SlideShare a Scribd company logo
BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MALİ DESTEK PROGRAMI
Türkiye’de Kalkınma Ajansları
Kalkınma Ajanslarının kuruluşu
koordinasyonu ve görevleri
hakkındaki 5449 sayılı Kanun
25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş
ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İZMİR
• Kamu tüzel kişiliği
• Kamu kaynakları
26 Bölge – 26 Kalkınma Ajansı
Türkiye’de Kalkınma Ajansları
İZKA Temel Faaliyetler
Planlama ve
Koordinasyon
Fonksiyonu
İzmir Bölge Planı
2010-2013
2014-2023
Kümelenme Stratejisi
İnovasyon Stratejisi
Temiz Üretim Stratejisi
Kentsel Pazarlama
Stratejisi
Girişimcilik Stratejisi
Turizm Stratejisi
Proje ve Faaliyet
Destek
Fonksiyonu
9 Mali Destek Programı
2 Güdümlü Proje Desteği
2 Doğrudan Faaliyet
Destek Programı
Proje İzlemeleri
Yatırım Tanıtım
ve Destek
Fonksiyonu
Yatırım tanıtım turları
İzin ve ruhsat takip
işlemleri
Yabancı yatırımcılarla
görüşmeler
Fuar katılımları
İZKA Yatırım Tanıtım
Stratejisi
Kentsel
Pazarlama ve Dış
İlişkiler
Faaliyetleri
Kent Markası İnşasına
Yönelik Faaliyetler
Uluslararası etkinliklerin
İzmir’de düzenlenmesine
yönelik adaylık ve tanıtım
faaliyetleri ve
koordinasyonu
Uluslararası örgütlerle
işbirliği (EURADA,WAIPA,
ANIMA, TCI, INSME)
EXPO adaylık sürecinin
koordinasyonu
İZKA Organizasyon Yapısı
• Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği (PFDY)
• Destek Yönetimi Kılavuzu (DYK)
Kalkınma Ajansları Proje Destekleri
2008 –2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Geçmiş Dönem
Mali Destek Programları
Geçmiş Dönem
Mali Destek Programları
Program Adı
Proje
Sayısı Destek Tutarı (TL)
2008 KOBİ 97 23.286.726
2008 Sosyal Kalkınma 66 5.894.951
2009 Tarım ve Kırsal Kalkınma 65 18.718.470
2009 Turizm ve Çevre 38 12.605.308
2010 Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 15 3.810.010
2010 Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik 46 7.049.090
2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik 29 13.249.204
2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 41 27.072.689
2013 Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 43 20.000.000
TOPLAM 440 131.686.448
İZKA 2014 Yılı Mali Destek
Programları
Sanayi Bölgelerinin Geliştirilmesi Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim
Teknolojileri Mali Destek Programı
Gelişme Ekseni Stratejik Öncelik Hedef
Güçlü Ekonomi
Sürdürülebilir Üretim
ve Hizmet Sunumu
Temiz teknolojilerin geliştirilmesi
ve kullanımına yönelik faaliyetler
desteklenecektir.
Akdeniz’in Çekim
Merkezi İzmir
Cazip iş ve yatırım ortamı
sağlanacaktır.
Yüksek Yaşam
Kalitesi
Herkes İçin Sağlık
Sağlık hizmeti sunumunda fiziki ve
teknolojik altyapı
güçlendirilecektir.
Kaliteli Kentsel
Yaşam
Kentsel gelişimin planlanmasında
çevre yönetimi, yeşil ulaşım,
verimli ve temiz enerji kullanımı
önceliklendirilecektir.
Erişilebilir
İzmir
Bilgi ve iletişim altyapısı
güçlendirilecektir.
Arka Plan
2014-2023 (Taslak) İzmir Bölge Planı Dayanakları
Faydalı Dokümanlar
2014-2018
Bilgi Toplumu Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı
http://www.bilgitoplumu.gov.tr
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi
http://izmiriplanliyorum.org
2014-2023 Taslak İzmir Bölge Planı
2013 İzmir Mevcut Durum Analizi
Programın Genel Amacı
İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve
bu süreci destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılması,
bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin
belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri
üretmelerinin sağlanması
Program Bileşenleri
Kar Amacı
Gütmeyen
(TR31/14/
BTD01)
Kar Amacı
Güden
(TR31/14/
BTD02)
Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni
Program Öncelikleri
İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi
servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve
kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi
İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının
yaygınlaştırılması
Yenilenebilir enerji teknolojilerini, enerji verimliliği uygulamalarını ve
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim
teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi
Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması,
kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler
üzerinden sunulması
Kar Amacı Güden Bileşeni
Program Öncelikleri
Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve
kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin
geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım,
araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması
Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim
teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin
geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan
kalite belgelerinin alınması
Uygun Projeler
Programın genel amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve
önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul
edilmektedir.
Proje Süresi: 12 ay
Bu süre, destek sözleşmesinin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki
gün itibariyle başlar.
Uygulama Yeri: İzmir
Uygun Projeler
Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
Kamu Kurumları
Üniversite Rektörlükleri
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar,
esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı
birlikleri)
Dernekler ve Vakıflar
Organize Sanayi Bölgeleri
Kooperatifler ve Birlikler
Kar Amacı Güden Bileşeni
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler*
Kamu kontrolündeki işletmeler
* Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
Program Bütçesi
15.000.000 TL
Kar amacı
Gütmeyen
7.500.000 TL
Kar Amacı
Güden
7.500.000 TL
Program Bütçesi
Kar Amacı Gütmeyen
En Az : 75.000 TL
En Çok : 750.000 TL
Destek Oranı: %10-%75
Kar Amacı Güden
En Az : 75.000 TL
En Çok : 750.000 TL
Destek Oranı: %10-%50
