SlideShare a Scribd company logo
LATVIJAS REPUBLIKAS
EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS
OF THE REPUBLIC OF LATVIA
EM plānotās ES fondu
aktivitātes 2014-2020
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo programmu ES
fondu finansējums, milj. EUR
Kopā: 764
milj. EUR
193,5
237,2
333,6
Inovācijas
Atbalsts MVK
Energoefektivitāte
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
3
Pētniecība un inovācijas
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
4
 Ierobežota pētniecības un inovācijas kapacitāte
uzņēmumos
 Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā
un attīstībā (P&A) (24% no kopējām P&A
investīcijām (2012))
 Zems inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu
komersantu īpatsvars, tai skaitā uzņēmējdarbības
uzsācējiem
 Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un
komercializācijas kapacitāte zinātniskajās
institūcijās
Izaicinājumi
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
5
 Kompetences centri (72.2 milj. EUR)
 Inovācijas vaučeri maziem un vidējiem
komersantiem (7 milj. EUR)
 Tehnoloģiju pārneses sistēma (49.5 milj. EUR)
 Tehnoloģiju inkubatori (20 milj. EUR)
 Agrīnās stadijas riska kapitāls (40 milj. EUR)
 Inovācijas motivācijas programma (4.8 milj. EUR)
Plānotās atbalsta programmas
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
6
MVK konkurētspējas veicināšana
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
7
 Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem
sektoriem un augstāku produktivitāti
 Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā, jo
eksports ir galvenais izaugsmes virzītājspēks
 Veicināt finansējuma pieejamību dzīvotspējīgiem
projektiem
 Attīstīt specifiskas tūrisma nišas ar konkurētspējas
priekšrocību un izaugsmes potenciālu
 Veicināt MVK konkurētspēju un specializāciju
ārpus Rīgas
Izaicinājumi
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
8
 Aizdevumi, t.sk. mikrokredīti, garantijas (66.4 milj. EUR)
 Biznesa inkubatori (31 milj. EUR)
 Industriālo zonu un telpu attīstība (51.8 milj. EUR)
 Klasteru iniciatīvas (6.2 milj. EUR)
 Ārējo tirgu apguve un starptautiskā konkurētspēja (31.8
milj. EUR)
 Partnerībā organizētas nodarbināto apmācības (29.9 milj.
EUR)
 Tūrisma mārketings un pasākumu piesaistes veicināšana
(20 milj. EUR)
Plānotās atbalsta programmas
konkurētspējas veicināšanai
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
9
Energoefektivitāte un enerģētika
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
10
 Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņa
sektorā dažādos ēku sektoros (dzīvojamās ēkas,
publiskās un industriālās)
 Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales
sistēmās
 Atkarība no fosilajiem energoresursiem
Izaicinājumi
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
11
 Industriālo ēku energoefektivitāte (32.6 milj. EUR)
 Valsts ēkās (97.8milj. EUR)
 Dzīvojamās ēkas (150 milj. EUR)
 Atjaunojamo energoresursu izmantošana
centralizētajā siltumapgādē un siltumtrašu
energoefektiviāte (53.2 milj. EUR)
Plānotās atbalsta programmas
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE
12
2014.gada 2.pusgadā plānotās atbalsta programmas
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
13
 Aktivitātes mērķis - veicināt dzīvotspējīgu, konkurētspējīgu
komersantu veidošanos un jaunu darba vietu radīšanu
Latvijā.
 ES fondu finansējums - 25 milj. EUR
 Maksimālais finansējums reģionam 5 milj. EUR
 Viens inkubators reģionā (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme,
Latgale, Rīgas reģions)
 Telpas pieejamas reģiona visās nacionālās nozīmes pilsētās
 Programmas īstenošanas periods - 5 gadi
 Aktivitāte tiks īstenota kā konkurss reģiona kvotas ietvaros
Reģionālie biznesa inkubatori
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
14
 Sasniedzamais rezultāts: 10% no pirms-inkubācijas pasākumos
iesaistītajiem dalībniekiem uzsāk saimniecisko darbību 12 mēnešu laikā
pēc pakalpojumu saņemšanas
 Atbalsta veids:
 Informatīvu pasākumu organizēšana reģiona ietvaros par
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, labās prakses piemēriem un
inkubatora sniegto atbalstu (vismaz 12 pasākumi gadā)
 Apmācību kursu organizēšana biznesa ideju autoriem par
uzņēmējdarbības uzsākšanai būtiskām tēmām, biznesa plāna izstrādi (ar
praktiskiem piemēriem) un biznesa modeļa definēšanu (3 apmācību cikli
gadā)
 Biznesa operatora mentori sniedz sagatavotā biznesa plāna novērtējumu
un ieteikumus;
 Pirms-inkubācijas laikā (4 mēneši) dalībniekiem tiek nodrošinātas telpas un
dators
 Prototipu izstrāde līdz 3000 EUR (iepriekš saskaņojot ar EM)
Pirms-inkubācija
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
15
 Maksimālais atbalsta apjoms 150 000 EUR; atbalsta intensitāte atkarīga no
darbību veida (konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi,
pamatlīdzekļu iegāde)
 Rīcības plāna un sasniedzamo rādītāju definēšana pirms inkubācijas
 Inkubācija līdz 3 gadiem
 Virtuālā inkubācija (inkubējamiem nav jāatrodas biznesa inkubatora
telpās)
 Prasības inkubējamiem komersantiem:
 Dzīvotspējīgs biznesa plāns
 Saimniecisko darbību veic attiecīgā reģionā
 Nav saistīts ar BI operatoru
 Dibinātāji nav komersanti vai fiziskas personas, kurām pieder citas
komercsabiedrības
Inkubācija
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
16
 ERAF finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšanai – 150 milj. EUR
Atbalsta veids:
 Aizdevums 100% apmērā no būvniecības un uzraudzības izmaksām (zemas
procentu likmes – 2%)
 Atbalstāmi energoefektivitātes pasākumi ēkās (ēku energosertifikācija un
būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai (norobežojošo konstrukciju
siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācijas, enerģijas
kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedie skaitītāji))
 Aizdevuma pamatsummas dzēšana līdz 35%, ja sasniegts noteikts
energoefektivitātes līmenis
 Konsultatīvais atbalsts:
 Veic konsultatīvo funkciju projekta dokumentācijas sagatavošanā
 Nodrošina atbalstu projekta īstenošanas laikā
Dzīvojamo ēku energoefektivitāte
LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
Laiks jautājumiem!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

