SlideShare a Scribd company logo
Ñýäýâ: Ìýíäëýõ ¸ñ
Çîðèëãî
Ìîíãîë óóäûí ìýíäëýõ ¸ñ íü
 õ¿íäýòãýë áîëîõûã ñàéòàð
 îéëãóóëæ óëàìæëàëò
 ìýíä èëãýýíèé òºð뺺ñ
 ñóðàëöàíà.
Ìýíäëýõ ¸ñ çàíøëûí óëàìæëàë
àëäàãäàæ ýòãýýä õýëëýãýýð ìýíäëýõ
áóñäûã ¿ë òîîìñîðëîõ áàéäëààñ
çàéëñõèéõ. Ìîíãîë óóäûí ìýíäëýõ ¸ñ
çàíøèëòàé òàíèëöàæ,ò¿¿íýýñ
ñóðàëöàõ àäâàð äàäàë òºëºâø¿¿ëíý.
1.Óäèðòãàë øàò
2.Ìýäëýã á¿òýýëãýõ øàò
3.Òóñãàë øàò
4.Ãýðèéí äààëãàâàð
2.Õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíä ìýíä èëãýý
ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý?
3.Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäîî ìýíäýëäýãã¿é
áàéñàí áîë ÿìàð áàéõ âý?
4.Ìîíãîëûí óëàìæëàëò ìýíä èëãýý áóñàä
îðíû ìýíä èëãýýòýé õàðüöóóëæ áè íý ¿¿
5.Ìýíä èëãýýíèé òàëààð ìýääýã
ç¿éëýý áè íý ¿¿?
•ªäºð òóòìûí
 •Óëèðëûí
 •Åðººëò
ªíºòýé ñàéõàí òàðãàí òàâòàé
     ºâºëæèæ áàéíà óó?
Òàðãàí ñàéõàí õàâàðæèæ áàéíà óó?
Ìàë ñ¿ðýã òàðãàí îðîâ óó?
Òºë á¿ðýí ìýíä ñ¿ðýã ºñ áàéíà óó?
• Ñàéõàí çóñàæ áàéíà óó àéðàã
öàãàà ýëáýã ¿¿?
•Çóíæëàãà ñàéõàí óó?
Íàìðûí óëèðàëòàé çîõèöñîí
ìýíä èëãýý
 Òàðãàí ñàéõàí íàìàðæèæ
 áàéíà óó? Ìàë ñ¿ðýã òàðãà
 ñàéí àâñàí óó?
Ñàâ èíü ä¿¿ðýí ñààëü èíü
àðâèí ñààñàí ìàë èíü îëîí
áîëîã
“Áèäíèé ìýíä” ä¿ðèéí
       òîãëîëò
Ìýíäëýõ, õ¿íäëýõ, òàíèëöàõ, áýëýã  Õ¿í ýä þìòàé õàðèëöàõ ¸ñ
ºãºõ áà àâàõ ¸ñ           ñóðòàõóóíû õàðèëöàà

Õ¿íèé õºäºëìºð á¿òýýëèéã      Õ¿í õ¿íòýéãýý õàðèëöàõ ¸ñ
õ¿íäýòãýõ,àðâè õÿìãà áàéõ      ñóðòàõóóíû õàðèëöàà
áàéãàà þìàà çºâ ýäýëæ õýðýãëýõ

Óðãàìàë ,àìüòàí, àãààð, õºðñ    Õ¿í ººðòýéãýý õàðüöàõ ¸ñ
çýðãèéã õàéðëàõ           ñóðòàõóóíû õàðèëöàà

ªºðèé㺺 çºâ ¿íýëæ ñàéí òàëàà    Õ¿í áàéãàëüòàé õàðüöàõ ¸ñ
áýõæ¿¿ëæ äóòàãäàëàà çàñàõ íýð    ñóðòàõóóíû õàðèëöàà
òºðºº õàìãààëàõ
•Ìýíä èëãýý íü õ¿í îðøèí àìüäàð áóé ãàçàð
çààâàë áàéäàã ìºíõèéí ¸ñ ãýäãèéã ìýäýæ àâëàà.