Proje Başına Destek
Projede Kurumların Rolleri
Başvuru
Sahibi
Proje Ortağı
Uygunluk kriterlerine
uymalıdır.
Projenin tasarlanması
ve yürütülmesine
katkıda bulunur;
projenin ortak
uygulayıcısıdır.
Harcamaları uygun
maliyettir.
İştirakçi
Uygunluk kriteri
aranmaz.
Projede sponsorluk
ve teknik destek
sağlama gibi roller
üstlenebilir.
Harcamaları uygun
maliyet değildir.
Proje Ortaklıkları
Kar amacı güden kuruluşlar yalnızca kar amacı güden kuruluşlarla, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar ise yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlarla proje
ortağı olabilir.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje
ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.
Proje başvurusunda uygun olmayan ortakların yer alması, teklifin
reddedilmesine neden olacaktır.
Lütfen Dikkat
Başvuru sahibi ya da proje ortakları aşağıdaki durumlarda
bulunuyorsa Ajansla sözleşme imzalayamaz.
• (Belediyeler hariç) vergi borcu olanlar,
• (Kamu kurumları hariç) SGK borcu olanlar,
• (Belediyeler hariç) Projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının
yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için haklarında kesinleşmiş
haciz işlemi bulunanlar,
• Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen
ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler.
Ancak bu durum proje başvurusu yapmaya engel değildir.
• e-Sağlık/m-Sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• e-Eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
• Kağıtsız ofis uygulamaları ve elektronik doküman yönetim sistemleri
• Sayısal bölünmeyi azaltacak şekilde dezavantajlı grupların bilgi iletişim teknolojileri
kullanımının artırılması
• Özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan alt grupların ihtiyaçlarına yönelik bilgi iletişim
teknolojileri kullanımını teşvik edici dijital içerik ve uygulamaların oluşturulması
• Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun rahat şekilde
kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların erişebilirliğinin sağlanması
• Su kaynaklarının tarımda verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama uygulamaları
• Yaşayan laboratuvar kurulması ve kurulan yaşayan laboratuvarların akıllı kent uygulamaları
alanında çalışması
• Yerel yönetim, kamu kurumu, STK, meslek birlikleri, özel sektör ve üniversite arasında
koordinasyon, bilgi, çözüm paylaşımını sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
• İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım ihtiyacının geliştirilmesi
• i
Örnek Proje Konuları
(Kar Amacı Gütmeyen)
• Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulması ve paylaşımının sağlanması, sağlık bilgisi paylaşım
(hastaneler arası) platformları oluşturulması
• Sera gazı salımlarının bilgi iletişim teknolojileri ile düşürülmesi ve enerji verimliliğinin bilgi
iletişim teknolojileri destekli çözümler ile artırılması
• e-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması, çöp ve atıkların türlerine göre ayrılarak
dönüştürülmesini sağlayan bilgi iletişim teknolojileri destekli uygulamalar geliştirilmesi
• Orman yangınları, çevre kirliliği, vb. durumlara karşı uzaktan algılama uyarı ve ikaz sistemleri
kurulması
• Kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun geniş kesimlerinin
erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze uygulamaları
• Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımını izlemek için bilişim altyapıları kurulması
• Yüksek hacimdeki verinin işlenerek daha doğru çıkarımlar yapılmasına, sunulan hizmetlerin
kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan büyük veri uygulamalarının
yaygınlaştırılması
• Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin (açık veri) araştırmacılar, girişimciler
veya ilgili paydaşlar ile paylaşılarak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan
ekosistemin oluşturulması
Örnek Proje Konuları
(Kar Amacı Gütmeyen)
Örnek Proje Konuları
(Kar Amacı Gütmeyen)
• Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracak alanlarda çalışma yapan girişimciler için yeni
kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması
• Yereldeki kurumlarının birlikte çalışabilirliğini hızlandıracak bilgi sistemleri entegrasyonlarının
gerçekleştirilmesi
• Kurumların benzer bilgi iletişim teknolojileri ihtiyaçlarının, bulut bilişim gibi mükerrer
yatırımları önleyen ortak çözümlerle giderilmesi
• Kronik hastalıklara sahip bireylerin uzaktan takibi, sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun
düşük olduğu uzak bölgelerden erişim, yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık
hizmetlerinin sunulması gibi teletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılması
• Parklarda, ulaşım araçlarında, AVM’lerde ve diğer ortak kullanım alanlarında ücretsiz
kablosuz bağlantı hizmetlerinin sağlanması
• Yerel yönetimlerde entegre yönetim bilgi sisteminin kurulması
• Kentsel pazarlamaya yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesi
• Kurumiçi ve kurumlararası süreçlerin daha verimli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayacak, kurumun diğer bilgi iletişim teknolojileri uygulamaları ile entegre yeni
uygulamalar geliştirilmesi
Örnek Proje Konuları
(Kar Amacı Güden)
• e-sağlık/m-sağlık, bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Savunma sektörü, siber güvenlik bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Mobil uygulamalarda ve oyun alanlarında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Eğitim alanında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Yeşil bilişim, enerji verimliliği bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Akıllı kent bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Yurt dışına e-ihracat bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
• Elektronik medikal cihaz üretiminde ve biyomühendislik alanında bilgi iletişim teknolojileri