More Related Content

What's hot

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Ekonomikas ministrija
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM
 

What's hot (19)

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
 
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
 

Viewers also liked

dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
w_strone_piekna
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiemAktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
Ekonomikas ministrija
 
Ma dan Kebangkrutan Kultural
Ma dan Kebangkrutan KulturalMa dan Kebangkrutan Kultural
Ma dan Kebangkrutan Kultural
royhatudin
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Ekonomikas ministrija
 
запрос родителей
запрос родителейзапрос родителей
запрос родителей
xeniaz
 
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
w_strone_piekna
 
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Ekonomikas ministrija
 
Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?
Ekonomikas ministrija
 
презентация Булгаков Александр
презентация Булгаков Александрпрезентация Булгаков Александр
презентация Булгаков Александр
xeniaz
 
Rocket Japanese Review
Rocket Japanese ReviewRocket Japanese Review
Rocket Japanese Review
RobRosen2739
 
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti  SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
Ekonomikas ministrija
 
advertising
advertising advertising
advertising
Prashant Shekhar
 
Rule of Zero
Rule of ZeroRule of Zero
Rule of Zero
the_robot
 
Marmara bölgesi̇ genel
Marmara bölgesi̇ genelMarmara bölgesi̇ genel
Marmara bölgesi̇ genel
Önder Alkan
 
Proposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shopsProposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shops
cmelissa200789
 

Viewers also liked (17)

dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
 
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiemAktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
Aktuālās atbalsts programmas biznesa uzsācējiem
 
Ma dan Kebangkrutan Kultural
Ma dan Kebangkrutan KulturalMa dan Kebangkrutan Kultural
Ma dan Kebangkrutan Kultural
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Arrow catering
Arrow cateringArrow catering
Arrow catering
 
запрос родителей
запрос родителейзапрос родителей
запрос родителей
 
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck - O dobrych praktykach estetyz...
 
