SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM – IMPULSS
PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA
18.04.2024
EDMUNDS VALANTIS
EKONOMIKAS MINISTRIJAS VALSTS SEKRETĀRS
MĒRĶIS
LĪDZ 2035.GADAM DUBULTOT
LATVIJAS EKONOMIKAS
APMĒRU
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
14
IKP faktiskajās
cenās, miljardos
EUR
1
8
25 30
44
62
83
40,3
2023
2022
ESOŠAIS RESURSS
2%
PRODUKTIVITĀTE
KAPITĀLS,
INVESTĪCIJAS
DARBASPĒKS
IZAUGSME
3
KĀ SASNIEGT MĒRĶI?
MĒRĶIS
5%
AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.)
Augšdaugavas
novads
Latgale Latvija
Platība 2.5 tūkst. km2
14.6 tūkst. km2
65 tūkst. km2
Iedzīvotāji 24.8 tūkst. 245 tūkst. 1.88 milj.
Bezdarba līmenis 13.2% 14.2% 6.9%
Vidējā darba alga 926 EUR 972 EUR 1 373 EUR
Iekšzemes kopprodukts
(2021)
144 mEUR 2 206 mEUR 33 349 mEUR
IKP uz 1 iedzīvotāju (2021) 5.6 tEUR 8.8 tEUR 17.7 tEUR
Pievienotās vērtības struktūra pa
novadiem Latgalē
2021
Pievienotās vērtības struktūra pa nozarēm Latgalē
2021
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita
izmaiņas Augšdaugavas novadā
gada sākumā, tūkst.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
Augšdaugavas novadā
Bruto darba samaksa Augšdaugavas
novadā un vidēji Latvijā*, EUR
Augšdaugavas novada lielākie eksportētāji
2022
37%
17%
8%
8%
6%
6%
6%
6%
6%
33.2
30.1
26.5
24.8
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2016 2020 2023
Daugavpils
Rēzekne
Rēzeknes
nov.
Ludzas
nov.
Krāslavas nov.
Preiļu nov.
Augšdaugavas
nov.
Līvānu nov.
Balvu
nov.
AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.)
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits
Augšdaugavas novadā
Bruto darba samaksa Augšdaugavas
novadā un vidēji Latvijā*, EUR
Augšdaugavas novada lielākie eksportētāji
2022
'DP – TIMBER' SIA
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas
ierīču vairumtirdzniecība
eksports – virs 5m EUR; darbinieki – 12
'EKSPORTA KONSULTĀCIJAS' SIA
Gaļas pārstrāde un konservēšana;
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu,
tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības
starpnieku darbība
eksports – virs 1m EUR; darbinieki – 19
17%
8%
8%
6%
0
5
10
15
2012 2016 2020 2023
1 790
1 885
1 705 1 677
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2013 2016 2020 2022
546
720
926
747
991
1
286
0
300
600
900
1 200
1 500
2015 2019 2022
Augšdaugavas novads
Latvija
Rēzekne
Rēzeknes
nov.
Ludzas
nov.
Augšdaugavas
nov.
AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.)
7
KREDITĒŠANA
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikumi, mljrd. EUR
0
7
14
21
28
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Lietuva Igaunija Latvija
✓ INVESTĪCIJĀM UN APGROZĀMAJIEM LĪDEKĻIEM
✓ RISKA KAPITĀLA INVESTĪCIJĀM
✓ INOVĀCIJĀM
✓ EKSPORTA DARĪJUMIEM
✓ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI
ALTUM FINANŠU INSTRUMENTI
430 milj. EUR
GARANTIJAS
IESPĒJU KAPITĀLA INSTRUMENTI
AIZDEVUMI
FINANSĒJUMS
ATBALSTA VEIDI
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
26 23 22 25 27 29 30 26 17 14 18 21 20 18 17 16 16 16 17 17 17 18 19
5
15
25
35
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023n
Privāto investīciju līmenis (% no IKP)
9
PRIVĀTO INVESTĪCIJU PLAISA 25% NO IKP VS 17% NO IKP
AIZDEVUMI AR KAPITĀLA ATLAIDI
UZŅĒMUMU PRODUKTIVITĀTEI
