Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belediyeler v.2

198 views

Published on

BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SAHALARI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belediyeler v.2

 1. 1. BELEDİYELERİN YARARLANABİLECEĞİ KALKINMA AJANSI, AB VE DİĞER HİBE VE DESTEKLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SAHALARI 15.01.2015
 2. 2. Belediyeler, STK veya yarı kamu niteliğinde kurumlar çeşitli hibe, destek, teşvik ve uygun kredilerden yararlanabilmektedir. Aşağıda yararlanabilinecek bazı hibe, destek ve kredi kaynakları yer almaktadır; Bölge Kalkınma Ajansları, AB Hibe Destekleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlbank, İslam Kalkınma, ERBD vb gibi krediler, YARARLANABİLECEK HİBE, DESTEK, TEŞVİK VE KREDİLER
 3. 3. OSB, Kent ve Belediye yönetimleri, TSO’ları, STK’lar vb. kamu ve yarı kamu statüsündeki kurumlar projeleri için aşağıdaki BKA desteklerden yararlanabilinir. DFD (DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ) TEKNİK DESTEKLER BKA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BÜTÇELERİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI A-BÖLGE KALKINMA AJANSLARI (BKA)
 4. 4. Doğrudan faaliyet desteğinden; •Yerel yönetimler, •Üniversiteler, •Diğer kamu kurum ve kuruluşları, •Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, •Sivil toplum kuruluşları, •TSO, ESO’LARI •Organize sanayi bölgeleri, •Küçük sanayi siteleri, •Teknoparklar, •Teknoloji geliştirme bölgeleri, •Endüstri bölgeleri, •İş geliştirme merkezleri, •Birlikler,birlikler ve kooperatifler, •Bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler, Yararlanabilir. 1- DFD (DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ)
 5. 5. DFD (DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ) Doğrudan faaliyet desteği alabilecek faaliyetler şunlardır: •Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, •Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, •Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespit ve tanıtımına yönelik faaliyetler, •Bölge için kritik öneme sahip, özellikle bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye ilişkin araştırma ve planlama çalışmaları, •Çevresel, tarihi, kültürel, doğal ve toplumsal değerlerin tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler, •Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler, •Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, •Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler, •Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler.
 6. 6. 2- TEKNİK DESTEK Teknik destek, Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. KİMLER BAŞVURABİLİR? Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür: Yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları  Sivil toplum kuruluşları
 7. 7. 3- GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ Güdümlü Proje Desteği; bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin konusu ve koşullarının Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmesi ve sonrasında Ajans tarafından desteklenerek gerçekleştirilmesidir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, Kümelenmelerin desteklenmesi, Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destek Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla % 20’sidir. Ajans, proje başına en fazla % 25 oranında mali destek sağlayabilir.
 8. 8. GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ Güdümlü proje desteklerinde sadece; Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek yüksek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir. Azami proje süresi 24 aydır.
 9. 9. GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ Güdümlü Proje Desteği; bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin konusu ve koşullarının Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmesi ve sonrasında Ajans tarafından desteklenerek gerçekleştirilmesidir.Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, Kümelenmelerin desteklenmesi, Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
