Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recerca històrica

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recerca històrica

  1. 1. Recerca històrica Notes per a l’estudi de la repressió franquista a Viladecans (2)T al i com ens havíem als i/o va incoar procediments denada cronològicament a partir compromès en l’article sumaríssims (Consells de Guer- de la coneixença de les dates de anterior del Punt de Tro- ra), acabant en la majoria dels detenció a Sant Feliu de Llobre- bada –núm. 54, d’abril casos complint condemna a la gat, i del seu trasllat posterior,d’enguany– a continuació publi- presó Model de Barcelona. normalment, a la presó Modelquem un quadre amb tots els ve- El quadre ha estat elaborat a par- (Cel·lular) de Barcelona. En la se-ïns de Viladecans (85) –coneguts tir del creuament de les dades de gona part, hi ha la relació alfabè-fins al nivell actual de la recerca– la relació de detinguts en la presó tica d’altres veïns de Viladecansque van ser detinguts, traslladats militar de Sant Feliu de Llobregat als quals, entre març i desembreinicialment a la presó militar de (ACBL, Arxiu Comarcal del Baix de 1939, es va sotmetre a infor-Sant Feliu de Llobregat, i poste- Llobregat), la correspondència de me d’antecedents políticosocials,riorment a la Model de Barcelo- l’Ajuntament de Viladecans dels bàsicament, des del Jutjat Militarna o que procedien d’altres esta- anys 1939-1942 (AMVA, Arxiu de Sant Feliu de Llobregat com abliments penitenciaris arreu de Municipal de Viladecans) i dels acte previ a la incoació del proce-l’Estat Espanyol i als quals l’Au- procediments sumaríssims, bui- diment sumaríssim. Dels 85 ve-ditoria de Guerra de la 4a Regió dats fins a l’actualitat, conservats ïns afectats per la repressió fran-Militar de Catalunya, emplaçada a l’Arxiu del Tribunal Militar Ter- quista, en 29 casos, a hores d’ara,a Barcelona, entre 1939 i 1942, va ritorial Tercero de Barcelona. La ignorem si se’ls va obrir procedi-demanar informes político-soci- primera part del quadre està or- ment sumaríssim.Veïns de Viladecans sotmesos a investigació per part de l’Auditoria de Guerra de la 4ª Regió Militar de Catalunya i als quals se’ls va incoar procediments sumaríssims (Consells de Guerra) Data Detingut Trasllat presó Observacionsdetenció Adscripció política2 març Jaume Pañella Biscarri 1 setembre 1939 – Cel·lular Des del 23 de juliol de 1941 en llibertat condicional1939 Barcelona Joan Comas Caldes 11 març 1939 – Hospital Sumaríssim - 12 anys i un dia de reclusió temporal ERC Municipal Barcelona Presó: 2 anys i 9 mesos aprox. Campamento Penitenciario de Belchite, Saragossa Des del 19 de novembre de 1941 en llibertat con- dicional3 març Francesc Arnau Porcar 7 setembre 1939 – Cel·lular Des del 21 de juliol de 1941 en llibertat condicional1939 Barcelona Vicenç Gómez Mir 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Sumaríssim Dirigent sindical celona Des del 9 de juliol de 1941 en llibertat condicional Josep Jordà Santacruz 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Sumaríssim – 15 anys de reclusió temporal ERC celona Des del 8 de juliol de 1941 en llibertat condicional Conseller municipal Llibertat definitiva el 16 de febrer de 1942 Josep Lluch Marsà 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Colonia de Redención de San Leonardo, Soria celona Des del 16 d’agost de 1941 en llibertat amb ban- dejament Josep Cañelles Segarra 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Al juny de 1941 encara és a la presó Cel·lular de celona BarcelonaViladecans Punt de Trobada - Núm. 56 - Juny 2012 11
