Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thai ton

188 views

Published on

Thai ton

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thai ton

 1. 1. หนังสือ​เรียน​รายวิชาภ​าษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยม​ศึกษา​ตอน​ตน สาระ​ความ​รู​พื้นฐาน​ หลักสูตร​การ​ศึกษานอกระบบระดับ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำ�นัก​งาน​สงเสริม​การ​ศึกษานอกระบบ​และ​การ​ศึกษา​ตามอัธยาศัย​ สำ�นัก​งาน​ปลัด​กระทรวง​ศึกษาธิการ กระทรวง​ศึกษาธิการ​
 2. 2. หนังสือ​เรียน​สาระ​ความรู​พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท 21001) ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอน​ตน ISBN : 978-974-232-389-9 พิมพ​ครั้ง​ที่ : 1 / 2553 จำ�นวน​พิมพ : 3,000 เลม เอกสาร​ทาง​วิชาการ​หมายเลข 42/2553
 3. 3. คำ�นำ� สำ�นักงาน​สงเสริม​การ​ศึกษา​นอก​ระบบ​และ​การ​ศึกษา​ตาม​อัธยาศัย ได​ดำ�เนินการ​จัดทำ�​หนังสือ​ชุด​ ใหม​นี้​ขึ้น เพื่อ​สำ�หรับ​ใช​ใน​การ​เรียน​การ​สอน​ตาม​หลักสูตร​การ​ศึกษา​นอก​ระบบ ระดับ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่​มี​วัตถุ​ประสงค​ใน​การ​พัฒนา​ผูเรียน​ให​มี​คุณธรรม จริยธรรม มี​สติปญญา​และ​ศักยภาพ​ใน​การ​ ประกอบ​อาชีพ ที่​ศึกษาตอ​และ​สามารถ​ดำ�รงชีวิต​อยู​ใน​ครอบครัว ชุมชน สังคม​ได​อยาง​มี​ความ​สุข โดย​ผูเรียน​ สามารถ​นำ�​หนังสือ​เรียน​ไป​ใช​ใน​การ​เรียน​ดวย​วิธีการ​ศึกษา​คนควา​ดวย​ตน​เอง ปฏิบัติ​กิจกรรม รวมทั้ง​แบบฝก หัด​เพื่อ​ทดส​อบ​ความ​รูความ​เขาใจ​ใน​สาระ​เนื้อหา โดย​เมื่อ​ศึกษา​แลว​ยัง​ไมเขาใจ สามารถ​กลับ​ไป​ศึกษา​ใหม​ได ผูเรียน​อาจจะ​สามารถ​เพิ่มพูน​ความรู​หลังจาก​ศึกษา​หนังสือ​เรียน​นี้ โดย​นำ�​ความรู​ไป​แลกเปลี่ยน​กับ​เพื่อน​ใน​ชั้น เรียน ศึกษา​จาก​ภูมิปญญา​ทองถิ่น จาก​แหลง​เรียนรู​และ​จาก​สื่อ​อื่นๆ ใน​การ​ดำ�เนินการ​จัดทำ�​หนังสือ​เรียน​ตาม​หลักสูตร​การ​ศึกษา​นอก​ระบบ ระดับ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ พุทธศักราช 2551 ไดรับ​ความ​รวมมือ​ที่​ดี​จาก​ผูทรงคุ​วุฒิ​และ​ผู​เกี่ยวของ​หลาย​ทาน​ซึ่ง​ชวยกัน​คนควา​และ​เรียบเรียง ​เนื้อหา​สา​ระ​จาก​สื่อ​ตาง ๆ เพื่อให​ได​สื่อ​ที่​สอดคลองกับ​หลักสูตร​และ​เปน​ประโยชน​ตอ​ผูเรียน​ที่อยู​นอก​ระบบ​ อยาง​แทจริง สำ�นักงาน​สงเสริม​การ​ศึกษา​นอก​ระบบ​และ​การ​ศึกษา​ตาม​อัธยาศัย ขอ​ขอบคุณ​คณะ​ที่ปรึกษา คณะ​ผู​เรียบเรียง ตลอดจน​คณะ​ผูจัดทำ�​ทุกทาน​ที่​ได​ให​ความ​รวมมือ​ดวยดี ไว ณ โอกาสนี้ สำ�นักงาน​สงเสริม​การ​ศึกษา​นอก​ระบบ​และ​การ​ศึกษา​ตาม​อัธยาศัย หวัง​วา​หนังสือ​เรียน​ชุด​นี้​จะ​เปน​ ประโยชน​ใน​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ตามสมควร หาก​มี​ขอ​เสนอแนะ​ประการใด สำ�นักงาน​สงเสริม​การ​ศึกษา​ นอก​ระบบ​และ​การ​ศึกษา​ตาม​อัธยาศัย ขอ​นอม​รับ​ไว​ดวย​ความ​ขอบคุณ​ยิ่ง (นาย​อภิ​ชาติ จี​ระ​วุฒิ) เลขาธิการ กศน.​
 4. 4. หนา คำ�นำ� คำ�​แนะนำ�การ​ใช​หนังสือเรียน​ โครงสราง​รายวิชา ขอบขาย​เนื้อหา บท​ที่ 1 การ​ฟง การ​ดู 11 เรื่อง​ที่ 1 หลักการ​เบื้องตน​ของการ​ฟง​และ​การ​ดู 12 เรื่อง​ที่ 2 หลักการ​ฟง​เพื่อ​จับใจ​ความ​สำ�คัญ 13 เรื่อง​ที่ 3 หลักการ​ฟง การ​ดู และ​การพูด​อยาง​มี​วิจารณญาณ 16 เรื่อง​ที่ 4 มา​รยาท​ในการ​ฟง​ การ​ดู 17 บท​ที่ 2 การพูด 20 เรื่อง​ที่ 1 สรุ​ปความ​จับประเด็น​สำ�คัญ​ของเรื่อง​ที่พูดได 21 เรื่อง​ที่ 2 การพูด​ใน​โอกาส​ตางๆ 23 เรื่อง​ที่ 3 มายา​ทในการพูด 26 บท​ที่ 3 การ​อาน 29 เรื่อง​ที่ 1 การ​อาน​ใน​ใจ 30 เรื่อง​ที่ 2 การ​อาน​ออกเสียง 31 เรื่อง​ที่ 3 การ​อาน​จับใจ​ความ​สำ�คัญ 45 เรื่อง​ที่ 4 มารยาท​ในการ​อาน และ​นิสัย​รัก​การ​อาน 50 บท​ที่ 4 การ​เขียน 53 เรื่อง​ที่ 1 หลักการ​เขียน การ​ใช​ภาษา​ในการเขียน 54 เรื่อง​ที่ 2 การเขียนเรียงความ​และ​ยอ​ความ 57 เรื่อง​ที่ 3 ​การเขียนเพื่อ​การ​สื่อสาร 74 เรื่อง​ที่ 4 หลักการ​เขียน​แผนภาพ​ความคิด 90 เรื่อง​ที่ 5 การ​สราง​นิสัย​รัก​การ​เขียน​แลัการศึกษา​คนควา 99 บท​ที่ 5 หลักการ​ใช​ภาษา 113 เรื่องที่ 1 การ​ใช​คำ�และ​การ​สราง​คำ�ใน​ภาษ​าไทย 114 เรื่อง​ที่ 2 การ​ใชเครื่องหมาย​วรรค​ตอน​และ​อักษร​ยอ 125 เรื่อง​ที่ 3 ชนิด​และ​หนาที่​ของ​ประโยค 134 เรื่อง​ที่ 4 หลัก​ในการ​สะกดคำ� 139 เรื่อง​ที่ 5 คำ�ราชาศัพท 145 เรื่อง​ที่ 6 การ​ใชสำ�นวน สุภาษิต คำ�พังเพย 148 เรื่องที่ 7 หลักการ​แตง​คำ�ประพันธ​ 152 เรื่อง​ที่ 8 การ​ใช​ภาษา​ที่​เปน​ทางการ​และ​ไมเปน​ทางการ 158 บท​ที่ 6 วรรณคดี และ​วรรณกรรม 162 เรื่อง​ที่ 1 หลักการ​พิจารณา​วรรณคดี​และ​หลักการ​พินิจ​วรรณกรรม 163 เรื่อง​ที่ 2 หลักการ​พินิจ​วรรณคดี​ดาน​วรรณศิลป​และ​ดาน​สังคม 168 เรื่อง​ที่ 3 เพลง​พื้นบาน เพลง​กลอมเด็ก 174 บรรณานุกรม 194 คณะ​ผูจัดทำ� 196 สารบัญ
 5. 5. หนังสือเรียน​สาระ​ความรูพื้นฐาน​รายวิชา​ภาษา​ไทย ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอน​ตน เปนหนังสือเรียน​ที่ จัด​ทำ�ขึ้นสำ�หรับ​ผูเรียน​ที่​เปนนักศึกษา​นอกระบบ​ ในการ​ศึกษา​หนังสือเรียน​สาระ​ความรู​พื้นฐานรายวิชา​ภาษ​าไทย ผูเรียน​ควร​ปฏิบัติ​ดังนี้ 1. ศึกษา​โครงสราง​รายวิชา​ให​เขาใจ​ในหัวขอ​สำ�คัญ ผลการเรียน​รูที่​คาดหวัง และ​ขอบขาย​เนื้อหา 2. ศึกษา​ราย​ละเอียด​เนื้อหา​ของแตละ​บท​อยาง​ละเอียด และ​ทำ�กิจกรรม​ตามที่​กำ�หนด แลว​ตรวจ​ สอบ​กับแนว​ตอบ​กิจกรรม​ที่​กำ�หนด ถา​ผูเรียน​ตอบ​ผิด​ควร​กลับไปศึกษา​และ​ทำ�ความ​เขาใจ​ใน​เนื้อหา​นั้น​ใหม​ ให​เขาใจ​กอน​ที่จะ​ศึกษา​เรื่อง​ตอ​ไป 3. ปฏิบัติกิจกรรม​ทายเรื่อง​ของแตละ​เรื่อง เพื่อ​เปนการ​สรุป​ความรูความ​เขาใจ​ของเนื้อหาใน​เรื่อง​ นั้นๆ อีก​ครั้ง และ​การ​ปฏิบัติกิจกรรม​ของแตละ​เนื้อหา​แตละ​เรื่อง ผูเรียน​สามารถ​นำ�​ไปตรวจ​สอบ​กับ​ครู​และ เพื่อนๆ​ที่​เรียน​ใน​รายวิชา​และ​ระดับ​เดียวกัน​ได 4. หนังสือเรียน​เลม​นี้​มี 6 บท คือ บท​ที่ 1 การ​ฟง การดู บท​ที่ 2 การ​พูด บท​ที่ 3 การ​อาน บท​ที่ 4 การเขียน บท​ที่ 5 หลักการ​ใช​ภาษา บท​ที่ 6 วรรณคดี และ​วรรณกรรม​ คำ�​แนะนำ�​ใน​การ​ใช​หนังสือเรียน
