SlideShare a Scribd company logo
iwVK Zûfòc gòaòe-
1) g±e CyûeY bò^Ü ùjùf Zû’e CyûeY _ea©ðú _âbûaùe
K’Y bò^ÜZû @ûùi?
2) ùcûùZ RùY _âgõiû Kùf ùcû bòZùe K’Y NùU?
3) ùcûùZ RùY ^ò¦û Kùf ùcû bòZùe K’Y NùU?
• The word is a sound expressive of the idea.
• The Word has power—even the ordinary written word has
a power.
• If it is an inspired word it has still more power.
-Sri Aurobindo
o When someone calls you names or heaps insult you find it excruciating to bear. You
become inflamed and uneasy.
o When someone praises you, you feel happy.
o The spectrum of human reactions to the words and things around us is endless.
o When anyone shouts, "Scorpion! Scorpion!", "Snake! Snake!", you reflexively jump
in fright.
o If such situations can arouse feelings of fear, anger, joy, then …..
• Chanting (japa) means repetition of some letter,
word, mantra or sentence.
• Nama japa means repetition of Divine’s Name
and
• mantra japa means repetition of a mantra.
• Santh Tulsidas has said,
नामु सप्रेम जपत अनयासा ।
भगत होहहिं मुद मिंगल बासा ।।
सुहमरि पवनसूत पावन नामू ।
अपने बस करि िाखे िामू ।।
• There is no
difference between
Naama & Nami.
• (Satyabhama tried to
balance Krishna with
gold and precious stones,
but could not do it. Then
Rukmini put a tulsi
leaf with the name of
Krishna on the scales.
That balanced the Lord.)
• Skand Puranas :
"I pray to the infinitely powerful Lordwhose holy name andremembrance
relieves me of all mental and physical afflictions."
• Padma Purana :
Hari nama kirtan is the nectar behindwhich even the devas try to drink.
The Almighty permanently resides in the place where Hari Nama Kirtan is
performed. Hari Nama Kirtan alone is enough to attract the God himself (in
most other cases we can only attract His grace).
• Dr. Benson, Harvard University:
metabolism in a human changes .
• Dr. Benson, Harvard University:
metabolismin a human changes .
o In an issue of Span magazine, 1976, he says that experiments show
that the metabolism in a human changes when he retires for the
night. Blood pressure and other body processes operate without
any fluctuations. The individual awakens fresh and invigorated.
o This particular situation is attained through 20 minutes of 'japa',
twice during the day.
o Chanting the Lord's name corrects all erratic body processes and
thus enabling good health.
(The Name is God, the Guru, the all in all. Indeed, the power of God‘s Name is
simply marvellous. It can take man to the summit of spiritual experience. It grants
one eternal freedom, bliss and peace. The Name has the power to tear up the veil
of Maya or ignorance and bring you face to face with God or Truth. The Name is
not different from Him. The Divine Name is greater than any philosophy in the
world. It is the key by which you can unlock the gates to the kingdom of immortal
peace and bliss.
– Samartha Rama Das
• “Absorb yourself in chanting God's name. This will forge armour that will make
you invincible to all miseries.” –Shastri Sadhu Shri Hari Das
Let us Concentrate on this Chanting
("Naham Vasami Vaikunte,Nahi Yogi Hridaye,
Yatra Mad Bhakta Gayanthe Tatra Thistami Narada!"
aûaûRú cjûeûR, ...
 Namajapa has a great power in it.
-Sri Aurobindo
(Once Namadev was travelling to Gujarat where he was close to the temple town
of Nageshwar. This town houses the famous Shiva temple which is one of the 12
Jotirlinga Kshetras. It was the auspicious day of Shivaratri and a huge number of people
thronged to the temple to have darshan of Lord Shiva. Surrounded by a host of devotees,
Sant Namadev stood at the entrance of the temple and lost himself in Nama Sankirtan
(singing the Divine Names of the Lord). As the crowd swelled, the temple authorities tried
to drive away Namadev and his devotees and objected to their Kirtan. At once, Namadev
abided by the words of the temple priests and stepped away from the entrance. However,
how could they stop their Nama Sankirtan? They moved towards the back side of the
temple and continued with the Kirtan.
• At that very moment, Lord Shiva turned Himself around in order to listen to
Namadev’s Nama Sankirtan! Even today, Shiva’s vehicle - Nandi - in that temple is
located on the back side of the temple!)
A. At least while chanting, no new impressions about other things
are created on the subconscious mind. -Bhaktaraj Maharaj
• As far as it is necessary to work in the subconscious
for that, the Name must be effective there. (LOY)
B. Repeating The Lord’s Name, is the best path to follow in the
waking state which can be continued in Sleeping state also.
iû]ûeYZü RûMâZ @aiÚûùe ù~Cñ^ûc
C_ùe RùY GKûMâ jêG ^òâû @aiÚûùe
ZûjûKê _ê^eûaé©ò Keò[ûGö Kò«ê
^òâûùe cû’uê WûKòaû ùKak @_eòjû~ð¥
bûùa GK _ê^eûaé©ò ^êùjñ – Gjû jó
@û«ei©û ~ûjû aò_ùe aû @ûag¥KZûùe
