PRIMJENA RAČUNARAM fajlovi
Programi u matlabu  Do sada smo sve operacije u matlabu obavljali u  komandnoj liniji.  Ujedno to je bio i najjednos...
PISANJE M-FAJLOVA UNOTEPAD-U  U MATLAB-u se mogu izvršavati naredbe MS-DOS-a i  Windows-a.  Te naredbe se označavaju...
Kreiranje m fajlova  Komandni ili skript fajl predstavlјa niz MATLAB-  ovih komandi snimlјenih kao zaseban program,  ...
Kreiranje m fajlova  Nakon završetka rada sa editorom, program se  snima aktiviranjem opcije File/Save, prilikom čega ...
Kreiranje m fajlova  Otvaranje već napisanog fajla se može se  postići sa File/Open M-file pa se zatim izabere  fajl...
Primjer 1  Napisati program za crtanje grafika funkcije  f(x)=cos(x), x=(-pi,pi)  Program sačuvati pod imenom proba....
Primjer 2  Napisati fajl za odreĎivanje zbira kvadrata  prvih deset prirodnih brojeva i sačuvati fajl pod  imenom zb...
Primjer 2  % ime ovog m fajla ce biti zbir  x=1:10;  x=[x.^2];  z=sum(x) Fajl mora da se snimi naredbom Save As i...
Zadatak 1  Napisati m fajl koji crta grafik funkcije y=x.^2 -  2.*x +1 u intervalu (-5,5).  Napisati m fajl koji crt...
INTERAKCIJA SA  KORISNIKOM  U grupu naredbi koje nam omogućavaju da u toku  izvršavanja programa unosimo promjenljiv...
Primjer 3  Izmjeniti fajl pod imenom zbir. tako da broj  sabiraka bude proizvolјan. Vrijednost promjenlјive  unijeti...
Primjer 4  Napisati program koji crta funkciju y=a.*x na  intervalu (-1,1), a je parametar koji treba  zadati.  in...
Zadatak 2  Napisati program koji crta funkciju y=a.*cos(x)  na intervalu (-pi,pi), a je parametar koji treba  zadati.
FUNKCIJSKI FAJLOVI  Funkcijski fajl omogućava korisniku MATLAB-a  da stvara nove funkcije.  Funkcijski fajlovi se pi...
FUNKCIJSKI FAJLOVI Naredba        je       oblika: Function [ izlazni argumenti y1, y2,…] = ime funkcije ...
Primjer 5  Formirati funkcijski fajl u kome se definiše  nova funkcija f ( x )= e x + sinx i snimiti ga pod  imenom ...
Primjer 5  Ako želimo da izračunamo vrijednost ove  funkcije, dovolјno je da pozovemo funkciju fi i  definišemo vred...
Zadatak 3  Formirati funkcijski fajl u kome se definiše  nova funkcija f ( x )= e x + sinx pod imenom fa,  a da se v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M files

