SlideShare a Scribd company logo
‫ﻗ‬
‫ﺼ‬
‫ﺔ‬
‫آ‬
‫د‬
‫م‬
‫ﻋ‬
‫ﻠ‬
‫ﻴ‬
‫ﻪ‬
‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺴ‬
‫ﻼ‬
‫م‬
5
‫و‬
َ
#
ِ
‫ذ‬
ْ
‫ﻗ‬
ُ
‫ﻠ‬
ْ
‫ﻨ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﻟ‬
ِ
‫ﻠ‬
ْ
‫ﻤ‬
َ
‫ﻼ‬
َ
‫ﺋ‬
ِ
‫ﻜ‬
َ
‫ﺔ‬
ِ
‫ا‬
‫ﺳ‬
ْ
‫ﺠ‬
ُ
‫ﺪ‬
ُ
‫و‬
‫ا‬
‫ﻵ‬
ِ
‫د‬
َ
‫م‬
َ
‫ﻓ‬
َ
‫ﺴ‬
َ
‫ﺠ‬
َ
‫ﺪ‬
ُ
‫و‬
‫ا‬
‫إ‬
ِ
‫ﻻ‬
=
‫إ‬
ِ‫ﺑ‬
ْ
‫ﻠ‬
ِ
‫ﻴ‬
‫ﺲ‬
َ
‫أ‬
َ
‫ﺑ‬
َ
‫و‬
َ
‫ا‬
‫ﺳ‬
ْ
‫ﺘ‬
َ
‫ﻜ‬
ْ
‫ﺮﺒ‬
َ
َ
‫و‬
َ
F
َ
‫ن‬
َ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻦ‬
َ
‫ا‬
‫ﻟ‬
ْ
‫ﺎﻜ‬
َ
‫ﻓ‬
ِ
‫ﺮ‬
ِ
‫ﻳ‬
‫ﻦ‬
َ
)
34
(
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
%
&
&
'
(
)
*
+
,
‫ں‬
.
/
0
‫آ‬
‫د‬
‫م‬
4
5
‫ہ‬
7
‫و‬
8
‫ا‬
‫ن‬
:
&
(
5
‫ہ‬
;
<
‫ا‬
=
‫ا‬
>
?
،
‫ا‬
‫س‬
(
‫ا‬
B
‫ر‬
7
‫د‬
C
DE‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
F
;
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫و‬
‫ہ‬
G
7
(
‫و‬
‫ا‬
H
‫ں‬
I
.
J
K
‫۔‬
!
‫و‬
$
‫ا‬
َ
‫ﺤﻟ‬
َْ
‫ﻤ‬
ْ
‫ﺪ‬
ُ
‫ﷲ‬
‫ﻣ‬
ُ
‫ﻌ‬
ِ
‫ﺰ‬
ُّ
‫ﻣ‬
َ
‫ﻦ‬
ِ
‫ا‬
‫ﻳ‬
0
‫ﺒ‬
َ
‫ﻊ‬
َ
‫ﻫ‬
ُ
‫ﺪ‬
َ
‫ا‬
‫ه‬
ُ
‫و‬
‫أ‬
َ
‫ﻃ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﻋ‬
َ
‫ﻪ‬
ُ
‫و‬
َ
‫ا‬
‫ﻳ‬
0
‫ﻘ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ه‬
ُ
،
‫و‬
‫ﻣ‬
ُ
‫ﺬ‬
ِ
‫ل‬
ُّ
‫ﻣ‬
َ
‫ﻦ‬
ْ
‫أ‬
‫ﻋ‬
‫ﺮ‬
َ
‫ض‬
َ
‫ﻋ‬
َ
‫ﻦ‬
‫ذ‬
ِ
‫ﻛ‬
‫ﺮ‬
ِ
‫ه‬
‫و‬
‫ﺧ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﻟ‬
َ
‫ﻒ‬
َ
‫أ‬
‫ﻣ‬
ْ
‫ﺮ‬
َ
‫ه‬
ُ
‫و‬
َ
‫ﻋ‬
َ
‫ﺼ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ه‬
ُ
،
‫أ‬
‫ﻤﺣ‬
َ
‫ﺪ‬
ُ
‫ه‬
ُ
-
‫ﺳ‬
‫ﺒ‬
‫ﺤ‬
‫ﺎ‬
‫ﻧ‬
‫ﻪ‬
-
،
‫و‬
‫أ‬
‫ﺷ‬
‫ﻜ‬
ُ
‫ﺮ‬
ُ
‫ه‬
‫ﺒﻟ‬
َ
َ
‫ﺳ‬
َ
‫ﻮ‬
َ
‫ا‬
‫ﺑ‬
ِ
‫ﻎ‬
ِ
‫آ‬
‫ﻻ‬
َ
‫ﺋ‬
ِ
‫ﻪ‬
‫و‬
َ
‫ﻏ‬
َ
‫ﻌ‬
ْ
‫ﻤ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ه‬
ُ
!
‫م‬
$
%
‫ا‬
'
(
)
*
+
‫ا‬
‫س‬
-
.
‫ا‬
/
0
1
-
2
‫و‬
‫ى‬
5
6
1
7
8
،
‫ا‬
‫س‬
-
‫ا‬
:
;
1
5
6
1
7
8
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
=
>
‫ى‬
ٰ
‫ا‬
@
‫ر‬
5
6
1
7
8
‫ا‬
‫س‬
A
‫و‬
‫ہ‬
C
‫ت‬
E
5
6
1
7
8
،
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
+
‫ا‬
‫س‬
(
‫ذ‬
5
G
‫ر‬
‫و‬
H
‫د‬
‫ا‬
J
5
6
1
7
8
،
‫ا‬
‫س‬
(
K
-
L
M
5
6
1
7
8
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
-
6
N
7
O
N
P
Q
J
5
6
1
7
8
R
‫و‬
‫ہ‬
‫ا‬
‫س‬
A
‫ذ‬
S
5
6
1
7
8
،
T
‫ا‬
'
U
V
-
$
W
5
X
Y
‫ں‬
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
-
=
[