C. When chanting is in progress, the conscious mind does NOT
accept impulses coming from the centers like the desire &
instinct centre, like & dislike centre, temperamental
characteristic centre, etc. of the subconscious mind. If this
continues for quite sometime then impressions in these centers
start decreasing.
D. The power of concentration increases.
E. One can acquire control over a particular element like the tej
(absolute fire) element …and can acquire a supernatural power
accordingly.
F. If one chants the Lord’s Name while performing an action
(karma), then that action becomes a non-action, i.e. no accumulated
account (sanchit) is generated from it.
- Saint Bhaktaraj Maharaj
G. Nama Japa purifies the mind of the seeker, which is the
fundamental requirement for Spiritual Progress.
(through the chanting of the name, one's attachment to God
grows day by day, and joy fills the soul, one has nothing to fear. ...
The grace of God will certainly descend.
- Paramahansa Ramakrishna in GSR, 204.
^ûcR_ C_fa¨]ô aòhdùe (gâúcû K’Y
KjòQ«ò )
ùMûUòG aû êAUò aûK¥ùe _âKûg
cêñ c¤ C_f²ò KeòQò ù~ GA geúee iû]^û fûMò
cª @ZýûagýK û
KûeY ùKak R_e jó geúe C_ùe ejòQò iò]ûikL
Kâòdû û
cêñ g ahðe Kû~ýð @Ì ùKùZûUò cûiùe
KeòQò û
–gâúcû
10) ‘cû’ Gjò ^ûce
Zû_ô~ð¥ K’Y?
cû’u ^ûcùe iû]ûeYZü _ì‰ð gqò ejòQò;
Kò«ê ùPZ^ûe ùKùZK iÚòZòùe ~êMà^ûc e
`k_âZû [ûA_ûùe û
~êMà^ûc – “gâú@eaò¦-cúeû”
ù~Cñ ^ûcùe @ûaûj^ Keû~ûC ^û KûjóKò
ùKak cû’u gqò jó Zûjûe C©e òGö _âùZ¥K
^ûc bMaû^u ùMûUòG aòbûaKê iì·G Gaõ
Gjò ù~ûMe Pûaò aû bò•ò ic_ðY Z[û @bú_þiû û ‘cû’
Gjò ^ûcR_ùe @bú_þiû Gaõ ic_ðY ijR jêG Z[û c^-
_âûY-geúeùe gê¡Zû @ûùi û ùZùa @«eûcôûu RûMeY
jêG û ùi RûMâZ ùjùf @bú°û Ke«ò û Zûueò
@bú_þiûùe C¡ßðeê bûMaZú gqò @aZeY Keò iû]Ku i•
ûùe eì_û«e Kâòdû @ûe¸ Ke«ò û bûMaZú gqòu eì_û«e
Kâòdû _â[c @aiÚûùe @ûùÉ @ûùÉ jêG û ùi icdùe aûjý
aòPûe iû]K c^ùe _âùag Keò bûMaZú gqòu eì_û«e
KâòdûKê aýûjZ Kùe û ùi icdùe iû]K aòPûe ijòZ GK ^
ùjûA bûMaZú gqòu Kâòdû iùw ùijò Éû^ùe Rßòjû IV
If the sadhak does not repeat The Mother’s name as mentioned
above, but does work for The Mother in the beginning stages of his
sadhana, his work becomes Divine work because he has already
accepted the aim to realize the Divine in a transformed mind, life and
body.
But this is not very fruitful since the sadhak does not remain
conscious and does not surrender consciously. It may take him many
years to remain conscious while working and to surrender
consciously.
Ma—this Nama-Japa, brings forth consciousness quickly and
makes surrender easy.
-Sri Aurobindo
(1) iZZ aûe´ûe @û_Yuê iàeY Keòaû –
cû’u C©e – bf
(2) @û_Yu ^ûcKê R_ Keòaû –
cû’u C©e – Zûjû ùag¨
iûjû~¥Kûeú ùja
(3) ¤û^e aò iûjû~¥ ^ò@û~ûA _ûeòa –
cû’u C©e – ¤û^e @b¥ûi ^[ôùf
G[ôfûMò @]ôK KÁ
KeòaûKê _Wÿòaö
@ûùc cû’u _âZò Kò_eò
Cù^àûPòZ ùjûA_ûeòaû?
- aûaûRú
..... ^òeûgû, bd, KûZeZûùe iû]Kue aê¡ò bâc ùjûA~ûGö
 Kò«ê ùi ~ò ‘cû’ – Gjò ^ûce @ûgâd ù^A[û’«ò ùZùa ùi cjû^¨
@ûKâcYùe aò aòPkòZ ^ ùjûA aiò cû’u ^ûc iàeY Ke«òö
~ò éXÿ ^òÂû aògßûi ij ^ûc iàeY KeûjêG, ùZùa
cûZâ ùMûUòG cò^òU¨ùe cûZégqòue _âKûg jêGö
 iaê_âKûe @§Kûe, jZûgû, ^òeûg ìe jêGö
 Zûue êAMêY bMaZ¨ aògßûi, @ûiÚû, ^ûc _âZò gâ¡û,
@ûMâj aùXÿö
 baòh¥Z @ûKâcYKê bd eùj ^ûjóö aû]ûaòNÜ @ûiê[ôaû iù©ß
iû]K cû’u C_ùe aògßûi beiû eLô @û^¦ùe ù~ûMcûMðùe
@Mâie jê@«òö
Kcð icdùe
cñê icû]ô @aiÚûùe [ôfûùaùk c¤ R_ Keò_ûùe, icû]ôùe
[ôfûùaùk cñê R_ Keò ·fò_ûùe, KûeY ùiùZùaùk KòQò c¤,
geúee ùKøYiò êaðkZûKê @^êba jêG ^ûjóö
Kò«ê Kû~ð¥ geúe C_ùe ùjaû @ûag¥K! ùZYê cñê
CVò_Wÿòfò Gaõ R_ Keòaû @ûe¸ Keòùfòö
Zû’_ùe _âùZ¥K g±e CyûeY ijòZ Kò @ûùfûK, iµì‰ð gqò!
GK gqò ~ûjû iaêKòQòKê @ûùeûM¥ KeòòGö
cñê Kæû«, @iêiÚ @aiÚûùe R_ @ûe¸ Kfò Gaõ iùZR I iêiÚ
ùjûA ùi[ôeê aûjûeò @ûiòfòö
ùZYê ù~Cñcûù^ Kj«ò ù~ ùicûù^ R_eê KѨû«, iuêPòZ I
gì^¥ ùjûA ù`e«ò, Gjû aêSû~òa ù~ ùicûù^ R_Kê VòK¨ bûùa
• The aim of Sri Aurobindo’s yoga: transformation of the sadhak’s mind, life
and body into Divine Truth and Principles and to realize the Divine in the
transformed mind, vital and body.
 With a little effort though, if the sadhak repeats The Mother’s name, Ma,
he can do the Divine work and offer it at Her feet right from the beginning
of sadhana.
 The Mother has said that in all actions, one has to “Remember and Offer”.
Unless you remember, you cannot offer. By doing Nama-Japa of Ma, one
can remember Her.
- aûaûRú
geúe eì_û«e ~¥_ò icÉ a¥qòu Rúa^e fl¥, ~ûjûe
_âû¯ò iKûùg icÉ a¥qò @mûZeìù_ icÉ Kcð cû¤cùe
~ûZâû Keê@Q«ò,- Gjû GùZ ÆÁ, GùZ aûÉa ùjaû
iù©ß ù~Cñcûù^ Gjò fl¥ i´ù§ iùPZ^ ^ ùjùa,
ù~Cñcû^ue @«eûcôû RûMâZ ùjûA ^ [ôa,
ù~Cñcû^ue _ûeòaûeòK Rúa^jó iaðÊ, ùicûù^ aò
^ûcR_ Kùf iùw iùw _ûeòaûeòK iû]ûeY Rúa^ùe
iêLgû«ò I @û^¦ _âû¯ Keò _âi^ÜZûùe ejò_ûeòùa,
- aûaûRú
cjûeûR
 As soon as the Supramental Force touches the sadhak or he
advances a little on the path of yoga, peace, light, ananda,
