SlideShare a Scribd company logo
Sun Training Day 2008
sekce JES
Martin Červený
M.Cerveny@computer.org
Architektura Sun Java Enterprise System
Directory server
Web server
Access manager
Portal server
Architektura Sun Java Enterprise System
Komponenty JES
●
directory server
●
directory proxy server
●
web server
●
web proxy server
●
application server
●
java DB
●
HA session DB
●
message queue
●
access manager
●
policy agent
●
portal server
●
portal server secure remote access
●
cluster
●
monitoring console
●
service registry
architektura
Licenční balíky
●
Sun Java Enterprise System
●
Sun Java Application Platform Suite
●
Sun Java Availability Suite
●
Sun Java Web Infrastructure Suite
●
Sun Java Identity Management Suite
– identity manager
– federation manager
●
Sun Java Communications Suite
– calendar server
– messaging server
– instant messaging server
●
Sun Java Composite Application Platform Suite
– enterprise service bus, composite page
designer, business process manager, business
activity monitor, B2B integrator, data integrator,
intelligent event processor, master index
architektura
Historie
●
< 1999 - Netscape
●
1999-2001 - AOL + Sun = iPlanet
●
2002-2003 - SunONE
●
> 2003 - Sun Java Enterprise System
●
> 2006 - opensource
– GlassFish - application server
– OpenSSO - access manager
– OpenPortal- portal server
– OpenHAC - cluster
– FedoraDS
– OpenDS
architektura
Instalace
●
požadavky
– 6GB HDD, 4GB RAM
●
platformy
– solaris 9/10 SPARC/x86
– linux RHEL 3/4
– hp-ux 11i v1 PA-RISC
– Microsoft Windows 2000 AE SP4, XP SP2,
2003 ES SP1
●
instalátor
– interaktivní – GUI, TUI
– dávková instalace „state file“
architektura
Škálovatelnost
architektura
GWGWGW
GWGWMTA
GWGWPS/WS
GWGWAM/WS
GWGWDS
GWGWMTA
GWGWMTA
GWGWCE/WS
GWGWAS
GWGWWS
GWGWCAL
DB
HA
cluster
node agentnode agent
Administrace, konfigurace a dohled
●
vlastní konzole (webové, JSF)
●
plná konfigurace z CLI
●
JMX cacao
– SNMP, JMX
– autonomní monitor služeb v systémech
– Common Monitoring Model (CMM/CIM)
– cacaoadm(1m), mfwkadm(1m)...
architektura
systémový agent
snmp JMX
perf threshldstav alarm
mbean
mbean
mbean
hlavní agent
mon. konzole
Více v kurzech
ECR-2281* – přehled produktů
DIR-2217, DIR-2340, DIR-3300* – directory
server
IAS-2489, IAS-4404*, IAS-3445*, IAS-4444*
– application server
ECR-2307* – web server
AM-3480 – access manager
PTL-2309*, PTL-4310* – portal server
ES-345, ES-445 - cluster
IDM-345, IDM-4485 - identity manager
SB-CAP-0501, SB-CAP-0502, SB-CAP-0500,
SB-CAP-0570, SB-CAP-0580, SB-CAP-0550
– java CAPS
MSG-2222* – messaging server
architektura
kurzy
Directory server
Directory server 6
●
adresářový server
●
hierarchická distribuovaná rozšířitelná
objektová databáze
●
X.500 ISO normy
●
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
●
[search, compare, add, delete, modify,
modify DN, bind, unbind, abandon]
●
DSMLv2 over HTTP/SOAP
●
rozšíření v JES
●
definice rolí (roles)
●
generované atributy (class of service)
●
přístupová práva (aci)
●
replikace (i filtrovaná) a zřetězení
●
vývoj plugin modulů
●
windows sync
DS
funkce
LDAP model
●
objekty s atributy (Directory Information Tree,
DIT)
●
hierarchie objektů
●
identifikace hierarchie objektů podle
Distinguish Name (DN)
●
schémata (atributů, tříd, jmenných vazeb)
●
obecný zápis pomocí LDAP Data Interchange
Format (LDIF)
dn: identifikace objektu
objectClass: třída objektu
atribut: hodnota
atribut: hodnota
atribut: hodnota
...
DS
LDAP
DIT
dn: o=firma, c=cz
objectClass: top
objectClass: organization
o: firma
dn: ou=people, o=firma, c=cz
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: people
dn: ou=groups, o=firma, c=cz
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
dn: uid=jnovak, ou=people,
o=firma, c=cz
objectclass: person ...
uid: jnovak
cn: Jan Novak
sn: Novak
dn: uid=jnovak, ou=people,
o=firma, c=cz
objectclass: person ...
uid: jnovak
cn: Jan Novak
sn: Novak
dn: uid=jnovak, ou=people,
o=firma, c=cz
objectClass: person
uid: jnovak
cn: Jan Novak
sn: Novak
dn: cn=lyzari, ou=groups,
o=firma, c=cz
objectClass: groupofunique..
cn: lyzari
uniqueMember: uid=jnovak,
ou=people, o=firma, c=cz
DS
LDAP
Role
●
managed roles
●
nested roles
●
filtered roles
dn: cn=acctouting, ou=people, o=firma, c=cz
objectClass: LDAPsubentry
objectClass: nsRoleDefinition
objectClass: nsComplexRoleDefinition
objectClass: nsFilteredRoleDefinition
cn: acctouting
nsRoleFilter: (&(objectclass=person)(ou=acctounting))
dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz
objectClass: person
uid: jnovak
ou: accounting
nsRole: cn=acctouting, ou=people, o=firma, c=cz
DS
rozšíření
Class of service
●
pointer CoS
●
indirect CoS
●
classic CoS
dn: cn=cos-classic, o=firma, c=cz
objectClass: ldapsubentry
objectClass: cossuperdefinition
objectClass: cosclassicdefinition
cosSpecifier: l
cosAttribute: postalcode
cosTemplateDN: cn=psc,o=firma,c=cz
dn: cn=Praha, cn=psc, o=firma, c=cz
objectClass: LDAPsubentry
objectClass: extensibleObject
objectClass: cosTemplate
postalCode: 10000
dn: uid=jnovak,
ou=people, o=firma,
c=cz
objectClass: person
uid: jnovak
