SlideShare a Scribd company logo
TUN-I KAMI
TUN- I KAMI GINOO
SA PAGSUNOD KANIMO
SA PAGSUBAY SA DALAN
ANG DALAN
SA KALUWASAN
II
TUN-I KAMI GINOO
SA PAGSUNOD
SA LAKANG MO
MGA TUNOB SA HAWAN
TIMAAN SA KAGAWASAN
III
TUN-I KAMI GINOO
SA PAGPUGONG UG
PAGPASAYLO
SA PAGPADAYAG
SA MATUOD
KON ANGAY UG
AMONG KATUNGOD
FINALE:
TUN-I KAMI
TUN-I KAMI
GINOO
NAGAKOMPISAL
AKO SA DIOS,
NGA AMAHAN
MAKAGAGAHUM
SA TANAN,
UG KANINYO
MGA IGSOON
KAY NAKALAPAS
AKO UG DAKU
UYAMOT,
SA HUNAHUNA,
SA PULONG
UG SA BUHAT,
UG SA WALA
PAGBUHAT
SA ANGAYANG
BUHATON.
KAY AKONG SALA,
AKONG SALA,
AKONG DAKONG
SALA.
BUSA
NANGAMUYO AKO
KANG SANTA MARIA
KANUNAY’NG ULAY,
SA TANAN MGA
ANGEL UG MGA
SANTOS,
UG KANINYO
MGA IGSOON,
ARON INYO
AKONG I-AMPO
SA GINOO NGA
ATONG DIOS.
KYRIE
GINOO MALOOY
KA KANAMO
O KRISTO MALOOY
KA KANAMO
GINOO MALOOY
KA KANAMO…
SALMO RESPONSORYO
MISAKA ANG DIOS SA
IYANG TRONO UBAN SA
MGA SINGGIT SA KALIPAY,
USA KA TINGOG SA MGA
TRUMPETA ALANG SA
GINOO
GRADUAL:
BALIK- BALIKON TA
SA PAG-AWIT
ANG PULONG SA
ATONG GINOO
MAKIT-AN TA UNTA
ANG KALADMON
UG KATAS-ON
SA PULONG
SA ATONG GINOO
KORO
O PULONG NGA
MATAHUM
O PULONG
TALAGSAON
O PULONG
NGA GINAMITHI
O PULONG
SA KINABUHI
TUDLUAN MO KAMI
O GINOO
SA PAGHIGUGMA
SA PULONG MO
MATUGKAD UNTA
NAMO
ANG KALAWOM
SA PULONG MO
O MAHAL NAMONG
GINOO
KORO
O PULONG NGA
MATAHUM
O PULONG
TALAGSAON
O PULONG
NGA GINAMITHI
O PULONG
SA KINABUHI
KATILINGBANONG PAG-AMPO
DAYGON IKAW GINOONG DIOS
LALAKI:
DAYGON IKAW
GINOONG DIOS SA
TANANG KALIBUTAN
KAY GIKAN
SA IMONG
KAMANGGIHATAGON
NADAWAT NAMO
KINING
AMONG GIHALAD
KANIMO ANG PAN
NGA ABOT SA YUTA
GINAMA SA KAMOT
SA MGA TAWO
MAHIMO KINI’G
KALAN-ON
SA KINABUHI
ALANG KANAMO
BABAE:
DAYGON IKAW
GINOONG DIOS
SA TANANG
KALIBUTAN
KAY GIKAN
SA IMONG
KAMANGGIHATAGON
NADAWAT NAMO
KINING
AMONG GIHALAD
KANIMO ANG BINO
NGA ABOT SA YUTA
GINAMA SA KAMOT
SA MGA TAWO
MAHIMO KINING
ILIMNON NGA
ESPIRITUHANON
ALANG KANAMO
SANTOS
SANTOS, SANTOS,
SANTOS
GINOONG DIYOS
SA KAGAHUMAN
PUNO ANG
LANGIT UG YUTA
SA IMONG HIMAYA
OSANA, OSANA,
OSANA SA
KAHITAS-AN
OSANA, OSANA,
OSANA SA
KAHITAS-AN
DAYGON ANG
NAGA-ANHI
SA NGALAN
SA GINOO
OSANA, OSANA,
OSANA SA
KAHITAS-AN
OSANA, OSANA,
OSANA SA
KAHITAS-AN
AKLAMASYON:
SI KRISTO
GIHANDOM NAMO
KAUGALINGON
NIYA GIHALAD
LAWAS DUGO NI KRISTO
GIPANAG-AMBITAN NAMO
