Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อีรีด
อ่านอย่างไรในยุคอีเล็กทรอนิกส์

@pruet http://weread.in.th
ั
มาคุยกนเรื่องตัวอักษรและ
คำาภาษาไทยในอุปกรณ์อีอีเลทก
ั
ทรอนิกสีกนเถอะ
ทำาไมอักษรไทยในอุปกรณ์อี
อีเลทกทรอนิกสีถึงอ่านได้ยาก
ตัวอักษร การเขียน และ การอ่าน

รูปภาพประกอบจาก Wikipedia
ตัวอักษรในยุคอีเลทกทรอนิกสี
LED

LCD
รูปภาพประกอบจาก Wikipedia
ปัญหา : ความละเอียดของการแสดงผลแบบดิจิตัล

กภถ
บปษ
ดตค
พผฟฝ
กึกีกิกื
48 Pt

กภถ
บปษ
ดตค
พผฟฝ
กึกีกิกื

10 Pt
ปัญหา : ความละเอียดของการแสดงผลแบบดิจิตัล
10pt

กภถ

14pt

กภถ

18pt

กภถ

24pt

กภถ

32pt

กภถ
ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ์อ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
...
ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย

คฅดต
ด ฅ
ค ค
ฅ
ต
ด
ค

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ์อ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม...
ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ

ขฃชซ
ฃ ช
ข ข
ฃ
ซ
ช
ข
แนวทางแก้ปัญหา
เพิ่มความละเอียดหน้าจอ
= ppi (pixel per inch)
ออกแบบตัวหนังสือใหม่
= Font
แนวคิดแบบตัวอักษรใหม่
เน้นจุดเด่น
หัว, หยัก, หาง

เส้นตรง

ฃข

กถภ
ทำาไมประโยคภาษาไทย
ในอุปกรณ์อีอีเลทกทรอนิกสีถึง
อ่านได้ยาก
ประโยคในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
Historically, English originated from several dialects, now collectively
termed Old English,...
ปัญหา: การแบ่งคำา
Historically, English originated from several dialects, now collectively
termed Old English, which were ...
ปัญหา: การแบ่งประโยค
Historically, English originated from several dialects, now collectively
termed Old English, which we...
แนวทางแก้ปัญหา
แยกคำาโดยใช้ชองว่าง = อ่านยาก
่

ภาษา ไทย เป็น ภาษา ที่ มี ระดับ เสียง ของ คำา แน่ นอน หรือ วรรณยุกต์ เช่น ...
แนวทางแก้ปัญหา
แยกคำาโดยใช้ระดับความเข้มของสีตัวอักษร = อ่านยาก

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อีรีด

อ่านในยุคอิเล็คทรอนิกส์

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อีรีด

 1. 1. อีรีด อ่านอย่างไรในยุคอีเล็กทรอนิกส์ @pruet http://weread.in.th
 2. 2. ั มาคุยกนเรื่องตัวอักษรและ คำาภาษาไทยในอุปกรณ์อีอีเลทก ั ทรอนิกสีกนเถอะ
 3. 3. ทำาไมอักษรไทยในอุปกรณ์อี อีเลทกทรอนิกสีถึงอ่านได้ยาก
 4. 4. ตัวอักษร การเขียน และ การอ่าน รูปภาพประกอบจาก Wikipedia
 5. 5. ตัวอักษรในยุคอีเลทกทรอนิกสี LED LCD รูปภาพประกอบจาก Wikipedia
 6. 6. ปัญหา : ความละเอียดของการแสดงผลแบบดิจิตัล กภถ บปษ ดตค พผฟฝ กึกีกิกื 48 Pt กภถ บปษ ดตค พผฟฝ กึกีกิกื 10 Pt
 7. 7. ปัญหา : ความละเอียดของการแสดงผลแบบดิจิตัล 10pt กภถ 14pt กภถ 18pt กภถ 24pt กภถ 32pt กภถ
 8. 8. ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ์อ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ กภถ ภ ถ ก
 9. 9. ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย คฅดต ด ฅ ค ค ฅ ต ด ค ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ์อ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
 10. 10. ปัญหา : ความคล้ายกันของอักษรไทย กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ ขฃชซ ฃ ช ข ข ฃ ซ ช ข
 11. 11. แนวทางแก้ปัญหา เพิ่มความละเอียดหน้าจอ = ppi (pixel per inch) ออกแบบตัวหนังสือใหม่ = Font
 12. 12. แนวคิดแบบตัวอักษรใหม่ เน้นจุดเด่น หัว, หยัก, หาง เส้นตรง ฃข กถภ
 13. 13. ทำาไมประโยคภาษาไทย ในอุปกรณ์อีอีเลทกทรอนิกสีถึง อ่านได้ยาก
 14. 14. ประโยคในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย Historically, English originated from several dialects, now collectively termed Old English, which were brought to the eastern coast of the island of Great Britain by Anglo-Saxon settlers beginning in the 5th century.[citation needed] English was further influenced by the Old Norse language of Viking invaders. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออก เสียงแยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ใน ั ประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอืน ่ ข้อความเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจาก Wikipedia
 15. 15. ปัญหา: การแบ่งคำา Historically, English originated from several dialects, now collectively termed Old English, which were brought to the eastern coast of the island of Great Britain by Anglo-Saxon settlers beginning in the 5th century.[citation needed] English was further influenced by the Old Norse language of Viking invaders. Historically, English originated from ภาษาไทยเป็นภาษาทีมีระดับเสียงของคำาแน่นอน ่ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออก เสียงแยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ใน ั ประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอืน ่
 16. 16. ปัญหา: การแบ่งประโยค Historically, English originated from several dialects, now collectively termed Old English, which were brought to the eastern coast of the island of Great Britain by Anglo-Saxon settlers beginning in the 5th century. English was further influenced by the Old Norse language of  Viking invaders. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออก เสียงแยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ใน ั ประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอืน ่
 17. 17. แนวทางแก้ปัญหา แยกคำาโดยใช้ชองว่าง = อ่านยาก ่ ภาษา ไทย เป็น ภาษา ที่ มี ระดับ เสียง ของ คำา แน่ นอน หรือ วรรณยุกต์ เช่น เดียว กับภาษา จีน และ ออก เสียง แยก คำา ต่อ คำา เป็น ที่ ลำาบาก ของ ชาว ต่าง ชาติ เนื่อง จาก การ ออก เสียงวรรณยุกต์ ที่ เป็น เอกลักษณ์ ของ แต่ ละ คำา และ การ สะกด คำา ที่ ซับซ้อน นอก จาก ภาษา กลางแล้ว ใน ประเทศ ไทย มีการ ใช้ ภาษา ไทย ถิ่น อื่น ใช้สัญลัษณ์/ตัวหนา = ไม่เด่นชัดพอ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียง แยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน. นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่น ั อื่น
 18. 18. แนวทางแก้ปัญหา แยกคำาโดยใช้ระดับความเข้มของสีตัวอักษร = อ่านยาก ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออก เสียงแยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็น เอกลักษณ์ของแต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการ ั ใช้ ภาษาไทยถิ่นอืน ่ กำาหนดระดับความสำาคัญของคำา/ประโยคโดยใช้ระดับ ความเข้มของสีตัวอักษร = ต้องใช้คนทำา??? ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำาแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียง แยกคำาต่อคำา เป็นที่ลำาบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละคำา และการสะกดคำาที่ซบซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่น ั อื่น

×