l: Praha
postalCode: 10000
DS
rozšíření
ACI
●
definice přístupových práv mezi přihlášeným
subjektem a manipulovaným objektem
definice cíle
(kde a co)
target
targetattr
targetfilter
přístup
(jak)
read/write
add/delete
search
compare
selfwrite
proxy
definice zdroje
(kdo a kdy)
userdn
groupdn
userdnattr
ip/dns
timeofday
dayofweek
authmethod
aci: (cíl) (version 3.0; acl “name”, přístup zdroj)
allow
deny
DS
rozšíření
Propojení adresářů
DS
rozšíření
S1 S2
1 2
3
4
S1 S2
1 4
2
3
odkazy (referral)
zřetězení (chaining)
S1
changelog
repl. id
S2
changelog
repl. id
S3
ro
changelog
repl. id
S4
ro repl. id
čti lokálně
přeměruj při zápisu
zápis
replikace
Administrace a konfigurace
●
nástroje (/opt/SUNWdsee/ds6/bin)
– ldapsearch, ldapmodify
– dsadm, dsconf, insync, entrycmp ...
– webconsole (DSCC)
●
datová instance (/var/opt/SUNWdsee/*)
– db - data LDAP (formát BerkeleyDB)
– config/dse.ldif - konfigurace instance
– config/schema/* - schémata atributů a tříd
– logs/access
– logs/error
– logs/audit
– bak - zálohy (formát BerkeleyDB)
– ldif - zálohy (formát LDIF)
– confbak - zálohy konfigurace
– instanční příkazy (start,stop,*2*)
DS
administrace
Více v kurzech
DIR-2217 - Sun Java System Directory Server
Enterprise Edition 6: Analysis and Planning
DIR-3300* - Sun Java System Directory Server
5: Advanced Design and Deployment
DIR-2340 - Sun Java System Directory Server
Enterprise Edition 6: Maintenance and
Operations
DS
kurzy
Web server
Web sevrer 7
●
řízení sady (cluster) serverů
●
dynamický obsah
●
Netscape Server API (NSAPI)
●
CGI, fastCGI, Perl, PHP, ASP (proxy do JES ASP
serveru)
●
Java 5/6 (J2EE web container - presentation)
●
Servlet API, JSP, JSTL, JSF, WSDL
●
JNDI, JDBC connection pool, jiné zdroje, mail
●
„session magers“ - replication, memory, file,
iws60, mmap
●
cash helper
●
*.war deployment
●
virtuální servery
●
možnost omezení dotazů (QoS, DDoS)
●
monitorování provozu
●
reverzní proxy (load balancer)
●
WebDAV
●
hledací služba
●
LDAP
WS
funkce
Funkční architektura
WS
rozšíření
admin server
w1.f.cz
w2.f.cz
systém 1
w1.f.cz
systém 2
w1.f.cz
systém 3
w2.f.cz
wadm
webconsole
w2.f.cz
konfigurace
systém
instance
AN
AN
AN
Java web aplikace
●
souborový strom *.war
/static_directory - *.jsp, *.html ...
/WEB_INF/classes - java classes
/WEB_INF/lib - java *.jar
/WEB_INF/*.tld - tag library descriptors
/WEB_INF/web.xml
– appl. specifications (Servlet Specification)
●
parametry aplikačního kontextu
●
definice servletů a JSP
●
mapování URL na servlety a JSP
●
mapování MIME
●
chybové stránky
●
bezpečnostní nastavení
/WEB_INF/sun-web.xml
●
bezpečnostní nastavení
●
nastavení „session manager“
●
nastavení „cache“
●
classloader
●
i18n
WS
rozšíření
Administrace a konfigurace
WS
administrace
●
administrace
– web konzole
– příkazová řádka (/opt/SUNWwbsvr7/bin/)
●
wadm, jspc, flexanlg
●
skripty v TCL
●
datová instance (/var/opt/SUNWwbsvr7/*)
– config/server.xml - hlavní konfigurace
– config/obj.conf - zpracování uri
– config/magnus.conf - aktivace plugin
– config/* - replik. z config-store
– log/access
– log/errors
– bin/ - instanční příkazy
– web-apps/, generated/, session/ - war
– collections/ - hledací služba
konfigurace
instance
server.xml
magnus.conf
listen socket
id
IPAddr
port
SSLEnabled
listen socket
id
IPAddr
port
SSLEnabled
http-listener
name
ip
port
ssl
ssl
servercertnickname
ssl2
ssl3
tls
clientauth
virtual-server
name
host
http-listener
document-root
“obj.conf”
“acl”
0..1
1..n
WS
administrace
mime.types
default.acl
obj.conf
WS
administrace
●
řídí zpracování požadavku
1. AuthTras - popis případných autorizací
2. NameTrans - překlad virtuálních (URL) cest
3. PathCheck - kontrola platnosti cest a práv
4. ObjectType - nastavení typu objektu (MIME)
5. Input - předzpracování vstupu
6. Output - následné dopracování výstupů
7. Service - vytvoření výstupu
8. AddLog - vytvoření log záznamů
9. Error - případný popis chyby
obj.conf
WS
administrace <Object name=“default“>
…
NameTrans fn=…
NameTrans fn=… name=“cgi“
PathCheck fn=…
PathCheck fn=…
ObjectType fn=…
ObjectType fn=…
Service fn=…
Service fn=…
…
</Object>
<Object name=“cgi“>
ObjectType fn=…
Service fn=…
</Object>
Vývoj pro J2EE web container
WS
vývoj
●
servlets
●
JSP
●
Java Architecture for XML Binding (JAXB)
●
Java API for XML Messaging (JAXM)
●
Java API for XML Processing (JAXP)
●
Java API for XML Registries (JAXR)
●
Java API for XML-based RPC (JAX-RPC)
●
SOAP with Attachments API for Java (SAAJ)
●
Web Services (WSDL)
●
XML and Web Services Security
●
XML Digital Signatures
●
Java Server Faces (JSF)
●
JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
●
Sun Java Streaming XML Parser
●
...
Více v kurzech
ECR-2307* - Sun Java System Web Server 6.1:
Administration and Maintenance
SL-314-EE5 - Web Component Development
Wth Servlet and JSP Technologies
DTJ-3109 - Developing Secure Web-Tier
Applications
DTW-3000 - Core JSF: JavaServer Faces in
Action With Ajax
DWS-4112-EE5 - Designing Java Web
Services
DWS-3111-EE5 - Creating Web Services
Using Java Technology
WS
kurzy
Access manager
Access Manager 7
●