HANGTUD NGA
SIYA MOBALIK
SA IYANG PAGBALIK
NGANHI
AMEN…
AMEN, AMEN, AMEN
AMEN, AMEN, AMEN
AMEN
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO NGA
ANAA SA MGA LANGIT
PAGDAYGON ANG
IMONG NGALAN
UMABOT KANAMO
ANG IMONG
GINGHARIAN
MATUMAN ANG
IMONG PAGBUOT
DINHI SA YUTA
MAINGON SA
LANGIT
ANG
KALAN - ON NAMO
SA MATAG ADLAW
IHATAG KANAMO
KARONG ADLAWA
UG PASAYLOA KAMI
SA AMONG MGA SALA
MAINGON NGA KAMI
NAGAPASAYLO SA MGA
NAKA SALA KANAMO
UG DILI MO KAMI
ITUGYAN
SA PANULAY
HINUNUA LUWASA
KAMI SA DAUTAN
DOXOLOGY
KAY IMO MAN
ANG GINGHARIAN
ANG GAHUM UG
ANG HIMAYA
HANGTUD
SA KAHANGTURAN
KORDERO SA DIYOS
TB:
KORDERO SA DIYOS
NGA NAGAWAGTANG
SA MGA SALA
SA KALIBUTAN
MALUOY KA
KANAMO
KORDERO
SA DIYOS
MALUOY KA
SA:
KORDERO SA DIYOS
NGA NAGAWAGTANG
SA MGA SALA
SA KALIBUTAN
MALUOY KA
KANAMO
KORDERO
SA DIYOS
MALUOY KA
SATB:
KORDERO SA DIYOS
NGA NAGAWAGTANG
SA MGA SALA
SA KALIBUTAN
IHATAG MO KANAMO
ANG IMONG
KALINAW
TB:
MALOOY KA….
GINOO,
DILI AKO ANGAY NGA
MUKALAWAT KANIMO,
APAN IPAMULONG
LAMANG
UG MAMAAYO AKO.
MANALIG KA
I.
ILUOM LAHAT NG
TAKOT SA IYONG
DAMDAMIN
ANG PANGALAN NYA
LAGI ANG TAWAGIN
AT S'YA'Y NAKIKINIG
SA BAWAT HINAING
II.
MAGMASID AT
MAMULAT
SA KANYANG
KAPANGYARIHAN
NABATID MO BA NA
S'YA'Y NAGLALAAN
AT PATULOY NA
NAGHAHATID
NG TUNAY
NA KALAYAAN
CHORUS:
MANALIG KA,
TUYUIN ANG LUHA
SA MGA MATA
HINDI S'YA
PANAGINIP,
HINDI S'YA ISANG
PANGARAP
S'YA'Y BUHAY,
MANALIG KA
III.
AT NGAYO’Y
TILA WALANG
MARARATING
NA BUKAS
NGUNIT KUNG
S’YA ANG ATING
HAHAYAANG
MAGLANDAS
PAG-ASA AY
MULING MABIBIGKAS
CHORUS:
MANALIG KA,
TUYUIN ANG LUHA
SA MGA MATA
HINDI S'YA
PANAGINIP,
HINDI S'YA ISANG
PANGARAP
S'YA'Y BUHAY,
MANALIG KA
FINALE
MANALIG KA,
TUYUIN ANG LUHA
SA MGA MATA
HINDI S’YA
NATUTULOG
HINDI S’YA
NAKAKALIMOT
KAY HESUS
MANALIG KA
AWIT NG PAGHILOM
I.
PANGINOON KO
HANAP-HANAP KA
NG PUSO
TINIG MO'Y ISANG
AWIT, PAGHILOM
PANGINOON KO,
HANAP-HANAP
KA NG PUSO
TINIG MO'Y ISANG
AWIT, PAGHILOM
BABAE:
ANG BALING NG
AKING DIWA
AY SA 'YO
HUWAG NAWANG
PABABAYAANG
MASIPHAYO
IKAW ANG
BUNTONG-HININGA
NG BUHAY
DULOT MO'Y
KAPAYAPAAN,
PAG-IBIG
KORO:
PANGINOON KO,
HANAP-HANAP
KA NG PUSO
TINIG MO'Y ISANG
AWIT, PAGHILOM
BABAE:
AKO'Y AKAYIN SA
DAANG MATUWID
HUWAG NAWANG
PAHINTULUTANG
MABIGHANI
LALAKI:
SA PANANDALIAN
AT HUWAD NA RILAG
IKAW ANG AKING