knowledge descend from above in a little measure into the
sadhak’s mind, life and body (nature and movements like lust,
anger, etc. will be transformed);
 A divine Name or a Mantra (like the So’ham) can enter the
adhara and move in the breathing as in your experience.
–Sri Aurobindo
Kkò,aû, _âZòaû jêG @jõ I Êû[ð ù~ûMêñ ö
@jõ I Êû[ðeê @ûùi Bhðû, aòùeû]ö
Kò«ê ^ûcR_ _âbûaùe Kâcgü @ûce @jõ, Êû[ð
I _âZòKìk eò_ê gê¡ jê@«òö ùi[ôùe ^ûce _âKûg
_ùWÿö ^ûce _âKûgùe @mû^-@§Kûe Kâcgü
_eòa©òðZ jê@«ò Gaõ bqò, mû^e _âKûgùe lêâ
@jõ, Êû[ð Kâòdû Keò_ûe«ò ^ûjóö
_âgÜ - Kò«ê @ûùc ù~Cñcûù^ GK _ì‰ðûw iò¡ò ·jêñ
ùicû^u _ûAñ Gjòiaê cª I Gjò ù÷^¦ò^ R_ K’Y aûÉaùe GK
iûjû~¥ ^û GK iúcûa¡Zû?
gâúcû’u C©e : Gjû @ûYòòG GK gévkûö Pò«û
ùlZâùe ù~ùZ ^êùjñ, a¥qò Êbûaùe Gjû @ûYòòG _ìeû_ìeò
GK @aùPZ^ûMZ gévkûö...
Gjû _ìeû_ìeò GK ùbøZòK gévkûö @]ôK«ê cñê
ùLôQò ù~ R_e @aùPZ^û C_ùe, ^òù½Z^û C_ùe, RWÿ
C_ùe, geúee - ùKûhûYêMêWÿòK C_ùe GK iwV^Kûeú
_âbûa ejòQòö G[ô_ûAñ icd @ûag¥K, Kò«ê ^òe«e
_ê^eûaé©ò Kùf _eòùghùe Gjûe _âbûa C_f²ò Keòùjaö
CûjeYÊeì_, _âZòò^ _ò@ûù^û @b¥ûi Keòaû bkò
12) R_ ùKCñ icdùe
Keòùja?
cêñ ùcûe cªKê ^òe«e R_ Keò[ûG –
ù~ùZùaùk cêñ RûMâZ [ûG I G_eòKò
^òâûKûkùe c¤ û G_eòKò cêñ ù_ûhûK
_ò§ê[ôfûùaùk, LûC[ôfûùaùk, Kûc
Keê[ôfûùaùk, @^ýcû^u ij K[ûaû• ðû
Keê[ôfû ùaùk cêñ GjûKê @ûaé•ò
• Knowingly or unknowingly has its effect.
• Whilst doing 'japa' visualise the Divine Mother and Sri
Aurobindo & on Thy significance.
• Fix the hours for Nama japa.
(Hanumanji- Pupil doing japa while defecation - Slap- Sri Rama)
• Select a definite place.
• Be seated in a steady pose because this helps to steady
the mind and aids concentration.
- aûaûRú
• ^ûcR_ùe aògßûi ùjC aû ^ ùjC, @ûMâj [ûC aû ^ [ûC,
iû]K ^ûcR_ Kùf ùi[ôùe aògßûi ^òbðeZû @ûùiö
• cû’uVûeê Zûu ^ûc _é[K¨ ^ [ôaûeê cû’u C_iÚòZò eùjö
• iZZ ‘cû’-^ûc R_ Keòaû ßûeû iû]K iZZ iùPZ ejò_ûe«òö
• ^ûcR_ ù~ûMñê KÁiû¤ iùPZ^Zû ajêZ iek, ajêZ ijRùe
@ûùiö
• iùPZ^Zû ejòùf ic_ðY Gaõ @bú°û ijRùe ùjaûKê fûùMö
• cû’u C_iÚòZòùe iû]Ke ÊûbûaòK aògßûi jêGö
• Gaõ ^ûcR_ iùw iùw “cñê Zêce @ûgâòZ i«û^” ]ûeYû
Keòaûe @iêaò]û jêG ^ûjóö iû]K ^òR Êbûa, eêPò
@^êiûùe ^ûcR_ ijòZ Gjò ]ûeYû eLô_ûe«ò @[aû
‘Psychic’(@«eûcôû) RûMâZ ùjaû iKûùg @bú°û
Sri Aurobindo: The japa is usually successful only on one
of two conditions
• if it is repeated with a sense of its significance, a dwelling of
something in the mind on the nature, power, beauty,
attraction of the Godhead it signifies and is to bring into the
consciousness,-that is the mental way;
1
• or if it comes up from the heart or rings in it with a certain
sense or feeling of bhakti making it alive,-that is the
emotional way.
2
• a third way, the reliance on the power of the mantra or name in
itself; (but then one has to go on till that power has sufficiently
impressed its vibration on the inner being to make it at a given
moment suddenly open to the Presence or the Touch.)
3
(Grand Coronation of Rama- Invitation of Vivishana- their Return-Broken bridge-
leaf containing name Rama)
• Japa with breathing: cñê ^ògßûi-_âgßûi ij ^ûcR_ KeòaûKê
C›ûjòZ Kùe ^ûjó KûeY Zûjû _âûYûdûc _eòö _âûYûdûc @Z¥«
gqògûkú, Kò«ê ZûjûKê ~ò VòK¨ bûùa Keû ^~ûG
aû]ûaò_©òKê aé¡ò Kùe Gaõ Pec ùlZâùe geúeùe ùeûM iéÁò
Kùeö
- aûaûRú
ùgûAaû icdùe ^ò ^ @ûiòaû _~𥫠Z[û ^òâû bûwòaû
iùw iùw ^ûcR_ Keòùaö
CVò cêjñ ù]ûAaû, Rk _òAaû, û« i`û Keòaû, ckZ¥ûM
Keòaû, iÜû^ Keòaû, fêMû ù]ûAaû, ùbûR^ Keòaû, @^¥
iùw K[ûaû©ðû Keòaû Z[û ù~ùKøYiò Kû~ð¥ Keòaû icdùe
^ûcR_ @aòeûc KeòaûKê ùjaö
Gjû iKûùg éXÿ iuÌa¡ Gaõ iZZ iZKð ejòaûKê ùjaö cêL
ù]ûAaû _ìaðeì iûa]û^ ùjùaö ùiicdùe Ròjßû R_ Keò_ûeòa
^ûjó, cù^ cù^ R_ Keòaû CPòZö
Rk _òAaû Gaõ ùbûR^ Keòaû _ìaðeê ‘cû’– ^ûcR_ a¦ ^
ùjaûKê iRûM ùjùaö Rk _òAaû icdùe Ròjßû I IÂ Kòâdûgúk
^ ùjûA ‘cû’– ^ûcR_ ·fòa; ùijò_eò ùbûR^ icdùeö
- gâúcû
R_ Keòaû I ^ Keòaû c¤ùe _û[ðKý
aûÉa _lùe ù~Cñcûù^ cªR_ Ke«ò I
ù~Cñcûù^ Ke«ò ^ûjó, ùicû^u c¤ùe [ôaû
_û[ðKýKê Zêùc ZZþlYûZþ ùLô_ûeòa û
ù~Cñcûù^ cªR_ Ke«ò ^ûjó, G_eòKò
ùicû^ue ¤û^ I GKûMâZûe GK KùVûe @býûi
[ôùf aò ùicû^u PZêü_ûgßðùe KòQò
KêjêWò@û I @ÆÁZû ejò[ûG û
@^ý _lùe ù~Cñcûù^ R_ @býûi Ke«ò Gjû
- gâúcû
 iaêVê éXc^û aýqò jó aòRdgâú cŠòZ jêG û
 ahðK _ìùað ù~ùZùaùk cêñ ùcûe R_ @ûe¸ Kfò, ùcûùZ
aûZûaeYùe _ìeò ejò[ôaû icÉ i¸ûaý @iêaò]û, aòùeû], KêiõÄûe I
aû]û ij iõMâûc KeòaûKê _Wò[ôfû û G_eòKò ù~ùZaùùk aòPeû
Gjò geúe R_ ^òcù« G_ûL ùi_ûL Pfûaêfû KeòaûKê @ûe¸ Kfû,
ZûKê aòbò^Ü aÉêeûRò ij ]KÑû LûAaûKê ùjC[ôfû- Gjûe
gßûiKâòdû ùMûkcûk ùjûA~ûC[ôfû, Kûg @ûe¸ ùjûA~ûC[ôfû û
cêñ geúeKê ]eò GA K[û Kjòfò- “iûa]û^ ùjûA gêY û Zê ~ûjû
Azû Zû’ Keò_ûeê, cêñ Kò«ê iò]û ùgh _~ýð« ~ûCQò, KòQò aò
ùcûùZ @UKûA _ûeòa ^ûjòñ; G_eòKò ~ò ùcûùZ gùKûUò [e
Gjò cªKê R_ KeòaûKê _ùW aò” – Gjû Kjòaû _~ýð« Gjò geúe iaê
òMeê @ûKâcYe i¹êLú^Ü ùjC[ôfû û
G_eò Keòaûe _eòYûc aûÉaùe @û½~ýðR^K `kùjfû, ù~_eò
2024_Rupantara Jogare Namajapa II Nishitharanjan