middleware (.war) pro řešení problému účtu
●
autentizace (authentication, identity mgmt)
– otevřený autentizační systém (JAAS), moduly
– SSO (AM SSO, SAML, Liberty Aliance)
– auto registrace
●
autorizace (authorization, access)
– řízení bezpečnostních politik (policy mgmt)
●
audit
– centrální logovací služba (logging service)
●
data aplikací/služeb (service mgmt)
– administrativní konzole (administration
service)
– možnost administrace vlastního konta
(selfadmin)
●
centrální data relací (session management)
●
možnost delegované administrace, lokalizace
AM
funkce
Architektura
AM
access manager
Sun LDAP
identity
management
delegated
administrator
user
management
self
management
self
registration
access
management
policy
authentication
SSO/session
logging
service
management
registration
configuration
federation
management
liberty WS
SAML
admin GUI
java/C SDK
http
LDAPv3 souborová db
funkce
MS AD
client
detection
federated
identity
java/C XML SDK
Správa identit
●
identita
– organizace
– kontejnery (organizační jednotky,
uživatelé, skupiny...)uživatelé
– role
– skupiny
– uživatelé
AM
identita
Projekt Liberty Alliace
●
http://www.projectliberty.org
●
fáze
I. Federated Framework (ID-FF)
●
implementuje SSO
●
ochrana soukromí (opt-in)
●
standardizované SSO
●
global sign-out
●
anonymity
II. Web Services Framework (ID-WSF)
●
definuje rámec pro vytvoření, objevení a
používání služeb identit
●
sdílení atributů na základě povolení
III. Services Identity Specifications (ID-SIS)
●
definuje interoperabilitu aplikací
AM
identita
atributy
služby
Správa služeb
●
sada atributů které jako parametry využívá služba
●
služba je definována popisným dokumentem xml
●
atributy mohou být nastaveny v několika úrovních
AM
služba
globálníorganizaceroleuživatel
globální
organizační
dynamické
uživatelské
Správa bezpečnostních politik
●
autorizace
– definice na úrovni organizace
●
definice pravidel a vyhodnocení
– typ politiky
●
normální
●
odkazová, delegace práv (referral)
– obsah normální politiky
●
název zdroje (objekty) (resource name)
●
přístupová práva nebo akce (permission)
●
subjekty (subjects)
●
podmínky (conditions)
AM
politiky
Policy agent
●
aplikace s využitím AM pro řízení přístupu
– policy enforcement point (PEP)
– chrání web a rozšiřuje dynamickou část
– jako plugin pro řízení přístupu (ACL) pro
většinu web serverů
– plugin do J2EE aplikačních serverů (filter,
mapování J2EE rolí)
AM
politiky
web
access
manager
enforced/nonenforced
URL
policyagent
2
1
3
redirect
zpátky na data
redirect na AM login
policy
Administrace a konfigurace
●
příkazy (/opt/SUNWam/)
bin/ - amadmin, ampassword, amtune
locale/ - l10n (.properties)
samples/ - ukázky SDK i administrace
web-src/ - sestavení AM aplikace (*.war)
●
konfigurace (/etc/opt/SUNWam/)
config/AMConfig.properties - konfigurace SDK
config/xml - konfigurace pro základní služby
config/serverconfig.xml - konfigurace serveru
agents - konfigurace policy agenta
●
data (/var/opt/SUNWam/)
logs - centrální log
debug - lokální debug
AM
administrace
Administrace dat
●
úpravy všech dat
●
přiřazení a zrušení přiřazení bezpečnostních
politik
●
vytvoření, odstranění a úpravy nastavení služeb na
všech úrovních (globální, organizační, dynamické i
uživatelské atributy služeb)
●
vytvoření, odstranění a úpravy kontejnerů
(organizačních jednotek, skupin a uživatelů)
●
vytvoření, odstranění a úpravy federovaných
autentizačních domén, poskytovatelů identit
http://.../amserver/
amadmin -t requests.xml
OrganizationRequests, SchemaRootNodeRequests,
SchemaRequests, ServiceConfigurationRequests,
ContainerRequests, PeopleContainerRequests,
RoleRequests, GroupRequests, UserRequests,
ListAccts, RealmRequests, IdentityRequests,
DelegationRequests
ldapmodify
AM
administrace
Administrace služeb
amadmin -r/-s service.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ServicesConfiguration PUBLIC
"=//iPlanet//Service Management Services (SMS) 1.0
DTD//EN"
"jar://com/sun/identity/sm/sms.dtd">
<ServicesConfiguration>
<Service name="A_Svc_Name" version="Svc_Version">
<Schema ... >
<Global>... attribute definitions ...</Global>
<Dynamic>... attribute definitions
...</Dynamic>
<Policy>... attribute definitions ...</Policy>
<Organization>... attribute definitions
...</Organization>
<User>... attribute definitions ...</User>
</Schema>
</Service>
</ServicesConfiguration>
AM
administrace
Modifikace a lokalizace
●
modifikace a lokalizace GUI
– systém dynamických adrsářů
/opt/SUNWam/web-src/services/config/auth/*
[realm|default][_locale]/[subrealm/][client/]
.../realm_en/services/firma.cz/html/file
.../realm_en/services/firma.cz/file
...
.../realm/services/firma.cz/html/file
.../realm/services/firma.cz/file
.../realm/html/file
.../realm/file
...
.../default_en/services/firma.cz/html/file
...
.../default/file
●
lokalizace služeb
/opt/SUNWam/locale/*[_locale].properties
AM
administrace
Vývoj pro access manager
●
autentizační (client/server)
●
Single-Sign-On (SSO)
●
služby (data/definice služeb)
●
vyhodnocení politiky přístupu (client/server)
●
log služba
●
password reset
●
