SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
1. 492- оос 488 хүртэлх бүх тоог буурах
   эрэмбээр бичээрэй.
2. Тэгшитгэл бодоорой.
 792- х = 98     Х : 204 = 3
3. Тоон илэрхийлэл бод.
 (170 + 34 х7) -924 :4 =
4. Тэгш өнцөгтийн урт 18 см ба өргөн нь уртаасаа
   9 см- ээр бага бол тэгш өнцөгтийн талбай ба
   периметрийг ол.
5. Худалдагч 144 цамцнаас эмэгтэй 48 , түүнээс
  2 дахин цөөн эрэгтэй хүний , 26 ширхэг
   хүүхдийн цамц худалдав. Худалдагчид
   хэдэн цам ц үлдсэн бэ?
1. 279- оос 288 хүртэлх бүх тоог өсөх
   эрэмбээр бичээрэй.
2. Тэгшитгэл бодоорой.
 192- у =198 : 2     204 : х = 2
3. Тоон илэрхийлэл бод.
 (58х 8 - 287 ) +248 :4 =
4. Тэгш өнцөгтийн өргөн нь 7 см ба урт нь
   өргөнөөсөө 6 см- ээр илүү бол тэгш
   өнцөгтийн талбай ба периметрийг ол.
5. Худалдагч 126 гутлаас эрэгтэй хүний 36
   , түүнээс 2 дахин цөөн эмэгтэй хүний ,
   27 ширхэг хүүхдийн гутал худалдав.
   Худалдагчид хэдэн гутал үлдсэн бэ?
1. Манай байрны 87 хүүхдээс сургуульд 45, цэцэрлэгт 26
  нь явдаг байна. Үлдсэн нярай хүүхдүүдээс 2 дахин
  цөөн хүүхэд гадаадад жуулчлав. Гадаадад хэдэн
  хүүхэд жуулчилсан бэ?
2. Жишээрэй.
  246 + 554 .... 800- 554      45 : 9 х 7 ..... 115 – 96 +3
  240 мин .... 4 цаг   500г ... 1 кг   1 сар ..... 24 хон
        3 . Мөр баганын нийбэр 205 байхаар 68,
          52, 85, 48, 35 тоонуудыг ашиглан бод.

               65     72
                  85
              105
1. Нэг байрны 74 хүүхдээс сургуульд 37 цэцэрлэгт 25 нь
  явдаг байна. Гэрт байдаг хүүхдээс 2 дахин цөөн хүүхэд
  гадаадад сургуульд явсан бол хэдэн хүүхэд гэртээ
  үлдсэн бэ?
2. Жишээрэй.
  362 + 438 .... 900-362      64 : 8 х 9 ..... 185 – 117 +5
  180 мин .... 3 цаг   1кг ... 500кг    72цаг ..... 4хон
        3 . Мөр баганын нийбэр 205 байхаар 36,
       15, 73 , 52 , 67 гэсэн тоонуудыг ашиглан бод.
              104      86
                 117
             65
1. 86+ 579 + ( 45: 9 х 9)- 577=
          2. 91 : 7 + 42 : 3 + 17 х 9=
          3. 3 м – 134 см =    2 цаг – 45 мин
           568 см + 4 м 32 см – 200 см=
1. Батынх 42 үхэртэй , түүнээс 7 дахин цөөн
  тэмээтэй , тэмэээнээс 2 дахин олон адуутай бол
  бүгд хэдэн бод малтай вэ?
2. .Гурван оронтой тооны хамгийн бага тооноос
   99-ийг хасаарай.
3. Квадратын тал 7 см бол талбай ба периметрийг
  олоорой.
         1. 54 : 6 + (546 - 518) : 4=
            98 : 7 + 54 : 3 + 27 х 8=
         2. 4 м – 237 см =     3 цаг – 55 мин
          568 см + 4 м 32 см – 430 см=

1.  Отгонд 1000 төгрөг байв. 150 төгрөгний үнэтэй
   чихэр 2 , 250 төгрөгний үнэтэй мөхөөлдөс 1-ийг
   авав. Отгонд хэдэн төгрөг үлдсэн бэ?

2.  Гурван оронтой хамгийн тооноос 99-ийг хасаарай .