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
 
Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?Kas ir riska kapitāls?
Kas ir riska kapitāls?
 
презентация Булгаков Александр
презентация Булгаков Александрпрезентация Булгаков Александр
презентация Булгаков Александр
 
Rocket Japanese Review
Rocket Japanese ReviewRocket Japanese Review
Rocket Japanese Review
 
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti  SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
SOLVIT – efektīva uzņēmējdarbības tiesību aizstāvība ES. Veiksmes stāsti
 
advertising
advertising advertising
advertising
 
Rule of Zero
Rule of ZeroRule of Zero
Rule of Zero
 
Marmara bölgesi̇ genel
Marmara bölgesi̇ genelMarmara bölgesi̇ genel
Marmara bölgesi̇ genel
 
Proposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shopsProposal to market localshop1 shops
Proposal to market localshop1 shops
 

Similar to Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
dzivosiltak
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Ekonomikas ministrija
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
Ekonomikas ministrija
 

Similar to Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. (20)

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
 
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmeiLIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
LIAA atbalsts Tava uzņēmuma izaugsmei
 

More from Ekonomikas ministrija

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
Ekonomikas ministrija
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Ekonomikas ministrija
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
Ekonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Ekonomikas ministrija
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
Ekonomikas ministrija
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Ekonomikas ministrija
 

More from Ekonomikas ministrija (20)

SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
SIA "ARKA lux" pieredzes stāsts ( Kārlis Šenkers)
 
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemKurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijaiEDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstuNauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu
 
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris PuteklisSIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
SIA "LPSP" iedvesmas stāsts / Lauris Puteklis
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs AnsiņšPar Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
Par Liepājas valstspilsētu stāsta omes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
 

