SlideShare a Scribd company logo
Mẹ Hiền Quan Thế Âm
  Mẹ Hiền Quan Thế Âm
    Tác giả: Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Như quý vị biết Mẹ hiền Quan
Thế Âm (Quan  Yin/Avalokiteshvara),
Người có tình thương lớn, có khả
năng hoan hỷ và lắng nghe những
tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi
khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha
thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ
hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta
được tai qua nạn khỏi.
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
As you know Compassionate
Mother   Quan   Thế  Âm(Quan 
Yin/Avalokiteshvara), who has the
great love, has the ability to be
happy to listen to sounds of beings’
suffering. Each time we are in
distress, we think wholeheartedly
about Compassionate Mother, who
will be immediately present, help us
get out of danger.
Trong cuộc sống hằng ngày,
Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền
Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một
đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta
có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế
Âm bằng xương bằng thịt có mặt với
ta ngay trong cuộc sống hiện tại.
In everyday life, our daddy can
be a Compassionate Mother, our
mom can be a Compassionate
Mother, and our child can be a
Compassionate Mother in the flesh
who is present with us right in the
present life.
Khi ta gặp khó khăn, ta cầu 
khẩn  Mẹ  hiền  Quan  Thế  Âm 
một cách tha thiết, thì Mẹ hiền 
sẽ  hiện  ra  ngay  và  cứu  giúp 
chúng ta liền. 
Lúc ấy, chúng ta được an vui và
hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của
mình chính là hạnh phúc của Ba và
của Má mình, an lạc của mình chính
là an lạc của con cái mình, và tình
thương của Ba và của Má mình
chính là tình thương của Đức Mẹ
hiền Quan Thế Âm.
Ngược lại, trong đời sống hằng ngày, 
nếu  chúng  ta  không  cố  gắng  tu  tập, 
thì  bất  hạnh  của  mình  chính  là  bất 
hạnh của tất cả.
When   we  meet  with
difficulties, we  call  upon
Compassionate Mother Quan Thế
Âm wholeheartedly, the Mother
will appear immediately and help
us at once.
At that time, we will get peaceful
and happy because our happiness is
mainly our parents’ happiness, our
peacefulness is mainly our children’
peacefulness, and our parents’ love is
mainly Compassionate Mother Quan
Thế Âm’s love.
Conversely,  in  our  daily  lives,  if  we 
do  not  attempt  to  cultivate,  our 
unhappiness is mainly unhappiness of all.
Chúng ta hiểu và thực hành được 
như vậy, thì an lạc và hạnh phúc 
có khả năng thấm nhuần và làm 
mát dịu thân tâm của chúng ta. 
Bây giờ xin mời các bạn cùng 
nhau thực tập thầm niệm danh 
hiệu Đức Mẹ hiền Quan Thế 
Âm 15 phút nha.
Thở vào, mình thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN
QUAN THẾ ÂM.

Thở ra, mình cũng thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ
HIỀN QUAN THẾ ÂM.
 
We  understand  and  practice  like 
this,  peacefulness  and  happiness 
have  the  ability  to  permeate  and 
make  our  bodies  and  minds  cool 
and fresh.
Now please invite you to jointly 
practice  silently  reciting  the  names 
of  Compassionate  Mother  Quan 
Thế Âm about 15 minutes.
Breathing in, we silently
   recite NAMO
COMPASSIONATE MOTHER
 QUAN THẾ ÂM (NAMO
  AVALOKITASVARA
   BODHISATTVA).
Breathing out, we silently
    recite NAMO
COMPASSIONATE MOTHER
 QUAN THẾ ÂM (NAMO
  AVALOKITASVARA
   BODHISATTVA).
           
Khi niệm danh hiệu Mẹ hiền tới
đâu, mình nhớ rõ tới đó. Mình
niệm từng chữ, từng câu trong
từng hơi thở vô và hơi thở ra có
ý thức, chánh niệm và rõ ràng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, khi sinh 
hoạt cá nhân xong, mình có thể 
thực  tập  như  vậy  khoảng  15 
phút.  Mỗi  buổi  tối  trước  khi  đi 
ngủ,  mình  có  thể  thực  tập  như 
vậy  khoảng  15  phút.  Thực  tập 
đều đặn, chắn chắn chúng ta sẽ 
được nhiều an lạc.  
When reciting the 10 names of
Compassionate Mother, we will
clearly remember our having recited
the 10 names of Hers. We recite
every word, every sentence in every
in-breathing and out-breathing with
awareness, mindfulness and clarity.
Every morning getting up, when we
finish doing personal activities, we can
practice the same as above about 15
minutes. Every evening before going to
sleep, we can practice the same as above
about 15 minutes. We practice so
regularly, certainly we will get much
peacefulness.
Trước khi xe chạy, mình ngồi thoải mái 
trong  xe,  cho  máy  nổ,  mình  bắt  đầu 
thầm  niệm  danh  hiệu  Đức  Mẹ  Hiền 
Quan Thế Âm khoảng 10 lần. Mình luôn 
cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quan Âm gia 
hộ, che chở, và hộ trì cho con, lái xe tới 
nơi, về tới chốn bình yên và an toàn.  
Mình  thực  tập  được  như  vậy  đều 
đặn,  thì  năng  lượng  tình  thương 
của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có 
thể  tưới  tẩm  và  thấm  sâu  vào  thân 
tâm của mỗi chúng ta. 
Kính chúc Quý vị an vui và
hạnh phúc trong đời sống
    hằng ngày!
   Thích Trừng Sỹ