kullanımını artıracak yenilikçi projeler
• İleri teknoloji araştırmalarından (nanoteknoloji, biyoteknoloji vb.) yararlanılarak bilişim ve sağlık
sektörlerinde yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi
• Yenilikçi bilişim ve sağlık teknolojilerinin farklı sektörlerde katma değer oluşturmasına yönelik
yenilikçi uygulamalar
• Yalnızca paket yazılım alımı veya donanım alımı içeren,
kurumların süreçlerine özel tasarlanmış kurum ölçeğinde
yenilikçi ürünler içermeyen projeler uygun değildir.
• Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermeyen kar
amacı güden kuruluşların, mevcut ürünlerini veya süreçlerini
bilgi iletişim teknolojileri kullanarak geliştirmelerini içeren
projeler uygun değildir.
Uygun Olmayan Proje Konuları
Uygun Maliyetler
İnsan Kaynakları ve Seyahat:
• Proje kapsamında mali destek sözleşmesinin imzalanması tarihinden sonra
yeni istihdam edilecek personelin ücretleri uygundur.
• Proje kapsamında idari işlerin veya destek hizmetlerinin yürütülmesi
amacıyla (proje koordinatörü / yürütücüsü, proje asistanı vb.) en fazla 1
kişinin istihdamı uygun maliyettir.
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla, yurtiçi veya
yurtdışı seyahat maliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik giderleri
uygundur.
Ekipman ve Malzeme:
• Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için piyasa koşullarına uygun
olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni
donanım satın alma maliyetleri uygundur.
• Kar amacı güden başvuru sahipleri için gömülü yazılım vb. özel ürünler
geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü vb. amaçlarla
alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir. (Bunun dışında yazılım
geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet
değildir.)
Uygun Maliyetler
Uygun Maliyetler
Hizmetler:
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla
hizmet (eğitim, danışmanlık, teknik destek, nakliye, kiralama, bakım-onarım vb.) satın alma
maliyetleri uygundur.
• Alt yüklenici /taşeron maliyetleri (basım işleri, etkinlik organizasyonu vb.)
• İhale ilan maliyetleri
• Nihai denetim maliyetleri:
İZKA destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde olan projelerden denetim raporu talep etmektedir.
Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi, Yeminli Mali
Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır.
• Görünürlük maliyetleri:
Projenin görünürlüğünü sağlayan tabela, satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak
etiketler, projeyi tanıtmak amaçlı broşür, proje kapanış toplantısı düzenlenmesi vb. maliyetlerdir.
Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin %3’ünü geçemez.
• Küçük ölçekli yapım işleri:
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti
Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.
Uygun Olmayan Maliyetler
• Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü
vergi, resim, harç ve sair giderler,
• Borçlar, zarar ya da borç karşılıkları,
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak
olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri,
• Faiz borcu,
• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi ya da bina alımları,
• Taşıt alımları,
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
• Yararlanıcı ya da ortaklar dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Üretime yönelik canlı materyal (tohum, fide, fidan, damızlık hayvan vb.) ve girdi (gübre, ilaç
vb.) maliyetleri,
• Eğitim ve deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
• İç mekânların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi
vb.),
• Sarf malzemesi alımları, proje ofisi oluşturulmasına yönelik ekipman malzeme alımları,
• Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak
ödemeler,
• Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına
alınmış olan fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler,
• Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri,
• Bayilik, franchise, zincir işletme bedeli, isim hakkı bedeli vb. maliyetler,
• Kar amacı güden kuruluşlar için KDV uygun maliyet değildir.
• Kar amacı güden başvuru sahipleri için yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb.
donanım yatırımları uygun maliyet değildir. (Bunun dışında gömülü yazılım vb. özel ürünler
geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü vb. amaçlarla alınacak makine ve
ekipmanlar uygun maliyettir.)
Uygun Olmayan Maliyetler
Mali ve İşletme Kapasitesi : 15 puan* (min. 8)
İlgililik: 28 puan* (min. 15)
Yöntem: 32 puan
Sürdürülebilirlik: 15 puan
Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 10 puan
Değerlendirme Tablosu – Kar Amacı Gütmeyen
Mali ve İşletme Kapasitesi : 20 puan* (min. 10)
İlgililik: 20 puan* (min. 10)
Yöntem: 25 puan
Sürdürülebilirlik: 20 puan
Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 15 puan
Değerlendirme Tablosu – Kar Amacı Güden
Projelerde Yer Verilmesi
Zorunlu Faaliyetler
Kamu kurumlarının projelerinde, kamuya açık uygulamalar veya diğer resmi
kurumlar ile veri paylaşımı yapabilecekleri, diğer kurumlara hizmet
sunabilecekleri uygulamalar geliştirmeleri söz konusu ise, bu uygulamaların e-
Devlet Kapısına veya Kamu Uygulamaları Merkezine entegrasyonlarının
sağlanması bir faaliyet olarak proje faaliyet planına eklenmesi gerekmektedir.
Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların projelerinde bilgi iletişim
teknolojileri yaşam döngüsünün temel adımları olan gereksinimlerin
belirlenmesi, tasarım, geliştirme, test, işletmeye alma adımlarının birer faaliyet
olarak faaliyet planına eklenmesi gerekmektedir.
Kurumlararası Sistem Entegrasyonu
Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde,
kurumlararası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi
statüsünde) yapılması ve bu kapsamda bilgi sistemleri