542 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M files

 1. 1. PRIMJENA RAČUNARAM fajlovi
 2. 2. Programi u matlabu Do sada smo sve operacije u matlabu obavljali u komandnoj liniji. Ujedno to je bio i najjednostavniji način za rad. Sve naredbe koje smo unosili se gube nakon zatvaranja programa. Zbog toga se nameće potreba za koji će ostati zapisan i trajno sačuvan. Ovakvi fajlovi imaju ekstenziju .m i nazivaju se m fajlovi. Postoje dvije vrste m fajlova: komandni (script) i funkcijski (function) fajlovi.
 3. 3. PISANJE M-FAJLOVA UNOTEPAD-U U MATLAB-u se mogu izvršavati naredbe MS-DOS-a i Windows-a. Te naredbe se označavaju uskličnikom !. Ove naredbe imaju suštinski tri oblika:  !naredba, otvara se prozor aplikacije koja je pozvana (ili MS-DOS prozor) a povratak u MATLAB je mogu tek nakon gašenja ove aplikacije,  !naredba&, slično kao gore ali je moguć povratak u MATLAB bez zatvaranja pozvane aplikacije i  !naredba, pozvana aplikacija se otvara na nivou ikone.  Na primjer naredba !notepad pokreće program Notepad
 4. 4. Kreiranje m fajlova Komandni ili skript fajl predstavlјa niz MATLAB- ovih komandi snimlјenih kao zaseban program, koje se izvršavaju kada se fajl pozove. Da bi se otvorio novi fajl, u MATLAB-u se koristi opcija File/New/Script čime se otvara neimenovani prazan fajl Untitled. Pisanje programa se vrši na uobičajen način.  Strelicama se pomijera kursor, u novi red se ide pritiskom na tipku Enter, sa kojom se može stvarati i dodatni red izmeĎu dva ve napravljena reda.  Brisanje karaktera se vrši tipkom<Bck Spc> (karakter unazad), odnosno tipkom <Del> (karakter gdje se kursor nalazi).
 5. 5. Kreiranje m fajlova Nakon završetka rada sa editorom, program se snima aktiviranjem opcije File/Save, prilikom čega je neophodno zadati ime fajla. Imena MATLAB fajlova su obavezno sa ekstenzijom .m. Poželjno je na početku programa ispisati komentare. Linija sa komentarom počinje znakom %. Komentari se mogu ispisivati i u programu radi njegovog jednostavnijeg praćenja. Komentar otkucan na početku programa dobija se sa help ime_fajla.
 6. 6. Kreiranje m fajlova Otvaranje već napisanog fajla se može se postići sa File/Open M-file pa se zatim izabere fajl sa diska koji se želi otvoriti. Fajl se može potražiti po drugim diskovima na računaru, po direktorijumima tekućeg diska ili u spisku datih fajlova. Ako je fajl koji se želi prepraviti meĎu posljednjim sa kojim se radilo, on se nalazi u MATLAB-ovom File meniju pod rednim brojem od 1 do 4.
 7. 7. Primjer 1 Napisati program za crtanje grafika funkcije f(x)=cos(x), x=(-pi,pi) Program sačuvati pod imenom proba. % Crtanje grafika funkcije f(x)=cos(x) x=-pi:pi/20:pi; y=cos(x); plot(x,y) Program se izvršavava ukucavanjem imena bez ekstenzije. U našem primjeru: » proba
 8. 8. Primjer 2 Napisati fajl za odreĎivanje zbira kvadrata prvih deset prirodnih brojeva i sačuvati fajl pod imenom zbir Prvo je potrebno iz menija File komandnog prozora izabrati komandu New, a zatim opciju M-file. U novootvorenom prozoru ukucati program za izračunavanje traženog zbira.
 9. 9. Primjer 2 % ime ovog m fajla ce biti zbir x=1:10; x=[x.^2]; z=sum(x) Fajl mora da se snimi naredbom Save As iz menija File. U ovom primjeru snima se pod imenom zbir. Svaki put kada nam je potreban ovaj rezultat, dovolјno je samo otkucati reč zbir, pod kojim smo upamtili ovaj fajl i pritisnuti taster Enter. Kao rezultat dobijamo:>>zbirz=385
 10. 10. Zadatak 1 Napisati m fajl koji crta grafik funkcije y=x.^2 - 2.*x +1 u intervalu (-5,5). Napisati m fajl koji crta grafik funkcije y= cos(x) + sin(x) u intervalu (-5,5).
 11. 11. INTERAKCIJA SA KORISNIKOM U grupu naredbi koje nam omogućavaju da u toku izvršavanja programa unosimo promjenljive i djelove programa, svrsta ćemo naredbe input i keyboard. Naredba input ima oblik: input(tekst po zelji ) Poslije ove naredbe računar ispisuje dati tekst, pravi pauzu i čeka da unesemo broj, (ili vektor ili matricu). Uneseni broj računar smješta pod imenom ans, pa je u velikom broju slučajeva potrebno željenoj varijabli pridružiti vrijednost ans. Na primjer, ukoliko smo unijeli varijablu koju u programu ozna čavamo sa a, onda poslije linije sa naredbom input slijedi linija sa: a=ans;
 12. 12. Primjer 3 Izmjeniti fajl pod imenom zbir. tako da broj sabiraka bude proizvolјan. Vrijednost promjenlјive unijeti naredbom input. x=input(unesi broj željenih sabiraka: ) y=1:x; y=[y.^2]; S=sum(y) Svaki put kada nam je potreban zbir kvadrata proizvolјno mnogo brojeva, dovolјno je samo otkucati reč zbir, pod kojom smo upamtili ovaj fajl i uneti broj želјenih sabiraka.
 13. 13. Primjer 4 Napisati program koji crta funkciju y=a.*x na intervalu (-1,1), a je parametar koji treba zadati. input (Unesi a: ); a=ans; x=[-1:001:1]; y=a.*x; plot(x,y);
 14. 14. Zadatak 2 Napisati program koji crta funkciju y=a.*cos(x) na intervalu (-pi,pi), a je parametar koji treba zadati.
 15. 15. FUNKCIJSKI FAJLOVI Funkcijski fajl omogućava korisniku MATLAB-a da stvara nove funkcije. Funkcijski fajlovi se pišu i ureĎuju isto kao i skript fajlovi. Osnovna osobina funkcijskog fajla je da ima ulaz i izlaz. Funkcijski fajlovi moraju u prvoj liniji da sadrže naredbu function .
 16. 16. FUNKCIJSKI FAJLOVI Naredba je oblika: Function [ izlazni argumenti y1, y2,…] = ime funkcije (ulazni argumenti x1, x2,…) Function ime funkcije (x1, x2 ,…) Function [y1, y2, …] = ime funkcije Posle ovoga izraza sljedi niz MATLAB - ovih komandi i izraza.
 17. 17. Primjer 5 Formirati funkcijski fajl u kome se definiše nova funkcija f ( x )= e x + sinx i snimiti ga pod imenom fi. % funkcijski fajl % ime nove funkcije je fi function y=fi(x) y=exp(x)+sin(x);
 18. 18. Primjer 5 Ako želimo da izračunamo vrijednost ove funkcije, dovolјno je da pozovemo funkciju fi i definišemo vrednost promjenlјive, na primer x=pi/2. >> fi(pi/2) ans = 5.8105
 19. 19. Zadatak 3 Formirati funkcijski fajl u kome se definiše nova funkcija f ( x )= e x + sinx pod imenom fa, a da se vrednost nezavisno promenlјive unesi korišćenjem naredbe input

×