 3. Квадратын периметр 36 см бол тал ба талбайг
  олоорой .
1.  537 , 407 , 690 гэсэн тоонуудыг орны
   нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэрээр бич.
2. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл
   бич.
     8888=2
3. А х 7 + 496 = 1000      245 + ( а - 164) = 1000
4. 25 х 9 + 64 5 : 4 + 46 – 225 =
5 . Дэлгүүрт хайрцаг бүр нь 16 зг жинтэй 6 хайрцаг
   жүрж тийм жинтэй 5 хайрцаг лийр иржээ.
   Дэлгүүрт бүгд хэдэн кг лийр, , жүрж ирсэн бэ?
           6. 2000 кг = ....т
             5 дм 8 см =..
             6 цаг = .... Мин
             240 сек = ..... мин
1. 786 , 406 , 373 тоог оронгийн нэмэгдэхүүнээр
   задалж бич.
1. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл
   бич.
     7 7 7 7=2
3. у х 6 + 616 = 1000     355 + ( а - 282) = 1000
4. 595 : 7 + 640 : 8 – 163 + 914 =
5 . Тэгш өнцөгштийн тйалбай нь 56 кв см , өргөн нь 7
   см бол урт ба периметрийг олоорой.
           6. 3000 м = .... км
            5 ц 8 кг =.. . кг
            5 хон = ....цаг
            360 мин = ..... сек
1. Ертөнцийн гурвыг гүйцээн бич.
Эргэж .......................ээж сайхан
Эрхэлж ......................аав сайхан
Эргүүлж ...................хүзүү сайхан
  Нөхөх үгс: уулзахад , мөлжихөд,наадахад

2 . Үйл хөдлөл заасан үгийг өнгөөр буд.
3.  “ Тоглох, бага , зочин” зэрэг үгсийн
  ойролцоо үгийг бич.
   1. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлж бич.
 сэтгэл ариун хүний нэг эх
 зүтгэл ариун орончийн нэг эх
 Үйлс ариун тайвны нэг энх
 2. Шинжийг заасан үгийг нь буд.
 3. -ыг , ийг –г зөв залга.
  баавгай , тагнуулч, тогооч, чанар
   , үнэг, байгаль, торго , цэрэг багаж , тамхи
     4. Оноосон нэр 5-ыг, ерийн нэр
          5-ыг бич.
Бүс
      Нүүрс  Алт  Ой мод  Давс  Элс
нутаг
Ой тайга
Хээр тал
Говь цөл
Бүс
      Нүүрс  Алт  Ой мод  Давс  Элс
нутаг
Ой тайга
Хээр тал
Говь цөл
Бүс
      Нүүрс  Алт  Ой мод  Давс  Элс
нутаг
Ой тайга
 Хээр тал
Говь цөл
А хувилбар

1. 537 , 407 , 690 гэсэн тоонуудыг орны
  нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэрээр бич.
2. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич.
     8888=2
3. А х 7 + 496 = 1000     245 + ( а - 164) = 1000
4. 25 х 9 + 64 5 : 4 + 46 – 225 =
5 . Дэлгүүрт хайрцаг бүр нь 16 зг жинтэй 6 хайрцаг
  жүрж тийм жинтэй 5 хайрцаг лийр иржээ. Дэлгүүрт
  бүгд хэдэн кг лийр, , жүрж ирсэн бэ?
   6. 2000 кг = ....т   5 дм 8 см =
   6 цаг =..... Мин      240 сек = ..... мин


         Б хувилбар

1. 786 , 406 , 373 тоог оронгийн нэмэгдэхүүнээр
   задалж бич.
1. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич.
     7 7 7 7=2
3. у х 6 + 616 = 1000     355 + ( а - 282) = 1000
4. 595 : 7 + 640 : 8 – 163 + 914 =
5 . Тэгш өнцөгштийн тйалбай нь 56 кв см , өргөн нь 7 см
   бол урт ба периметрийг олоорой
 6. 3000 м = .... Км      5 ц 8 кг =.. . Кг
   5 хон = .... Цаг       360 мин = ..... сек
А хувилбар
1. 86+ 579 + ( 45: 9 х 9)- 577=
2. 91 : 7 + 42 : 3 + 17 х 9=
3. 3 м – 134 см =    2 цаг – 45 мин
 568 см + 4 м 32 см – 200 см=
1. Батынх 42 үхэртэй , түүнээс 7 дахин цөөн тэмээтэй ,
  тэмэээнээс 2 дахин олон адуутай бол бүгд хэдэн бод
  малтай вэ?
2. .Гурван оронтой тооны хамгийн бага тооноос
   99-ийг хасаарай.
3. Квадратын тал 7 см бол талбай ба периметрийг
  олоорой.


           Б.хувилбар
 1. 54 : 6 + (546 - 518) : 4=
    98 : 7 + 54 : 3 + 27 х 8=
 2. 4 м – 237 см =     3 цаг – 55 мин
  568 см + 4 м 32 см – 430 см=
1. Отгонд 1000 төгрөг байв. 150 төгрөгний үнэтэй чихэр
  2 , 250 төгрөгний үнэтэй мөхөөлдөс 1-ийг авав.
  Отгонд хэдэн төгрөг үлдсэн бэ?

2. Гурван оронтой хамгийн тооноос 99-ийг хасаарай .

