Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proba d competente_digitale_var_02_fisa_a

733 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proba d competente_digitale_var_02_fisa_a

  1. 1. Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 Proba D 14 Proba de evaluare a competenŃelor digitale Varianta 2Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 27 TI • Toate subiectele sunt obligatorii. ES • Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte OI din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute: 15 minute pentru FIŞA A şi 75 de minute PL - pentru FIŞA B. • Fişierele pe care le veŃi prelucra, menŃionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen, T RE aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat. HAFIŞA A a RU ovAccesul la reŃeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinŃelor din această secŃiune. I SPSUBIECTUL I (10 puncte) 1. LocalizaŃi pe Desktop directorul (folderul) examen şi creaŃi fişierul text flori.txt în ah UL acest director. Pe prima linie a fişierului introduceŃi textul Magnolia. (2p) I EG 2. AccesaŃi un motor de căutare şi căutaŃi informaŃii despre copacul numit Magnolia. Pr L a. CopiaŃi la finalul fişierului comp_d adresa uneia din primele pagini rezultate în urma CO căutării. (3p) b. AccesaŃi una din paginile web rezultate în urma căutării, copiaŃi un paragraf referitor la 14 Magnolia şi o imagine cu o floare a acestui copac la sfârşitul fişierului comp_w, aflat în directorul (folderul) examen. (5p) 27 TI ES OI - PL T RE a HA ov RU te I ec SP ah bi su L D_ U a_ GI Pr ob LE Pr COProba de evaluare a competenŃelor digitale Varianta 2Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările FIŞA A 1

×