 6. 6. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน8 โครงสรางรายวิชาภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอน​ตน ¢ ‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“¿“…“‰∑¬ (æ∑ 2101) √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ  “√– ”§—≠ 1. °“√Õà“π‡ªìπ∑—°…–∑“ß¿“…“∑’Ë ”§—≠ ‡æ√“–™à«¬„Àâ “¡“√∂√—∫√Ÿâ¢à“« “√·≈–‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ¢Õß —ߧ¡ ∑”„Àâª√—∫µ—«‰¥â°—∫§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√µà“ßÊ  “¡“√∂«‘‡§√“–Àå «‘®“√≥å ·≈– 𔧫“¡√Ÿâ‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π‰¥â 2. °“√‡¢’¬π‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë®—¥√–∫∫§«“¡§‘¥ °“√‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áπ °“√‡≈◊Õ° √√∂âÕ¬§”‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥ ‡ªìπµ—«Õ—°…√„π°“√ ◊ËÕ§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥ ª√– ∫°“√≥å Õ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷° ®“°ºŸâ‡¢’¬π‰ª¬—ߺŸâÕà“π 3. °“√øíß °“√¥Ÿ ·≈–°“√查 ‡ªìπ∑—°…–∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√ ◊ËÕ “√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µª√–®”«—π ®÷ß®”‡ªìπµâÕ߇¢â“„®À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ ·≈–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß¡“√¬“∑„π°“√øíß °“√¥Ÿ·≈–°“√查¥â«¬ 4. °“√„™â¿“…“‰∑¬„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°¿“…“ ∑”„À⇰‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ¢Õߧπ‰∑¬ ®÷ßµâÕßµ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õß¿“…“·≈–µâÕßÕπÿ√—°…å¿“…“‰∑¬‰«â‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß™“µ‘ ◊∫µàÕ‰ª 5. °“√„™â∑—°…–∑“ß¿“…“‰∑¬„π°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ °“√‡¢â“„®√–¥—∫¢Õß¿“…“ “¡“√∂„™â查·≈– ‡¢’¬π‰¥â¥’ ∑”„À⇰‘¥ª√–‚¬™πåµàÕµπ‡Õß·≈– à«π√«¡ 6. «√√≥§¥’‰∑¬‡ªìπ¡√¥°¢Õß¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ‡ªìπ¡√¥°∑“ߪí≠≠“¢Õߧπ‰∑¬ · ¥ß∂÷ߧ«“¡√ÿà߇√◊ÕߢÕß«—≤π∏√√¡∑“ß¿“…“ ‡ªìπ°“√‡™‘¥™Ÿ§«“¡‡ªìπÕ“√¬–¢Õß™“µ‘ º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’˧“¥À«—ß ‡¡◊ËÕ»÷°…“™ÿ¥«‘™“·≈â« ºŸâ‡√’¬π “¡“√∂ 1. ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕ߉¥â µ’§«“¡‰¥â Õà“π„π„®·≈–Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß‰¥â «‘‡§√“–Àå «‘®“√≥å ª√–‡¡‘π§à“‰¥â ‡≈◊Õ°Àπ—ß ◊Õ·≈– “√ π‡∑»‰¥â·≈–¡’¡“√¬“∑„π°“√Õà“π·≈–¡’π‘ —¬√—°°“√Õà“π 2. Õ∏‘∫“¬°“√‡¢’¬π‡∫◊ÈÕßµâπ‰¥â ‡¢’¬π‡√’¬ß§«“¡ ¬àÕ§«“¡ ‡¢’¬π®¥À¡“¬ ‡¢’¬π‚µâ·¬âß ‡¢’¬π √“¬ß“π ‡¢’¬π§”¢«—≠ ‡¢’¬πª√–°“» ‡¢’¬π‡™‘≠™«π °√Õ°·∫∫√“¬°“√ ·µàߧ”ª√–æ—π∏å ∫Õ°§ÿ≥§à“¢Õß ∂âÕ¬§”¿“…“·≈– “¡“√∂‡≈◊Õ°„™â∂âÕ¬§”„π°“√ª√–æ—π∏å ‡¢’¬πÕâ“ßÕ‘ß ‡¢’¬π‡≈¢‰∑¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß «¬ß“¡ 3. ∫Õ°À≈—°‡∫◊ÈÕßµâπ ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√øíß °“√¥Ÿ·≈–°“√查‰¥â ·≈– “¡“√∂查„π‚Õ°“  µà“ßÊ ‰¥â 4. ∫Õ°≈—°…≥– ”§—≠¢Õß¿“…“·≈–„™â¿“…“„π°“√ ◊ËÕ “√ „™âæ®π“πÿ°√¡·≈– “√“πÿ°√¡„π™’«‘µ ª√–®”«—π‰¥â 5. ∫Õ°™π‘¥·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õߧ” ª√–‚¬§ ·≈–𔉪„™â‰¥â∂Ÿ°µâÕß
 7. 7. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 9 § 6. „™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬«√√§µÕπ Õ—°…√¬àÕ §”√“™“»—æ∑å À≈—°°“√®—¥ª√–™ÿ¡ °“√Õ¿‘ª√“¬ °“√‚µâ«“∑’ 7. ∫Õ°§«“¡À¡“¬¢Õß«√√≥§¥’·≈–«√√≥°√√¡ Õߧåª√–°Õ∫·≈–√Ÿª·∫∫≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß «√√≥§¥’‰¥â 8. ∫Õ°§«“¡À¡“¬¢Õß«√√≥°√√¡¡ÿ¢ª“∞– ·≈–«√√≥°√√¡≈“¬≈—°…≥剥â 9. ∫Õ°§«“¡À¡“¬·≈–≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß«√√≥°√√¡∑âÕß∂‘Ëπ ª√–‡¿∑√Ÿª·∫∫¢Õß«√√≥°√√¡‰∑¬ ªí®®ÿ∫—π‰¥â 10. Õà“π«√√≥§¥’·≈–«√√≥°√√¡ ∫Õ°·π«§‘¥ §à“π‘¬¡ §ÿ≥§à“À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰¥â 11. ∫Õ°≈—°…≥– ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“¢Õ߇æ≈ßæ◊Èπ∫â“π ·≈–∫∑°≈àÕ¡‡¥Á°æ√âÕ¡∑—Èß√âÕ߇æ≈ßæ◊Èπ∫â“π ·≈–∫∑°≈àÕ¡‡¥Á°‰¥â ¢Õ∫¢à“¬‡π◊ÈÕÀ“ ∫∑∑’Ë 1 °“√øíß °“√¥Ÿ ∫∑∑’Ë 2 °“√查 ∫∑∑’Ë 3 °“√Õà“π ∫∑∑’Ë 4 °“√‡¢’¬π ∫∑∑’Ë 5 À≈—°°“√„™â¿“…“ ∫∑∑’Ë 6 «√√≥§¥’ ·≈–«√√≥°√√¡
 8. 8. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน10
 9. 9. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 11 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 1 ∫∑∑’Ë 1 °“√øíß °“√¥Ÿ  “√– ”§—≠ °“√øíß °“√¥Ÿ ‡ªìπ∑—°…– ”§—≠ª√–°“√Àπ÷ËߢÕß°“√ ◊ËÕ “√∑’ˇ√“„™â¡“°∑’Ë ÿ¥∑—È߇√◊ËÕߢÕß°“√»÷°…“ ‡≈à“‡√’¬π °“√ª°§√Õß Õ“™’æ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µª√–®”«—π ®÷ß®”‡ªìπ®–µâÕ߇¢â“„®À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ æ◊Èπ∞“π„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™â„π¢—Èπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‰ª πÕ°®“°π’ȵâÕßæ—≤π“∑—°…–‡À≈à“π’È„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß ¡“√¬“∑„π°“√øíß ·≈–°“√¥Ÿ¥â«¬ º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’˧“¥À«—ß ºŸâ‡√’¬π “¡“√∂ 1.  √ÿª§«“¡®—∫ª√–‡¥Á𠔧—≠¢Õ߇√◊ËÕß∑’Ëøíß·≈–¥Ÿ 2. «‘‡§√“–À姫“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ®“°°“√øíß ·≈–¥Ÿ ◊ËÕ‚¶…≥“ ·≈–¢à“« “√ª√–®”«—πÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ 3. «‘‡§√“–Àå°“√„™âπÈ”‡ ’¬ß °‘√‘¬“ ∑à“∑“ß ∂âÕ¬§”¢ÕߺŸâ查 Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ 4. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπºŸâ¡’¡“√¬“∑„π°“√øíß·≈–¥Ÿ ¢Õ∫¢à“¬‡π◊ÈÕÀ“ ‡√◊ËÕß∑’Ë 1 À≈—°‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ ‡√◊ËÕß∑’Ë 2 À≈—°°“√øí߇æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ‡√◊ËÕß∑’Ë 3 À≈—°°“√øíß °“√¥Ÿ ·≈–°“√查լà“ß¡’«‘®“√≥≠“≥ ‡√◊ËÕß∑’Ë 4 °“√¡’¡“√¬“∑„π°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ
 10. 10. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน12
 11. 11. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 13 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 3 ‡√◊ËÕß∑’Ë 2 À≈—°°“√øí߇æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ °“√øí߇æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ‡ªìπ°“√øí߇æ◊ËÕ§«“¡√Ÿâ ºŸâøíßµâÕßµ—Èß„®øíß·≈–欓¬“¡ √ÿª ‡π◊ÈÕÀ“  ”§—≠¥—ßπ’È 1. µ—Èß„®øíß ¡’ ¡“∏‘¥’ µ‘¥µ“¡‡√◊ËÕß 2. øíß„À⇢Ⓞ®·≈–≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å„À⥒«à“ ‡√◊ËÕß∑’Ëøí߇ªìπ‡√◊ËÕߢÕßÕ–‰√ „§√∑”Õ–‰√ ∑’ˉÀπ Õ¬à“߉√ 3. ·¬°„ÀâÕÕ°«à“ µÕπ„¥‡ªìπ„®§«“¡ ”§—≠ µÕπ„¥‡ªìπ à«π¢¬“¬ 4. ∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡ ”§—≠®“°‡√◊ËÕß∑’Ëøíß µ—«Õ¬à“ß °“√øí߇æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ 1. ®—∫„®§«“¡ ”§—≠®“°∫∑√âÕ¬·°â« √âÕ¬·°â« §◊Õ §«“¡‡√’¬ß∑’Ë ≈– ≈«¬‰æ‡√“–‡À¡“–‡®“–¥â«¬‡ ’¬ß·≈–§«“¡À¡“¬ ·µà‰¡à°”Àπ¥ √–‡∫’¬∫∫—≠≠—µ‘·Ààß©—π∑≈—°…≥å§◊Õ‰¡à®”°—¥§√ÿ ≈Àÿ ‰¡à°”Àπ¥ —¡º—  µ—«Õ¬à“ß ç‡ÀÁπ°ß®—°√‡ªìπ¥Õ°∫—«é  ÿ¿“…‘µ ç‡ÀÁπ°ß®—°√‡ªìπ¥Õ°∫—«é π’È‚¥¬¡“°√Ÿâ®—°§«“¡À¡“¬°—π·æ√à À≈“¬Õ¬Ÿà·≈â« §◊Õ«à“ ‡ÀÁπº‘¥‡ªìπ™Õ∫ ‡™àπ µ—«Õ¬à“ß ‡ÀÁπ‡æ◊ËÕπ¢Õߧπ§â“Ωîòπ‡∂◊ËÕπ Àâ“¡‡∑à“‰√°Á‰¡àøíß®π‡æ◊ËÕπ ºŸâπ—Èπ∂Ÿ°®—∫‡ ’¬‡ß‘π‡ ’¬∑Õß¡“°¡“¬ ‡™àππ’È¡—°°≈à“«µ‘‡µ’¬π∑à“πºŸâπ—Èπ«à“ ç‡ÀÁπ°ß®—°√‡ªìπ¥Õ°∫—«é (™ÿ¡πÿ¡π‘æπ∏å ¢Õß Õ.π.°.) „®§«“¡ ”§—≠ ‡ÀÁπ°ß®—°√‡ªìπ¥Õ°∫—« §◊Õ‡ÀÁπº‘¥‡ªìπ™Õ∫ µ—«Õ¬à“ß §√Õ∫§√—«¢Õ߇√“§π‰∑¬ ¡—¬°àÕπ ºŸâ™“¬°ÁµâÕ߇ªìπÀ—«Àπⓧ√Õ∫§√—« ∂â“¡“®“°µ√–°Ÿ≈¥’¡’«‘™“ §«“¡√Ÿâ°Á¡—°√—∫√“™°“√ ‡æ√“–§π‰∑¬‡√“π‘¬¡°“√√—∫√“™°“√¡’‡ß‘π‡¥◊Õπ ¡’∫â“π‡√◊Õπ¢Õßµπ‡Õ߉¥â°Á¡’ ‡™à“‡¢“ °Á¡’ Õ¬Ÿà°—∫∫‘¥“¡“√¥“°Á‰¡àπâÕ¬ ‰¥â‡ªìπ¡√¥°µ°∑Õ¥°—π°Á¡’ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘‡À≈à“π’È®–ßÕ°‡ß¬À√◊ÕÀ¡¥‰ª°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë ¿√√¬“ºŸâ‡ªìπ·¡à∫â“π (·¡à»√’‡√◊Õπ ¢Õß ∑‘æ¬å«“≥’  π‘∑«ß»å) „®§«“¡ ”§—≠ §√Õ∫§√—«‰∑¬ ¡—¬°àÕπ ºŸâ™“¬∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâπ‘¬¡√—∫√“™°“√ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑’Ë¡’®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À√◊ÕÀ¡¥‰ª°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë¿√√¬“ 2. ®—∫„®§«“¡ ”§—≠®“°∫∑√âÕ¬°√Õß √âÕ¬°√Õß §◊Õ ∂âÕ¬§”∑’ˇ√’¬∫‡√’¬ß„À⇪ìπ√–‡∫’¬∫µ“¡∫—≠≠—µ‘·Ààß©—π∑≈—°…≥å §◊Õ µ”√“«à“¥â«¬ °“√ª√–æ—π∏å ‡™à𠂧≈ß ©—π∑å °“æ¬å °≈Õπ