153,2 milj. EUR
NO 2024.GADA II. CETURKŠŅA
MVU
INOVATĪVU PRODUKTU IZSTRĀDEI
PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI
DIGITALIZĀCIJAI
AIZDEVUMI LĪDZ 5 milj. EUR
KAPITĀLA ATLAIDE LĪDZ 35%, BET NE VAIRĀK KĀ 1 milj. EUR
ALTUM
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
ATBALSTA APMĒRS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
INVESTĪCIJU FONDS
70 milj. EUR 3.KĀRTAI (252,56 milj. EUR)
3.KĀRTAS ATLASE NO 11.12.2023. – 02.04.2024., NOTIEK PROJEKTU
VĒRTĒŠANA
VIDĒJIE & LIELIE KOMERSANTI
IEGULDĪJUMI JAUNOS PAMATLĪDZEKĻOS (RAŽOŠANAS UN
TEHNOLOĢISKAJĀS IEKĀRTĀS, DATORPROGRAMMĒŠANAS IEKĀRTĀS UN
PALĪGIEKĀRTĀS), KĀ ARĪ ĒKĀS UN BŪVĒS
AIZDEVUMI LĪDZ 30 milj. EUR
KAPITĀLA ATLAIDE LĪDZ 10 milj. EUR JEB 35%
LIAA, ALTUM
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA APMĒRS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
ATBALSTA APMĒRS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035
Eksporta pievienotās vērtības
palielināšana
Eksports,
procentos no IKP
64,1
(2023)
75 85 90
Finanšu resursu pieejamība investīciju
projektu realizācijai, samazināti
birokrātiskie šķēršļi
Privātās investīcijas,
procentos no IKP
17,4
(2023)
25 25 25
Jaunu produktu un pakalpojumu
izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju
izmantošana
Pētniecība un attīstība,
ieguldījumi procentos no IKP
0,75
(2022)
1,5 2,0 2,5
Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls,
prasmju pieprasījuma un piedāvājuma
pielāgošana
Mazkvalificēto iedzīvotāju
pārkvalifikācija,
tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis –
pārkvalificēto skaits)
320
(skaits,
2022)
270 220 170
BŪTISKI JĀKĀPINA EKSPORA APJOMS LĪDZ 20235.GADAM –
NO 26 MILJRD. EUR uz 75 MILJRD. EUR
ATBALSTS ĀRĒJO TIGUS IEKAROŠANAI
33 milj. EUR
FINANSĒJUMS
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA PROGRAMMAS ATVĒRTAS
ĀRĒJO TIGUS APGUVE
PRODUKTU SERTIFICĒŠANA
EKSPORTA GARANTIJAS
LIAA, ALTUM
ATBALSTA APMĒRS LĪDZ 200 000 EUR
ATBALSTA INTENSITĀTE LĪDZ 50%
RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035
Eksporta pievienotās vērtības
palielināšana
Eksports,
procentos no IKP
64,1
(2023)
75 85 90
Finanšu resursu pieejamība investīciju
projektu realizācijai, samazināti
birokrātiskie šķēršļi
Privātās investīcijas,
procentos no IKP
17,4
(2023)
25 25 25
Jaunu produktu un pakalpojumu
izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju
izmantošana
Pētniecība un attīstība,
ieguldījumi procentos no IKP
0,75
(2022)
1,5 2,0 2,5
Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls,
prasmju pieprasījuma un piedāvājuma
pielāgošana
Mazkvalificēto iedzīvotāju
pārkvalifikācija,
tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis –
pārkvalificēto skaits)
320
(skaits,
2022)
270 220 170
JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDĒ LATVIJĀ BŪTISKI JĀKĀPINA
PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
15
0.74
1.00
1.50
0.75
0.8
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fakts
Mērķa trajektorija
NIP noteiktās vērtības
Saglabājot esošo pieauguma tempu
420 milj. EUR
750 milj. EUR
JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDĒ LATVIJĀ BŪTISKI JĀKĀPINA
PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
IEGULDĪJUMUI PĒTNIECĪBĀ UN ATTĪSTĪBĀ MĒRĶA TRAJEKTORIJA