More Related Content

Similar to 2024_Rupantara Jogare Namajapa II Nishitharanjan

kriya iii
kriya iiikriya iii
kriya iii
krishna reddy
 
Kundalini yoga
Kundalini yogaKundalini yoga
Kundalini yoga
Ispas Elena
 
Kundalini yoga swami sivananda - 168 pages
Kundalini yoga  swami sivananda - 168 pagesKundalini yoga  swami sivananda - 168 pages
Kundalini yoga swami sivananda - 168 pages
Marcus Vannini
 
Om namah shivay baba
Om namah shivay babaOm namah shivay baba
Om namah shivay baba
ompradeepkumar138
 
Self development-by-meditation
Self development-by-meditationSelf development-by-meditation
Self development-by-meditation
jainacharya
 
Simple & Effective Science For Self Realization
Simple & Effective Science For Self RealizationSimple & Effective Science For Self Realization
Simple & Effective Science For Self Realization
Dada Bhagwan
 
The scientific analysis of life and what every jain must know
The scientific analysis of life and what every jain must knowThe scientific analysis of life and what every jain must know
The scientific analysis of life and what every jain must know
Dr. Trilok Kumar Jain
 
Namasmaran
NamasmaranNamasmaran
Meditation and its utility
Meditation and its utilityMeditation and its utility
Meditation and its utility
Rai Technology University
 
Collection of some articles by sadhguru
Collection of some articles by sadhguruCollection of some articles by sadhguru
Collection of some articles by sadhguru
Bhim Upadhyaya
 
Bhagavad Gita
Bhagavad GitaBhagavad Gita
Bhagavad Gita
monojbaruah
 
daimoku
daimokudaimoku
Importance of Rudra Abhishek.pptx
Importance of Rudra Abhishek.pptxImportance of Rudra Abhishek.pptx
Importance of Rudra Abhishek.pptx
ShriGauriTemple
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Shriya Srivastava
 
Every day Pranayama for Every body
Every day Pranayama for Every bodyEvery day Pranayama for Every body
Every day Pranayama for Every body
YeruvaBrothers
 
Second principle of practicing bhakti – chanting
Second principle of practicing bhakti – chantingSecond principle of practicing bhakti – chanting
Second principle of practicing bhakti – chanting
Nisha Datta
 
Character building workbook
Character building workbookCharacter building workbook
Character building workbook
middela
 
Zen river doan ino book
Zen river doan ino bookZen river doan ino book
Zen river doan ino book
Efraín Suárez-Arce, M.Ed
 
Prayers
PrayersPrayers
Prayers
Amar Kumar
 
Twm april 2016
Twm april 2016Twm april 2016
Twm april 2016
Arjun Laad
 

Similar to 2024_Rupantara Jogare Namajapa II Nishitharanjan (20)

kriya iii
kriya iiikriya iii
kriya iii
 
Kundalini yoga
Kundalini yogaKundalini yoga
Kundalini yoga
 
Kundalini yoga swami sivananda - 168 pages
Kundalini yoga  swami sivananda - 168 pagesKundalini yoga  swami sivananda - 168 pages
Kundalini yoga swami sivananda - 168 pages
 
Om namah shivay baba
Om namah shivay babaOm namah shivay baba
Om namah shivay baba
 
Self development-by-meditation
Self development-by-meditationSelf development-by-meditation
Self development-by-meditation
 
Simple & Effective Science For Self Realization
Simple & Effective Science For Self RealizationSimple & Effective Science For Self Realization
Simple & Effective Science For Self Realization
 
The scientific analysis of life and what every jain must know
The scientific analysis of life and what every jain must knowThe scientific analysis of life and what every jain must know
The scientific analysis of life and what every jain must know
 
Namasmaran
NamasmaranNamasmaran
Namasmaran
 
Meditation and its utility
Meditation and its utilityMeditation and its utility
Meditation and its utility
 
Collection of some articles by sadhguru
Collection of some articles by sadhguruCollection of some articles by sadhguru
Collection of some articles by sadhguru
 
Bhagavad Gita
Bhagavad GitaBhagavad Gita
Bhagavad Gita
 
daimoku
daimokudaimoku
daimoku
 
Importance of Rudra Abhishek.pptx
Importance of Rudra Abhishek.pptxImportance of Rudra Abhishek.pptx
Importance of Rudra Abhishek.pptx
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Every day Pranayama for Every body
Every day Pranayama for Every bodyEvery day Pranayama for Every body
Every day Pranayama for Every body
 
Second principle of practicing bhakti – chanting
Second principle of practicing bhakti – chantingSecond principle of practicing bhakti – chanting
Second principle of practicing bhakti – chanting
 
Character building workbook
Character building workbookCharacter building workbook
Character building workbook
 
Zen river doan ino book
Zen river doan ino bookZen river doan ino book
Zen river doan ino book
 
Prayers
PrayersPrayers
Prayers
 
Twm april 2016
Twm april 2016Twm april 2016
Twm april 2016
 

Recently uploaded

Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete GuideInsanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
Trending Blogers
 
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain VictorySelf-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
bluetroyvictorVinay
 
Biography and career history of Bruno Amezcua
Biography and career history of Bruno AmezcuaBiography and career history of Bruno Amezcua
Biography and career history of Bruno Amezcua
Bruno Amezcua
 
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDFAnalysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
JoshuaDagama1
 
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and MoreTypes of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
Affordable Garage Door Repair
 
thrifthands-thrift store- get the latest trends
thrifthands-thrift store- get the latest trendsthrifthands-thrift store- get the latest trends
thrifthands-thrift store- get the latest trends
amarshifan555
 
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the NightThe Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
thomasard1122
 
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANEMRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
DK PAGEANT
 
Capsule Wardrobe Women: A document show
Capsule Wardrobe Women: A document showCapsule Wardrobe Women: A document show
Capsule Wardrobe Women: A document show
mustaphaadeyemi08
 
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdfCare Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
sundazesurf80
 
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
lyurzi7r
 

Recently uploaded (11)

Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete GuideInsanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
Insanony: Watch Instagram Stories Secretly - A Complete Guide
 
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain VictorySelf-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
Self-Discipline: The Secret Weapon for Certain Victory
 
Biography and career history of Bruno Amezcua
Biography and career history of Bruno AmezcuaBiography and career history of Bruno Amezcua
Biography and career history of Bruno Amezcua
 
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDFAnalysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
Analysis and Assessment of Gateway Process – HemiSync(1).PDF
 
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and MoreTypes of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
Types of Garage Doors Explained: Energy Efficiency, Style, and More
 
thrifthands-thrift store- get the latest trends
thrifthands-thrift store- get the latest trendsthrifthands-thrift store- get the latest trends
thrifthands-thrift store- get the latest trends
 
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the NightThe Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
The Fascinating World of Bats: Unveiling the Secrets of the Night
 
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANEMRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
MRS PUNE 2024 - WINNER AMRUTHAA UTTAM JAGDHANE
 
Capsule Wardrobe Women: A document show
Capsule Wardrobe Women: A document showCapsule Wardrobe Women: A document show
Capsule Wardrobe Women: A document show
 
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdfCare Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
Care Instructions for Activewear & Swim Suits.pdf
 
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
一比一原版(McGill毕业证书)麦吉尔大学毕业证如何办理
 