arası entegrasyon sağlanması ilave puan konusudur.
Proje, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda proje
Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 5 puan,
sağlanmaması durumunda 1 puan alacaktır.
• Bilgi sistemleri entegrasyonu projenin ana faaliyeti
olmalıdır ve entegrasyon gerektiren konu
değerlendiriciler tarafından yeterli görülmelidir.
• Proje ortakları ve/veya iştirakçilerinin projeye katılım
ve katkı düzeyi değerlendiriciler tarafından yeterli
görülmelidir.
Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni
Ek Puan Verilecek Faaliyetler -1
Engellilere Yönelik Uygulamalar
Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde,
engelli bireylere yönelik faaliyetlerin varlığı ve yoğunluk
derecesi ilave puan konusudur. Projede engelli bireylere
yönelik faaliyetler varsa değerlendiriciler tarafından
bunların yoğunluk derecesine göre Değerlendirme
Tablosu ilgili bölümünden 1-3 aralığında puan
verilebilecektir.
Bu kriter kapsamında 3 puan alabilmenin şartı, projenin
tamamen engelli bireylere yönelik olmasıdır. Projede
engellilere yönelik hiçbir faaliyet bulunmaması
durumunda bu bölümden 1 puan alınacaktır.
Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni
Ek Puan Verilecek Faaliyetler -2
İlçeler Arası Sayısal Bölünmenin Azaltılması
Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde,
bölge içi gelişmişlik farklarını ve buna bağlı sayısal
bölünmeyi azaltmak amacıyla doğrudan Beydağ,
Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerine yönelik faaliyetler
ilave puan konusudur. Proje, aşağıdaki şartların
sağlanması durumunda Değerlendirme Tablosu ilgili
bölümünden 3 puan, sağlanmaması durumunda 1 puan
alacaktır.
• Projenin ana faaliyeti bu ilçelerin birinde veya
birkaçında yürütülecek olmalıdır.
• Projede yapılacak temel yatırım bu ilçelerin birinde
veya birkaçında yapılacak olmalıdır.
Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni
Ek Puan Verilecek Faaliyetler -3
İşletmeler Arası İşbirlikleri
Kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde, kurumlar
arası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması
ilave puan konusudur. Proje, aşağıdaki şartların sağlanması
durumunda Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 5 puan,
sağlanmaması durumunda 1 puan alacaktır.
• Proje kapsamında geliştirecek yenilikçi ürünün farklı
uzmanlık alanları gerektiren bölümlerinin farklı proje
paydaşları (başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi) tarafından
geliştirildiği, ortak çalışma kültürü, ortak altyapı oluşturma
amaçlı projeler kurgulanmalı veya
• Proje kapsamında geliştirilecek yenilikçi ürüne ihtiyaç duyan
paydaşların iştirakçi statüsünde projeye katılım sağladığı ve
ürünün geliştirilmesine alan bilgisi olarak katkı sağladıkları
projeler tasarlanmalıdır.
• Proje ortak/iştirakçilerinin projeye katılım ve katkı düzeyi
değerlendiriciler tarafından yeterli görülmelidir.
Kar Amacı Güden Bileşeni
Ek Puan Verilecek Faaliyetler
• Açık Kaynak Kod Kullanımı
• Sosyal Medya Kullanımı
• e-İmza Kullanımı (Kar amacı gütmeyen)
• e-Katılım Uygulamaları (Kar amacı gütmeyen)
• Açık Veri Uygulamaları (Kar amacı gütmeyen)
• Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Entegrasyonu
(Yerel yönetimler)
• Kamu, Özel Sektör, STK, Üniversite İşbirlikleri
Projelerde Yer Verilmesi
Önerilen Faaliyetler
Başvuruya İlişkin Genel Şartlar
• Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi yalnızca 1
proje için destek başvurusunda bulunabilir.
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı
yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden
yararlanılamaz. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin aynı proje
için birden fazla kamu desteğinden yararlanmadıklarına dair
Beyannameyi (Başvuru Rehberi EK-H) doldurması
gerekmektedir.
KAYS
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
İZKA’ya yapılacak proje başvuruları KAYS
üzerinden çevrimiçi (online)
gerçekleştirilecektir.
KAYS üzerinden başvuru yapmak için
https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden
başvuru formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve
sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme
kaydetmesi gerekmektedir.
Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden İzmir
ili seçilecek ve ilgili Mali Destek Programı kapsamında
başvuru oluşturulacaktır.
KAYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yönlendirici dokümanlara
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden
ulaşılabilmektedir. Ayrıca bilgilendirme toplantıları
sonrası İZKA eğitim toplantıları düzenleyecektir.
KAYS
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
Referans Kodu
KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum,
Kar Amacı Gütmeyen ise TR31/14/BTD01
Kar Amacı Güden ise TR31/14/BTD02
referans kodu seçilmelidir.
Önemli Tarihler
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:
Proje başvuruları 12 Eylül 2014 saat 17:00’e kadar Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 17:00
itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir
değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:
Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya
posta yolu ile 19 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya teslim edilmelidir.
Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA’ya
sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Sürecinde İZKA’dan Destek
Bilgilendirme Toplantıları
Eğitimler – izka.org.tr
Teknik Yardım Masası – izka.org.tr
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – bilgitoplumu@izka.org.tr
İnteraktif Eğitim Modülü – izka.org.tr
YAKLAŞIK 3 AY
Değerlendirme Süreci
Ön İnceleme
Teknik ve Mali
Değerlendirme
Değerlendirme
Komitesi
KontrolüBütçe İnceleme
/ Ön İzleme
Ziyaretleri
Yönetim Kurulu
Onayı
Teşekkürler…
www.izka.org.tr
bilgitoplumu@izka.org.tr