 12. 12. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน14
 13. 13. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 15 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 5 ·µà°Áπ—Ëπ·À≈– πà“®– —ππ‘…∞“π°—π‰¥â«à“ µâπµ”√—∫‡¥‘¡¢Õß°“√∑”‰¢à«ÿâ𥔇™àππ’È ¡“®“°°“√‡Õ“‰¢à‰ª ·™à‡¬’ˬ«¡â“®√‘ßÊ ·≈–‡®â“©’Ë¡â“π’ˇÕß∑’Ë∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‰¢à®π‡ªìπ«ÿâπ¢÷Èπ¡“ ∑«à“„π¬ÿ§À≈—ßÊ ™–√Õ¬®–À“©’Ë¡â“≈”∫“°À√◊Õ‰¡à –¥«° °Á‡≈¬À“ Ÿµ√∑” ∑”‰¢àªí  “«–¡â“„À¡à„Àâ  –¥«°·≈–ßà“¬¥“¬√«¡∑—Èߪ√–À¬—¥‡æ√“–‰¡àµâÕ߇≈’ȬߡⓇՓ©’ˇÀ¡◊Õπ‡¥‘¡°Á‡ªìπ‰¥â  à«π√ ™“µ‘®–‡À¡◊Õπµ”√—∫‡¥‘¡À√◊Õ‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–°“√„¥ °Á¬—߉¡à¡’„§√æ‘ Ÿ®πåÀ√◊Õ欓¬“¡∑” ÕÕ°¡“‡∑’¬∫‡§’¬ß°—π µ—¥µÕπ®“°Àπ—ß ◊Õ ¬“¡√—∞©∫—∫«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2530 „®§«“¡ ”§—≠ ‰¢à‡¬’ˬ«¡â“‰¡à‰¥â„™â‡¬’ˬ«¡â“„π°“√∑” 4. ®—∫„®§«“¡ ”§—≠®“°¢à“« ¢à“« §◊Õ §”∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«´÷Ëß‚¥¬ª°µ‘¡—°‡ªìπ‡√◊ËÕ߇°‘¥„À¡àÀ√◊Õ‡ªìπ∑’Ëπà“ π„® µ—«Õ¬à“ß ∑’Ë»“≈®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ æπ—°ß“πÕ—¬°“√®—ßÀ«—¥‡ªìπ‚®∑°åøÑÕß𓬫—π  —π Ÿß‚ππ Õ“¬ÿ 44 ªï ‡ªì𮔇≈¬ ∞“π‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 °.§. 30 „π‡«≈“°≈“ß«—π ®”‡≈¬‰¥â∫—ßÕ“®µ—¥øíπµâπ‰¡âª√–¥Ÿà 1 µâπ „π‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ ·≈–∫—ßÕ“®·ª√√Ÿª‰¡âª√–¥Ÿà¥—ß°≈à“«®”π«π 8 ·ºàπ ª√–¡“≥ 0.48 ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–¡’‰¡â¥—ß°≈à“«‰«â§√Õ∫§√Õß ‡Àµÿ‡°‘¥∑’˵”∫≈π“®–À≈«¬ Õ”‡¿Õπ“®–À≈«¬ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ »“≈®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¡’§”æ‘æ“°…“«à“ ®”‡≈¬¡’§«“¡º‘¥ æ.√.∫.ªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘ æ.√.∫. ªÉ“‰¡â ·≈–ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ √«¡≈ß‚∑… ®”§ÿ° 18 ‡¥◊Õπ ®”‡≈¬„Àâ°“√ “√¿“æ¢≥–®—∫°ÿ¡ ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à°“√æ‘®“√≥“Õ¬Ÿà∫â“ß ®÷ß¡’‡Àµÿ∫√√‡∑“‚∑… ≈¥‚∑…„ÀâÀπ÷Ëß„π ’Ë §ß®”§ÿ° 13 ‡¥◊Õπ 15 «—π ¢Õß°≈“ß√‘∫ „®§«“¡ ”§—≠ µ—¥µâπª√–¥Ÿà 1 µâπ ∂Ÿ°®”§ÿ°°«à“ 13 ‡¥◊Õπ
 14. 14. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน16 เรื่อง​ที่ 3 หลักการ​พูด การ​ดู และ​การพูด​อยาง​มี​วิจารณญาณ​ ผูที่สามารถ​จะ​ฟง​และ​ดูได​อยาง​มี​วิจารณญาณ จะ​ตอง​มี​ความเขาใจ​และ​สามารถ​ปฏิบัติ​ดังนี้​ได​ 1. การ​วิเคาระห คือ ความ​สามารถ​ในการแยก​ขอเท็จจริง​ออก​จาก​ขอคิดเห็น​รู​วา​อะไร​เปนอะไร​ อะไร​เปนเหตุ​อะไร​เปนผล ตัวอยาง ป​ที่​ผาน​มา​ถึงแม​การแขงขัน​ธุรกิจ​กองทุน​รวม​สูง แต​บริษัท​วางกลยุทธ​ดวย​การแบงกลุม​ลูกคา​ อยาง​ชุด​เจน เพื่อ​คิดคน​ผลิตภันฑ และ​การบริการ​ใหทั่วถึง รวม​ทั้ง​ตอบ​สนอง​ความ​ตองการ​ลูกคา​ได​ตรงจุด​ เพราะ​เชื่อวา​ลูกคา​มี​ความ​ตองการ​และ​รับความเสี่ยง​เทา​กัน​ ขอคิดเห็น คือ ผูพูด​ถือวา​ลูกคา​มี​ความ​ตองการ​และ​รับความเสี่ยง​เทากัน 2. การตีความ คือ ตอง​รูความ​หมาย​ที่แผง​ไวใน​ใจเรื่อง​หรือ​ภาพนั้น ๆ ตัวอยาง​ กองทุน​ไทย​พา​ณิชยยิ้มหนาบาน ผลงานทะลุ​เปา​ดันทรัพยสิน​พุง ยิ้มหนาบาน หมาย​ถึง ยิ้ม​อยาง​มี​ความ​สุข​มี​ความ​พึง​พอใจ​ 3. การ​ประเมิน​คา เปน​ทักษะ​ที่​ตอ​เนื่อง​มา​จาก​การวิเคราะหการตีความ การ​ประเมิน​คาสิ่ง​ใดๆ​จะ​ ตอง​พิจารณา​ใหรอบ​ดาน เชน จุด​ประสงค รูป​แบบ ประเภท​ของสาร เชน​ถา​จะประเมิน​คุณ​คาของวรรณดี​ตอง​ ดูใน​เรื่อง​คุณ​คาว​รรณศิลป ดาน​สังคม เนื้อหาและนำ�ไป​ใชใน​ชีวิต​ประจำ�​วัน​ 4. การตัดสินใจ คือ การ​วินิจฉัยเพื่อ​ประเมิน​คา​อันนำ�​ไป​สู​การตัดสินใจ​ที่​ถูกตอง​วา สิ่ง​ใด​ควร​เชื่อ​ ไมควร​เชื่อ ซึ่ง​การตัดสินใจ​ที่​ถูกตอง​เปนเรื่องสำ�คัญ​มาก​ใน​ชีวิต​ประจำ�​วัน 5. การนำ�​ไป​ประยุกต​ใชใน​ชีวิต​ประจำ�​วัน ทักษะ​นี้​จะ​ตองใช​ศิลปะ​และ​ประสบการณของ​แตละ​คน​ มา​ชวยดวย ซึ่ง​การ​ฟง​มาก ดู​มาก​ก็​จะ​ชวย​ให​ตัดสินใจ​ไม​ผิด​พลาด​
 15. 15. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 17 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 7 ‡√◊ËÕß∑’Ë 4 °“√¡’¡“√¬“∑„π°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ ¡“√¬“∑„π°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ °“√øíß·≈–°“√¥Ÿ‡ªìπ°‘®°√√¡„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ∑’Ë∑ÿ°§π„π —ߧ¡¡—°®–µâÕ߇¢â“‰ª¡’ à«π√à«¡‡°◊Õ∫∑ÿ°«—π °“√‡ªìπºŸâ¡’¡“√¬“∑„π°“√øíß∑’Ë¥’ πÕ°®“°‡ªìπ°“√ √â“ß∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’„Àâ°—∫µπ‡Õß·≈⫬—߇ªìπ ‘Ëß· ¥ß„Àâ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡Ωñ°Ωπ¡“Õ¬à“ߥ’ ‡ªìπºŸâ¡’¡“√¬“∑„π —ߧ¡ °“√∑’Ë∑ÿ°§π¡’¡“√¬“∑∑’Ë¥’„π°“√øíß ·≈–°“√¥Ÿ ¬—߇ªìπ°“√ √â“ß√–‡∫’¬∫„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π —ߧ¡ ™à«¬≈¥ªí≠À“°“√¢—¥·¬âß ·≈–™à«¬‡æ‘Ë¡ ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√øíßÕ’°¥â«¬ ºŸâ¡’¡“√¬“∑„π°“√øíß·≈–¥Ÿ §«√ªØ‘∫—µ‘µπ¥—ßπ’È 1. ‡¡◊ËÕøíßÕ¬Ÿà‡©æ“–Àπ⓺Ÿâ„À≠à §«√øíß‚¥¬ ”√«¡°‘√‘¬“¡“√¬“∑ 2. °“√øíß„π∑’˪√–™ÿ¡ §«√‡¢â“‰ªπ—Ëß°àÕπºŸâ查‡√‘ˡ查 ‚¥¬π—Ëß∑’Ë¥â“πÀπâ“„À⇵Á¡‡ ’¬°àÕπ ·≈–§«√ µ—Èß„®øíß®π®∫‡√◊ËÕß 3. øíߥ⫬„∫Àπ⓬‘È¡·¬â¡·®à¡„ ‡ªìπ°—π‡Õß°—∫ºŸâ查 ª√∫¡◊Õ‡¡◊ËÕ¡’°“√·π–π”µ—«ºŸâ查·≈–‡¡◊ËÕºŸâ查 查®∫ 4. ‡¡◊ËÕøíß„π∑’˪√–™ÿ¡ µâÕßµ—Èß„®øíß ·≈–®¥∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡∑’Ë π„® À√◊Õ¢âÕ§«“¡∑’Ë ”§—≠ À“°¡’¢âÕ  ß —¬‡°Á∫‰«â∂“¡‡¡◊ËÕ¡’‚Õ°“ ·≈–∂“¡¥â«¬°‘√‘¬“ ÿ¿“æ 5. ‡¡◊ËÕ‰ª¥Ÿ≈–§√ ¿“æ¬πµ√å À√◊Õøíߥπµ√’ ‰¡à§«√ √â“ߧ«“¡√”§“≠„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ë𠧫√√—°…“ ¡“√¬“∑·≈– ”√«¡°‘√‘¬“ เรื่อง​ที่ 4 มารยาท​ใน​ฟง การ​ดู ผูเรียน​จะเห็น​วาการ​มี​มารยา​ทในการ​ฟง​และ​การ​ดูไม​ยาก​ที่จะปฏิบัติ ดังนั้น​การเนน​ผู​มี​มารยาท​ใน การ​ฟง​สามารถ​เปนได​
