Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zamówienia publiczne na
teleinformatykę a planowana
zmiana prawa zamówień
publicznych
Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.
2
Nasz zespół
3
Wiodące specjalizacje w zakresie PZP
4
Nowa Dyrektywa:
Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publi...
5
Przyczyny modernizacji przepisów
• zwiększenie obszaru zamówień transgranicznych
• Ułatwienie (facilitation) dostępu do ...
6
Zmiany ustawy istotne dla branży
teleinformatycznej
wprowadzenie jednolitego
(uniform) Europejskiego
Dokumentu Zamówieni...
7
Ułatwienie dostępu do sektora public - Nowe podejście do
kryteriów oceny ofert:
- ograniczenie kryterium cenowego do 60%...
8
Ułatwienie dostępu do sektora public - Rozszerzenie przesłanek
do wniesienia odwołania w postępowaniach krajowych:
Dodat...
9
Nowa przesłanka wyłączenia dla usług związanych z
systemami teleinformatycznymi:
Ustawy nie stosuje się do zamówień udzi...
10
Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług związanych z sieciami
telekomunikacyjnymi - Do tej pory ustawa nie miała zastoso...
11
Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług
związanych z sieciami telekomunikacyjnymi:
Po nowelizacji:
Ustawa nie ma zastoso...
12
Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług związanych z sieciami
telekomunikacyjnymi:
Po nowelizacji:
Ustawa nie ma zastoso...
13
Wzrost innowacyjności gospodarki - Partnerstwo
innowacyjne jako nowy tryb udzielenia zamówienia
- dotyczy opracowania i...
14
Wzrost innowacyjności gospodarki - Partnerstwo
innowacyjne jako nowy tryb udzielenia zamówienia
Produkt/usługa innowacy...
15
Nowe podejście do spełniania warunków udziału w
postępowaniu przez konsorcja:
Zamawiający może określić szczególny, obi...
16
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
Zamawiający określa w o...
17
Możliwość udzielania zamówień in-house w trybie
zamówienia z wolnej ręki
- zagrożenie udzielania zamówień podległym spó...
18
Nowa definicja rażąco niskiej ceny:
- odniesienie do ceny/kosztu oferty lub ich istotnych części składowych
które wydaj...
19
Obowiązkowe przejście na komunikację
elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym
18 października 2018 r. - kompleksow...
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PLNOG16: Zamówienia publiczne na teleinformatykę a planowana zmiana prawa zamówień publicznych, Marta Kittel

128 views

Published on

PLNOG16: Zamówienia publiczne na teleinformatykę a planowana zmiana prawa zamówień publicznych, Marta Kittel

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLNOG16: Zamówienia publiczne na teleinformatykę a planowana zmiana prawa zamówień publicznych, Marta Kittel