‫ں‬
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
(
‫ا‬
]
6
N
7
‫ت‬
^
‫ا‬
‫س‬
=
_
‫ا‬
‫د‬
‫ا‬
5
X
8
‫۔‬
‫ا‬
"
$
%
‫د‬
'
‫آ‬
‫د‬
‫م‬
*
‫ا‬
+
,
‫ا‬
"
$
-
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
0
1
‫و‬
2
*
3
‫ے‬
*
‫ا‬
5
‫ر‬
6
7
8
9
‫ا‬
&
'
(
‫ے‬
*
‫ا‬
+
‫ر‬
-
‫و‬
.
‫ا‬
"
$
‫ا‬
:
;
'
‫آ‬
‫د‬
‫م‬
1
;
*
<
,
‫ا‬
"
$
‫ا‬
5
‫ر‬
=
1
‫و‬
2
*
>
?
@
A
1
‫و‬
2
*
?
‫ا‬
‫س‬
C
D
E
F
G
H
<
I
‫و‬
‫ہ‬
K
L
M
N
'
3
‫ہ‬
>
6
O
‫ا‬
"
‫ا‬
$
‫ا‬
‫ض‬
&
‫و‬
(
)
‫ا‬
*
+
,
-
.
/
‫ا‬
0
1
‫ا‬
‫س‬
+
3
‫ا‬
4
‫ر‬
6
7
+
3
8
9
:
;
+
3
9
‫أ‬
َ
‫ﻧ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﺧ‬
َ
‫ﺮﻴ‬
ْ
ٌ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻨ‬
ْ
‫ﻪ‬
ُ
‫ﺧ‬
َ
‫ﻠ‬
َ
‫ﻘ‬
ْ
‫ﺘ‬
َ
‫ﻲﻨ‬
ِ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻦ‬
ْ
‫ﻧ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ر‬
ٍ
‫و‬
َ
‫ﺧ‬
َ
‫ﻠ‬
َ
‫ﻘ‬
ْ
‫ﺘ‬
َ
‫ﻪ‬
ُ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻦ‬
ْ
‫ﻃ‬
ِ
‫ﻦﻴ‬
ٍ
0
‫ﻧ‬
َ
‫ﻄ‬
َ
‫ﺮ‬
ُ
‫ا‬
‫ﺤﻟ‬
َْ
‫ﻖ‬
ِّ
‫و‬
َ
‫ﻟ‬
َ
‫ﻤ‬
ْ
‫ﻂ‬
ُ
‫ا‬
‫ﺠ‬
ِّ
‫ﺎ‬
‫س‬
ِ
!
#
$
%
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
)
*
‫ں‬
,
-
.
/
I
=
1
‫ا‬
P
‫م‬
‫ﻛ‬
‫ﻔ‬
‫ﺮ‬
‫ﺗ‬
‫ﻜ‬
‫ﺬ‬
‫ﻳ‬
‫ﺐ‬
‫و‬
‫ﺟ‬
‫ﺤ‬
‫ﻮ‬
‫د‬
‫ﻛ‬
‫ﻔ‬
‫ﺮ‬
‫إ‬
‫ﺑ‬
‫ﺎ‬
‫ء‬
‫و‬
‫ا‬
‫ﺳ‬
‫ﺘ‬
‫ﻜ‬
‫ﺒ‬
‫ﺎ‬
‫ر‬
‫ﻣ‬
‫ﻊ‬
‫ا‬
‫ﺤﻛ‬
‫ﺼ‬
‫ﺪ‬
‫ﻳ‬
‫ﻖ‬
‫ﻛ‬
‫ﻔ‬
‫ﺮ‬
‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺸ‬
‫ﻚ‬
‫ﻛ‬
‫ﻔ‬
‫ﺮ‬
‫ا‬
‫ﺠ‬
‫ﻔ‬
‫ﺎ‬
‫ق‬
‫ا‬
Q
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
R
‫ر‬
S
‫ل‬
$
‫ا‬
5
‫ر‬
6
7
8
9
‫د‬
#
$
%
&'
(
‫ں‬
*
+
,
%
-
'
.
/
-
0
1
‫ں‬
2
‫و‬
4
‫د‬
*
+
,
%
-
'
‫ا‬
<
=
>
?
@A‫ا‬
‫س‬
=
‫ر‬
B
‫ل‬
=
>
&
‫ا‬
D
E
F
)
‫ر‬
G
H
I
J
K
L
M
N
H
O
P
‫۔‬
‫د‬
‫ل‬
*
‫ا‬
5
‫ر‬
6
7
8
9‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
U
V
W
N
*
X
‫ل‬
6
7
8
9
Y
Z
‫ا‬
Q
[
‫ا‬