liberty aliance SSO, WebServices
●
SAML
AM
vývoj
Více v kurzech
AM-3480 - Access Manager 7.1:
Configuration and Customization
AM
kurzy
Portal server
Portal server 7
●
portálová aplikace (*.war)
●
základní funkce
– agregace obsahu
– konzistentní prezentace
– individuální přizpůsobení obsahu
– flexibilní rozšiřitelnost obsahu (.par)
– integrace s access managerem
●
SSO, služby, uživatelé
– podpora různého přístupu
●
iHTML, HDML, XHTML, cHTML, HTML,
WML, VoiceXML
– hledání
●
implementace prezentovaného obsahu
– vlastní provider/kanály, JSR168 a WSRP
●
Secure Remote Access (SRA)
– gateway, netlet, netfile, proxylet, rewriter
PS
funkce
Architektura
portal server
access manager
content provider dektop servlet
admin gui
netmail search
enginenetlet
netfile
sso
adapter
provider (container, leaf)
content provider
building block provider
custom provider
portlet WSRP
display profile document
rewriter
subs-
cription
discus-
sions
template
PS
funkce
wiki
fileshare
surveys
rss
event
task
Distribuované nasazení SRA
GWGWGW
netlet proxynetlet proxy
vpn
imap, ftp..
portálhttps portál
url scraper
www
policy
agent
rewriter proxy
JSP
XML/XSLT
content prov.
databases
directory server
access manager
portlet
WSRP
provider
http
application
server
PS
funkce
Display profile document
PS
DPD
XML dokument display profile
container channel
leaf channel
leaf channel
leaf channel
container channel
container channel
provider
portlet
provider
provider
provider
Použití DPD
PS
DPD
●
popis
– globální vlastnosti (properties)
●
témata, nastavení ...
– provider
●
vazba na java třídy nebo portlet
– kanál (channel)
●
hierarchie kanálů
●
parametry a vazba na provider/portet
●
programově řízený slučovací mechanismus
●
podmíněná data
●
globální, organizace, role, uživatel
<DisplayProfile>
<Properties>...</Properties>
<Channels>...</Channels>
<Providers>...</Providers>
</DisplayProfile>
Slučování DPD
PS
DPD
<dp>
<pr name=p/>
<param name=u/>
<ch name=o1/>
<ch name=r1/>
<ch name=r2/>
</dp>
<dp priority=“0“>
<pr name=p/>
</dp> [global]
<dp priority=“10“>
<ch name=o1/>
<ch name=o2/>
</dp> [org]
<dp priority=“30“>
<ch name=r1
merge=remove/>
<ch name=r2/>
</dp> [role]
<dp priority=“20“>
<ch name=r1
lock=true/>
<ch name=o2
merge=remove/>
</dp> [role]
<dp priority=“user“>
<param name=u/>
</dp> [user]
Portlet / WSRP
PS
portlet
●
portlet
●
standardizováno JSR-168
●
vlastnosti servletu s generováním html
fragmentu
●
portlet container
●
instalace pomocí *.war balíkem (s popisem
portletu)
/
/WEB-INF/web.xml
/WEB-INF/portlet.xml
/WEB-INF/classes/*.class
●
WSRP
●
vzdálené portlety podle JSR-168
●
prezentačně orientovaná web služba (WSDL/
SOAP)
●
WSRP producers/consumers
Rewriter
●
přepisuje obsah stránek
– vytváří netransparentní proxy
– možnost přepisu cizích stránek
– podpora html, ccs, částečně javascript, xml
PS
rewriter
http://gw/http:/server/dir/page.html
web server
page.html:
<a href=“other.html“>..</a>
http:/server/dir/page.html
page.html:
<a href=“http://gw/http:/server/dir/other.html“>..</a>
gw rewriter
Hledací služba
●
„Netscape Compass Server“
●
robotické prohledávání webu
●
podpora mnoha typů souborů
●
klasifikace
●
API pro RD
●
Resouce Descriptors Messages
●
Summary Object Interchange Format (SOIF)
PS
search
Administrace a konfigurace
PS
administrace
●
příkazy (/opt/SUNWportal/)
bin/ - psadmin, rdmgr, pstune
locale/ - l10n (.properties)
samples/ - ukázky
web-src/, par_src/, portletapps/ - sestavení PS aplikace
(*.war)
http://.../portal/, http://.../psconsole/
●
konfigurace (/etc/opt/SUNWportal/)
PSConfig.properties
domains/*/PortalDomainConfig.properties
●
data (/var/opt/SUNWportal/)
logs/admin - logy administrace portálu
●
instance portálu (/var/opt/SUNWportal/portals/*/)
config/desktopconfig.properties - konfigurace desktopu
logs - logy portálu
desktop/* - dynamický adresář desktopu
desktop/classes – aplikace desktopu
●
instance srch (/var/opt/SUNWportal/searchservers/*/)
Modifikace a lokalizace
●
dynamický adresář desktopu
[desktoptype|default][_locale]/
[channenamel/|/provider][client/]
desktoptype_locale/channelname/client/file
desktoptype_locale/provider/client/file
desktoptype_locale/channelname/file
desktoptype_locale/provider/file
desktoptype_locale/client/file
desktoptype_locale/file
desktoptype/channelname/clientPath/file
…
default_locale/channelname/clientPath/file
…
default/channelname/clientPath/file
…
default/file
●
lokalizace služeb
/opt/SUNWportal/locale/*[_locale].properties
/var/opt/SUNWportal/portals/*/desktop/classes/
PS
administrace
JSPTabContainer
PS
administrace
JSPTableContainer
PS
administrace
Vývoj pro portál server
●
provider (leaf)
– content provider
– building block provider (BBP)
●
URLScraperProvider
●
XMLProvider
●
JSPProvider
– custom provider (PAPI)
●
provider (conteiner)
– building block provider
– JSPTabContainer, JSPTableContainer,
FrameTabContainer
– custom provider
●
portlet JSR-168
●
WSRP
●
robot API
PS
vývoj
Více v kurzech
PTL-2309* - Sun Java System Portal Server:
Installation and Configuration
PTL-4310* - Sun Java System Portal Server:
Customization
PS
kurzy