 3. Квадратын периметр 36 см бол тал ба талбайг
  олоорой .
А хувилбар
 1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. / 75 – 28/ + 63 : 7 – 7х 7=
 2. Дараах тоог цифрээр бичээд аравтаар тоймло.
     Есөн зуун дөчин долоо
 3. 7 , 8 0 цифрүүдээр 3 оронтой , цифрүүд нь
  ялгаатай тоо хэдийг бичих вэ?
 4. 196 литр айраг байв. Түүнээс тус бүр 12 л орох
  зургаан саванд хийж хадгалав. Хадгалсан айраг
  үлдсэн айрагнаас хэдэн литрээр бага вэ?
 5. Тэгш өнцөгтийн урт нь өргөнөөсөө 7 см-ээр илүү
  бөгөөд урт нь 13 см бол түүний хүрээний уртыг
  олоорой.
 6. 2 кг = ...... Г    120 мин = ...... цаг

          Б. хувилбар

1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. / 32 + 49 / + / 66- 59 / х 8 =
2. Дараах тоог цифрээр бичээд аравтаар тоймло.
    Есөн зуун дөчин долоо
3. 6 , 0, 9 цифрүүдээр 3 оронтой , цифрүүд нь ялгаатай
  тоо хэдийг бичих вэ?
4. Эсгүүрчин 105 м даавуу авлаа. Энэ даавуунаас тус бүрт
  4 м орох 14 дээл эсгэв. Дээл эсгэсэн даавуунаас үлдсэн
  даавуу хэдэн м-ээр илүү вэ?
5. Квадратын тал нь 17 см бол түүний хүрээний уртыг ол
6. 3 кг = ...... Г    180 мин = ...... цаг
А хувилбар
1. Үйлдлийг гүйцэтгэ.    84 : 3 + 473 – 296 – 86 =
2. Одны оронд тохирох тоог нөх.
    6 х * = 4*    * x 5 = 37+ 3
3. ( 5 дм 9 см – 3 дм 8 см) + 4 дм 7 см
4. Чихэртэй ааруул 114 кг, түүнээс 3 дахин их хорхой
  ааруул хийж хатаагаад бүх хорхой ааруулын
  хагасыг 3 хайрцагт тэнцүү хэмжээгээр хийх бол
  хайрцаг тус бүрд хэдэн кг-аар хийх вэ ?
5. Тэнцэтгэл үнэн байх тоог ол.
 ...... ˂ 623 ˂ ......     .......˂ 909 ˂.........
 .......˂ 207 ˂ .......    ... .......≥ 899 ˂ .......

           Б. хувилбар

1. Үйлдлийг гүйцэтгэ.    96 : 3 + 383 – 274 – 75 =
2. Одны оронд тохирох тоог нөх.
    7 х * = 4*   * x 5 = 27+ 3
3. 91 см - / 7 см + 2 дм 8 см/ =
4. Дэлгүүрт 234 кг чихэр байв. Чихэрнээс 3 дахин их
  чавга байсны хагасыг 9 хайрцагт хувааж хийсэн бол
  нэг хайрцагт хэдэн кг чавга хийсэн бэ?
5. Тэнцэтгэл үнэн байх тоог ол.
 ...... ˂603 ˂ ......    .......˂ ˂.........
                   908
 .......˂ ˂ .......
     317        ... .......≥ ˂ .......
                    799
1. Цээж бичиг    Баян намар

   Миний эх орон эргэх дөрвөн улиралтай
  , энхжингийн орон билээ. Манай орны өргөн
  уудам талбайд алт шиг шар өнгөтэй тариан
  түрүү халиуран ганхана. Тариаланчид тэр их
    тариаг шамдан хурааж ургацын хийдэг.
 Хүмүүс намрын улирлыг яагаад “ Алтан намар”
  , “ Баян намар” гэдэг учрыг мэдэх үү? Та нар
    намрын улирлын байгалийн өгөөжийг
    ажиглаарай . Яг алт шиг шар өнгөтэй.
 2. Өгүүлбэрийг зөв дэс дараалалд оруул.

     нэрийг Дуудах өгдөг эцэг эх
    алдрыг Дуурсах өгдөг эх орон

 3. Загварт тохирох үг хоѐр хоѐрыг олж бич.
     ЭГ + ЭГ = Э   ЗГ + ЭГ = Э
       4. Эсрэг үгийг бич.

    Сайхан .........  Шинэ ..........
     Дотно..........  Хол .........

4. Залгаврыг зөв залган бичиж холбоо үг бүтээ.
      Үлгэр + ийн баатар
       чаддаг + аа бичих
       хүүхэд + ийн хүсэл
       санал + ыг сонсох
А хувилбар
1. Дараах өгүүлбэрүүдийг эхийн бүтэцтэй
        харьцуулан зөв дугаарлаарай.

 Бэлтрэгээ аврахын тулд гүзээнд хийж мөчирт
 өлгөжээ.
1. Анчин нэг юм зуусан чоно харжээ.
 Зуусан зүйл нь гүзээнд хийсэн бэлтрэг байв.

2. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлэн зөв болгож бич.
     багш түлхүүр Эрдмийн
    агаар түлхүүр Амьдралын
    ухаан түлхүүр Ажиллахын
3. Залгаврыг зөв залган бич

  Мэргэд + ийг хорсговол эрдэм гарна
  Мунхаг + ийг хорсговол балаг гарна.