$
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
‫س‬
R
]
^
‫ں‬
$
=
Y
‫ا‬
"
C
=
`
‫۔‬
‫ا‬
b
c
‫ح‬
e
8
N
f
‫ن‬
$
=
!
ِ‫ا‬
%
!
ِ‫ا‬
&
‫ا‬
'
(
)
*
‫ا‬
+
‫ر‬
h
‫ا‬
i
!
"
#
$
" %
&
'
(
)
*
"'
+
,
#
-
(
.
"
/0
12
3
" 4
50
6
'
(
*
"%
7
8'
9
(
j
k
‫و‬
‫ں‬
'
l
6
C
1
m
n
o
M
‫ر‬
p
I
‫آ‬
‫گ‬
r
s
t‫ا‬
6
C
$
u
s
s
v
I
j
‫د‬
‫ر‬
w
‫ں‬
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
x
7
M
9
‫ت‬
1
‫ز‬
{
|
$
‫ذ‬
‫ر‬
~
I
‫آ‬
‫گ‬
•
€
$
‫ذ‬
‫ر‬
~
n
s
8
M
1
k
‫و‬
‫ں‬
•
j
$
‫ذ‬
6
‫آ‬
7
o9
I
‫آ‬
‫گ‬
$
>
‫آ‬
7
o9
‫آ‬
‫گ‬
‚
‫ا‬
‫ب‬
$
u
s
s
I j
‚
‫ا‬
‫ب‬
$
u
s
s
>
j
„
‫ز‬
1
…
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
†
‫ر‬
‫ت‬
$
‫ذ‬
‫ر‬
~
I
‫ﻣ‬
"
‫آ‬
‫گ‬
j
‫آ‬
‫گ‬
*
‫ا‬
+
I
‫آ‬
‫گ‬
$
‡
j
R
‡
*
<
I ‫ا‬
"
$
ˆ
‰
Š
‫س‬
I
n
s
8
M
*
5
‫ل‬
‫د‬
7
o9
‹
7
8
9
‫ا‬
‫س‬
R
‫ا‬
‫س‬
S
‫م‬
)
4
‫ل‬
‫د‬
?
@A
V
W
‫و‬
‫ہ‬
Y
‫ت‬
ِ
‫ا‬