 10. 10. 4- SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI KA Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır. Bu programı dönemsel olarak BKA’lar uygulamaktadır. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ: Bölge İllerinde sanayi üretimi verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı), Bölgede ihtisas sanayi alanlarının (OSB, KSS) kurulması ve mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, Organize çalışma alanlarında ve üniversitelerde ortak eğitim merkezi ve laboratuar vb. kullanımların oluşturulması, Bölgede stratejik sektörlere yönelik ihtisas sanayi bölgeleri (OSB, KSS) kurulmasıyla bu sektörlerde ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi, Orta Ölçekli Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması, Girişimciliğin geliştirilmesi için yeni İŞGEM’ler oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi, Şehir merkezinde kalan küçük sanayi işletmelerinin düzenli sanayi sitesi alanlarına taşınması amacıyla eğitim olanaklarının da bulunduğu modern KSS'lerin oluşturulması.
 11. 11. SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI: Asgari Tutarı 75.000,00 TL, Azami Tutarı 1.000.000,00 TL. PROJE SÜRESİ: Asgari 2 (iki) ay- azami 15 (on beş) ay’dır. UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: a) Valilikler, b) Kaymakamlıklar, c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, e) Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri), f) Mahalli İdare Birlikleri, g) Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, h) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb), i) Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb), j) OSB Müdürlükleri, k) KSS Kooperatifleri, başvuruda bulunabilir.
 12. 12. B-AB HİBE DESTEKLERİ Kent ve Belediye yönetimleri, STK’lar vb. kamu ve yarı kamu statüsündeki kurumlar projeleri için aşağıdaki BKA desteklerden yararlanabilinir. Kentler ve Belediyeler Hibe Programı
 13. 13. KENTLER VE BELEDİYELER HİBE PROGRAMI Sektörler ve konular : Projeler, yerel otoritelerin sorumluluk alanındaki sektörleri ve konuları kapsamalıdır. İşbirliğinin alanı aşağıdaki kategorilerden birine girebilir: Aşağıdaki listede yer alan etkinlikler geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmaktan uzak ve sadece örnek niteliğindedir: Yatırım desteği : yabancı yatırımcıların çekilmesi, ilgi çekici iş çevrelerinin yaratılması için politikalar, özel-kamu ortaklıkları v.b. Kentsel planlama : kentsel dönüşüm, katılımcı toplum planlaması, kent kültürü politikaları, yenilikçi kentsel uygulamalarla ilgili veri tabanı v.b. Çevre koruması : Atık ve atık yönetimi, hava kirliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler v.b. Belediye hizmetleri : Toplu taşıma, sosyal hizmetler, v.s. Yetişkin eğitim ve öğretimi - yaşam boyu eğitim, v.b Turizm ve Kültür : Turizm ve kültür üzerine gelişen projeler için kapasite oluşturma; alternatif turizm; Belediye yönetimlerinin sorumluluğundaki diğer alanlar: Seçilen özel tematik alanın başvuran kuruluş veya sağlanması öngörülen işbirliğinin öncelik ve ihtiyaçlarıyla örtüşmesi önerilir
 14. 14. KENTLER VE BELEDİYELER HİBE PROGRAMI ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI: Asgari Tutarı 50.000 Euro Azami Tutarı 250.000 Euro. Proje'nin toplam uygun maliyetleri toplamının %90 hibe tutarı olabilir, % 10'u eş finansman ile karşılanmalıdır. PROJE SÜRESİ: Asgari 12 ay- azami 18 ay’dır. UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ: a) Belediye (büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere) veya belediyeler birliği olması, b) Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilikler. Ortaklıklar ve Ortaklığın Uygunluğu : Başvuru sahipleri aşağıda açıklanacak nitelikte ortak örgütlerle hareket etmelidir. Başvuru sahibinin, AB Üye Ülkeleri veya (Türkiye dışındaki) Aday Ülkelerden en az bir uygun ortağı bulunmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nden ortaklar uygundur ancak başvuru sahiplerinin uygunluk kriterini sağlamamaktadır.
 15. 15. C- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİBELERİ İstihdam, eğitim ve hayat boyu öğrenme ile sosyal içerme öncelik alanlarında ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve bu çerçevede hazırlanacak projeler aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) fonlarından yaralanmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (İKG OP) kapsamındaki hibe programları takip edilmelidir. Programın öncelik eksenleri: İstihdam Bu önceliğin amacı, özellikle kadınların işgücüne katılımlarını artırarak ve genç işsizliğini azaltarak, daha çok insanı istihdama çekmek ve istihdamda sürekli olmalarını sağlamaktır. Bu amaç, eğitim ve mesleki eğitim alanlarında atılacak adımlar ile farkındalık artırılmasını da içeren geniş bir politika yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kamu istihdam hizmetleri, daha kaliteli hizmet sağlanması ve daha etkin işgücü piyasası politikalarının uygulanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 209 milyon Avro’dur. Eğitim Bu önceliğin amacı, eğitimin kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, başta kız çocukları olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi yolu ile insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 115 milyon avrodur. Hayat Boyu Öğrenme Bu önceliğin amacı ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme olanaklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, işçi, işletmelerin ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılmasıdır. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 90 milyon avrodur. Sosyal İçerme Bu ana önceliğin amacı, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması yoluyla içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesidir. Bu öncelik için ayrılan kaynak, yaklaşık 111 milyon avrodur. Teknik Yardım Bu önceliğin amacı, İKG OP çerçevesinde dağıtılacak olan IPA fonları ile yürütülecek olan projelerin etkili bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi ve yerel düzeyde kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu öncelik için ulusal katkı dahil yaklaşık 33 milyon Avro’luk bir kaynak öngörülmektedir.
 16. 16. İKG İKG 6 ana bütçe başlığından oluşur: 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve Malzeme 4. Yerel ofis 5. Diğer maliyetler, hizmetler 6. Diğer
 17. 17. 2.10.2013 tarihli Elektrik piyasası yönetmeliğine göre belediyeler aşağıdaki yatırımlarda ön lisans ve lisans alma muafiyetleri vardır. (Madde 7) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi. Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce,belediyeler tarafından isletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde, önlisans ve lisans alma yükümlülüğü olmaksızın, üretim tesisi kurulabilir. Su isale hattı üzerinde birden fazla belediyenin tahsis hakkı bulunması durumunda, hidroelektrik enerji tesisi ilgili belediyeler arasında yapılacak protokole göre kurulur ve isletilir. Bu fıkra kapsamındaki tesisler, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde kurulabilir. Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi. Kurulu gücü azami bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
 18. 18. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Özetle YEK dayalı elektrik santraline ilişkin belediyelerin önemli avantajları bulunmaktadır. Bunlar; 1. Yatırım arazisine sahiplerdir. 2. Lisans ve önlisans alma zorunluluğu yoktur 3. Lisansız elektrik üretimi projelerine sınırları içinde onay vermektedir. 4. Çöp ve arıtma çamuru hammaddesine sahiplerdir. 5. Hibe ve uygun kredilerden yararlanabilmektedir. 6. Binalarının çatılarına veya arazilerine GES yatırımı yapılabilinir. 7. Belediye şirketleri kurabilmektedirler.
 19. 19. YENİLENEBİLİR ENERJİ BÖLGELERİ (YEB) Belediyeler YEK projeler gerçekleştirmek için önemli avantajlara sahiptirler. Bu avantajları kullanarak enerji maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir gelir sağlamak için YE elektrik santralleri yatırımı yapabilir veya ortak yatırım yapabilirler. Aşağıda olası iş modelleri yer almaktadır; 1. Uygun belediye arazilerinin YE elektrik santralleri yatırımları için açılması. Yenilenebilir Enerji Bölgesi (YEB) olarak ilan edilmesi. 2. Belediye, Belediye şirketi veya iştirakleri için lisansız YE elektrik santralleri başvurularının yapılması ve yatırım yapılması. 3. YEB alanlarında özel sektör ile ortak yatırım yapılması. 4. Belediye şirketlerinin YE elektrik santrali elektrik, inşaat, ÇED projeleri ve imar planlarını hazırlaması ve gerekli izinlerin alınması.
 20. 20. PROJE AŞAMALARINDA ALINABİLECEK HİBE, KREDİLER VE DESTEKLER Büyük ölçekli projeleri uygulamayı planlayan kurumlara (OSB,Belediye vb) proje hazırlık aşamasında gerekli fizibilite, proje veya araştırma raporlarını, veya teknik desteği sağlamak için mevcut hibe desteklerinden yararlanması önerilmektedir. Böylece hedeflenen büyük ölçekli hibelerden yararlanabilinir. Araştırma, Plan ve Proje, Fizibilite hazırlama Safhası Kapsam: Fizibilite çalışmalar Projelerin Hazırlanması Müşavirlik hizmetleri Hibe ve Destekler: Bölge Kalkınma Ajansları (DFD, Teknik Destek) Bölgesel Kalkınma İdareleri dönemsel destekler Ar-Ge bütçeleri Uygulama Safhası Kapsam: Mühendislik, etüd, mastır planların hizmetleri (projelendirme, izinlerin alınması vs.) Projenin Uygulanması Hibe ve Destekler: Bölge Kalkınma Ajansları- Sanayi altyapı ve ya güdümlü proje destekleri Bölgesel Kalkınma İdareleri dönemsel destekler Yatırım Kredileri (İlbank, Dünya bankası,ERBD) Diğer bakanlıkların ve kurumların hibe ve destekleri
 21. 21. Teşekkür Ederim. emin.divitci@gmail.com 0.532.425 23 57

×