2024_Rupantara Jogare Namajapa II Nishitharanjan

 • 1.
 • 3. 1) g±e CyûeY bò^Ü ùjùf Zû’e CyûeY _ea©ðú _âbûaùe K’Y bò^ÜZû @ûùi? 2) ùcûùZ RùY _âgõiû Kùf ùcû bòZùe K’Y NùU? 3) ùcûùZ RùY ^ò¦û Kùf ùcû bòZùe K’Y NùU?
 • 4. • The word is a sound expressive of the idea. • The Word has power—even the ordinary written word has a power. • If it is an inspired word it has still more power. -Sri Aurobindo o When someone calls you names or heaps insult you find it excruciating to bear. You become inflamed and uneasy. o When someone praises you, you feel happy. o The spectrum of human reactions to the words and things around us is endless. o When anyone shouts, "Scorpion! Scorpion!", "Snake! Snake!", you reflexively jump in fright. o If such situations can arouse feelings of fear, anger, joy, then …..
 • 5.
 • 6.
 • 7. • Chanting (japa) means repetition of some letter, word, mantra or sentence. • Nama japa means repetition of Divine’s Name and • mantra japa means repetition of a mantra.
 • 8.
 • 9. • Santh Tulsidas has said, नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहहिं मुद मिंगल बासा ।। सुहमरि पवनसूत पावन नामू । अपने बस करि िाखे िामू ।।
 • 10. • There is no difference between Naama & Nami. • (Satyabhama tried to balance Krishna with gold and precious stones, but could not do it. Then Rukmini put a tulsi leaf with the name of Krishna on the scales. That balanced the Lord.)
 • 11. • Skand Puranas : "I pray to the infinitely powerful Lordwhose holy name andremembrance relieves me of all mental and physical afflictions." • Padma Purana : Hari nama kirtan is the nectar behindwhich even the devas try to drink. The Almighty permanently resides in the place where Hari Nama Kirtan is performed. Hari Nama Kirtan alone is enough to attract the God himself (in most other cases we can only attract His grace). • Dr. Benson, Harvard University: metabolism in a human changes .
 • 12. • Dr. Benson, Harvard University: metabolismin a human changes . o In an issue of Span magazine, 1976, he says that experiments show that the metabolism in a human changes when he retires for the night. Blood pressure and other body processes operate without any fluctuations. The individual awakens fresh and invigorated. o This particular situation is attained through 20 minutes of 'japa', twice during the day. o Chanting the Lord's name corrects all erratic body processes and thus enabling good health.
 • 13. (The Name is God, the Guru, the all in all. Indeed, the power of God‘s Name is simply marvellous. It can take man to the summit of spiritual experience. It grants one eternal freedom, bliss and peace. The Name has the power to tear up the veil of Maya or ignorance and bring you face to face with God or Truth. The Name is not different from Him. The Divine Name is greater than any philosophy in the world. It is the key by which you can unlock the gates to the kingdom of immortal peace and bliss. – Samartha Rama Das • “Absorb yourself in chanting God's name. This will forge armour that will make you invincible to all miseries.” –Shastri Sadhu Shri Hari Das
 • 14.
 • 15. Let us Concentrate on this Chanting
 • 16. ("Naham Vasami Vaikunte,Nahi Yogi Hridaye, Yatra Mad Bhakta Gayanthe Tatra Thistami Narada!" aûaûRú cjûeûR, ...  Namajapa has a great power in it. -Sri Aurobindo
 • 17.
 • 18. (Once Namadev was travelling to Gujarat where he was close to the temple town of Nageshwar. This town houses the famous Shiva temple which is one of the 12 Jotirlinga Kshetras. It was the auspicious day of Shivaratri and a huge number of people thronged to the temple to have darshan of Lord Shiva. Surrounded by a host of devotees, Sant Namadev stood at the entrance of the temple and lost himself in Nama Sankirtan (singing the Divine Names of the Lord). As the crowd swelled, the temple authorities tried to drive away Namadev and his devotees and objected to their Kirtan. At once, Namadev abided by the words of the temple priests and stepped away from the entrance. However, how could they stop their Nama Sankirtan? They moved towards the back side of the temple and continued with the Kirtan. • At that very moment, Lord Shiva turned Himself around in order to listen to Namadev’s Nama Sankirtan! Even today, Shiva’s vehicle - Nandi - in that temple is located on the back side of the temple!)
 • 19.
 • 20. A. At least while chanting, no new impressions about other things are created on the subconscious mind. -Bhaktaraj Maharaj • As far as it is necessary to work in the subconscious for that, the Name must be effective there. (LOY) B. Repeating The Lord’s Name, is the best path to follow in the waking state which can be continued in Sleeping state also. iû]ûeYZü RûMâZ @aiÚûùe ù~Cñ^ûc C_ùe RùY GKûMâ jêG ^òâû @aiÚûùe ZûjûKê _ê^eûaé©ò Keò[ûGö Kò«ê ^òâûùe cû’uê WûKòaû ùKak @_eòjû~ð¥ bûùa GK _ê^eûaé©ò ^êùjñ – Gjû jó @û«ei©û ~ûjû aò_ùe aû @ûag¥KZûùe