ٰ
W
,
-
.
^
‫ں‬
=
`
a
‫ر‬
b
9
‫ا‬
&
1
‫ا‬
2
‫م‬
ِ
Œ
‹
‫ؤ‬
Ž
n
s
8
M
*
Œ
‹
‫ؤ‬
5
‫آ‬
7
8
‫ں‬
9
‫ا‬
;
<
0
=
>
2
?
@
%
<
'
A
B
‫ا‬
$
C
D
‫ا‬
‫ﻫ‬
ْ
‫ﺒ‬
ِ
‫ﻂ‬
ْ
H
‫ا‬
Q
R
•
h
‫ا‬
i
‫ا‬
•
‫ر‬
6
7
M
9
I
‫ا‬
Q
‫ا‬
‫س‬
'
‘
‫ى‬
“
6
7
M
9
I
‫ﻓ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﺧ‬
ْ
‫ﺮ‬
ُ
‫ج‬
•
"
‫إ‬
ِ‫ﻧ‬
U
‫ﻚ‬
َ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻦ‬
َ
‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
U
‫ﺎ‬
‫ﻏ‬
ِ
‫ﺮ‬
ِ
‫ﻳ‬
‫ﻦ‬
َ
"
E
‫ذ‬
G
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
I
J
K
‫ں‬
@
9
L
•
‫ﻗ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ل‬
َ
‫ا‬
‫ﺧ‬
ْ
‫ﺮ‬
ُ
‫ج‬
ْ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻨ‬
ْ
‫ﻬ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
َ
‫ﺬ‬
ْ
‫ء‬
ُ
‫و‬
‫ﻣ‬
ً
‫ﺎ‬
‫ﻣ‬
َ
‫ﺪ‬
ْ
‫ﺣ‬
ُ
‫ﻮ‬
‫ر‬
ً
‫ا‬
)
‫ا‬
‫ﻷ‬
‫ﻋ‬
‫ﺮ‬
‫ا‬
‫ف‬
:
18
(
M
=
‫ا‬
‫س‬
9
O
P
<
Q
L
‫ا‬
،
‫ر‬
S
9
‫د‬
‫و‬
‫ر‬
Q
L
‫ا‬
‫۔‬
Š
”
M
•
M
–
‫ن‬
‫ا‬
"
$
—
˜
™
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
*
—
‫د‬
‫ى‬
‹
7
8
9
‫ا‬
U
V
W
X
‫ا‬
Y
Z
[
$

‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
]
^
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫ا‬
Y
$
]
$
V
_
`
a
b
,
c
—
‫د‬
š
o
›
‹
C
R
œ
‫ا‬
"
$
•
‫م‬
•
‫ﻗ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ل‬
َ
‫ﻓ‬
َ
‫ﺒ‬
ِ
‫ﻌ‬
ِ
‫ﺰ‬
7
‫ﺗ‬
ِ
‫ﻚ‬
َ
‫ﻷ‬
َ
ُ
‫ﻏ‬
ْ
‫ﻮ‬
ِ
‫ﻳ‬
َ
‫ﻨ‬
7
‫ﻬ‬
ُ
‫ﻢ‬
ْ
‫أ‬
َ
‫ﻤﺟ‬
ْ
َ
‫ﻌ‬
ِ
‫ﻦﻴ‬
َ
)
(
‫إ‬
ِ
‫ﻻ‬
7
‫ﻋ‬
ِ
‫ﺒ‬
َ
‫ﺎ‬
‫د‬
َ
‫ك‬
َ
‫ﻣ‬
ِ
‫ﻨ‬
ْ
‫ﻬ‬
ُ
‫ﻢ‬
ُ
‫ا‬
‫ﻟ‬
ْ
‫ﻤ‬
ُ
‫ﺨ‬
ْ
‫ﻠ‬
َ
‫ﺼ‬
ِ
‫ﻦﻴ‬
َ
)
‫ص‬
:
83
-
82
(
‫ا‬
*
(
d
e
f
g
‫ى‬
i
‫ت‬
&
j
!
l
ً
W
‫ا‬
‫ن‬
o
p
R
q
‫و‬
‫ر‬
r
‫ا‬
‫ہ‬
6
‫د‬
‫و‬
‫ں‬
s
‫۔‬
B
‫ا‬
L
g
‫ے‬
‫ا‬
‫ن‬
u
‫و‬
‫ں‬
=
v
‫ا‬
‫ن‬
W
)
w
x
y
K
L
z
‫۔‬
ž
‫ا‬
€
•
‫ڈ‬
‫ا‬
¡
¢
R
‫ا‬
£
¤
I
‫ا‬
"
$
¥
‫ا‬
‫ط‬
§
¨
©
6
ª
«
‫ں‬
'
ž
‫ا‬
‫ہ‬
6
7
8
9
•
‫ﻗ‬
َ
‫ﺎ‬
‫ل‬
َ
‫ﻓ‬
َ
‫ﺒ‬
ِ
‫ﻤ‬
َ
‫ﺎ‬
‫أ‬
َ
‫ﻏ‬
ْ
‫ﻮ‬
َ
‫ﻳ‬
ْ
‫ﺘ‬
َ
‫ﻲﻨ‬
ِ
‫ﻷ‬
َ
َ
‫ﻗ‬
ْ
‫ﻌ‬
ُ
‫ﺪ‬
َ
‫ن‬
7
‫ﻟ‬
َ
‫ﻬ‬
ُ
‫ﻢ‬
ْ
‫ﺮﺻ‬
ِ
َ
‫ا‬
‫ﻃ‬
َ
‫ﻚ‬
َ
‫ا‬
‫ﻟ‬
ْ
‫ﻤ‬
ُ
‫ﺴ‬
ْ
‫ﺘ‬
َ
‫ﻘ‬
ِ
‫ﻴ‬
‫ﻢ‬
َ
)
‫ا‬
‫ﻷ‬
‫ﻋ‬
‫ﺮ‬
‫ا‬
‫ف‬
:
16
(
‫ا‬
‫س‬
7
{
f
|
(
‫ا‬
‫س‬
=
v
}
7
~
r
‫ا‬
‫ہ‬
•
}
W
M
‫ا‬
8
)
r
‫ا‬
‫ہ‬
6
7
=
•
(
q
‫و‬
‫ر‬
g
‫ے‬
‚
ƒ
‫ر‬
‫ا‬
„
…
†
‫ں‬
s
‫۔‬
‫ا‬
‫ﻹ‬
‫ﻏ‬
‫ﻮ‬
‫ا‬
‫ء‬
¬
‫ت‬
-
7
8
9
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*+
,
-
-
.)/
0
1
)2
3
45
6
7 8 9:
;
)
<
=
$
6
>
?@
A
B
;
)
C
D
)6
E
‫ا‬
&
1
‫ا‬
5
‫آ‬
‫د‬
‫م‬
*
‫ا‬
7
‫د‬
8
1
‫ا‬
9
‫ر‬
:
;
<
=