More Related Content

Viewers also liked

Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
BogdankaJovana
 
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolarisSlovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Martin Cerveny
 
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Martin Cerveny
 
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
Czech Sun Training Day 2009 - SolarisCzech Sun Training Day 2009 - Solaris
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
Martin Cerveny
 
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
Martin Cerveny
 
Slovak Sun Training Day 2010 - DTrace
Slovak Sun Training Day 2010 - DTraceSlovak Sun Training Day 2010 - DTrace
Slovak Sun Training Day 2010 - DTrace
Martin Cerveny
 

Viewers also liked (7)

Chap3
Chap3Chap3
Chap3
 
Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
Homepagepaysismartmediaprezentacija 130227180302-phpapp02
 
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolarisSlovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
 
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
 
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
Czech Sun Training Day 2009 - SolarisCzech Sun Training Day 2009 - Solaris
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
 
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - DTrace
 
Slovak Sun Training Day 2010 - DTrace
Slovak Sun Training Day 2010 - DTraceSlovak Sun Training Day 2010 - DTrace
Slovak Sun Training Day 2010 - DTrace
 

Similar to Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System

Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure NetworkingSlovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
Martin Cerveny
 
2010 JBoss Application Server
2010 JBoss Application Server2010 JBoss Application Server
2010 JBoss Application Server
Martin Ptáček
 
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
Martin Ptáček
 
OpenStack Technical Overview
OpenStack Technical OverviewOpenStack Technical Overview
OpenStack Technical Overview
Lukas Korous
 
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
Martin Ptáček
 
Database Cloud Backup DEMO
Database Cloud Backup DEMODatabase Cloud Backup DEMO
Database Cloud Backup DEMO
MarketingArrowECS_CZ
 
Jak jsme si vybrali Apache Derby
Jak jsme si vybrali Apache DerbyJak jsme si vybrali Apache Derby
Jak jsme si vybrali Apache Derby
Lukáš Petrlík
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
MarketingArrowECS_CZ
 
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na ITMicrosoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
MarketingArrowECS_CZ
 
Red Hat Storage Server presentation
Red Hat Storage Server presentationRed Hat Storage Server presentation
Red Hat Storage Server presentation
Elos Technologies s.r.o.
 
Novinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12cNovinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12c
Tomas Solar
 
Architektura databáze Oracle
Architektura databáze OracleArchitektura databáze Oracle
Architektura databáze Oracle
Tomas Solar
 
Spring framework - J2EE S Lidskou Tvari
Spring framework - J2EE S Lidskou TvariSpring framework - J2EE S Lidskou Tvari
Spring framework - J2EE S Lidskou Tvari
Roman Pichlík
 
České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!
Martin Humpolec
 
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
Martin Cerveny
 
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaciPoužití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Martin Krištof
 
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
Péhápkaři
 
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematikyWebinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Tomas Solar
 

Similar to Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System (20)

Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure NetworkingSlovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
Slovak Sun Training Day 2008 - Advanced Secure Networking
 
2010 JBoss Application Server
2010 JBoss Application Server2010 JBoss Application Server
2010 JBoss Application Server
 
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
2009 X33EJA Moderní Technologie Pro Vývoj JEE
 
OpenStack Technical Overview
OpenStack Technical OverviewOpenStack Technical Overview
OpenStack Technical Overview
 
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
2007 Technologie Pro Tvorbu Java Enterprise Aplikací
 
Django
DjangoDjango
Django
 
Database Cloud Backup DEMO
Database Cloud Backup DEMODatabase Cloud Backup DEMO
Database Cloud Backup DEMO
 
Jak jsme si vybrali Apache Derby
Jak jsme si vybrali Apache DerbyJak jsme si vybrali Apache Derby
Jak jsme si vybrali Apache Derby
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
 
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na ITMicrosoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
Microsoft Azure – Směr, jak změnit pohled na IT
 
Red Hat Storage Server presentation
Red Hat Storage Server presentationRed Hat Storage Server presentation
Red Hat Storage Server presentation
 
Novinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12cNovinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12c
 
Architektura databáze Oracle
Architektura databáze OracleArchitektura databáze Oracle
Architektura databáze Oracle
 
Spring framework - J2EE S Lidskou Tvari
Spring framework - J2EE S Lidskou TvariSpring framework - J2EE S Lidskou Tvari
Spring framework - J2EE S Lidskou Tvari
 
TNPW2-2011-06
TNPW2-2011-06TNPW2-2011-06
TNPW2-2011-06
 
České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!České Lotus Notes 7 jsou zde!
České Lotus Notes 7 jsou zde!
 
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
Slovak SanEd Training Day 2012 - New Networking in Solaris 11
 
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaciPoužití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
Použití Next.js a Reactí UI khinihovny v aplikaci
 
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
Petr Nikolas Prokop - Symfony framework (0. sraz přátel Symfony v Hradci Král...
 
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematikyWebinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
 

Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System

 • 1. Sun Training Day 2008 sekce JES Martin Červený M.Cerveny@computer.org
 • 2. Architektura Sun Java Enterprise System Directory server Web server Access manager Portal server
 • 3. Architektura Sun Java Enterprise System
 • 4. Komponenty JES ● directory server ● directory proxy server ● web server ● web proxy server ● application server ● java DB ● HA session DB ● message queue ● access manager ● policy agent ● portal server ● portal server secure remote access ● cluster ● monitoring console ● service registry architektura
 • 5. Licenční balíky ● Sun Java Enterprise System ● Sun Java Application Platform Suite ● Sun Java Availability Suite ● Sun Java Web Infrastructure Suite ● Sun Java Identity Management Suite – identity manager – federation manager ● Sun Java Communications Suite – calendar server – messaging server – instant messaging server ● Sun Java Composite Application Platform Suite – enterprise service bus, composite page designer, business process manager, business activity monitor, B2B integrator, data integrator, intelligent event processor, master index architektura
 • 6. Historie ● < 1999 - Netscape ● 1999-2001 - AOL + Sun = iPlanet ● 2002-2003 - SunONE ● > 2003 - Sun Java Enterprise System ● > 2006 - opensource – GlassFish - application server – OpenSSO - access manager – OpenPortal- portal server – OpenHAC - cluster – FedoraDS – OpenDS architektura
 • 7. Instalace ● požadavky – 6GB HDD, 4GB RAM ● platformy – solaris 9/10 SPARC/x86 – linux RHEL 3/4 – hp-ux 11i v1 PA-RISC – Microsoft Windows 2000 AE SP4, XP SP2, 2003 ES SP1 ● instalátor – interaktivní – GUI, TUI – dávková instalace „state file“ architektura
 • 9. node agentnode agent Administrace, konfigurace a dohled ● vlastní konzole (webové, JSF) ● plná konfigurace z CLI ● JMX cacao – SNMP, JMX – autonomní monitor služeb v systémech – Common Monitoring Model (CMM/CIM) – cacaoadm(1m), mfwkadm(1m)... architektura systémový agent snmp JMX perf threshldstav alarm mbean mbean mbean hlavní agent mon. konzole
 • 10. Více v kurzech ECR-2281* – přehled produktů DIR-2217, DIR-2340, DIR-3300* – directory server IAS-2489, IAS-4404*, IAS-3445*, IAS-4444* – application server ECR-2307* – web server AM-3480 – access manager PTL-2309*, PTL-4310* – portal server ES-345, ES-445 - cluster IDM-345, IDM-4485 - identity manager SB-CAP-0501, SB-CAP-0502, SB-CAP-0500, SB-CAP-0570, SB-CAP-0580, SB-CAP-0550 – java CAPS MSG-2222* – messaging server architektura kurzy
 • 12. Directory server 6 ● adresářový server ● hierarchická distribuovaná rozšířitelná objektová databáze ● X.500 ISO normy ● Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ● [search, compare, add, delete, modify, modify DN, bind, unbind, abandon] ● DSMLv2 over HTTP/SOAP ● rozšíření v JES ● definice rolí (roles) ● generované atributy (class of service) ● přístupová práva (aci) ● replikace (i filtrovaná) a zřetězení ● vývoj plugin modulů ● windows sync DS funkce
 • 13. LDAP model ● objekty s atributy (Directory Information Tree, DIT) ● hierarchie objektů ● identifikace hierarchie objektů podle Distinguish Name (DN) ● schémata (atributů, tříd, jmenných vazeb) ● obecný zápis pomocí LDAP Data Interchange Format (LDIF) dn: identifikace objektu objectClass: třída objektu atribut: hodnota atribut: hodnota atribut: hodnota ... DS LDAP
 • 14. DIT dn: o=firma, c=cz objectClass: top objectClass: organization o: firma dn: ou=people, o=firma, c=cz objectClass: top objectClass: organizationalUnit ou: people dn: ou=groups, o=firma, c=cz objectClass: top objectClass: organizationalUnit ou: groups dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz objectclass: person ... uid: jnovak cn: Jan Novak sn: Novak dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz objectclass: person ... uid: jnovak cn: Jan Novak sn: Novak dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz objectClass: person uid: jnovak cn: Jan Novak sn: Novak dn: cn=lyzari, ou=groups, o=firma, c=cz objectClass: groupofunique.. cn: lyzari uniqueMember: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz DS LDAP
 • 15. Role ● managed roles ● nested roles ● filtered roles dn: cn=acctouting, ou=people, o=firma, c=cz objectClass: LDAPsubentry objectClass: nsRoleDefinition objectClass: nsComplexRoleDefinition objectClass: nsFilteredRoleDefinition cn: acctouting nsRoleFilter: (&(objectclass=person)(ou=acctounting)) dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz objectClass: person uid: jnovak ou: accounting nsRole: cn=acctouting, ou=people, o=firma, c=cz DS rozšíření
 • 16. Class of service ● pointer CoS ● indirect CoS ● classic CoS dn: cn=cos-classic, o=firma, c=cz objectClass: ldapsubentry objectClass: cossuperdefinition objectClass: cosclassicdefinition cosSpecifier: l cosAttribute: postalcode cosTemplateDN: cn=psc,o=firma,c=cz dn: cn=Praha, cn=psc, o=firma, c=cz objectClass: LDAPsubentry objectClass: extensibleObject objectClass: cosTemplate postalCode: 10000 dn: uid=jnovak, ou=people, o=firma, c=cz objectClass: person uid: jnovak l: Praha postalCode: 10000 DS rozšíření
 • 17. ACI ● definice přístupových práv mezi přihlášeným subjektem a manipulovaným objektem definice cíle (kde a co) target targetattr targetfilter přístup (jak) read/write add/delete search compare selfwrite proxy definice zdroje (kdo a kdy) userdn groupdn userdnattr ip/dns timeofday dayofweek authmethod aci: (cíl) (version 3.0; acl “name”, přístup zdroj) allow deny DS rozšíření
 • 18. Propojení adresářů DS rozšíření S1 S2 1 2 3 4 S1 S2 1 4 2 3 odkazy (referral) zřetězení (chaining) S1 changelog repl. id S2 changelog repl. id S3 ro changelog repl. id S4 ro repl. id čti lokálně přeměruj při zápisu zápis replikace
 • 19. Administrace a konfigurace ● nástroje (/opt/SUNWdsee/ds6/bin) – ldapsearch, ldapmodify – dsadm, dsconf, insync, entrycmp ... – webconsole (DSCC) ● datová instance (/var/opt/SUNWdsee/*) – db - data LDAP (formát BerkeleyDB) – config/dse.ldif - konfigurace instance – config/schema/* - schémata atributů a tříd – logs/access – logs/error – logs/audit – bak - zálohy (formát BerkeleyDB) – ldif - zálohy (formát LDIF) – confbak - zálohy konfigurace – instanční příkazy (start,stop,*2*) DS administrace
 • 20. Více v kurzech DIR-2217 - Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6: Analysis and Planning DIR-3300* - Sun Java System Directory Server 5: Advanced Design and Deployment DIR-2340 - Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6: Maintenance and Operations DS kurzy