  2. 2. Data Detingut Trasllat presó Observacionsdetenció Adscripció política Josep Melich Olivé 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Sumaríssim - 12 anys i un dia de reclusió CNT celona El 23 de juny de 1947 se li commuta la pena, però no sabem el temps total de presó José Doménech Pérez 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- celona José Martí Murt 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- celona Joan Franch Gilabert 25 agost 1939 – Cel·lular Des de gener–febrer de 1942 en llibertat definitiva. Barcelona Bandejat a Sant Jordi, Castelló Manuel Massip Gómez 25 agost 1939 – Cel·lular Amb data 24 de gener de 1941 encara és a la presó Barcelona9 març Francesc Vilardell Mas 8 maig 1939 – Cel·lular Bar- Sumaríssim –12 anys i un dia de reclusió temporal 11939 ERC celona Presó: 2 anys i 5 mesos aprox. Conseller municipal Des del 25 de juliol de 1941 en llibertat condicional13 març Josep Borjas Clavé 14 març 1939 – Cel·lular1939 Barcelona20 març Virgínia Amposta 23 març 1939 – Presó de Do- Sumaríssims – Pena de mort1939 2 Amposta nes, Les Corts Assassinats al Camp de la Bota el 8 d’agost de Adolfo Casé Pitarque 23 març 1939 – Cel·lular de 1939 PSUC / UGT Barcelona15 abril Josep Arrufat Gasa Cel·lular Barcelona Sumaríssim – 12 anys i un dia de reclusió temporal1939 ERC Presó: 2 anys i 7 mesos aprox. Conseller municipal Setembre de 1941, en tràmit de llibertat condicio- nal José Gómez Cánovas Cel·lular Barcelona Sumaríssim - Absolt el 6 de desembre de 1939 CNT Presó: 8 mesos aprox.28 abril Josep Iturrioz Rebull Cel·lular Barcelona Sumaríssim – 30 anys de reclusió major1939 ERC Presó: 6 anys i 6 mesos aprox. Conseller municipal Des del 23 d’octubre de 1945 en llibertat condici- onal Llibertat definitiva a partir del 5 de gener de 19618 maig Miquel Milà Domènech Cel·lular Barcelona Procedia del Camp de Concentració de Presoners1939 UGT-PSUC de Guerra de Pamplona on va ser detingut el 8 de Conseller municipal febrer de 1939 Sumaríssim – 12 anys i un dia de reclusió temporal Presó: 6 mesos aprox.18 maig Salvador Pérez Martin Cel·lular Barcelona Sumaríssim - Assassinat al Camp de la Bota el 61939 CNT de juny de 194012 agost Pere Trius Raurich El 7 de febrer de 1939 passa la frontera francesa i el1939 UGT-PSUC 12 d’agost es presenta en Figueres a les autoritats franquistes Sumaríssim - Al febrer de 1942 en llibertat condi- cional El 10 de juny de 1943 sobreseïment del procés, lli- bertat definitiva26 Ricard Planas Mitjans Procedia de la Punxa, presó de Tarragona, onoctubre ingressa el 20 de febrer de 1939, procedent dels1939 camps de concentració de Tarragona Sumaríssim - Al febrer de 1942 en llibertat condi- cional4 no- Vicenç Navarro Arnau 22 gener 1940 – Presó del Procedia de La Tabacalera, presó provincial Bil-vembre CNT Poble Nou bao, on havia ingressat el 17 de maig de 19391939 Sumaríssim7 no- José Barón Ortíz Procedia de La Tabacalera, presó provincial Bil-vembre CNT bao, on havia ingressat el 22 de maig de 19391939 Desembre de 1941 en llibertat condicionalViladecans Punt de Trobada - Núm. 56 - Juny 2012 12
  3. 3. Data Detingut Trasllat presó Observacionsdetenció Adscripció política5 de- Joan Torras [Mas] Procedia de la presó de Heliopolis, Sevillasembre ERC Sumaríssim - Posat en llibertat el 18 de desembre1939 de 193928 Rafael Casé Pitarque 3 febrer 1940 – Presó Cel· Procedent del Camp de Concentració de Presonersgener ERC / CNT lular Barcelona de Guerra del Burgo d’Osma, Sòria, on havia in-1940 gressat el 22 de maig de 1939, procedent del front de Valls, Tarragona, on havia estat fet presoner el 13 de gener de 1939 Sumaríssim – 12 anys i un dia de reclusió temporal Presó: 4 anys i 3 mesos aprox. Des del 21 d’abril de 1943 en llibertat condicional7 març Francisco Carrique 6 abril 1940 – Presó Cel· Procedia de La Tabacalera, presó provincial Bilbao.1940 Meca lular Barcelona A l’octubre de 1942 empresonat a la Cel·lular de CNT Barcelona. Sembla que a finals de novembre en lli- bertat condicional10 març Salvador Olivé Anglés Sumaríssim - Absolt el 5 de juny de 19401940 ERC Conseller MunicipalMarç Llorenç Torras Vendrell BDT núm. 51, Madrid Sumaríssim - Al febrer de 1942 en llibertat condi-1940 ERC cional Conseller municipal Absolt el 14 d’abril de 194323 Miquel Mondragón Presó Cel·lular Barcelona Sumaríssim – 30 anys de reclusió majoroctubre Gómez Sembla que a partir del 30 de gener de 1942 queda-1941 ERC / CNT ria en llibertat condicional Conseller municipal Llibertat definitiva a partir del 23 d’octubre