       
Before driving, sitting comfortably in
our car, opening engine, we start to
silently  recite  the   names   of
Compassionate Mother Quan Thế Âm
about 10 times. We always pray to Lord
Compassionate Mother to support, protect,
and uphold peaceful energies to us who
drive to places and back home safely and
securely.
We practice like this regularly, 
  loving energies of Lord 
Compassionate Mother Quan 
Thế Âm are able to water and 
penetrate deeply into the body 
  and mind of each of us.
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
May you all be peaceful and
happy in your daily lives!
   By Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ
Ven. Thích Trừng Sỹ
   Email: thichtrungsy2002@yahoo.com
    thichtrungsy123@gmail.com

    http://www.phapnhan.blogspot.com/
  http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc
  http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc
 http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc
http://sites.google.com/site/trangnhathichtrungsy/
Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ

More Related Content

Viewers also liked

Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
hoatraituhoc
 
Guia de instrumental
Guia de instrumentalGuia de instrumental
Guia de instrumental
maurita1
 
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
Yannis Karagiannidis
 
Ece 502 topik 1
Ece 502  topik 1Ece 502  topik 1
Ece 502 topik 1
Enuk Malimin
 
educacion
educacioneducacion
educacion
ecosistema
 
Marta Santana Santana - Pie Diabético
Marta Santana Santana - Pie DiabéticoMarta Santana Santana - Pie Diabético
Marta Santana Santana - Pie Diabético
CDyTE
 
Extasis De Santa Teresa de Bernini
Extasis De Santa Teresa de BerniniExtasis De Santa Teresa de Bernini
Extasis De Santa Teresa de Bernini
ies marqués de villena, marcilla
 
Perguntas rosangela
Perguntas rosangelaPerguntas rosangela
Perguntas rosangela
Wilian Ferreira
 
Porqué establecer tu empresa en Madrid
Porqué establecer tu empresa en MadridPorqué establecer tu empresa en Madrid
Porqué establecer tu empresa en Madrid
Madrid Emprende
 
Cynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
Cynthia Ureta Checclo- Pie DiabéticoCynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
Cynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
CDyTE
 
Pastas a la marinera
Pastas a la marineraPastas a la marinera
Pastas a la marinera
Lycée Jean Dupuy - CDI
 
Ana María Sánchez García - Pie Diabético
Ana María Sánchez García - Pie DiabéticoAna María Sánchez García - Pie Diabético
Ana María Sánchez García - Pie Diabético
CDyTE
 
Sistemas sarita
Sistemas saritaSistemas sarita
Sistemas sarita
Ricardo Jimenez
 
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAnoO Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
MiaGo ToSchool
 
EducaciónExtendida
EducaciónExtendidaEducaciónExtendida
EducaciónExtendida
vero82
 
CurriculumVitae
CurriculumVitaeCurriculumVitae
CurriculumVitae
Letona Matona
 

Viewers also liked (16)

Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh (TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ...
 
Guia de instrumental
Guia de instrumentalGuia de instrumental
Guia de instrumental
 
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
How to disrupt established markets with SEO in 2015 - LOGIN 2015
 
Ece 502 topik 1
Ece 502  topik 1Ece 502  topik 1
Ece 502 topik 1
 
educacion
educacioneducacion
educacion
 
Marta Santana Santana - Pie Diabético
Marta Santana Santana - Pie DiabéticoMarta Santana Santana - Pie Diabético
Marta Santana Santana - Pie Diabético
 
Extasis De Santa Teresa de Bernini
Extasis De Santa Teresa de BerniniExtasis De Santa Teresa de Bernini
Extasis De Santa Teresa de Bernini
 
Perguntas rosangela
Perguntas rosangelaPerguntas rosangela
Perguntas rosangela
 
Porqué establecer tu empresa en Madrid
Porqué establecer tu empresa en MadridPorqué establecer tu empresa en Madrid
Porqué establecer tu empresa en Madrid
 
Cynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
Cynthia Ureta Checclo- Pie DiabéticoCynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
Cynthia Ureta Checclo- Pie Diabético
 
Pastas a la marinera
Pastas a la marineraPastas a la marinera
Pastas a la marinera
 
Ana María Sánchez García - Pie Diabético
Ana María Sánchez García - Pie DiabéticoAna María Sánchez García - Pie Diabético
Ana María Sánchez García - Pie Diabético
 
Sistemas sarita
Sistemas saritaSistemas sarita
Sistemas sarita
 
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAnoO Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
O Iluminismo, Revolução agrícola, dos transportes e industrial 8ºAno
 
EducaciónExtendida
EducaciónExtendidaEducaciónExtendida
EducaciónExtendida
 
CurriculumVitae
CurriculumVitaeCurriculumVitae
CurriculumVitae
 

Similar to Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ

Mục đích của Đời người
Mục đích của Đời ngườiMục đích của Đời người
Mục đích của Đời người
Tri Dung, Tran
 
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
oh lalo
 
Song voi tam tu
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
Hung Duong
 
Song voi tam tu
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
Hung Duong
 
Loving kindness song voi tam tu
Loving kindness  song voi tam tuLoving kindness  song voi tam tu
Loving kindness song voi tam tu
Linh Hoàng
 
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giảiLối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
ngoclamchp
 
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
Dương Hà
 
Nguyên nhân khổ đau
Nguyên nhân khổ đauNguyên nhân khổ đau
Nguyên nhân khổ đau
lyquochoang
 
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
Đặng Phương Nam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
Đặng Vui
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
Đặng Vui
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
Duong Millionaire
 
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Đoàn Trọng Hiếu
 
Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994
Dong Nguyen
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
khosachdientu2015
 
Hạnh phúc tại tâm (253p)
Hạnh phúc tại tâm (253p)Hạnh phúc tại tâm (253p)
Hạnh phúc tại tâm (253p)
Kiệm Phan
 
Con đường đến tự do vô thượng
Con đường đến tự do vô thượngCon đường đến tự do vô thượng
Con đường đến tự do vô thượng
lyquochoang
 

Similar to Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ (20)

Mục đích của Đời người
Mục đích của Đời ngườiMục đích của Đời người
Mục đích của Đời người
 
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
Ý nghĩa của câu thần chú”Om Mani Padme Hum”
 
Song voi tam tu
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
 
Song voi tam tu
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
 
Loving kindness song voi tam tu
Loving kindness  song voi tam tuLoving kindness  song voi tam tu
Loving kindness song voi tam tu
 
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giảiLối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
Lối về Niết bàn Tỳ kheo Thích Minh Tâm giảng giải
 
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
Cuốn sách và giá trị trong đó hiện lan tỏa khắp thế giới, Bạn tôi chia sẻ cùn...
 
Tu voluongtam 1-2
Tu voluongtam 1-2Tu voluongtam 1-2
Tu voluongtam 1-2
 
Tu voluongtam 1 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
Tu voluongtam 1 - THẦY THÍCH THÔNG LẠCTu voluongtam 1 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
Tu voluongtam 1 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
 
Nguyên nhân khổ đau
Nguyên nhân khổ đauNguyên nhân khổ đau
Nguyên nhân khổ đau
 
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
[Sách] Hạnh phúc không khó tìm 1
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hanh phuc tai tam
 Hanh phuc tai tam Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
Ebook Hạnh phúc tại tâm [doantronghieu.com]
 
Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994Hanh phuc tai_tam_4994
Hanh phuc tai_tam_4994
 
Hanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tamHanh phuc tai tam
Hanh phuc tai tam
 
Hạnh phúc tại tâm (253p)
Hạnh phúc tại tâm (253p)Hạnh phúc tại tâm (253p)
Hạnh phúc tại tâm (253p)
 
Con đường đến tự do vô thượng
Con đường đến tự do vô thượngCon đường đến tự do vô thượng
Con đường đến tự do vô thượng
 

Compassionate Mother Quan Thế Âm - by Ven. Thích Trừng Sỹ

 • 1. Mẹ Hiền Quan Thế Âm Mẹ Hiền Quan Thế Âm Tác giả: Thích Trừng Sỹ Compassionate Mother Quan Thế Âm
 • 5. Như quý vị biết Mẹ hiền Quan Thế Âm (Quan  Yin/Avalokiteshvara), Người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi.
 • 7. As you know Compassionate Mother Quan Thế Âm(Quan  Yin/Avalokiteshvara), who has the great love, has the ability to be happy to listen to sounds of beings’ suffering. Each time we are in distress, we think wholeheartedly about Compassionate Mother, who will be immediately present, help us get out of danger.
 • 8. Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.
 • 9. In everyday life, our daddy can be a Compassionate Mother, our mom can be a Compassionate Mother, and our child can be a Compassionate Mother in the flesh who is present with us right in the present life.
 • 10. Khi ta gặp khó khăn, ta cầu  khẩn  Mẹ  hiền  Quan  Thế  Âm  một cách tha thiết, thì Mẹ hiền  sẽ  hiện  ra  ngay  và  cứu  giúp  chúng ta liền. 
 • 11. Lúc ấy, chúng ta được an vui và hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của Ba và của Má mình, an lạc của mình chính là an lạc của con cái mình, và tình thương của Ba và của Má mình chính là tình thương của Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm.
 • 12. Ngược lại, trong đời sống hằng ngày,  nếu  chúng  ta  không  cố  gắng  tu  tập,  thì  bất  hạnh  của  mình  chính  là  bất  hạnh của tất cả.
 • 13. When we meet with difficulties, we call upon Compassionate Mother Quan Thế Âm wholeheartedly, the Mother will appear immediately and help us at once.
 • 14. At that time, we will get peaceful and happy because our happiness is mainly our parents’ happiness, our peacefulness is mainly our children’ peacefulness, and our parents’ love is mainly Compassionate Mother Quan Thế Âm’s love.
 • 15. Conversely,  in  our  daily  lives,  if  we  do  not  attempt  to  cultivate,  our  unhappiness is mainly unhappiness of all.
 • 18. Thở vào, mình thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM. Thở ra, mình cũng thầm niệm NAM MÔ ĐỨC MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM.  
 • 19. We  understand  and  practice  like  this,  peacefulness  and  happiness  have  the  ability  to  permeate  and  make  our  bodies  and  minds  cool  and fresh.
 • 20. Now please invite you to jointly  practice  silently  reciting  the  names  of  Compassionate  Mother  Quan  Thế Âm about 15 minutes.
 • 21. Breathing in, we silently recite NAMO COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO AVALOKITASVARA BODHISATTVA).
 • 22. Breathing out, we silently recite NAMO COMPASSIONATE MOTHER QUAN THẾ ÂM (NAMO AVALOKITASVARA BODHISATTVA).     
 • 23. Khi niệm danh hiệu Mẹ hiền tới đâu, mình nhớ rõ tới đó. Mình niệm từng chữ, từng câu trong từng hơi thở vô và hơi thở ra có ý thức, chánh niệm và rõ ràng.
 • 24. Mỗi buổi sáng thức dậy, khi sinh  hoạt cá nhân xong, mình có thể  thực  tập  như  vậy  khoảng  15  phút.  Mỗi  buổi  tối  trước  khi  đi  ngủ,  mình  có  thể  thực  tập  như  vậy  khoảng  15  phút.  Thực  tập  đều đặn, chắn chắn chúng ta sẽ  được nhiều an lạc.  
 • 25. When reciting the 10 names of Compassionate Mother, we will clearly remember our having recited the 10 names of Hers. We recite every word, every sentence in every in-breathing and out-breathing with awareness, mindfulness and clarity.
 • 26. Every morning getting up, when we finish doing personal activities, we can practice the same as above about 15 minutes. Every evening before going to sleep, we can practice the same as above about 15 minutes. We practice so regularly, certainly we will get much peacefulness.
 • 27. Trước khi xe chạy, mình ngồi thoải mái  trong  xe,  cho  máy  nổ,  mình  bắt  đầu  thầm  niệm  danh  hiệu  Đức  Mẹ  Hiền  Quan Thế Âm khoảng 10 lần. Mình luôn  cầu nguyện Đức Mẹ Hiền Quan Âm gia  hộ, che chở, và hộ trì cho con, lái xe tới  nơi, về tới chốn bình yên và an toàn.  
 • 28. Mình  thực  tập  được  như  vậy  đều  đặn,  thì  năng  lượng  tình  thương  của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm có  thể  tưới  tẩm  và  thấm  sâu  vào  thân  tâm của mỗi chúng ta. 
 • 29. Kính chúc Quý vị an vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày! Thích Trừng Sỹ  
 • 30. Before driving, sitting comfortably in our car, opening engine, we start to silently recite the names of Compassionate Mother Quan Thế Âm about 10 times. We always pray to Lord Compassionate Mother to support, protect, and uphold peaceful energies to us who drive to places and back home safely and securely.
 • 31. We practice like this regularly,  loving energies of Lord  Compassionate Mother Quan  Thế Âm are able to water and  penetrate deeply into the body  and mind of each of us.
 • 33. May you all be peaceful and happy in your daily lives! By Thích Trừng Sỹ
 • 42. Ven. Thích Trừng Sỹ Email: thichtrungsy2002@yahoo.com thichtrungsy123@gmail.com http://www.phapnhan.blogspot.com/ http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc http://sites.google.com/site/trangnhathichtrungsy/