 • 22. Web sevrer 7 ● řízení sady (cluster) serverů ● dynamický obsah ● Netscape Server API (NSAPI) ● CGI, fastCGI, Perl, PHP, ASP (proxy do JES ASP serveru) ● Java 5/6 (J2EE web container - presentation) ● Servlet API, JSP, JSTL, JSF, WSDL ● JNDI, JDBC connection pool, jiné zdroje, mail ● „session magers“ - replication, memory, file, iws60, mmap ● cash helper ● *.war deployment ● virtuální servery ● možnost omezení dotazů (QoS, DDoS) ● monitorování provozu ● reverzní proxy (load balancer) ● WebDAV ● hledací služba ● LDAP WS funkce
 • 23. Funkční architektura WS rozšíření admin server w1.f.cz w2.f.cz systém 1 w1.f.cz systém 2 w1.f.cz systém 3 w2.f.cz wadm webconsole w2.f.cz konfigurace systém instance AN AN AN
 • 24. Java web aplikace ● souborový strom *.war /static_directory - *.jsp, *.html ... /WEB_INF/classes - java classes /WEB_INF/lib - java *.jar /WEB_INF/*.tld - tag library descriptors /WEB_INF/web.xml – appl. specifications (Servlet Specification) ● parametry aplikačního kontextu ● definice servletů a JSP ● mapování URL na servlety a JSP ● mapování MIME ● chybové stránky ● bezpečnostní nastavení /WEB_INF/sun-web.xml ● bezpečnostní nastavení ● nastavení „session manager“ ● nastavení „cache“ ● classloader ● i18n WS rozšíření
 • 25. Administrace a konfigurace WS administrace ● administrace – web konzole – příkazová řádka (/opt/SUNWwbsvr7/bin/) ● wadm, jspc, flexanlg ● skripty v TCL ● datová instance (/var/opt/SUNWwbsvr7/*) – config/server.xml - hlavní konfigurace – config/obj.conf - zpracování uri – config/magnus.conf - aktivace plugin – config/* - replik. z config-store – log/access – log/errors – bin/ - instanční příkazy – web-apps/, generated/, session/ - war – collections/ - hledací služba
 • 27. obj.conf WS administrace ● řídí zpracování požadavku 1. AuthTras - popis případných autorizací 2. NameTrans - překlad virtuálních (URL) cest 3. PathCheck - kontrola platnosti cest a práv 4. ObjectType - nastavení typu objektu (MIME) 5. Input - předzpracování vstupu 6. Output - následné dopracování výstupů 7. Service - vytvoření výstupu 8. AddLog - vytvoření log záznamů 9. Error - případný popis chyby
 • 28. obj.conf WS administrace <Object name=“default“> … NameTrans fn=… NameTrans fn=… name=“cgi“ PathCheck fn=… PathCheck fn=… ObjectType fn=… ObjectType fn=… Service fn=… Service fn=… … </Object> <Object name=“cgi“> ObjectType fn=… Service fn=… </Object>
 • 29. Vývoj pro J2EE web container WS vývoj ● servlets ● JSP ● Java Architecture for XML Binding (JAXB) ● Java API for XML Messaging (JAXM) ● Java API for XML Processing (JAXP) ● Java API for XML Registries (JAXR) ● Java API for XML-based RPC (JAX-RPC) ● SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) ● Web Services (WSDL) ● XML and Web Services Security ● XML Digital Signatures ● Java Server Faces (JSF) ● JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) ● Sun Java Streaming XML Parser ● ...
 • 30. Více v kurzech ECR-2307* - Sun Java System Web Server 6.1: Administration and Maintenance SL-314-EE5 - Web Component Development Wth Servlet and JSP Technologies DTJ-3109 - Developing Secure Web-Tier Applications DTW-3000 - Core JSF: JavaServer Faces in Action With Ajax DWS-4112-EE5 - Designing Java Web Services DWS-3111-EE5 - Creating Web Services Using Java Technology WS kurzy
 • 32. Access Manager 7 ● middleware (.war) pro řešení problému účtu ● autentizace (authentication, identity mgmt) – otevřený autentizační systém (JAAS), moduly – SSO (AM SSO, SAML, Liberty Aliance) – auto registrace ● autorizace (authorization, access) – řízení bezpečnostních politik (policy mgmt) ● audit – centrální logovací služba (logging service) ● data aplikací/služeb (service mgmt) – administrativní konzole (administration service) – možnost administrace vlastního konta (selfadmin) ● centrální data relací (session management) ● možnost delegované administrace, lokalizace AM funkce
 • 34. Správa identit ● identita – organizace – kontejnery (organizační jednotky, uživatelé, skupiny...)uživatelé – role – skupiny – uživatelé AM identita
 • 35. Projekt Liberty Alliace ● http://www.projectliberty.org ● fáze I. Federated Framework (ID-FF) ● implementuje SSO ● ochrana soukromí (opt-in) ● standardizované SSO ● global sign-out ● anonymity II. Web Services Framework (ID-WSF) ● definuje rámec pro vytvoření, objevení a používání služeb identit ● sdílení atributů na základě povolení III. Services Identity Specifications (ID-SIS) ● definuje interoperabilitu aplikací AM identita
 • 36. atributy služby Správa služeb ● sada atributů které jako parametry využívá služba ● služba je definována popisným dokumentem xml ● atributy mohou být nastaveny v několika úrovních AM služba globálníorganizaceroleuživatel globální organizační dynamické uživatelské
 • 37. Správa bezpečnostních politik ● autorizace – definice na úrovni organizace ● definice pravidel a vyhodnocení – typ politiky ● normální ● odkazová, delegace práv (referral) – obsah normální politiky ● název zdroje (objekty) (resource name) ● přístupová práva nebo akce (permission) ● subjekty (subjects) ● podmínky (conditions) AM politiky
 • 38. Policy agent ● aplikace s využitím AM pro řízení přístupu – policy enforcement point (PEP) – chrání web a rozšiřuje dynamickou část – jako plugin pro řízení přístupu (ACL) pro většinu web serverů – plugin do J2EE aplikačních serverů (filter, mapování J2EE rolí) AM politiky web access manager enforced/nonenforced URL policyagent 2 1 3 redirect zpátky na data redirect na AM login policy
 • 39. Administrace a konfigurace ● příkazy (/opt/SUNWam/) bin/ - amadmin, ampassword, amtune locale/ - l10n (.properties) samples/ - ukázky SDK i administrace web-src/ - sestavení AM aplikace (*.war) ● konfigurace (/etc/opt/SUNWam/) config/AMConfig.properties - konfigurace SDK config/xml - konfigurace pro základní služby config/serverconfig.xml - konfigurace serveru agents - konfigurace policy agenta ● data (/var/opt/SUNWam/) logs - centrální log debug - lokální debug AM administrace
 • 40. Administrace dat ● úpravy všech dat ● přiřazení a zrušení přiřazení bezpečnostních politik ● vytvoření, odstranění a úpravy nastavení služeb na všech úrovních (globální, organizační, dynamické i uživatelské atributy služeb) ● vytvoření, odstranění a úpravy kontejnerů (organizačních jednotek, skupin a uživatelů) ● vytvoření, odstranění a úpravy federovaných autentizačních domén, poskytovatelů identit http://.../amserver/ amadmin -t requests.xml OrganizationRequests, SchemaRootNodeRequests, SchemaRequests, ServiceConfigurationRequests, ContainerRequests, PeopleContainerRequests, RoleRequests, GroupRequests, UserRequests, ListAccts, RealmRequests, IdentityRequests, DelegationRequests ldapmodify AM administrace