 • 21. C. When chanting is in progress, the conscious mind does NOT accept impulses coming from the centers like the desire & instinct centre, like & dislike centre, temperamental characteristic centre, etc. of the subconscious mind. If this continues for quite sometime then impressions in these centers start decreasing. D. The power of concentration increases. E. One can acquire control over a particular element like the tej (absolute fire) element …and can acquire a supernatural power accordingly.
 • 22. F. If one chants the Lord’s Name while performing an action (karma), then that action becomes a non-action, i.e. no accumulated account (sanchit) is generated from it. - Saint Bhaktaraj Maharaj G. Nama Japa purifies the mind of the seeker, which is the fundamental requirement for Spiritual Progress. (through the chanting of the name, one's attachment to God grows day by day, and joy fills the soul, one has nothing to fear. ... The grace of God will certainly descend. - Paramahansa Ramakrishna in GSR, 204.
 • 23. ^ûcR_ C_fa¨]ô aòhdùe (gâúcû K’Y KjòQ«ò ) ùMûUòG aû êAUò aûK¥ùe _âKûg
 • 24. cêñ c¤ C_f²ò KeòQò ù~ GA geúee iû]^û fûMò cª @ZýûagýK û KûeY ùKak R_e jó geúe C_ùe ejòQò iò]ûikL Kâòdû û cêñ g ahðe Kû~ýð @Ì ùKùZûUò cûiùe KeòQò û –gâúcû
 • 25.
 • 26. 10) ‘cû’ Gjò ^ûce Zû_ô~ð¥ K’Y?
 • 27.
 • 28. cû’u ^ûcùe iû]ûeYZü _ì‰ð gqò ejòQò; Kò«ê ùPZ^ûe ùKùZK iÚòZòùe ~êMà^ûc e `k_âZû [ûA_ûùe û ~êMà^ûc – “gâú@eaò¦-cúeû” ù~Cñ ^ûcùe @ûaûj^ Keû~ûC ^û KûjóKò ùKak cû’u gqò jó Zûjûe C©e òGö _âùZ¥K ^ûc bMaû^u ùMûUòG aòbûaKê iì·G Gaõ
 • 29.
 • 30. Gjò ù~ûMe Pûaò aû bò•ò ic_ðY Z[û @bú_þiû û ‘cû’ Gjò ^ûcR_ùe @bú_þiû Gaõ ic_ðY ijR jêG Z[û c^- _âûY-geúeùe gê¡Zû @ûùi û ùZùa @«eûcôûu RûMeY jêG û ùi RûMâZ ùjùf @bú°û Ke«ò û Zûueò @bú_þiûùe C¡ßðeê bûMaZú gqò @aZeY Keò iû]Ku i• ûùe eì_û«e Kâòdû @ûe¸ Ke«ò û bûMaZú gqòu eì_û«e Kâòdû _â[c @aiÚûùe @ûùÉ @ûùÉ jêG û ùi icdùe aûjý aòPûe iû]K c^ùe _âùag Keò bûMaZú gqòu eì_û«e KâòdûKê aýûjZ Kùe û ùi icdùe iû]K aòPûe ijòZ GK ^ ùjûA bûMaZú gqòu Kâòdû iùw ùijò Éû^ùe Rßòjû IV
 • 31. If the sadhak does not repeat The Mother’s name as mentioned above, but does work for The Mother in the beginning stages of his sadhana, his work becomes Divine work because he has already accepted the aim to realize the Divine in a transformed mind, life and body. But this is not very fruitful since the sadhak does not remain conscious and does not surrender consciously. It may take him many years to remain conscious while working and to surrender consciously. Ma—this Nama-Japa, brings forth consciousness quickly and makes surrender easy. -Sri Aurobindo
 • 32. (1) iZZ aûe´ûe @û_Yuê iàeY Keòaû – cû’u C©e – bf (2) @û_Yu ^ûcKê R_ Keòaû – cû’u C©e – Zûjû ùag¨ iûjû~¥Kûeú ùja (3) ¤û^e aò iûjû~¥ ^ò@û~ûA _ûeòa – cû’u C©e – ¤û^e @b¥ûi ^[ôùf G[ôfûMò @]ôK KÁ KeòaûKê _Wÿòaö @ûùc cû’u _âZò Kò_eò Cù^àûPòZ ùjûA_ûeòaû?
 • 33. - aûaûRú ..... ^òeûgû, bd, KûZeZûùe iû]Kue aê¡ò bâc ùjûA~ûGö  Kò«ê ùi ~ò ‘cû’ – Gjò ^ûce @ûgâd ù^A[û’«ò ùZùa ùi cjû^¨ @ûKâcYùe aò aòPkòZ ^ ùjûA aiò cû’u ^ûc iàeY Ke«òö ~ò éXÿ ^òÂû aògßûi ij ^ûc iàeY KeûjêG, ùZùa cûZâ ùMûUòG cò^òU¨ùe cûZégqòue _âKûg jêGö  iaê_âKûe @§Kûe, jZûgû, ^òeûg ìe jêGö  Zûue êAMêY bMaZ¨ aògßûi, @ûiÚû, ^ûc _âZò gâ¡û, @ûMâj aùXÿö  baòh¥Z @ûKâcYKê bd eùj ^ûjóö aû]ûaòNÜ @ûiê[ôaû iù©ß iû]K cû’u C_ùe aògßûi beiû eLô @û^¦ùe ù~ûMcûMðùe @Mâie jê@«òö
 • 35. cñê icû]ô @aiÚûùe [ôfûùaùk c¤ R_ Keò_ûùe, icû]ôùe [ôfûùaùk cñê R_ Keò ·fò_ûùe, KûeY ùiùZùaùk KòQò c¤, geúee ùKøYiò êaðkZûKê @^êba jêG ^ûjóö Kò«ê Kû~ð¥ geúe C_ùe ùjaû @ûag¥K! ùZYê cñê CVò_Wÿòfò Gaõ R_ Keòaû @ûe¸ Keòùfòö Zû’_ùe _âùZ¥K g±e CyûeY ijòZ Kò @ûùfûK, iµì‰ð gqò! GK gqò ~ûjû iaêKòQòKê @ûùeûM¥ KeòòGö cñê Kæû«, @iêiÚ @aiÚûùe R_ @ûe¸ Kfò Gaõ iùZR I iêiÚ ùjûA ùi[ôeê aûjûeò @ûiòfòö ùZYê ù~Cñcûù^ Kj«ò ù~ ùicûù^ R_eê KѨû«, iuêPòZ I gì^¥ ùjûA ù`e«ò, Gjû aêSû~òa ù~ ùicûù^ R_Kê VòK¨ bûùa
 • 36. • The aim of Sri Aurobindo’s yoga: transformation of the sadhak’s mind, life and body into Divine Truth and Principles and to realize the Divine in the transformed mind, vital and body.  With a little effort though, if the sadhak repeats The Mother’s name, Ma, he can do the Divine work and offer it at Her feet right from the beginning of sadhana.  The Mother has said that in all actions, one has to “Remember and Offer”. Unless you remember, you cannot offer. By doing Nama-Japa of Ma, one can remember Her.
 • 37.
 • 38. - aûaûRú geúe eì_û«e ~¥_ò icÉ a¥qòu Rúa^e fl¥, ~ûjûe _âû¯ò iKûùg icÉ a¥qò @mûZeìù_ icÉ Kcð cû¤cùe ~ûZâû Keê@Q«ò,- Gjû GùZ ÆÁ, GùZ aûÉa ùjaû iù©ß ù~Cñcûù^ Gjò fl¥ i´ù§ iùPZ^ ^ ùjùa, ù~Cñcû^ue @«eûcôû RûMâZ ùjûA ^ [ôa, ù~Cñcû^ue _ûeòaûeòK Rúa^jó iaðÊ, ùicûù^ aò ^ûcR_ Kùf iùw iùw _ûeòaûeòK iû]ûeY Rúa^ùe iêLgû«ò I @û^¦ _âû¯ Keò _âi^ÜZûùe ejò_ûeòùa,
 • 40.
