SlideShare a Scribd company logo
Annex de RAEE a la DARIG 2017
6 de febrer de 2018
ÍNDEX
• Marc normatiu
• Dades 2016
• Contingut Annex RAEE DARIG 2017
• Exemple emplenament
Dades 2016
Dades 2016
• Annexos presentats: 212
– ACCEPTATS: 198
– ACCEPTATS AMB DADES 179
• RAEE recollit: 42.713 tones
– Origen Catalunya: 39.712 tones (93%)
• RAEE transferits: 23.911 tones
– Fora Catalunya: 1.092 tones
• RAEE tractat: 39.964 tones
– RAEE PxR: 123 tones
Dades 2016 vs 2015
2016 2015 Variació
Annexos amb dades 179 164 9%
RAEE recollits 42.713 31.471 36%
RAEE recollits Catalunya 39.712 29.187 36%
RAEE tractat 39.964 26.002 154%
RAEE PxR 123 16 769%
Dades 2016
RAEE Objectiu
RD RAEE
(tones)
RAEE
recollit
(tones)
compliment
Domèstic 34.164 36.130 106%
Professional 6.239 3.583 57%
Total 40.402 39.712 98%
Dades 2016
18,91%
60,52%
0,53%
8,12%
11,92%
Procedència RAEE
Deixalleria
Distribució
Xarxes
Productors
Particulars
Industria
Dades 2015
Fracció 1
Aparells fred
19,37%
Fracció 2
Pantalles
8,78%
Fracció 3 Llums
1,41%
Fracció 4
Grans aparells
53,38%
Fracció 5 Petits
aparells
14,14%
Fracció 6
Informàtica
2,92%
Fracción 7
0,00%
RAEE 2016.
Fraccions RAEE (Catalunya)
Contingut Annex RAEE 2017
Contingut Annex RAEE 2016
• Entrades RAEE (Origen)
• Entrades procedents altres gestors
• Estoc de RAEE: inici i final
• RAEE transferits
• RAEE tractats i resultat del tractament
Contingut Annex RAEE 2017
Balanç masses coherent: Entrades =Sortides
Entrades + Entrades gestors + Estoc inici =
Estoc final + RAEE tractat + RAEE transferit
Entrades (deix/ distr..) RAEE tractat
Entrades gestor RAEE transferit
Estoc inici Estoc final
Contingut Annex RAEE 2017
• Entrades RAEE (Origen)
• Entrades procedents altres gestors
• RAEE transferits
• Estoc de RAEE: inici i final
• RAEE tractats i resultat del tractament
Entrades: 1 frigo 1 renta.+ 1 micro 1 impre. + 1 rentav.
E. gestor: 1 frigo 1 frigo + 1 micro
Transferit: 1 frigo 1 frigo + 1 micro
Tractat: 1 rentadora 1 impr + 1rentavaix.
1 frigo + 1 micro
Gestor
1
Gestor
2
Gestor
3
Deixalleria Botiga Empresa
1 frigo
1 impresora
1 frigo 1 frigo
1 micro
Entrades RAEE
Entrades de RAEE
– Fracció de recollida
– Grup de tractament (si es pot)
– Categoria RAEE (si es pot)
– Codi LER
– Procedència (deixalleria, distribució, particular,
indústria, xarxa de productors*)
– Tipologia (domèstic/professional)
– Origen: Catalunya/ Fora de Catalunya
– Finançament (RAP-SIG/No RAP-SIG)
– Tones
Entrades de RAEE (3)
• RAEE domèstics aquells que
procedeixen de llars particulars o de
fonts comercials, industrials,
institucionals o altres, però que per la
seva naturalesa siguin similars als
RAEE procedents de llars particulars.
• RAEE professional: la resta de RAEE
Fraccions de recollida
• FR1 Aparells intercanvi de temperatura
• FR2 Monitors i pantalles
• FR3 Làmpades
• FR4 Grans aparells
• FR5 Petits aparells
• FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions
petits
• FR7 Panells solars grans
Grups de tractament
• FR1 Aparells intercanvi de temperatura
– 1.1. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3
– 1.2. Aire condicionat
– 1.3. Radiadors i emissors tèrmics amb oli
• FR2 Monitors i pantalles
– 2.0 Monitors i pantalles sense desglossar
– 2.1. Monitors i pantalles CRT
– 2.2. Monitors i pantalles no CRT no LED
– 2.3. Monitors i pantalles LED
• FR3 Llums
– 3.0 Llums sense desglossar
– 3.1. Llums de descàrrega no LED i fluorescents
– 3.2. Llums LED
Grups de tractament
• FR4 Grans aparells