procentos no IKP
ATBALTS MAZA MĒROGA JAUNU
PRODUKTU IZSTRĀDEI
26,5 milj. EUR
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
NO 2024.GADA II.CETURKŠŅA
MVU
JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDE, RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA
TIESĪBU NOSTIPRINĀŠANA, SERTIFICĒŠANA UN TESTĒŠANA,
AUGSTI KVALIFICĒTA DARBA SPĒKA PIESAISTE
LIAA
ATBALSTA APMĒRS LĪDZ 25 000 EUR PAR VAUČERI
LĪDZ 50 000 EUR PAR INOVATĪVO IEPIRKUMU
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA APMĒRS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA APMĒRS
ATBALSTS LIELA MĒROGA JAUNU
PRODUKTU IZSTRĀDEI
184 milj. EUR
• PĀREJAS FINANSĒJUMS – NOTIEK PROJEKTU ĪSTENOŠANA
• JAUNI, DIGITĀLI, ZAĻI PRODUKTI - NOTIEK FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA VĒRTĒŠANA
MVU, LIELIE KOMERSANTI,
PĒTNIECĪBAS UN ZINĀŠANU IZPLATĪŠANAS ORGANIZĀCIJAS
JOMAS: MEŽA NOZARE, IKT, FARMĀCIJA, VIEDIE MATERIĀLI,
ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS, METĀLAPSTRĀDE, PĀRTIKA,
VIENAM PĒTNIECĪBAS PROJEKTAM APMĒRAM 1 MILJ. EUR
ATBALSTA INTENSITĀTE LĪDZ 80%
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTA APMĒRS
RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035
Eksporta pievienotās vērtības
palielināšana
Eksports,
procentos no IKP
64,1
(2023)
75 85 90
Finanšu resursu pieejamība investīciju
projektu realizācijai, samazināti
birokrātiskie šķēršļi
Privātās investīcijas,
procentos no IKP
17,4
(2023)
25 25 25
Jaunu produktu un pakalpojumu
izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju
izmantošana
Pētniecība un attīstība,
ieguldījumi procentos no IKP
0,75
(2022)
1,5 2,0 2,5
Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls,
prasmju pieprasījuma un piedāvājuma
pielāgošana
Mazkvalificēto iedzīvotāju
pārkvalifikācija,
tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis –
pārkvalificēto skaits)
320
(skaits,
2022)
270 220 170
DARBASPĒKA PIEEJAMĪBA ATBILSTOŠI DARBA TIRGUM
NOZARU VAJADZĪBĀS BALSTĪTAS MĀCĪBAS
34,6 milj. EUR
NOTIEK FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU VĒRTĒŠANA
NOZARU APMĀCĪBAS – MK 2024.GADA MAIJĀ
MVU & LIELIE KOMERSANTI
PROGRAMMĒŠANA, DIGITĀLIE RISINĀJUMI, KIBERDROŠĪBA, BIZNESA
PROCESI, AI, DATU BĀŽU IZSTRĀDE, E-KOMERCIJA, AUGSTAS
VEIKTSPĒJAS DATOŠANA, U.C.
INŽINIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS, RAŽOŠANAS APSTRĀDE,
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA, VIDES AIZSARDZĪBA
GRANTI/NEFINANŠU ATBALSTS AR ATBALSTA INTENSITĀTI LĪDZ 70%
EDIC, NOZARU ORGANIZĀCIJAS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA APMĒRS
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
ATBALSTA APMĒRS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
BIZNESA INKUBĀCIJA UN STARTA
AIZDEVUMI
96 milj. EUR
NO 2024.GADA JANVĀRA
MVU, MAZAS VIDĒJĀS UN VIDĒJĀS
KAPITALIZĀCIJAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI
INVESTĪCIJU AIZDEVUMIEM UN APGROZĀMAJIEM LĪDZEKĻIEM
AIZDEVUMI LĪDZ 15 GADIEM :
STARTAM & IZAUGSMEI – LĪDZ 250 tūkst. EUR
GRANTI LĪDZ 20 000 EUR
ALTUM
ATBALSTA SNIEDZĒJS
ATBALSTA
PIEEJAMĪBA
FINANSĒJUMS
MĒRĶGRUPA
ATBALSTĀMĀS
DARBĪBAS
ATBALSTA APMĒRS
VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM – IMPULSS
PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA
18.04.2024