 • 41.  As soon as the Supramental Force touches the sadhak or he advances a little on the path of yoga, peace, light, ananda, knowledge descend from above in a little measure into the sadhak’s mind, life and body (nature and movements like lust, anger, etc. will be transformed);  A divine Name or a Mantra (like the So’ham) can enter the adhara and move in the breathing as in your experience. –Sri Aurobindo
 • 42. Kkò,aû, _âZòaû jêG @jõ I Êû[ð ù~ûMêñ ö @jõ I Êû[ðeê @ûùi Bhðû, aòùeû]ö Kò«ê ^ûcR_ _âbûaùe Kâcgü @ûce @jõ, Êû[ð I _âZòKìk eò_ê gê¡ jê@«òö ùi[ôùe ^ûce _âKûg _ùWÿö ^ûce _âKûgùe @mû^-@§Kûe Kâcgü _eòa©òðZ jê@«ò Gaõ bqò, mû^e _âKûgùe lêâ @jõ, Êû[ð Kâòdû Keò_ûe«ò ^ûjóö
 • 43. _âgÜ - Kò«ê @ûùc ù~Cñcûù^ GK _ì‰ðûw iò¡ò ·jêñ ùicû^u _ûAñ Gjòiaê cª I Gjò ù÷^¦ò^ R_ K’Y aûÉaùe GK iûjû~¥ ^û GK iúcûa¡Zû? gâúcû’u C©e : Gjû @ûYòòG GK gévkûö Pò«û ùlZâùe ù~ùZ ^êùjñ, a¥qò Êbûaùe Gjû @ûYòòG _ìeû_ìeò GK @aùPZ^ûMZ gévkûö... Gjû _ìeû_ìeò GK ùbøZòK gévkûö @]ôK«ê cñê ùLôQò ù~ R_e @aùPZ^û C_ùe, ^òù½Z^û C_ùe, RWÿ C_ùe, geúee - ùKûhûYêMêWÿòK C_ùe GK iwV^Kûeú _âbûa ejòQòö G[ô_ûAñ icd @ûag¥K, Kò«ê ^òe«e _ê^eûaé©ò Kùf _eòùghùe Gjûe _âbûa C_f²ò Keòùjaö CûjeYÊeì_, _âZòò^ _ò@ûù^û @b¥ûi Keòaû bkò
 • 44. 12) R_ ùKCñ icdùe Keòùja?
 • 45.
 • 46. cêñ ùcûe cªKê ^òe«e R_ Keò[ûG – ù~ùZùaùk cêñ RûMâZ [ûG I G_eòKò ^òâûKûkùe c¤ û G_eòKò cêñ ù_ûhûK _ò§ê[ôfûùaùk, LûC[ôfûùaùk, Kûc Keê[ôfûùaùk, @^ýcû^u ij K[ûaû• ðû Keê[ôfû ùaùk cêñ GjûKê @ûaé•ò
 • 47. • Knowingly or unknowingly has its effect. • Whilst doing 'japa' visualise the Divine Mother and Sri Aurobindo & on Thy significance. • Fix the hours for Nama japa. (Hanumanji- Pupil doing japa while defecation - Slap- Sri Rama) • Select a definite place. • Be seated in a steady pose because this helps to steady the mind and aids concentration.
 • 48. - aûaûRú • ^ûcR_ùe aògßûi ùjC aû ^ ùjC, @ûMâj [ûC aû ^ [ûC, iû]K ^ûcR_ Kùf ùi[ôùe aògßûi ^òbðeZû @ûùiö • cû’uVûeê Zûu ^ûc _é[K¨ ^ [ôaûeê cû’u C_iÚòZò eùjö • iZZ ‘cû’-^ûc R_ Keòaû ßûeû iû]K iZZ iùPZ ejò_ûe«òö • ^ûcR_ ù~ûMñê KÁiû¤ iùPZ^Zû ajêZ iek, ajêZ ijRùe @ûùiö • iùPZ^Zû ejòùf ic_ðY Gaõ @bú°û ijRùe ùjaûKê fûùMö • cû’u C_iÚòZòùe iû]Ke ÊûbûaòK aògßûi jêGö • Gaõ ^ûcR_ iùw iùw “cñê Zêce @ûgâòZ i«û^” ]ûeYû Keòaûe @iêaò]û jêG ^ûjóö iû]K ^òR Êbûa, eêPò @^êiûùe ^ûcR_ ijòZ Gjò ]ûeYû eLô_ûe«ò @[aû ‘Psychic’(@«eûcôû) RûMâZ ùjaû iKûùg @bú°û
 • 49. Sri Aurobindo: The japa is usually successful only on one of two conditions • if it is repeated with a sense of its significance, a dwelling of something in the mind on the nature, power, beauty, attraction of the Godhead it signifies and is to bring into the consciousness,-that is the mental way; 1 • or if it comes up from the heart or rings in it with a certain sense or feeling of bhakti making it alive,-that is the emotional way. 2
 • 50. • a third way, the reliance on the power of the mantra or name in itself; (but then one has to go on till that power has sufficiently impressed its vibration on the inner being to make it at a given moment suddenly open to the Presence or the Touch.) 3 (Grand Coronation of Rama- Invitation of Vivishana- their Return-Broken bridge- leaf containing name Rama) • Japa with breathing: cñê ^ògßûi-_âgßûi ij ^ûcR_ KeòaûKê C›ûjòZ Kùe ^ûjó KûeY Zûjû _âûYûdûc _eòö _âûYûdûc @Z¥« gqògûkú, Kò«ê ZûjûKê ~ò VòK¨ bûùa Keû ^~ûG aû]ûaò_©òKê aé¡ò Kùe Gaõ Pec ùlZâùe geúeùe ùeûM iéÁò Kùeö
 • 51. - aûaûRú ùgûAaû icdùe ^ò ^ @ûiòaû _~𥫠Z[û ^òâû bûwòaû iùw iùw ^ûcR_ Keòùaö CVò cêjñ ù]ûAaû, Rk _òAaû, û« i`û Keòaû, ckZ¥ûM Keòaû, iÜû^ Keòaû, fêMû ù]ûAaû, ùbûR^ Keòaû, @^¥ iùw K[ûaû©ðû Keòaû Z[û ù~ùKøYiò Kû~ð¥ Keòaû icdùe ^ûcR_ @aòeûc KeòaûKê ùjaö Gjû iKûùg éXÿ iuÌa¡ Gaõ iZZ iZKð ejòaûKê ùjaö cêL ù]ûAaû _ìaðeì iûa]û^ ùjùaö ùiicdùe Ròjßû R_ Keò_ûeòa ^ûjó, cù^ cù^ R_ Keòaû CPòZö Rk _òAaû Gaõ ùbûR^ Keòaû _ìaðeê ‘cû’– ^ûcR_ a¦ ^ ùjaûKê iRûM ùjùaö Rk _òAaû icdùe Ròjßû I I Kòâdûgúk ^ ùjûA ‘cû’– ^ûcR_ ·fòa; ùijò_eò ùbûR^ icdùeö
 • 52. - gâúcû R_ Keòaû I ^ Keòaû c¤ùe _û[ðKý aûÉa _lùe ù~Cñcûù^ cªR_ Ke«ò I ù~Cñcûù^ Ke«ò ^ûjó, ùicû^u c¤ùe [ôaû _û[ðKýKê Zêùc ZZþlYûZþ ùLô_ûeòa û ù~Cñcûù^ cªR_ Ke«ò ^ûjó, G_eòKò ùicû^ue ¤û^ I GKûMâZûe GK KùVûe @býûi [ôùf aò ùicû^u PZêü_ûgßðùe KòQò KêjêWò@û I @ÆÁZû ejò[ûG û @^ý _lùe ù~Cñcûù^ R_ @býûi Ke«ò Gjû
 • 53. - gâúcû  iaêVê éXc^û aýqò jó aòRdgâú cŠòZ jêG û  ahðK _ìùað ù~ùZùaùk cêñ ùcûe R_ @ûe¸ Kfò, ùcûùZ aûZûaeYùe _ìeò ejò[ôaû icÉ i¸ûaý @iêaò]û, aòùeû], KêiõÄûe I aû]û ij iõMâûc KeòaûKê _Wò[ôfû û G_eòKò ù~ùZaùùk aòPeû Gjò geúe R_ ^òcù« G_ûL ùi_ûL Pfûaêfû KeòaûKê @ûe¸ Kfû, ZûKê aòbò^Ü aÉêeûRò ij ]KÑû LûAaûKê ùjC[ôfû- Gjûe gßûiKâòdû ùMûkcûk ùjûA~ûC[ôfû, Kûg @ûe¸ ùjûA~ûC[ôfû û cêñ geúeKê ]eò GA K[û Kjòfò- “iûa]û^ ùjûA gêY û Zê ~ûjû Azû Zû’ Keò_ûeê, cêñ Kò«ê iò]û ùgh _~ýð« ~ûCQò, KòQò aò ùcûùZ @UKûA _ûeòa ^ûjòñ; G_eòKò ~ò ùcûùZ gùKûUò [e Gjò cªKê R_ KeòaûKê _ùW aò” – Gjû Kjòaû _~ýð« Gjò geúe iaê òMeê @ûKâcYe i¹êLú^Ü ùjC[ôfû û G_eò Keòaûe _eòYûc aûÉaùe @û½~ýðR^K `kùjfû, ù~_eò