More Related Content

Similar to İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu

Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Ekrem Tufan
 
KOSGEb
KOSGEbKOSGEb
KOSGEb
Irfan Aydin
 
Kobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteğiKobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteği
tulayilmaz
 
Hwp03 cebit milliyet ek
Hwp03 cebit milliyet ekHwp03 cebit milliyet ek
Hwp03 cebit milliyet ek
Mustafa Kuğu
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
İstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN
 
İstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
Hande TEK TURAN
 
TTGV İzmir Faaliyetleri
TTGV İzmir FaaliyetleriTTGV İzmir Faaliyetleri
2015 sunum
2015 sunum2015 sunum
2015 sunum
Okan Coşkun
 
Organizasyon Rehberi
Organizasyon RehberiOrganizasyon Rehberi
Organizasyon RehberiOkan Coşkun
 
Tübi̇tak 1501 süreci̇ tanıtım sunumu (2.dokuman)
Tübi̇tak 1501 süreci̇  tanıtım sunumu (2.dokuman)Tübi̇tak 1501 süreci̇  tanıtım sunumu (2.dokuman)
Tübi̇tak 1501 süreci̇ tanıtım sunumu (2.dokuman)
Werner Sobek Group
 
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV DeneyimleriKüme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 
Teydeb we format
Teydeb we formatTeydeb we format
Teydeb we formatmehmet tali
 
Ulusal Destek Programları
Ulusal Destek ProgramlarıUlusal Destek Programları
Ulusal Destek Programları
ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
 
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
Emin Divitci
 
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
Emin Divitci
 
Belediyeler v.2
Belediyeler v.2Belediyeler v.2
Belediyeler v.2
Emin Divitci
 
Belediyeler v.2
Belediyeler v.2Belediyeler v.2
Belediyeler v.2
Emin Divitci
 
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Dijital Politikalar Akademisi
 
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printableYbs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
afyonluoglu
 

Similar to İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu (20)

Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB FonlarıKobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
Kobiler için Kalkınma Ajansı ve AB Fonları
 
KOSGEb
KOSGEbKOSGEb
KOSGEb
 
Kobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteğiKobilere kosgeb desteği
Kobilere kosgeb desteği
 
Hwp03 cebit milliyet ek
Hwp03 cebit milliyet ekHwp03 cebit milliyet ek
Hwp03 cebit milliyet ek
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
 
İstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
 
İstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentationİstanbul Development Agency presentation
İstanbul Development Agency presentation
 
TTGV İzmir Faaliyetleri
TTGV İzmir FaaliyetleriTTGV İzmir Faaliyetleri
TTGV İzmir Faaliyetleri
 
2015 sunum
2015 sunum2015 sunum
2015 sunum
 
Organizasyon Rehberi
Organizasyon RehberiOrganizasyon Rehberi
Organizasyon Rehberi
 
Tübi̇tak 1501 süreci̇ tanıtım sunumu (2.dokuman)
Tübi̇tak 1501 süreci̇  tanıtım sunumu (2.dokuman)Tübi̇tak 1501 süreci̇  tanıtım sunumu (2.dokuman)
Tübi̇tak 1501 süreci̇ tanıtım sunumu (2.dokuman)
 
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV DeneyimleriKüme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
 
Teydeb we format
Teydeb we formatTeydeb we format
Teydeb we format
 
Ulusal Destek Programları
Ulusal Destek ProgramlarıUlusal Destek Programları
Ulusal Destek Programları
 
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
 
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKL...
 
Belediyeler v.2
Belediyeler v.2Belediyeler v.2
Belediyeler v.2
 
Belediyeler v.2
Belediyeler v.2Belediyeler v.2
Belediyeler v.2
 
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printableYbs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
Ybs2014 e govfw-mustafaa-gökhanö_tr_v01-printable
 

İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu

 • 1. BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 • 2. Türkiye’de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İZMİR • Kamu tüzel kişiliği • Kamu kaynakları
 • 3. 26 Bölge – 26 Kalkınma Ajansı Türkiye’de Kalkınma Ajansları
 • 4. İZKA Temel Faaliyetler Planlama ve Koordinasyon Fonksiyonu İzmir Bölge Planı 2010-2013 2014-2023 Kümelenme Stratejisi İnovasyon Stratejisi Temiz Üretim Stratejisi Kentsel Pazarlama Stratejisi Girişimcilik Stratejisi Turizm Stratejisi Proje ve Faaliyet Destek Fonksiyonu 9 Mali Destek Programı 2 Güdümlü Proje Desteği 2 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Proje İzlemeleri Yatırım Tanıtım ve Destek Fonksiyonu Yatırım tanıtım turları İzin ve ruhsat takip işlemleri Yabancı yatırımcılarla görüşmeler Fuar katılımları İZKA Yatırım Tanıtım Stratejisi Kentsel Pazarlama ve Dış İlişkiler Faaliyetleri Kent Markası İnşasına Yönelik Faaliyetler Uluslararası etkinliklerin İzmir’de düzenlenmesine yönelik adaylık ve tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonu Uluslararası örgütlerle işbirliği (EURADA,WAIPA, ANIMA, TCI, INSME) EXPO adaylık sürecinin koordinasyonu
 • 6. • Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (PFDY) • Destek Yönetimi Kılavuzu (DYK) Kalkınma Ajansları Proje Destekleri
 • 7. 2008 –2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Geçmiş Dönem Mali Destek Programları
 • 8. Geçmiş Dönem Mali Destek Programları Program Adı Proje Sayısı Destek Tutarı (TL) 2008 KOBİ 97 23.286.726 2008 Sosyal Kalkınma 66 5.894.951 2009 Tarım ve Kırsal Kalkınma 65 18.718.470 2009 Turizm ve Çevre 38 12.605.308 2010 Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 15 3.810.010 2010 Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik 46 7.049.090 2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik 29 13.249.204 2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 41 27.072.689 2013 Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 43 20.000.000 TOPLAM 440 131.686.448
 • 9. İZKA 2014 Yılı Mali Destek Programları Sanayi Bölgelerinin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı
 • 10. Gelişme Ekseni Stratejik Öncelik Hedef Güçlü Ekonomi Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir Cazip iş ve yatırım ortamı sağlanacaktır. Yüksek Yaşam Kalitesi Herkes İçin Sağlık Sağlık hizmeti sunumunda fiziki ve teknolojik altyapı güçlendirilecektir. Kaliteli Kentsel Yaşam Kentsel gelişimin planlanmasında çevre yönetimi, yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilecektir. Erişilebilir İzmir Bilgi ve iletişim altyapısı güçlendirilecektir. Arka Plan 2014-2023 (Taslak) İzmir Bölge Planı Dayanakları
 • 11. Faydalı Dokümanlar 2014-2018 Bilgi Toplumu Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı http://www.bilgitoplumu.gov.tr İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi http://izmiriplanliyorum.org 2014-2023 Taslak İzmir Bölge Planı 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi
 • 12. Programın Genel Amacı İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması
 • 14. Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Program Öncelikleri İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması Yenilenebilir enerji teknolojilerini, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması
 • 15. Kar Amacı Güden Bileşeni Program Öncelikleri Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması
 • 16. Uygun Projeler Programın genel amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. Proje Süresi: 12 ay Bu süre, destek sözleşmesinin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Uygulama Yeri: İzmir Uygun Projeler
 • 17. Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları Kamu Kurumları Üniversite Rektörlükleri Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri) Dernekler ve Vakıflar Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifler ve Birlikler
 • 18. Kar Amacı Güden Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler* Kamu kontrolündeki işletmeler * Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
 • 19. Program Bütçesi 15.000.000 TL Kar amacı Gütmeyen 7.500.000 TL Kar Amacı Güden 7.500.000 TL Program Bütçesi
 • 20. Kar Amacı Gütmeyen En Az : 75.000 TL En Çok : 750.000 TL Destek Oranı: %10-%75 Kar Amacı Güden En Az : 75.000 TL En Çok : 750.000 TL Destek Oranı: %10-%50 Proje Başına Destek
 • 21. Projede Kurumların Rolleri Başvuru Sahibi Proje Ortağı Uygunluk kriterlerine uymalıdır. Projenin tasarlanması ve yürütülmesine katkıda bulunur; projenin ortak uygulayıcısıdır. Harcamaları uygun maliyettir. İştirakçi Uygunluk kriteri aranmaz. Projede sponsorluk ve teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Harcamaları uygun maliyet değildir.
 • 22. Proje Ortaklıkları Kar amacı güden kuruluşlar yalnızca kar amacı güden kuruluşlarla, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlarla proje ortağı olabilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. Proje başvurusunda uygun olmayan ortakların yer alması, teklifin reddedilmesine neden olacaktır.
 • 23. Lütfen Dikkat Başvuru sahibi ya da proje ortakları aşağıdaki durumlarda bulunuyorsa Ajansla sözleşme imzalayamaz. • (Belediyeler hariç) vergi borcu olanlar, • (Kamu kurumları hariç) SGK borcu olanlar, • (Belediyeler hariç) Projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar, • Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler. Ancak bu durum proje başvurusu yapmaya engel değildir.
 • 24. • e-Sağlık/m-Sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması • e-Eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması • Kağıtsız ofis uygulamaları ve elektronik doküman yönetim sistemleri • Sayısal bölünmeyi azaltacak şekilde dezavantajlı grupların bilgi iletişim teknolojileri kullanımının artırılması • Özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan alt grupların ihtiyaçlarına yönelik bilgi iletişim teknolojileri kullanımını teşvik edici dijital içerik ve uygulamaların oluşturulması • Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların erişebilirliğinin sağlanması • Su kaynaklarının tarımda verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama uygulamaları • Yaşayan laboratuvar kurulması ve kurulan yaşayan laboratuvarların akıllı kent uygulamaları alanında çalışması • Yerel yönetim, kamu kurumu, STK, meslek birlikleri, özel sektör ve üniversite arasında koordinasyon, bilgi, çözüm paylaşımını sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi • İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım ihtiyacının geliştirilmesi • i Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Gütmeyen)