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

 • 1. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA EM plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020
 • 2. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo programmu ES fondu finansējums, milj. EUR Kopā: 764 milj. EUR 193,5 237,2 333,6 Inovācijas Atbalsts MVK Energoefektivitāte
 • 3. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 3 Pētniecība un inovācijas
 • 4. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 4  Ierobežota pētniecības un inovācijas kapacitāte uzņēmumos  Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā (P&A) (24% no kopējām P&A investīcijām (2012))  Zems inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu komersantu īpatsvars, tai skaitā uzņēmējdarbības uzsācējiem  Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte zinātniskajās institūcijās Izaicinājumi
 • 5. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 5  Kompetences centri (72.2 milj. EUR)  Inovācijas vaučeri maziem un vidējiem komersantiem (7 milj. EUR)  Tehnoloģiju pārneses sistēma (49.5 milj. EUR)  Tehnoloģiju inkubatori (20 milj. EUR)  Agrīnās stadijas riska kapitāls (40 milj. EUR)  Inovācijas motivācijas programma (4.8 milj. EUR) Plānotās atbalsta programmas
 • 6. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 6 MVK konkurētspējas veicināšana
 • 7. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 7  Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku produktivitāti  Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā, jo eksports ir galvenais izaugsmes virzītājspēks  Veicināt finansējuma pieejamību dzīvotspējīgiem projektiem  Attīstīt specifiskas tūrisma nišas ar konkurētspējas priekšrocību un izaugsmes potenciālu  Veicināt MVK konkurētspēju un specializāciju ārpus Rīgas Izaicinājumi
 • 8. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 8  Aizdevumi, t.sk. mikrokredīti, garantijas (66.4 milj. EUR)  Biznesa inkubatori (31 milj. EUR)  Industriālo zonu un telpu attīstība (51.8 milj. EUR)  Klasteru iniciatīvas (6.2 milj. EUR)  Ārējo tirgu apguve un starptautiskā konkurētspēja (31.8 milj. EUR)  Partnerībā organizētas nodarbināto apmācības (29.9 milj. EUR)  Tūrisma mārketings un pasākumu piesaistes veicināšana (20 milj. EUR) Plānotās atbalsta programmas konkurētspējas veicināšanai
 • 9. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 9 Energoefektivitāte un enerģētika
 • 10. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 10  Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņa sektorā dažādos ēku sektoros (dzīvojamās ēkas, publiskās un industriālās)  Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās  Atkarība no fosilajiem energoresursiem Izaicinājumi
 • 11. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 11  Industriālo ēku energoefektivitāte (32.6 milj. EUR)  Valsts ēkās (97.8milj. EUR)  Dzīvojamās ēkas (150 milj. EUR)  Atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē un siltumtrašu energoefektiviāte (53.2 milj. EUR) Plānotās atbalsta programmas
 • 12. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 12 2014.gada 2.pusgadā plānotās atbalsta programmas
 • 13. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 13  Aktivitātes mērķis - veicināt dzīvotspējīgu, konkurētspējīgu komersantu veidošanos un jaunu darba vietu radīšanu Latvijā.  ES fondu finansējums - 25 milj. EUR  Maksimālais finansējums reģionam 5 milj. EUR  Viens inkubators reģionā (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale, Rīgas reģions)  Telpas pieejamas reģiona visās nacionālās nozīmes pilsētās  Programmas īstenošanas periods - 5 gadi  Aktivitāte tiks īstenota kā konkurss reģiona kvotas ietvaros Reģionālie biznesa inkubatori
 • 14. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 14  Sasniedzamais rezultāts: 10% no pirms-inkubācijas pasākumos iesaistītajiem dalībniekiem uzsāk saimniecisko darbību 12 mēnešu laikā pēc pakalpojumu saņemšanas  Atbalsta veids:  Informatīvu pasākumu organizēšana reģiona ietvaros par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, labās prakses piemēriem un inkubatora sniegto atbalstu (vismaz 12 pasākumi gadā)  Apmācību kursu organizēšana biznesa ideju autoriem par uzņēmējdarbības uzsākšanai būtiskām tēmām, biznesa plāna izstrādi (ar praktiskiem piemēriem) un biznesa modeļa definēšanu (3 apmācību cikli gadā)  Biznesa operatora mentori sniedz sagatavotā biznesa plāna novērtējumu un ieteikumus;  Pirms-inkubācijas laikā (4 mēneši) dalībniekiem tiek nodrošinātas telpas un dators  Prototipu izstrāde līdz 3000 EUR (iepriekš saskaņojot ar EM) Pirms-inkubācija
 • 15. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 15  Maksimālais atbalsta apjoms 150 000 EUR; atbalsta intensitāte atkarīga no darbību veida (konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi, pamatlīdzekļu iegāde)  Rīcības plāna un sasniedzamo rādītāju definēšana pirms inkubācijas  Inkubācija līdz 3 gadiem  Virtuālā inkubācija (inkubējamiem nav jāatrodas biznesa inkubatora telpās)  Prasības inkubējamiem komersantiem:  Dzīvotspējīgs biznesa plāns  Saimniecisko darbību veic attiecīgā reģionā  Nav saistīts ar BI operatoru  Dibinātāji nav komersanti vai fiziskas personas, kurām pieder citas komercsabiedrības Inkubācija
 • 16. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 16  ERAF finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai – 150 milj. EUR Atbalsta veids:  Aizdevums 100% apmērā no būvniecības un uzraudzības izmaksām (zemas procentu likmes – 2%)  Atbalstāmi energoefektivitātes pasākumi ēkās (ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai (norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācijas, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedie skaitītāji))  Aizdevuma pamatsummas dzēšana līdz 35%, ja sasniegts noteikts energoefektivitātes līmenis  Konsultatīvais atbalsts:  Veic konsultatīvo funkciju projekta dokumentācijas sagatavošanā  Nodrošina atbalstu projekta īstenošanas laikā Dzīvojamo ēku energoefektivitāte
 • 17. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Laiks jautājumiem! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: 67013100 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija