) Bư c 1: Ch n hình v c n vi t ch Bư c 2: Nháy ph i chu t vào hình ch n Add Text Thay i kích thư c hình v Bư c 1: Ch n hình v c n thay i kích thư c Bư c 2: Các nút hi u ch nh (d ng hình tròn) xu t hi n trên hình v . Bư c 3: Di chuy n con tr chu t n nút hi u ch nh, khi con tr chu t thành hình mũi tên 2 chi u b m và gi trái chu t r i di chu t thay d i kích thư c hình Bư c 4: Nh chu t khi hình v có kích thư c phù h p i u ch nh và xoay hình v Ngoài các nút hi u ch nh hình tròn, trên hình v ta còn th y xu t hi n nút hi u ch nh màu xanh, ôi khi trên m t s hình còn có thêm nút hình thoi màu vàng. xoay hình ta nháy và kéo chu t vào nút hi u ch nh màu xanh hi u ch nh hình ta nháy và kéo chu t vào nút hi u ch nh màu vàng. Di chuy n i tư ng Bư c 1: Ch n hình v c n di chuy n Bư c 2: ưa con tr chu t vào hình v khi th y xu t hi n hình mũi tên 4 chi u t i v trí con tr chu t b m gi trái chu t và di chuy n chu t Bư c 3: Nh chu t khi hình v v trí phù h p. Chú ý: di chuy n hình v m t cách t t ta th c hi n như sau: Bư c 1: Nháy trái chu t vào hình v c n di chuy n Bư c 2: Gi phím Ctrl ng th i s d ng các phím mũi tên di chuy n hình Thao tác này r t quan tr ng và thư ng dùng trong nhi u trư ng h p. Xoá hình v Bư c 1: Ch n hình v c n xóa Bư c 2: n phím DELETE trên bàm phím 1.3.4. T o và nh d ng Text Box T o Text Box Cách 1: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh công c h a Nút hi u ch nh Nút hi u ch nh màu vàng Nút xoay hình màu xanh
 • 18. -18- Cách 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Text Box nh d ng Text Box Th c hi n tương t như i v i nh d ng hình v ho Chú ý: Trong khi trình bày văn b n ôi khi ta c n ph i làm m khung Text Box. Thao tác này r t h u ích trong nhi u trư ng h p. Thao tác làm m khung Text Box như sau: Nháy úp chu t vào khung c a Text Box m ra h p tho i Format Text Box Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Sau khi nháy ch n OK ta thu ư c k t qu như hình dư i: 1.3.5. T o và nh d ng ch ngh thu t (WordArt) Bư c 1: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh công c h a m ra h p tho i WordArt Gallery Bư c 2: Ch n d ng WordArt theo yêu c u và nháy OK m ra h p tho i Edit WordArt Text Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1. Ch n th Colors and Lines 2. Nháy và ch n No Fill 3. Nháy và ch n No Line 4. Ch n OK ng ý
 • 19. -19- Nháy vào Go nh d ng ch ngh thu t Khi t o ch ngh thu t s có kích thư c không theo ý mu n.Vì v y ch ngh thu t t o ra theo ý c a mu n thì khi t o xong c n ph i nh d ng l i. Cách làm như sau: Bư c 1: Nháy trái chu t vào ch c n nh d ng xu t hi n thanh công c WordArt (n u không th y xu t hi n nháy ph i chu t vào ch ngh thu t ch n Show WordArt Toolbars) Bư c 2: Nháy chu t vào bi u tư ng và l a ch n ch nh d ng thích h p 1.3.6. Chèn và nh d ng hình nh t Clip Art ho c hình nh t máy tính vào văn b n Chèn hình nh t Clip Art Bư c 1: t con tr văn b n n v trí c n chèn hình nh M c nh chưa nh d ng T o thành hình vuông bao quanh ch T o thành liên k t ch t ch bao quanh ch Bên dư i văn b n Bên trên văn b n Ch n font ch Ch n c ch Ch n ki u ch Ch n OK ng ý Ch n Cancel h y b
 • 20. -20- Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Picture ch n Clip Art khung bên ph i xu t hi n h p tho i ClipArt Bư c 3: Nháy m c Go Bư c 4: Ch n hình c n chèn theo yêu c u Bư c 5: Chèn hình nh vào văn b n như sau: Cách 1: Nháy trái chu t vào hình c n chèn Cách 2: Nháy ph i chu t vào hình c n chèn ch n Insert Chèn hình nh t máy tính vào văn b n Bư c 1: t con tr văn b n n v trí c n chèn t p tin hình Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Picture ch n From File m ra h p tho i Insert Picture Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: nh d ng ch ngh thu t Hình nh ư c chèn vào s v trí con tr lúc u và có kích thư c không theo như ý mu n do v y hình nh chèn vào úng theo ý mu n thì ta c n ph i nh d ng l i hình nh. Cách nh d ng như sau: Bư c 1: Ch n hình nh c n nh d ng Bư c 2: Nháy úp chu t vào hình nh c n nh d ng m ra h p tho i Format Picture ch n th Layout Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1. Thư m c ch a hình nh 2. Ch n hình nh 3. Ch n Insert chèn hình nh H y b chèn
 • 21. -21- 1.4. T o b ng 1.4.1. Các bư c t o m t b ng Bư c 1: t con tr so n th o n v trí c n t o b ng Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Insert ch n Table m ra h p tho i Insert Table Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Hình nh trên văn b n D ng m c nh ban u T o thành hình vuông bao quanh ch T o thành liên k t ch t ch quanh ch Hình nh dư i văn b n Ch n OK ng ý Nh p s c t Nh p s hàng Ch n r ng các c t r ng c t t ng v a khít n i dung r ng c t v a v i trang gi y và v a v i n i dung Ch n các b ng bi u ã thi t k s n Ch n OK ng ý
 • 22. -22- 1.4.2. Các thao tác trong b ng Chèn thêm dòng ho c c t Bư c 1: t con tr so n th o vào v trí c n chèn thêm dòng ho c c t Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Insert … Khi ó có 1 s l a ch n: Xóa b ng, dòng ho c c t Bư c 1: t con tr so n th o vào v trí c n xóa dòng ho c c t Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Delete ... Khi ó có 1 s l a ch n: G p nhi u ô thành m t ô Bư c 1: Ch n các ô c n g p Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Merge Cells ho c nháy ph i chu t vào vùng c n g p ô ch n Merge Cells Thêm c t vào bên trái c t hi n t i Thêm c t vào bên ph i c t hi n t i Thêm hàng vào bên trên hàng hi n t i Thêm hàng vào bên dư i hàng hi n t i Xoá c b ng Xoá các c t ã ch n Xoá các hàng ã ch n
 • 23. -23- Tách m t ô thành nhi u ô Bư c 1: Ch n ô c n tách Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Table ch n Split Cells … m ra h p tho i Split Cells Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: 1.4.3. nh d ng b ng b ng cách s d ng thanh Menu ho c s d ng thanh công c Tables and Borders K khung vi n cho b ng Bư c 1: Ch n b ng ho c các ô c n k khung vi n Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Borders and Shading ... m ra h p tho i Borders and Shading Ch n th Borders Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Nh p s c t c n chia Nh p s hàng c n chia Ch n OK ng ý Khung xem trư c Không k khung Các nút k t ng ư ng khung Ch k khung vi n ngoài K khung bao quanh t t c ô T k khung theo ý mu n Ki u ư ng k Màu ư ng kdày ư ng k Ch n OK ng ý
 • 24. -24- nh d ng n n cho b ng Bư c 1: Ch n b ng ho c các ô c n nh d ng n n Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Borders and Shading ... m ra h p tho i Borders and Shading Ch n th Shading Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: S d ng thanh công c Tables and Borders Nháy trái chu t vào menu Table ch n Draw Table xu t hi n thanh công c Tables and Borders Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Ch n màu tô Ch n ki u tô Khung xem trư c Ch n OK ng ý Không tô màu Bút k khung G p ô Màu ư ng k dày ư ng k T y xoá ư ng k Ki u ư ng k Chia ô Chi u cao các hàng b ng nhau Chi u r ng các c t b ng nhau Chuy n hư ng ch Màu n n Căn ch nh l ch
 • 25. -25- BÀI T P TH C HÀNH BÀI TH C HÀNH S 1 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: (Yêu c u Font ch là Times New Roman, c ch 14) CHÂN DUNG NHÀ KHOA H C “Ư c mơ c a em: nhà khoa h c tương lai…”. Nhưng có lúc nào b n t h i mình: Th nào là nhà khoa h c? Song còn câu tr l i c áo c a b n tr Vi t Nam thì sao, nh t là câu tr l i r t riêng c a chính b n? Câu h i này ã ư c 2.500 h c sinh t 10 n 17 tu i n , Chi Lê, Pháp, M , Ý, Úc, Cu Ba và Nam Phi tr l i qua nh ng b c tranh tham gia cu c thi v chân dung nhà khoa h c. L làm sao khi h u h t u v nhà khoa h c như m t ngư i… eo kính tr ng dày c p, tóc tai bù xù và lúc nào cũng khoác áo choàng tr ng, b n b u v i l nh k nh nh ng chai l cùng ng nghi m và luôn làm vi c ơn c, … Giáo sư Leopoldo de Meis, ngư i có sáng ki n m ra cu c thi này nh n xét: ” ó là chân dung c a ngư i k thu t viên phòng thí nghi m, hay c a nh ng ngư i làm ngh gi kim h i th k 18, 19 ch nào ph i là nhà khoa h c!”. Theo Giáo sư, có l các b n tr ã “th a hư ng” hình nh y t các phim ho t hình và truy n tranh. BÀI TH C HÀNH S 2 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: ☺☺☺☺ Ti ng V ng t ngư i àn ông và v ông ta i du l ch v mi n Tây và d ng l i m t t m bi n “Ti ng V ng”. Ngư i v b o: Th xem Anh ch ng nghĩ ó là i u ng c ngh ch, nhưng cũng th m t l n xem sao. Anh ta nói r i hét th t to: Vô lý. Sau m t phút, anh ta b o: Th y không? Ch ng có gì x y ra c . Ngư i v nói: Th l n n a xem. M TRUY N CƯ I
 • 26. -26- L n này anh ta l i hét: Tôi là ngư i b nh trai nh t trên i. Và sau ó m t ti ng d i l i: “Vô lý…lý…lý…” Cô ng thông tin ang biên t p bài vi t c a m t phóng viên, thư ký tòa so n g i anh này lên khi n trách: Bài này ch c n vi t trong 50 ch , mà anh vi t t i 500 ch ! Anh có bi t m t di n tích như v y trên m t báo giá bao nhiêu ti n không? Mang v cô ng l i cho tôi. Cu i cùng tin ó ư c ăng như sau: “Nguy n Thanh X, C n Thơ. T i 22/5, b t l a soi xem xe còn hay h t xăng. Xăng còn, X th 30 tu i”. BÀI TH C HÀNH S 3 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: ord là cách nói g n c a t Wordprocessor (ph n m m x lý văn b n). Quá trình x lý văn b n bao g m hai giai o n chính: So n th o (Editing) và x lý (Processing). So n th o văn b n là công vi c r t thư ng g p trong văn phòng và là công vi c r t nhàm chán khi ngư i ta còn dùng máy ánh ch (Typewriter) th c hi n. i máy ánh ch , m i l n b n gõ m t phím thì l p t c các ký t ư c in ra gi y. Khi gõ h t m t hàng, b n ph i kéo c n xu ng hàng. Mu n canh l cho ngay ng n, b n ph i canh b ng tay và m t. M t văn b n ã ư c t o xong, n u có l i thì ph i gõ l i t u và có th m c ph i khuy t i m như l n trư c (càng gõ càng sai). i máy vi tính và Word, mãi n lúc b n ra l nh in, có th v n chưa có v t nào trên gi y mà òi h i b n ph i xác nh n l i l n n a m i in. Văn b n ch hi n ra trên màn hình b n ki m tra và hi u ch nh cho úng. M i khi b n gõ n cu i hàng, ch Wordwrap s t ng mang tr n t xu ng hàng và t ng s p x p các m c canh l (Margin) ã ư c khai báo trư c ó. Ngoài ra, v i nh ng công c (Tools) x lý văn b n như: Tìm ki m và thay th (Find and Replace), s p x p (Sort), sao chép (Copy), di chuy n (Cut),… làm cho Word tr thành ngư i b n ng hành không th thi u c a ngư i thư ký văn phòng. W V V PH N M M X LÝ VĂN B N
 • 27. Khèi ngµnh Kinh tÕ & N«ng l©m Trang 27 BÀI TH C HÀNH S 4 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: WHO - D CH SARS ANG L NG D U T i ài Loan - Trung Qu c, hai i m c a d ch SARS hi n nay, s ca nhi m m i ch d ng l i m c m t con s trong nhi u ngày qua. H ng Kông - khu v c c a d ch b nh trong tháng 3 - cũng v a ư c Trung tâm Ki m soát và phòng b nh M (CDC) d kh i khuy n cáo i l i. Còn t i Toronto, nơi có m t s b nh vi n b virus SARS t n công tr l i, cũng ã có nh ng bi n pháp kh ng ch t hi u qu . uy nhiên, ngư i ng u m ng lư i d ch SARS toàn c u c a Liên H p Qu c Mike Ryan nh n m nh r ng: chưa th k t lu n i u gì d a vào s li u c a m t ngày. Ông c nh báo Trung Qu c c n tránh x y ra hi n tư ng tương t như Toronto, b ng vi c m b o công tác giám sát d ch b nh ây luôn “nh y bén” không b sót m t trư ng h p nhi m b nh nào. BÀI TH C HÀNH S 5 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I & S N XU T D T NHU M MAY ABC Công ty ABC chúng tôi là công ty chuyên ngành v v i s i v i hai ch c năng Thương m i và S n xu t D t Nhu m May. M c tiêu công ty không d ng l i mà luôn luôn phát tri n nên r t trân tr ng nh ng tài năng ó. 1. TR LÝ CH T CH H I NG QU N TR T Hôm nay (05/06/2003) là m t ngày áng nh v i ngư i dân Th gi i sau g n 4 tháng chi n u v i d ch b nh SARS - không m t ca t vong nào ư c ghi nh n. T ch c Y t Th gi i (WHO) cho r ng ây là d u hi u l c quan, song v n c n ph i phòng nguy cơ tái phát d ch. Các b n có mu n kh ng nh tài năng và v trí c a mình? M i các b n tham gia vào các v trí sau:
 • 28. -28- •••• Tu i trên 35. Có t m nhìn chi n lư c, năng ng. •••• Có ít nh t 3 năm kinh nghi m lãnh o ho c qu n lý. •••• T t nghi p i h c chuyên ngành Qu n tr kinh doanh. Thông th o Anh văn. S d ng ư c các ph n m m vi tính thông d ng. 2. TRƯ NG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN S T t nghi p i h c. Anh văn t i thi u b ng B. Trên 30 tu i, có kinh nghi m trong công tác Hành chính – Qu n tr nhân s t i Công ty s n xu t Công nghi p. 3. CHUYÊN VIÊN VI TÍNH T t nghi p i h c chuyên ngành Tin h c. Có kinh nghi m v thi t k , t o m u b ng vi tính và l p trình qu n lý trên m ng. Có kh năng giao ti p và nghiên c u các tài li u chuyên môn b ng ti ng Anh. Năng ng, có kh năng làm vi c c l p. a. Lương và các ch ph c p h p d n. b. Công ty s t o m t công vi c lâu dài và n nh. c. ư c t o m i i u ki n thu n l i nâng cao trình . 1) Sơ y u lý l ch có d u ch ng th c c a chính quy n a phương (theo m u thông d ng b ng ti ng Vi t) 2) ơn xin vi c vi t b ng ti ng Anh (Application Form) 3) Tóm t t b n thân vi t b ng ti ng Anh (Curriculum vitae) (Có ch ng th c c a chính quy n a phương) 4) B n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch . 5) nh 4 x 6: 2 chi c BÀI TH C HÀNH S 6 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: M C L C VĂN NGUY N ÔNG TH C Chia tay Truy n ng n 5 Các b n trúng tuy n s ư c: H sơ bao g m:
 • 29. -29- VÕ C DANH Nơi y bây gi Kí s 12 KAWABATA Cánh tay Truy n ng n Nh t B n 19 THƠ VĂN CAO G i ngư i em bi n xa .........................................25 NGUY N L P EM Còn mãi tình yêu.................................................26 NGUY N THÁI DƯƠNG Chi c lá tương tư ................................................59 CÁC M C KHÁC SƠN NAM Gi ch ng báo cũ – Sưu t m _______________ 70 TRƯƠNG THANH M Sinh m nh c a văn chương lãng m n ________ 90 BÀI TH C HÀNH S 7 Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau: BÀI TH C HÀNH S 8 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: BƯU I N TP THÁI NGUYÊN CTY I N THO I TPTN S :........../H KT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----- ----- Thái nguyên, ngày ....... tháng ....... năm ..… QUÁ TRÌNH BI N I MÔI TRƯ NG (ENVIRONMENT) NH NG Y U T U RA (OUTPUT) NH NG Y U T U VÀO (INPUT) H TH NG (SYSTEM) T CH C – QU N TR THEO HƯ NG H TH NG
 • 30. -30- V VI C CHUY N K THU T M I, L P T THI T B VÀ CUNG C P CÁC LO I NGHI P V VI N THÔNG Căn c pháp l nh H p ng Kinh t ngày 25/09/1989 c a H i ng Nhà nư c và ngh nh s 17/H BT ngày 16/01/1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp L nh H p ng Kinh T ; Căn c Ngh nh s 121/H BT ngày 15/08/1987 c a H i ng B trư ng ban hành i u l Bưu chính vi n thông Vi t Nam; Theo yêu c u c a khách hàng và kh năng ph c v c a Công ty i n tho i thành ph CHÚNG TÔI G M: BÊN A: CÔNG TY I N THO I THÀNH PH a ch : 123 Lương Ng c Quy n, thành ph Thái Nguyên i n tho i : 01234567899 Tài kho n : .................................. t i Ngân hàng: ............................................ i di n ký :...................................................................................................... Bên B: ........................................................................................................................... a ch : ............................................................................................ i n tho i : ............................................................................................. Tài kho n : .................................. t i Ngân hàng ............................................. i di n ký :...................................................................................................... Cùng th a thu n ký h p ng theo nh ng i u kho n sau ây: I U 1: ..... ........................................................................... I U 2: ..... ........................................................................... I DI N BÊN A ( ã ký) I DI N BÊN B ( ã ký) H P NG KINH T
 • 31. -31- BÀI TH C HÀNH S 9 Trình bày và nh d ng cho b ng sau: Lương – Ph c p – Th c lĩnh c a CB - CNV STT H và tên M c lương Ph c p Th c lĩnh 1 Ngô Phương 800000 300000 2 Nguy n Văn 500000 120000 3 Lê Lan 300000 150000 4 Tr n Minh 600000 100000 5 Nguy n Tr n 700000 180000 6 Lê Thanh 600000 200000 T ng c ng BÀI TH C HÀNH S 10 Trình bày và nh d ng cho b ng sau: Bưu i n Phú Xá S 1 – Phú Xá – Thái Nguyên GI Y BÁO BƯU PH M Ngày g i: 14/9/2003 Gi g i : 3:50 PM Ngư i g i: Cristiano Ronaldo (CR7) Real Madrid C.F football team Ngư i nh n: Fans Thai nguyen city Ghi chú: Khi i nh n bưu ph m ph i em theo gi y Ch ng minh nhân dân ho c gi y xác nh n c a cơ quan ang làm vi c Ch ký ngư i ưa thư Ch ký ngư i phát BP Ch ký ngư i nh n BP BÀI TH C HÀNH S 11 Trình bày và nh d ng cho b ng sau: CHA M CON Nhóm máu O O O O A O ho c A A A O B O ho c B O AB A ho c B A AB A, B ho c AB B AB AB AB O, A, B ho c AB
 • 32. -32- BÀI TH C HÀNH S 12 Trình bày và nh d ng cho các công th c sau: 9) c x tg x dx +      +=∫ 42 ln cos )2 π 2 1 1ln 1 lim)1 1 =      +∫∞→ dx xnmn π           <>+⇔ ≥≥+⇔+ ≤+⇔+ = XYYXXY XYYXYX YXYX Z ,1 ,1 1 )3 22 22 2222 ∑= + = 50 1 1 )6 n n n Y 3 12 5 21 )5 3 23 3 24 2 + +−+ +         −+− = X XXYX Z         −         − + = 5 3 57 51 5 1 )4 2 X A 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4)7 Π+ + + + + + +=A 4 4 4 4 321 ...)8 nn aaaaU ++++= H + Br Br C6H5Br + HBrFe
 • 33. -33- BÀI TH C HÀNH S 13 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: CÂU L C B TU I TR CƯ I GI I TRÍ CU I TU N òng chung k t gi i “Cung th thi n x nh t th gi i” còn l i 3 ngư i: Robinhood, H u Ngh và Tr ng Th y. Cu c thi b t u. Robinhood oai v bư c ra, t trái táo lên u ngư i gi bia, lùi xa 50m, và giương cung...Ph p...Trái táo b mũi tên xuyên qua. Anh ta v ng c nói: ”I am Robinhood!”. H u Ngh cư i kh y, anh ta t m t qu chanh lên u ngư i kia, lùi xa 100m và nh nhàng l y cung cho mũi tên xuyên th ng qu chanh. Anh ta v ng c nói: “I am Hau Nghe!”. Tr ng Th y ngư i gi bia t trái chanh cùng mũi tên c a H u Ngh lên u. Anh ta nh y lên ng a phi ra xa m t d m và t ng t quay ph t l i b n luôn m t phát... Cung trư ng n bùng lên ti ng hò reo tán thư ng vì m t mũi tên ã c m ng p vào c tên c a th n ti n Trung Qu c. M i s chú ý u d n vào Tr ng Th y khi anh này t t t t xu ng ng a, gi ng khàn c: - I...am...s...o...r...r...y... BÀI TH C HÀNH S 14 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: 7 vi c c n làm khi mu n b thu c lá V T t c quay l i nhìn ngư i gi bia: Anh ta lo ng cho ng r i k nh xu ng t. Trên ngư i, tên c m dày c như m t b lông nhím ... C 5 phút l i có 1 ngư i ch t vì thu c lá
 • 34. -34- N u mu n b thu c lá, b n hãy: 1. T nh t i sao mình mu n b thu c: Vì s c kh e c a b n, vì s c kh e c a nh ng ngư i xung quanh (như gia ình ch ng h n), ti t ki m ti n... 2. ra th i h n b thu c. 3. L p k ho ch i phó v i các bi u hi n thèm thu c và thi u thu c. 4. Lên k ho ch gi cho tay b n r n: N u b n c m th y nh vi c c m i u thu c trên tay, hãy thay thu c b ng m t th gì khác. 5. Tìm s h tr t phía gia ình, b n bè và ng nghi p: Hãy cho h bi t là b n ang c g ng b thu c h hi u t i sao b n l i cư x khác trư c. Và như v y h s không m i b n hút thu c n a. 6. C tránh vi c hút thu c l i. 7. T thư ng cho mình: dù b n ang làm gì cũng ng quên thư ng cho mình u n vì vi c không hút thu c. BÀI TH C HÀNH S 15 Trình bày và nh d ng cho văn b n sau: Trư c tiên, hãy t nh c mình r ng, nh ng ngư i hút thu c thư ng ch t s m vì m i tu n cu c s ng c a h b rút ng n i 1 ngày. Hút thu c không khi n cho các b n nam “ngư i l n” hơn và v ng vàng hơn. ☺☺☺☺ ng n n chí n u không thành công ngay t l n u. Ph n l n m i ngư i u ch t ư c mong mu n trong nh ng l n sau ó! TRUNG TÂM QU NG CÁO M NG MƠ TRUNG TÂM QU NG CÁO M NG MƠ o Hi n nay chúng tôi ang có m t s s n ph m siêu h giá . o Hàng b o hành vô th i h n vì ã h t h n. o Ưu tiên nh ng ngư i không có tài kinh doanh, nh d và c tin.
 • 35. -35- BÀI TH C HÀNH S 16 Trình bày và nh d ng cho văn b n sau: BÀI TH C HÀNH S 17 Trình bày và nh d ng cho văn b n sau: CƠ H I L Y B NG I H C QU C T CÔNG NGH THÔNG TIN 3.775 2.842 2.132 812 1997 1998 1999 2000 Th ng kê c a 3 Vi n ki m sát xét x phúc th m Theo báo Pháp lu t ngày 30/10/2001 Bachelor of Science in Computing Bachelor of Commerce International Advanced Diploma in Computing/ Business Computing International Diploma in Computing/ Business Computing ~!@# $%^& *
 • 36. -36- BÀI TH C HÀNH S 18 Trình bày và nh d ng cho o n văn b n sau: ăn b n có th trình bày theo nhi u cách: ch m, ch nghiêng, ch g ch chân hay k t h p c ba. Riêng ki u ch g ch chân cũng có nhi u ki u như: g ch m t nét, g ch nét ôi, g ch ch m, g ch t nét… Ho c có th trình bày cách khác như: ch g ch gi a hay theo d ng a1x2 + b1y2 = 0. BÀI TH C HÀNH S 19 Trình bày và nh d ng cho văn b n sau: TRƯ NG C KINH T - K THU T – KHOA KTCN - B MÔN CNTT CÁC L P TRUNG C P K thu t viên trung c p ph n c ng máy tính L p trình viên ng d ng trung c p H c t p trung m i ngày m t bu i (sáng, chi u ho c t i) trong 14 tháng H c phí óng 1 ho c 2 l n T t nghi p ư c c p b ng Trung c p CÁC L P NG N H N ♦ Tin h c căn b n Windows – MS Word – MS Excel ♦ L p trình Pascal, Foxpro Corel Draw, AutoCad Các l p sáng, chi u, t i Th i lư ng 40 - 60 ti t. Th c hành 1/2 th i gian trên máy Pentium IV n i m ng Ch ng nh n do Trư ng c p KHOA KTCN – B MÔN CNTT ============ ã ho t ng trên 10 năm, tích lũy ư c nhi u kinh nghi m v t ch c, chương trình gi ng d y. Trang thi t b ư c nâng c p, i m i thư ng xuyên. Gi ng viên nhi u kinh nghi m, t n tâm T 15 - phư ng Th nh án - Thành ph Thái Nguyên ------------------- :+84 280 3855606 Fax: +84 280 3546030 Email: contact@tntec.edu.vn V
 • 37. -37- BÀI TH C HÀNH S 20 Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau: BÀI TH C HÀNH S 21 Trình bày và nh d ng cho các i tư ng sau: CHÚC M NG NĂM M I VINH HOA PHÚ QUÝ AN KHANG TH NH VƯ NG Begin 0>∆ 0=∆ a b X 2 2,1 ∆±− = a b X 2 2,1 − = End False True False True PT vô nghi m
 • 38. -38- CHƯƠNG 2 B NG TÍNH MICROSOFT EXCEL N I DUNG CHÍNH PH N LÝ THUY T 2.1. Làm quen v i Microsoft Excel 2.1.1. Kh i ng Microsoft Excel Cách 1: Nháy úp chu t vào bi u tư ng ngoài màn hình n n Cách 2: Nháy phím chu t trái vào ch n Programs ch n Microsoft Office ch n Microsoft Office Excel 2003 2.1.2. Gi i thi u màn hình làm vi c c a Excel 2.1.3. Thoát kh i Microsoft Excel Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Exit Cách 2: Nháy trái chu t vào bi u tư ng trên thanh tiêu Cách 3: Gi t h p phím Alt + F4 N u chưa ghi t p vào ĩa thì s xu t hi n m t h p tho i:
 • 39. -39- Khi ó ch n: Yes: ghi t p trư c khi thoát No: thoát không ghi t p Cancel: h y l nh thoát 2.2. M t s thao tác trên b ng tính 2.2.1. T o m i, m file, lưu file, óng file M m t b ng tính m i Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n New Blank workbook Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + N Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n M b ng tính ã có s n trên ĩa Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Open Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + O Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n Lưu b ng tính Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Save Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + S Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n óng b ng tính Cách 1: Nháy trái chu t vào menu File ch n Close Cách 2: Gi t h p phím Ctrl + W Cách 3: Nháy trái chu t ch n bi u tư ng trên thanh chu n 2.2.2. Cách nh p d li u Nh p d li u: Nháy trái chu t vào ô c n nh p, nh p d li u (theo quy ư c t ng lo i d li u), k t thúc nh p b ng cách gõ phím Enter ho c nháy vào nút Enter trên thanh Fomular, ho c dùng các phím mũi tên di chuy n con tr ô sang ô khác. Ghi è d li u m i vào m t ô: nháy chu t vào ô, gõ d li u m i và n Enter. S a d li u m t ô: nháy chu t vào ô n phím F2 ho c nháy trái chu t vào thanh công th c ho c nháy úp chu t dùng phím mũi tên di chuy n con tr chèn (là m t d u g ch th ng ng) t i nơi c n s a s a Xoá ký t : dùng các phím Delete và phím Backspace
 • 40. -40- Chú ý: Khi chi u dài d li u dài hơn chi u ngang c a ô: N u là d li u ki u s hay công th c, ô s hi n th các d u #### ho c d ng lu th a ( 1E+) N u là d li u ki u chu i có th ô s hi n th chèn sang ô bên ph i (khi ô bên ph i không có d li u) N u mu n d li u hi n th y ta ph i tăng chi u r ng c t c a ô ó. 2.2.3. Cách i n d li u i n d li u không thay i Bư c 1: Nháy trái chu t ch n ô d li u c n i n (ngu n). Bư c 2: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c c n i n. i n d li u bi n thiên Cách 1 Bư c 1: Nh p d li u vào hai ô li n nhau, hi u hai giá tr ó là giá tr c a bư c nh y Bư c 2: Nháy trái chu t ch n hai ô ó Bư c 3: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c c n i n. Cách 2 Bư c 1: Nh p d li u vào m t ô Bư c 2: Gi phím Ctrl Bư c 3: ưa con tr chu t n cu i góc ph i c a ô khi con tr chu t chuy n thành d u c ng en b m gi trái chu t và kéo theo dòng ho c c t trong khu v c c n i n. 2.2.4. Chèn dòng, c t, ô tr ng Chèn dòng (Rows) Bư c 1: Ch n dòng ho c các dòng mu n chèn Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Rows Chèn c t (Columns) Bư c 1: Ch n c t hay các c t mu n chèn Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Columns Chèn ô (Cells) Bư c 1: Ch n ô (vùng) mu n chèn ô tr ng
 • 41. -41- Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Insert ch n Cells ... m ra h p tho i Insert Shift cells right: Chèn vùng m i và y vùng cũ sang ph i. Shift cells down: Chèn vùng m i và y vùng cũ xu ng dư i. 2.3. D li u và a ch trong Excel 2.3.1. Các ki u d li u trong Excel Ki u chu i (Text) Các kí t u gõ vào là các ch cái t A…Z, ho c kí t d ng s i n tho i, s nhà nhưng b t u b ng d u " ho c ' Ki u s (Number) Kí t u tiên gõ vào là các ch s 0…9 sau khi nh p vào luôn t ng căn sang ph i c a ô. Ki u công th c (Formular) Kí t u tiên gõ vào là d u = ho c + K t qu trong ô là giá tr c a công th c ó Trong thành ph n c a m t công th c g m: S , chu i (chu i ph i ư c t trong c p d u “ ”), to ô, các lo i hàm, các toán t , các d u óng m ngo c…. Chú ý: Ta có th thay i d li u ki u s , dùng d u (,) thay cho d u (.) ngăn cách gi a ph n nguyên và ph n th p phân và thay i cách th hi n d li u ki u ngày theo chu n Vi t Nam (ngày/ tháng/ năm ) b ng cách sau: Nháy trái chu t vào Start Settings Control Panel m ra h p tho i Control Panel Nháy úp chu t vào m c Regional and Language Options (bi u tư ng hình qu a c u) m ra h p tho i Regional and Language Options ch n m c Customize ... Ch n m c Numbers thay i cách th hi n v i d li u ki u s , trong ó: T i Decimal Symbol ta t d u (,) T i Digit Grouping Symbol ta t d u (.) Ch n m c Date thay i cách th hi n d li u ngày, t i m c Short Date Format ta t dd/mm/yy. Các toán t s d ng trong công th c: Toán t s h c: * (nhân); / (chia); + (c ng); - (tr ). Toán t chu i: & (n i chu i). Toán t so sánh: = (b ng); <> (không b ng ho c khác); > (l n); >= (l n hơn ho c b ng); < (nh hơn); <= (nh hơn ho c b ng).
 • 42. -42- 2.3.2. a ch trong Excel a ch tương i a ch tham chi u có d ng <c t><dòng> Khi chép n vùng ích, a ch c a vùng ích s b thay i. Ví d : A B C 1 3 2 ? 2 4 6 ? ví d trên, gi s công th c t i ô C1 = A1*B1, ta ư c k t qu là 6. Khi sao chép công th c xu ng ô C2 = A2*B2, ta ư c k t qu là 24. Khi ó, a ch c a A1, B1 trong công th c c a ô C1 là a ch tương i. a ch tuy t i a ch tham chi u có d ng $<c t>$<dòng> Khi chép n vùng ích, a ch tham chi u c a vùng ích s gi nguyên gi ng như vùng ngu n. Ví d : ví d trên, s ti n i ư c ghi vào ô C1. C t ngo i t ghi các lo i ngo i t hi n có. C t t giá ghi các lo i t giá hi n hành c a các lo i ngo i t . C t s ngo i t i ư c ư c tính theo công th c: = S ti n i/ T giá cho nh ng ô tương ng. T i ô C3 nh p công th c: = $C$1/B3, (l y $C$1 b ng cách nháy vào ô C1 r i n phím F4 ta s l y ư c d u $). Sau ó sao chép công th c này n các ô còn l i trong c t, ta th y a ch c a ô $C$1 trong công th c không b thay i. a ch $C$1 ư c g i là a ch tuy t i. 2.4. nh d ng d li u 2.4.1. nh d ng d li u s cho máy tính Nháy trái chu t vào Start Setting Control Panel Regional and Language Options (bi u tư ng hình qu a c u) Customize Number Ch n các m c: T i Decimal Symbol (ngăn cách ph n nguyên và ph n th p phân) ta t d u (.) ho c d u (,) A B C 1 S ti n i 1000000 2 Ngo i t T giá S ngo i t i ư c 3 USD 21000 = $C$1/B3 4 EURO 27000 = $C$1/B4 5 GBP 33000 = $C$1/B5 C1: = A1 * B1 k t qu là 6 C2: = A2 * B2 k t qu là 24
 • 43. -43- T i Digit Grouping Symbol (ngăn cách hàng nghìn) ta t d u (.) ho c d u (,) 2.4.2. nh d ng d li u cho các ô Bư c 1: Bôi en các ô c n nh d ng Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Format ch n Cells (ho c gi t h p phím Ctrl + 1) m ra h p tho i Format Cells ch a các th sau: Th Number: nh d ng d li u ki u s , ngày gi và nh ng d li u liên quan n s . Th Font: nh d ng font ch . Th : Alignment: Horizontal: ch nh ngang d li u trong t ng ô (Left, Right, Center ...) Vertical: ch nh d c d li u trong t ng ô (Top, Bottom, Center ...). N u ch n Wrap Text: ch dài quá chi u r ng ô s t ng i u ch nh v a ô Ch n m c Orientation: th hi n ki u ch trong b ng (th ng, ngang, xiên) Th Border: K khung cho d li u trong b ng Th Patterns: Ch n màu n n cho b ng 2.4.3. M t s nh d ng thư ng dùng nh d ng ki u Text Trư c khi nh p d li u t i ô nào ó, n u ta gõ d u ' thì d li u s thành ki u text. Ví d : S 100 n u khi nh p ta ánh '100 thì s 100 s chuy n thành ki u text (lúc này ta không th c hi n các phép toán c ng, tr , nhân, chia…. ư c). nh d ng theo ki u l a ch n (Custom): Ki u nh d ng này thư ng hay s d ng. nh d ng ki u óng m ngo c cho s th t Lúc u các s ư c ánh vào dư i d ng sau: 1 2 3 4 5 Bôi en các s th t c n i n nháy trái chu t vào menu Format Cells Number Custom Ch n s 0 gõ (0) dư i dòng Type. K t qu như sau: nh d ng ngày tháng năm (thư ng ư c s d ng nhi u) Nháy trái chu t vào menu Format Cells Number Custom Gõ vào dd/mm/yy ho c dd/mm/yyyy dư i m c Type Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: (1) (2) (3) (4) (5)