 16. 16. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน18 °‘®°√√¡ ∫∑∑’Ë 1 °“√øíß °“√¥Ÿ °‘®°√√¡∑’Ë 1 „À⺟â‡√’¬πµÕ∫§”∂“¡µàÕ‰ªπ’È 1.1 §«“¡À¡“¬¢Õß°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 1.2 ∫Õ°®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√øíß·≈–°“√¥Ÿ ¡“ 3 ¢âÕ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... °‘®°√√¡∑’Ë 2 „À⺟â‡√’¬π„™â«‘®“√≥≠“≥„Àâ√Õ∫§Õ∫«à“ ‡¡◊ËÕøíߢâÕ§«“¡‚¶…≥“π’È·≈â« πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÀ√◊Õ‡ªì𠧫“¡®√‘ß¡“°πâÕ¬ ‡æ’¬ß‰√ §√’¡∂πÕ¡º‘« ™à«¬„À⺑«π‘Ë¡ º‘«∑’Ë¡’√‘È«√Õ¬‡À’ˬ«¬àπ®–°≈—∫‡µàßµ÷ß ‡ª≈àߪ≈—Ëß º‘«∑’ËÕàÕπ‡¬“«å„π«—¬‡¥Á°®–°≈—∫§◊π¡“ §ÿ≥ ÿ¿“æ µ√’ ‚ª√¥‰«â«“ß„® ·≈–‡√’¬°„™â§√’¡∂πÕ¡‡π◊ÈÕ .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 8
 17. 17. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 19 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 9 °‘®°√√¡∑’Ë 3 „À⺟â‡√’¬π‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕ߇撬ߧ”µÕ∫‡¥’¬« 1. °“√øíß∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ §◊Õ°“√øíß„π¢âÕ„¥ °. ®—∫ “√– ”§—≠‰¥â ¢. ®¥∫—π∑÷°‰¥â∑—π §. ª√“»®“°Õ§µ‘ ß. ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß 2. ¢âÕ„¥§◊Õ≈—°…≥–¢Õß°“√øíß∑’Ë¥’ °. · ¥ß ’ÀπⓇ¡◊ËÕ ß —¬·≈–√Õ∂“¡‡¡◊ËÕºŸâ查查®∫ ¢. ¥«ßµ“®—∫®âÕßÕ¬Ÿà∑’˺Ÿâ查· ¥ß§«“¡„ à„®„π§”查լà“ß®√‘ß®—ß §. °«“¥ “¬µ“‰ª¡“æ√âÕ¡°—∫®âÕßÀπâ“·≈–∑—°∑â«ß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ ß.  ∫µ“°—∫ºŸâ查‡ªìπ√–¬–ÊÕ¬à“߇À¡“– ¡·≈–‡ √‘¡À√◊Õ‚µâ·¬âßµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ 3. °“√øíß∑’Ë∑”„À⺟âøí߇°‘¥ µ‘ªí≠≠“ À¡“¬∂÷ß°“√øíß≈—°…≥–„¥ °. øíߥ⫬§«“¡Õ¬“°√Ÿâ ¢. øíߥ⫬§«“¡µ—Èß„® §. øíß·≈â««‘‡§√“–Àå “√ ß. øí߇æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡ ”§—≠ 4. §«“¡ “¡“√∂„π°“√øíߢâÕ„¥ ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π °. ®¥ ‘Ëß∑’Ëøí߉¥â§√∫∂â«π ¢. ®—∫ “√– ”§—≠¢Õ߇√◊ËÕ߉¥â §. ª√–‡¡‘π§à“‡√◊ËÕß∑’Ëøí߉¥â ß. ®—∫§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕߺŸâ查‰¥â 5. ∫ÿ§§≈„π¢âÕ„¥¢“¥¡“√¬“∑„π°“√øíß¡“°∑’Ë ÿ¥ °. §ÿ¬°—∫‡æ◊ËÕπ¢≥–∑’ËøíߺŸâÕ◊Ëπ查 ¢. øí߉ª∑“πÕ“À“√‰ª¢≥–∑’˺Ÿâ查查 §. ‰ª∂÷ß ∂“π∑’ËøíßÀ≈—ß®“°ºŸâ查‡√‘ˡ查·≈â« ß. ®¥∫—π∑÷°¢≥–∑’Ëøíß‚¥¬‰¡à¡ÕߺŸâ查‡≈¬
 18. 18. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน20
 19. 19. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 21 เรื่อง​ที่ 1 สรุป​ความ จับประเด็น​สำ�คัญ​ของเรื่อง​ที่พูด​ ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 12 ‡√◊ËÕß∑’Ë 1  √ÿª§«“¡®—∫ª√–‡¥Á𠔧—≠¢Õ߇√◊ËÕß∑’Ë查‰¥â °“√查‡ªìπ∑—°…–Àπ÷ËߢÕß°“√ ◊ËÕ “√ °“√查§◊Õ°“√‡ª≈à߇ ’¬ßÕÕ°¡“‡ªìπ∂âÕ¬§” À√◊Õ¢âÕ§«“¡ µà“ßÊ ‡æ◊ËÕµ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√„À⺟â查·≈–ºŸâøí߇¢â“„®‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ °“√查‡ªìπ°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‚¥¬„™â¿“…“ ‡ ’¬ß °‘√‘¬“∑à“∑“ß µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°√«¡∑—Èߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕߺŸâ查„À⺟âøí߉¥â√—∫√Ÿâ ·≈– ‡¢â“„®µ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ ¢ÕߺŸâøí߇ªìπ‡°≥±å Õߧåª√–°Õ∫¢Õß°“√查ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. ºŸâ查 (Speaker) §◊ÕºŸâ∑’Ë¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ”§—≠∑’Ë®–‡ πÕ§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡æ◊ËÕ„À⺟âøí߉¥â√—∫√Ÿâ·≈– ‡¢â“„® ‚¥¬„™â»‘≈ª–°“√查լà“ß¡’À≈—°‡°≥±å ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà‡ªìπª√–®” 2. ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß (Structure) §◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’˺Ÿâ查µâÕß°“√𔇠πÕ‡ªì𧫓¡√ŸâÀ√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„À⺟âøíß ‰¥â√—∫√ŸâÕ¬à“߇À¡“– ¡ 3. ºŸâøíß (Auditor) §◊ÕºŸâ√—∫øí߇√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ∑’˺ŸâæŸ¥π”‡ πÕ´÷ËߺŸâøíßµâÕß¡’ À≈—°‡°≥±å·≈–¡“√¬“∑ „π°“√øíß πÕ°®“°π’ȺŸâ查¬—ߧ«√¡’°“√„™â ◊ËÕÀ√◊Õ Õÿª°√≥åµà“ßÊ ª√–°Õ∫°“√查‡æ◊ËÕ„À⺟âøíß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ ‡¢â“„®¬‘Ëߢ÷Èπ  ◊ËÕµà“ßÊ Õ“®‡ªìπ ·ºàπ¿“æ ªÑ“¬π‘‡∑» ‡∑ª∫—π∑÷°‡ ’¬ß À√◊Õ «’¥‘∑—»πå ‡ªìπµâπ ·≈– ‘Ëß∑’Ë ”§—≠ §◊ÕºŸâ查µâÕߧ”π÷ß∂÷ß‚Õ°“ „π°“√查 ‡«≈“·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ °“√查 ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√查π—Èπ‡°‘¥ ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ °“√查∑’Ë¥’ §◊Õ °“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∑’Ë¥’π—Èπ¬àÕ¡ ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®°—∫„§√Ê ‰¥âµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ºŸâ查 °“√∑’˺Ÿâøíß øíß·≈â«æ÷ßæÕ„®  π„® ‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“‡≈◊ËÕ¡„ ºŸâ查‡√’¬°«à“ºŸâπ—Èπ¡’»‘≈ª–„π°“√查 ≈—°…≥–°“√查∑’Ë¥’ ¡’¥—ßπ’È 1. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ °“√øíߧπÕ◊Ëπ查π—Èπ‡√“‰¡à‰¥âøíß·µà‡æ’¬ß‡ ’¬ß查·µà‡√“®–µâÕߥŸ°“√查 ¥Ÿ∫ÿ§≈‘° ¢Õ߇¢“¥â«¬ ∫ÿ§≈‘°¿“æ¢ÕߺŸâ查¡’ à«π∑’Ë®–∑”„À⺟âøíß π„® »√—∑∏“µ—«ºŸâ查 ∫ÿ§≈‘°¿“æ ‰¥â·°à √Ÿª√à“ß Àπ⓵“ ∑à“∑“ß °“√¬◊π °“√π—Ëß °“√‡¥‘π „∫Àπâ“∑’ˬ‘È¡·¬â¡ µ≈Õ¥®πÕ“°—ª°‘√‘¬“∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π¢≥–∑’Ë查 ºŸâ查∑’Ë¥’µâÕß¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ Õ“√¡≥奒 √à“‡√‘ß ·®à¡„  ¡’§«“¡°√–©—∫°√–‡©ß ¡’∑à“¬◊π π—Ëß ‡¥‘π„π¢≥–∑’Ë查 Õ¬à“߇À¡“– ¡¥â«¬ 2. ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õߥ’ ºŸâ查®–µâÕ߇µ√’¬¡µ—«≈à«ßÀπâ“ Ωñ°´âÕ¡°“√查„Àâ§≈àÕß “¡“√∂®¥®” ‡√◊ËÕß∑’Ë查‰¥â §«∫§ÿ¡Õ“√¡≥剥⠉¡àµ◊Ëπ‡µâπ ª√–À¡à“ À√◊Õ≈ÿ°≈’È≈ÿ°≈π √’∫√âÕπ®π∑”„À⇠’¬∫ÿ§≈‘° 3. 查„Àâµ√ߪ√–‡¥Áπ 查„π‡√◊ËÕß∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‰¡àπÕ°‡√◊ËÕß æŸ¥Õ¬à“ß¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¡ÿàß„À⺟âøíß øíß·≈â« ‡¢â“„® µ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’˺Ÿâ查µâÕß°“√ องคประกอบ​ของการพู​ดประกอบดวย​ 1. ผูพูด คือ​ผูที่มี​จุด​มุงหมาย​สำ�คัญ​ที่จะเสนอ​ความรูความ​คิดเห็น​เพื่อ​ให​ผู​ฟงได​รับรูและเขาใจ โดย​ ใช​ศิลปะ​การพูด​อยาง​มีหลักเกณฑ และ​ฝกปฏิบัติ​อย​ู​เปนประจำ� 2. เนื้อเรื่อง​ คือ เรื่องราว​ที่​ผูพู​ดนำ�เสนอ​เป​นความรูหรือ​ความคิดเห็น​ให​ผู​ฟงได​รับรูอยาง​เหมาะสม 3. ผู​ฟง คือ ผูรับฟง​เรื่องราว​ตางๆ ที่​ผูพูด​นำ�เสนอ​ซึ่ง​ผู​ฟง​ตอง​มี หลักเกณฑ​และ​มารยาท​ในการ​ฟง ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 12 ‡√◊ËÕß∑’Ë 1  √ÿª§«“¡®—∫ª√–‡¥Á𠔧—≠¢Õ߇√◊ËÕß∑’Ë查‰¥â °“√查‡ªìπ∑—°…–Àπ÷ËߢÕß°“√ ◊ËÕ “√ °“√查§◊Õ°“√‡ª≈à߇ ’¬ßÕÕ°¡“‡ªìπ∂âÕ¬§” À√◊Õ¢âÕ§«“¡ µà“ßÊ ‡æ◊ËÕµ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√„À⺟â查·≈–ºŸâøí߇¢â“„®‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ °“√查‡ªìπ°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‚¥¬„™â¿“…“ ‡ ’¬ß °‘√‘¬“∑à“∑“ß µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°√«¡∑—Èߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕߺŸâ查„À⺟âøí߉¥â√—∫√Ÿâ ·≈– ‡¢â“„®µ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ ¢ÕߺŸâøí߇ªìπ‡°≥±å Õߧåª√–°Õ∫¢Õß°“√查ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. ºŸâ查 (Speaker) §◊ÕºŸâ∑’Ë¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ”§—≠∑’Ë®–‡ πÕ§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡æ◊ËÕ„À⺟âøí߉¥â√—∫√Ÿâ·≈– ‡¢â“„® ‚¥¬„™â»‘≈ª–°“√查լà“ß¡’À≈—°‡°≥±å ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà‡ªìπª√–®” 2. ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß (Structure) §◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’˺Ÿâ查µâÕß°“√𔇠πÕ‡ªì𧫓¡√ŸâÀ√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„À⺟âøíß ‰¥â√—∫√ŸâÕ¬à“߇À¡“– ¡ 3. ºŸâøíß (Auditor) §◊ÕºŸâ√—∫øí߇√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ∑’˺ŸâæŸ¥π”‡ πÕ´÷ËߺŸâøíßµâÕß¡’ À≈—°‡°≥±å·≈–¡“√¬“∑ „π°“√øíß πÕ°®“°π’ȺŸâ查¬—ߧ«√¡’°“√„™â ◊ËÕÀ√◊Õ Õÿª°√≥åµà“ßÊ ª√–°Õ∫°“√查‡æ◊ËÕ„À⺟âøíß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ ‡¢â“„®¬‘Ëߢ÷Èπ  ◊ËÕµà“ßÊ Õ“®‡ªìπ ·ºàπ¿“æ ªÑ“¬π‘‡∑» ‡∑ª∫—π∑÷°‡ ’¬ß À√◊Õ «’¥‘∑—»πå ‡ªìπµâπ ·≈– ‘Ëß∑’Ë ”§—≠ §◊ÕºŸâ查µâÕߧ”π÷ß∂÷ß‚Õ°“ „π°“√查 ‡«≈“·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ °“√查 ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√查π—Èπ‡°‘¥ ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ °“√查∑’Ë¥’ §◊Õ °“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∑’Ë¥’π—Èπ¬àÕ¡ ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®°—∫„§√Ê ‰¥âµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ºŸâ查 °“√∑’˺Ÿâøíß øíß·≈â«æ÷ßæÕ„®  π„® ‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“‡≈◊ËÕ¡„ ºŸâ查‡√’¬°«à“ºŸâπ—Èπ¡’»‘≈ª–„π°“√查 ≈—°…≥–°“√查∑’Ë¥’ ¡’¥—ßπ’È 1. ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ °“√øíߧπÕ◊Ëπ查π—Èπ‡√“‰¡à‰¥âøíß·µà‡æ’¬ß‡ ’¬ß查·µà‡√“®–µâÕߥŸ°“√查 ¥Ÿ∫ÿ§≈‘° ¢Õ߇¢“¥â«¬ ∫ÿ§≈‘°¿“æ¢ÕߺŸâ查¡’ à«π∑’Ë®–∑”„À⺟âøíß π„® »√—∑∏“µ—«ºŸâ查 ∫ÿ§≈‘°¿“æ ‰¥â·°à √Ÿª√à“ß Àπ⓵“ ∑à“∑“ß °“√¬◊π °“√π—Ëß °“√‡¥‘π „∫Àπâ“∑’ˬ‘È¡·¬â¡ µ≈Õ¥®πÕ“°—ª°‘√‘¬“∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π¢≥–∑’Ë查 ºŸâ查∑’Ë¥’µâÕß¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ Õ“√¡≥奒 √à“‡√‘ß ·®à¡„  ¡’§«“¡°√–©—∫°√–‡©ß ¡’∑à“¬◊π π—Ëß ‡¥‘π„π¢≥–∑’Ë查 Õ¬à“߇À¡“– ¡¥â«¬ 2. ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õߥ’ ºŸâ查®–µâÕ߇µ√’¬¡µ—«≈à«ßÀπâ“ Ωñ°´âÕ¡°“√查„Àâ§≈àÕß “¡“√∂®¥®” ‡√◊ËÕß∑’Ë查‰¥â §«∫§ÿ¡Õ“√¡≥剥⠉¡àµ◊Ëπ‡µâπ ª√–À¡à“ À√◊Õ≈ÿ°≈’È≈ÿ°≈π √’∫√âÕπ®π∑”„À⇠’¬∫ÿ§≈‘° 3. 查„Àâµ√ߪ√–‡¥Áπ 查„π‡√◊ËÕß∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‰¡àπÕ°‡√◊ËÕß æŸ¥Õ¬à“ß¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¡ÿàß„À⺟âøíß øíß·≈â« ‡¢â“„® µ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’˺Ÿâ查µâÕß°“√
 20. 20. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน22 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 13 4. µâÕß„™â¿“…“∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫√–¥—∫ºŸâøíß µ“¡ª°µ‘π‘¬¡„™â¿“…“∏√√¡¥“ ßà“¬Ê  ÿ¿“æ  —ÈπÊ °–∑—¥√—¥  ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®‰¥âßà“¬ À≈’°‡≈’ˬߠ”π«π‚≈¥‚ºπ »—æ∑å‡∑§π‘§À√◊Õ  ”π«π∑’ˉ¡à‰¥â¡“µ√∞“π 5. µâÕߧ”π÷ß∂÷ߺŸâøíß ºŸâ查µâÕß∑√“∫«à“ºŸâøí߇ªìπ„§√ ‡æ» «—¬ Õ“™’æ √–¥—∫°“√»÷°…“ §«“¡ π„® §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‡ªìπÕ¬à“߉√ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â查„Àâ∂Ÿ°°—∫ ∂“π¿“æ¢ÕߺŸâøíß À≈’°‡≈’ˬ߰“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈– §«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¢—¥·¬âß°—∫ºŸâøíß 6. ¡’¡“√¬“∑„π°“√查 ºŸâ查µâÕßæ‘®“√≥“‡≈◊Õ°„™â∂âÕ¬§”∑’Ë∂Ÿ°µâÕ߇À¡“– ¡°—∫°“≈‡∑»–·≈–∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ߧ«“¡¡’¡“√¬“∑∑’Ë¥’·≈–„À⇰’¬√µ‘ºŸâøíß การ​สรุป​ความ จับ​ประเด็น​สำ�คัญ​ของ​เรื่อง​ที่​พูด 1. ผูพูด​จะ​ตอง​ทราบ​รา​ย​ละเอียด​ของ​ผูฟง​ดังนี้ 1.1 เปน​ชาย​หรือ​หญิง 1.2 อายุ 1.3 การ​ศึกษา 1.4 อาชีพ เปน​เบื้องตน​เพื่อ​มา​กำ�หนด​เนื้อหา​สาระ​ที่จะ​พู​ด​ให​เหมาะสมกับ​ผู​ฟง 2. ผูพูด​ตอง​มี​วัตถุ​ประสงค ​ที่จะ​พูด จะ​เปนการ​พูด​วิชาการ เพื่อ​ความ​บันเทิง หรือ​เพื่อ​สั่งสอน เปนตน 3. เนื้อหา​สาระ ผูพูด​อาจ​เพียง​กำ�หนด​เพียง​หัวขอ แต​เมื่อ​พูดจริ​ง​จะ​ตองอ​ธิบาย​เพิ่มเติม อาจ​เปน​ ตัวอยาง อาจ​เปน​ประสบการณ ที่จะ​เลา​ให​ผู​ฟงได​ฟง ผูฟง​จะ​ฟง​และ​สรุป​จาก​สาระสำ�คัญ​จาก​การ​ฟงได หาก​ผูพูด​พูด​ได​มี​สาระสำ�คัญ และ​มี​การเต​รี​ยม​ตัว​ ที่จะ​พูด​มา​อยาง​ดี
 21. 21. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 23 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 14 ‡√◊ËÕß∑’Ë 2 °“√查„π‚Õ°“ µà“ßÊ °“√æŸ¥π”‡ πÕ§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ¡’√Ÿª·∫∫°“√查À≈“¬≈—°…≥– ‰¥â·°à °“√查տ‘ª√“¬ 查 ·π–π”µπ‡Õß æŸ¥°≈à“«µâÕπ√—∫ 查°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥ 查‚πâ¡πâ“«„® 查· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁ𠇪ìπµâπ ®–¡’°“√ 𔇠πÕ„πÀ≈“¬≈—°…≥– ‡™àπ °“√𔇠πÕ‡æ◊ËÕµ—ÈߢâÕ —߇°µ °“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡æ◊ËÕµ—ÈߢâÕ‡∑Á®®√‘ß °“√‚µâ·¬âß ·≈–°“√ª√–‡¡‘π§à“ §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√查 °“√查‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë∑”„À⺟âøí߉¥â√—∫∑√“∫‡π◊ÈÕÀ“√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß “√‰¥â‚¥¬µ√ßÀ“°‡ªìπ°“√  ◊ËÕ “√„π≈—°…≥–°“√ π∑π“‚¥¬µ√ß°Á¬àÕ¡∑”„Àâ‡ÀÁπÕ“°—ª°‘√‘¬“ µàÕ°—π‡ªìπ°“√‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡‡¢â“„®¡“° ¬‘Ëߢ÷Èπ °“√查®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠¥—ßπ’È 1. °“√查∑”„À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®„πª√–‡¥Áπ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√µà“ßÊ ∑—Èß°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ„À⧫“¡√Ÿâ∑“ß «‘™“°“√ °“√ π∑π“„π™’«‘µª√–®”«—π À√◊Õ°“√查„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ¬àÕ¡∑”„À⺟âøí߇¢â“„®ª√–‡¥Áπ ‡°‘¥§«“¡  √â“ß √√§å𔉪 Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘‰¥â∂Ÿ°µâÕß 2. °“√查 “¡“√∂‚πâ¡πâ“«®‘µ„®¢ÕߺŸâøíß„Àâ§≈âÕ¬µ“¡‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π§«“¡‡™◊ËÕ À√◊Õ ∑—»π§µ‘µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√ªØ‘∫—µ‘ ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ß¡’À≈—°‡°≥±å¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß ´÷ËߺŸâøíßµâÕß„™â«‘®“√≥≠“≥„π°“√æ‘®“√≥“ ‡√◊ËÕß√“«∑’˺Ÿâ查‡ πÕ “√„π≈—°…≥–µà“ßÊ Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ 3. °“√查∑”„À⇰‘¥§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π ‚¥¬‡©æ“–°“√查∑’Ë¡ÿà߇πâπ‡√◊ËÕß°“√∫—π‡∑‘ß°àÕ„À⇰‘¥§«“¡  πÿ° π“π ∑”„À⺟âøí߉¥â√—∫§«“¡√Ÿâ¥â«¬‡™àπ°—π 4. °“√查¡’ª√–‚¬™πå∑’˙૬¥”√ß —ߧ¡ „™â¿“…“查®“∑—°∑“¬ ‡ªìπ°“√ √â“ß¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å·°à ∫ÿ§§≈„π —ߧ¡ °“√查¬—߇ªìπ°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥„À⺟âøíߪؑ∫—µ‘ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡ ÿ¢ ß∫ „π —ߧ¡ °“√查·π–π”µπ‡Õß °“√查·π–π”µπ‡Õß ‡ªìπ°“√查∑’Ë ·∑√°Õ¬Ÿà°—∫°“√查„π≈—°…≥–µà“ßÊ ‡ªìπæ◊Èπ∞“π‡∫◊ÈÕßµâπ∑’Ë®– ∑”„À⺟âøíß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫ºŸâ查 °“√·π–π”µπ®–„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥·µ°µà“ß°—π‰ªµ“¡≈—°…≥–¢Õß°“√查 1. °“√查·π–π”µπ„π°≈ÿà¡¢ÕߺŸâ‡√’¬π §«√√–∫ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥ ™◊ËÕ- π“¡ °ÿ≈ °“√»÷°…“  ∂“π»÷°…“ ∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π ¿Ÿ¡‘≈”‡π“‡¥‘¡ §«“¡∂π—¥ ß“πÕ¥‘‡√° 2. °“√查·π–π”µπ‡æ◊ËÕ‡¢â“ªØ‘∫—µ‘ß“π §«√√–∫ÿ ™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫°“√»÷°…“ µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë ∑’Ë®–‡¢â“¡“ªØ‘∫—µ‘ß“π √–¬–‡«≈“∑’Ë®–‡√‘Ë¡ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë 3. °“√·π–π”∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„π —ߧ¡À√◊Õ„π∑’˪√–™ÿ¡ §«√„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥ ™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ºŸâ∑’ˇ√“·π–π” §«“¡ “¡“√∂¢ÕߺŸâ∑’ˇ√“·π–π” °“√·π–π”∫ÿ§§≈„À⺟âÕ◊Ëπ√Ÿâ®—°µâÕß„™â§”查‡æ◊ËÕ √â“߉¡µ√’∑’Ë¥’√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ∑—Èß ÕßΩÉ“¬ การพูด​ใน​โอกาส​ตางๆ​ 1. การพูด​แนะนำ�​ตน​เอง การพูด​แนะนำ�​ตน​เอง เปนการ​พูด​ที่แทรก​อยูกับ​การพูด​ใน​ลักษณะ​ตางๆ เปน​พื้นฐาน​เบื้องตน​ที่จะ​ ทำ�ให​ผู​ฟง​มี​ความรูเกี่ยวกับ​ผูพูด การแนะนำ�​ตน​จะ​ใหราย​ละเอียดแตกตางกันไปตามลักษณะ​ของการพูด 1. การพูด​แนะนำ�​ตน​ในกลุม​ของ​ผูเรียน ควร​ระบุ​ราย​ละเอียด ชื่อ - นามสกุล การ​ศึกษา สถาน​ศึกษา ที่​อยู​ปจจุบัน ภูมิลำ�เนาเดิม ความ​ถนัด งาน​อดิเรก 2. การพูด​แนะนำ�​ตน​เพื่อ​เขา​ปฏิบัติ​งาน ควร​ระบุ ชื่อ - นามสกุล ราย​ละเอียด​เกี่ยวกับ​การ​ศึกษา​ ตำ�แหนงหนาที่ ที่จะเขามา​ปฏิบัติ​งาน ระยะ​เวลา​ที่จะเริ่ม​ปฏิบัติ​หนาที่​ 3. การแนะนำ�​บุคคล​อื่น​ใน​สังคม​หรือ​ที่​ประชุม ควร​ใหราย​ละเอียด ชื่อ - นามสกุล​ ผูที่​เรา​แนะนำ�​ ความ​สามารถของ​ผูที่​เรา​แนะนำ� การแนะนำ�​บุคคล​ให​ผูอื่น​รูจัก​ตองใช​คำ�พูดเพื่อ​สราง​ไมตรี​ที่ดีระหวาง​บุคคล​ ทั้งสองฝาย
 22. 22. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน24 2. การก​ลา​วตอนรับ การก​ลา​วตอนรับ​เปนการ​กลาว​เพื่อ​บอก​ความรูสึก​ที่มี​ตอ​ผูที่มา​โดย​ 1. กลาว​ถึงความยินดี​ของ​ผูเปนเจาของ​สถาน​ที่ 2. กลาว​ยกยอง​ผู​มาเยือน เชน​เปนใคร มี​ผลง​าน​ดีเดน​อะไร มี​ความ​สัมพันธ​อยางไรกับ​ผูตอนรับ 3. แสดง​ความยินดี​ที่​ใหการ​ตอนรับ 4. ขออภัย​หาก​มี​สิ่ง​ใด​บกพรอง​ไป และ​หวัง​จะ​กลับ​มาเยี่ยม​อีก 3. การก​ลา​วอ​วยพร โอกาส​ที่​กลาว​อวย​พร​ทีหลาย​โอกาส เชน การก​ลา​วอ​วยพรวันเกิด วัน​ป​ใหม ขึ้น​บาน​ใหม การ​อวย​ พร​คูบาว​สาว หรือ​ใน​โอกาส​ที่จะ​มี​การ​โยกยาย อำ�ลา​ไปรับ​ตำ�แหนง​ใหม ฯ​ลฯ หลักการ​กลาว​อวย​พร มี​ขอปฏิบัติ​ที่​ควร​จำ�​ดังนี้ 1. ควร​กลาว​ถึง​โอกาส​และ​วันสำ�คัญ​นั้นๆ ที่ได​มา​อวย​พรวา​เปนวันสำ�คัญ​อยางไร​ใน​โอกาส​ดีอย​าง​ไร​ มี​ความหมาย​เจาภาพหรือ​การจัด​งาน​นั้น​อยางไร​บาง 2. ควร​ใช​คำ�พูด​ที่สุภาพ ไพเราะ ถูกตอง เหมาะสม​กับ​กลุม​ผู​ฟง 3. ควร​กลา​วใหสั้นๆ ใชคำ�พูดงายๆ ฟง​เขาใจ​ดี กระทัดรัด กระชับความ นา​ประทับใจ​ 4. ควร​กลาว​ถึงความ​สัมพันธ​ระหวาง​ผูอวย​พร​กับ​เจาภาพ กลาว​ให​เกียรติ ชมเชย​ใน​ความ​ดี​ของเจา ภาพ และ​แสดง​ความ​ปรารถนา​ดี​ที่มี​ตอ​เจาภาพ 5. ควร​ใช​คำ�พูด​อวย​พร​ให​ถูกตอง หาก​เปนการ​อวย​พร​ผูใหญ นิ​ยม​อาง​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์ ที่​เคารพ​นับถือ​ มา​ประทาน​พร 4. การก​ลา​วขอบ​คุณ การก​ลา​วขอบ​คุณเปนการแสดง​น้ำ�​ใจไมตรี หรือ​ความ​ดี​ที่​ผูอื่น​กระทำ�​ให เชน ขอบคุณ​วิทยากร​ที่​ บรรยาย​ดังนี้ 1. ควร​กลาวขอ​บคุณวิทยากร​ให​เกียรติ​บรรยาย 2. มี​การ​สรุป​เรื่อ​งที่วิทยาก​รบรรยาย​จบ​ไป​อยาง​สั้นๆ ไดใจ​ความ 3. ควร​กลาว​ถึงคุณ​คาของเรื่อง​ที่​ฟง​และ​ประโยชน​ที่​ผู​ฟงได​รับจาก​การบรรยาย 4. กลาว​ให​มี​ความหวัง​จะ​ได​รับ​เกียรติ​จาก​วิทยากรอีก​ใน​โอกาส​ตอ​ไป 5. กลาวขอบคุณ​วิทยากร​อีก​ครั้ง​ใน​ตอน​ทาย 5. การ​พูด​ใหโอวาท การพูด​ใหโอวาท จะ​มี​ลักษณะ​ดังนี้ 1. กลาว​ถึงความ​สำ�คัญ และ​โอกาส​ที่มา​กลาว​ใหโอวาท​วา​มี​ความ​สำ�คัญ​ตอ​ผู​ฟงอยางไร 2. พูด​ให​ตรง​ประเด็น เลือก​ประเด็น​สำ�คัญๆ ที่มี​ความ​หมาย​แกผูฟง 3. ควร​มี​ขอแนะนำ� ตักเตือน และเสนอ​แนะ​ประสบการณ​ที่มี​ประโยชน 4. ควร​พูด​ชี้แจง​และเกลี้ยกลอม​ให​ผู​ฟง​ตระหนัก​และ​นำ�​โอวาท​ไป​ใชให​เกิด​ประโยชน​ได​อยาง​แทจริง 5. กลาว​สั้นๆ ไดใจ​ความ​ดี ตอน​ทาย​ของการ​ใหโอวาท​ก็​ควร​กลาว​อวย​พร​ที่​ประทับใจ
 23. 23. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 25 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 16 °“√查· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ °“√查‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√Ÿâ ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰¥â·°à°“√查տ‘ª√“¬ °“√√“¬ß“π °“√ ◊ËÕ¢à“« ·≈–°“√  π∑𓧫“¡√Ÿâ ‡ªìπµâπ ´÷Ëß°“√查µà“ßÊ ‡À≈à“π’È¡’·π«∑“ߥ—ßπ’È 1. »÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥‡π◊ÈÕÀ“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷߇π◊ÈÕÀ“µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑’Ë®–查 ‡æ◊ËÕ„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë∂Ÿ°µâÕß µ√ߪ√–‡¥Áπµ“¡∑’˵âÕß°“√‡ πÕ§«“¡√Ÿâ 2. «‘‡§√“–Àå‡√◊ËÕß√“«Õ¬à“ß¡’À≈—°‡°≥±å °“√«‘‡§√“–Àå®–µâÕßæ‘®“√≥“·¬°·¬– ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷ËßÕÕ°‡ªìπ  à«πÊ ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®·µà≈– à«π„Àⷮࡷ®âß ·≈–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß·µà≈– à«π —¡æ—π∏凰’ˬ«‡π◊ËÕß°—πÕ¬à“߉√ 3. ª√–‡¡‘π§à“‡√◊ËÕß∑’Ë®–查 4. „™â¿“…“Õ¬à“߇À¡“– ¡ ¡’°“√‡√’¬ß≈”¥—∫„®§«“¡∑’Ë¥’ ·∫à߇π◊ÈÕÀ“‡ªìπ‡√◊ËÕ߇ªìπµÕπ „™âµ—«Õ¬à“ß ª√–°Õ∫°“√查 ¡’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕ„À⺟âøí߇ÀÁπ¿“ææ®π剥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ¡’°“√¬È”§«“¡‡æ◊ËÕ‡πâπ “√–  ”§—≠√«¡∑—È߬°‚«À“√§”§¡¡“ª√–°Õ∫‡æ◊ËÕ √â“ߧ«“¡‡¢â“„® ·≈–‡°‘¥§«“¡ª√–∑—∫„®¬‘Ëߢ÷Èπ