 • 25. • Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulması ve paylaşımının sağlanması, sağlık bilgisi paylaşım (hastaneler arası) platformları oluşturulması • Sera gazı salımlarının bilgi iletişim teknolojileri ile düşürülmesi ve enerji verimliliğinin bilgi iletişim teknolojileri destekli çözümler ile artırılması • e-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması, çöp ve atıkların türlerine göre ayrılarak dönüştürülmesini sağlayan bilgi iletişim teknolojileri destekli uygulamalar geliştirilmesi • Orman yangınları, çevre kirliliği, vb. durumlara karşı uzaktan algılama uyarı ve ikaz sistemleri kurulması • Kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze uygulamaları • Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımını izlemek için bilişim altyapıları kurulması • Yüksek hacimdeki verinin işlenerek daha doğru çıkarımlar yapılmasına, sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılması • Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin (açık veri) araştırmacılar, girişimciler veya ilgili paydaşlar ile paylaşılarak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan ekosistemin oluşturulması Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Gütmeyen)
 • 26. Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Gütmeyen) • Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracak alanlarda çalışma yapan girişimciler için yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması • Yereldeki kurumlarının birlikte çalışabilirliğini hızlandıracak bilgi sistemleri entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi • Kurumların benzer bilgi iletişim teknolojileri ihtiyaçlarının, bulut bilişim gibi mükerrer yatırımları önleyen ortak çözümlerle giderilmesi • Kronik hastalıklara sahip bireylerin uzaktan takibi, sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerden erişim, yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması gibi teletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılması • Parklarda, ulaşım araçlarında, AVM’lerde ve diğer ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz bağlantı hizmetlerinin sağlanması • Yerel yönetimlerde entegre yönetim bilgi sisteminin kurulması • Kentsel pazarlamaya yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesi • Kurumiçi ve kurumlararası süreçlerin daha verimli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak, kurumun diğer bilgi iletişim teknolojileri uygulamaları ile entegre yeni uygulamalar geliştirilmesi
 • 27. Örnek Proje Konuları (Kar Amacı Güden) • e-sağlık/m-sağlık, bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Savunma sektörü, siber güvenlik bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Mobil uygulamalarda ve oyun alanlarında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Eğitim alanında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Yeşil bilişim, enerji verimliliği bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Akıllı kent bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Yurt dışına e-ihracat bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi • Elektronik medikal cihaz üretiminde ve biyomühendislik alanında bilgi iletişim teknolojileri kullanımını artıracak yenilikçi projeler • İleri teknoloji araştırmalarından (nanoteknoloji, biyoteknoloji vb.) yararlanılarak bilişim ve sağlık sektörlerinde yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi • Yenilikçi bilişim ve sağlık teknolojilerinin farklı sektörlerde katma değer oluşturmasına yönelik yenilikçi uygulamalar
 • 28. • Yalnızca paket yazılım alımı veya donanım alımı içeren, kurumların süreçlerine özel tasarlanmış kurum ölçeğinde yenilikçi ürünler içermeyen projeler uygun değildir. • Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermeyen kar amacı güden kuruluşların, mevcut ürünlerini veya süreçlerini bilgi iletişim teknolojileri kullanarak geliştirmelerini içeren projeler uygun değildir. Uygun Olmayan Proje Konuları
 • 29. Uygun Maliyetler İnsan Kaynakları ve Seyahat: • Proje kapsamında mali destek sözleşmesinin imzalanması tarihinden sonra yeni istihdam edilecek personelin ücretleri uygundur. • Proje kapsamında idari işlerin veya destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla (proje koordinatörü / yürütücüsü, proje asistanı vb.) en fazla 1 kişinin istihdamı uygun maliyettir. • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla, yurtiçi veya yurtdışı seyahat maliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik giderleri uygundur.
 • 30. Ekipman ve Malzeme: • Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için piyasa koşullarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni donanım satın alma maliyetleri uygundur. • Kar amacı güden başvuru sahipleri için gömülü yazılım vb. özel ürünler geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü vb. amaçlarla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir. (Bunun dışında yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir.) Uygun Maliyetler
 • 31. Uygun Maliyetler Hizmetler: • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla hizmet (eğitim, danışmanlık, teknik destek, nakliye, kiralama, bakım-onarım vb.) satın alma maliyetleri uygundur. • Alt yüklenici /taşeron maliyetleri (basım işleri, etkinlik organizasyonu vb.) • İhale ilan maliyetleri • Nihai denetim maliyetleri: İZKA destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde olan projelerden denetim raporu talep etmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır. • Görünürlük maliyetleri: Projenin görünürlüğünü sağlayan tabela, satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak etiketler, projeyi tanıtmak amaçlı broşür, proje kapanış toplantısı düzenlenmesi vb. maliyetlerdir. Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin %3’ünü geçemez. • Küçük ölçekli yapım işleri: Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.
 • 32. Uygun Olmayan Maliyetler • Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri, • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, • Borçlar, zarar ya da borç karşılıkları, • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, • Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri, • Faiz borcu, • Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, • Arazi ya da bina alımları, • Taşıt alımları, • İkinci el ekipman alımları, • Kur farkından doğan zararlar, • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, • Yararlanıcı ya da ortaklar dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • 33. • Üretime yönelik canlı materyal (tohum, fide, fidan, damızlık hayvan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, • Eğitim ve deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri, • İç mekânların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.), • Sarf malzemesi alımları, proje ofisi oluşturulmasına yönelik ekipman malzeme alımları, • Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler, • Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler, • Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, • Bayilik, franchise, zincir işletme bedeli, isim hakkı bedeli vb. maliyetler, • Kar amacı güden kuruluşlar için KDV uygun maliyet değildir. • Kar amacı güden başvuru sahipleri için yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir. (Bunun dışında gömülü yazılım vb. özel ürünler geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü vb. amaçlarla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir.) Uygun Olmayan Maliyetler