4. Бүдүүвчинд тохирох үг тус бүр хоѐрыг олж бич.

  ЗГ + ЗГ = Э      ЭГ + ЗГ = Э- гүй

5. Нэрлэх үгийг асуух үгтэй холбо.
   хүнд          юу?
   бодох         ямар?
   зураач         яах?
   дурсгал         хэн?
А хувилбар
        1. Цээж бичиг

  1. Ертөнцийн гурвыг гүйцээн бич.
Эргэж .......................ээж сайхан
Эрхэлж ......................аав сайхан
Эргүүлж ...................хүзүү сайхан
  Нөхөх үгс: уулзахад , мөлжихөд,наадахад

2 . Үйл хөдлөл заасан үгийг өнгөөр буд.

3.   “ Тоглох, бага , зочин” зэрэг үгсийн ойролцоо үгийг
   бич.

         Б. хувилбар

   1. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлж бич

 сэтгэл ариун хүний нэг эх
зүтгэл ариун орончийн нэг эх
Үйлс ариун тайвны нэг энх

2. Шинжийг заасан үгийг нь буд.
 3.
-ыг , ийг –г зөв залга.
  баавгай , тагнуулч, тогооч, чанар , үнэг, байгаль, торго
   , цэрэг багаж , тамхи
 4. Оноосон нэр 5-ыг, ерийн нэр 5-ыг бич.

More Related Content

What's hot

математикийн сэдвийн шалгалт
математикийн сэдвийн шалгалтматематикийн сэдвийн шалгалт
математикийн сэдвийн шалгалтUran_uka
 
5 r angi mat
5 r angi mat5 r angi mat
5 r angi matbajii82
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математикgundegmaa_84
 
математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. Dumuk
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварDash Oogii
 
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodoh
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodohUguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodoh
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodohMunguuzb
 
математик зүй тогтол гэрийн даалгавар
математик зүй тогтол гэрийн даалгаварматематик зүй тогтол гэрийн даалгавар
математик зүй тогтол гэрийн даалгаварZolzaya85
 
хүснэгтийг бөглөөрэй
хүснэгтийг бөглөөрэйхүснэгтийг бөглөөрэй
хүснэгтийг бөглөөрэйtumee85
 
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваахjobshig
 
1000 дугаарлал
1000 дугаарлал1000 дугаарлал
1000 дугаарлалbolormaa48
 
математик 3 анги
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 ангиbachimeg0101
 
цахим тараах материал Oyuntogs
цахим тараах материал Oyuntogsцахим тараах материал Oyuntogs
цахим тараах материал OyuntogsG-Oyun
 

What's hot (13)

математикийн сэдвийн шалгалт
математикийн сэдвийн шалгалтматематикийн сэдвийн шалгалт
математикийн сэдвийн шалгалт
 
5 r angi mat
5 r angi mat5 r angi mat
5 r angi mat
 
3 р анги математик
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математик
 
математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги.
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
1000 dugaarlal
1000 dugaarlal1000 dugaarlal
1000 dugaarlal
 
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodoh
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodohUguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodoh
Uguulbertei bodlogig tegshitgel zohioj bodoh
 
математик зүй тогтол гэрийн даалгавар
математик зүй тогтол гэрийн даалгаварматематик зүй тогтол гэрийн даалгавар
математик зүй тогтол гэрийн даалгавар
 
хүснэгтийг бөглөөрэй
хүснэгтийг бөглөөрэйхүснэгтийг бөглөөрэй
хүснэгтийг бөглөөрэй
 
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах
100 дотор 2 оронтой тоонд хуваах
 
1000 дугаарлал
1000 дугаарлал1000 дугаарлал
1000 дугаарлал
 
математик 3 анги
математик 3 ангиматематик 3 анги
математик 3 анги
 
цахим тараах материал Oyuntogs
цахим тараах материал Oyuntogsцахим тараах материал Oyuntogs
цахим тараах материал Oyuntogs
 

Viewers also liked

байгал
байгалбайгал
байгалShuluun
 
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"tsbmb
 
9. Эсрэг утгатай үг
9. Эсрэг утгатай үг9. Эсрэг утгатай үг
9. Эсрэг утгатай үгoyunaadorj
 
эсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгэсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгpvsa_8990
 
математик 2р анги
математик 2р ангиматематик 2р анги
математик 2р ангиMoAltantuya
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалgganchimeg
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАзжаргал Нинжбадгар
 
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэмguest00835cf3
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгаварDash Oogii
 

Viewers also liked (10)

байгал
байгалбайгал
байгал
 
Esreg ug
Esreg ugEsreg ug
Esreg ug
 
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
 
9. Эсрэг утгатай үг
9. Эсрэг утгатай үг9. Эсрэг утгатай үг
9. Эсрэг утгатай үг
 
эсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үгэсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үг
 
математик 2р анги
математик 2р ангиматематик 2р анги
математик 2р анги
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
 