 24. 24. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน26 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 17 ‡√◊ËÕß∑’Ë 3 ¡“√¬“∑„π°“√查 °“√查∑’Ë¥’‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√查„π‚Õ°“ „¥ ºŸâ查®–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß¡“√¬“∑„π°“√查 ´÷Ëß®–™à«¬ √â“ß §«“¡™◊Ëπ™¡®“°ºŸâøíß ¡’º≈„Àâ°“√查·µà≈–§√—Èߪ√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’˵—È߉«â ¡“√¬“∑„π°“√ 查 √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 1. ‡√◊ËÕß∑’Ë查π—Èπ§«√‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑—Èß ÕßΩÉ“¬ π„®√à«¡°—π À√◊ÕÕ¬Ÿà„𧫓¡ π„®¢Õߧπ∑—Ë«‰ª 2. 查„Àâµ√ߪ√–‡¥Áπ®–ÕÕ°πÕ°‡√◊ËÕß∫â“ß°Á‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ 3. ‰¡à∂“¡‡√◊ËÕß à«πµ—« ´÷Ëß®–∑”„ÀâÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥„® À√◊Õ≈”∫“°„®„π°“√µÕ∫ 4. µâÕߧ”π÷ß∂÷ß ∂“π°“√≥å·≈–‚Õ°“  ‡™àπ‰¡à查‡√◊ËÕ߇»√â“ ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“√—߇°’¬® ¢≥–√—∫ª√–∑“π Õ“À“√À√◊Õß“π¡ß§≈ 5.  √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë¥’ ¬‘È¡·¬â¡·®à¡„ ·≈– π„®‡√◊ËÕß∑’Ë°”≈—ß查 6. ‰¡à· ¥ß°‘√‘¬“Õ—π‰¡à ¡§«√„π¢≥–∑’Ë查 ‡™àπ ≈â«ß ·§– ·°– ‡°“  à«π„¥ à«πÀπ÷ËߢÕß√à“ß°“¬ 7. À≈’°‡≈’ˬ߰“√°≈à“«√⓬ °“√π‘π∑“ºŸâÕ◊Ëπ ‰¡à¬°µπ¢à¡∑à“π 8. 查„Àâ¡’‡ ’¬ß¥—ßæÕ‰¥â¬‘π°—π∑—Ë« ‰¡à查µ–‚°π À√◊Õ‡∫“®π°≈“¬‡ªìπ°√–´‘∫°√–´“∫ 9. 查¥â«¬∂âÕ¬§”«“®“∑’Ë ÿ¿“æ 10. 欓¬“¡√—°…“Õ“√¡≥å„π¢≥–查„À⇪ìπª°µ‘ 11. À“°π”§”°≈à“«À√◊Õ¡’°“√Õâ“ßՑߧ”查¢ÕߺŸâ„¥§«√√–∫ÿπ“¡À√◊Õ·À≈àß∑’Ë¡“ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ‡°’¬√µ‘·°à ∫ÿ§§≈∑’Ë°≈à“«∂÷ß 12. À“°æŸ¥„π¢≥–∑’˺Ÿâ查°”≈—ß查լŸà§«√°≈à“«¢Õ‚∑… 13. ‰¡à查§ÿ¬°—π¢â“¡»’√…–ºŸâ查 จาก​มารยาท​ในการพูด​ทั้ง 13 ขอ ผูเรียน​จะ​นำ�​ไป​ปฏิบัติไดในชีวิต​ประจำ�​วัน​
 25. 25. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 27 ·∫∫Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ °‘®°√√¡∑’Ë 1 „À⺟â‡√’¬π‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬« 1. ¢âÕ„¥‰¡à„™àÕߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢Õß°“√查 °. ºŸâ查 ¢. ºŸâøíß §.  “√–∑’Ë查 ß. Õÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√查 2. ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√查·∫∫‡ªìπ∑“ß°“√ °. 查°—∫æ’ËπâÕß ¢. 查∫√√¬“¬„À⧫“¡√Ÿâ §. 查°—∫‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ß. 查„πß“π —ß √√§å 3.  ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’˺Ÿâ查§«√‡µ√’¬¡≈à«ßÀπⓧ◊Õ¢âÕ„¥ °. °“√·µàß°“¬ ¢. °“√Ωñ°´âÕ¡ §. °“√‡µ√’¬¡µâπ©∫—∫查 ß. °“√„™â‡ ’¬ß·≈–∑à“∑“ß 4. °“√查· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ §◊Õ°“√查„π≈—°…≥–„¥ °. 查∑—°∑“¬ ¢. 查·π–π”µ—« ¢. 查տ‘ª√“¬ ß. 查ի¬æ√ 5. ¢âÕ„¥‡ªìπ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√查‡æ◊ËÕÀ“‡ ’¬ß‡≈◊Õ°µ—Èß °.  √â“ß®‘πµπ“°“√ ¢. „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ §. ‚πâ¡πâ“«™—°®Ÿß ß. „À⧫“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π °‘®°√√¡∑’Ë 2 „Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π§”查µ“¡À—«¢âÕµàÕ‰ªπ’È 1. ‡¢’¬π§”¢Õ∫§ÿ≥ —ÈπÊ ∑’ˇæ◊ËÕπ§πÀπ÷Ë߇°Á∫°√–‡ªÜ“ µ“ߧå∑’˵°À“¬¡“„Àâ‡√“ 2. ‡¢’¬π§”查ի¬æ√«—π‡°‘¥¢Õ߇æ◊ËÕπ 3. ‡¢’¬π§”°≈à“«· ¥ß§«“¡¬‘π¥’„π‚Õ°“ ∑’ˇæ◊ËÕπ Õ∫ —¡¿“…≥凢â“∑”ß“π‰¥â 4. ‡¢’¬π§”·π–π”µπ‡Õß„π°≈ÿࡺŸâ‡√’¬π °‘®°√√¡∑’Ë 3 „À⺟â‡√’¬π¬°µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”∑’ˉ¡à¡’¡“√¬“∑„π°“√查¡“ 5 µ—«Õ¬à“ß 1. .............................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................. 4. .............................................................................................................................................................. 5. .............................................................................................................................................................. ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 18 กิจกรรม บท​ที่ 2 การพูด
 26. 26. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน28 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 19 °‘®°√√¡∑’Ë 4 „À⺟â‡√’¬π®—¥∑”µâπ√à“߇√◊ËÕß∑’Ë®–查ÕÕ°¡“ 1 ‡√◊ËÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√»÷°…“ ª√–‡¿∑¢Õß°“√查 ‡√◊ËÕß∑’Ë®–查 §”π” ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß 1. ................................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................................. 4. .................................................................................................................................................  √ÿª ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ‡©≈¬ §”µÕ∫∫∑∑’Ë 2 °“√查 °‘®°√√¡∑’Ë 1 „À⺟â‡√’¬π‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬« 1. ß 2. ¢ 3. ¢ 4. § 5. § °‘®°√√¡∑’Ë 3 „À⺟â‡√’¬π¬°µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”∑’ˉ¡à¡’¡“√¬“∑„π°“√查¡“ 5 µ—«Õ¬à“ß 1. 查„Àâ√⓬ºŸâÕ◊Ëπ 2. 查À¬“∫§“¬ 3. 查¬°µπ¢à¡∑à“π 4. 查¥ÿ¥—π 查‡ ’¬ß¥—ß 5. 查‰¡à∂Ÿ°°“≈‡∑»–
 27. 27. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 29
 28. 28. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน30 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 21 ‡√◊ËÕß∑’Ë 1 °“√Õà“π„π„® °“√Õà“π„π„® À¡“¬∂÷ß °“√·ª≈µ—«Õ—°…√ÕÕ°¡“‡ªì𧫓¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–§«“¡§‘¥ ·≈â«π”‰ª „™âÕ’°∑Õ¥Õ¬à“߉¡àº‘¥æ≈“¥ ‚¥¬∑—Ë«‰ª ®–‡ªìπ°“√Õà“π‡æ◊ËÕ§«“¡√Ÿâ ·≈–§«“¡∫—π‡∑‘ß ®ÿ¥ª√– ß§å¢Õß°“√Õà“π„π„® 1. ‡æ◊ËÕ®—∫„®§«“¡‰¥â∂Ÿ°µâÕß·≈–√«¥‡√Á« 2. ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–§«“¡§‘¥Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß·≈–≈÷°´÷Èß 3. ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π·≈–‡ªìπ°“√„™â‡«≈“«à“ß„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå 4. ‡æ◊ËÕ„Àâ∂à“¬∑Õ¥ ‘Ëß∑’ËÕà“π„À⺟âÕ◊Ëπ√—∫√Ÿâ‚¥¬‰¡àº‘¥æ≈“¥ À≈—°°“√Õà“π„π„® 1. µ—Èß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ «à“®–Õà“π‡æ◊ËÕÕ–‰√ Õà“π‡æ◊ËÕ§«“¡√Ÿâ À√◊Õ®–Õà“π‡æ◊ËÕ§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π 2. µ—Èß ¡“∏‘„π°“√Õà“π „À⮥®àÕÕ¬Ÿà°—∫Àπ—ß ◊Õ∑’ËÕà“𮑵„®‰¡à«Õ°·«°‰ª∑’ËÕ◊Ëπ´÷Ëß®–∑”„ÀâÕà“π‰¥â‡√Á« ·≈– ‡¢â“„®‰¥â¥’ 3. µ—È߇ªÑ“°“√Õà“π‚¥¬°”Àπ¥ª√‘¡“≥∑’Ë®–Õà“π‡Õ“‰«â≈à«ßÀπâ“ ·≈â«®—∫‡«≈“„π°“√Õà“π‡æ◊ËÕ∑’Ë®– æ—≤π“°“√Õà“π§√—ÈßµàÕ‰ª„Àâ‡√Á«¢÷Èπ 4. ‰¡àÕà“πÀπ—ß ◊Õ∑’≈–§” °“√Õà“π®–°«“¥ “¬µ“„Àâ°«â“ߢ÷ÈπÕà“π„À⧫∫§ÿ¡¢âÕ§«“¡∑’ËÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ Õ¬à“߇√Á«‰ª‡√◊ËÕ¬Ê 5. ≈Õß∂“¡µπ‡Õß«à“‡ªìπ‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫Õ–‰√ ‡°‘¥°—∫„§√ ∑’ˉÀπ Õ¬à“߉√ ∂⓵Õ∫‰¥â·ª≈«à“‡¢â“„® ·µà∂⓵Õ∫‰¡à‰¥â°ÁµâÕß°≈—∫‰ªÕà“π„À¡à 6. ®—∫„®§«“¡ ”§—≠„À≥⠷≈–∫—π∑÷°‡ªì𧫓¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ·≈–§«“¡§‘¥‰«â‡æ√“–®–∑”„À⮥®”‡√◊ËÕß ∑’ËÕà“π‰¥âÕ¬à“ß·¡à𬔠·≈– “¡“√∂𔉪„™âª√–‚¬™π剥â∑—π∑’