More Related Content

Similar to Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai

Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Latvijas Banka
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
 
Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.
 Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi. Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.
Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.Ekonomikas ministrija
 
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Latvijas Banka
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēs
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēsPasaules ekonomika pandēmijas krustcelēs
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēsLatvijas Banka
 
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...Finanšu ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Latvijas Banka
 
Tautsaimniecības attīstība un prognozes
Tautsaimniecības attīstība un prognozesTautsaimniecības attīstība un prognozes
Tautsaimniecības attīstība un prognozesLatvijas Banka
 
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadamVidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadamFinanšu ministrija
 
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībāLekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībāLatvijas Banka
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
 
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...Fin Min
 
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībā
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībāVieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībā
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībāLatvijas Banka
 
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
2015.–2017.gada budžeta likumprojektsFinanšu ministrija
 

Similar to Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai (20)

Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
 
Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.
 Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi. Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.
Nacionālā industriālā politika 2021. Viedi un ilgtspējīgi.
 
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija RTU "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadamLatvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēs
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēsPasaules ekonomika pandēmijas krustcelēs
Pasaules ekonomika pandēmijas krustcelēs
 
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdev...
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
Vieslekcija "Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā"
 
Tautsaimniecības attīstība un prognozes
Tautsaimniecības attīstība un prognozesTautsaimniecības attīstība un prognozes
Tautsaimniecības attīstība un prognozes
 
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadamVidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam
 
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībāLekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā
Lekcija: Aktuālās norises Latvijas tautsaimniecībā
 
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
 
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...
Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas prezentācija par #budžets2018 Saeim...
 
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībā
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībāVieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībā
Vieslekcija LU par norisēm Latvijas tautsaimniecībā
 
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
 

More from Ekonomikas ministrija

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
 
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai
 Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanaiEkonomikas ministrija
 
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
 
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpāKā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpāEkonomikas ministrija
 
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai Procesu digitalizācija - iespējas attstībai
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai Ekonomikas ministrija
 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Ekonomikas ministrija
 

More from Ekonomikas ministrija (20)

Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Drošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidē
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijai
 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
 
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
 
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai
 Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai
 
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
 
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpāKā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā
Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā
 
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai Procesu digitalizācija - iespējas attstībai
Procesu digitalizācija - iespējas attstībai
 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
 
Atbalsts procesu digitalizācijai 
Atbalsts procesu digitalizācijai Atbalsts procesu digitalizācijai 
Atbalsts procesu digitalizācijai 
 