TANGING
TAGAPAGLIGTAS
KORO:
PANGINOON KO,
HANAP-HANAP
KA NG PUSO
TINIG MO'Y ISANG
AWIT, PAGHILOM
SIGWA SA 'KING
KALOOBAN,
'YONG MASDAN
PAHUPAIN ANG
BUGSO NG
KALUNGKUTAN
YAKAPIN NG
BUONG HIGPIT,
'YONG ANAK
NANG MAYAKAP DIN
ANG BAYAN
MONG IBIG
KORO:
//:PANGINOON KO,
HANAP-HANAP
KA NG PUSO
TINIG MO'Y ISANG
AWIT, PAGHILOM://
INADLAW-ADLAW NGA PAG-
AMPO
DEBOSYON NGADTO SA
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE
MAGALLANES
O INAHAN, NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO:
KAMI KARON NAGADANGOP
KANIMO.
IPANGAMA KAMI KANG
JESUKRISTO, GINOO UG
MANLULUWAS; BUNGA SA TIYAN
MO.
SA KALIPAY MAPUNO TANAN
NAMONG ADLAW;
SA KAHAYAG MAGIYAHAN AMONG
LARAW;
SA KASAKIT DILI KAMI MAPILDI SA
HILAK;
SA HIMAYA MOSILAW SA
DIOSNONG SIDLAK
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO:
GISALIG NAMO SA IMONG
INAHANONG KAAYO
AMONG PAMILYA, PANGINABUHI-
AN, UG TRABAHO
SA MAAYONG
PANGLAWAS KAMI
GASAHI;
SA TANANG KALISUD
IIWAY UG PANALIPDI.
ITUGOT NGA ANG
CELLPHONE, INTERNET,
UG TEKNOLOHIYA
MAHIMONG KAHIMANAN SA
KATARUNG UG GUGMA.
AMPINGI ANG KABUS,
BATAN-ON, UG
KABABAYEN-AN,
UG TABANGI ANG ASAWA
NGA BUOT MAHIMONG
INAHAN
IKAW, O BIRHENG MILAGROSA
KAMI KANUNAY MODANGOP SA
IMONG PANGALIYA.
SA KAHILOM KARON IPADANGAT
KANIMO KINING MGA KATUYOAN
SA KASING-KASING KO:
PANALIPDI ANG IMONG
LUNGSOD, AMONG
PANIMALAY, AMONG
DAPIT, UG TIBUOK NASUD.
IKAW ANG RAYNA SA YUTA
UG KALANGITAN
MAGTUDLO KANAMO PAG-
AMPING SA KINAIYAHAN
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO:
ITUGOT NGA DAW SAMA SA
ROSARYO, KAMI
MADUGTONG KANUNAY
KANG JESUKRISTO,
ARON PINAAGI SA KRUS
NGA IYANG PAGTAHAN SA
KAUGALINGON
KAMI MAKABATON SA
KAHINGPITAN NGA
LANGITNON, AMEN.
TULUBAGON
WALAY BISAN KINSA NGA
MABUHI
SA KAUGALINGON LAMANG
WALAY BISAG KINSA NGA
MAMATAY
SA KAUGALINGON LAMANG
KORO
KITANG TANAN DUNAY
TULUBAGON SA
USAG-USA
KITANG TANAN
GIHIUSA SA DIOS NGA
‘YANG KATAWHAN
SA ATONG PAGPANGGA
UG PAG-ALAGAD SA
KAIGSOONAN
GISANGYAW TA ANG
MAAYONG BALITA
SA KALUWASAN
KORO
KITANG TANAN DUNAY
TULUBAGON SA
USAG-USA
KITANG TANAN
GIHIUSA SA DIOS NGA
‘YANG KATAWHAN
UG MAGKADUYONG
ANG PANAG-AWIT SA
KANASURAN KITA
PAGA-ILHON NGA
ANAK SA DIOS NGA
AMAHAN
KORO
KITANG TANAN DUNAY
TULUBAGON SA
USAG-USA
KITANG TANAN
GIHIUSA SA DIOS NGA
‘YANG KATAWHAN