 29. 29. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน 31 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 22 ‡√◊ËÕß∑’Ë 2 °“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß °“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß À¡“¬∂÷ß °“√Õà“π∑’˺ŸâÕ◊Ëπ “¡“√∂‰¥â¬‘π‡ ’¬ßÕà“π¥â«¬ °“√ÕÕ°‡ ’¬ß ¡—°‰¡àπ‘¬¡Õà“π ‡æ◊ËÕ°“√√—∫ “√‚¥¬µ√ß‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ‡«âπ·µà„π∫“ߧ√—Èß ‡√“Õà“π∫∑ª√–æ—π∏凪ìπ∑à«ß∑”πÕ߇æ◊ËÕ§«“¡‰æ‡√“– ‡æ≈‘¥‡æ≈‘π à«πµ—« ·µà à«π„À≠à·≈â«°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß¡—°‡ªìπ°“√Õà“π„À⺟âÕ◊Ëπøíß °“√Õà“πª√–‡¿∑π’È¡’À≈“¬ ‚Õ°“  §◊Õ 1. °“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«À√◊ÕºŸâ∑’˧ÿâπ‡§¬ ‡ªìπ°“√Õà“π∑’ˉ¡à‡ªìπ∑“ß°“√ °“√Õà“π‡æ◊ËÕ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—« ‡™àπ Õà“ππ‘∑“π Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ¢à“« ®¥À¡“¬ „∫ª≈‘« §”‚¶…≥“ „∫ª√–°“» Àπ—ß ◊Õ«√√≥§¥’µà“ßÊ ‡ªìπ°“√‡≈à“ Ÿà°—πøíß Õà“π‡æ◊ËÕ„Àâ‡æ◊ËÕπøíß Õà“π„Àâ§π∫“ߧπ∑’ËÕà“πÀπ—ß ◊Õ‰¡àÕÕ°À√◊Õ¡Õ߉¡à‡ÀÁ𠇪ìπµâπ 2. °“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß∑’ˇªìπ∑“ß°“√À√◊ÕÕà“π„π‡√◊ËÕߢÕßÀπâ“∑’Ë°“√ß“π ‡ªìπ°“√Õà“π∑’ˇªìπ∑“ß°“√ ¡’√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ„π°“√Õà“πÕ¬à“ß√—¥°ÿ¡°«à“°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß‡æ◊ËÕ ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«À√◊ÕÕ¬Ÿà∑’˧ÿâπ‡§¬ ‡™àπ °“√Õà“π„πÀâÕ߇√’¬π Õà“π„π∑’˪√–™ÿ¡ Õà“π„πæ‘∏’‡ªî¥ß“π Õà“𧔠ª√“»√—¬ Õà“π “√„π‚Õ°“ ∑’Ë ”§—≠µà“ßÊ °“√Õà“π¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π ‡ªìπµâπ °“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß„À⺟âÕ◊Ëπøíß ®–µâÕßÕà“π„Àâ™—¥‡®π∂Ÿ°µâÕ߉¥â¢âÕ§«“¡§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å ¡’≈’≈“ °“√Õà“π∑’Ëπà“ π„®·≈–πà“µ‘¥µ“¡øíß®π®∫ ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß 1. ‡æ◊ËÕ„ÀâÕà“πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß‰¥â∂Ÿ°µâÕßµ“¡Õ—°¢√«‘∏’ 2. ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ®—°„™âπÈ”‡ ’¬ß∫Õ°Õ“√¡≥å·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡π◊ÈÕÀ“¢Õ߇√◊ËÕß∑’ËÕà“π 3. ‡æ◊ËÕ„À⇢Ⓞ®‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â∂Ÿ°µâÕß 4. ‡æ◊ËÕ„À⺟âÕà“π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–‡¢â“„®„π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π 5. ‡æ◊ËÕ„À⺟âÕà“π·≈–ºŸâøí߇°‘¥§«“¡‡æ≈‘¥‡æ≈‘π 6. ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ°“√√—∫ “√·≈– àß “√«‘∏’Àπ÷Ëß À≈—°°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß 1. Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß·≈–™—¥‡®π 2. Õà“π„ÀâøíßæÕ∑’˺Ÿâøí߉¥â¬‘π∑—Ë«∂÷ß 3. Õà“π„À⇪ìπ‡ ’¬ß查‚¥¬∏√√¡™“µ‘ 4. √Ÿâ®—°∑Õ¥®—ßÀ«–·≈–À¬ÿ¥À“¬„®‡¡◊ËÕ®∫¢âÕ§«“¡µÕπÀπ÷ËßÊ 5. Õà“π„À⇢â“≈—°…≥–¢Õ߇π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ‡™àπ ∫∑ π∑π“ µâÕßÕà“π„Àâ‡À¡◊Õπ°“√ π∑π“°—π Õà“𧔠∫√√¬“¬ æ√√≥𓧫“¡√Ÿâ ÷° À√◊Õª“∞°∂“°ÁÕà“π„À⇢⓰—∫≈—°…≥–¢Õ߇√◊ËÕßπ—ÈπÊ
 30. 30. หนังสือเรียน​สาระความ​รู​พื้นฐาน รายวิชา​ภาษา​ไทย (พท 21001) ระดับมัธยมศึกษา​ตอน​ตน32 ·∫∫‡√’¬π “√–§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π «‘™“¿“…“‰∑¬ 23 6. Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß·≈–®—ßÀ«–„À⇪ìπ‰ªµ“¡‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ‡™àπ ¥ÿÀ√◊Õ‚°√∏ °Á∑”‡ ’¬ß·¢Áß ·≈–‡√Á« ∂Ⓡªìπ ‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫§√Ë”§√«≠ ÕâÕπ«Õπ °Á∑Õ¥‡ ’¬ß„Àâ™â“≈ß ‡ªìπµâπ 7. ∂Ⓡªìπ‡√◊ËÕß√âÕ¬°√ÕßµâÕߧ”π÷ß∂÷ß ‘ËßµàÕ‰ªπ’ȥ⫬ 7.1  —¡º— §√ÿ ≈Àÿ µâÕßÕà“π„Àâ∂Ÿ°µâÕß 7.2 ‡πâπ§”√—∫ —¡º— ·≈–Õà“π‡Õ◊ÈÕ —¡º— „π ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡‰æ‡√“– 7.3 Õà“π„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡®—ßÀ«–·≈–∑”πÕßπ‘¬¡ µ“¡≈—°…≥–¢Õß√âÕ¬°√Õßπ—ÈπÊ ¬—ß¡’°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ßÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß °“√Õà“π∑”πÕ߇ π“– ‡ªìπ≈—°…≥–°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß∑’Ë ¡’®—ßÀ«–∑”πÕß·≈–ÕÕ°‡ ’¬ß ŸßµË”‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡‰æ‡√“– °“√Õà“π∑”πÕ߇ π“–π’ȺŸâÕà“π®–µâÕ߇¢â“„®≈—°…≥– ∫—ߧ—∫¢Õߧ”ª√–æ—π∏å·µà≈–™π‘¥·≈–√Ÿâ«‘∏’Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß ŸßµË” °“√∑Õ¥‡ ’¬ß °“√‡Õ◊ÈÕπ‡ ’¬ß ´÷Ë߇ªìπ≈—°…≥– ‡©æ“–¢Õߧ”ª√–æ—π∏å™π‘¥µà“ßÊ ¥â«¬ °“√Õà“π∑”πÕ߇ π“–π’ȇªìπ¡√¥°∑“ß«—≤π∏√√¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥ °—π¡“™â“π“π ´÷Ë߇ªìπ ‘Ëß∑’˧π‰∑¬∑ÿ°§π§«√¿Ÿ¡‘„®·≈–√—°…“«—≤π∏√√¡≈È”§à“π’ȉ«â‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥ ◊∫µàÕ °—π‰ª™—Ë«≈Ÿ°™—Ë«À≈“π °“√Õà“π‡√Á« §π∑’Ë¡’π‘ —¬√—°°“√Õà“π ¬àÕ¡‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’§«“¡π÷°§‘¥≈÷°´÷Èß·≈–°«â“ߢ«“ß ∑—È߬—߉¥â√—∫§«“¡ ∫—π‡∑‘ß„π™’«‘µ¡“°¢÷ÈπÕ’°¥â«¬ °“√Õà“π∑’Ë„™â∫àÕ¬Ê „π™’«‘µª√–®”«—π §◊Õ°“√Õà“π„π„® ‡æ√“– “¡“√∂Õà“π‰¥â√«¥‡√Á« ‰¡àµâÕß°—ß«≈°—∫ °“√‡ª≈à߇ ’¬ß°—∫µ—«Àπ—ß ◊Õ °“√Õà“π„π„®∑’Ë¥’ ºŸâÕà“π®–µâÕß√Ÿâ®—°„™â “¬µ“ °‘√‘¬“∑à“∑“ß ¡’ ¡“∏‘ §«“¡µ—Èß„®·≈– °√–∫«π°“√Õà“π„π„® ‡™àπ °“√‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õߧ” √Ÿâ®—°§âπÀ“§«“¡À¡“¬¢Õߧ” À√◊Õ‡¥“§«“¡À¡“¬‰¥â √Ÿâ®—°®—∫„®§«“¡ ·≈â«√Ÿâ®—°æ‘®“√≥“µ“¡ √«¡∑—ÈßµâÕ߇ªìπºŸâ∑’Ë “¡“√∂Õà“π‰¥â√«¥‡√Á«Õ’°¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√∑¥ Õ∫µπ‡Õß«à“ “¡“√∂Õà“πÀπ—ß ◊Õ‰¥â‡√Á«À√◊Õ‰¡à „À⺟â‡√’¬π≈ÕßÕà“π¢âÕ§«“¡µàÕ‰ªπ’È ·≈â«®—∫„®§«“¡¢Õ߇√◊ËÕß‚¥¬„™â‡«≈“ 8 π“∑’ ≈¡‡Àπ◊Õ ≈¡∑ÿàßπ“ÀÕ¡°≈‘Ëπø“ߢ⓫日√«¬√‘πÕ¬Ÿà√Õ∫µ—« πÿ™≈Ÿ° “«§√Ÿª√’™“«‘Ëß¡“∫Õ°æàÕ«à“ çæàÕ§– πÿ™¢Õ‰ª¥Ÿ‡¢“·≈°¢â“«∑’Ë∫â“𮔇π’¬√π–§–é ç∫â“𮔇π’¬√‰Àπé ç∫â“𮔇π’¬√∑’Ë¡’µâπ¡–¢“¡‚πàπ‰ß§– ¡’§π‡¢“‡Õ“¢Õ߇¬Õ–·¬–¡“·≈°¢â“« πÿ™‰ªπ–æàÕé 燥’ά«°àÕπé ç‚∏à æàÕ πÿ™™â“‰¡à‰¥â πÿ™®–‰ª™à«¬®”‡π’¬√‡¢“·≈°‡ ◊ÈÕ ª√–‡¥’ά«®”‡π’¬√°ÁÕ¥‰¥â‡ ◊ÈÕ «¬Ê À√Õ°é º¡™–‡ßâÕ¥Ÿ∑’Ë∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß Õ¬Ÿà‡°◊Õ∫°≈“ß∑ÿàßπ“ ∫√‘‡«≥∫â“π≈âÕ¡¥â«¬°àÕ‰ºà º¡‡ÀÁπ§π‡ªìπ°≈ÿà¡Ê ¬◊πÕ¬Ÿà°≈“ß∫â“ππ—Èπ πÿ™‡ÀÁπº¡¡ÕßÕ¬à“ßÕ¬“°√ŸâÕ¬“°‡ÀÁπ ®÷߇Õà¬«à“ çæ’Ë‚™§‰ª°—∫ÀπŸ‰À¡≈à–é ç‡ÕÕ ‚™§‰ª‡ªìπ‡æ◊ËÕππâÕß°Á¥’π– ·¥¥√âÕπÕ¬à“ßπ’ÈÀ“À¡«°„ à —°„∫‡∂Õ– ª√–‡¥’ά«®–‡ªìπ‰¢âé §√Ÿª√’™“查 çπÿ™‰¡à¡’À¡«°é

×