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 

Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai

 • 1. VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM – IMPULSS PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA 18.04.2024 EDMUNDS VALANTIS EKONOMIKAS MINISTRIJAS VALSTS SEKRETĀRS
 • 2. MĒRĶIS LĪDZ 2035.GADAM DUBULTOT LATVIJAS EKONOMIKAS APMĒRU 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 14 IKP faktiskajās cenās, miljardos EUR 1 8 25 30 44 62 83 40,3 2023
 • 4. AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.) Augšdaugavas novads Latgale Latvija Platība 2.5 tūkst. km2 14.6 tūkst. km2 65 tūkst. km2 Iedzīvotāji 24.8 tūkst. 245 tūkst. 1.88 milj. Bezdarba līmenis 13.2% 14.2% 6.9% Vidējā darba alga 926 EUR 972 EUR 1 373 EUR Iekšzemes kopprodukts (2021) 144 mEUR 2 206 mEUR 33 349 mEUR IKP uz 1 iedzīvotāju (2021) 5.6 tEUR 8.8 tEUR 17.7 tEUR
 • 5. Pievienotās vērtības struktūra pa novadiem Latgalē 2021 Pievienotās vērtības struktūra pa nozarēm Latgalē 2021 Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Augšdaugavas novadā gada sākumā, tūkst. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Augšdaugavas novadā Bruto darba samaksa Augšdaugavas novadā un vidēji Latvijā*, EUR Augšdaugavas novada lielākie eksportētāji 2022 37% 17% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 33.2 30.1 26.5 24.8 0 5 10 15 20 25 30 35 2012 2016 2020 2023 Daugavpils Rēzekne Rēzeknes nov. Ludzas nov. Krāslavas nov. Preiļu nov. Augšdaugavas nov. Līvānu nov. Balvu nov. AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.)
 • 6. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Augšdaugavas novadā Bruto darba samaksa Augšdaugavas novadā un vidēji Latvijā*, EUR Augšdaugavas novada lielākie eksportētāji 2022 'DP – TIMBER' SIA Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība eksports – virs 5m EUR; darbinieki – 12 'EKSPORTA KONSULTĀCIJAS' SIA Gaļas pārstrāde un konservēšana; Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība eksports – virs 1m EUR; darbinieki – 19 17% 8% 8% 6% 0 5 10 15 2012 2016 2020 2023 1 790 1 885 1 705 1 677 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2013 2016 2020 2022 546 720 926 747 991 1 286 0 300 600 900 1 200 1 500 2015 2019 2022 Augšdaugavas novads Latvija Rēzekne Rēzeknes nov. Ludzas nov. Augšdaugavas nov. AUGŠDAUGAVAS NOVADA EKONOMISKAIS PROFILS (2022.G.)
 • 7. 7 KREDITĒŠANA Rezidentiem izsniegto kredītu atlikumi, mljrd. EUR 0 7 14 21 28 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lietuva Igaunija Latvija
 • 8. ✓ INVESTĪCIJĀM UN APGROZĀMAJIEM LĪDEKĻIEM ✓ RISKA KAPITĀLA INVESTĪCIJĀM ✓ INOVĀCIJĀM ✓ EKSPORTA DARĪJUMIEM ✓ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ALTUM FINANŠU INSTRUMENTI 430 milj. EUR GARANTIJAS IESPĒJU KAPITĀLA INSTRUMENTI AIZDEVUMI FINANSĒJUMS ATBALSTA VEIDI ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 • 9. 26 23 22 25 27 29 30 26 17 14 18 21 20 18 17 16 16 16 17 17 17 18 19 5 15 25 35 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023n Privāto investīciju līmenis (% no IKP) 9 PRIVĀTO INVESTĪCIJU PLAISA 25% NO IKP VS 17% NO IKP