More Related Content

Similar to 4th-SUNDAY-FEBRUARY-262023-FINAL-1.pptx

Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
Shirley Valera
 
Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
Shirley Valera
 
HOLY MASS.pptx
HOLY MASS.pptxHOLY MASS.pptx
HOLY MASS.pptx
VincentCampos4
 
COMMUNION.pptx
COMMUNION.pptxCOMMUNION.pptx
COMMUNION.pptx
MervinBauya
 
CST MASS PPT.pptx
CST MASS PPT.pptxCST MASS PPT.pptx
CST MASS PPT.pptx
christiancalatcat1
 
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
Decemark
 
PRAYER FOR SYNOD.pptx
PRAYER FOR SYNOD.pptxPRAYER FOR SYNOD.pptx
PRAYER FOR SYNOD.pptx
SheenaMaeMahinay
 
383470493-Sunday.pptx
383470493-Sunday.pptx383470493-Sunday.pptx
383470493-Sunday.pptx
TotoyBibo6
 
Mass songs.
Mass songs.Mass songs.
Mass songs.
Mannes Anthony
 
Antecipated mass only
Antecipated mass onlyAntecipated mass only
Antecipated mass only
Mannes Anthony
 
Ang diwa ng pasko
Ang diwa ng paskoAng diwa ng pasko
Ang diwa ng pasko
Celina Mae Lara Sanghilan
 
PRAISE AND WORSHIP.pptx
PRAISE AND WORSHIP.pptxPRAISE AND WORSHIP.pptx
PRAISE AND WORSHIP.pptx
MichelleGariando
 
Simbang gabi mass
Simbang gabi massSimbang gabi mass
Simbang gabi mass
Mannes Anthony
 
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
CHRISWEEP
 
Sunday mass english 9 am
Sunday mass english 9 amSunday mass english 9 am
Sunday mass english 9 am
Mannes Anthony
 
Tarucan
TarucanTarucan
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vd
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vdSunday mass 2012 may 13 (2)_vd
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vd
Mae Mendez
 
Oct6 mass - @nsutingco
Oct6 mass - @nsutingcoOct6 mass - @nsutingco
Oct6 mass - @nsutingco
Nica Sutingco
 
30th sunday.pptx
30th sunday.pptx30th sunday.pptx
30th sunday.pptx
Bryan Farol
 
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptxSACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
rolanjimenez2
 

Similar to 4th-SUNDAY-FEBRUARY-262023-FINAL-1.pptx (20)

Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
 
Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
 
HOLY MASS.pptx
HOLY MASS.pptxHOLY MASS.pptx
HOLY MASS.pptx
 
COMMUNION.pptx
COMMUNION.pptxCOMMUNION.pptx
COMMUNION.pptx
 
CST MASS PPT.pptx
CST MASS PPT.pptxCST MASS PPT.pptx
CST MASS PPT.pptx
 
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
1 Ash Wednesdayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.pptx
 
PRAYER FOR SYNOD.pptx
PRAYER FOR SYNOD.pptxPRAYER FOR SYNOD.pptx
PRAYER FOR SYNOD.pptx
 
383470493-Sunday.pptx
383470493-Sunday.pptx383470493-Sunday.pptx
383470493-Sunday.pptx
 
Mass songs.
Mass songs.Mass songs.
Mass songs.
 
Antecipated mass only
Antecipated mass onlyAntecipated mass only
Antecipated mass only
 
Ang diwa ng pasko
Ang diwa ng paskoAng diwa ng pasko
Ang diwa ng pasko
 
PRAISE AND WORSHIP.pptx
PRAISE AND WORSHIP.pptxPRAISE AND WORSHIP.pptx
PRAISE AND WORSHIP.pptx
 
Simbang gabi mass
Simbang gabi massSimbang gabi mass
Simbang gabi mass
 
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
(1 TO 5) ITO ANG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN ....+....
 
Sunday mass english 9 am
Sunday mass english 9 amSunday mass english 9 am
Sunday mass english 9 am
 
Tarucan
TarucanTarucan
Tarucan
 
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vd
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vdSunday mass 2012 may 13 (2)_vd
Sunday mass 2012 may 13 (2)_vd
 
Oct6 mass - @nsutingco
Oct6 mass - @nsutingcoOct6 mass - @nsutingco
Oct6 mass - @nsutingco
 
30th sunday.pptx
30th sunday.pptx30th sunday.pptx
30th sunday.pptx
 
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptxSACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
SACRAMENTO-NING-KUMPIL.pptx
 

Recently uploaded

怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
rtunex8r
 
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
thezot
 
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdfHow to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
Infosec train
 
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
3a0sd7z3
 
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
dtagbe
 
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
APNIC
 
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
APNIC
 
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal BrandingBengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
Tarandeep Singh
 
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
3a0sd7z3
 
HijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
HijackLoader Evolution: Interactive Process HollowingHijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
HijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
Donato Onofri
 
cyber crime.pptx..........................
cyber crime.pptx..........................cyber crime.pptx..........................
cyber crime.pptx..........................
GNAMBIKARAO
 

Recently uploaded (11)

怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
怎么办理(umiami毕业证书)美国迈阿密大学毕业证文凭证书实拍图原版一模一样
 
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
一比一原版新西兰林肯大学毕业证(Lincoln毕业证书)学历如何办理
 
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdfHow to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
How to make a complaint to the police for Social Media Fraud.pdf
 
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
快速办理(新加坡SMU毕业证书)新加坡管理大学毕业证文凭证书一模一样
 
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
一比一原版(uc毕业证书)加拿大卡尔加里大学毕业证如何办理
 
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
Securing BGP: Operational Strategies and Best Practices for Network Defenders...
 
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
Honeypots Unveiled: Proactive Defense Tactics for Cyber Security, Phoenix Sum...
 
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal BrandingBengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
Bengaluru Dreamin' 24 - Personal Branding
 
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
快速办理(Vic毕业证书)惠灵顿维多利亚大学毕业证完成信一模一样
 
HijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
HijackLoader Evolution: Interactive Process HollowingHijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
HijackLoader Evolution: Interactive Process Hollowing
 
cyber crime.pptx..........................
cyber crime.pptx..........................cyber crime.pptx..........................
cyber crime.pptx..........................
 

4th-SUNDAY-FEBRUARY-262023-FINAL-1.pptx