Successfully reported this slideshow.

Presentation KPT 6044

362 views

Published on

Tugasan 1: Pembentangan jurnal

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation KPT 6044

  1. 1. PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB (KPT 6044) TUGASAN 1: MENGANALISIS JURNAL TAJUK: “KESEDARAN, PENILAIAN DANPENERIMAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN AHLI AKADEMIK.
  2. 2. PENGENALAN E-pembelajaran ialah penggunaan teknologimaklumat dan komunikasi untuk memudahkan caraproses pembelajaran dan pengajaran ,(P&P) . Melalui e-pembelajaran memudahkan lagi proses P&P di peringkatInstitut Pengajian Tinggi, (IPT). Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untukmengenalpasti tahap kesedaran, penilaian dan penerimaane-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik.
  3. 3. PERSOALAN Adakah e-pembelajaran membantu dalam proses P&P? Adakah ahli akademik sedar kewujudan konsep e- pembelajran dalm sistem P&P? Bagaimana penerimaan penggunaan e- pembelajran dalam membantu proses P&P?
  4. 4. KAEDAHKAEDAH DESKRIPTIF Memberi gambaran awal tentang kesediaan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik. Borang soal selidik (data kuantitatif). 165 borang soal selidik diedar kepada ahli akademik di 15 pusat pengajian USM. 119 borang soal selidik dapat dikumpulkan semula spss versi 14.0
  5. 5. DAPATAN KAJIAN1. Tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri 19 soalan dikemukakan Keputusan : Tahap sederhana2. Tahap kefahaman responden terhadap konsep e- pembelajaran di USM  5 soalan  keputusan: Merupakan satu usaha yang sejajar dengan perkembangan dengan ICT
  6. 6. 3. Tahap kefahaman responden mengenai tanggungjawab sebagai ahli akademik yang perlu melaksanakan e-pembelajaran di USM.  4 soalan  Keputusan: Bersetuju dengan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e- pembelajaran.  12 soalan  Keputusan: Bersetuju semua faktor mempengaruhi pelaksanaan e-pembelajaran.
  7. 7. RUMUSAN E-pembelajaran merupakan satu kaedahpembelajaran baru khusus untuk para pelajaryang dikendalikan melalui komputer. Hal inimerupakan salah satu usaha yang sejajardengan perkembangan ICT. Kemudahan inimembolehkan pembelajaran dilaksanakandengan lebih mudah, tanpa ada batasanjarak, lebih ramai pelajar dan juga memerlukankomitmen yang jitu dalam prose pembelajarandan pengajaran. Secara keseluruhan, semuaahli akademik menerima secara positifpenggunaan e-pembelajaran dalam membantuproses pembelajaran dan pengajaran.

×