Editor's Notes

 1. (A devotee can easily get immersed in the ocean of Bliss, when he chants with love. Son of Vayu, Hanuman won Sree Ram’s heart only by chanting His name continuously.)
 2. (A devotee can easily get immersed in the ocean of Bliss, when he chants with love. Son of Vayu, Hanuman won Sree Ram’s heart only by chanting His name continuously.)
 3. F. Vibhishan solved their dilemma. He took a leaf and without their knowledge wrote the name of 'Ram' and wrapped it in a cloth. "Take this cloth," Vibhishan said "and a way shall be opened to you." The followers did as their new king had instructed. They entered the waters and to their surprise the ocean waters became knee-deep. They waded towards Lanka. Midway one of them opened the cloth to see its contents. Seeing only a dry leaf, he laughed. On closer inspection he saw the name of 'Ram' written on it. This made him laugh all the more. "How could the name of Ram make the ocean knee-deep!" And with this thought his faith subsided. The ocean waters rose and they all perished in the deluge. H. Dr. Benson of Harvard University cited an interesting aspect of 'japa'. In an issue of Span magazine, 1976, he says that experiments show that the metabolism in a human changes when he retires for the night. Blood pressure and other body processes operate without any fluctuations. The individual awakens fresh and invigorated. This particular situation is attained through 20 minutes of 'japa', twice during the day. Chanting the Lord's name corrects all erratic body processes and thus enabling good health.
 4. F. Vibhishan solved their dilemma. He took a leaf and without their knowledge wrote the name of 'Ram' and wrapped it in a cloth. "Take this cloth," Vibhishan said "and a way shall be opened to you." The followers did as their new king had instructed. They entered the waters and to their surprise the ocean waters became knee-deep. They waded towards Lanka. Midway one of them opened the cloth to see its contents. Seeing only a dry leaf, he laughed. On closer inspection he saw the name of 'Ram' written on it. This made him laugh all the more. "How could the name of Ram make the ocean knee-deep!" And with this thought his faith subsided. The ocean waters rose and they all perished in the deluge. H. Dr. Benson of Harvard University cited an interesting aspect of 'japa'. In an issue of Span magazine, 1976, he says that experiments show that the metabolism in a human changes when he retires for the night. Blood pressure and other body processes operate without any fluctuations. The individual awakens fresh and invigorated. This particular situation is attained through 20 minutes of 'japa', twice during the day. Chanting the Lord's name corrects all erratic body processes and thus enabling good health.
 5. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 6. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 7. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 8. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 9. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 10. A non-action (akarma karma): If one chants the Lord’s Name while performing an action (karma), then that action becomes a non-action, i.e. no accumulated account (sanchit) is generated from it. Since no new accounts are created, after experiencing all that is destined, one can quickly get liberated from the cycle of births and deaths.  **Let us say, the accumulated account of an individual is 100 units at the time of birth. On an average in one birth, undergoing destiny depletes 6 units. This means one should be able to attain Liberation within l6 to l7 births. But this does NOT HAPPEN because, whilst one is undergoing 6 units of destiny, new accounts are simultaneously being created by one’s willful actions (kriyaman karma). New accounts rise by 10 units. Hence, at the time of death, the accumulated account has become 104 units instead of 94. Consequently, an individual gets more and more entrapped in the cycle of births and deaths. To prevent such a thing from happening, the action performed should be converted to a non-action (akarma karma)!! This can happen only by chanting The Lord’s Name.
 11. A non-action (akarma karma): If one chants the Lord’s Name while performing an action (karma), then that action becomes a non-action, i.e. no accumulated account (sanchit) is generated from it. Since no new accounts are created, after experiencing all that is destined, one can quickly get liberated from the cycle of births and deaths.  **Let us say, the accumulated account of an individual is 100 units at the time of birth. On an average in one birth, undergoing destiny depletes 6 units. This means one should be able to attain Liberation within l6 to l7 births. But this does NOT HAPPEN because, whilst one is undergoing 6 units of destiny, new accounts are simultaneously being created by one’s willful actions (kriyaman karma). New accounts rise by 10 units. Hence, at the time of death, the accumulated account has become 104 units instead of 94. Consequently, an individual gets more and more entrapped in the cycle of births and deaths. To prevent such a thing from happening, the action performed should be converted to a non-action (akarma karma)!! This can happen only by chanting The Lord’s Name.
 12. A non-action (akarma karma): If one chants the Lord’s Name while performing an action (karma), then that action becomes a non-action, i.e. no accumulated account (sanchit) is generated from it. Since no new accounts are created, after experiencing all that is destined, one can quickly get liberated from the cycle of births and deaths.  **Let us say, the accumulated account of an individual is 100 units at the time of birth. On an average in one birth, undergoing destiny depletes 6 units. This means one should be able to attain Liberation within l6 to l7 births. But this does NOT HAPPEN because, whilst one is undergoing 6 units of destiny, new accounts are simultaneously being created by one’s willful actions (kriyaman karma). New accounts rise by 10 units. Hence, at the time of death, the accumulated account has become 104 units instead of 94. Consequently, an individual gets more and more entrapped in the cycle of births and deaths. To prevent such a thing from happening, the action performed should be converted to a non-action (akarma karma)!! This can happen only by chanting The Lord’s Name.
 13. -Tyagaraja Composer Kakarla Tyagabrahmam or Saint Tyagaraja, also known as Tyāgayya in Telugu, Tyāgarājar in Tamil, was one of the greatest composers of Carnatic music or Indian classical music. Wikipedia Born: May 4, 1767, Kurnool district Died: January 6, 1847, Thanjavur district Genres: Carnatic music Music director: Tyagayya Books: The Complete Kritis of Sri Thyagaraja Parents: Sitamma , Kakarla Ramabrahma
 14. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 15. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 16. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 17. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 18. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 19. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 20. - Some people say that mechanical Nama-Japa has no effect. If this is true, why do the spiritual seekers fear mechanical thoughts so much? - Form a strong habit of repeating the Name of the Lord. Then only it will be easy for you to remember Him at the moment of death also. If you do Japa of a Mantra 13 crores of times, you will have Darshan of your Ishta in physical form. If you are sincere and earnest, you can do this within 4 years. -- Swami Sivananda - It is not the number of Japa that should be taken into consideration. There must be purity, concentration and Bhava (feeling) while doing Japa. This is more important. -- Swami Sivananda
 21. Thank You (Basic) To reproduce the video effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Media group, click Video, and then click Video from File. In the left pane of the Insert Video dialog box, click the drive or library that contains the video. In the right pane of the dialog box, click the video that you want and then click Insert. Under Video Tools, on the Format tab, in the Sizing group, click the arrow to the right of Size launching the Format Video dialog box, select Size from the left pane and under Size in the right pane do the following: Click the Lock Aspect Ratio box. In the Height box, enter 6.03”. In the Width box enter 8.03”. Also in the Format Video dialog box, click Border Color in the left pane, under Border Color in the right pane select Solid Line, and then click the arrow to the right of Color, and under Theme colors select Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from left). Also in the Format Video dialog box, select Border Style in the left pane, under Border Style in the right pane set the Width to 15 pt. Also in the Format Video dialog box, select Shadow in the left pane, under Shadow in the Right pane, click the arrow to the right of Colors and under Theme Colors, select Black, Text 1 (first row, second option from left), and then do the following: In the Transparency box, enter 60%. In the Size box, enter 100%. In the Blur box, enter 21 pt. In the Angle box, enter 40 degrees. In the Distance box, enter 19 pt. Also in the Format Video dialog box, select 3-D Format in the left pane, under Bevel in the right pane click the arrow to the right of Top and under Bevel, select Relaxed Inset (first row, second option from left), and then do the following: To the right of Top, in the Width box, enter 6 pt. To the right of Top, in the Height box, enter 16.5 pt. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Center. Click Align Middle. Under Video Tools, on the Playback tab, in the Video Options group, select Loop until Stopped. On the Animations tab, in the Animation group, select Play. On the Animations tab in the Timing group, click the arrow to the right of Start and select With Previous. To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide drag to draw a text box. Type text in the text box (“Thank You” – or whatever text suits your message). Select the text, on the Home tab, in the Font group, select Garamond from the Font list, select 88 pt from the Font Size list, and then click on the Bold icon. Also in the Home tab, in the Font group, select the arrow to the right of the Font Color Icon, and then under Theme Colors, select White, Background 1 (first row, first option from left). With the text box selected, under Drawing Tools, on the Format tab, click the arrow in the bottom right corner of the WordArt Styles group, click the arrow opening the Format Text Effects dialog box. In the Format Text Effects dialog box, click 3-D Format on the left pane, under Bevel on the right pane, click the arrow next to Top and under Bevel select Relaxed Inset (first row, second option from left). Set the Width to 5 pt and the Height to 3 pt. Also in the 3-D Format right pane, under Surface, click the arrow next to Material and under Special Effect select Dark Edge (first row, first option from left). Also in the 3-D Format right pane, under Surface, click the arrow next to Lighting and under Neutral select Soft (first row, third option from left). Also in the 3-D Format right pane, under Surface, set the Angle to 290 Degrees. Close the Format Text Effects dialog box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: On the Design tab, in the bottom right corner of the Background group, click the arrow at the bottom right corner launching the Format Background dialog box. In the Format Background dialog box, select Fill in the left pane, and under Fill in the right pane select Solid fill, then click the arrow to the right of Color and under Theme Colors select White, Background 1, Darker 50% (sixth row, first option from left). Close the Format Background dialog.