 • 41. Administrace služeb amadmin -r/-s service.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE ServicesConfiguration PUBLIC "=//iPlanet//Service Management Services (SMS) 1.0 DTD//EN" "jar://com/sun/identity/sm/sms.dtd"> <ServicesConfiguration> <Service name="A_Svc_Name" version="Svc_Version"> <Schema ... > <Global>... attribute definitions ...</Global> <Dynamic>... attribute definitions ...</Dynamic> <Policy>... attribute definitions ...</Policy> <Organization>... attribute definitions ...</Organization> <User>... attribute definitions ...</User> </Schema> </Service> </ServicesConfiguration> AM administrace
 • 42. Modifikace a lokalizace ● modifikace a lokalizace GUI – systém dynamických adrsářů /opt/SUNWam/web-src/services/config/auth/* [realm|default][_locale]/[subrealm/][client/] .../realm_en/services/firma.cz/html/file .../realm_en/services/firma.cz/file ... .../realm/services/firma.cz/html/file .../realm/services/firma.cz/file .../realm/html/file .../realm/file ... .../default_en/services/firma.cz/html/file ... .../default/file ● lokalizace služeb /opt/SUNWam/locale/*[_locale].properties AM administrace
 • 43. Vývoj pro access manager ● autentizační (client/server) ● Single-Sign-On (SSO) ● služby (data/definice služeb) ● vyhodnocení politiky přístupu (client/server) ● log služba ● password reset ● liberty aliance SSO, WebServices ● SAML AM vývoj
 • 44. Více v kurzech AM-3480 - Access Manager 7.1: Configuration and Customization AM kurzy
 • 46. Portal server 7 ● portálová aplikace (*.war) ● základní funkce – agregace obsahu – konzistentní prezentace – individuální přizpůsobení obsahu – flexibilní rozšiřitelnost obsahu (.par) – integrace s access managerem ● SSO, služby, uživatelé – podpora různého přístupu ● iHTML, HDML, XHTML, cHTML, HTML, WML, VoiceXML – hledání ● implementace prezentovaného obsahu – vlastní provider/kanály, JSR168 a WSRP ● Secure Remote Access (SRA) – gateway, netlet, netfile, proxylet, rewriter PS funkce
 • 47. Architektura portal server access manager content provider dektop servlet admin gui netmail search enginenetlet netfile sso adapter provider (container, leaf) content provider building block provider custom provider portlet WSRP display profile document rewriter subs- cription discus- sions template PS funkce wiki fileshare surveys rss event task
 • 48. Distribuované nasazení SRA GWGWGW netlet proxynetlet proxy vpn imap, ftp.. portálhttps portál url scraper www policy agent rewriter proxy JSP XML/XSLT content prov. databases directory server access manager portlet WSRP provider http application server PS funkce
 • 49. Display profile document PS DPD XML dokument display profile container channel leaf channel leaf channel leaf channel container channel container channel provider portlet provider provider provider
 • 50. Použití DPD PS DPD ● popis – globální vlastnosti (properties) ● témata, nastavení ... – provider ● vazba na java třídy nebo portlet – kanál (channel) ● hierarchie kanálů ● parametry a vazba na provider/portet ● programově řízený slučovací mechanismus ● podmíněná data ● globální, organizace, role, uživatel <DisplayProfile> <Properties>...</Properties> <Channels>...</Channels> <Providers>...</Providers> </DisplayProfile>
 • 51. Slučování DPD PS DPD <dp> <pr name=p/> <param name=u/> <ch name=o1/> <ch name=r1/> <ch name=r2/> </dp> <dp priority=“0“> <pr name=p/> </dp> [global] <dp priority=“10“> <ch name=o1/> <ch name=o2/> </dp> [org] <dp priority=“30“> <ch name=r1 merge=remove/> <ch name=r2/> </dp> [role] <dp priority=“20“> <ch name=r1 lock=true/> <ch name=o2 merge=remove/> </dp> [role] <dp priority=“user“> <param name=u/> </dp> [user]
 • 52. Portlet / WSRP PS portlet ● portlet ● standardizováno JSR-168 ● vlastnosti servletu s generováním html fragmentu ● portlet container ● instalace pomocí *.war balíkem (s popisem portletu) / /WEB-INF/web.xml /WEB-INF/portlet.xml /WEB-INF/classes/*.class ● WSRP ● vzdálené portlety podle JSR-168 ● prezentačně orientovaná web služba (WSDL/ SOAP) ● WSRP producers/consumers
 • 53. Rewriter ● přepisuje obsah stránek – vytváří netransparentní proxy – možnost přepisu cizích stránek – podpora html, ccs, částečně javascript, xml PS rewriter http://gw/http:/server/dir/page.html web server page.html: <a href=“other.html“>..</a> http:/server/dir/page.html page.html: <a href=“http://gw/http:/server/dir/other.html“>..</a> gw rewriter
 • 54. Hledací služba ● „Netscape Compass Server“ ● robotické prohledávání webu ● podpora mnoha typů souborů ● klasifikace ● API pro RD ● Resouce Descriptors Messages ● Summary Object Interchange Format (SOIF) PS search
 • 55. Administrace a konfigurace PS administrace ● příkazy (/opt/SUNWportal/) bin/ - psadmin, rdmgr, pstune locale/ - l10n (.properties) samples/ - ukázky web-src/, par_src/, portletapps/ - sestavení PS aplikace (*.war) http://.../portal/, http://.../psconsole/ ● konfigurace (/etc/opt/SUNWportal/) PSConfig.properties domains/*/PortalDomainConfig.properties ● data (/var/opt/SUNWportal/) logs/admin - logy administrace portálu ● instance portálu (/var/opt/SUNWportal/portals/*/) config/desktopconfig.properties - konfigurace desktopu logs - logy portálu desktop/* - dynamický adresář desktopu desktop/classes – aplikace desktopu ● instance srch (/var/opt/SUNWportal/searchservers/*/)
 • 56. Modifikace a lokalizace ● dynamický adresář desktopu [desktoptype|default][_locale]/ [channenamel/|/provider][client/] desktoptype_locale/channelname/client/file desktoptype_locale/provider/client/file desktoptype_locale/channelname/file desktoptype_locale/provider/file desktoptype_locale/client/file desktoptype_locale/file desktoptype/channelname/clientPath/file … default_locale/channelname/clientPath/file … default/channelname/clientPath/file … default/file ● lokalizace služeb /opt/SUNWportal/locale/*[_locale].properties /var/opt/SUNWportal/portals/*/desktop/classes/ PS administrace
 • 59. Vývoj pro portál server ● provider (leaf) – content provider – building block provider (BBP) ● URLScraperProvider ● XMLProvider ● JSPProvider – custom provider (PAPI) ● provider (conteiner) – building block provider – JSPTabContainer, JSPTableContainer, FrameTabContainer – custom provider ● portlet JSR-168 ● WSRP ● robot API PS vývoj
 • 60. Více v kurzech PTL-2309* - Sun Java System Portal Server: Installation and Configuration PTL-4310* - Sun Java System Portal Server: Customization PS kurzy