 1. 1. Zamówienia publiczne na teleinformatykę a planowana zmiana prawa zamówień publicznych Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.
 2. 2. 2 Nasz zespół
 3. 3. 3 Wiodące specjalizacje w zakresie PZP
 4. 4. 4 Nowa Dyrektywa: Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – tzw. „nowa dyrektywa klasyczna” Termin implementacji do polskiego prawa: 18 kwietnia 2016 r. Nowelizacja Dyrektywy = Nowelizacja ustawy Pzp
 5. 5. 5 Przyczyny modernizacji przepisów • zwiększenie obszaru zamówień transgranicznych • Ułatwienie (facilitation) dostępu do zamówień, zwłaszcza dla MŚP • wzrost innowacyjności gospodarki Zamówienia Publiczne są instrumentem dla osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych (public funding)
 6. 6. 6 Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej wprowadzenie jednolitego (uniform) Europejskiego Dokumentu Zamówienia ograniczenie warunku (condition) przychodu promocja dzielenia zamówień na części – zasada „stosuj lub uzasadnij” (comply or explain) precyzyjne przesłanki wprowadzania zmian do umów Ułatwienie dostępu do sektora public:
 7. 7. 7 Ułatwienie dostępu do sektora public - Nowe podejście do kryteriów oceny ofert: - ograniczenie kryterium cenowego do 60%, - zwiększenie znaczenia kryteriów pozacenowych, w tym kryteriów jakościowych, - ustalenie stałej ceny lub stałego kosztu i konkurowanie za pomocą innych kryteriów, - możliwość oceny punktowej zespołu wyznaczonego do wykonania zamówienia. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 8. 8. 8 Ułatwienie dostępu do sektora public - Rozszerzenie przesłanek do wniesienia odwołania w postępowaniach krajowych: Dodatkowo można będzie wnieść odwołanie na: - opis przedmiotu zamówienia; - wybór oferty najkorzystniejszej; - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 9. 9. 9 Nowa przesłanka wyłączenia dla usług związanych z systemami teleinformatycznymi: Ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych przez podmioty świadczące usługi pocztowe, których udzielają w celu świadczenia usług o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), wyłącznie za pomocą takich systemów, w tym bezpieczne przesyłanie kodowanych dokumentów za pomocą systemów teleinformatycznych, usługi zarządzania adresami i przesyłanie poleconej poczty elektronicznej. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 10. 10. 10 Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług związanych z sieciami telekomunikacyjnymi - Do tej pory ustawa nie miała zastosowania dla zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej, b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 11. 11. 11 Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług związanych z sieciami telekomunikacyjnymi: Po nowelizacji: Ustawa nie ma zastosowania do zamówień udzielanych przez Zamawiających, których głównym celem jest: - oddanie przez tych zamawiających do użytku publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 12. 12. 12 Zmiana przesłanki wyłączenia dla usług związanych z sieciami telekomunikacyjnymi: Po nowelizacji: Ustawa nie ma zastosowania do zamówień udzielanych przez Zamawiających, których głównym celem jest: - korzystanie przez tych zamawiających z publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, - świadczenie przez tych zamawiających publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 13. 13. 13 Wzrost innowacyjności gospodarki - Partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb udzielenia zamówienia - dotyczy opracowania innowacyjnych usług i produktów oraz późniejszego ich nabycia, - zaproszenie do udziału w postępowaniu wykonawców, prowadzenie z nimi negocjacji, w konsekwencji zaproszenie do składania ofert. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 14. 14. 14 Wzrost innowacyjności gospodarki - Partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb udzielenia zamówienia Produkt/usługa innowacyjna wg ustawy: - nowy lub znacznie udoskonalony produkt/ usługa/ proces produkcji, - nowa metoda marketingowa, - nowa metoda organizacyjna. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej
 15. 15. 15 Nowe podejście do spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja: Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez konsorcja w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej wątpliwości i zagrożenia
 16. 16. 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej wątpliwości i zagrożenia
 17. 17. 17 Możliwość udzielania zamówień in-house w trybie zamówienia z wolnej ręki - zagrożenie udzielania zamówień podległym spółkom, - możliwość wniesienia odwołania na wybór trybu ZWR. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej wątpliwości i zagrożenia
 18. 18. 18 Nowa definicja rażąco niskiej ceny: - odniesienie do ceny/kosztu oferty lub ich istotnych części składowych które wydają̨ się̨ rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą̨ wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, - cena lub koszt całkowity oferty są̨ niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen lub kosztów wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zmiany ustawy istotne dla branży teleinformatycznej wątpliwości i zagrożenia
 19. 19. 19 Obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym 18 października 2018 r. - kompleksowy proces elektronizacji zamówień publicznych 18 października 2018 r. – przekazywanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia za pomocą profilu nabywcy. W pełni elektroniczna komunikacja oznacza komunikację za pomocą środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania, łącznie z przekazywaniem ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyzwania na przyszłość
 20. 20. Dziękuję za uwagę

×