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
 

Similar to 122444455

Monhchnmegmatematik test
Monhchnmegmatematik testMonhchnmegmatematik test
Monhchnmegmatematik testDBatbulgan81
 
Bulgaa matematik test
Bulgaa matematik testBulgaa matematik test
Bulgaa matematik testDBatbulgan81
 
Bulgaa matematik test
Bulgaa matematik testBulgaa matematik test
Bulgaa matematik testDBatbulgan81
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтUrnaa_o_o
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтUrnaa_o_o
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангиtsewegmed
 
Mat test 2
Mat test 2Mat test 2
Mat test 2Subd85
 
гэрийн даалгавар 1
гэрийн даалгавар 1гэрийн даалгавар 1
гэрийн даалгавар 1Huyagaa97
 
математик хувилбар
математик хувилбарматематик хувилбар
математик хувилбарhishigmaa
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-MunkhbayarBadamtsets
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангиDumuk
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангиDumuk
 
цэнэглэх цаг
цэнэглэх цагцэнэглэх цаг
цэнэглэх цагNNaraa
 
сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)NNaraa
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангиErka3d
 

Similar to 122444455 (20)

Mmmmm
MmmmmMmmmm
Mmmmm
 
Monhchnmegmatematik test
Monhchnmegmatematik testMonhchnmegmatematik test
Monhchnmegmatematik test
 
Bulgaa matematik test
Bulgaa matematik testBulgaa matematik test
Bulgaa matematik test
 
Bulgaa matematik test
Bulgaa matematik testBulgaa matematik test
Bulgaa matematik test
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
Mat test 2
Mat test 2Mat test 2
Mat test 2
 
Mat test 2
Mat test 2Mat test 2
Mat test 2
 
гэрийн даалгавар 1
гэрийн даалгавар 1гэрийн даалгавар 1
гэрийн даалгавар 1
 
ууууу
уууууууууу
ууууу
 
математик хувилбар
математик хувилбарматематик хувилбар
математик хувилбар
 
Shalgalt
ShalgaltShalgalt
Shalgalt
 
__________ _________3-_ ____
 __________ _________3-_ ____ __________ _________3-_ ____
__________ _________3-_ ____
 
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii анги
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii анги
 
цэнэглэх цаг
цэнэглэх цагцэнэглэх цаг
цэнэглэх цаг
 
сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)
 
гэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii ангигэрийн даалгавар Iii анги
гэрийн даалгавар Iii анги
 

More from Bayarmaa Ukhna

More from Bayarmaa Ukhna (15)

Bayarmaa
BayarmaaBayarmaa
Bayarmaa
 
өнцөг түүний төрөл
өнцөг түүний төрөлөнцөг түүний төрөл
өнцөг түүний төрөл
 
хүн орчин
хүн орчинхүн орчин
хүн орчин
 
Test
Test Test
Test
 
Hodolgooni bodlogiin vzvvlen
Hodolgooni bodlogiin vzvvlenHodolgooni bodlogiin vzvvlen
Hodolgooni bodlogiin vzvvlen
 
Batatgal (hodolgoon)
 Batatgal (hodolgoon) Batatgal (hodolgoon)
Batatgal (hodolgoon)
 
Holdoh hodolgoon
Holdoh hodolgoonHoldoh hodolgoon
Holdoh hodolgoon
 
Hootsoldoh hodolgoon
Hootsoldoh hodolgoonHootsoldoh hodolgoon
Hootsoldoh hodolgoon
 
Ugtaltsah hodolgoon (copy)
Ugtaltsah hodolgoon (copy)Ugtaltsah hodolgoon (copy)
Ugtaltsah hodolgoon (copy)
 
хөдөлгөөний бодлого
хөдөлгөөний бодлогохөдөлгөөний бодлого
хөдөлгөөний бодлого
 
Amidralin orchin
Amidralin orchinAmidralin orchin
Amidralin orchin
 
Iq baigali delhii
Iq baigali delhiiIq baigali delhii
Iq baigali delhii
 
Zamin uud power point presentation
Zamin uud power point presentationZamin uud power point presentation
Zamin uud power point presentation
 
Amigvi bieiin shinj chanar
Amigvi bieiin shinj chanarAmigvi bieiin shinj chanar
Amigvi bieiin shinj chanar
 