– 4.0. Grans aparells sense desglossar
– 4.1. Grans aparells amb components perillosos
– 4.2. Grans aparells (resta)
• FR5 Petits aparells
– 5.0 Petits aparells sense desglossar
– 5.1. Petits aparells amb components perillosos
– 5.2. Petits aparells (resta)
• FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions petits
• FR7 Panells solars grans
– 7.1. Panells fotovoltaics (Ex.: Si)
– 7.2. Panells fotovoltaics perillosos (Ex.: CdTe)
Categoria RAEE
51*. Petits aparells amb components perillosos i piles
incorporades
51.0* Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades
sense desglossar
2*- Petits electrodomèstics
4.4* - Altres aparells electrònics de consum
5.4* - Altres aparells d'enllumenat
6* - Eines elèctriques electròniques (amb excepció de les eines
industrials fixes de gran envergadura)
7* - Joguines o equips esportius i d'oci
8* - Productes sanitaris (amb excepció de tots els productes
implantats i infectats)
9* - Instruments de vigilància i control
RAEE procedents altre gestor
RAEE procedents altres gestors
• Es separa de les entrades de RAEE per evitar duplicar
dades RAEE recollits selectivament a Catalunya, ja
que els RAEE es mouen d’un gestor a un altre
Dades que es sol·licitaran:
• Tones de cada tipologia de RAEE entrades a la
instal·lació
• Gestor d’on prové el RAEE (Nom i codi E o codi NIMA)
RAEE procedents altres gestors
vs Entrades RAEE
Gestor que fa Annex
DARIG
Deixalleria
Distribució
Distribució Indústria
Gestor
Entrades RAEE
(procedència:
deixalleria, distribució etc.)
RAEE procedent
altres gestors
Estoc RAEE
Estoc RAEE
Dades que es sol·licitaran:
• Tones de cada tipologia de RAEE emmagatzemades a
1 de gener de 2017
• Tones de cada tipologia de RAEE emmagatzemades a
1 de gener de 2018
RAEE transferit
RAEE transferits
RAEE sencer no tractat que és transferit altre gestor:
• Gestor de destinació (Cat/Esp/UE/Resta) i codi
• Via de sortida (Preparació per a la reutilització/Altres)
• Tones
• Finançament (RAP-SIG/ No RAP-SIG)
RAEE tractat
RAEE tractats
RAEE tractat total o parcialment a la vostra instal·lació
• RAEE preparat per a la reutilització (ton SIG/no SIG)
• RAEE total tractat (exceptuant la preparació per a la
reutilització) (ton SIG/ no SIG)
• Resultats obtinguts amb el tractament del RAEE
– Components i materials reciclats (ton)
– Components i reciclats valoritzats energèticament (ton)
– Components i materials destinats al rebuig (ton)
% Reciclatge i Valorització
• Reciclatge (%) = components reciclats/RAEE tractat
• Valorització (%) =
(comp.reciclats + comp val. energ + RAEE PxR)/ (RAEE
tractat + RAEE PxR)
• Ho calcularà l’aplicatiu i mostrarà els resultats
RAEE tractat=
components i materials reciclats + components i
materials valoritzats energèticament + components i
materials destinats al rebuig
Objectius valorització, reciclatge i
PxR
CATEGORIES 15/8/2015-14/8/2018
1 GAE, 10 M.Exp 85% val
80% rec+PxR
3 informàtica
4 elec. consum
80% val
70% rec+PxR
2,5,6,7,8,9 75% val
55% rec+PxR
Làmpades 80% reci
Objectius valorització, reciclatge i
PxR
CATEGORIES >15/8/2018
1 Frigos, 4 GAE (>50 cm),
7 panells fotovoltaics
85% val
80% rec+PxR
2 Monitors 80% val
70% rec+PxR
5 PAE, 6 Informàtica 75% val
55% rec+PxR
3 Làmpades 80% reci
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Vies de sortida del RAEE
Exemple emplenament
Vies de sortida del RAEE
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Exemple emplenament
Moltes
gràcies!!!!!

More Related Content

More from Agència de Residus. Generalitat de Catalunya

More from Agència de Residus. Generalitat de Catalunya (20)

Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
Conclusions dels Grups de treball de la Jornada "Noves tendencies en Recollid...
 
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
Els canvis a la recollida selectiva a Barcelona. Experiència de recollida por...
 
Nou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
Nou enfoc de la recollida selectiva a LleidaNou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
Nou enfoc de la recollida selectiva a Lleida
 
Situació de la Recollida Selectiva a Catalunya en el nou context Català i Eur...
Situació de la Recollida Selectiva a Catalunya en el nou context Català i Eur...Situació de la Recollida Selectiva a Catalunya en el nou context Català i Eur...
Situació de la Recollida Selectiva a Catalunya en el nou context Català i Eur...
 
Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i recic...
Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i recic...Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i recic...
Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i recic...
 
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
 
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
Ajut per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgàni...
 
Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...
Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...
Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...
 
Subvenció per a projectes de foment de l'economia circular: Convocatòria 2018
Subvenció per a projectes de foment de l'economia circular: Convocatòria 2018Subvenció per a projectes de foment de l'economia circular: Convocatòria 2018
Subvenció per a projectes de foment de l'economia circular: Convocatòria 2018
 
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 FoodPresentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
Presentació del comité estratègic del Projecte Ecowaste 4 Food
 
El Projecte Ecowaste 4 food
El Projecte Ecowaste 4 foodEl Projecte Ecowaste 4 food
El Projecte Ecowaste 4 food
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció, pr...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per als projectes de foment de l...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per als projectes de foment de l...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per als projectes de foment de l...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per als projectes de foment de l...
 
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
La experiencia de Cataluña en la gestión de residuos. Recogida de la materia ...
 
Per què economia circular? La visió d'Europa
Per què economia circular? La visió d'EuropaPer què economia circular? La visió d'Europa
Per què economia circular? La visió d'Europa
 

Annex de RAEE a la Declaració Anual de Residus Industrials de Gestors, 2017

 • 1. Annex de RAEE a la DARIG 2017 6 de febrer de 2018
 • 2. ÍNDEX • Marc normatiu • Dades 2016 • Contingut Annex RAEE DARIG 2017 • Exemple emplenament
 • 3.
 • 5. Dades 2016 • Annexos presentats: 212 – ACCEPTATS: 198 – ACCEPTATS AMB DADES 179 • RAEE recollit: 42.713 tones – Origen Catalunya: 39.712 tones (93%) • RAEE transferits: 23.911 tones – Fora Catalunya: 1.092 tones • RAEE tractat: 39.964 tones – RAEE PxR: 123 tones
 • 6. Dades 2016 vs 2015 2016 2015 Variació Annexos amb dades 179 164 9% RAEE recollits 42.713 31.471 36% RAEE recollits Catalunya 39.712 29.187 36% RAEE tractat 39.964 26.002 154% RAEE PxR 123 16 769%
 • 7. Dades 2016 RAEE Objectiu RD RAEE (tones) RAEE recollit (tones) compliment Domèstic 34.164 36.130 106% Professional 6.239 3.583 57% Total 40.402 39.712 98%
 • 9. Dades 2015 Fracció 1 Aparells fred 19,37% Fracció 2 Pantalles 8,78% Fracció 3 Llums 1,41% Fracció 4 Grans aparells 53,38% Fracció 5 Petits aparells 14,14% Fracció 6 Informàtica 2,92% Fracción 7 0,00% RAEE 2016. Fraccions RAEE (Catalunya)
 • 11. Contingut Annex RAEE 2016 • Entrades RAEE (Origen) • Entrades procedents altres gestors • Estoc de RAEE: inici i final • RAEE transferits • RAEE tractats i resultat del tractament
 • 12. Contingut Annex RAEE 2017 Balanç masses coherent: Entrades =Sortides Entrades + Entrades gestors + Estoc inici = Estoc final + RAEE tractat + RAEE transferit Entrades (deix/ distr..) RAEE tractat Entrades gestor RAEE transferit Estoc inici Estoc final
 • 13.
 • 14. Contingut Annex RAEE 2017 • Entrades RAEE (Origen) • Entrades procedents altres gestors • RAEE transferits • Estoc de RAEE: inici i final • RAEE tractats i resultat del tractament
 • 15. Entrades: 1 frigo 1 renta.+ 1 micro 1 impre. + 1 rentav. E. gestor: 1 frigo 1 frigo + 1 micro Transferit: 1 frigo 1 frigo + 1 micro Tractat: 1 rentadora 1 impr + 1rentavaix. 1 frigo + 1 micro Gestor 1 Gestor 2 Gestor 3 Deixalleria Botiga Empresa 1 frigo 1 impresora 1 frigo 1 frigo 1 micro
 • 17. Entrades de RAEE – Fracció de recollida – Grup de tractament (si es pot) – Categoria RAEE (si es pot) – Codi LER – Procedència (deixalleria, distribució, particular, indústria, xarxa de productors*) – Tipologia (domèstic/professional) – Origen: Catalunya/ Fora de Catalunya – Finançament (RAP-SIG/No RAP-SIG) – Tones
 • 18. Entrades de RAEE (3) • RAEE domèstics aquells que procedeixen de llars particulars o de fonts comercials, industrials, institucionals o altres, però que per la seva naturalesa siguin similars als RAEE procedents de llars particulars. • RAEE professional: la resta de RAEE
 • 19. Fraccions de recollida • FR1 Aparells intercanvi de temperatura • FR2 Monitors i pantalles • FR3 Làmpades • FR4 Grans aparells • FR5 Petits aparells • FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions petits • FR7 Panells solars grans
 • 20. Grups de tractament • FR1 Aparells intercanvi de temperatura – 1.1. Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3 – 1.2. Aire condicionat – 1.3. Radiadors i emissors tèrmics amb oli • FR2 Monitors i pantalles – 2.0 Monitors i pantalles sense desglossar – 2.1. Monitors i pantalles CRT – 2.2. Monitors i pantalles no CRT no LED – 2.3. Monitors i pantalles LED • FR3 Llums – 3.0 Llums sense desglossar – 3.1. Llums de descàrrega no LED i fluorescents – 3.2. Llums LED
 • 21. Grups de tractament • FR4 Grans aparells – 4.0. Grans aparells sense desglossar – 4.1. Grans aparells amb components perillosos – 4.2. Grans aparells (resta) • FR5 Petits aparells – 5.0 Petits aparells sense desglossar – 5.1. Petits aparells amb components perillosos – 5.2. Petits aparells (resta) • FR6 Aparells informàtica i telecomunicacions petits • FR7 Panells solars grans – 7.1. Panells fotovoltaics (Ex.: Si) – 7.2. Panells fotovoltaics perillosos (Ex.: CdTe)
 • 22. Categoria RAEE 51*. Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades 51.0* Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades sense desglossar 2*- Petits electrodomèstics 4.4* - Altres aparells electrònics de consum 5.4* - Altres aparells d'enllumenat 6* - Eines elèctriques electròniques (amb excepció de les eines industrials fixes de gran envergadura) 7* - Joguines o equips esportius i d'oci 8* - Productes sanitaris (amb excepció de tots els productes implantats i infectats) 9* - Instruments de vigilància i control
 • 24. RAEE procedents altres gestors • Es separa de les entrades de RAEE per evitar duplicar dades RAEE recollits selectivament a Catalunya, ja que els RAEE es mouen d’un gestor a un altre Dades que es sol·licitaran: • Tones de cada tipologia de RAEE entrades a la instal·lació • Gestor d’on prové el RAEE (Nom i codi E o codi NIMA)
 • 25. RAEE procedents altres gestors vs Entrades RAEE Gestor que fa Annex DARIG Deixalleria Distribució Distribució Indústria Gestor Entrades RAEE (procedència: deixalleria, distribució etc.) RAEE procedent altres gestors
 • 27. Estoc RAEE Dades que es sol·licitaran: • Tones de cada tipologia de RAEE emmagatzemades a 1 de gener de 2017 • Tones de cada tipologia de RAEE emmagatzemades a 1 de gener de 2018
 • 29. RAEE transferits RAEE sencer no tractat que és transferit altre gestor: • Gestor de destinació (Cat/Esp/UE/Resta) i codi • Via de sortida (Preparació per a la reutilització/Altres) • Tones • Finançament (RAP-SIG/ No RAP-SIG)
 • 31. RAEE tractats RAEE tractat total o parcialment a la vostra instal·lació • RAEE preparat per a la reutilització (ton SIG/no SIG) • RAEE total tractat (exceptuant la preparació per a la reutilització) (ton SIG/ no SIG) • Resultats obtinguts amb el tractament del RAEE – Components i materials reciclats (ton) – Components i reciclats valoritzats energèticament (ton) – Components i materials destinats al rebuig (ton)
 • 32. % Reciclatge i Valorització • Reciclatge (%) = components reciclats/RAEE tractat • Valorització (%) = (comp.reciclats + comp val. energ + RAEE PxR)/ (RAEE tractat + RAEE PxR) • Ho calcularà l’aplicatiu i mostrarà els resultats RAEE tractat= components i materials reciclats + components i materials valoritzats energèticament + components i materials destinats al rebuig
 • 33.
 • 34. Objectius valorització, reciclatge i PxR CATEGORIES 15/8/2015-14/8/2018 1 GAE, 10 M.Exp 85% val 80% rec+PxR 3 informàtica 4 elec. consum 80% val 70% rec+PxR 2,5,6,7,8,9 75% val 55% rec+PxR Làmpades 80% reci
 • 35. Objectius valorització, reciclatge i PxR CATEGORIES >15/8/2018 1 Frigos, 4 GAE (>50 cm), 7 panells fotovoltaics 85% val 80% rec+PxR 2 Monitors 80% val 70% rec+PxR 5 PAE, 6 Informàtica 75% val 55% rec+PxR 3 Làmpades 80% reci
 • 43.
 • 48. Exemple emplenament Vies de sortida del RAEE
 • 49. Exemple emplenament Vies de sortida del RAEE
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.