 • 10. AIZDEVUMI AR KAPITĀLA ATLAIDI UZŅĒMUMU PRODUKTIVITĀTEI 153,2 milj. EUR NO 2024.GADA II. CETURKŠŅA MVU INOVATĪVU PRODUKTU IZSTRĀDEI PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI DIGITALIZĀCIJAI AIZDEVUMI LĪDZ 5 milj. EUR KAPITĀLA ATLAIDE LĪDZ 35%, BET NE VAIRĀK KĀ 1 milj. EUR ALTUM ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS ATBALSTA APMĒRS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 • 11. INVESTĪCIJU FONDS 70 milj. EUR 3.KĀRTAI (252,56 milj. EUR) 3.KĀRTAS ATLASE NO 11.12.2023. – 02.04.2024., NOTIEK PROJEKTU VĒRTĒŠANA VIDĒJIE & LIELIE KOMERSANTI IEGULDĪJUMI JAUNOS PAMATLĪDZEKĻOS (RAŽOŠANAS UN TEHNOLOĢISKAJĀS IEKĀRTĀS, DATORPROGRAMMĒŠANAS IEKĀRTĀS UN PALĪGIEKĀRTĀS), KĀ ARĪ ĒKĀS UN BŪVĒS AIZDEVUMI LĪDZ 30 milj. EUR KAPITĀLA ATLAIDE LĪDZ 10 milj. EUR JEB 35% LIAA, ALTUM ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA APMĒRS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS ATBALSTA APMĒRS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 • 12. RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035 Eksporta pievienotās vērtības palielināšana Eksports, procentos no IKP 64,1 (2023) 75 85 90 Finanšu resursu pieejamība investīciju projektu realizācijai, samazināti birokrātiskie šķēršļi Privātās investīcijas, procentos no IKP 17,4 (2023) 25 25 25 Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju izmantošana Pētniecība un attīstība, ieguldījumi procentos no IKP 0,75 (2022) 1,5 2,0 2,5 Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls, prasmju pieprasījuma un piedāvājuma pielāgošana Mazkvalificēto iedzīvotāju pārkvalifikācija, tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis – pārkvalificēto skaits) 320 (skaits, 2022) 270 220 170 BŪTISKI JĀKĀPINA EKSPORA APJOMS LĪDZ 20235.GADAM – NO 26 MILJRD. EUR uz 75 MILJRD. EUR
 • 13. ATBALSTS ĀRĒJO TIGUS IEKAROŠANAI 33 milj. EUR FINANSĒJUMS ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA PROGRAMMAS ATVĒRTAS ĀRĒJO TIGUS APGUVE PRODUKTU SERTIFICĒŠANA EKSPORTA GARANTIJAS LIAA, ALTUM ATBALSTA APMĒRS LĪDZ 200 000 EUR ATBALSTA INTENSITĀTE LĪDZ 50%
 • 14. RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035 Eksporta pievienotās vērtības palielināšana Eksports, procentos no IKP 64,1 (2023) 75 85 90 Finanšu resursu pieejamība investīciju projektu realizācijai, samazināti birokrātiskie šķēršļi Privātās investīcijas, procentos no IKP 17,4 (2023) 25 25 25 Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju izmantošana Pētniecība un attīstība, ieguldījumi procentos no IKP 0,75 (2022) 1,5 2,0 2,5 Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls, prasmju pieprasījuma un piedāvājuma pielāgošana Mazkvalificēto iedzīvotāju pārkvalifikācija, tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis – pārkvalificēto skaits) 320 (skaits, 2022) 270 220 170 JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDĒ LATVIJĀ BŪTISKI JĀKĀPINA PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
 • 15. 15 0.74 1.00 1.50 0.75 0.8 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Fakts Mērķa trajektorija NIP noteiktās vērtības Saglabājot esošo pieauguma tempu 420 milj. EUR 750 milj. EUR JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDĒ LATVIJĀ BŪTISKI JĀKĀPINA PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS IEGULDĪJUMUI PĒTNIECĪBĀ UN ATTĪSTĪBĀ MĒRĶA TRAJEKTORIJA procentos no IKP