More Related Content

More from bushra274162

08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
bushra274162
 
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
bushra274162
 
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
bushra274162
 
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
bushra274162
 
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptxMOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
bushra274162
 
indices.ppt
indices.pptindices.ppt
indices.ppt
bushra274162
 
Circuit.pptx
Circuit.pptxCircuit.pptx
Circuit.pptx
bushra274162
 
digestive tract -maayer.pptx
digestive tract -maayer.pptxdigestive tract -maayer.pptx
digestive tract -maayer.pptx
bushra274162
 
FRICTION.pptx
FRICTION.pptxFRICTION.pptx
FRICTION.pptx
bushra274162
 
Prefixes_LC.ppt
Prefixes_LC.pptPrefixes_LC.ppt
Prefixes_LC.ppt
bushra274162
 
Main Idea.pptx
Main Idea.pptxMain Idea.pptx
Main Idea.pptx
bushra274162
 
Black Beauty.pptx
Black Beauty.pptxBlack Beauty.pptx
Black Beauty.pptx
bushra274162
 

More from bushra274162 (12)

08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
08025813Sep2019wahidjamaclass4.docx
 
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
12455225Jan2020sardiyanzakhiraalfaz.pptx
 
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
19332425Jan2020AlfazMutzad.pptx
 
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
13232030Dec2019P1MSWordintro.pptx
 
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptxMOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
MOTOR FUNCTIONS OF SPINAL CORD.pptx
 
indices.ppt
indices.pptindices.ppt
indices.ppt
 
Circuit.pptx
Circuit.pptxCircuit.pptx
Circuit.pptx
 
digestive tract -maayer.pptx
digestive tract -maayer.pptxdigestive tract -maayer.pptx
digestive tract -maayer.pptx
 
FRICTION.pptx
FRICTION.pptxFRICTION.pptx
FRICTION.pptx
 
Prefixes_LC.ppt
Prefixes_LC.pptPrefixes_LC.ppt
Prefixes_LC.ppt
 
Main Idea.pptx
Main Idea.pptxMain Idea.pptx
Main Idea.pptx
 
Black Beauty.pptx
Black Beauty.pptxBlack Beauty.pptx
Black Beauty.pptx
 

4_5812191796419105006.pdf