•Ìýíä èëãýý áîë õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíû àíõíû
õýëáýð õ¿íäýòãýæ áóéãàà èëýðõèéëñýí
õýðýãñýë

•  Ìîíãîë óóä ýðò äýýð ¿åýñ ìýíä èëãýýíèé îëîí
ñàéõàí óëàìæëàëò õýëáýð¿¿äòýé þì áàéíà.
õ¿í íèéãýì õàìðàõ õ¿ðýý 5 ð àíãè

More Related Content

What's hot (20)

Baigaliin zurag
Baigaliin zuragBaigaliin zurag
Baigaliin zurag
 
Baigaliin zurag
Baigaliin zuragBaigaliin zurag
Baigaliin zurag
 
Duuniiug
DuuniiugDuuniiug
Duuniiug
 
мадлен
мадленмадлен
мадлен
 
№7
№7№7
№7
 
Tz 7
Tz 7Tz 7
Tz 7
 
3. zogsoh suuh chadvar
3. zogsoh suuh chadvar3. zogsoh suuh chadvar
3. zogsoh suuh chadvar
 
владо обичай ме
владо обичай мевладо обичай ме
владо обичай ме
 
shud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberlehshud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberleh
 
Полёты во сне и наяву
Полёты во сне и наявуПолёты во сне и наяву
Полёты во сне и наяву
 
portfolio
portfolioportfolio
portfolio
 
практ7
практ7практ7
практ7
 
лабар7
лабар7лабар7
лабар7
 
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
 
ýíõìàà àâæ ÿâàõ
ýíõìàà àâæ ÿâàõýíõìàà àâæ ÿâàõ
ýíõìàà àâæ ÿâàõ
 
7
77
7
 
Tuul
TuulTuul
Tuul
 
Cnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberlehCnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberleh
 
Nbb18
Nbb18Nbb18
Nbb18
 
12345
1234512345
12345
 

More from Ulzima

гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгаварUlzima
 
монгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р ангимонгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р ангиUlzima
 
аравт задлан хасах
аравт задлан хасахаравт задлан хасах
аравт задлан хасахUlzima
 
мх өлзиймаа
мх өлзиймаамх өлзиймаа
мх өлзиймааUlzima
 
я.өлзий.Odp 0
я.өлзий.Odp 0я.өлзий.Odp 0
я.өлзий.Odp 0Ulzima
 
өлзиймаа
өлзиймааөлзиймаа
өлзиймааUlzima
 
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4Ulzima
 
нийлбэр олох үзүүлэн 1
нийлбэр олох үзүүлэн 1нийлбэр олох үзүүлэн 1
нийлбэр олох үзүүлэн 1Ulzima
 
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаахүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймааUlzima
 
Enkhjargal
EnkhjargalEnkhjargal
EnkhjargalUlzima
 
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copy
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copyхүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copy
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copyUlzima
 
Dugnelt
DugneltDugnelt
DugneltUlzima
 
Dugnelt
DugneltDugnelt
DugneltUlzima
 

More from Ulzima (13)

гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
монгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р ангимонгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р анги
 
аравт задлан хасах
аравт задлан хасахаравт задлан хасах
аравт задлан хасах
 
мх өлзиймаа
мх өлзиймаамх өлзиймаа
мх өлзиймаа
 
я.өлзий.Odp 0
я.өлзий.Odp 0я.өлзий.Odp 0
я.өлзий.Odp 0
 
өлзиймаа
өлзиймааөлзиймаа
өлзиймаа
 
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4
хоёроор үржүүлэх үзүүлэн 4
 
нийлбэр олох үзүүлэн 1
нийлбэр олох үзүүлэн 1нийлбэр олох үзүүлэн 1
нийлбэр олох үзүүлэн 1
 
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаахүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа
 
Enkhjargal
EnkhjargalEnkhjargal
Enkhjargal
 
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copy
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copyхүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copy
хүн орчин 4 р хичээл я.өлзиймаа - copy
 
Dugnelt
DugneltDugnelt
Dugnelt
 
Dugnelt
DugneltDugnelt
Dugnelt
 

õ¿í íèéãýì õàìðàõ õ¿ðýý 5 ð àíãè

 • 2. Çîðèëãî Ìîíãîë óóäûí ìýíäëýõ ¸ñ íü õ¿íäýòãýë áîëîõûã ñàéòàð îéëãóóëæ óëàìæëàëò ìýíä èëãýýíèé òºð뺺ñ ñóðàëöàíà.
 • 3. Ìýíäëýõ ¸ñ çàíøëûí óëàìæëàë àëäàãäàæ ýòãýýä õýëëýãýýð ìýíäëýõ áóñäûã ¿ë òîîìñîðëîõ áàéäëààñ çàéëñõèéõ. Ìîíãîë óóäûí ìýíäëýõ ¸ñ çàíøèëòàé òàíèëöàæ,ò¿¿íýýñ ñóðàëöàõ àäâàð äàäàë òºëºâø¿¿ëíý.
 • 4. 1.Óäèðòãàë øàò 2.Ìýäëýã á¿òýýëãýõ øàò 3.Òóñãàë øàò 4.Ãýðèéí äààëãàâàð
 • 5. 2.Õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíä ìýíä èëãýý ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý? 3.Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäîî ìýíäýëäýãã¿é áàéñàí áîë ÿìàð áàéõ âý? 4.Ìîíãîëûí óëàìæëàëò ìýíä èëãýý áóñàä îðíû ìýíä èëãýýòýé õàðüöóóëæ áè íý ¿¿ 5.Ìýíä èëãýýíèé òàëààð ìýääýã ç¿éëýý áè íý ¿¿?
 • 7.
 • 8. ªíºòýé ñàéõàí òàðãàí òàâòàé ºâºëæèæ áàéíà óó?
 • 9.
 • 10. Òàðãàí ñàéõàí õàâàðæèæ áàéíà óó? Ìàë ñ¿ðýã òàðãàí îðîâ óó? Òºë á¿ðýí ìýíä ñ¿ðýã ºñ áàéíà óó?
 • 11.
 • 12. • Ñàéõàí çóñàæ áàéíà óó àéðàã öàãàà ýëáýã ¿¿? •Çóíæëàãà ñàéõàí óó?
 • 13.
 • 14. Íàìðûí óëèðàëòàé çîõèöñîí ìýíä èëãýý Òàðãàí ñàéõàí íàìàðæèæ áàéíà óó? Ìàë ñ¿ðýã òàðãà ñàéí àâñàí óó?
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Ñàâ èíü ä¿¿ðýí ñààëü èíü àðâèí ñààñàí ìàë èíü îëîí áîëîã
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 23. Ìýíäëýõ, õ¿íäëýõ, òàíèëöàõ, áýëýã Õ¿í ýä þìòàé õàðèëöàõ ¸ñ ºãºõ áà àâàõ ¸ñ ñóðòàõóóíû õàðèëöàà Õ¿íèé õºäºëìºð á¿òýýëèéã Õ¿í õ¿íòýéãýý õàðèëöàõ ¸ñ õ¿íäýòãýõ,àðâè õÿìãà áàéõ ñóðòàõóóíû õàðèëöàà áàéãàà þìàà çºâ ýäýëæ õýðýãëýõ Óðãàìàë ,àìüòàí, àãààð, õºðñ Õ¿í ººðòýéãýý õàðüöàõ ¸ñ çýðãèéã õàéðëàõ ñóðòàõóóíû õàðèëöàà ªºðèé㺺 çºâ ¿íýëæ ñàéí òàëàà Õ¿í áàéãàëüòàé õàðüöàõ ¸ñ áýõæ¿¿ëæ äóòàãäàëàà çàñàõ íýð ñóðòàõóóíû õàðèëöàà òºðºº õàìãààëàõ
 • 24. •Ìýíä èëãýý íü õ¿í îðøèí àìüäàð áóé ãàçàð çààâàë áàéäàã ìºíõèéí ¸ñ ãýäãèéã ìýäýæ àâëàà. •Ìýíä èëãýý áîë õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíû àíõíû õýëáýð õ¿íäýòãýæ áóéãàà èëýðõèéëñýí õýðýãñýë • Ìîíãîë óóä ýðò äýýð ¿åýñ ìýíä èëãýýíèé îëîí ñàéõàí óëàìæëàëò õýëáýð¿¿äòýé þì áàéíà.