de 1971 Data Detingut Trasllat presó Observacionsdetenció Adscripció política Alavedra Casas, Fran- cesc ERC Aledon Igual, Vicente A l’octubre de 1942 consta com a empresonat a la Cel·lular de Barcelona Alonso González, Sumaríssim Simón Barrera Castells [Caste- Sumaríssim - 6 anys i un dia los], Federico Des del 9 de juliol de 1941 en llibertat condicional Bastida Periago, Angel Sumaríssim - A l’agost de 1942 sembla estar en lli- bertat condicional Becerra Olaeche, An- Sumaríssim - Al juny de 1942 sembla estar en lli- dres bertat condicional Berenguer Valls, Ra- Sumaríssim mon Blas Vallès, Manuel Setembre de 1942, llibertat condicional – presó ate- ERC nuada, en tràmit d’obtenir la llibertat definitiva Canuto Moli, Andres Carreras Reguan, Josep CNT Conseller municipalViladecans Punt de Trobada - Núm. 56 - Juny 2012 13
  4. 4. Data Detingut Trasllat presó Observacionsdetenció Adscripció política Casado Sorribas, Fran- cisco Casal Mas, Jaume Casé Pitarque, José Al novembre de 1940 consta com a empresonat al ERC Dueso, Santoña, Santander. En tràmit per a conce- dir-li la llibertat condicional Codina Escoda, Pere Sumaríssim - 6 anys i un dia ERC Des del 22 de juliol de 1942 en llibertat condicional amb bandejament a Binefar, Osca Costa Casellas, Valentí Sumaríssim Costa Colomé, Miquel Sumaríssim Costa Sans, Joan Sumaríssim Devés Sánchez, José Estalle [Estelles] Do- Sumaríssim mingo, Carlos Al juny de 1941 en llibertat condicional Fierro Tomàs, Francisco Galindo, Manuel [ERC] González Campos, Ra- mon González Contel, Anto- nio CNT González Suñer, Juan Des d’abril de 1942 en llibertat condicional des de la presó de San Juan de Mozarrifar, Saragossa Grau Vidal, Fèlix Guilañá Duran, Lluís Gusi Balaguer, Joan Sumaríssim Illán Aparicio, Antonio CNT Lapuente Basa, Antonio Llopis Niella, Antonio Sumaríssim Massé Gómez [Coma], Manuel Monclús Riol, Mariano ERC Ollé Tugas, Josep Sumaríssim Ollé Tugas, Pau ERC Oltra Rocamora, Anto- nio Pérez Sorribas, Antonio Piles Climent, Eladio 3 CNT Piñero Guerrero, José � A partir del 27 de juny de 1942 en llibertat condici- Joventuts Llibertàries - onal, des de la Cel·lular de Barcelona CNT Piñero Ureña, Alfonso Al juliol de 1941 consta en el Batalló Disciplinari ERC de Manresa. Al desembre de 1941 en llibertat condicional Puente Puente, Robus- tiano Puerto Segura, Manuel SumaríssimViladecans Punt de Trobada - Núm. 56 - Juny 2012 14
  5. 5. Data Detingut Trasllat presó Observacions detenció Adscripció política Puig Cabré, Llorenç �5 Sumaríssim ERC Reguan Carreras, Do- mingo Rios Sarasa, Francisco Rubio López, Cristóbal Sumaríssim - A l’agost de 1942 empresonat a la Cel·lular de Barcelona. Poc després sortiria en lli- bertat definitiva. Sabater Mora, Francesc Des del 9 de novembre de 1941 en llibertat condi- ERC cional, de la presó central de Burgos Sanz Arguedas, Plácido Serna Martínez, An- Des del 14 de setembre de 1940 en llibertat condi- dreu cional CNT Valero González, Juan 6 Sumaríssim Valls, Josep Sumaríssim Vendrell Grau, Josep Via Tejedor, Marcel·lí Al febrer de 1942 sembla estar en llibertat condi- cional Vidal Fuster, Joan UGT-PSUC Conseller municipal Viñas Riera, Ginés Des del 21 de juny de 1941 en llibertat condicional Manuel Luengo Carrasco1 En el procés sumaríssim consta la detenció a Sant Feliu de Llobregat el 26 febrer 1939.2 Detenció en la prefectura de FET y de las JONS de Sant Vicenç dels Horts.3 També es hi consta un Antonio Eladio Piles Climent que va ser fet presoner el 21 d’octubre de 1938. El 29 de maig de 1940 el vanllicenciar del Batalló de Treballadors núm. 27, de Belchite, Saragossa. De moment no hem pogut constatar si es tracta de la mateixapersona o son germans.4 També ens hi consta un Juan Piñero Guerrero. De moment no hem pogut constatar si es tracta d’una errada o son germans.5 Fill de l’alcalde republicà Llorenç Puig Tomàs.6 Dins de les peticions d’informes político-socials del Tribunal Militar de Sant Feliu de Llobregat també hi consta la de FranciscoValero González (CNT).Viladecans Punt de Trobada - Núm. 56 - Juny 2012 15

×