 • 16. ATBALTS MAZA MĒROGA JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDEI 26,5 milj. EUR ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA NO 2024.GADA II.CETURKŠŅA MVU JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDE, RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NOSTIPRINĀŠANA, SERTIFICĒŠANA UN TESTĒŠANA, AUGSTI KVALIFICĒTA DARBA SPĒKA PIESAISTE LIAA ATBALSTA APMĒRS LĪDZ 25 000 EUR PAR VAUČERI LĪDZ 50 000 EUR PAR INOVATĪVO IEPIRKUMU ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA APMĒRS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA APMĒRS
 • 17. ATBALSTS LIELA MĒROGA JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDEI 184 milj. EUR • PĀREJAS FINANSĒJUMS – NOTIEK PROJEKTU ĪSTENOŠANA • JAUNI, DIGITĀLI, ZAĻI PRODUKTI - NOTIEK FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA VĒRTĒŠANA MVU, LIELIE KOMERSANTI, PĒTNIECĪBAS UN ZINĀŠANU IZPLATĪŠANAS ORGANIZĀCIJAS JOMAS: MEŽA NOZARE, IKT, FARMĀCIJA, VIEDIE MATERIĀLI, ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS, METĀLAPSTRĀDE, PĀRTIKA, VIENAM PĒTNIECĪBAS PROJEKTAM APMĒRAM 1 MILJ. EUR ATBALSTA INTENSITĀTE LĪDZ 80% ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS MĒRĶGRUPA ATBALSTA APMĒRS
 • 18. RĪCĪBA RĀDĪTĀJS Fakts 2027 2030 2035 Eksporta pievienotās vērtības palielināšana Eksports, procentos no IKP 64,1 (2023) 75 85 90 Finanšu resursu pieejamība investīciju projektu realizācijai, samazināti birokrātiskie šķēršļi Privātās investīcijas, procentos no IKP 17,4 (2023) 25 25 25 Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, ES Zaļā kurs iespēju izmantošana Pētniecība un attīstība, ieguldījumi procentos no IKP 0,75 (2022) 1,5 2,0 2,5 Izaugsmei atbilstošs cilvēkkapitāls, prasmju pieprasījuma un piedāvājuma pielāgošana Mazkvalificēto iedzīvotāju pārkvalifikācija, tūkts. (fakts – kopējais skaits, mērķis – pārkvalificēto skaits) 320 (skaits, 2022) 270 220 170 DARBASPĒKA PIEEJAMĪBA ATBILSTOŠI DARBA TIRGUM
 • 19. NOZARU VAJADZĪBĀS BALSTĪTAS MĀCĪBAS 34,6 milj. EUR NOTIEK FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU VĒRTĒŠANA NOZARU APMĀCĪBAS – MK 2024.GADA MAIJĀ MVU & LIELIE KOMERSANTI PROGRAMMĒŠANA, DIGITĀLIE RISINĀJUMI, KIBERDROŠĪBA, BIZNESA PROCESI, AI, DATU BĀŽU IZSTRĀDE, E-KOMERCIJA, AUGSTAS VEIKTSPĒJAS DATOŠANA, U.C. INŽINIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS, RAŽOŠANAS APSTRĀDE, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA, VIDES AIZSARDZĪBA GRANTI/NEFINANŠU ATBALSTS AR ATBALSTA INTENSITĀTI LĪDZ 70% EDIC, NOZARU ORGANIZĀCIJAS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA APMĒRS ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS ATBALSTA APMĒRS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
 • 20. BIZNESA INKUBĀCIJA UN STARTA AIZDEVUMI 96 milj. EUR NO 2024.GADA JANVĀRA MVU, MAZAS VIDĒJĀS UN VIDĒJĀS KAPITALIZĀCIJAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJI INVESTĪCIJU AIZDEVUMIEM UN APGROZĀMAJIEM LĪDZEKĻIEM AIZDEVUMI LĪDZ 15 GADIEM : STARTAM & IZAUGSMEI – LĪDZ 250 tūkst. EUR GRANTI LĪDZ 20 000 EUR ALTUM ATBALSTA SNIEDZĒJS ATBALSTA PIEEJAMĪBA FINANSĒJUMS MĒRĶGRUPA ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ATBALSTA APMĒRS
 • 21. VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM – IMPULSS PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA 18.04.2024