 • 44. -44- 2.5. Các hàm thư ng dùng trong Excel 2.5.1. L p công th c - Công th c trong Excel là s k t h p gi a các ô thông qua phép toán - Nh p công th c vào ô ph i b t u b ng d u b ng (=) ho c d u c ng (+) - D li u nh p vào công th c là các con s , a ch ô, vùng ho c ngày tháng, n u là chu i thì ph i t trong d u nháy kép “ ” - Có th gõ a ch ô vào công th c hay dùng tr chu t kích ch n ô, vùng mu n nh p, khi ó tên c a ô ho c vùng s t ng nh p vào công th c. Chú ý: M t s thông báo l i thư ng g p khi nh p công th c: #DIV/0!: Trong công th c có phép toán chia cho 0 #NUM!: Các con s trong công th c không h p lý #REF!: Trong công th c có nh ng ô tham chi u n nh ng ô hay nh ng vùng không t n t i ho c b xoá #VALUE!: Trong công th c dùng sai ki u d li u như c ng tr các d li u d ng chu i làm cho k t qu tr nên vô nghĩa #NAME!: S d ng tên ô vùng không h p lý ho c sai tên hàm 2.5.2. Công th c t ng quát c a các hàm trong Excel = Tên hàm ( i s 1, i s 2…) Trong ó: Hàm ph i ư c b t u b ng d u (=) ho c d u (+) Tên hàm ph i nh p theo úng quy nh c a Excel Sau tên hàm b t bu c ph i có c p d u ngo c tròn () 1 2 3 4
 • 45. -45- S lư ng i s tuỳ theo t ng hàm. i s có th là các tr s , dãy các ô, a ch ô, tên vùng ... Thông thư ng Excel ng m nh dùng d u ph y (,) ngăn cách i s trong hàm. N u dùng d u (,) phân cách ph n nguyên và ph n l th p phân thì các i s phân cách nhau b i d u (;) M t s hàm thư ng dùng x lý s A B C 1 25 10 Ví d s d ng hàm 2 -25 20 25 3 15.42 30 4 -15.42 40 36 5 Hàm K t qu 6 = SQRT(A1) 5 7 = SQRT(A2) #NUM! 8 = INT(A1/7) 3 9 = INT(A3) 15 10 = INT(A4) -16 11 = MOD(A1,7) 4 12 = MOD(B1,3) 1 13 = ROUND(A3,1) 15.4 14 = ROUND(A3,-1) 20 15 = ROUND(A4,1) -15.4 16 = ROUND(A4,-1) -20 17 = SUM(B1:B4) 100 18 = SUM(A1:B1) 35 19 = MAX(B1:B4) 40 20 = MIN(B1:B4) 10 21 = AVERAGE(B1:B4) 25 22 = AVERAGE(A1:B1) 17.5 23 = COUNT(B1:B4) 4 24 = COUNT(C1:C4) 2 25 = COUNTA(B1:B4) 4 26 = COUNTA(C1:C4) 3 27 = COUNTBLANK(C1:C4) 1 28 = RANK(B1,$B$1:$B$4,0) 4 29 = RANK(B1,$B$1:$B$4) 4 30 = RANK(B1,$B$1:$B$4,1) 1 31 = RANK(B2,$B$1:$B$4) 3 32 = SUMIF(B1:B4,">=25",B1:B4) 70 33 = SUMIF(B1:B4,">=25") 70 34 = SUMIF(A1:A4,">=15",B1:B4) 40 35 = COUNTIF(B1:B4;">=25") 2 36 = COUNTIF(B1:B4;"<33") 3
 • 46. -46- M t s hàm thư ng dùng x lý chu i A B 1 Truong Duc Cuong 2 A216TL 3 B12TT 4 Hàm K t qu 5 = LEFT(A1,6) Truong 6 = LEFT(A1,10) Truong Duc 7 = LEFT(A2,3) A21 8 = RIGHT(A1,5) Cuong 9 = RIGHT(A1,9) Duc Cuong 10 = RIGHT(A3,3) 2TT 11 = MID(A1,8,3) Duc 12 = MID(A2,2,4) 216T 13 = MID(A3,2,3) 12T 14 = A5 & " " & A8 Truong Cuong 15 = LEN(A1) 16 16 = LOWER(A1) truong duc cuong 17 = UPPER(A1) TRUONG DUC CUONG 18 = PROPER(A1) Truong Duc Cuong 19 = MID(A2,2,LEN(A2)-3) 216 20 = MID(A3,2,LEN(A3)-3) 12 21 = VALUE(MID(A2,2,3)) 216 22 = VALUE(MID(A3,2,2)) 12 23 = VALUE(MID(A2,2,LEN(A2)-3)) 216 24 = VALUE(MID(A3,2,LEN(A3)-3)) 12 M t s hàm thư ng dùng x lý ngày tháng và logic A B C 1 02/14/2012 25 2 02/28/2012 -25 3 Hàm K t qu 4 = NOW() 12/12/2012 12:00 5 = TODAY() 12/12/2012 6 = DAY(A1) 14 7 = DAY(“02/14/2012”) 14 8 = MONTH(A1) 02 9 = MONTH(“02/14/2012”) 02 10 = YEAR(A1) 2012 11 = YEAR(“02/14/2012”) 2012 12 = A2-A1 14 13 = DATE(2012,02,14) 14/02/2012 14 = DATE(2012,02,14) 02/14/2012 15 = AND(C1>0,C2<=0) TRUE
 • 47. -47- 16 = AND(C1>0,C2>0) FALSE 17 = OR(C1>0,C2>0) TRUE 18 = OR(C1<0,C2>0) FALSE 19 = OR(AND(C1>0,C2>0)) FALSE 20 = OR(AND(C1>0,C2<0)) TRUE 21 = NOT(C1<C2) TRUE 2.5.3. Các hàm i u ki n Hàm IF Trư ng h p bi u th c có hai giá tr l a ch n Công th c: = IF (< i u ki n>, <Giá tr 1>, <Giá tr 2>) Trong ó: i u ki n: Là m t bi u th c logic (luôn luôn ph i ch a m t trong các toán t so sánh: =, >, <, >=, <=, <>) Giá tr : Là s , chu i, ho c bi u th c tính. N u giá tr là chu i thì ph i t trong d u nháy kép " " Ho t ng: N u i u ki n úng thì l y Giá tr 1 N u i u ki n sai thì l y Giá tr 2. Ví d : = IF (4>=3, “ úng”, “Sai”) K t qu : úng Trư ng h p bi u th c có n giá tr l a ch n Công th c: = IF(< K1>,<Giá tr 1>, IF(< K2>,<Giá tr 2>, ... , IF(< K n-1>, <Giá tr n-1>,<Giá tr n>)…) Ho t ng: Xét i u ki n 1: N u K1 úng thì l y giá tr 1, n u K1 sai Xét K2: N u K2 úng thì l y giá tr 2, n u K2 sai Xét K3:……………………………………………… Xét K n-1: N u K n-1 úng thì l y giá tr n-1. N u K n-1 sai thì l y giá tr n. Ví d : A B C D 1 STT H và tên Mã phòng Tên phòng 2 1 An T ? 3 2 Khang TH T ng h p 4 3 Th nh KT K toán 5 4 Vư ng HC Hành chính = IF(C2=” T”,” ào t o”, IF(C2=”TH”,”T ng h p”, IF(C2=”KT”,”K toán”, ”Hành chính”
 • 48. -48- Chú ý: Hàm IF không ư c l ng nhau quá 7 c p. Hàm IF có th l ng các hàm chu i như LEFT, RIGHT, MID và l ng v i các hàm Logic như AND, OR Ví d : A B C D E 1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p 2 1 An T ào t o ? 3 2 Khang TH T ng h p 300000 4 3 Th nh KT K toán 450000 5 4 Vư ng HC Hành chính 300000 6 5 Vư ng TH T ng h p 400000 Hàm SUMIF Là hàm dùng tính t ng th a mãn theo i u ki n Công th c: = Sumif (Vùng d li u ch a i u ki n,” i u ki n”, vùng tính t ng) Trong ó: Vùng d li u ch a i u ki n: là vùng ch a giá tr làm i u ki n tính t ng i u ki n: là giá tr hay bi u th c thì ph i t trong d u nháy kép “ ” Ví d : Hàm COUNTIF Là hàm dùng m s lư ng các ô th a mãn theo i u ki n Công th c: = Countif (vùng d li u ch a i u ki n,” i u ki n”) Trong ó: Vùng d li u ch a i u ki n: là vùng ch a giá tr làm i u ki n m i u ki n: là giá tr hay bi u th c thì ph i t trong d u nháy kép “ ” A B C D 1 STT H và tên Mã phòng Tên phòng 2 1 An T01 ? 3 2 Khang TH02 T ng h p 4 3 Th nh KT03 K toán 5 4 Vư ng HC04 Hành chính A B C D 1 STT Tên hàng Ti n nh p 2 1 Chăn 1500000 3 2 Ga 450000 4 3 G i 300000 5 4 Ga 350000 6 T ng ti n nh p m t hàng là Ga ? = IF(OR(C2=” T”,C2=”KT”), 450000,IF(AND(C2=”TH”,B2 =”Vư ng”),400000,300000))) = IF(LEFT(C2,2)=” T”,” ào t o”, IF(LEFT(C2,2)=”TH”,”T ng h p”, IF(LEFT(C2,2)=”KT”,”K toán”, ”Hành chính” = SUMIF(B2:B5,”Ga”,C2:C5) K t qu : 450000 + 350000 = 800000
 • 49. -49- Ví d : 2.5.4. Hàm tìm ki m và tham chi u Hàm tìm ki m và tham chi u theo c t Công th c: = VLOOKUP (Giá tr x, B ng dò tìm, C t tham chi u, Cách dò) Trong ó: B ng dò tìm (B ng ph ): là m t kh i các ô, g m nhi u hàng và nhi u c t. C t u tiên bên trái luôn ch a giá tr dò tìm, các c t khác ch a giá tr tương ng tham chi u. C t tham chi u: Là th t c a c t trong b ng dò tìm (tính t trái qua ph i), c t u tiên c a b ng là c t 1 Cách dò: Là 0 ho c 1 N u cách dò là 1: - Là tìm ki m tương i - Danh sách c t bên trái c a b ng ph i x p theo th t tăng d n. - N u tr dò x nh hơn ph n t u tiên trong danh sách, hàm cho tr là #N/A - N u tr dò x úng v i m t ph n t có trong danh sách hàm cho tr là tr c a ô n m trong c t tham chi u cùng hàng v i ph n t này. N u cách dò là 0: (thư ng ch n cách dò này) - Là tìm ki m chính xác - Danh sách c t bên trái c a b ng không c n ph i x p theo th t . - N u tr dò x không úng v i b t kỳ ph n t nào có trong danh sách hàm cho tr là #N/A - N u tr dò x úng v i m t ph n t có trong danh sách hàm cho tr là tr c a ô n m trong c t tham chi u cùng hàng v i ph n t này. Ho t ng: Dò tìm tr x c t bên trái c a b ng, n u có thì qua bên ph i n c t tham chi u l y giá tr trong ô ngang hàng v i v trí c a x. A B C D 1 STT Tên hàng Ti n nh p 2 1 Chăn 1500000 3 2 Ga 450000 4 3 G i 300000 5 4 Ga 350000 6 m m t hàng là Ga ? = COUNTIF(B2:B5,”Ga”) K t qu : 2
 • 50. -50- Ví d : A B C D E 1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p 2 1 Phúc T ? ? 3 2 L c TH T ng h p 300000 4 3 Th TV Tài v 450000 A B C 5 B ng tên phòng và Ph c p 6 Mã phòng Tên phòng Ph c p 7 T ào t o 500000 8 TH T ng h p 300000 9 TV Tài v 450000 A B C D E 1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p 2 1 Phúc 01 T ? ? 3 2 L c 02TH T ng h p 300000 4 3 Th 03TV Tài v 450000 A B C 5 B ng tên phòng và Ph c p 6 Mã phòng Tên phòng Ph c p 7 T ào t o 500000 8 TH T ng h p 300000 9 TV Tài v 450000 Hàm tìm ki m và tham chi u theo hàng Công th c: = HLOOKUP (Giá tr x, B ng dò tìm, Hàng tham chi u, Cách dò) Trong ó: Hàng tham chi u: Là th t c a hàng trong b ng dò tìm (tính t trên xu ng dư i), hàng u tiên trên cùng c a b ng là hàng 1. Giá tr x, B ng dò tìm và cách dò tương t như hàm VLOOKUP Ho t ng: Dò tìm tr x hàng trên cùng c a b ng, n u có thì xu ng phía dư i n dòng tham chi u l y giá tr trong ô ngang c t v i v trí c a x. Ví d : A B C D E 1 STT H tên Mã phòng Tên phòng Ph c p 2 1 Phúc T ? ? 3 2 L c TH T ng h p 300000 4 3 Th TV Tài v 450000 = VLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,2,0) = VLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,3,0) = VLOOKUP(RIGHT(C2,2),$A$7:$B$9,2,0) = VLOOKUP(RIGHT(C2,2),$A$7:$B$9,3,0) = HLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,3,0)= HLOOKUP(C2,$A$7:$B$9,2,0)
 • 51. -51- A B C D 5 B ng tên phòng và Ph c p 6 Mã phòng T TH TV 7 Tên phòng ào t o T ng h p Tài v 8 Ph c p 500000 300000 450000 2.6. S p x p d li u Bư c 1: Ch n mi n d li u c n ưa vào s p x p (nên bao g m c dòng tiêu ) Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Data ch n Sort… m ra h p tho i Sort Th c hi n theo hư ng d n trong hình: 2.7. Cơ s d li u trong b ng tính 2.7.1. Các khái ni m cơ b n v cơ s d li u (CSDL) Cơ s d li u (Database) Là t p h p thông tin, d li u ư c t ch c theo c u trúc dòng và c t có th li t kê, truy tìm, xoá, rút trích nh ng dòng d li u tho mãn m t tiêu chu n nào ó nhanh chóng. th c hi n các thao tác ta ph i t o ra các vùng Database, Criteria và Extract. Vùng Database (Vùng cơ s d li u) G m ít nh t hai dòng, dòng u tiên ch a các tiêu c t, g i là tên trư ng (File Name) c a cơ s d li u. Tên trư ng ph i là d li u ki u chu i và không ư c trùng l p. Các dòng còn l i ch a d li u, m i dòng là m t b n ghi (Record) c a CSDL. Vùng Criteria (Vùng tiêu chu n) Ch a i u ki n tìm ki m, xoá, rút trích…Vùng này g m ít nh t hai dòng, dòng u ch a tiêu , các dòng còn l i ch a i u ki n. Vùng Extract (Vùng trích d li u) Ch n khóa th nh t (Khóa chính) Ch n khóa th hai Ch n khóa th ba Dòng u là tên trư ng (không s p x p) S p x p tăng d n S p x p gi m d n Không có dòng tên trư ng (s p x p c dòng u) ng ý s p x p
 • 52. -52- Ch a các b n ghi c a vùng Database th a i u ki n c a vùng tiêu chu n. Vùng Extract cũng có dòng u tiên ch a các tiêu mu n rút trích. Ch c n dùng vùng này trong trư ng h p th c hi n thao tác rút trích, còn các thao tác tìm ki m, xoá…không c n dùng n vùng này. 2.7.2. Các d ng vùng tiêu chu n Tiêu chu n s i u ki n c a vùng tiêu chu n là d ng s . Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i có i m trung bình là 7.5 Tiêu chu n chu i i u ki n c a vùng tiêu chu n là d ng chu i. Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i phòng ban, b t u b ng ch H Tiêu chu n so sánh G m các toán t so sánh <, >, =, <=, >=, <> Ví d : Tìm ki m nh ng ngư i có i m trung bình l n hơn ho c b ng 7.5 Tiêu chu n công th c Ô i u ki n có ki u công th c, trong trư ng h p này c n lưu ý ô tiêu c a vùng tiêu chu n ph i là m t tiêu khác v i t t c các tiêu c a vùng Database. Trong ô i u ki n ph i l y a ch c a ô trong b n ghi u tiên so sánh. Ví d : i u ki n này úng thì ô có giá tr TRUE, n u sai có giá tr FALSE. Tiêu chu n liên k t (Liên k t tiêu chu n) Có th tìm ki m, xoá, rút trích… các b n ghi trong vùng Database b ng cách dùng các phép toán AND và OR c a nhi u i u ki n khác nhau. Lưu ý: Các ô i u ki n khác c t thì bi u th phép toán AND Các ô i u ki n khác dòng thì bi u th phép toán OR Ví d : Phép toán OR: i m TB 7.5 Phòng ban H i m TB >= 7.5 Vùng 1 =Left(B2,1)="M"
 • 53. -53- Phòng ban: phòng hành chính ho c phòng tài v Lương: < 600 ho c >= 1.000.000 Phép toán AND: N u phòng hành chính thì có lương là < 600 N u phòng tài v thì có lương là >= 1.000.000 2.8. Thao tác trích l c d li u M c ích: L y ra nh ng b n ghi (thông tin) th a mãn i u ki n nh t nh. Có th trích l c theo 2 cách: AutoFilter: Excel h tr i u ki n l c Advanced Filter…: ngư i s d ng t nh i u ki n l c. 2.8.1. Trích l c d li u dùng AutoFilter Bư c 1: Ch n mi n CSDL g m c dòng tên trư ng (Field Name) Bư c 2: Nháy trái chu t vào menu Data ch n Filter ch n AutoFilter ô tên trư ng có u mũi tên th xu ng c a h p danh sách Nháy chu t vào ó, có danh sách th xu ng: All: hi n l i m i b n ghi Top 10…: các giá tr l n nh t Custom…: t nh i u ki n l c Các giá tr c a c t N u ch n Custom… s hi n h p tho i Custom AutoFilter ngư i s d ng t nh i u ki n l c VD: L c nh ng b n ghi th a mãn s lư ng SP bán ra trong tháng 1 n m trong kho ng (120,400] Phòng ban Lương Hành chính < 600 Tài v >=1.000.000
 • 54. -54- 2.8.2. Trích l c d li u dùng Advanced Filter Bư c 1: Xác nh mi n i u ki n: Dòng u ghi tên trư ng nh i u ki n, chú ý ph i gi ng h t tên trư ng c a mi n CSDL, t t nh t là copy t tên trư ng CSDL. Các dòng ti p dư i ghi i u ki n: các i u ki n cùng dòng là phép AND, các i u ki n khác dòng là phép OR. Ví d : v i mi n CSDL như dư i: Bư c 2: Th c hi n l c b ng cách nháy trái chu t vào menu Data ch n Filter ch n Advanced Filter… Th c hi n theo hư ng d n trong hình: Hi n k t qu l c ngay t i mi n d li u Hi n k t qu l c ra nơi khác Ch n mi n CSDL Ch n mi n i u ki n Ch n mi n hi n k t qu Ch hi n 1 b n ghi trong s nh ng k t qu trùng l p Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1: >150 Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1: 150 < S SP ≤ 500 Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1: >150 ho c trong tháng 2: ≥200 Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1 = 400
 • 55. -55- Ví d : Cho b ng cơ s d li u như sau: Yêu c u: Ý 1: Trích l c nh ng ngư i có Lương >= 1500000. Ta th c hi n như sau: Bư c 1: T o mi n i u ki n c th ây là E1:E2 Bư c 2: Th c hi n thao tác trích l c như sau: Bư c 2.1: Quét toàn b b ng CSDL c th ây là: A1:D7 Bư c 2.2: Nháy chu t trái vào menu Data ch n Filter ch n Advanced Filter... Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Ta thu ư c k t qu như sau: A B C D 1 STT H và tên Ch c v Lương 2 1 Nguy n Th Hoa NV 1200000 3 2 Lê Văn Nam TP 1900000 4 3 Tr n Hoàng Y n NV 1500000 5 4 Lý Ng c Hoàng PP 1700000 6 5 Ki u Như NV 1000000 7 6 La Quán Trung NV 1400000 1. Ch n vùng CSDL 2. Ch n vùng i u ki n 4. Ch n vùng hi n k t qu 3. Ch n k t qu ra vùng khác 5. Ch n OK ng ý 21 4 Mi n i u ki n
 • 56. -56- Ý 2: Trích l c nh ng ngư i là NV và có Lương > 1000000 Bư c 1: T o mi n i u ki n c th ây là E4:E5 Bư c 2: Th c hi n thao tác trích l c như sau: Bư c 2.1: Quét toàn b b ng CSDL c th ây là: A1:D7 Bư c 2.2: Nháy chu t trái vào menu Data ch n Filter ch n Advanced Filter... Th c hi n như theo hư ng d n trong hình: Ta thu ư c k t qu như sau: 2.9. Các hàm liên quan n cơ s d li u 2.9.1. Hàm DSUM Công th c: = DSUM (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) Ý nghĩa: Cho k t qu là t ng s trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. V i n là s th t c a c t trong vùng CSDL c n th c hi n tính t ng, c t u tiên ư c ánh s 1. 2.9.2. Hàm DAVERAGE Công th c: = DAVERAGE (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) 2 1 4 Mi n i u ki n 3. Ch n k t qu ra vùng khác 5. Ch n OK ng ý 1. Ch n vùng CSDL 2. Ch n vùng i u ki n 4. Ch n vùng hi n k t qu
 • 57. -57- Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr trung bình trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. 2.9.3. Hàm DMAX Công th c: = DMAX (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr l n nh t trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. 2.9.4. Hàm DMIN Công th c: = DMIN (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) Ý nghĩa: Cho k t qu là giá tr nh nh t trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. 2.9.5. Hàm DCOUNT Công th c: = DCOUNT (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) Ý nghĩa: Cho k t qu là s ô ch a giá tr s trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. 2.9.6. Hàm DCOUNTA Công th c: = DCOUNTA (Vùng CSDL, n, Vùng tiêu chu n) Ý nghĩa: Cho k t qu là s ô ch a d li u trên c t th n c a nh ng b n ghi trong vùng CSDL th a mãn i u ki n c a vùng tiêu chu n. Ví d : A B C D 1 STT H tên Ch c v Lương 2 1 Giàu Nhân viên 1500000 3 2 Sang B o v 3000000 4 3 Phú Nhân viên 2000000 5 4 Quý Nhân viên 2500000 6 T ng lương c a ng ng ngư i có lương >=2000000 ? 7 M c lương cao nh t c a nh ng ngư i có lương >=2000000 ? 8 m s ngư i có lương >= 2000000 ? 9 m s ngư i là Nhân viên ? A B 10 Vùng tiêu chu n 11 Vùng TC1 Vùng TC2 12 = D2 >=2000000 = C2 = “Nhân viên” = DSUM(A1:D5,D1,A11:A12) = DMAX(A1:D5,D1,A11:A12 = DCOUNT(A1:D5,D1,A11:A12 = DCOUNTA(A1:D5,C1,B11:B12
 • 58. -58- BÀI T P TH C HÀNH BÀI TH C HÀNH S 1 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H 1 CHI T TÍNH GI M GIÁ 2 STT Khách hàng a ch S ti n tr Ngày nh n hàng Ngày tr ti n Gi m giá Ti n th c t 3 1 Nguy n Thanh Lý T Tr ng 1500000 12/10/06 25/10/06 ? ? 4 ? Nguy n Ng c Lý Thư ng Ki t 1000000 05/10/06 25/10/06 ? ? 5 ? Lý Tâm Tr n Qu c To n 3000000 10/12/06 11/12/06 ? ? 6 ? Tr n Minh Hai Bà Trưng 5000000 08/05/06 18/05/06 ? ? 7 ? Nguy n Cúc Lý Thư ng Ki t 4000000 09/07/06 25/07/06 ? ? 8 ? Lê Sáu Ph m Hùng 2500000 20/10/06 25/10/06 ? ? 9 ? Nguy n Hòa Tr n Hưng o 2000000 26/07/06 27/07/06 ? ? 10 ? Vũ T n Lý Thư ng Ki t 3000000 27/08/06 28/08/06 ? ? 11 ? Lê Phúc Ph m Ngũ Lão 1500000 10/06/06 12/06/06 ? ? 12 ? Nguy n Minh Lê Lai 1000000 05/05/06 15/05/06 ? ? 13 ? ? ? Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. nh d ng c t Ngày nh n hàng và Ngày tr ti n theo d ng dd/mm/yyyy 3. Tính c t Gi m giá như sau: − N u khách hàng tr ti n trong vòng 10 ngày k t ngày nh n hàng thì s ư c gi m 30% s ti n ph i tr − Ngư c l i không ư c gi m giá. 4. Tính c t Ti n th c t 5. Tính t ng c ng c a c t: S ti n tr , Ti n th c t 6. Tính trung bình c ng c a c t Gi m giá 7. m xem có bao nhiêu khách hàng trong danh sách 8. m xem có bao nhiêu khách hàng a ch Lý Thư ng Ki t 9. m xem có bao nhiêu khách hàng không ư c Gi m giá 10.Tính t ng ti n th c t c a nh ng khách hàng có s ti n th c t >=2000000 11.Tính t ng ti n th c t c a nh ng khách hàng có s ti n tr < 3000000 12.Tính t ng s ti n tr c a khách hàng có h Nguy n
 • 59. -59- BÀI TH C HÀNH S 2 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H I 1 B NG LƯƠNG CÁN B - CNV Tháng 07/2006 - Công ty TNHH ABC 2 STT H tên Ch c v Lương CB Ngày công Ph c p CV Lương T m ng Còn l i 3 1 Nguy n H i NV 15000 24 ? ? ? ? 4 2 Nguy n Qu c BV 10000 30 ? ? ? ? 5 ? Tri u Tú TP 30000 25 ? ? ? ? 6 ? Hà An GD 50000 28 ? ? ? ? 7 ? Huỳnh Gia PGD 40000 26 ? ? ? ? 8 ? Tr n B i PP 25000 29 ? ? ? ? 9 ? Phan Minh KTT 20000 30 ? ? ? ? 10 ? Nguy n Thái TP 30000 30 ? ? ? ? 11 ? Châu NV 15000 28 ? ? ? ? 12 ? ng Thiên BV 10000 32 ? ? ? ? 13 ? Hà Ng c NV 15000 26 ? ? ? ? 14 ? Ki u NV 15000 26 ? ? ? ? 15 ? Lê Công PGD 40000 28 ? ? ? ? 16 ? Lâm Tích BV 10000 28 ? ? ? ? 17 ? Lê H C m NV 15000 29 ? ? ? ? Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. Tính c t Ph c p CV như sau: n u ch c v là GD thì ư c ph c p 500000, là PGD thì ư c ph c p 400000, là TP ho c PP thì ư c ph c p 300000, là KTT ư c ph c p 250000, trư ng h p còn l i thì ư c ph c p là 150000. 3. Tính c t Lương bi t r ng s ngày làm vi c quy nh trong tháng là 25 và n u làm hơn thì s ngày vư t ư c tính g p ôi. 4. Tính c t T m ng như sau: n u là GD ho c PGD thì ư c t m ng 500000, n u là TP ho c PP ho c KTT thì ư c t m ng 350000, còn l i ư c t m ng 200000 5. Tính c t Còn l i 6. Tính t ng c ng c a c t: Ph c p CV, T m ng 7. Tính trung bình c ng c a c t Lương 8. Tìm Lương cao nh t và th p nh t 9. m s ngư i có ch c v là NV 10.Tính t ng ph c p CV c a nh ng ngư i có ch c v là BV 11.Tính t ng lương c a nh ng ngư i có ngày công >=28
 • 60. -60- BÀI TH C HÀNH S 3 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H I 1 B NG THEO DÕI NHÂN S CÔNG TY ABC Ngày xét 01/01/2005 2 Tên Phái Ngày sinh Tu i Ngày làm vi c S ngày LV T m ng Lương Th c lãnh 3 Giàu N 12/12/1960 ? 12/10/1989 23 500000 900000 ? 4 Sang Nam 24/12/1959 ? 05/10/1990 26 650000 700000 ? 5 Phú Nam 13/05/1968 ? 10/12/1988 21 ã tr 850000 ? 6 Quý Nam 05/05/1980 ? 08/05/1994 24 450000 750000 ? 7 Phúc N 30/08/1957 ? 09/07/1990 19 ã tr 600000 ? 8 L c N 10/10/1962 ? 20/10/1988 18 400000 650000 ? 9 Th N 05/05/1970 ? 08/05/1995 25 ã tr 850000 ? 10 Phát Nam 30/08/1972 ? 09/07/1998 23 350000 950000 ? 11 Tài Nam 10/10/1955 ? 20/10/1985 24 600000 670000 ? Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. nh d ng c t Ngày sinh và c t Ngày làm vi c theo d ng dd/mm/yyyy 2. Chèn vào sau c t S ngày LV các c t sau: Thâm niên, Thư ng, PC thâm niên. 3. i n d li u c t Tu i = (Ngày hi n t i – Ngày sinh) / 365 Ho c Tu i = Năm hi n t i – Năm sinh 4. Thâm niên = S năm công tác tính t Ngày làm vi c n Ngày xét 5. Thư ng v i i u ki n như sau: - Nh ng ngư i là phái Nam và s ngày LV >= 23 thì ư c thư ng 350000, nh ng ngư i là phái N và s ngày LV > 20 thì ư c thư ng 450000 - Trư ng h p còn l i không ư c thư ng 6. Ph c p thâm niên v i i u ki n: - Nh ng ngư i có Thâm niên > 15 năm s ư c lĩnh 550000 - Nh ng ngư i nào có Tu i >= 50 và có Thâm niên >= 10 s ư c lĩnh 350000 - Trư ng h p còn l i không ư c lĩnh PC thâm niên 7. i n d li u cho c t Th c lãnh 8. m s ngư i có trong danh sách 9. m s ngư i là Nam, N 10.Tính t ng ti n thư ng c a s ngư i Nam 11. Tính t ng ti n t m ng c a s ngư i là N 12. m s ngư i xin t m ng nhưng ã tr
 • 61. -61- BÀI TH C HÀNH S 4 Nh p b ng tính sau: A B C D E 1 B NG THƯ NG - PH C P CHI TI T 2 STT H và tên Mã NV S ngày LV Ngày sinh 3 1 Nông Ng c Lâm A352BC ? 12/12/1960 4 ? H Minh Trung B297BC ? 24/12/1959 5 ? Nguy n Di m Ki u B39HD ? 13/05/1968 6 ? Tr n Th L Hà A50HD ? 05/05/1970 7 ? Nông Kim B ng B9BC ? 30/08/1972 8 ? Lý Ca Ca B125HD ? 10/10/1970 9 ? H Minh Châu A15BC ? 08/10/1967 10 ? Ngô Phương Ki u A289HD ? 08/07/1966 11 ? Nông Quang Huy A111BC ? 12/12/1971 12 ? Tr n B ng Ki u A55HD ? 05/04/1970 Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn vào sau c t Ngày sinh các c t sau: Tu i, Thư ng, Ph c p, T ng c ng, Di n gi i 2. Nh p c t STT t ng 3. S ngày LV d a vào c t Mã NV như sau: n u kí t u là A và 2 kí t cu i là BC thì s ngày làm là 25 ngày, n u kí t u là B và 2 kí t cu i là BC thì s ngày làm làm là 26 ngày, trư ng h p khác thì s ngày làm là 28 ngày. 4. nh d ng c t Ngày sinh theo d ng dd/mm/yyyy 5. i n d li u cho c t Tu i 6. D li u cho c t Thư ng như sau: N u 2 kí t cu i là BC và s ngày làm vi c = 26 thì ư c thư ng 450000, n u 2 kí t cu i là HD và s ngày làm vi c = 28 thì ư c thư ng 300000, còn l i thì thư ng 150000. 7. Tính c t Ph c p như sau: n u nh ng ngư i có h Nông ho c H thì nh n ư c ph c p 450000, nh ng ngư i có tên là Ki u và có ký t bên trái Mã NV là A thì ư c ph c p 350000. Còn l i không ư c ph c p. 8. i n d li u cho c t T ng c ng 9. D li u c t Di n gi i như sau: N u 2 kí t cu i c a Mã NV là BC thì ghi Biên ch , là HD thì ghi H p ng. 10. m s ngư i ã vào Biên ch 11.Tính t ng ph c p c a nh ng ngư i là H p ng 12.Tính t ng thư ng c a nh ng ngư i không có h Nông
 • 62. -62- BÀI TH C HÀNH S 5 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G 1 CÔNG TY TNHH ABC 2 B NG LƯƠNG THÁNG 4/2003 3 H và tên Ch c v Ngày công Mã KT S con PC khu v c T m ng 4 Nguy n Tú TP 26 A1T 4 ? 5000000 5 Nguy n An PP 25 B2D 1 ? Không 6 H Trí NV 24 C3E 2 ? Không 7 Tr n Trung KT 25 A2F 5 ? 2500000 8 Nguy n Cúc GD 26 A3I 1 ? 15000000 9 Tr n Sáu BV 25 B1N 4 ? Không 10 Lê Hà NV 26 B3K 2 ? 2000000 11 Vũ Minh BV 21 C1Q 3 ? 1500000 12 Lý Phúc PGD 23 B1V 5 ? 8000000 13 Ngô Tâm TP 22 B2M 3 ? Không 14 Lê Tư PP 25 C2L 3 ? 4500000 Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Tính c t PC khu v c d a vào kí t th 2 c a Mã KT như sau: N u là 1 thì nh n 350000, là 2 thì nh n 200000, còn l i thì nh n 150000 2. Chèn vào sau c t T m ng các c t sau: Lương, Ti n ăn trưa, PC gia ình, Ti n khen thư ng, Th c lĩnh. 3. Tính c t Lương = Ngày công * Lương CB * H s ch c v . A B C D E F G H 16 B NG H S CH C V 17 Ch c v GD PGD TP PP KT NV BV 18 H s ch c v 0.75 0.65 0.55 0.5 0.45 0.3 0.25 A B C 20 B NG M C LƯƠNG 21 Ch c v Lương CB T ng th c lĩnh 22 GD 1500000 ? 23 PGD 1400000 ? 24 TP 1000000 ? 25 PP 900000 ? 26 KT 800000 ? 27 NV 750000 ? 28 BV 700000 ? D E F 20 B NG KHEN THƯ NG 21 Mã KT Ti n KT m s ngư i 22 A 300000 ? 23 B 200000 ? 24 C 100000 ?
 • 63. -63- Trong ó: Lương ư c l y d a vào Ch c v và B ng m c lương, H s ch c v ư c l y d a vào Ch c v và B ng h s ch c v . 4. Tính c t Ti n ăn trưa như sau: N u 24< Ngày công <=26 thì ư c 500000, còn l i thì ư c 350000 5. Tính c t Ph c p gia ình = 500000 n u s con =1 = S con * 20000, n u S con <= 3. = S con * 15000, n u s con > 3. 6. Tính c t Ti n khen thư ng d a vào Mã KT và B ng Khen thư ng. 7. i n d li u cho c t Th c lĩnh 8. Tính t ng lương c a nh ng ngư i là NV 9. Tính t ng ti n khen thư ng c a nh ng ngư i có Mã KT là B 10. m trong danh sách nh ng ngư i không t m ng 11.Trong b ng M c lương, hãy th ng kê t ng Th c lĩnh theo t ng Ch c v 12.Trong b ng B ng Khen Thư ng, hãy th ng kê s ngư i theo Mã KT. BÀI TH C HÀNH S 6 Nh p b ng tính sau: A B C D E 1 B NG KÊ TI N THUÊ PHÒNG THÁNG 12/2011 2 STT Tên khách Lo i phòng Ngày n Ngày i 3 1 Lê Th Anh L2A 12/10/2011 28/10/2011 4 ? Tr n Bá Hùng TRA 05/10/2011 05/10/2011 5 ? Ôn Ngũ Hà L2B 10/12/2011 17/12/2011 6 ? Lê Văn Long L1B 08/05/2011 08/05/2011 7 ? Hoàng Tr ng Công TRB 09/07/2011 25/07/2011 8 ? Nông Qu c Vi t L1A 20/09/2011 16/10/2011 9 ? Thái Văn Nam L2B 26/07/2011 27/08/2011 10 ? Chu Bình An L1B 27/08/2011 30/08/2011 11 ? Tr n Bình Minh L2A 10/06/2011 20/07/2011 12 ? Nguy n Văn Giàu TRA 05/05/2011 15/06/2011 A B C 14 B NG GIÁ THUÊ PHÒNG 15 Lo i phòng ơn giá tu n ơn giá ngày 16 TRA 250000 40000 17 TRB 180000 30000 18 L1A 300000 50000 19 L1B 220000 35000 20 L2A 270000 42000 21 L2B 150000 25000
 • 64. -64- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn sau c t Ngày i các c t sau: S ngày , S tu n, ơn giá tu n, Ti n tu n, S ngày l , ơn giá ngày, Ti n ngày, T ng c ng, Gi m giá, Thành ti n. 2. Nh p c t STT t ng 3. Tính c t S ngày bi t r ng: n u Ngày i trùng v i Ngày n thì S ngày =1. 4. Tính c t S tu n và S ngày l (trong tu n). 5. Tính ơn giá tu n và ơn giá ngày d a vào Lo i phòng và B ng giá thuê phòng. 6. Tính c t Ti n tu n 7. Tính c t Ti n ngày bi t r ng n u Ti n ngày > ơn giá tu n thì l y ơn giá tu n. 8. i n d li u cho c t T ng c ng 9. Tính c t Gi m giá = T ng c ng * T l gi m giá. Trong ó: t l gi m giá ư c l y d a vào Lo i phòng và B ng gi m giá. 10.Tính c t Thành ti n 11.Tính t ng Thành ti n c a lo i phòng TRA 12.Tính t ng thành ti n c a lo i phòng L2 13. m xem có bao nhiêu phòng lo i A 14. m xem có bao nhiêu ngư i có s ngày > 25 BÀI TH C HÀNH S 7 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G 23 B NG GI M GIÁ 24 Lo i phòng TRA TRB L1A L1B L2A L2B 25 T l gi m giá 5% 7% 8% 10% 11% 12% A B C D E F 1 STT S xe S lư ng L trình Ngày i Ngày n 2 1 20A-1111 7 à L t 12/10/1999 23/10/1999 3 ? 22B-1234 12 Nha Trang 10/05/1999 10/05/1999 4 ? 21A-7777 3 à L t 02/09/1999 25/09/1999 5 ? 23B-6666 7 Long An 26/07/1999 27/07/1999 6 ? 20A-6789 3 Hu 12/10/1999 12/11/1999 7 ? 21A-4444 6 C n Thơ 10/06/1999 12/06/1999 8 ? 22B-5555 4 Long An 27/08/1999 30/08/1999 9 ? 23B-9999 10 Hà N i 05/08/1999 05/08/1999 10 ? 20A-2222 4 Hu 09/09/1999 15/09/1999 11 ? 22B-3333 10 Nha Trang 05/05/1999 15/05/1999 12 ? 20A-8888 5 C n Thơ 09/07/1999 25/07/1999
 • 65. -65- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn sau c t Ngày n các c t sau: ơn giá, Tr ng t i cho phép, Cư c phí, ơn v th c hi n, Th i gian i, Thư ng, T ng ti n 2. Nh p c t STT t ng 3. Tính ơn giá d a vào L trình và B ng ơn giá và Th i gian qui nh, i v i xe ch a ký t A thì l y ơn giá A, ngư c l i l y ơn giá B. 4. D li u cho c t Tr ng t i cho phép và ơn v th c hi n d a vào s xe và B ng quy nh tr ng t i cho m i lo i xe. 5. Tính c t Cư c phí = S lư ng * ơn giá. Trong ó: ơn giá là nguyên giá n u s lư ng không vư t tr ng t i cho phép, ngư c l i thì ơn giá là 105% nguyên giá. 6. i n d li u cho c t Th i gian i bi t r ng: n u Ngày i trùng Ngày n thì Th i gian i tính = 1. A B C D E F G 14 B NG ƠN GIÁ VÀ TH I GIAN QUY NH 15 L trình à l t Nha Trang Hu Hà n i C n thơ Long An 16 ơn giá A 1500000 1600000 1300000 1000000 1800000 2000000 17 ơn giá B 1200000 1400000 1100000 800000 1650000 1850000 18 Th i gian 3 4 6 8 3 5 A B C D 20 B NG QUY NH TR NG T I CHO M I LO I XE 21 Lo i xe Tr ng t i ơn v T ng ti n 22 20A 6 B ch ng ? 23 21A 8 Thanh Long ? 24 22B 10 L c Ng n ? 25 23B 12 B n Thành ? A B 27 B NG TH NG KÊ THEO L TRÌNH 28 L trình S chuy n 29 Hà N i ? 30 Nha Trang ? 31 Hu ? 32 à L t ? 33 C n Thơ ? 34 Long An ?
 • 66. -66- 7. Tính c t Thư ng như sau: N u th i gian i không vư t th i gian quy nh ( ư c cho trong b ng ơn giá và th i gian quy nh) thì ư c thư ng 5% Cư c phí. Ngư c l i không ư c thư ng. 8. Tính c t T ng ti n 9. Tính t ng ti n thư ng c a ơn v B ch ng 10.Trong B ng quy nh tr ng t i, hãy th ng kê T ng ti n theo t ng lo i xe. 11.Trong B ng th ng kê theo l trình, hãy th ng kê S chuy n cho m i l trình 12.S p x p l i danh sách theo th t gi m d n c a L trình. BÀI TH C HÀNH S 8 Nh p b ng tính sau: A B C D E F 1 THƯ VI N T NH THÁI NGUYÊN 2 STT Mã sách H tên Tên sách Ngày mư n Ngày tr 3 1 TD6 Trương Văn Út ? 09/02/2006 28/02/2006 4 2 TT8 H H i Tri u ? 30/04/2006 14/05/2006 5 ? TK5 Nguy n Văn Tân ? 05/05/2006 25/05/2006 6 ? TH8 Lê H i T ? 05/05/2006 16/05/2006 7 ? DT9 Lê Văn Tâm ? 05/08/2006 04/09/2006 8 ? TT8 Tr n Ng c Dung ? 10/06/2006 12/06/2006 9 ? TD6 Nguy n Th Hà ? 07/09/2006 01/10/2006 10 ? TD5 Lê Th Bé Ba ? 09/07/2006 27/07/2006 11 ? TT6 Nguy n Văn Tân ? 27/08/2006 28/08/2006 12 ? TK7 Nguy n Th Quy ? 12/10/2006 28/10/2006 13 ? LS4 Tr n Văn Phong ? 20/10/2006 26/10/2006 14 ? TH5 Tr n Th Th y ? 24/10/2006 20/11/2006 Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn vào sau c t Ngày tr các c t sau: Nh n xét, Ti n ph t 2. Nh p c t STT t ng A B C 17 B NG MÃ LO I VÀ TÊN SÁCH 18 Mã lo i Tên sách Sách mư n 19 TK Tham Kh o ? 20 TH Tin H c ? 21 DT i n T ? 22 TD T i n ? 23 LS L ch S ? 24 TT Ti u Thuy t ?
 • 67. -67- 3. D li u c t Tên sách d a vào Mã sách và B ng mã lo i và tên sách 4. D li u cho c t Nh n xét như sau: N u tr trư c 10 ngày thì ghi nh n xét là Trong gi i h n cho phép, n u tr t 10 n 15 ngày thì ghi là úng h n, ngư c l i thì ghi là Quá h n cho phép. 5. Tính c t Ti n ph t bi t r ng ch ư c mư n t i a là 15 ngày, n u quá s ngày cho phép thì s b ph t 20000 nhân v i s ngày quá h n, ngư c l i thì không b ph t. 6. Trong b ng Mã lo i và tên sách, th ng kê T ng s sách ư c mư n theo Tên sách. 7. Tính T ng ti n ph t c a lo i sách TD. 8. Th ng kê xem có bao nhiêu ngư i b ph t. 9. Th ng kê xem s ti n ph t cao nh t c a sách Ti u Thuy t. 10.Hãy trích l c ra các m u tin có ngày mư n sách trong kho ng th i gian 20/08/2006 n 20/10/2006. 11. S p x p b ng tính theo th t tăng d n c a c t Ngày Mư n. BÀI TH C HÀNH S 9 Nh p b ng tính sau: A B C D E 1 CÔNG TY TNHH ABC 2 B NG LƯƠNG THÁNG 7/2006 3 STT Mã NV H và tên Ch c v Ngày công 4 1 T16A Nguy n Th Thuý GD 26 5 2 P27C La Trư ng Giang PP 25 6 ? B19B Quách Th Ng c NV 27 7 ? N25C Lý Trư ng H i BV 30 8 ? N13B Huỳnh Anh Ki t NV 25 9 ? B13A Ngô i nam BV 28 10 ? N15A Hoàng Th Như NV 23 11 ? T28B B ch ông Sơn PGD 27 12 ? P13C Nguy n Võ Minh TP 24 13 ? N29A Chu Th Hoài An NV 26 14 ? P26B Châu Hoàng Phú PP 24 C D E 17 B NG MÃ C H I 18 Mã u PC c h i T ng 19 T 400000 ? 20 P 350000 ? 21 N 250000 ? 22 B 200000 ? A B 17 B NG MÃ LƯƠNG 18 Lương ngày 19 Mã 1 2 20 T 200000 150000 21 P 120000 100000 22 N 80000 75000 23 B 60000 55000
 • 68. -68- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn sau c t Ngày công các c t sau: Lương ngày, PC ch c v , PC c h i, PC thâm niên, Lương, Thu TN, Th c lĩnh, T m ng, Còn l i. 2. Nh p c t STT t ng 3. Tính Lương ngày d a vào ký t u và ký t th 2 c a MãNV và B ng mã lương. 4. i n d li u côt PC ch c v (PCCV) như sau: − N u Mã NV b t u là T thì PCCV là 500000. − N u Mã NV b t u là P1 ho c P2 thì PCCV là 350000. − N u Mã NV b t u là N1 ho c B1 thì PCCV là 200000. − Còn l i thì PCCV là 100000 5. Tính PC c h i d a vào ký t u c a Mã NV và B ng mã c h i. 6. Tính c t PC Thâm niên như sau: n u kí t cu i c a Mã NV là A ho c B thì ư c hư ng 500000, ngư c l i thì không ư c. 7. Tính c t Lương = Lương ngày * Ngày công + PC ch c v + PC c h i + PC thâm niên, v i s ngày công < 25, ngư c l i v i s ngày công >25 thì nh ng ngày làm vư t s ư c tính lương g p ôi. 8. Tính c t Thu TN theo phương pháp lũy ti n t ng ph n (Lương trong kho ng nào thì Thu TN ư c tính theo t l thu c a ph n ó) như sau: 9. Tính c t Th c Lãnh 10. D li u c t T m ng ư c tính như sau: n u ch c v là GD ho c PGD thì s ư c t m ng 1/2 th c lĩnh, n u không ph i là TP và PP thì ư c t m ng 2/3 th c lĩnh, còn l i ch ư c t m ng 1/3 th c lĩnh. 11. Tính c t Còn l i 12.Tính t ng lương c a nh ng ngư i là NV 13.Tính t ng th c lĩnh c a nh ng ngư i có ngày công >25 14.Tính t ng lương c a nh ng ngư i có mã là 2 15.Tính t ng PC c h i c a nhưng ngư i có mã là NV và có s ngày công >=25 16. m xem có bao nhiêu ngư i không ư c PC thâm niên 17. m xem có bao nhiêu ngư i có mã là 1 18. m xem có bao nhiêu ngư i có mã NV ph i n p thu TN 19. Trong B ng mã c h i, th ng kê t ng PC c h i theo Mã c h i. 20. S p x p b ng tính tăng d n theo c t Th c lĩnh Lương Thu <=1000000 0% <=2500000 3% >2500000 5%
 • 69. -69- 21.Trích l c nh ng ngư i mà trong h tên có ch Th . 22.Trích l c nh ng ngư i có ch c v là TP ho c PP. BÀI TH C HÀNH S 10 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G 1 Ngân Hàng Công Thương 2 S THANH TOÁN LÃI NH KỲ 3 STT H và tên Ngày g i S ti n g i nh kỳ (tháng) Ngày rút Mã lo i 4 1 Lê Nam Phương 12/04/2004 6000000 12 25/10/2006 Rút 5 2 Tr n Chí Thi n 10/05/2000 8000000 3 10/05/2004 6 ? Nguy n Trung 12/03/2003 15000000 3 12/11/2005 Rút 7 ? H Chí Nam 05/08/2000 22000000 6 05/02/2003 8 ? Nguy n Th Cúc 09/07/2000 4000000 9 25/01/2003 Rút 9 ? Lý ăng Khoa 20/09/2000 1000000 6 20/09/2000 Rút 10 ? Tr n Vi t Phúc 26/01/2004 5000000 12 27/08/2004 11 ? Vũ Minh T n 27/03/2005 4500000 9 30/08/2005 Rút 12 ? Lý Văn Trung 10/06/2002 17000000 3 19/07/2004 13 ? Quách H i ăng 05/02/2001 20000000 6 15/07/2002 14 Lãi su t 1 tháng 0.014 Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn sau c t Mã lo i các c t sau: S ngày g i, S tháng g i, S kỳ g i, S tháng l , Lãi kỳ, Lãi tháng, S ti n rút, Lãi lĩnh. 2. Nh p c t STT t ng 3. Tính c t S Ngày g i bi t r ng: n u Ngày rút trùng Ngày g i thì S ngày g i = 1. 4. S Tháng g i = Ph n nguyên (S ngày g i/30), ta coi 1 tháng có 30 ngày. 5. Tính c t S kỳ g i = Ph n nguyên c a (S tháng g i/ nh kỳ). 6. Tính c t S Tháng l = Ph n dư c a (S tháng g i/ nh kỳ). 7. Tính c t Lãi kỳ = S Ti n g i * Lãi su t nh kỳ * S kỳ g i. Lãi su t nh kỳ ư c cho trong B ng lãi su t. A B 17 B NG LÃI SU T 18 nh kỳ Lãi su t 19 12 0.025 20 9 0.014 21 6 0.012 22 3 0.009
 • 70. -70- 8. Tính c t Lãi tháng = S Ti n g i * Lãi xu t 1 tháng * S tháng l Bi t r ng: n u khách g i chưa t i 1 kỳ mà rút ti n thì không có Lãi tháng. 9. Tính c t S Ti n rút = S ti n g i + Lãi kỳ + Lãi tháng và ch tính cho khách có Mã lo i là Rút. 10.Tính c t Lãi lĩnh = Lãi kỳ + Lãi tháng, và ch cho khách nào không rút ti n. 11.Tính t ng s tháng g i cho nh ng khách hàng có Mã lo i là Rút 12. m xem có bao nhiêu khách hàng có Mã lo i là Rút 13.S p x p l i b ng tính theo th t nh kỳ tăng d n. 14.Hãy trích l c ra nh ng ngư i rút ti n trư c ngày 30/04/2005 BÀI TH C HÀNH S 11 Nh p b ng tính sau: A B C 1 B NG I M CHU N 2 Mã ngành Ngành h c i m chu n 3 C Tin h c 28 4 T Toán h c 26 5 L V t lý 24 6 H Hóa h c 25 A B C D E F G 7 SBD H và tên i tư ng ưu tiên Ngành h c i m toán i m lý i m hóa 8 TC001 Trương Hùng ? ? 8 6 10 9 HB002 Lưu H ng ? ? 9 7 8 10 TC003 Nguy n Tú ? ? 6.5 8.5 8 11 CA004 Nguy n Y n ? ? 9 9 0 12 LB005 Nguy n Á ? ? 8 6 6 13 TA006 Lý Hùng ? ? 6.5 5 4.5 14 LC007 Tr n Trinh ? ? 8 5 6 15 HC008 Tr n Hùng ? ? 7 7 6.5 16 CB009 H Nga ? ? 9 7.5 4.5 17 CC010 Nguy n Th ? ? 7 0 8 A B C 19 B NG TH NG KÊ 20 Ngành h c T ng s S ngư i 21 Tin h c ? ? 22 Toán h c ? ? 23 V t lý ? ? 24 Hóa h c ? ?
 • 71. -71- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. D li u cho c t i tư ng ưu tiên d a vào ký t th 2 c a SBD như sau: − N u là kí t A thì là i tư ng ưu tiên 1. − N u là kí t B thì là i tư ng ưu tiên 2. − Còn l i là i tư ng không ưu tiên 2. i n d li u cho c t Ngành h c d a vào Mã ngành (ký t u tiên c a SBD) và B ng i m chu n. 3. Chèn vào sau c t i m hóa các c t sau: i m ưu tiên, T ng i m, X p th , K t qu , H c b ng 4. Tính c t i m ưu tiên d a vào i tư ng như sau: − N u là i tư ng ưu tiên 1 thì ư c 2 i m ưu tiên − N u i tư ng ưu tiên 2 thì ư c 1 i m ưu tiên − Còn l i thì không ư c i m ưu tiên 5. T ng i m = T ng i m 3 môn (v i môn chính nhân h s 2) + i m ưu tiên Bi t r ng: môn chính ư c xác nh d a vào Mã ngành như sau: − N u Mã ngành là T ho c C thì môn Toán nhân h s 2. − N u Mã ngành là L thì môn V t lý ư c nhân h s 2. − N u Mã ngành là H thì môn Hóa h c ư c nhân h s 2. 6. X p th theo th t tăng d n d a vào T ng i m 7. i n d li u cho c t K t qu như sau: − K t qu là n u T ng i m >= i m chu n và không có môn nào = 0. − Ngư c l i k t qu là Trư t Trong ó: i m chu n ư c tìm d a vào B ng i m chu n. 8. D li u c t H c b ng như sau: n u K t qu là và T ng i m >30 thì ư c nh n h c b ng 350000, n u x p th 4 thì ư c nh n h c b ng 150000, còn l i thì không ư c h c b ng. 9. m xem có bao nhiêu ngư i , bao nhiêu ngư i Trư t 10.Tính t ng H c b ng c a nh ng ngư i 11.Dùng các hàm th ng kê i n vào B ng th ng kê. 12.Trích l c và ghi vào nh ng vùng tr ng phía dư i các m u tin th a mãn nh ng tiêu chu n sau: − Có h là Nguy n. − Có tên là Hùng. − Có ngành h c là Hóa h c ho c Tin h c. − Có i m toán >= 7 và < 9.
 • 72. -72- BÀI TH C HÀNH S 12 Nh p b ng tính sau: Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. D li u cho c t Tên hàng d a vào Mã hàng và B ng danh m c hàng hóa. 3. Tính c t ơn giá d a vào B ng giá hàng hóa 4. D li u c t Gi m giá như sau: N u S lư ng <15 thì không gi m giá, n u 15 <= S lư ng <=25 thì gi m giá 10%, còn l i thì gi m giá 15% 5. i n d li u cho c t Thành ti n A B 1 DANH M C HÀNG HÓA 2 Mã Hàng Tên Hàng 3 TV1 TV Sanyo 14" 4 TV2 TV Sanyo 21" 5 TL1 T l nh Sanyo 100L 6 TL2 T l nh Sanyo 150L 7 MG1 Máy gi t Sanyo 4K 8 MG2 Máy gi t Sanyo 8K C D E 1 B NG GIÁ HÀNG HÓA 2 Mã th 2 3 Mã th 1 1 2 4 TV 2500000 4100000 5 TL 2450000 4000000 6 MG 3000000 4200000 A B C D 23 B NG T NG H P DOANH S BÁN HÀNG 24 Mã Hàng Tên Hàng S Lư ng Thành Ti n 25 TV ? ? ? 26 TL ? ? ? 27 MG ? ? ? A B C D E F 10 B NG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU TH HÀNG HÓA 11 STT Mã hàng Tên hàng ơn giá S lư ng Gi m giá Thành ti n 12 1 TV1 ? ? 15 ? ? 13 ? MG1 ? ? 10 ? ? 14 ? TV2 ? ? 25 ? ? 15 ? TL1 ? ? 22 ? ? 16 ? MG2 ? ? 30 ? ? 17 ? TV2 ? ? 15 ? ? 18 ? TV1 ? ? 23 ? ? 19 ? MG1 ? ? 14 ? ? 20 ? TL2 ? ? 21 ? ? 21 ? TL1 ? ? 25 ? ?
 • 73. -73- 6. T B ng kê tình hình tiêu th hàng hóa, hãy l p B ng t ng h p doanh s bán hàng trên. BÀI TH C HÀNH S 13 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H 1 STT H tên Ngày sinh Tu i Phái Toán Tin TB 2 1 Lý Hưng 30/01/1978 ? Nam 4 7 ? 3 ? Lê Bình 21/08/1974 ? N 7 8 ? 4 ? Ngô Văn 21/11/1970 ? N 7 9 ? 5 ? Tri u An 16/08/1977 ? Nam 9 10 ? 6 ? Lý Doanh 12/05/1976 ? Nam 7 8 ? 7 ? Lê Loan 18/09/1978 ? N 5 4 ? 8 ? Ma Anh 23/04/1968 ? Nam 9 6 ? 9 ? Tr n Thu 05/01/1973 ? N 8 9 ? 10 ? Lê Khánh 26/02/1978 ? Nam 6 7 ? 11 ? Lã Hưng 05/09/1975 ? N 10 8 ? Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng. 2. nh d ng l i Ngày sinh theo d ng dd/mm/yy. 3. i n d li u cho c t Tu i 4. Tính c t TB như sau: Toán h s 2, Tin h s 3 5. Chèn vào sau c t TB các c t sau: X p th , X p lo i, H c b ng 6. X p th tăng d n theo TB 7. X p lo i như sau: − N u TB >= 9.0 thì x p lo i Xu t s c − N u 9.0 < TB <=8.0 và không môn nào dư i 8 thì x p lo i Gi i − N u 8.0 < TB <=7.0 và không môn nào dư i 7 thì x p lo i Khá − N u 7.0 < TB <=5.0 thì x p lo i Trung bình − N u TB < 5.0 thì x p lo i Y u 8. D li u c t H c b ng như sau: n u x p lo i Xu t s c thì ư c nh n 350000, n u x p lo i Gi i thì ư c nh n 200000, n u X p lo i Khá và ng th 4 thì ư c nh n 150000, còn l i thì không ư c nh n h c b ng. 9. m xem có bao nhiêu h c sinh b ng trên 10. m xem có bao nhiêu ngư i là Nam gi i. 11. m xem có bao nhiêu ngư i có H c b ng
 • 74. -74- 12. m xem có bao nhiêu ngư i sinh năm 1978 13. m xem có bao nhiêu ngư i sinh vào tháng 9 14. m xem có bao nhiêu ngư i có h Lê 15. Tính t ng H c b ng c a nh ng ngư i là N gi i. 16. S p x p CSDL tăng d n theo Tên và gi m d n theo TB 17. Trích l c nh ng ngư i có i m Toán < 5 ho c i m Tin < 5 18. Th ng kê theo b ng sau: BÀI TH C HÀNH S 14 Nh p b ng tính sau: A B C D E F 1 Mã h Ch h a ch Hình th c SD Ch s trư c Ch s sau 2 A001 Lê Vân P. ng Quang ? 500 700 3 B002 Thanh An P.Quang Trung ? 200 300 4 C003 An Khánh P. ng Quang ? 150 400 5 A004 Qu c Oai P.Trưng Vương ? 600 670 6 C005 Lê Lan P.Quang Trung ? 100 300 7 B006 Hoài Thu P.Trưng Vương ? 50 200 8 C007 Ngô Quý P. ng Quang ? 300 450 Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Chèn vào sau c t Ch s sau các c t: i n tiêu th , S vư t nh m c, Thành ti n 2. D li u cho c t hình th c s d ng d a vào kí t u c a Mã h và B ng giá nh m c i n A B C D E 10 B NG GIÁ NH M C I N 11 Mã SD HTSD i n nh m c Giá nh m c Giá vư t 12 A S n xu t 60 1200 1500 13 B Kinh doanh 80 1000 1200 14 C Tiêu dùng 120 650 1000 A B C 14 B NG TH NG KÊ 15 X p lo i S lư ng TB 16 Y u ? ? 17 TB ? ? 18 Khá ? ? 19 Gi i ? ? 20 Xu t s c ? ?
 • 75. -75- 3. Tính c t i n tiêu th 4. Tính c t S vư t nh m c = i n tiêu th - nh m c Bi t r ng s i n nh m c ư c l y B ng giá i n nh m c 5. Tính c t Thành ti n = ( i n tiêu th - S vư t nh m c)* Giá nh m c + S vư t nh m c * Giá vư t Bi t r ng: Giá nh m c và Giá vư t ư c l y B ng giá i n nh m c 6. Tính t ng s i n tiêu th c a t ng hình th c s d ng. 7. Tính S i n mà t ng phư ng tiêu th 8. Tính t ng thành ti n c a P. ng Quang có i n tiêu th >=200 s 9. ưa ra h tiêu th i n nhi u nh t, ít nh t. 10. m xem có bao nhiêu gia ình là h Kinh doanh. 11. m xem có bao nhiêu h Tiêu dùng dùng i n quá 150 s . 12.S p x p l i b ng tính trên theo chi u tăng d n c a các hình th c s d ng. 13.Trích l c ra nh ng h có hình th c s d ng là S n xu t. 14.Trích l c ra nh ng h có HTSD là Kinh doanh và có s i n tiêu th > 100. BÀI TH C HÀNH S 15 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H 1 STT Mã CLB Tên CLB Tên nư c S lư ng C V Giá vé Doanh thu Lãi-L 2 1 IAC1 ? ? 7500 ? ? ? 3 ? EMU2 ? ? 6000 ? ? ? 4 ? SRE2 ? ? 5000 ? ? ? 5 ? SBA1 ? ? 10000 ? ? ? 6 ? IJU1 ? ? 8000 ? ? ? 7 ? ECH1 ? ? 7000 ? ? ? 8 ? IAC2 ? ? 4000 ? ? ? 9 ? EMU1 ? ? 12000 ? ? ? 10 ? SRE1 ? ? 15000 ? ? ? 11 ? SBA2 ? ? 6500 ? ? ? 12 ? ECH2 ? ? 4500 ? ? ? 13 ? IJU2 ? ? 3000 ? ? ? A B C D 14 B NG TÊN NƯ C 15 Mã nư c I S E 16 Tên nư c Ý Tây Ban Nha Anh E F G 14 B NG TÊN CLB-GIÁ VÉ 15 Mã CLB Tên CLB Giá vé 16 MU Manchester United 14000 17 CH Chelsea 12000 18 RE Real Madrid 15000 19 BA Barcelona 17000 20 AC AC Milan 11000 21 JU Juventus 10000
 • 76. -76- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. D li u c t Tên CLB d a vào 2 ký t gi a c a Mã CLB và B ng tên CLB-Giá vé 3. D li u c t Tên nư c d a vào kí t u c a Mã CLB và B ng tên nư c 4. Giá vé d a vào kí t cu i c a Mã CLB và B ng tên CLB-Giá vé như sau: n u là i hình 1 thì tăng 10%, n u là i hình 2 thì gi m 10% 5. i n d li u cho c t Doanh thu 6. D li u cho c t Lãi-L như sau: n u là i hình 1 và t doanh thu ít nh t là 90000000 thì m i có Lãi, n u là i hình 2 và t doanh thu ít nh t là 60000000 thì m i có Lãi, ngư c l i thì là L 7. m xem có bao nhiêu CLB có Lãi 8. Tính t ng Doanh thu c a các CLB n t Tây Ban Nha 9. Tính t ng s lư ng C V n t các CLB c a nư c Anh 10.Tính t ng Doanh thu c a các CLB có Lãi 11.Trích l c các CLB n t Ý 12.Trích l c các CLB n t Anh mà có Lãi BÀI TH C HÀNH S 16 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G H I 1 STT Mã SP Tên SP Tên hãng S lư ng ơn giá Ngày mua Khuy n m i Thành ti n 2 1 C01SH ? ? 20 ? 12/01/2007 ? ? 3 2 G01SH ? ? 17 ? 20/01/2007 ? ? 4 ? G02HQ ? ? 18 ? 10/01/2007 ? ? 5 ? C02SH ? ? 21 ? 25/01/2007 ? ? 6 ? G02SH ? ? 25 ? 15/01/2007 ? ? 7 ? C01HQ ? ? 16 ? 19/01/2007 ? ? 8 ? G01HQ ? ? 10 ? 11/01/2007 ? ? 9 ? C02SH ? ? 30 ? 16/01/2007 ? ? 10 ? C01HQ ? ? 14 ? 09/01/2007 ? ? 11 ? G01SH ? ? 12 ? 30/01/2007 ? ? A B C D 13 B NG TÊN SP- ƠN GIÁ 14 ơn giá 15 Mã SP Tên SP Hàn Qu c Sông H ng 16 C Chăn 650000 850000 17 G Ga 350000 450000 E F G 13 B NG TÊN HÃNG 14 Mã hãng HQ SH 15 Tên hãng Hàn Qu c Sông H ng
 • 77. -77- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. Tên SP d a vào ký t u c a Mã SP và B ng tên SP- ơn giá 3. Tên hãng d a vào 2 ký t cu i c a Mã SP và B ng tên hãng 4. D li u c t ơn giá ư c l y d a vào B ng tên SP- ơn giá 5. D li u c t Khuy n m i như sau: n u mua sau ngày 15/01 và s lư ng mua > 15 thì ư c Khuy n m i 10% c a Thành ti n, ngư c l i thì không ư c Khuy n m i 6. Tính c t Thành ti n 7. m xem có bao nhiêu s n ph m không ư c khuy n m i 8. m xem có bao nhiêu s n ph m là Chăn mà ư c khuy n m i 9. Tính t ng Thành ti n c a hãng Sông H ng 10.Tính t ng Thành ti n c a s n ph m Ga hãng Hàn Qu c 11.Tính t ng Khuy n m i c a s n ph m là Chăn ho c Ga 12.Trích l c nh ng s n ph m có ngày bán trư c ngày 15/01 13.Trích l c nh ng s n ph m là Chăn mà không ư c khuy n m i 14.S p x p l i b ng tính theo th t gi m d n c a c t Thành ti n BÀI TH C HÀNH S 17 Nh p b ng tính sau: A B C D E F G 1 Mã hàng Tên hàng Ngày bán S lư ng ơn giá Ti n gi m Thành ti n 2 Fe ? 19/01/2007 300 ? ? ? 3 Cu ? 14/02/2007 444 ? ? ? 4 Al ? 15/02/2007 70 ? ? ? 5 Fe ? 17/03/2007 120 ? ? ? 6 Cu ? 22/01/2007 500 ? ? ? 7 Al ? 28/03/2007 50 ? ? ? 8 Fe ? 20/02/2007 150 ? ? ? 9 Cu ? 15/03/2007 75 ? ? ? 10 Al ? 30/01/2007 450 ? ? ? E F G H 11 B NG ƠN GIÁ M I THÁNG 12 Tháng 13 Mã hàng 1 2 3 14 Al 5000 6000 55000 15 Cu 7000 8000 9000 16 Fe 3000 4000 3500 A B C D 11 B NG TÊN HÀNG 12 Mã hàng Al Cu Fe 13 Tên hàng Nhôm ng S t
 • 78. -78- Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. D li u c t Tên hàng d a vào 2 ký t u c a Mã hàng và B ng tên hàng 2. ơn giá ư c l y d a vào B ng ơn giá m i tháng 3. D li u c t Ti n gi m như sau: n u bán sau ngày 15 và s lư ng > 100 thì ư c gi m giá 10% c a Thành ti n, ngư c l i thì không ư c gi m 4. Tính c t Thành ti n 5. Tính t ng Thành ti n c a m t hàng Nhôm bán trong tháng 1 6. m xem có bao nhiêu m t hàng ng bán sau ngày 15 7. Trích l c nh ng m t hàng là S t và có s lư ng >120 BÀI TH C HÀNH S 18 Nh p b ng tính sau: Yêu c u: S d ng công th c tính toán và các hàm trong Excel hoàn thành b ng tính trên. Th c hi n các công vi c sau: 1. Nh p c t STT t ng 2. Chèn vào sau c t i m hóa các c t sau: Tên ngành, i m TB, i m ưu tiên, T ng i m, X p th , X p lo i, H c b ng, K t qu 3. D li u c t Tên ngành d a vào ký t u c a Mã ngành như sau: n u là A thì ó là ngành Toán, là B thì ó là ngành Lý, là C thì ó là ngành Hóa A B C D E F G H 1 STT Mã ngành H tên Dân t c Khu v c i m toán i m lý i m hóa 2 1 A001 Lù A Dính Cao Lan 01MN 8 10 8 3 2 B102 Sùng Sang Seo Khơ Mú 03TT 6 6 6 4 ? C111 Lê Anh Tu n Kinh 01TT 6 8 9 5 ? C102 Tr n Văn Th nh Kinh 02VS 5 7 3 6 ? B007 Lò Mí T a H’Mông 01NT 7 8 7 7 ? B205 V ng A Ho C Ho 02TT 4 7 9 8 ? A102 Lý Th Ki u Kinh 03TT 5 4 5 9 ? A006 Sùng A Páo H’Mông 01VS 7 6 6 10 ? B008 Lùa A Sún Khơ Mú 03TT 2 3 4 11 ? C112 Th Lan Kinh 03TT 7 7 6 12 ? B009 Lèo Tà Ph C Ho 01NT 5 7 8 13 ? A123 Lèng A Pháo H'Mông 02TT 4 6 8 14 ? C121 Lù A Sính Cao Lan 03VS 7 7 7 15 ? A007 Ngô Mai Hương Kinh 01VS 9 8 9