3 angi
3 angi3 angi
3 angi
 

122444455

 • 1. 1. 492- оос 488 хүртэлх бүх тоог буурах эрэмбээр бичээрэй. 2. Тэгшитгэл бодоорой. 792- х = 98 Х : 204 = 3 3. Тоон илэрхийлэл бод. (170 + 34 х7) -924 :4 = 4. Тэгш өнцөгтийн урт 18 см ба өргөн нь уртаасаа 9 см- ээр бага бол тэгш өнцөгтийн талбай ба периметрийг ол. 5. Худалдагч 144 цамцнаас эмэгтэй 48 , түүнээс 2 дахин цөөн эрэгтэй хүний , 26 ширхэг хүүхдийн цамц худалдав. Худалдагчид хэдэн цам ц үлдсэн бэ? 1. 279- оос 288 хүртэлх бүх тоог өсөх эрэмбээр бичээрэй. 2. Тэгшитгэл бодоорой. 192- у =198 : 2 204 : х = 2 3. Тоон илэрхийлэл бод. (58х 8 - 287 ) +248 :4 = 4. Тэгш өнцөгтийн өргөн нь 7 см ба урт нь өргөнөөсөө 6 см- ээр илүү бол тэгш өнцөгтийн талбай ба периметрийг ол. 5. Худалдагч 126 гутлаас эрэгтэй хүний 36 , түүнээс 2 дахин цөөн эмэгтэй хүний , 27 ширхэг хүүхдийн гутал худалдав. Худалдагчид хэдэн гутал үлдсэн бэ?
 • 2. 1. Манай байрны 87 хүүхдээс сургуульд 45, цэцэрлэгт 26 нь явдаг байна. Үлдсэн нярай хүүхдүүдээс 2 дахин цөөн хүүхэд гадаадад жуулчлав. Гадаадад хэдэн хүүхэд жуулчилсан бэ? 2. Жишээрэй. 246 + 554 .... 800- 554 45 : 9 х 7 ..... 115 – 96 +3 240 мин .... 4 цаг 500г ... 1 кг 1 сар ..... 24 хон 3 . Мөр баганын нийбэр 205 байхаар 68, 52, 85, 48, 35 тоонуудыг ашиглан бод. 65 72 85 105 1. Нэг байрны 74 хүүхдээс сургуульд 37 цэцэрлэгт 25 нь явдаг байна. Гэрт байдаг хүүхдээс 2 дахин цөөн хүүхэд гадаадад сургуульд явсан бол хэдэн хүүхэд гэртээ үлдсэн бэ? 2. Жишээрэй. 362 + 438 .... 900-362 64 : 8 х 9 ..... 185 – 117 +5 180 мин .... 3 цаг 1кг ... 500кг 72цаг ..... 4хон 3 . Мөр баганын нийбэр 205 байхаар 36, 15, 73 , 52 , 67 гэсэн тоонуудыг ашиглан бод. 104 86 117 65
 • 3. 1. 86+ 579 + ( 45: 9 х 9)- 577= 2. 91 : 7 + 42 : 3 + 17 х 9= 3. 3 м – 134 см = 2 цаг – 45 мин 568 см + 4 м 32 см – 200 см= 1. Батынх 42 үхэртэй , түүнээс 7 дахин цөөн тэмээтэй , тэмэээнээс 2 дахин олон адуутай бол бүгд хэдэн бод малтай вэ? 2. .Гурван оронтой тооны хамгийн бага тооноос 99-ийг хасаарай. 3. Квадратын тал 7 см бол талбай ба периметрийг олоорой. 1. 54 : 6 + (546 - 518) : 4= 98 : 7 + 54 : 3 + 27 х 8= 2. 4 м – 237 см = 3 цаг – 55 мин 568 см + 4 м 32 см – 430 см= 1. Отгонд 1000 төгрөг байв. 150 төгрөгний үнэтэй чихэр 2 , 250 төгрөгний үнэтэй мөхөөлдөс 1-ийг авав. Отгонд хэдэн төгрөг үлдсэн бэ? 2. Гурван оронтой хамгийн тооноос 99-ийг хасаарай . 3. Квадратын периметр 36 см бол тал ба талбайг олоорой .
 • 4. 1. 537 , 407 , 690 гэсэн тоонуудыг орны нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэрээр бич. 2. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич. 8888=2 3. А х 7 + 496 = 1000 245 + ( а - 164) = 1000 4. 25 х 9 + 64 5 : 4 + 46 – 225 = 5 . Дэлгүүрт хайрцаг бүр нь 16 зг жинтэй 6 хайрцаг жүрж тийм жинтэй 5 хайрцаг лийр иржээ. Дэлгүүрт бүгд хэдэн кг лийр, , жүрж ирсэн бэ? 6. 2000 кг = ....т 5 дм 8 см =.. 6 цаг = .... Мин 240 сек = ..... мин 1. 786 , 406 , 373 тоог оронгийн нэмэгдэхүүнээр задалж бич. 1. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич. 7 7 7 7=2 3. у х 6 + 616 = 1000 355 + ( а - 282) = 1000 4. 595 : 7 + 640 : 8 – 163 + 914 = 5 . Тэгш өнцөгштийн тйалбай нь 56 кв см , өргөн нь 7 см бол урт ба периметрийг олоорой. 6. 3000 м = .... км 5 ц 8 кг =.. . кг 5 хон = ....цаг 360 мин = ..... сек