 • 34. Mali ve İşletme Kapasitesi : 15 puan* (min. 8) İlgililik: 28 puan* (min. 15) Yöntem: 32 puan Sürdürülebilirlik: 15 puan Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 10 puan Değerlendirme Tablosu – Kar Amacı Gütmeyen
 • 35. Mali ve İşletme Kapasitesi : 20 puan* (min. 10) İlgililik: 20 puan* (min. 10) Yöntem: 25 puan Sürdürülebilirlik: 20 puan Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 15 puan Değerlendirme Tablosu – Kar Amacı Güden
 • 36. Projelerde Yer Verilmesi Zorunlu Faaliyetler Kamu kurumlarının projelerinde, kamuya açık uygulamalar veya diğer resmi kurumlar ile veri paylaşımı yapabilecekleri, diğer kurumlara hizmet sunabilecekleri uygulamalar geliştirmeleri söz konusu ise, bu uygulamaların e- Devlet Kapısına veya Kamu Uygulamaları Merkezine entegrasyonlarının sağlanması bir faaliyet olarak proje faaliyet planına eklenmesi gerekmektedir. Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların projelerinde bilgi iletişim teknolojileri yaşam döngüsünün temel adımları olan gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım, geliştirme, test, işletmeye alma adımlarının birer faaliyet olarak faaliyet planına eklenmesi gerekmektedir.
 • 37. Kurumlararası Sistem Entegrasyonu Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde, kurumlararası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması ve bu kapsamda bilgi sistemleri arası entegrasyon sağlanması ilave puan konusudur. Proje, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda proje Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 5 puan, sağlanmaması durumunda 1 puan alacaktır. • Bilgi sistemleri entegrasyonu projenin ana faaliyeti olmalıdır ve entegrasyon gerektiren konu değerlendiriciler tarafından yeterli görülmelidir. • Proje ortakları ve/veya iştirakçilerinin projeye katılım ve katkı düzeyi değerlendiriciler tarafından yeterli görülmelidir. Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Ek Puan Verilecek Faaliyetler -1
 • 38. Engellilere Yönelik Uygulamalar Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde, engelli bireylere yönelik faaliyetlerin varlığı ve yoğunluk derecesi ilave puan konusudur. Projede engelli bireylere yönelik faaliyetler varsa değerlendiriciler tarafından bunların yoğunluk derecesine göre Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 1-3 aralığında puan verilebilecektir. Bu kriter kapsamında 3 puan alabilmenin şartı, projenin tamamen engelli bireylere yönelik olmasıdır. Projede engellilere yönelik hiçbir faaliyet bulunmaması durumunda bu bölümden 1 puan alınacaktır. Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Ek Puan Verilecek Faaliyetler -2
 • 39. İlçeler Arası Sayısal Bölünmenin Azaltılması Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde, bölge içi gelişmişlik farklarını ve buna bağlı sayısal bölünmeyi azaltmak amacıyla doğrudan Beydağ, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerine yönelik faaliyetler ilave puan konusudur. Proje, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 3 puan, sağlanmaması durumunda 1 puan alacaktır. • Projenin ana faaliyeti bu ilçelerin birinde veya birkaçında yürütülecek olmalıdır. • Projede yapılacak temel yatırım bu ilçelerin birinde veya birkaçında yapılacak olmalıdır. Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni Ek Puan Verilecek Faaliyetler -3
 • 40. İşletmeler Arası İşbirlikleri Kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde, kurumlar arası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması ilave puan konusudur. Proje, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 5 puan, sağlanmaması durumunda 1 puan alacaktır. • Proje kapsamında geliştirecek yenilikçi ürünün farklı uzmanlık alanları gerektiren bölümlerinin farklı proje paydaşları (başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi) tarafından geliştirildiği, ortak çalışma kültürü, ortak altyapı oluşturma amaçlı projeler kurgulanmalı veya • Proje kapsamında geliştirilecek yenilikçi ürüne ihtiyaç duyan paydaşların iştirakçi statüsünde projeye katılım sağladığı ve ürünün geliştirilmesine alan bilgisi olarak katkı sağladıkları projeler tasarlanmalıdır. • Proje ortak/iştirakçilerinin projeye katılım ve katkı düzeyi değerlendiriciler tarafından yeterli görülmelidir. Kar Amacı Güden Bileşeni Ek Puan Verilecek Faaliyetler
 • 41. • Açık Kaynak Kod Kullanımı • Sosyal Medya Kullanımı • e-İmza Kullanımı (Kar amacı gütmeyen) • e-Katılım Uygulamaları (Kar amacı gütmeyen) • Açık Veri Uygulamaları (Kar amacı gütmeyen) • Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Entegrasyonu (Yerel yönetimler) • Kamu, Özel Sektör, STK, Üniversite İşbirlikleri Projelerde Yer Verilmesi Önerilen Faaliyetler
 • 42. Başvuruya İlişkin Genel Şartlar • Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi yalnızca 1 proje için destek başvurusunda bulunabilir. • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin aynı proje için birden fazla kamu desteğinden yararlanmadıklarına dair Beyannameyi (Başvuru Rehberi EK-H) doldurması gerekmektedir.
 • 43. KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi İZKA’ya yapılacak proje başvuruları KAYS üzerinden çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.
 • 44. KAYS üzerinden başvuru yapmak için https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden başvuru formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden İzmir ili seçilecek ve ilgili Mali Destek Programı kapsamında başvuru oluşturulacaktır. KAYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yönlendirici dokümanlara http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bilgilendirme toplantıları sonrası İZKA eğitim toplantıları düzenleyecektir. KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
 • 45. Referans Kodu KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum, Kar Amacı Gütmeyen ise TR31/14/BTD01 Kar Amacı Güden ise TR31/14/BTD02 referans kodu seçilmelidir.
 • 46. Önemli Tarihler İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: Proje başvuruları 12 Eylül 2014 saat 17:00’e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile 19 Eylül 2014 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 47. Başvuru Sürecinde İZKA’dan Destek Bilgilendirme Toplantıları Eğitimler – izka.org.tr Teknik Yardım Masası – izka.org.tr Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – bilgitoplumu@izka.org.tr İnteraktif Eğitim Modülü – izka.org.tr
 • 48. YAKLAŞIK 3 AY Değerlendirme Süreci Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Değerlendirme Komitesi KontrolüBütçe İnceleme / Ön İzleme Ziyaretleri Yönetim Kurulu Onayı