 • 5. 1. Ертөнцийн гурвыг гүйцээн бич. Эргэж .......................ээж сайхан Эрхэлж ......................аав сайхан Эргүүлж ...................хүзүү сайхан Нөхөх үгс: уулзахад , мөлжихөд,наадахад 2 . Үйл хөдлөл заасан үгийг өнгөөр буд. 3. “ Тоглох, бага , зочин” зэрэг үгсийн ойролцоо үгийг бич. 1. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлж бич. сэтгэл ариун хүний нэг эх зүтгэл ариун орончийн нэг эх Үйлс ариун тайвны нэг энх 2. Шинжийг заасан үгийг нь буд. 3. -ыг , ийг –г зөв залга. баавгай , тагнуулч, тогооч, чанар , үнэг, байгаль, торго , цэрэг багаж , тамхи 4. Оноосон нэр 5-ыг, ерийн нэр 5-ыг бич.
 • 6. Бүс Нүүрс Алт Ой мод Давс Элс нутаг Ой тайга Хээр тал Говь цөл Бүс Нүүрс Алт Ой мод Давс Элс нутаг Ой тайга Хээр тал Говь цөл Бүс Нүүрс Алт Ой мод Давс Элс нутаг Ой тайга Хээр тал Говь цөл
 • 7. А хувилбар 1. 537 , 407 , 690 гэсэн тоонуудыг орны нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэрээр бич. 2. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич. 8888=2 3. А х 7 + 496 = 1000 245 + ( а - 164) = 1000 4. 25 х 9 + 64 5 : 4 + 46 – 225 = 5 . Дэлгүүрт хайрцаг бүр нь 16 зг жинтэй 6 хайрцаг жүрж тийм жинтэй 5 хайрцаг лийр иржээ. Дэлгүүрт бүгд хэдэн кг лийр, , жүрж ирсэн бэ? 6. 2000 кг = ....т 5 дм 8 см = 6 цаг =..... Мин 240 сек = ..... мин Б хувилбар 1. 786 , 406 , 373 тоог оронгийн нэмэгдэхүүнээр задалж бич. 1. Үйлдлийн тэмдэг хаалт ашиглан зөв тэнцэтгэл бич. 7 7 7 7=2 3. у х 6 + 616 = 1000 355 + ( а - 282) = 1000 4. 595 : 7 + 640 : 8 – 163 + 914 = 5 . Тэгш өнцөгштийн тйалбай нь 56 кв см , өргөн нь 7 см бол урт ба периметрийг олоорой 6. 3000 м = .... Км 5 ц 8 кг =.. . Кг 5 хон = .... Цаг 360 мин = ..... сек
 • 8. А хувилбар 1. 86+ 579 + ( 45: 9 х 9)- 577= 2. 91 : 7 + 42 : 3 + 17 х 9= 3. 3 м – 134 см = 2 цаг – 45 мин 568 см + 4 м 32 см – 200 см= 1. Батынх 42 үхэртэй , түүнээс 7 дахин цөөн тэмээтэй , тэмэээнээс 2 дахин олон адуутай бол бүгд хэдэн бод малтай вэ? 2. .Гурван оронтой тооны хамгийн бага тооноос 99-ийг хасаарай. 3. Квадратын тал 7 см бол талбай ба периметрийг олоорой. Б.хувилбар 1. 54 : 6 + (546 - 518) : 4= 98 : 7 + 54 : 3 + 27 х 8= 2. 4 м – 237 см = 3 цаг – 55 мин 568 см + 4 м 32 см – 430 см= 1. Отгонд 1000 төгрөг байв. 150 төгрөгний үнэтэй чихэр 2 , 250 төгрөгний үнэтэй мөхөөлдөс 1-ийг авав. Отгонд хэдэн төгрөг үлдсэн бэ? 2. Гурван оронтой хамгийн тооноос 99-ийг хасаарай . 3. Квадратын периметр 36 см бол тал ба талбайг олоорой .
 • 9. А хувилбар 1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. / 75 – 28/ + 63 : 7 – 7х 7= 2. Дараах тоог цифрээр бичээд аравтаар тоймло. Есөн зуун дөчин долоо 3. 7 , 8 0 цифрүүдээр 3 оронтой , цифрүүд нь ялгаатай тоо хэдийг бичих вэ? 4. 196 литр айраг байв. Түүнээс тус бүр 12 л орох зургаан саванд хийж хадгалав. Хадгалсан айраг үлдсэн айрагнаас хэдэн литрээр бага вэ? 5. Тэгш өнцөгтийн урт нь өргөнөөсөө 7 см-ээр илүү бөгөөд урт нь 13 см бол түүний хүрээний уртыг олоорой. 6. 2 кг = ...... Г 120 мин = ...... цаг Б. хувилбар 1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. / 32 + 49 / + / 66- 59 / х 8 = 2. Дараах тоог цифрээр бичээд аравтаар тоймло. Есөн зуун дөчин долоо 3. 6 , 0, 9 цифрүүдээр 3 оронтой , цифрүүд нь ялгаатай тоо хэдийг бичих вэ? 4. Эсгүүрчин 105 м даавуу авлаа. Энэ даавуунаас тус бүрт 4 м орох 14 дээл эсгэв. Дээл эсгэсэн даавуунаас үлдсэн даавуу хэдэн м-ээр илүү вэ? 5. Квадратын тал нь 17 см бол түүний хүрээний уртыг ол 6. 3 кг = ...... Г 180 мин = ...... цаг
 • 10. А хувилбар 1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. 84 : 3 + 473 – 296 – 86 = 2. Одны оронд тохирох тоог нөх. 6 х * = 4* * x 5 = 37+ 3 3. ( 5 дм 9 см – 3 дм 8 см) + 4 дм 7 см 4. Чихэртэй ааруул 114 кг, түүнээс 3 дахин их хорхой ааруул хийж хатаагаад бүх хорхой ааруулын хагасыг 3 хайрцагт тэнцүү хэмжээгээр хийх бол хайрцаг тус бүрд хэдэн кг-аар хийх вэ ? 5. Тэнцэтгэл үнэн байх тоог ол. ...... ˂ 623 ˂ ...... .......˂ 909 ˂......... .......˂ 207 ˂ ....... ... .......≥ 899 ˂ ....... Б. хувилбар 1. Үйлдлийг гүйцэтгэ. 96 : 3 + 383 – 274 – 75 = 2. Одны оронд тохирох тоог нөх. 7 х * = 4* * x 5 = 27+ 3 3. 91 см - / 7 см + 2 дм 8 см/ = 4. Дэлгүүрт 234 кг чихэр байв. Чихэрнээс 3 дахин их чавга байсны хагасыг 9 хайрцагт хувааж хийсэн бол нэг хайрцагт хэдэн кг чавга хийсэн бэ? 5. Тэнцэтгэл үнэн байх тоог ол. ...... ˂603 ˂ ...... .......˂ ˂......... 908 .......˂ ˂ ....... 317 ... .......≥ ˂ ....... 799
 • 11. 1. Цээж бичиг Баян намар Миний эх орон эргэх дөрвөн улиралтай , энхжингийн орон билээ. Манай орны өргөн уудам талбайд алт шиг шар өнгөтэй тариан түрүү халиуран ганхана. Тариаланчид тэр их тариаг шамдан хурааж ургацын хийдэг. Хүмүүс намрын улирлыг яагаад “ Алтан намар” , “ Баян намар” гэдэг учрыг мэдэх үү? Та нар намрын улирлын байгалийн өгөөжийг ажиглаарай . Яг алт шиг шар өнгөтэй. 2. Өгүүлбэрийг зөв дэс дараалалд оруул. нэрийг Дуудах өгдөг эцэг эх алдрыг Дуурсах өгдөг эх орон 3. Загварт тохирох үг хоѐр хоѐрыг олж бич. ЭГ + ЭГ = Э ЗГ + ЭГ = Э 4. Эсрэг үгийг бич. Сайхан ......... Шинэ .......... Дотно.......... Хол ......... 4. Залгаврыг зөв залган бичиж холбоо үг бүтээ. Үлгэр + ийн баатар чаддаг + аа бичих хүүхэд + ийн хүсэл санал + ыг сонсох
 • 12. А хувилбар 1. Дараах өгүүлбэрүүдийг эхийн бүтэцтэй харьцуулан зөв дугаарлаарай. Бэлтрэгээ аврахын тулд гүзээнд хийж мөчирт өлгөжээ. 1. Анчин нэг юм зуусан чоно харжээ. Зуусан зүйл нь гүзээнд хийсэн бэлтрэг байв. 2. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлэн зөв болгож бич. багш түлхүүр Эрдмийн агаар түлхүүр Амьдралын ухаан түлхүүр Ажиллахын 3. Залгаврыг зөв залган бич Мэргэд + ийг хорсговол эрдэм гарна Мунхаг + ийг хорсговол балаг гарна. 4. Бүдүүвчинд тохирох үг тус бүр хоѐрыг олж бич. ЗГ + ЗГ = Э ЭГ + ЗГ = Э- гүй 5. Нэрлэх үгийг асуух үгтэй холбо. хүнд юу? бодох ямар? зураач яах? дурсгал хэн?
 • 13. А хувилбар 1. Цээж бичиг 1. Ертөнцийн гурвыг гүйцээн бич. Эргэж .......................ээж сайхан Эрхэлж ......................аав сайхан Эргүүлж ...................хүзүү сайхан Нөхөх үгс: уулзахад , мөлжихөд,наадахад 2 . Үйл хөдлөл заасан үгийг өнгөөр буд. 3. “ Тоглох, бага , зочин” зэрэг үгсийн ойролцоо үгийг бич. Б. хувилбар 1. Ертөнцийн гурвыг эвлүүлж бич сэтгэл ариун хүний нэг эх зүтгэл ариун орончийн нэг эх Үйлс ариун тайвны нэг энх 2. Шинжийг заасан үгийг нь буд. 3. -ыг , ийг –г зөв залга. баавгай , тагнуулч, тогооч, чанар , үнэг, байгаль, торго , цэрэг багаж , тамхи 4. Оноосон нэр 5-ыг, ерийн нэр 5-ыг бич.